BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (19)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-12-01 Sida 1 (19)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (19) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset Arlöv kl Hans-Åke Mårtensson (S), tjg ers. Lars-Erik Wollmér (S), tjg ordf. Lars Johnson (M) Inger Borgenberg (S) Bengt Åström (S) Sven Sonesson (M) Nils Holmqvist (M) Mats Lithner (FP) Ove Johansson (MP) Lars-Anders Espert (SD) Christer Swahn (SD) Carl-Olof Landgren (S), ers. Jan Hansson (S), ers. Kent Wollmér (S), ers. Britt Sonesson (M), ers. Josef Janosi (M), ers. Carl Ahrling (M), ers. Fredrik Jörgensen (C), ers. Roland Bäck (SD), ers. Rolf Hagmann (-) Lars-Åke Ståhl, kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef Utses att justera Inger Borgenberg Justeringens plats Kommunstyrelsens kansli Paragrafer Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerande Charlotta Wemme Dehlin Lars-Erik Wollmér Inger Borgenberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget tas ner den Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli Underskrift _ Nima Khojasteh

2 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2 (19) 105 Delegerade ärenden/delgivningar A. Delegationsbeslut (inget att redovisa) B. Delgivningar 1. Protokoll från planutskottets sammanträde Planutskottets yttrande till Staffanstorps kommun avseende utställning av förslag till detaljplan för Hjärup 18:2 m.fl., Åttevägen i Hjärup, Staffanstorps kommun (KS/2014:288) 3. Planutskottets yttrande till Länsstyrelsen avseende Naturvårdsstrategi för Skåne län (KS/2014:247) 4. Planutskottets yttrande till Malmö stad, Miljöförvaltningen avseende remiss angående förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet prioriterat arbete i Malmö stad (KS/2014:249) C. Förteckning av övriga delgivningar, bilaga KS 105 Kommunstyrelsen lägger ärendet till handlingarna.

3 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 3 (19) 106 Granskning av investeringsprocessen i Burlövs kommun KS/2014:277 EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens investeringsprocess. Av granskningen framgår att det finns en uttalad rutin kring hur investeringsprocessen skall gå till och rutinen anses vara känd av förvaltningarna/nämnderna. En sammanställd dokumenterad rutinbeskrivning saknas dock. Av granskningen av samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden i investeringsförfarandet, konstaterar revisionen att samverkan bedöms fungera tillfredställande, tillvägagångssättet finns dock inte dokumenterat. Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen kan stärka styrningen av kommunens investeringar. Det finns ingen sammanställd dokumenterad processbeskrivning som tydliggör hur investeringar skall budgeteras, beslutas, redovisas och följas upp. Även om rutinerna bedöms vara kända av förvaltningarna är revisionens bedömning att enhetliga rutiner ökar den interna kontrollen i investeringsprocessen och minskar sårbarheten vid eventuella personalförändringar. Från kommunledningskontoret föreligger förslag till yttrande över granskningsrapporten. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att till revisionen avge yttrande i enlighet med i ärendet redovisat förslag. Yrkande Nils Holmqvist (M) yrkar att andra meningen i sista stycket på sidan 1 skall lyda Uppdraget är att årligen se över fastighetsförsörjningsplan, samt att kontinuerligt granska och följa kommunens större investeringsobjekt. Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att till revisionen avge yttrande i enlighet med i ärendet redovisat förslag med av Nils Holmqvist föreslagen ändring enligt ovan.

4 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 4 (19) 107 Avfallstaxa 2015 KS/2014:304 VA Syd hemställer hos Burlövs kommun att fastställa avfallstaxa för Tekniska nämnden överlämnar den 10 november 2014, 93, förslaget till ny taxa till fullmäktige för fastställande. Den budget som är framtagen för avfallsverksamheten 2015 visar ett underskott på 6,6 mnkr som behöver finansieras för att ekonomin skall balansera. Intäkterna för 2015 förväntas minska med 5,0 mnkr i jämförelse med 2014 och kostnaderna förväntas minska med 1,0 mnkr. Förslaget till ny avfallstaxa för 2015 innebär en höjning med 1,5 % i genomsnitt eller motsvarande 3,1 mnkr på årsbasis. För att taxan skall kunna gälla måste den antas av både kommunfullmäktige i Burlövs kommun den 15 december och kommunfullmäktige i Malmö kommun den 16 december Arbetsutskottets förslag till beslut att fastställa avfalltaxa 2015 enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med den 1 januari 2015, under förutsättning att även Malmö kommunfullmäktige för sin del fastställer förslaget till avfallstaxa 2015 att gälla för Malmö stad från och med den 1 januari att fastställa avfalltaxa 2015 enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med den 1 januari 2015, under förutsättning att även Malmö kommunfullmäktige för sin del fastställer förslaget till avfallstaxa 2015 att gälla för Malmö stad från och med den 1 januari Förslaget föreslås förklaras omedelbart justerat.

5 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 5 (19) 108 KS/2014:286 Hemställan om godkännande av VA Syds förslag till ny taxekonstruktion och höjda anläggningsavgifter i Burlövs kommun VA Syd hemställer i skrivelse den 31 oktober 2014 om att Burlövs kommunfullmäktige skall godkänna ny taxekonstruktion för Burlövs kommun, godkänna höjning av anläggningsavgifterna samt godkänna delegering enligt 34 lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och 18 taxa för VA Syds allmänna vatten- och avloppsanläggning i Burlövs kommun. Ärendet har godkänts av VA Syds förbundsstyrelse den 8 oktober Yrkande Lars-Anders Espert (SD) yrkar bifall till VA Syds förslag. Arbetsutskottets förslag till beslut att godkänna ny taxekonstruktion för Burlövs kommun enligt ärendebilaga 1, att godkänna höjning av anläggningsavgifterna enligt ärendebilaga 1, samt att godkänna delegering enligt 34 lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (ärendebilaga 4) och 18 taxa för VA Syds allmänna vatten- och avloppsanläggning i Burlövs kommun (ärendebilaga 1). att godkänna ny taxekonstruktion för Burlövs kommun enligt ärendebilaga 1, att godkänna höjning av anläggningsavgifterna enligt ärendebilaga 1, samt att godkänna delegering enligt 34 lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (ärendebilaga 4) och 18 taxa för VA Syds allmänna vatten- och avloppsanläggning i Burlövs kommun (ärendebilaga 1). Beslutet bör justeras omedelbart då den nya taxan för VA Syds allmänna vatten- och avloppsanläggning i Burlövs kommun skall börja gälla från och med den 1 januari 2015.

6 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 6 (19) 109 Personalpolitiskt program för Burlövs kommun KS/2014:83 Kommunstyrelsen uppdrog den 2 april 2013, 48, åt kommunledningskontoret att utarbeta förslag till ett övergripande personalpolitiskt program. Ett förslag till program utarbetades och togs upp för en inledande dialog i kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 oktober 2014, 104. Därefter har det behandlats i en referensgrupp bestående av chefer på olika nivåer samt fackliga företrädare, i kommunens ledningsgrupp och slutligen förhandlats med de fackliga organisationerna. Förslaget har under processen reviderats. Det är framförallt den personalpolitiska visionen och ledorden för att nå visionen som har ändrats sedan den inledande dialogen i kommunstyrelsens arbetsutskott. Från kommunledningskontoret föreligger nu förslag till personalpolitiskt program för Burlövs kommun för antagande. Programmet har en nära koppling till kommunens värdegrund. I programmet anges en personalpolitisk vision samt strategier för hur kommunen skall bli attraktiv som arbetsgivare. Där framgår också vad som förväntas av kommunens medarbetare. För att gå från ord till handling kommer programmet att kompletteras med en handlingsplan. Arbetsutskottets förslag till beslut att anta personalpolitiskt program i Burlövs kommun att anta personalpolitiskt program i Burlövs kommun

7 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 7 (19) 110 Arvodesregler för förtroendevalda i Burlövs kommun KS/2014:204 Från kommunledningskontoret föreligger förslag till arvodesregler för förtroendevalda i Burlövs kommun. Yrkanden Mats Lithner (FP), med instämmande av Sven Sonesson (M), yrkar på att arbetsutskottet skall föreslå alternativ 1 för 11 i förslaget till arvodesregler, dvs. att det i kommunen skall finnas ett oppositionsråd om 50 %, samt att 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige och nämnder även fortsättningsvis skall erhålla månadsarvode om 50 % av kommunalrådets arvode. Proposition Ordförande ställer Mats Lithners yrkande emot föreliggande förslag och finner att arbetsutskottets beslutar i enlighet med föreliggande förslag till beslut. Arbetsutskottet lämnar således följande förslag till beslut att anta arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Burlövs kommun enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med den 1 januari 2015, samt att därmed upphäva bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Burlövs kommun, antagna av kommunfullmäktige den 17 februari 2014, 16, samt kommunstyrelsens beslut den 2 april 2013, 42, avseende tolkning av arvodesbestämmelser. Reservation Mot arbetsutskottets beslut i ärendet anmäls reservation av Mats Lithner och Sven Sonesson till förmån för framlagt men ej bifallet yrkande. Yrkanden Fredrik Jörgensen (C) föreslår att kommunledningskontoret skall få i uppdrag att se över överensstämmelsen med Region Skånes arvodesbestämmelser, exempelvis avseende schablonen för egenföretagare och arbetslösa. Ove Johansson (MP) yrkar i enlighet med Fredrik Jörgensens förslag. Hans-Åke Mårtensson (S) yrkar att kommunledningskontoret skall få i uppdrag att utvärdera arvodesbestämmelserna senast i oktober forts.

8 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 8 (19) Forts. 110 Mats Lithner (FP), med instämmande av Nils Holmqvist (M), yrkar att ersättningen till de 2:e vice ordförandena även fortsättningsvis skall vara 50 % av ordförandens arvode. Lars-Anders Espert (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Propositionsordning För beslutsfattande i ärendet, med hänsyn till framställda yrkanden, godkänner kommunstyrelsen den av ordföranden föreslagna propositionsordningen enligt nedan. Beslut Mats Lithners yrkande enligt ovan Ordföranden ställer Mats Lithners yrkande emot arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslut Ove Johanssons yrkande Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ove Johanssons yrkande. Beslut Hans-Åke Mårtenssons yrkande Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Hans-Åke Mårtenssons yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunledningskontoret att se över överensstämmelsen med Region Skånes arvodesbestämmelser, exempelvis avseende schablonen för egenföretagare och arbetslösa, samt att uppdra åt kommunledningskontoret att utvärdera arvodesbestämmelserna senast i oktober Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att anta arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Burlövs kommun enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med den 1 januari 2015, att därmed upphäva bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Burlövs kommun, antagna av kommunfullmäktige den 17 februari 2014, 16, samt kommunstyrelsens beslut den 2 april 2013, 42, avseende tolkning av arvodesbestämmelser, Reservation Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäls reservation av Mats Lithner till förmån för framställt men ej bifallet yrkande.

9 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 9 (19) 111 Arvodering av borgerliga vigselförrättare KS/2014:303 En borgerlig vigselförrättare har rätt till ersättning med 110 kronor för varje vigsel som denne har förrättat. Har vigselförrättaren samma dag förrättat mer än en vigsel utgör ersättningen 30 kronor för varje vigsel utöver den första. Ersättningen betalas ut av länsstyrelsen efter ansökan från vigselförrättaren. Ett förordnande som borgerlig vigselförrättare är ett hedersuppdrag och en vigselförrättare har alltså ingen rätt att ta ut en avgift av brudparet. De förberedelser som vigselförrättaren behöver göra inför vigseln tillhör uppdraget att förrätta vigsel. På motsvarande sätt tillhör efterarbetet uppdraget. Den tid som vigselförrättaren lägger ned på förberedelser och efterarbete utgör tidsspillan som man inte får ta ut ersättning för. Praxis genom åren har blivit att vigselförrättaren även kan begära reseersättning av brudparet om paret önskar att vigseln skall förrättas på annan plats än den som kommunen tillhandahåller. Denna typ av ersättning uppkommer till följd av direkta utgifter som vigselförrättaren får på grund av parets speciella önskemål. Sådana utgifter ersätts inte av staten. Detta kan lösas genom en överenskommelse med paret som skall vigas. Vigselförrättaren får däremot inte ta ut en högre ersättning från paret än de faktiska resekostnaderna. Utöver länsstyrelsens arvode har vigselförrättarna i Burlövs kommun erhållit sammanträdesarvode motsvarande en timmes sammanträde. Något beslut om detta finns dock inte och regleras inte av de förtroendevaldas arvodesbestämmelser. Kommunledningskontoret föreslår att en eventuell arvodering regleras i beslut av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att borgerliga vigselförrättare i Burlövs kommun skall erhålla ersättning motsvarande sammanträdesarvode för en timmes sammanträde för varje vigsel som förrättas, att utbetalas årligen i efterhand. Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att borgerliga vigselförrättare i Burlövs kommun skall erhålla ersättning motsvarande sammanträdesarvode för en timmes sammanträde för varje vigsel som förrättas, att utbetalas årligen i efterhand.

10 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 10 (19) 112 Fastställande av sammanträdesplan 2015 KS/2014:236 Från kommunledningskontoret föreligger förslag till sammanträdesplanering för Planeringen omfattar samtliga kommunens nämnder och utskott. Kommunledningskontoret föreslår att fullmäktige fastställer planen samt delegerar åt respektive nämnd att i undantagsfall göra justeringar i planeringen om behov uppstår. Om så sker måste hänsyn tas till befintliga budget- och uppföljningsprocesser, och annan kommungemensam planering. Samråd bör ske med kommunledningskontoret. Utgångspunkten har vid planeringen varit att anpassa nämndernas sammanträden till kommunens budget- och uppföljningsprocesser. Torsdagar och fredagar har i möjligaste mån hållits mötesfria och sammanträden skall om möjligt inte hållas samtidigt. Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2014, 88, att remittera förslaget till barnoch utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden, socialnämnden samt tekniska nämnden. Samtliga nämnder har inkommit med yttranden utom miljö- och byggnämnden, som behandlar ärendet den 20 november Kommunledningskontoret konstaterar att inga synpunkter har inkommit avseende kommunstyrelsens eller nämndernas egna sammanträden. Förvaltningen konstaterar även att nämnderna har full frihet att besluta kring utskottens sammanträden och att föreliggande förslag endast syftar till en enhetlig gemensam planering. Inga hinder föreligger att lägga till eller flytta utskottssammanträden vid behov. Tidigare förslag kvarstår därför. Yrkanden Mats Lithner (FP) yrkar att kommunstyrelsens, kultur- och fritidsutskottets samt tekniska utskottets sammanträden skall förläggas tidigast kl. 15. Lars-Anders Espert (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Proposition Ordförande ställer Mats Lithners yrkande mot föreliggande förslag till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med föreliggande förslag. Arbetsutskottet lämnar således följande förslag till beslut att fastställa sammanträdesplanering för år 2015 enligt i ärendet redovisat förslag, samt forts.

11 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 11 (19) Forts. 112 att delegera åt respektive nämnd att, efter samråd med kommunledningskontoret, vid behov göra justeringar i planeringen för den egna nämnden och dess utskott, dock med hänsyn tagen till kommunens budget- och uppföljningsprocesser och annan planering. Reservation Mot arbetsutskottets beslut i ärendet anmäls reservation av Mats Lithner till förmån för framlagt men ej bifallet yrkande. Yrkanden Mats Lithner (FP) yrkar att kommunstyrelsens, kultur- och fritidsutskottets samt tekniska utskottets sammanträden skall förläggas tidigast kl. 15. Nils Holmqvist (M) yrkar i enlighet med tekniska nämndens förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsens tekniska utskott enligt tekniska nämndens beslut den 10 november 2014, 97. Lars-Anders Espert (SD) yrkar bifall till Mats Lithners yrkande i den del det gäller kommunstyrelsens sammanträden, samt i övriga delar bifall till arbetsutskottets förslag. att fastställa sammanträdesplanering för år 2015 enligt i ärendet redovisat förslag, samt att delegera åt respektive nämnd att vid behov göra justeringar i planeringen för den egna nämnden och dess utskott, dock med hänsyn tagen till kommunens budget- och uppföljningsprocesser och annan planering.

12 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 12 (19) 113 Förslag till nytt markanvisningsavtal Åkarp 7:58 KS/2010:185 Från kommunledningskontoret föreligger förslag till nytt markanvisningsavtal för del av Åkarp 7:58. Riksbyggen ekonomisk förening, Bonum Seniorboende, önskar förvärva området, del av Åkarp 7:58, på villkor att detaljplaneförslaget för bostäder i enlighet med deras koncept, bostad, förvaltning och tjänster, vinner laga kraft. Avtal har tecknats 2010 och därmed gått ut, nytt förslag föreligger. Arbetsutskottets förslag till beslut att godkänna markanvisningsavtalet för del av fastigheten Åkarp 7:58 i enlighet med i ärendet redovisat förslag att godkänna markanvisningsavtalet för del av fastigheten Åkarp 7:58 i enlighet med i ärendet redovisat förslag. Protokollsanteckning På begäran av Rolf Hagmann (-) antecknas till protokollet att han anser att det är fel typ av hus på fel plats. Man bör bygga på lämpligare plats och reservera tomten till skolutbyggnad.

13 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 13 (19) 114 Antagande av detaljplan för del av Åkarp 7:58 m.fl. KS/2010:56 Kommunfullmäktige antog den 20 juni 2011, 78, detaljplan för del av fastigheten Åkarp 7:58, Burlövs kommun. Beslutet att anta planen överklagades och Länsstyrelsen i Skåne län avslog överklagandet den 19 december Länsstyrelsens beslut överklagades och mark- och miljödomstolen avslog överklagandet den 7 mars Mark- och miljödomstolens beslut överklagades och Mark- och miljööverdomstolen upphävde kommunfullmäktiges beslut att anta planen. Planutskottet beslutade den 17 oktober 2013, 58, att gå ut med reviderat planförslag för detaljplan för del av Åkarp 7:58 m.fl. på ny utställning. Planutskottet beslutade den 20 februari 2014, 13, att gå ut med reviderat planförslag för detaljplan för del av Åkarp 7:58 m.fl. på en ny utställning för att åtgärda de synpunkter som inkommit från främst länsstyrelsen. Planhandlingarna har under perioden från 21 juli till 20 september 2014 varit på utställning 3. Arton yttranden med synpunkter från berörda har inkommit. Sju av yttranden har varit utan erinran eller tillstyrkt planen. Elva yttranden med synpunkter på planen kom in under utställningstiden och dessa har bemötts i ett utlåtande. Kommunstyrelsens planutskott beslutar utan omröstning att godkänna i ärendet redovisat utlåtande, samt att detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Kommunstyrelsens planutskott föreslår vidare kommunsstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta i ärendet redovisat förslag till detaljplan för del av Åkarp 7:58 m.fl. under förutsättning att ett av Bonum seniorboende underskrivet och av kommunfullmäktige antaget uppdaterat markanvisningsavtal finns. Protokollsanteckning På begäran av Rolf Hagmann (-) antecknas följande till protokollet: Fel typ av hus på fel plats, bygg på lämpligare plats t.ex. Östragård. Yrkanden Lars-Anders Espert (SD) yrkar avslag på planutskottets förslag till beslut med hänvisning till att han anser att det är fel typ av hus på fel plats. Man bör bygga på lämpligare plats och reservera tomten till skolutbyggnad. forts.

14 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 14 (19) Forts 114 Lars Johnson (M) yrkar bifall till planutskottets förslag till beslut. Proposition Ordföranden ställer Lars-Anders Esperts yrkande emot planutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med planutskottets förslag. Kommunsstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta i ärendet redovisat förslag till detaljplan för del av Åkarp 7:58 m.fl. under förutsättning att ett av Bonum seniorboende underskrivet och av kommunfullmäktige antaget uppdaterat markanvisningsavtal finns.

15 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 15 (19) 115 Yttrande över promemorian Vissa skollagsfrågor Del 2 KS/2014:227 Utbildningsdepartementet har berett Burlövs kommun tillfälle att yttra sig över promemorian Vissa skollagsfrågor Del 2. Promemorian innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800), skolförordningen (2011:185) och gymnasieförordningen (2010:2039). Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig över promemorian den 14 oktober 2014, 101. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med barnoch utbildningsnämndens yttrande. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att till Utbildningsdepartementet avge yttrande i enlighet med i ärendet redovisat förslag. Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att till Utbildningsdepartementet avge yttrande i enlighet med i ärendet redovisat förslag. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

16 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 16 (19) 116 KS/2014:308 Hemställan om tilläggsanslag för projektet Resurs Burlöv Socialnämnden Socialnämnden hemställer den 2 oktober 2014, 95, hos fullmäktige om 2,5 mnkr per år under tre år för att genomföra projektet Resurs Burlöv. Nämnden anför följande. Burlövs kommun har sedan många år hög arbetslöshet samt höga kostnader för försörjningsstöd. Kostnaderna har ökat de senaste åren och största orsaken är arbetslöshet. Med anledning av detta finns behov av att finna lösningar för att öka antalet självförsörjande i kommunen. En framgångsfaktor för att öka självförsörjningsgraden är att befinna sig på arbetsmarknaden och därmed erhålla arbetslivserfarenhet. Med anledning härav har olika alternativ undersökts. Förslaget är att starta ett treårigt projekt med inriktning på att anställa ett visst antal individer inom kommunens förvaltningar som är långtidsarbetslösa och har uppburit försörjningsstöd under lång tid. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig positiv till inriktningen i socialnämndens förslag och att fortsatt planering skall ske, samt att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram underlag för sociala investeringar i Burlövs kommun samt ekonomiskt underlag härför. Protokollsanteckning På begäran av Sven Sonesson (M) antecknas till protokollet att han anser att kommunen skall titta på möjligheterna att söka bidragsmedel till projektet. Yrkande Sven Sonesson (M), med instämmande av Lars-Anders Espert (SD) och Lars Johnson (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att ställa sig positiv till inriktningen i socialnämndens förslag och att fortsatt planering skall ske, samt att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram underlag för sociala investeringar i Burlövs kommun samt ekonomiskt underlag härför. Protokollsanteckning På begäran av Sven Sonesson (M) antecknas till protokollet att han anser att kommunen skall titta på möjligheterna att söka bidragsmedel till projektet.

17 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 17 (19) 117 KS/2014:272 Hemställan om uppdrag att försälja fastigheterna Arlöv 17:28 och 17:29 Tekniska nämnden Tekniska nämnden hemställer den 12 maj 2014, 49, om att fullmäktige skall uppdra åt nämnden att försälja fastigheterna 17:28 och 17:29, utom den yta som utgör trottoar. Fastigheterna, om sammanlagt 211 m 2, är belägna på Strandvägen i Arlöv. Tekniska nämnden gör bedömningen att fastigheterna saknar vidare användning för kommunen och föreslår att de avyttras. Arbetsutskottets förslag till beslut att uppdra åt tekniska nämnden att försälja fastigheterna 17:28 och 17:29, utom den yta som utgör trottoar. att uppdra åt tekniska nämnden att försälja fastigheterna 17:28 och 17:29, utom den yta som utgör trottoar.

18 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 18 (19) 118 Delårsrapport Räddningstjänsten Syd KS/2014:305 Räddningstjänsten Syd överlämnar den 9 oktober 2014, 34, delårsrapport till kommunfullmäktige. Det sammanlagda ekonomiska resultatet för årets åtta månader uppgår till ett överskott på tkr. Helårsprognosen för 2014 pekar på ett överskott på tkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på tkr. Detta överskott orsakas bland annat av lägre personalkostnader, sänkta fordonskostnader samt aktivering av IT-uppgradering. Möjligheten att tidigarelägga inköp och andra aktiviteter för 2015 skall övervägas. Delårsrapporten har översiktligt granskats av de av fullmäktige utsedda revisorerna. Det innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Revisorerna bedömer att samtliga fyra finansiella mål kommer att vara uppfyllda vid räkenskapsårets slut. Av de fem verksamhetsmålen tror sig förbundet uppnå tre mål, ett mål bedöms delvis att uppnås och ett mål kommer inte att uppnås. Balanskravet för 2014 bedöms bli uppfyllt. Revisorernas samlade bedömning av delårsrapporten, beträffande kriteriet rättvisande räkenskaper, är att den i allt väsentligt kan anses upprättad enligt god kommunal redovisningssed. Revisorerna bedömer att delårsrapportens resultat helt är förenligt med de finansiella målen och delvis med verksamhetsmålen. Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige skall föreslås lägga delårsrapport för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd till handlingarna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga delårsrapport för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd till handlingarna.

19 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 19 (19) 119 Kommundirektören har ordet Kommundirektör Lars-Åke Ståhl informerar kommunstyrelsen om arbetet med att rekrytera en ny samhällsbyggnadschef. Tjänstgörande ordförande Lars-Erik Wollmér tackar kommunstyrelsen för ett gått arbete under den gångna mandatperioden och önskar god jul och gott nytt år.

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-01-19 Sida 1 (9) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.35 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Sven Sonesson (M), ers.

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-10-16 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-10-16 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-10-16 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv, kl. 9:00 11:00 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-06-17 Sida 1 (13) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.15 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.05 Beslutande Förteckning sida 2 Ersättare Övriga närvarande Sven Sonesson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (22)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (22) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.20 Beslutande Förteckning, sida 2 Ersättare Övriga närvarande Utses att justera

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Valnämnd Sammanträdesdatum 2014-02-05 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00-19.00 Gun-Britt Penderos (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Britt Sonesson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-11-21 Sida 1 (14) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.30 Beslutande Se förteckning, sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) 116 119

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-06-15 Sida 1 (11) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Marianne Pettersson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 16.00 17.05 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (14)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-10-19 Sida 1 (14) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.55 Beslutande Förteckning, sida 2 Ersättare Övriga närvarande Utses att justera

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Plats och tid Stora Sessionssalen, kl. 9:00-11.00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M) Carl-Olof Landgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.30 20.30 Katja Larsson (S), ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.05 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-09-07 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-11-21 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-11-21 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-11-21 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 21.05 Beslutande Se förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (12) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.20 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren (S),

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-10-19 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-10-19 Sida 1 (6) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-10-19 Sida 1 (6) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 18:10 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19:00 20.20 Katja Larsson, ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-10-17 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-10-17 Sida 1 (12) Planutskott Sammanträdesdatum 2013-10-17 Sida 1 (12) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-10:55 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars-Anders Espert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 20:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Sammanträdesdatum 2014-04-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Sammanträdesdatum 2014-04-24 Sida 1 (5) Valnämnd Sammanträdesdatum 2014-04-24 Sida 1 (5) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 18:00-18:30 Beslutande Gun-Britt Penderos (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Britt Sonesson (M) Sven-Åke Persson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 13.00 14.00 Katja Larsson (S), ordförande Kent Wollmér

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.50 Beslutande Förteckning sidan 2 Övriga närvarande Hans-Åke Mårtensson (S)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-10-07 Sida 1 (18) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.55 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Planutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (4) Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-9:30

Planutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (4) Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-9:30 Planutskott Sammanträdesdatum 2016-05-17 Sida 1 (4) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-9:30 Katja Larsson, ordförande Sara Stanojevic

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.55 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist (S),

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-11-12 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-20:15 Inger Borgenberg, ordförande Bo Lindquist

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (20)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (20) Plats och tid Stora Sessionsalen kl. 18.00 20.15 Beslutande Förteckning, sida 2 Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Sven Sonesson (M)

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-09-18 Sida 1 (12) Plats och tid Stora Sessionssalen, kl. 9:00-11:00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande 48-52, 54-58 Lars Johnsson (M), tjg ordf. 53 Mats Lithner

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Planutskott Sammanträdesdatum 2013-06-20 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 9:00-11:15 Beslutande Lars-Erik Wollmér (S), ordförande Carl-Olof Landgren (S) Lars Johnson (M) Sven Sonesson

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 21:20 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-09-02 Sida 1 (18) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande 81 89, 91 96 Hans-Åke Mårtensson

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Britt Sonesson och Lennart Glans. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Britt Sonesson och Lennart Glans. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-02-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-02-18 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m) Anita

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida Kommunstyrelsen 2012-02-28 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-03-05 kl. 18:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-12-28 Sida 1 (17) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.55 Beslutande Enligt förteckning sidan 2 Övriga deltagande Anita Ljung (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Plats och tid Kronetorps Mölla, kl. 19:00 20:40 Beslutande Hans-Åke Mårtensson,(s) ordförande Margareta Abelsson(s) Håkan Harvigsson(alp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 13 december 1999, klockan 18.30-18.55 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Kjell Hellberg Johan

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30 1 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 111 08:30-09:30 Beslutande Sven-Gunnar Linné (S) Janita Bergkvist (S) Nils-Arne Bidsell (L) Franc Krizanec (M) Ann-Christin Persson (S) Kerstin Brangefors

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-11-22 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-11-22 Sida 1 (12) Planutskott Sammanträdesdatum 2013-11-22 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 13:00-15:00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande 62-64, 66-72 Lars-Anders Espert (SD) Carl-Olof Landgren

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden 1/7 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2017:8 DIARIENUMMER KS/2017:717-003 Reglemente och arbetsformer för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2017-10-30, 100 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-08 Sida 1 (9) Plats och tid Medborgarhuset i Arlöv, Konfer, kl. 18:00-19.00 Beslutande Övriga närvarande Inger Borgenberg, S, ordförande Bo Lindquist, V, 1e vice

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Valnämnd Sammanträdesdatum Sida 1 (5) Lilla Sess, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:20. Ingvar Olsson (SD) Rolf Hagmann (SD)

Valnämnd Sammanträdesdatum Sida 1 (5) Lilla Sess, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:20. Ingvar Olsson (SD) Rolf Hagmann (SD) Valnämnd Sammanträdesdatum 2017-01-19 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Lilla Sess, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:20 Hans-Åke Mårtensson (S), ordf Andréette

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-16 Sida 1 (16) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Marianne Pettersson (S),

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer