Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Beslutande Se förteckning, sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren (M) Britt Sonesson (M) Fredrik Jörgensen (C) Uno Törringer (C) Kristoffer Daag (L) Leo Harvigsson (S) Gun Larshag (S) Johan Svensson (S) Kerstin Maughan (V) Awaz Modaber (MP) Ingalill Melcher (SD) Bernt Melcher (SD) Övriga närvarande Utses att justera Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef Jan Holm, ordförande revisionen, 112 Mats Lithner och Lars-Olle Olsson Justeringens plats och tid Medborgarhuset i Arlöv den 29 november 2016 Paragrafer Underskrifter: Sekreterare _ Charlotta Wemme Dehlin Ordförande _ Vlado Somljacan Justerande _ Mats Lithner Lars-Olle Olsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget tas ner den Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens arkiv _ Johan Bjurnemark

2 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 2 (14) Beslutande Ledamöter Närvaro Tjänstgörande ersättare Katja Larsson (S) - Malihe Hajizadeh Lars-Anders Espert (SD) Lars Johnson (M) Hans-Åke Mårtensson (S) Lisbeth Jönsson (SD) Inger Borgenberg (S) Nils Holmqvist (M) Kent Wollmér (S) Vlado Somljacan (MP), ordf. Christer Swahn (SD) Mats Lithner (L) Lars-Olle Olsson (S) Sara Vestering (M) Kerstin Lidén (V) - Kerstin Maughan Bengt Åström (S) Rolf Hagmann (SD) Margareta Abelsson (S) - Arne Andersson Carl Ahrling (M) Roland Bäck (SD) Carl-Olof Landgren (S) Rolf Bengtsson (MP) Anneli Kihlstrand (C) Mia Eldh-Holmqvist (M) Lisbeth Jensen (S) Håkan Kjellberg (SD) - Magnus Almroth Lars-Erik Wollmér (S) Marie Wahlgren (L) - Kristoffer Daag Richard Pehrson (SD) - Doris Brunstorp Josef Janosi (M) Vlasta Ekman (S) Bo Lindquist (V) Jonas Lyberg (S) Ingvar Olsson (SD) Amelie Gustafsson (M) Petra Ekström (S) - Zita Petersson Ove Johansson (MP) Tommy Andersson (SD) Jan Hansson (S) Patrik Selimson (M) Sven Sonesson Tina Pettersson (S) - Cecilia Wollmér Ruth Palm (SD)

3 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 3 (14) 110 Val av justerande samt bestämmande av plats och tid för justeringen Kommunfullmäktige utser Mats Lithner (L) och Lars-Olle Olsson (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justering skall ske på Medborgarhuset den 29 november 2016.

4 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 4 (14) 111 Ändringar av dagordningen Kommunfullmäktige beslutar att under ärende 4 ( 113) behandla ytterligare en interpellation b) av Mats Lithner (L) till Bengt Åström (S) Varför saknar Burlöv en barnrättsstrateg? samt att ta upp ytterligare ett ärende 10) Avsägelser ( 119).

5 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 5 (14) 112 Rapport från revisionen Revisionens ordförande Jan Holm informerar kommunfullmäktige om pågående granskningar, samt att nytt avtal om revisionsbiträde har tecknats med KPMG.

6 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 6 (14) 113 Interpellationer a) KS/2016:809 Interpellation från Lars Johnson (M) till Bengt Åström (S) gällande Burlövs kommuns dåliga skolresultat Bengt Åström besvarar interpellationen. b) KS/2016:870 Interpellation från Mats Lithner (L) till Bengt Åström (S) Varför saknar Burlöv en barnrättsstrateg? Bengt Åström besvarar interpellationen nästa gång.

7 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 7 (14) KS/2016:9 114 Uppföljningsrapport Sammanfattning Från kommunledningskontoret föreligger uppföljningsrapport omfattande sammanfattande ekonomisk plan för 2016, prognos över nettokostnader, inklusive framställningar om tilläggsanslag och omdisponeringar av schablonersättning från Migrationsverket m.m., samt prognos över investeringsverksamheten och en finansieringsanalys. Årets beräknade resultat inklusive reavinster m.m. beräknas bli + 49,6 mnkr. I förhållande till föregående år är det en ökning med 39,3 mnkr vilket till största delen beror på att intäkter från skatter och statsbidrag ökar kraftigt samtidigt som verksamheternas nettokostnader utvecklas relativt måttligt till följd av riktade statsbidrag till verksamheter inom vård, pedagogik och flyktingverksamhet. Utöver detta räknas även in planerade överskott till följd av försäljning av mark på Södervångskolan motsvarande totalt 5,3 mnkr. Eklusive denna jämförelsestörande post prognostiseras resultatet bli 44,3 mnkr. Årets prognostiserade resultat eklusive jämförelsestörande poster,+44,3 mnkr, är en förbättring med 15,9 mnkr jämfört med resultatet Resultatförbättringen beror till stor del på att intäkterna från skatter och statsbidrag beräknas öka mer än verksamheternas nettokostnader. I förhållande till föregående år beräknas intäkterna från skatter och statsbidrag öka med 5,7 % eller 47,9 mnkr, medan verksamheternas nettokostnader ökar med 3,0 % eller 24,4 mnkr. Årets resultat eklusive jämförelsestörande poster beräknas bli 39,3 mnkr högre än budgeterat. Detta beror främst på att verksamhetens nettokostnader beräknas bli 31,6 mnkr lägre än budgeterat samtidigt som intäkter för skatter och statsbidrag samt de finansiella posterna väntas bli 7,7 miljoner kronor högre än budgeterat. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att från centrala medel överföra bidrag från Migrationsverket avseende schablonersättning flyktingar till socialförvaltningen, motsvarande 195 tkr, för kostnader som uppstått i samband med flyktingmottagandet under perioden , att från centrala medel överföra bidrag från Migrationsverket avseende schablonersättning flyktingar till utbildnings- och kulturförvaltningen, motsvarande 371 tkr, för kostnader som uppstått i samband med flyktingmottagandet under perioden , samt forts.

8 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 8 (14) Forts. 114 att från centrala medel överföra bidrag från Migrationsverket avseende schablonersättning flyktingar till kommunledningskontoret, motsvarande 97 tkr, för kostnader som uppstått i samband med flyktingmottagandet under perioden Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att utbildnings- och kulturnämndens volymförändringar inom gymnasieverksamheten stäms av vid årets slut i syfte att bestämma kompensation alternativt avräkning på grund av volymförändringar. att bevilja utbildnings- och kulturnämnden ett tillfälligt tilläggsanslag på 130 tkr under 2016 för att förlänga etra insats inom ungdomsgruppen året ut, att miljö- och byggnämndens anförande om behov av resultatöverföringar hanteras enligt kommunens riktlinjer för resultatöverföringar i samband med årsredovisningen, samt att i övrigt godkänna uppföljningsrapport enligt i ärendet redovisat förslag. Kommunstyrelsen beslutar att från centrala medel överföra bidrag från Migrationsverket avseende schablonersättning flyktingar till socialförvaltningen, motsvarande 195 tkr, för kostnader som uppstått i samband med flyktingmottagandet under perioden , att från centrala medel överföra bidrag från Migrationsverket avseende schablonersättning flyktingar till utbildnings- och kulturförvaltningen, motsvarande 371 tkr, för kostnader som uppstått i samband med flyktingmottagandet under perioden , samt att från centrala medel överföra bidrag från Migrationsverket avseende schablonersättning flyktingar till kommunledningskontoret, motsvarande 97 tkr, för kostnader som uppstått i samband med flyktingmottagandet under perioden Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att utbildnings- och kulturnämndens volymförändringar inom gymnasieverksamheten stäms av vid årets slut i syfte att bestämma kompensation alternativt avräkning på grund av volymförändringar. att bevilja utbildnings- och kulturnämnden ett tillfälligt tilläggsanslag på 130 tkr under 2016 för att förlänga etra insats inom ungdomsgruppen året ut, att miljö- och byggnämndens anförande om behov av resultatöverföringar hanteras enligt kommunens riktlinjer för resultatöverföringar i samband med årsredovisningen, samt forts.

9 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 9 (14) Forts. 114 att i övrigt godkänna uppföljningsrapport enligt i ärendet redovisat förslag. Protokollsanteckning Lars Johnson (M) anmäler att han inkommer med en skriftlig protokollsanteckning (bilaga KS 140). Mats Lithner (L) ställer sig bakom protokollsanteckningen. Kommunfullmäktige beslutar att utbildnings- och kulturnämndens volymförändringar inom gymnasieverksamheten stäms av vid årets slut i syfte att bestämma kompensation alternativt avräkning på grund av volymförändringar. att bevilja utbildnings- och kulturnämnden ett tillfälligt tilläggsanslag på 130 tkr under 2016 för att förlänga etra insats inom ungdomsgruppen året ut, att miljö- och byggnämndens anförande om behov av resultatöverföringar hanteras enligt kommunens riktlinjer för resultatöverföringar i samband med årsredovisningen, samt att i övrigt godkänna uppföljningsrapport enligt i ärendet redovisat förslag.

10 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 10 (14) 115 Budget 2017 Justering Sammanfattning KS/2016:1 Kommunfullmäktige fastställde i enlighet med Burlövs budgetmodell förslag till budgetramar den 20 juni 2016, 66. I budgetprocessen finns möjlighet att i november månad justera budgeten för kommande år utifrån ändrade förutsättningar såsom reformförändringar och omvärldsförändringar. Sedan kommunfullmäktige fastställt ramarna i juni månad har flera händelser inträffat som fått en direkt påverkan på budget Föreligger förslag till reviderad budget. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa reviderad budget 2017 med flerårsplan enligt i ärendet redovisad ekonomisk plan; ärendebilaga 1, anslag för nettokostnader; investeringsbudget samt ärendebilaga 3 resultatbudget/finansieringsbudget/balansbudget. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa reviderad budget 2017 med flerårsplan enligt i ärendet redovisad ekonomisk plan; ärendebilaga 1, anslag för nettokostnader; investeringsbudget samt ärendebilaga 3 resultatbudget/finansieringsbudget/balansbudget. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad budget 2017 med flerårsplan enligt i ärendet redovisad ekonomisk plan; ärendebilaga 1, anslag för nettokostnader; investeringsbudget samt ärendebilaga 3 resultatbudget/finansieringsbudget/balansbudget.

11 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 11 (14) KS/2016: Delårsrapport Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd Sammanfattning Räddningstjänsten Syd överlämnar den 13 oktober 2016, 42, delårsrapport till kommunfullmäktige. Det sammanlagda ekonomiska resultatet för årets första åtta månader uppgår till ett överskott på tkr. Helårsprognosen för 2016 pekar på ett överskott på tkr, varav 896 tkr utgör balanskravsresultat. Detta kan jämföras med ett budgeterat överskott på 100 tkr. Möjligheter att tidigarelägga inköp och andra aktiviteter för 2017 skall övervägas. Delårsrapporten har översiktligt granskats av de av fullmäktige utsedda revisorerna. Det innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Revisorerna bedömer att samtliga fyra finansiella mål kommer att vara uppfyllda vid räkenskapsårets slut. Av de fyra verksamhetsmålen tror sig förbundet delvis uppnå två mål, ett mål bedöms ej och ett mål kommer inte att uppnås. Balanskravet för 2016 bedöms bli uppfyllt. Revisorernas samlade bedömning av delårsrapporten, beträffande kriteriet rättvisande räkenskaper, är att den i allt väsentligt kan anses upprättad enligt god kommunal redovisningssed. Kommunfullmäktige lägger delårsrapport för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd till handlingarna.

12 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 12 (14) KS/2016: Borgensförbindelse Burlövs Bostäder AB Revidering av borgensram för upptagna lån Sammanfattning Burlövs kommuns borgensåtagande avser till största del borgen för Burlövs Bostäder AB, kommunens kommunala bostadsbolag, i samband med finansiering av bostadsbyggande eller förvärv av nya fastigheter. För att uppnå detta är det viktigt att ha tillgång till billiga krediter samt fastställa riktlinjer för bolagets lånenivå under en aktuell period. Burlövs kommun möjliggör detta genom att kommunfullmäktige beslutar om en årlig borgensram så kallad borgensförbindelse. Kommunledningskontoret föreslår att den av fullmäktige tidigare beslutade ramen för borgen för Burlövs Bostäder AB:s upplåning revideras för perioden Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Burlövs Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om tkr från , tkr från samt tkr från , jämte därpå löpande ränta och kostnader, att det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp, att, vid beräkning av utrymmet för kommunal borgen, eventuella lån upptagna med annan säkerhet än kommunal borgen skall avräknas, samt att borgensförbindelserna för sådana lån undertecknas av de av kommunstyrelsen utsedda firmatecknarna.

13 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 13 (14) 118 Delgivningar a) KS/2016:218 Ny ersättare Awaz Modaber ersätter Kamal Al Rifai (MP) i kommunfullmäktige b) KS/2016:218 Ny ersättare Tord Lindgren (MP) ersätter Daniel Enetoft (MP) i kommunfullmäktige Kommunfullmäktige lägger delgivningarna till handlingarna.

14 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 14 (14) KS/2016: Avsägelser a) I skrivelse den 14 november 2016 avsäger sig Carl-Olof Landgren (S) uppdraget som ordförande och ledamot i miljö- och byggnämnden. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2018-05-21 Sida 1 (13) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.45 Beslutande Förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) 39 43, 45 47

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Stora Sessionsalen kl. 18:00-18:18

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Stora Sessionsalen kl. 18:00-18:18 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2018-02-05 Sida 1 (13) Plats och tid Stora Sessionsalen kl. 18:00-18:18 Beslutande Förteckning, sida 3 Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Håkan Dahlgren (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2016-10-31 Sida 1 (18) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 16.30 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-01-19 Sida 1 (9) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.35 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Sven Sonesson (M), ers.

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2018-11-19 Sida 1 (10) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 17.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Katja Larsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.05 Beslutande Förteckning sida 2 Ersättare Övriga närvarande Sven Sonesson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (14)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-10-19 Sida 1 (14) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.55 Beslutande Förteckning, sida 2 Ersättare Övriga närvarande Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-12-11 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 17.15 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Katja Larsson (S),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-06-17 Sida 1 (13) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.15 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2018-05-02 Sida 1 (15) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.30 Beslutande Förteckning, sida 2 Ersättare Britt Sonesson (M), 28 31, 33

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (22)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (22) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.20 Beslutande Förteckning, sida 2 Ersättare Övriga närvarande Utses att justera

Läs mer

Lars-Åke Ståhl, kommundirektör Rickard Brinck, nämndsekreterare. Katja Larsson Christer Swahn

Lars-Åke Ståhl, kommundirektör Rickard Brinck, nämndsekreterare. Katja Larsson Christer Swahn Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2019-02-04 Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv 18:00-18:16 1 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare - Övriga närvarande Utses att justera Lars-Åke

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-10-19 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-10-19 Sida 1 (6) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-10-19 Sida 1 (6) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 18:10 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (12) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.20 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren (S),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-06-15 Sida 1 (11) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Marianne Pettersson

Läs mer

Lars-Åke Ståhl, kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef Rickard Brinck, nämndsekreterare

Lars-Åke Ståhl, kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef Rickard Brinck, nämndsekreterare Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2019-05-20 Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv 18:00-19:15 1 Beslutande Se förteckning s. 2 Ersättare Övriga närvarande Mia Eldh-Holmqvist (M) Christer

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (22) Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (22) Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2017-02-06 Sida 1 (22) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.05 Beslutande Förteckning, sida 2 Ersättare Övriga närvarande Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2018-10-29 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 16.20 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Länsstyrelsen i Skåne län PROTOKOLL 2014-09-15 10-03 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: BURLÖV Plats: Kockum Fritid Dnr: 201-22208-14 Rösträkningen

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (21) Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (21) Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2018-06-18 Sida 1 (21) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 20.00 Beslutande Förteckning, sida 2 Ersättare Håkan Dahlgren (M) 48 52, 54

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (20)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (20) Plats och tid Stora Sessionsalen kl. 18.00 20.15 Beslutande Förteckning, sida 2 Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Sven Sonesson (M)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-12-28 Sida 1 (17) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.55 Beslutande Enligt förteckning sidan 2 Övriga deltagande Anita Ljung (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2018-10-15 Sida 1 (24) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.40 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Katja Larsson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:25

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:25 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2017-03-02 Sida 1 (14) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:25 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Fredrik Jörgensen, kommunfullmäktiges ordförande Lars-Åke Ståhl, kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef

Fredrik Jörgensen, kommunfullmäktiges ordförande Lars-Åke Ståhl, kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-06-17 Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv 16.30 16.45 1 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Katja Larsson (S) Lars Johnson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2018-01-22 Sida 1 (10) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 Katja Larsson (S), ordf.

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2018-03-19 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.25 Beslutande Förteckning, sida 2 Ersättare Håkan Dahlgren (M), 9 14 Leif

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Lilla sessionsalen, Medborgarhuset i Arlöv kl

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Lilla sessionsalen, Medborgarhuset i Arlöv kl Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-10-31 Sida 1 (17) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset i Arlöv kl. 15.00 16.45 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-16 Sida 1 (16) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Marianne Pettersson (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Valnämnd Sammanträdesdatum 2014-02-05 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00-19.00 Gun-Britt Penderos (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Britt Sonesson

Läs mer

Amelie Gustafsson (M) Sara Vestering (M) Vlasta Ekman (S) Mats Hedenström (SD) Margareta Abelsson (S) Ove Johansson (MP)

Amelie Gustafsson (M) Sara Vestering (M) Vlasta Ekman (S) Mats Hedenström (SD) Margareta Abelsson (S) Ove Johansson (MP) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-05-08 Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv 18:00 18.45 1 Beslutande Katja Larsson (S), 73 80, 82--86 Vlasta Ekman (S), tjg ersättare för Katja

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-11-21 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-11-21 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-11-21 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 21.05 Beslutande Se förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2018-09-17 Sida 1 (18) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Katja Larsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.05 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl

Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2017-12-05 Sida 1 (10) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.15 18.45 Lars-Olle

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (43)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (43) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-12-20 Sida 1 (43) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 23.55 Beslutande Enligt förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (5) Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv

Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (5) Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2018-08-29 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Bengt Åström (S), ordförande Anneli

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2016-04-11 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 17.20 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 10-06 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: BURLÖV Plats: Dnr: 201-12244-10 Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett

Läs mer

Valnämnd Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Lilla Sess, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-18:50. Uno Törringer (C)

Valnämnd Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Lilla Sess, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-18:50. Uno Törringer (C) Valnämnd Sammanträdesdatum 2017-09-12 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Ersättare Lilla Sess, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-18:50 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Andréette Bengtsson (S) Britt Sonesson

Läs mer

Mats Jönsson, t.f. kommundirektör Rickard Brinck, nämndsekreterare. Katja Larsson (S) Christer Swahn (SD)

Mats Jönsson, t.f. kommundirektör Rickard Brinck, nämndsekreterare. Katja Larsson (S) Christer Swahn (SD) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2019-04-29 Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv 18:00-19:15 1 Beslutande Se förteckning, sida 2 Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Mia

Läs mer

Lars-Åke Ståhl, kommundirektör Rickard Brinck, nämndsekreterare. Hans-Åke Mårtensson

Lars-Åke Ståhl, kommundirektör Rickard Brinck, nämndsekreterare. Hans-Åke Mårtensson Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2019-03-25 Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv 18:00-18:30 1 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare - Övriga närvarande Lars-Åke Ståhl, kommundirektör

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-08 Sida 1 (9) Plats och tid Medborgarhuset i Arlöv, Konfer, kl. 18:00-19.00 Beslutande Övriga närvarande Inger Borgenberg, S, ordförande Bo Lindquist, V, 1e vice

Läs mer

Måns Benjaminsson Ström (S) Tore Nilsson (SD) Jonas Lyberg (S) Göran Kihlstrand (C) Per Olof Johansson (S) Philip Maughan (V) Lisa Eliasson (L)

Måns Benjaminsson Ström (S) Tore Nilsson (SD) Jonas Lyberg (S) Göran Kihlstrand (C) Per Olof Johansson (S) Philip Maughan (V) Lisa Eliasson (L) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2019-01-08 Plats och tid Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv 18:00-19:30 1 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anders Brännström (L),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-15 Sida 1 (16) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.20 Beslutande Förteckning sid 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist (S),

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Mötesplatsen, Arlöv kl. 17:00-18:10

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Mötesplatsen, Arlöv kl. 17:00-18:10 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2017-12-06 Sida 1 (12) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Mötesplatsen, Arlöv kl. 17:00-18:10 Inger Borgenberg (S), ordförande Bo Lindquist

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-20 Sida 1 (25) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 21.00 Beslutande Förteckning, sida 2 Övriga närvarande Malihe Hajizadeh (S),

Läs mer

Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:50

Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:50 Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2018-02-26 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:50

Läs mer

Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:30

Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:30 Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2018-06-11 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:30 Bengt Åström (S),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Sammanträdesdatum 2014-04-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Sammanträdesdatum 2014-04-24 Sida 1 (5) Valnämnd Sammanträdesdatum 2014-04-24 Sida 1 (5) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 18:00-18:30 Beslutande Gun-Britt Penderos (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Britt Sonesson (M) Sven-Åke Persson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-11-12 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-20:15 Inger Borgenberg, ordförande Bo Lindquist

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2016-02-15 Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 17.35 Katja Larsson (S),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-10-17 Sida 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.15 Beslutande Se förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Marianne Pettersson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Stora sessionsalen, Medborgarhuset i Arlöv kl

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Stora sessionsalen, Medborgarhuset i Arlöv kl Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-03-21 Sida 1 (15) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset i Arlöv kl. 18.00 20.35 Beslutande Förteckning sida 2 Ersättare Övriga närvarande Utses att justera

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:05

Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:05 Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2018-03-26 Sida 1 (13) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:05 Bengt Åström (S), ordförande Anneli Kihlstrand

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Lilla Sessionssalen kl. 18:00-19:20

Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Lilla Sessionssalen kl. 18:00-19:20 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2018-08-28 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Lilla Sessionssalen kl. 18:00-19:20 Lars-Olle Olsson (S), ordf. Philip

Läs mer

Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Lilla Sess, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:05

Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Lilla Sess, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:05 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2018-10-16 Sida 1 (13) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Lilla Sess, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:05 Lars-Olle Olsson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-18:50

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-18:50 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2018-01-25 Sida 1 (14) Plats och tid Beslutande Ersättare Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-18:50 Inger Borgenberg (S), ordf. Bo Lindquist (V) Ann-Christine

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Protokoll 1 (6) Se nästa sida. Christian Björkqvist, kanslichef

Protokoll 1 (6) Se nästa sida. Christian Björkqvist, kanslichef Protokoll 1 (6) Plats och tid Nils Holgerssongymnasiets aula, 2018-02-26, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Christian Björkqvist, kanslichef Justerade paragrafer 58 Justeringens

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16) Plats och tid Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-20:30 Beslutande Inger Borgenberg (S), ordförande Bo Lindquist (V) Ulla Jinneland

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (19)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (19) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-04-07 Sida 1 (19) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 16.20 Katja Larsson (S),

Läs mer

Lars Johnson (M), ordf. Katja Larsson (S) Christian Sonesson (M) Pierre Sjöström (S) Pia Almström (M) Catrin Tufvesson (S)

Lars Johnson (M), ordf. Katja Larsson (S) Christian Sonesson (M) Pierre Sjöström (S) Pia Almström (M) Catrin Tufvesson (S) Löneservicenämnden Sammanträdesdatum 2019-04-23 Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv 09:00-09:12 1 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Lars Johnson (M), ordf. Katja

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.30 20.30 Katja Larsson (S), ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m) Anita

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Lilla Sessionsalen kl

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Lilla Sessionsalen kl Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2016-03-07 Sida 1 (17) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 15.00 17.10 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke Mårtensson (S) Bengt

Läs mer

Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef. Inger Borgenberg och Mats Lithner. Charlotta Wemme Dehlin

Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef. Inger Borgenberg och Mats Lithner. Charlotta Wemme Dehlin Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2018-12-17 Plats och tid Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv 13:00 1 Beslutande Se förteckning, sida 2 Ersättare Christer Karlberg (M), 103 114, 120 148 Clara

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 21:20 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m)

Läs mer

Kommunfullmäktige protokoll

Kommunfullmäktige protokoll Datum: Onsdag 12 september 2018 Tid: 18:00-18:15 Plats: Folkets hus, Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 18 september 2018, kl 16.00 Paragrafer: 63-69 Utses att justera: Michelle Winkel (L) och Stephan

Läs mer

Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:20

Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:20 Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2017-05-29 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:20

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-01-21 Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv 18.00 18.35 1 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Katja Larsson (S) Lars Johnson

Läs mer

Planutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (4) Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-9:30

Planutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (4) Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-9:30 Planutskott Sammanträdesdatum 2016-05-17 Sida 1 (4) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-9:30 Katja Larsson, ordförande Sara Stanojevic

Läs mer

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), vice ordförande Linda Svahn (S)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.50 Beslutande Förteckning sidan 2 Övriga närvarande Hans-Åke Mårtensson (S)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-07 Sida 1 (13) Plats och tid Beslutande Medborgarhuset, Lilla Sessionssalen, kl. 18:30 21:00 Inger Borgenberg (S), ordförande Sven-Åke Persson (S) Britt Sonesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Alnarp, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 14.30-15.05 Beslutande Fred Windisch (S) Åke Christensson (M) Erica Michalek (M) Staffan Fareld (S) Ordförande Revisor

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2018-05-07 Sida 1 (18) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 17.10 Beslutande Katja Larsson (S), ordf. 58 69, 71 Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-09-07 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Protokoll Kommunfullmäktige

Protokoll Kommunfullmäktige Tid Plats 15:00-15:45 Kunskapens hus, Laxå Beslutande ledamöter Ylva von Schéele (M) Richard Nygren (M) Christofer Carlander (M) Nils-Olof Tivemyr (C) Frida Eriksson (C) Arne Augustsson (C) Bo Rudolfsson

Läs mer

Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (17)

Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2017-12-04 Sida 1 (17) Plats och tid Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:10 ande Bengt Åström (S), ordförande Anneli Kihlstrand (C)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 16.00 17.05 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Marie Pegelow (L) Michelle Drakälv (S) Rolf Bengtsson (MP) Kjell Wernebecker (SD) Laszlo Pataki (SD) Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef

Marie Pegelow (L) Michelle Drakälv (S) Rolf Bengtsson (MP) Kjell Wernebecker (SD) Laszlo Pataki (SD) Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2019-06-17 Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv 17.00 18.30 1 Beslutande Förteckning, s. 2 Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Marie Pegelow

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (19)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (19) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-02-02 Sida 1 (19) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Magnolian, Arlöv kl. 18:00-20:20

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Magnolian, Arlöv kl. 18:00-20:20 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2018-04-24 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Magnolian, Arlöv kl. 18:00-20:20 Inger Borgenberg (S), ordförande Bo Lindquist

Läs mer

Valnämnd Sammanträdesdatum Sida 1 (5) Lilla Sess, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:20. Ingvar Olsson (SD) Rolf Hagmann (SD)

Valnämnd Sammanträdesdatum Sida 1 (5) Lilla Sess, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:20. Ingvar Olsson (SD) Rolf Hagmann (SD) Valnämnd Sammanträdesdatum 2017-01-19 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Lilla Sess, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:20 Hans-Åke Mårtensson (S), ordf Andréette

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.55 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist (S),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-03-08 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla sessionsalen, kl. 19:00-20.00 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (s) ordf Margareta Abelsson (s) 1:e vice ordf Marianne

Läs mer