Energieffektiva småföretag. Slutrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektiva småföretag. Slutrapport 2014-07-10"

Transkript

1 Energieffektiva småföretag Slutrapport Länsstyrelsens Dnr

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning Syfte Verksamhetsmål... 3 Genomförande... 4 Resultat... 6 Erfarenheter och slutsatser Bilagor Bilaga 1. Deltagande företag. Bilaga 2. Sammanställning av rapporterna från utvärdering 1. Bilaga 3. Sammanställning av rapporterna från utvärdering 2. 2

3 SAMMANFATTNING Projektets 29 företag med en årlig energianvändning under 500 MWh fick en konsultledd energianalys på sitt företag som resulterade i en åtgärdsplan. Energi- och klimatrådgivarna var involverade i processen. Syftet med projektet var att undersöka om långtgående rådgivning och konsulthjälp ger effekt på företagens arbete med energieffektivisering och om beslut om energiåtgärder fattas, och om man på detta sätt kan bidra till de regionala miljömålen. 93 procent av företagen var nöjda med rådgivningen och 62 procent anser att projektet har påverkat företagets energimedvetande ganska mycket eller mer. Målet var att företagen under projekttiden ska ha genomfört eller planerat åtgärder som skulle leda till besparing på minst10 procent i genomsnitt eller 900 MWh. Resultaten visar på besparing på drygt 18 procent och över 1200 MWh. Måluppfyllelsen blev mycket hög. Projektet genomfördes under perioden september 2012-juli Projektet är finansierat av Regionförbundet Örebro (50 %), Länsstyrelsen i Örebro län/klimatmiljonen (39 %) och genom de deltagande företagen (11 %), totalt kr. Projektet var ett samarbete mellan Energikontoret och energi- och klimatrådgivningen i länets kommuner. SYFTE Projektet riktade sig till 30 små företag i Örebro län med en årlig energianvändning under 500 MWh och som inte kan söka de statliga energikartläggningscheckarna. Företagen fick en konsultledd energianalys på sitt företag som resulterade i en åtgärdsplan. Energi- och klimatrådgivarna var involverade i processen. Syftet med projektet var att 1) undersöka om långtgående rådgivning och konsulthjälp ger en effekt på företagens arbete med energieffektivisering och om beslut om energiåtgärder fattas, och 2) bidra till de regionala miljömålen genom att minska energianvändning och klimatpåverkan. VERKSAMHETSMÅL Projektmål 30 genomförda energikartläggningar med skriftliga åtgärdsförslag. 30 genomförda uppföljningar av effekterna/resultaten av insatserna Effektmål Vid uppföljningstillfälle 1 har genomförda och planerade åtgärder beräknats spara 5 procent av energianvändningen eller minst (30 x 300 MWh x 5 %) = 450 MWh. Vid uppföljningstillfälle 2 har företagen genomfört eller planerar åtgärder som kommer att leda till besparing på minst10 procent i genomsnitt eller 900 MWh. 75 procent av företagen anser att den genomförda rådgivningen i stor eller mycket stor utsträckning har påverkat företagens arbete med energieffektivisering och beslut om energiåtgärder. 3

4 GENOMFÖRANDE Projektet har genomförts i följande faser: Fas 0. Planering och uppstartmöte Fas 1. Rekrytering av konsulter Fas 2. Rekrytering av företag Fas 3. Energianalyser Fas 4. Uppföljning 1 och 2 Fas 0. Planering och uppstartmöte Detaljerad projektplanering samt uppstartmöte med länets energi- och klimatrådgivare genomfördes 15 september Diskussion om vilka företagsbranscher vi skall inrikta projektet mot, arbetssätt, ansvarsområden, marknadsföring och uppföljning. Fas 1. Rekrytering av konsulter En kravspecifikation upprättades. Upphandlingen gjordes som direktupphandling genom att skicka förfrågan till sex olika konsulter som hade erfarenhet av energianalysarbetet. Förfrågan skickades ut till konsultföretagen Tyvärr överklagade ett av konsultföretagen beslutet av konsultval och upphandlingen fick göras om. Proceduren orsakade en försening i projektplanen och nästa förfrågan kunde skickas ut först drygt tre månader senare. Beställningen kunde slutligen göras hos två olika energikonsulter; Håkan Karlsson på Browik AB om 18 företag och Lars-Göran Sander på Abergon AB om 11 företag. Fas 2. Rekrytering av företag På uppstartsmötet bestämdes följande prioritering gällande företagsval till projektet: Prio 1. Företag med oljeanvändning Prio 2. Tillverkande företag (inkl. mekaniska verkstäder, lackeringar, målerier) Prio 3. Butiker, bensinstationer med fordonstvättar Prio 4. Fastigheter utan värmeåtervinning, växthus, hotell och konferensanläggningar 4

5 För rekrytering av företag togs fram en trycksak som på ett kortfattat sätt förklarade vad projektet innebar för företagen. Rekrytering av lämpliga företag gjordes delvis parallellt med konsultupphandlingen. Kommunernas energi- och klimatrådgivare var aktiva i att kontakta och erbjuda företag att ingå i projektet samtidigt som Energikontoret använde sina kontakter. Enligt Länsstyrelsens beslut gjordes gemensam rekrytering av företag till projektet Öka företagets lönsamhet. Projektet riktade sig till små företag på glesbygden. Energikontoret gjorde marknadsföringsinsatser t.ex. på företagsmässan Euro Expo Industrimässor, och genom annonsering i Handelskammaren Mälardalen och Möckelnföretagens tidningar. Även energikontorets nyhetsbrev, e-postutskick och webbsida användes. Energikontoret har det nationella uppdraget att informera om energikartläggningscheckar för företag, och de kontakter som hade skapats med företag med lägre energiförbrukning än 500 MWh/år fick erbjudandet att vara med i projektet. När rekryteringen av företag var klar skrevs en avsiktsförklaring mellan Energikontoret och VD/platschef på respektive företag där parterna förklarar sina åtaganden. Företagen åtog sig att ta fram och lämna nödvändiga underlag för energikartläggningen till konsulten, närvara vid genomgång på företaget, närvara vid genomgång av rapporten och svara på enkät om uppföljning av åtgärder mm. Energikontorets roll var att tillhandahålla en konsultgenomgång som skulle utmynna i en skriftlig rapport med åtgärdsförslag för en kostnad på 1500 kr. Till slut rekryterades 29 företag till projektet, se tabellen nedan. Ytterligare några företag hade anmält sitt intresse för att vara med men enligt projektledarens och energi- och klimatrådgivarnas bedömning uppfyllde dock inte dessa företag kraven för deltagandet. Se lista över de deltagande företagen i bilaga 1. Övrigt material hörande rekryteringen har rapporterats i samband med lägesrapporteringen Kommun Mål, antal företag Utfall, antal företag Askersund 2 2 Degerfors 2 1 Hallsberg 2 3 Hällefors 3 3 Karlskoga 2 2 Kumla 2 1 Laxå 2 2 Lekeberg 2 2 Ljusnarsberg 3 6 Lindesberg 3 2 Nora 3 2 Örebro 4 3 Totalt Fas 3. Energianalyser. Efter att företaget hade skickat tillbaka avsiktsförklaringen skickades en blankett för ifyllande av företagets uppgifter. Uppgifter som om nätägare/elleverantör samt statistik på energiförbrukning och timvärden, om lokalytor och energislag togs in med hjälp av de kommunala energi- och klimatrådgivarna. Materialet skickades sedan till respektive konsult som hade valts ut att arbeta med företaget. 5

6 I samband med genomgången av företaget dokumenterades energiförbrukande utrustning och konsulterna genomförde egna mätningar av elförbrukning på några viktiga installationer t.ex. ventilation och kompressorer. Genomgången började och avslutades med en muntlig del med företagets representanter. Energi- och klimatrådgivningen var med vid varje företagsbesök och fick praktisk erfarenhet av företagsrådgivning. En analysrapport levererades av konsulterna, rapporten översändes till energikontoret som i sin tur skickade dessa till respektive företag och den energi- och klimatrådgivare som var ansvarig för besöket. Energi- och klimatrådgivningen tog sedan kontakt med resp. företag för en genomgång av rapporten, antingen genom ett personligt besök eller på telefon. I många fall var även konsulten med under efterföljande besök. Energianalyserna gjordes främst under maj-juni. Ett par företag blev analyserade i augusti. Pressmeddelande skickades ut när analyserna hade kommit igång, en artikel publicerades. Det primära syftet med meddelandet var att stimulera även andra företag att börja fundera på sin energiförbrukning. Material gällande energianalyserna har rapporterats i samband med lägesrapporteringen Fas 4 Uppföljning 1 och 2 Direkt efter att företagen hade fått sin analysrapport skickades en s.k. startenkät, i november 2013 genomfördes den första utvärderingen och i april-maj 2014 den andra utvärderingen. RESULTAT Projektmålen var att 30 genomförda energikartläggningar med skriftliga åtgärdsförslag skulle tas fram och att resultaten av insatserna skulle följas upp gällande respektive företag. 29 företag rekryterades enligt beskrivningen i denna rapport: Projektets genomförande, Fas 2. Rekrytering av företag. Projektets effektmål var följande: Effektmål 1: 75 procent av företagen anser att den genomförda rådgivningen i stor eller mycket stor utsträckning har påverkat företagens arbete med energieffektivisering och beslut om energiåtgärder. Detta mål följdes upp med hjälp av startenkäten direkt efter att företagen hade mottagit sina kartläggningar. Effektmål 2: vid uppföljningstillfället 1 har genomförda och planerade åtgärder beräknats spara 5 procent av energianvändningen eller minst (30 x 300 MWh x 5 %) = 450 MWh. Effektmål 3: vid uppföljningstillfälle 2 har företagen genomfört eller planerar åtgärder som kommer att leda till besparing på minst10 procent i genomsnitt eller 900 MWh. Uppfyllelsen av effektmålen och resultaten av insatserna följdes upp med en startenkät och med två uppföljningsenkäter. 6

7 Startenkäten redogjorde exempelvis för företagens incitament för att vilja vara med i projektet och vad de tyckte om analysarbetet. Denna frågeställning var inte med i projektplanen från början men ansågs vara relevant. De flesta hade som sitt starkaste incitament att analysen var så billig och att de ingenting hade att förlora med deltagandet. 22 svar Kartläggningen var så billig 5 svar Kartläggningen var så billig och Vi kände att vi måste göra något åt företagets energianvändning 10 svar Vi kände att vi måste göra något åt företagets energianvändning 3 svar En annan anledning. Vilken? - Få goda råd och experthjälp med att byta ut oljeeldningen mot något annat - Få bekräftelse på vår syn på energianvändningen och få idéer - Det var en bra början för att sänka kostnader och få ett grepp över förbrukningen. När det frågades hur medvetna var företaget var om energianvändningen på sitt företag innan kartläggningen blev resultatet följande: 0 svar inte alls, 8 svar något medvetna, 14 svar ganska väl medvetna, 4 svar stor utsträckning och 3 svar i mycket stor utsträckning, och resultatet på frågan om intresset för energifrågor hade ökat hos företagets kontaktperson respektive på företaget generellt efter energikartläggningen ses i tabellen nedan. Företagets kontaktperson Företaget generellt Inte alls 0 3 Något 11 7 Ganska mycket I stor utsträckning 2 2 I mycket stor utsträckning 1 0 Vet inte 1 1 I 90 procent av företagen hade energianalysrapporten delgivits företagets ledning direkt efter kartläggningen. Resultaten visar att projektets insatser har haft en positiv inverkan både på kontaktpersonens och företagets inställning generellt till energieffektivisering, svarar mot effektmål 1. När det frågades om företaget hade för avsikt att genomföra någon eller några av de föreslagna åtgärderna svarade 62 procent ja på frågan, tre procent nej och 3i procent visste inte detta i det läget. Vart femte företag hade dessutom kommit på energieffektiviseringsåtgärder som de ville göra men som inte var föreslagna i åtgärdsrapporten. Vad gäller företagens nöjdhet över energikonsulternas och rådgivarnas arbete d.v.s. utvärderingen av effektmål 1, ansåg sig 32 procent vara mycket nöjda, 61 procent nöjda, 7 procent lite nöjda och 0 procent ej nöjd. Måluppfyllelsen var alltså mycket hög. 7

8 Företagsägaren, energi- och klimatrådgivaren och konsulten i samtal. I november, cirka fem månader efter att konsulten hade levererat energianalysrapporten, gjordes uppföljning 1. Energi- och klimatrådgivaren besökte i de flesta fallen företaget och dokumenterade vilka åtgärder som hade planerats eller hade redan genomförts samt om ytterligare stöd behövs. I vissa fall togs kontakten per telefon eller e-post. Fem företag av 29 lyckades rådgivaren inte få kontakt med för uppföljningen. Detta berodde enligt projektledarens analys på att de flesta av företagen inte riktigt hade kommit igång med energieffektiviseringsåtgärderna vid detta tillfälle. Se rapporterna i bilaga 2. I samband med rapporteringen har det valts att sammanställa resultaten först efter uppföljning 2. Uppföljning 2 gjordes enligt planen från april till mitten av maj, ca 6-10 månader efter att konsulten hade levererat energianalysrapporten enligt samma princip som uppföljning 1. Se rapporterna i bilaga 3. Resultaten på den besparade energin med hjälp av de genomförda och planerade åtgärderna redovisas i tabellen nedan, svarar mot effektmålet 3. Företagen hade vid uppföljningstillfället med hjälp av de redan genomförda åtgärderna sparat cirka 7 procent av sin energianvändning och över 18 procent med de åtgärder som var planerade. Målet var att företagen skulle spara minst 10 procent. I en absolut siffra motsvarar besparingen drygt 1260 MWh i relation till effektmålet på 900 MWh. Enligt resultaten uppnåddes målet över förväntan under förutsättning att de åtgärder som företagen har planerat genomförs. Enligt energi- och klimatrådgivarnas bedömning är företagens planering realistisk och kommer att verkställas. Projektets syften var 1) att undersöka om långtgående rådgivning och konsulthjälp ger effekt på företagens arbete med energieffektivisering och om beslut om energiåtgärder fattas, och 2) bidra till de regionala miljömålen genom att minska energianvändning och klimatpåverkan. Båda syften har uppnåtts genom projektets goda resultat. 8

9 En av företagsägarna och konsulten mitt i energikartläggningsarbetet. Konsultens besök i en tvätthall. 9

10 Företag Genomförda åtgärder, kwh Planerade åtgärder, kwh Prognostiserad besparing, genomförda och planerade åtgärder, kwh Besparing på energiförbrukning enligt konsultrapporten, kwh Energiförbrukning i början av projektet, kwh Noteringar P.g.a. nybyggnad för besiktning av bilar har ej haft tid med energiåtgärder Har äskat pengar från OK/Q8 centralt, ingen stor åtgärd att göra Föreståndarbyte Den planerade åtgärden lite osäker Köpt en elbil Värmesystem: Injustering, isolering "Skyller på" att fastighetsägaren inte har varit med från början. Företaget har mycket tankar och idéer. Funderar även på solceller. Har ej utfört något men företaget fick veta att de har redan en energieffektiv verksamhet. Byter oljan till pellets. Vill ha EU-bidrag genom Länsstyrelsens företagsstöd. Miljöinspektören rekommenderade företaget men detta skulle inte ha varit med eftersom de bedrev redan ett framgångsrikt energiarbete. Byte av äldre, otäta industriportar. Vid byte av pumpar med långa drifttider används högeffektiva. Mycket diskussion i rapporten, speciellt om ett nytt uppvärmningssystem. 10

11 Statoil Lindesberg har delvis byggs om, tankar om energieffektivisering finns men har inte alltid prioriteras i verksamheten. Ny AC-kyla har installerats i butiken, fjärrvärme värmer nu tvätthallen effektivare med dessutom mindre miljöpåverkan Fastighetsägaren passiv, äger ej verksamheten Intresserad av solceller Åtgärderna beroende om han får lokalen uthyrd på längre sikt Fastighetsägaren jobbar systematiskt och bra Ointresserad fastighetsägare Företaget har haft en nedgång av ordrar under vintern och har inte haft medel till att investera. De letar själva efter material till en enkel ventilationsåtervinningsanläggning. Taket behöver renoveras då det är läckage. Butiken har idag bergvärme till uppvärmning samt till en del av kylbehovet i form av frikyla. Kartläggningen gjordes med tanke på att utreda möjligheter att ventilera bort överskottsvärme. Vinsten skulle i första hand bli bättre komfort i butiken samt minskad kostnad för komfortkylan. Verksamhetsidkare ej samma som fastighetsägare Bytte T8 till LED istället för att byta styrning. TOTALT

12 ERFARENHETER OCH SLUTSATSER Att rekrytera företag var svårare än vad det roddes från början. Några företag indikerade att de ville vara med och efter många påtryckningar om skrivandet av avtalet meddelade dem att de inte kunde vara med av olika anledningar. Analysarbetet var tvunget att påbörjas innan alla företag var på plats och tilldelningen av konsulterna helt klar. Eftersom projektet redan var försenat p.g.a. problemen med konsultupphandlingen, var inte denna typ av förseningar välkomna. Det framkom också att den ena konsulten inte var så erfaren av det skriftliga rapporteringsarbetet. Projektledaren har fått lägga mycket tid för att hjälpa konsulten med arbetet. Att handla upp det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet behöver alltså i slutändan inte nödvändigtvis vara så ekonomiskt som upphandlingen visade. I kartläggningsarbetet var samma konsult däremot mycket kompetent och företagen var nöjda med arbetet. Förseningen av starten resulterade i att en förlängning av projektet begärdes och att projektet genomfördes enligt en uppdaterad tidsplan. De flesta företagen nappade på projektets erbjudande huvudsakligen eftersom den var så billig. Företagens intresse för energieffektivisering var dock påtagligt och ökade under projekttiden. Detta fenomen är enligt erfarenhet ganska typiskt för företag, att argumentera varför företag ska intressera sig för energieffektivering är ofta ett omfattande arbete och när frön är sådda, går arbetet mycket enklare. Några företagsverksamheter ägdes av en annan aktör än fastigheten. I dessa fall konstaterades vissa problem i energieffektiviseringsarbetet och erfarenheten av detta påpekar vikten av förankring av arbetet även hos fastighetsägaren. Den som hyr in sig i andras lokaler har ofta svårt att argumentera även om de är mycket viktiga ur energieffektiviserings- och ekonomisk synpunkt. Projektet har inneburit en reell kompetenshöjning för de flesta energi- och klimatrådgivare. Rådgivarna har befunnit sig på olika kunskapsnivåer i utgångsläget, men efter utbildningen är de flesta betydligt tryggare i sin roll som företagsrådgivare. Alla rådgivare hade möjlighet att vara med på flera företag än de som tillhörde hans/hennes kommun. På detta sätt hade rådgivarna möjligheten att arbeta i olika typer av företag och även med båda konsulterna. Projektet visade tydligt att de företag där rådgivarna var mest aktiva exempelvis genom upprepade företagsbesök uppnådde de bästa energieffektiviseringsresultaten. För Energikontoret har projektet inneburit ökade kunskaper om företagens möjligheter att effektivisera sin energianvändning. Resultaten från projektet visar att energieffektiviseringspotentialen är betydande och många åtgärder kan göras redan relativt kort efter energikartläggningen. Energikontoret fortsätter med arbete med företagens energieffektivisering, delvis som en konsekvens av detta projekt. Örebro den 10 juli 2014 Päivi Lehtikangas Projektledare Energikontoret Regionförbundet Örebro 12

13 Bilaga 1. Deltagande företag. 13

14 Bilaga 2. Sammanställning av rapporterna från utvärdering 1. 14

15 Bilaga 3. Sammanställning av rapporterna från utvärdering 2. 15

Energieffektiva småföretag i Örebro län. Malmö 141125

Energieffektiva småföretag i Örebro län. Malmö 141125 Energieffektiva småföretag i Örebro län Malmö 141125 Det är nästan alltid lättare att öka företagets lönsamhet genom att spara i energikostnaderna än att öka verksamhetens vinst genom ökad försäljning

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

Nominering - årets miljösatsning Med checklista

Nominering - årets miljösatsning Med checklista Nominering - årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Energieffektivisering i landsbygdsbutiker i Örebro län Journalnummer:

Läs mer

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin Projektfinansiering Statens Energimyndighet Länsstyrelsen Örebro län Företag och kommunala energirådgivare Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings

Läs mer

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning. Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning. Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops Energifrågan i tillsynen är viktig! Energifrågan är ofta osynlig All energianvändning medför miljöpåverkan Energieffektivisering

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Hållbar utveckling Väst Västra Götalands regionala energikontor Joakim Achim Friedrich 031 3891483 joakim.friedrich@hallbarutvecklingvast.se Vad är en

Läs mer

Proeff III PROjekt för EnergieFfektivisering till Företag genom tillsyn och rådgivning. 2014-11-25 Veronica Lindeberg, Länsstyrelsen Skåne

Proeff III PROjekt för EnergieFfektivisering till Företag genom tillsyn och rådgivning. 2014-11-25 Veronica Lindeberg, Länsstyrelsen Skåne Proeff III PROjekt för EnergieFfektivisering till Företag genom tillsyn och rådgivning 2014-11-25 Veronica Lindeberg, Länsstyrelsen Skåne Detta har hänt I Skåne har vi drivit projekten PROEFF I, PROEFF

Läs mer

Projektbeskrivning 1 Syfte 1 Mål 1 Förväntat resultat 1

Projektbeskrivning 1 Syfte 1 Mål 1 Förväntat resultat 1 Projektet Bättre energiråd till tillverkningsindustrin, BETTI, genomfördes mellan september 2005 och december 2006 i Östergötlands och Örebro län. Totalt deltog 17 kommunala energirådgivare och 22 små

Läs mer

Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering

Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering Projektet Incitament för energieffektivisering ska stödja små och medelstora företag som omfattas av miljötillsyn att komma

Läs mer

B20 Energikartläggning av centrumanläggningar i ytterstad Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad

B20 Energikartläggning av centrumanläggningar i ytterstad Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad ''/>//; i»^«.«-* Centrum Kompaniet B20 Energikartläggning av centrumanläggningar i ytterstad Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad Centrumkompaniet i Stockholm AB Marcus Göpel, 061213

Läs mer

Stöd för energikartläggning. Ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Få koll på energin i företaget!

Stöd för energikartläggning. Ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Få koll på energin i företaget! Stöd för energikartläggning Ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Få koll på energin i företaget! Spara energi öka vinsten! Vänta inte på: Energiprishöjningar

Läs mer

Storsatsning på energieffektivisering i företag. Loggor

Storsatsning på energieffektivisering i företag. Loggor Storsatsning på energieffektivisering i företag Loggor Ingela Valeur Länsstyrelsen Skåne Anna Evander Energikontoret Skåne Varför jobba med energifrågor? Koll på läget! Minska energianvändningen sparar

Läs mer

Energieffektivisering i SME. Marit Ragnarsson IVA 28 augusti 2013

Energieffektivisering i SME. Marit Ragnarsson IVA 28 augusti 2013 Energieffektivisering i SME Marit Ragnarsson IVA 28 augusti 2013 Länsstyrelsernas uppdrag, bl a: Samordna och leda det regionala arbetet med energiomställningen Stödja näringslivets energi- och klimatarbete

Läs mer

Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen

Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen OFFERTFÖRFRÅGAN 1(5) 2014-01-14 Dnr: 303-577-2014 Upphandling av Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen 1 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande myndighet Länsstyrelsen Dalarna, Näringslivsenheten

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd. Energiprojekt 2008-2013

Miljö- och hälsoskydd. Energiprojekt 2008-2013 Miljö- och hälsoskydd Energiprojekt 2008-2013 Maria Sandström Erik Eklund Juni 2014 Sammanfattning Miljöinspektörer och energi- och klimatrådgivare från Miljö- och hälsoskydd i Umeå kommun har genomfört

Läs mer

Minnesanteckningar från konferensdagen Projekt Energieffektivisering, hur gör vi?

Minnesanteckningar från konferensdagen Projekt Energieffektivisering, hur gör vi? MINNESANTECKNINGAR 1(7) Minnesanteckningar från konferensdagen Projekt Energieffektivisering, hur gör vi? Plats: Länsstyrelsen i Malmö Tid/datum: kl 9-16, den 25 november 2014 Konferensen anordnades av

Läs mer

Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag.

Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag. 1 Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag. En pågående förstudie: Energieffektiva företag i Östra Mellansverige Syfte

Läs mer

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB Bilaga: Enkät för energieffektivisering Energikartläggning Företag: Edita Bobergs AB Anläggningsnummer:... Verksamhet A B C Branchkod: 18122 (SNI 2007) Miljöledningssystem: ISO 14001 Kontaktperson energifrågor:

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan

Energieffektiva företag i samverkan Energieffektiva företag i samverkan Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder ca 75-100 GWh (Fjärrvärme, gas,

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Därefter kontaktas de som anmält intresse via telefon för tidsbokning.

Därefter kontaktas de som anmält intresse via telefon för tidsbokning. Processbeskrivning Rådgivning mot större kunder som företag, organisationer, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kräver både förberedelser och uppföljning. Det kan beskrivas som en process med flera

Läs mer

141104 Webbaserad utbildning Den energikloka livsmedelsbutiken

141104 Webbaserad utbildning Den energikloka livsmedelsbutiken 141104 Webbaserad utbildning Den energikloka livsmedelsbutiken Ulla Lindberg SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Päivi Lehtikangas Energikontoret Regionförbundet Örebro Utbildningen är finansierad

Läs mer

Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi.

Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi. Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi. Befolkningsökning och ökat energibehov Världens befolkning når 9 miljarder

Läs mer

Checklista energiaktiv

Checklista energiaktiv Checklista energiaktiv Syftet med checklistan är att vara ett stöd i arbetet med att genomföra energieffektiviseringsåtgärder. Utvecklad information om alla punkterna i listan finns att hämta på www.energiaktiv.se.

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Energieffektivisera din bostadsrättsförening GODA EXEMPEL OCH EKONOMISKA STÖD

Energieffektivisera din bostadsrättsförening GODA EXEMPEL OCH EKONOMISKA STÖD 2017 Energieffektivisera din bostadsrättsförening GODA EXEMPEL OCH EKONOMISKA STÖD BRF Seglatsen hittade gömda besparingar på 485 000 kr/år Bostadsrättsföreningen Seglatsens fastigheter byggdes 2007. Ändå

Läs mer

Har du koll på ditt företags energianvändning? STÄRK DITT FÖRETAG MED EFFEKTIVARE ENERGIANVÄNDNING

Har du koll på ditt företags energianvändning? STÄRK DITT FÖRETAG MED EFFEKTIVARE ENERGIANVÄNDNING Har du koll på ditt företags energianvändning? STÄRK DITT FÖRETAG MED EFFEKTIVARE ENERGIANVÄNDNING Vi erbjuder flera olika typer av stöd. Både för ditt företag och för en hållbar framtid. Vilket stöd som

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Välkomna Till EN EFFEKT. Ett projekt för att energieffektivisera företag i Halland

Välkomna Till EN EFFEKT. Ett projekt för att energieffektivisera företag i Halland Välkomna Till EN EFFEKT Ett projekt för att energieffektivisera företag i Halland Program för dagen 09:00 Fika och mingel 09:20 Presentation av Region Halland och början av ett samverkansprojekt. 09:30

Läs mer

MILJÖKONTORET LAHOLM Brittmarie Jansson ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN Heidi Norrström.

MILJÖKONTORET LAHOLM Brittmarie Jansson ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN Heidi Norrström. MILJÖKONTORET LAHOLM Brittmarie Jansson ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN Heidi Norrström BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN MILJÖMÅL: MINSKA UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER MED 4% TILL 2010 KLIMATSTRATEGI 2005 OCH ENERGISTRATEGI

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi 2 Energihushållning är allas ansvar Energieffektiviseringar leder till minskad användning av energi och därmed indirekt till minskade utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Energieffektivisering i landzbygdsbutiker!

Energieffektivisering i landzbygdsbutiker! 1 Till Länsstyrelsen Jämtlands län 831 86 Östersund Energieffektivisering i landzbygdsbutiker! Slutrapport 2 1. Inledning Föreliggande slutrapport avser projektet Energieffektivisering i landzbygdsbutiker

Läs mer

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk Energieffektivisering och hållbara val vid renovering Katarina Westerbjörk Om mig WSP Teknikkonsultföretag inom hållbar samhällutveckling - Byggnader, Transporter, Industri, Stadsutveckling - Tidiga analyser

Läs mer

Seminarium kring hälsosamt åldrande att främja psykisk hälsa hos äldre

Seminarium kring hälsosamt åldrande att främja psykisk hälsa hos äldre Seminarium kring hälsosamt åldrande att främja psykisk hälsa hos äldre 215-1-2 I denna bilaga finns ett antal bakgrundsfakta om antal och andel äldre i länets kommuner. Diagram och tabeller redovisar även

Läs mer

Om företaget har en energipolicy skriv den här: ... Vad är syftet/syftena med att göra en energikartläggning?

Om företaget har en energipolicy skriv den här: ... Vad är syftet/syftena med att göra en energikartläggning? Checklista industri Syftet med checklistan är att vara ett stöd i arbetet med att genomföra energieffektiviseringsåtgärder. Utvecklad information om alla punkterna i listan finns att hämta på www.energiaktiv.se.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fatet 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen.

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen. Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag Snåla med energin. Du får stöd på vägen. 1 2 Världens klimatsmartaste kraft är människans egen. Handlingskraften! Visst är det viktigt att välja rätt energislag.

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Slutrapport. Projektet - Grönare värme med vatten, Projekt nr

Slutrapport. Projektet - Grönare värme med vatten, Projekt nr Slutrapport Projektet - Grönare värme med vatten, Projekt nr 31789-1 Företag/organisation Energikontoret i Mälardalen AB Postadress Portgatan 3 Postnummer/Ort 633 42 ESKILSTUNA Projektledare (förnamn,

Läs mer

Dagordning 2015-04-29

Dagordning 2015-04-29 Dagordning 2015-04-29 Bakgrund till projektet Presentation av resultaten: energieffektivisering potentialen energinyckeltal utbildning och kalibrering av energikartläggare På gång inom Greppa Näringen

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk Energieffektivisering och hållbara val vid renovering Katarina Westerbjörk Tre dimensioner av hållbarhet Ekonomisk hållbarhet/lönsamhet/ekonomisk tillväxt BRF har inga vinstkrav Bästa investeringen för

Läs mer

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Myndighet: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Organisationsnr: 202100-5745 Denna rapportering följer upp kraven i förordning (2014:480) om myndigheters

Läs mer

Öka andelen lokal- och närproducerade samt ekologiska livsmedel

Öka andelen lokal- och närproducerade samt ekologiska livsmedel Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-10-06 FHN 2015.0034 Handläggare Öka andelen lokal- och närproducerade samt ekologiska livsmedel Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde 2014-06-17 97 planeringsförutsättningarna

Läs mer

1. Energikontor Norr AB 2. Energikontoret Jämtland Härjedalen 3. Energikontor Västernorrland 4. Energikontor Gävleborg 5. Energikontor Dalarna 6.

1. Energikontor Norr AB 2. Energikontoret Jämtland Härjedalen 3. Energikontor Västernorrland 4. Energikontor Gävleborg 5. Energikontor Dalarna 6. 1. Energikontor Norr AB 2. Energikontoret Jämtland Härjedalen 3. Energikontor Västernorrland 4. Energikontor Gävleborg 5. Energikontor Dalarna 6. Energikontor Värmland 7. Energikontor Region Örebro län

Läs mer

Coacher för energi och klimat

Coacher för energi och klimat Coacher för energi och klimat Handläggare i coachprojektet Gustaf Länn projektledare Liv Balkmar bitr. projektledare Pia Norrman bitr. projektledare Lisa Widlund adm. handläggare Marie Lindell administration

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda Energitillsyn 2011 Jönköpings län Miljösamverkan f Samarbetsprojekt för effektivare miljötillsyn i Jönköpings län Miljösamverkan f är ett samarbete mellan kommunerna

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Energismarta företag

Energismarta företag Energismarta företag Miljöansvar Vi har bara en planet och det gäller att vara rädd om den Minskade energikostnader Vi måste klara energiförsörjningen till en rimlig kostnad Mål Besöka 300 företag i Dalarna

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9 Utgåva 1:1 2014-12-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunnskullen 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Kvällen. Inledning och presentation

Kvällen. Inledning och presentation Idrott och energi Kvällen Inledning och presentation Information om projektet Energismart idrottsförening Energiarbete på anläggning Goda exempel Fikapaus Information om material och stöd från SISU Eknomiskt

Läs mer

Energieffektivisering i Svensk industri-

Energieffektivisering i Svensk industri- Energieffektivisering i Svensk industri- Vad gör Energimyndigheten? Energikonferens ENIG 2010-04-21 Mölndal Thomas Björkman Energimyndigheten Att prata om Stöd till: Forskning, affärsutveckling och företagens

Läs mer

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER Författare: Anna-Lena Lane Projektnummer: BF01 År: 2012 Onlinemätningar i butiker Rapport förstudie Anna-Lena Lane SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektnummer: BF01

Läs mer

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Stockholm 2015-08-28 Referens: dnr M2015/2144/Ee Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Föreningen EnergiRådgivarna tackar för förfrågan angående remiss av Översyn

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Agenda 10.35-11.15 Presentation av Dalarnas arbete 11.15-11.30 Frågor 11.30-12.00 Andra läns energiarbete med livsmedelsbutiker

Läs mer

en klok handlare LÄS OM hur du kan energieffektivisera din butik

en klok handlare LÄS OM hur du kan energieffektivisera din butik en klok handlare LÄS OM hur du kan energieffektivisera din butik 1 lägre kostnader trivsammare butik bättre arbetsmiljö jämnare varukvalité. En klok handlare energieffektiviserar. På köpet får vi ett hållbarare

Läs mer

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Företagen ska spara energi Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd Oktober 2014. Energitillsyn 2014, inriktning fordonstvättar och lackerare. Delrapportering

Miljö- och hälsoskydd Oktober 2014. Energitillsyn 2014, inriktning fordonstvättar och lackerare. Delrapportering Miljö- och hälsoskydd Oktober 2014 Energitillsyn 2014, inriktning fordonstvättar och lackerare Delrapportering 2 Energitillsyn 2014 Delrapport Sammanfattning Under 2014 har Energi- och klimatrådgivningen

Läs mer

IESN- Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv (Mål 2, januari 2009 augusti 2011)

IESN- Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv (Mål 2, januari 2009 augusti 2011) IESN- Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv (Mål 2, januari 2009 augusti 2011) Bakgrund: Energieffektivt företagande i Norrbotten (Mål 1, 2005-2007) 80 små och medelstora företag samlade

Läs mer

Energikontoret Regionförbundet Örebro KLIMP 2008-2012. 14 januari 2010

Energikontoret Regionförbundet Örebro KLIMP 2008-2012. 14 januari 2010 Energikontoret Regionförbundet Örebro KLIMP 2008-2012 14 januari 2010 Dagordning Beviljade åtgärder - laget runt Frågor kring årlig rapportering senast 31 januari Verksamhetsrapport Ekonomisk redovisning

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20 Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter Jonas Kristiansson 2014-05-20 Nuläge energieffektivisering Energianvändningen inom fastighetsbranschen är den mest betydande miljöaspekten

Läs mer

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Lingonets styrelse 2014-11-12 Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Genom att fastställa en verksamhetsplan för tre år, 2015-2017ff, vill styrelsen förbättra förutsättningarna

Läs mer

Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014

Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014 Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014 Riskbedömningar i särskiltboende 90% 2015-01-26 11 av 12 kommuner klarar målet! PPM mätningarna

Läs mer

Brf Stadsparken Gyllenkroks Alle 19, Lund

Brf Stadsparken Gyllenkroks Alle 19, Lund Brf Stadsparken Gyllenkroks Alle 19, Lund Helårsrapport Kontaktperson Projektledare: Mathias Björnkvist, tel. 076-107 73 31 e-post: mathias.bjornkvist@kraftringen.se Kontaktperson Drifttekniker: Bengt

Läs mer

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Välkomna Presentation Dagens agenda Kort om Regeringsuppdraget: Länsstyrelserna i Norrbotten och Västmanland,

Läs mer

Program Kaffe & Macka

Program Kaffe & Macka Program Välkomna Roland Jonsson, HSB Presentation målstyrd energiförvaltning Örjan Lönngren, Stockholms stad Krav vid upphandling av målstyrd energiförvaltning, Margot Bratt, WSP Erfarenheter från entreprenad/målstyrd

Läs mer

Tillämpning av tobakslagen

Tillämpning av tobakslagen Tillämpning av tobakslagen Anmälan och egentillsyn Foto: Hans Askerlund www.t.lst.se Publ. nr 2008:3 Innehållsförteckning Förord 4 Resultat: Vilken/vilka nämnder hos kommunen ansvarar för tillsynen enligt

Läs mer

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk 01054 1(6) Projekt Minireningsverk : 2013-03-28 Tid: 9.00-14.30 Plats: Utvecklingen, Utvecklingscentrum, Region Halland Deltagare: Kristin Broman, Varberg Jonas Persson, Falkenberg Johan Cederbrink, Halmstad

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Dag Lundblad Energimyndigheten Övergripande om åtgärder valmöjligheter i ett kontinuerligt & systematiskt och strategiskt arbete genomförande under

Läs mer

2013-12-04 ENERGIUTMANINGEN FASTIGHETSÄGARNA GFR VÅRA FRÅGOR

2013-12-04 ENERGIUTMANINGEN FASTIGHETSÄGARNA GFR VÅRA FRÅGOR ENERGIUTMANINGEN FRÅN MÅL TILL MÄTBART RESULTAT JAN THORSSON FASTIGHETSÄGARNA GFR Fastighetsägarna är branschorganisationen för fastighetsföretag. Vi arbetar för bättre förutsättningar för landets fastighetsföretag.

Läs mer

Heidi Norrström Krister Svensson Jan Sundquist Anna-Lena Falk. Grundläggande teori. U Volt [V] I Ampere [A] Resistans R Ohm [? ]

Heidi Norrström Krister Svensson Jan Sundquist Anna-Lena Falk. Grundläggande teori. U Volt [V] I Ampere [A] Resistans R Ohm [? ] Bild 1 Heidi Norrström Krister Svensson Jan Sundquist Anna-Lena Falk Bild 2 Grundläggande teori Storhet Enhet 1 2 3 4 5 6 Elektr. spänning Elektr. ström U Volt [V] I Ampere [A] Resistans R Ohm [? ] Effekt

Läs mer

Statistik Studieförbundens verksamhet i Örebro län. En sammanställning över antalet arrangemang, studietimmar och deltagare

Statistik Studieförbundens verksamhet i Örebro län. En sammanställning över antalet arrangemang, studietimmar och deltagare 2015 Statistik Studieförbundens verksamhet i Örebro län En sammanställning över antalet arrangemang, studietimmar och deltagare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord. 2 ASKERSUNDS KOMMUN... 4 DEGERFORS KOMMUN...

Läs mer

Gate Energy - Energitjänster

Gate Energy - Energitjänster 2017 Gate Energy - Energitjänster Gate Intelligent Building Support AB Gate Energy Energiutredningar för fastigheter De största kostnadsposterna inom fastighetsförvaltning idag är el och uppvärmning. Dessa

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Utkast 2010-03-12 Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650:7703 Statens energimyndighets föreskrifter och STEMFS allmänna råd om statligt stöd till

Läs mer

Företagsamheten 2017 Örebro län

Företagsamheten 2017 Örebro län Företagsamheten 2017 Örebro län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Energieffektivisering av landsbygdsbutiker i Örebro län

Energieffektivisering av landsbygdsbutiker i Örebro län Energieffektivisering av landsbygdsbutiker i Örebro län Slutrapport 2012 12 17 Energimyndigheten Dnr 2010-001405 Projektnr: 33163-1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning..... 3 Summary.... 3 Projektbeskrivning.....

Läs mer

Energikontoret Regionförbundet Örebro KLIMP 2008-2012. 14 januari 2009

Energikontoret Regionförbundet Örebro KLIMP 2008-2012. 14 januari 2009 Energikontoret Regionförbundet Örebro KLIMP 2008-2012 14 januari 2009 Dagordning Beviljade åtgärder - laget runt Avtalen Ändringar Årlig rapportering senast 31 januari Verksamhetsrapport Ekonomisk redovisning

Läs mer

Vi sänker din energiförbrukning!

Vi sänker din energiförbrukning! ENERGIDEKLARATION OCH ENERGIEFFEK TIVISERING Vi sänker din energiförbrukning! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ENERGIBYRÅN 3 2 ENERGIBYRÅNS TJÄNSTER 4 OVK (OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 4 LAGEN OM ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Energieffektivisering och Solceller. Katarina Westerbjörk och Mikaela Tarnawski

Energieffektivisering och Solceller. Katarina Westerbjörk och Mikaela Tarnawski Energieffektivisering och Solceller Katarina Westerbjörk och Mikaela Tarnawski Om oss WSP Teknikkonsultföretag inom hållbar samhällutveckling - Byggnader, Transporter, Industri, Stadsutveckling - Tidiga

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Tabell 2: Antal kvinnor, män och utbildningstyp 2009-2015 i Askersund kommun

Tabell 2: Antal kvinnor, män och utbildningstyp 2009-2015 i Askersund kommun Tabell 1: Utbildningar i Askersund kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Teknik och tillverkning 16 16 17 17 16 82 Total 16 16 17 17 16 82 Tabell 2: Antal kvinnor,

Läs mer

Många bäckar små. Energimyndighetens arbete med små. och medelstora företag

Många bäckar små. Energimyndighetens arbete med små. och medelstora företag Många bäckar små Energimyndighetens arbete med små och medelstora företag Fakta om oss Energimålen för Sverige till 2020 är: minst 50 % förnybar energi minst 10 % förnybar energi i transportsektorn 20

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016 Färre fick arbete i juli Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tövädret 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tövädret 5 Utgåva 1:1 2014-04-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tövädret 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Snabbaste vägen till verkstad! Nytt program för energi och klimat i Örebro län. Loka 21 augusti 2012

Snabbaste vägen till verkstad! Nytt program för energi och klimat i Örebro län. Loka 21 augusti 2012 Snabbaste vägen till verkstad! Nytt program för energi och klimat i Örebro län Loka 21 augusti 2012 Snabbaste vägen till verkstad! Välkomna, kort presentation av sessionens bakgrund och syfte Presentationsrunda

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lövhagen 1:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lövhagen 1:1 Utgåva 1:1 2014-07-29 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Lövhagen 1:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

/WA i i/wy. B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad.

/WA i i/wy. B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. FASTIGHETSKONTORET 2007-08-29 B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. Fastighetskontoret Mats Mattsson 2007-08-29 /WA i i/wy 11., ni) Avtalsbilaga

Läs mer

Företagsklimatet i Hällefors kommun 2017

Företagsklimatet i Hällefors kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Samarbete mellan miljöinspektörer och energirådgivare i energifrågor

Samarbete mellan miljöinspektörer och energirådgivare i energifrågor Samarbete mellan miljöinspektörer och energirådgivare i energifrågor David Hansevi, Mjölby/Boxholms kommun Enver Memic, Norrköpings kommun Projektet energitillsyn i Östergötland MÖTA - bakgrund Deltagare

Läs mer