Certifiering av byggprodukter Brandspjäll. Certifieringsregel 032

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Certifiering av byggprodukter Brandspjäll. Certifieringsregel 032"

Transkript

1 Certifiering av byggprodukter Brandspjäll Certifieringsregel 032

2 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 0 Förord 1 1 Omfattning och avsedd användning 2 2 Tekniska krav Egenskaper Skydd mot brand- och brandgasspridning Brandpjäll med skyddsavstånd till utrymningsvägar och brännbart material Brandspjäll i kombination med brandisolerade ventilationskanaler Brandkrav på ingående komponenter Luftläckage spjällblad Luftläckage spjällhus Tryckfall brandspjäll vid olika flöden Vridmoment (för att öppna eller stänga) Värmegenomgångskoefficient Ljudeffektnivå Emissioner (material) Mikroorganismer Skydd mot klämning Beständighet Ingående komponenter Brandspjäll Brandspjäll med reglerande luftflödesfunktion Ventilationskanaler Upphängningsanordningar till ventilationskanaler Brandisolering till ventilationskanaler Brandtätning av genomföringar av ventilationskanaler Rökdetektor och värmedetektor Ställdon Övervaknings- och kontrollsystem Byggnadsdel 5 3 Övriga krav Produktbeskrivning Projekteringsanvisningar Användaranvisningar Byggvarudeklaration Märkning 6 4 Inledande besiktning och kontroll av tredjepart 6 5 Referenser till standarder, riktlinjer m m 7 Bilaga 1 Tillämpliga krav och referenser till PBL, BBR Väsentliga krav enligt Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL Krav enligt Boverkets Byggregler (BBR) 1

3 1 0 Förord Certifieringsregler beskriver villkor för certifiering av byggprodukter genom SP Certifiering. De utgörs dels av produktspecifika och dels av generella regler CR000. Certifieringsreglerna bygger på gällande standarder men kan framöver revideras, t ex för anpassning till europeiska eller internationella standarder. Revidering kan också bli aktuell om nya föreskrifter införs eller som en följd av erfarenheterna av certifieringsreglernas tillämpning. Vid behov av preciseringar eller kompletteringar av reglerna revideras reglerna och publiceras på SPs hemsida. Certifieringsregel 032, för brandspjäll, är fastställd av enhetschefen för SP Certifiering. Denna version ersätter bedömnings-pm 052. Januari 2014 Lennart Månsson Enhetschef SP Certifiering SP Certifiering Box Borås Tel Box Karlskrona Tel

4 1 Omfattning och avsedd användning Denna certifieringsregel omfattar krav för brandspjäll som omfattas av EN och som är kanalanslutna för att förhindra brand- och brandgasspridning mellan brandceller. 2 2 Tekniska krav Kraven är uppdelade på egenskapskrav och krav på ingående komponenter. Egenskapskraven gäller hela systemet om inget annat anges. Systemet utgörs av brandspjäll anslutet till ventilationskanal samt därtill hörande komponenter vid genomföring i brandcellsskiljande byggnadsdel. Krav med koppling till svenska byggregler PBL, BBR, framgår av bilaga Egenskaper Egenskapskraven är hämtade ur BFS 2011:6, BBR med ändringar och EN Vissa egenskaper är frivilliga att deklarera vilket framgår nedan Skydd mot brand- och brandgasspridning System som uppfyller kraven ges samma brandtekniska klass som den genombrutna byggnadsdelen. Tillgängliga brandtekniska klasser är EI 15, EI 30, EI 60, EI 90 och EI 120 enligt EN Brandpjäll med skyddsavstånd till utrymningsvägar och brännbart material System med E-klassade brandspjäll kan användas i EI-klassade byggnadsdelar om skyddsavstånd till utrymningsväg och brännbart kan säkerställas. Beräkning av minsta skyddsavstånd (från spjällbladet i stängt läge) till brännbara material och till utrymningsvägar utförs enligt analytisk dimensionering, se BBR 5:112. Vid beräkning används emissionstalet 1,0 och kritisk strålningsintensitet är 2,5 kw/m 2. Minsta skyddsavstånd är 50 mm oavsett vad beräkningar visar. Om spjäll med skyddsavstånd ska användas som slutdon krävs indata från temperaturmätningar på spjällblad vilket normalt inte ingår vid brandprovning enligt EN Om skyddsavståndet inte kan säkerställas, t ex med skyddsgaller, ska en tydlig varningsskylt sättas upp på spjället eller i dess närhet väl synlig för brukare av lokalen. Skyddsgaller skall alltid finnas när spjället används som slutdon Brandspjäll i kombination med brandisolerade ventilationskanaler E-klassade brandspjäll i kombination med brandisolerade ventilationskanaler får användas vid genomföring i EI-klassade byggnadsdelar enligt villkor som anges i handboken Installationsbrandskydd Ventilation Rör (ISBN: ), avsnitt Brandkrav på ingående komponenter Ingående material och komponenter ska vara klassade i A1 eller A2-s1, d0 enligt EN CE-märkt prestanda godtas. Mindre detaljer såsom tätningslister, brandsvällande lister och elinstallationer får utgöras av brännbara material. Se BBR 5: Luftläckage spjällblad Ska deklareras enligt EN 15650, avsnitt 5.5 a. Lägst klass 2 enligt EN Största och minsta storlek provas. Provning utförs enligt EN 1751 eller EN Vid deklaration av klass 3 och 4 krävs provning enligt EN 1751.

5 2.1.4 Luftläckage spjällhus Ska deklareras enligt EN 15650, avsnitt 5.5 b. Provning enligt EN Klass A, B eller C. Minsta storlek provas Tryckfall brandspjäll vid olika flöden Får deklareras enligt EN 15650, avsnitt 5.5 c. Provning enligt EN Vridmoment (för att öppna eller stänga) Får deklareras enligt EN 15650, avsnitt 5.5 d. Provning enligt EN Värmegenomgångskoefficient Får deklareras enligt EN 15650, avsnitt 5.5 e. Provning enligt EN Ljudeffektnivå Får deklareras enligt EN 15650, avsnitt 5.5 f. Provning enligt EN ISO Emissioner (material) Ingående komponenter får inte avge farliga ämnen som negativt kan påverka luftkvaliteten i byggnader där människor vistas. Se BBR 6:11. Produktens byggvarudeklaration kan ligga till grund för bedömning Mikroorganismer Installationer ska utformas så att mikroorganismer inte kan påverka inomhusluften i sådan omfattning att olägenhet för människors hälsa eller besvärande lukt uppstår. Se BBR 6: Skydd mot klämning Risken för personskador till följd av klämning eller motsvarande skall beaktas. Se BBR 8:3. Klämrisk på rörliga delar som t.ex. länkarmar bör beaktas. Normalt omfattas motoriserade spjäll av riskbedömning enligt Maskindirektivet Beständighet Ingående material och komponenter ska vara beständiga under minst 10 år. Det kan t ex handla om plåtdetaljer (korrosionsskydd), gummitätningar och brandsvällande material. För brandsvällande material, se EOTA-rapport TR024. Brandspjäll avsedda för korrosiva miljöer ska uppfylla EN 15650, avsnitt Brandspjäll ska vara CE-märkta avseende eller öppnings- och stängningscykler enligt EN 15650, Annex C Ingående komponenter Brandspjäll och tillhörande komponenter ska uppfylla följande krav Brandspjäll Brandspjällen (även flödesreglerande) ska vara CE-märkta enligt EN i brandklasser EI 15, EI 20, EI 30, EI 45, EI 60, EI 90, EI 120, E 30, E 60, E 90 eller E 120. Klassningen enligt EN ska omfatta brand från båda sidor (i o) samt montering i vägg (ve) och/eller montering i bjälklag (ho) beroende på spjällets användning. CEmärkningsdokumentationen skall beskriva produktens avsedda användning t.ex. olika montageutföranden. Godtagbara ställdon ska framgå av CE-märkningen.

6 4 Övriga krav är följande: - Spjället ska utöver värmesäkring i ställdon aktiveras med rökdetektorer och/eller värmedetektorer som placeras på för ändamålet lämpliga ställen. - Spjället ska styras med ställdon som är anslutet till ett övervaknings- och kontrollsystem. - Spjället ska funktionsprovas automatiskt minst en gång per 48 timmar Brandspjäll med reglerande luftflödesfunktion Ska uppfylla kraven enligt Ventilationskanaler Produktens/systemets tillhörande handlingar skall innehålla information om att anslutande ventilationskanaler skall uppfylla följande: Ventilationskanaler ska vara av stålplåt och vara CE-märkta eller typgodkända samt uppfylla kraven enligt EN och EN Ventilationskanal ska uppfylla kraven motsvarande aktuell brandteknisk klass för aktuell byggnadsdel eller aktuellt system. Större ventilationskanaler kan behöva förstärkas i anslutning till den genombrutna byggnadsdelen enligt Installationsbrandskydd Ventilation Rör (ISBN: ), avsnitt Upphängningsanordningar till ventilationskanaler Produktens/systemets tillhörande handlingar skall innehålla information om att upphängningsanordning till ventilationskanaler skall uppfylla följande: Upphängningsanordningen ska vara av stål och vara CE-märkta eller typgodkända. Upphängningsanordningar ska uppfylla kraven motsvarande aktuell brandteknisk klass för aktuell byggnadsdel avseende bärförmåga (R) eller aktuellt systemet. Kravstandard för upphängningsanordning i bruksstadiet är EN Brandisolering till ventilationskanaler I fall då brandisolering av ventilationskanal behövs ska produktens/systemets tillhörande handlingar innehålla information om att anslutande ventilationskanaler skall brandisoleras enligt följande: Brandisolering av ventilationskanal ska uppfylla kraven motsvarande brandteknisk klass för aktuell byggnadsdel eller aktuellt system. Isolerings utförande enligt Installationsbrandskydd Ventilation Rör (ISBN: ), avsnitt 21.3 Brandisolering för ventilationskanaler ska vara CE-märkt (brandteknisk klass A1 alternativt A2-s1,d0) för avsedd användning Brandtätning av genomföringar av ventilationskanaler Produktens/systemets tillhörande handlingar skall innehålla information om att genomföringar i byggnadsdel skall tätas enligt följande: Brandtätningssystem för genomföringar av ventilationskanaler i väggar och bjälklag ska vara CE-märkt eller P-märkt för avsedd användning. Brandtätningen skall uppfylla kraven motsvarande aktuell brandteknisk klass för aktuell byggnadsdel eller aktuellt system. Montageanvisningarna kan också omfatta beskrivningar av brandtätning enligt CEmärkningsunderlag för aktuell produkt/system.

7 2.2.7 Rökdetektor och värmedetektor Rök/värmedetektorns utformning ska uppfylla kraven i någon av följande standarder; EN 54-5, EN 54-7, EN eller EN Placering ska ske med hänsyn till luftströmningar och åtkomlighet för service och underhåll Ställdon Ställdon ska uppfylla kraven i EN 15650, avsnitt Termoelementet som utlöser att ställdonet stänger spjället ska vara provat enligt ISO , 4, Övervaknings- och kontrollsystem Spjället skall anslutas till övervaknings- och kontrollsystem. Vid strömbortfall skall kontrollsystemet säkerställa att spjället försätts i säkerhetläge Byggnadsdel Den genombrutna byggnadsdelen förutsätts vara generellt klassificerad, CE-märkt eller typgodkänd i avsedd brandteknisk klass. 3 Övriga krav 3.1 Produktbeskrivning Enligt EN 15650, avsnitt Projekteringsanvisningar Skriftliga instruktioner ska finnas som innehåller erforderliga uppgifter för hur produkten ska projekteras. Anvisningarna ska minst innehålla: - Systembeskrivning - Figurer - Deklarerad prestanda Dokumentet ska vara på svenska försett med utgåva eller datum och finnas tillgängligt på bevisinnehavarens hemsida. 3.3 Användaranvisningar Användaranvisningar ska innehålla information enligt EN 15650, avsnitt 8.2 och 8.3. Skriftliga instruktioner ska finnas som innehåller erforderliga uppgifter för hur produkterna hanteras på byggplatsen, produkternas montering, drift, skötsel och underhåll. Det ska framgå att byggnader eller delar av dem inte bör tas i bruk innan installationen är i driftklart skick, se BBR 2:52. Aktuella värme- och rökdetektorer ska funktionsprovas. Anvisningarna ska innefatta värme- och rökdetektorer och information om att spjället ska kunna stänga direkt via brandlarm. Dokumentet ska vara på svenska och försett med utgåva eller datum och finnas tillgängligt på bevisinnehavarens hemsida. 5

8 3.4 Byggvarudeklaration En byggvarudeklaration med disposition och uppbyggnad enligt Byggsektorns Kretsloppsråds Byggvarudeklarationer - Kretsloppsrådets riktlinjer, BVD 3 ska finnas för brandspjäll. Innehållet i deklarationen granskas inte av SP. 3.5 Märkning Projekteringsanvisning och monteringsanvisning ska märkas med följande information: 1. namn eller registrerat varumärke för företaget som svarar för produkten (tillverkare eller motsvarande) 2. SP:s kvalitetsmärke (p) 3. Certifieringsorgan (SP ) 4. Certifikatsnummer 5. Brandteknisk klass 6 4 Inledande besiktning och kontroll av tredjepart Inledande besiktning av tillverkning samt löpande kontroll av tillverkning omfattas av CE-märkning enligt EN för Brandspjäll. Byggplatskontrollen förutsätts hantera slutkontroll av installerat system.

9 5 Referenser till standarder, riktlinjer m m 7 Nedan lämnas referenser till för produkten relevanta gällande standarder, europeiska tekniska riktlinjer (ETAG) m m. Hänvisning till standarderna nedan avser den senaste version som finns när regeln ska tillämpas. Eventuella tillägg till standarden skall även räknas in. Dokument Benämning EN Luftbehandling Kanalanslutna brandspjäll EN Luftbehandling Hållfasthet hos upphängningssystem EN Luftbehandling Ventilationskanaler Hållfasthet och läckage hos cirkulära kanaler av plåt EN 1507 Luftbehandling Ventilationskanaler och kanaldetaljer av plåt, med rektangulärt tvärsnitt Krav på provning av hållfasthet och läckage EOTA-rapport TR024am, Characterisation, Aspects of Durability and Factory Production Control for Reactive Materials, Components and Products EN Provning av brandmotstånd för installationer i byggnader - Del 2: Brandspjäll EN 1751 Ventilationsanläggningar Luftteknisk provning av spjäll och ventiler EN Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement Del 1: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter reaktion vid brandpåverkan EN Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement Del 2: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter brandmotstånd, utom för produkter för ventilationssystem EN EN ISO 5135 Akustik - Bestämning av ljudeffektnivåer för buller från komponenter i ventilationsanläggningar genom mätning i efterklangsrum (ISO 5135:1997) EN 54-5 Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 5: Värmedetektorer av punkttyp EN 54-7 Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 7: Rökdetektorer av punkttyp som utnyttjar spritt ljus, transmitterat ljus eller jonisation EN EN Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 12: Optiska linjerökdetektorer Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 20: Aspirerande rökdetektorer ISO Fire resistance tests Fire dampers for air distribution systems Part 4: Test of thermal release mechanism Handbok Installationsbrandskydd Ventilation Rör, ISBN: Byggvarudeklarationer Kretsloppsrådets riktlinjer, BVD 3, juni 2007

10 1 Bilaga 1 Tillämpliga krav och referenser till PBL, BBR 1.1 Väsentliga krav enligt Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL Krav enligt PBL 8 kap. 4 Tillämpligt 1 Bärförmåga, stadga och beständighet Nej 2 Säkerhet i händelse av brand Ja 3 Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö Ja 4 Säkerhet vid användning Ja 5 Skydd mot buller Ja 6 Energihushållning och värmeisolering Ja 7 Lämplighet för det avsedda ändamålet Ja 8 Tillgänglighet och användbarhet för personer med Nej nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 9 Hushållning med vatten och avfall Nej 1.2 Krav enligt Boverkets Byggregler (BBR) Krav enligt PBL BFS 2011:6, BBR med ändringar 2 2:51 Drift och skötselinstruktioner 2 2:52 Brandskyddstekniska installationer och ventilationssystem 2 5:12 Dokumentation 2 5:231 Brandtekniska klassbeteckningar 2 5:533 Luftbehandlingsinstallationer 2 5:2551 Ventilationstekniskt brandskydd, Spjäll 3 6:11 Material 3 6:24 Mikroorganismer 3 6:255 Täthet 4 8:3 Skydd mot sammanstötning och klämning 5 7 Bullerskydd

Brandgasspjäll ETPS-E INSTRUKTION FÖR MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL

Brandgasspjäll ETPS-E INSTRUKTION FÖR MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL Brandgasspjäll ETPS-E INSTRUKTION FÖR MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL 2 Brandgasspjäll ETPS-E - Instruktion för montering, drift och skötsel DRIFT Tekniska data och funktion, se separat produktkatalog. Då

Läs mer

BRANDSPJÄLL UTFÖRANDE. www.abcvent.se PRODUKTER BRAND

BRANDSPJÄLL UTFÖRANDE. www.abcvent.se PRODUKTER BRAND För att förhindra att brand och rök sprids i ventilationssystemet i en byggnad används brand/brandgasspjäll för att spärra av individuella brandceller om brand skulle bryta ut. Brandspjällets blad är öppna

Läs mer

ETPR-E-1 BRANDGASSPJÄLL» MONTERINGS-, DRIFT- OCH UNDERHÅLLSANVISNING

ETPR-E-1 BRANDGASSPJÄLL» MONTERINGS-, DRIFT- OCH UNDERHÅLLSANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT FIRE DAMPERS ETPR-E-1 BRANDGASSPJÄLL» MONTERINGS-, DRIFT- OCH UNDERHÅLLSANVISNING 2 ETPR-E-1 Brandgasspjäll MONTERINGS-, DRIFT- OCH UNDERHÅLLSANVISNING CERTIFIERAD DRIFT Tekniska

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD

Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD EKO-SRB EKO-SRBD Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD Beskrivning Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD är ett typgodkänt spjäll i klass E 60 avsett att förhindra brandgasspridning i ventilationskanalens genombrott av brandklassad

Läs mer

Projekteringsanvisning Brandskydd 1. Inledning

Projekteringsanvisning Brandskydd 1. Inledning Uppdragsnamn Projekteringsanvisning - Brandskydd, Climate Recovery Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum Climate Recovery 110116 2017-07- 05 Handläggare Egenkontroll Internkontroll Tomas Fagergren TFN 2017-07-

Läs mer

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Snabbfakta är ett brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via ventilationssystemet.

Läs mer

Ändrat 2006 se ETPS-E. FSR Brandgasspjäll Klass E

Ändrat 2006 se ETPS-E. FSR Brandgasspjäll Klass E KATALOG Produktbeskrivning FSR är ett typgodkänt brandgasspjäll. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgasspridning (BBR 5:563) mellan brandceller. Vid genombrott av byggnadsdelar

Läs mer

Ändrat 2006 se ny FSD dokumentation

Ändrat 2006 se ny FSD dokumentation KATALOG Fläkt Woods FIFLL 4830 03.06 43. KATALOG Produktbeskrivning FSD är ett typgodkänt brandgasspjäll. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgasspridning (BBR 5:563) mellan

Läs mer

ETPR-E-1 BRANDGASSPJÄLL» TEKNISKA KATALOG

ETPR-E-1 BRANDGASSPJÄLL» TEKNISKA KATALOG FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT FIRE DAMPERS ETPR-E-1 BRANDGASSPJÄLL» TEKNISKA KATALOG 2 ETPR-E-1 Brandgasspjäll Tekniska katalog CERTIFIERAD ETPR-E-1 är ett CE märkt brandgasspjäll. Spjället har också svenskt

Läs mer

ETPR-E-1 Brandgasspjäll

ETPR-E-1 Brandgasspjäll 0 ETPR-E-1 Brandgasspjäll ETPR-E-1 är ett typgodkänt brandgasspjäll. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgas spridning (BBR 5:653) mellan brandceller. Vid genombrott av byggnadsdelar

Läs mer

ETPS-E Brandgasspjäll

ETPS-E Brandgasspjäll 2 ETPS-E Brandgasspjäll ETPS-E är ett typgodkänt brandgasspjäll testat enligt EN 1366-2. ETPS-E uppfyller brandklass E 60 vid montering i horisontel kanal och E 120 vid montering i vertikal kanal enligt

Läs mer

Brandgasspjäll ETPR-E-1

Brandgasspjäll ETPR-E-1 Brandgasspjäll ETPR-E-1 ETPR-E-1 är ett CE märkt brandgasspjäll. Spjället har också svenskt P-märket från SP/SITAC. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgas spridning (BBR

Läs mer

Bevent Rasch BSK6. - Brand - www.bevent-rasch.se 2015-10-27

Bevent Rasch BSK6. - Brand - www.bevent-rasch.se 2015-10-27 Bevent Rasch - Brand - BSK6 2015-10-27 www.sp.se Rektangulärt Brandklass EI60 / EI60S Storlekar från 200 x 200 mm till 800 x 800 mm Påmonterat säkerhetsställdon 24V eller 230V Låg vikt Enkelt montage CE-märkt

Läs mer

Certifiering av byggprodukter

Certifiering av byggprodukter 1 (9) Certifiering av byggprodukter Certifieringsregel 068 Hygienkrav för produkter i kontakt med tappvatten 2 (9) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 0 Förord 3 1 Inledning 5 2 Omfattning 5 3

Läs mer

Monteringsanvisning Drift & Underhåll

Monteringsanvisning Drift & Underhåll Brand-/Brandgasspjäll BSKC60 M Drift & Underhåll www.sp.se BORÅS Tel 033-23 67 80 STOCKHOLM Tel 08-54 55 12 70 1 M Brand-/Brandgasspjäll BSKC60 Byggnadsdel (vägg eller bjälklag) i brandteknisk klass EI60.

Läs mer

RABC-VAP. Monteringsanvisning Drift & Underhåll. Monteringsanvisning M. Brand-/Brandgasspjäll RABC-VAP

RABC-VAP. Monteringsanvisning Drift & Underhåll. Monteringsanvisning M. Brand-/Brandgasspjäll RABC-VAP 2019-01-07 RABC-VAP Drift & Underhåll 3 Brand-/Brandgasspjäll RABC-VAP ontageanvisning EG-intyg 0402-CPR-SC0058-13 P-certifikat 5150/91 www.sp.se Alternativ 1 Spjällets brandtekniska klass: E60 (ve ho

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-SRB1

Brandgasspjäll EKO-SRB1 randgasspjäll EKO-SR1 eskrivning randgasspjäll EKO-SR1 är ett P- och CE godkänt spjäll i klass E60 avsett att förhindra brandgasspridning i vetilationskanalens genombrott av brandklassad vägg/bjälklag.

Läs mer

INTACT. Brand-/ Brandgasspjäll. Enl EN HÅLTAGNINGSMÅTT MONTAGE-SPJÄLL. D + 50 mm HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL

INTACT. Brand-/ Brandgasspjäll. Enl EN HÅLTAGNINGSMÅTT MONTAGE-SPJÄLL. D + 50 mm HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL Enl EN1366-2 Cirkulärt spjäll för skydd mot spridning av brand och brandgas. Monteras mot eller frånskilt brandklassad byggnadsdel. Spjällets brandtekniska klass är EI 60 (ve i o)s, EI 60 (ho i o)s. Se

Läs mer

Typgodkännandebevis SC

Typgodkännandebevis SC Ver. 15-2 Typgodkännandebevis enligt 8 kap. 22 och 23 Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL System för utvändig ventilationsteknisk isolering av plåtkanaler - Innehavare Saint-Gobain Sweden AB, ISOVER, 267

Läs mer

Brandgasspjäll ETPR-E-1. Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013

Brandgasspjäll ETPR-E-1. Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013 Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013 Innehåll Drift och underhåll...3 Montering...4 Speciala instruktioner som behövs vid genombrott av byggnadsdel i brandteknisk klass EI - isolering...6

Läs mer

Montageanvisningar Drift- och Underhåll

Montageanvisningar Drift- och Underhåll O N T E R I N G S A N V I S N I N G ontageanvisningar Drift- och Underhåll O N T E R I N G S A N V I S N I N G Byggnadsdel (vägg eller bjälklag) i brandteknisk klass EI 30 - EI 120 Ritn.nr. 31654-A, dat.

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBG

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBG Brand-/brandgasspjäll - Beskrivning Brand-/brandgasspjäll - är ett typgodkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället

Läs mer

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning ABC-Protect 60 Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02 Monteringsanvisning Användning/Utförande... sid 1 Innan montering... sid 2 Funktionskontroll... sid 3 Kanalmontage (ABC-Protect

Läs mer

Brandgasspjäll ETPS-E TEKNISKA DATA

Brandgasspjäll ETPS-E TEKNISKA DATA Brandgasspjäll ETPS-E TEKNISKA DATA 2 Brandgasspjäll ETPS-E CERTIFIERAD ETPS-E är ett CE märkt brandgasspjäll testat enligt EN 1366-2. Spjället har också svenskt RICE certifiering. ETPS-E uppfyller brandklass

Läs mer

Monteringsanvisning Drift & Underhåll

Monteringsanvisning Drift & Underhåll Brandgasspjäll M Drift & Underhåll RABC/RABCR/RABC-VAV RABR/RABRR RABD Allmänt Brand gassp jäl let an sluts till Över vak ningssys tem MRB. Upphängningsanordningar för spjäll och kanaler skall motsvara

Läs mer

Montageanvisning av RABR-VAP tillsammans med väggenomföring RBVG

Montageanvisning av RABR-VAP tillsammans med väggenomföring RBVG ontageanvisning av RABR-VAP tillsammans med väggenomföring RBVG Byggnadsdel (vägg eller bjälklag) i brandteknisk klass EI60, EI120. Spjällets brandtekniska klass: E60 (ve ho i < > o) S, E120 (ve ho i

Läs mer

FPS Brandplatta. Uppfyller kravet för tändskyddande beklädnad samt brandteknisk klass EI 15 - EI 60. SMP Putsprodukter AB

FPS Brandplatta. Uppfyller kravet för tändskyddande beklädnad samt brandteknisk klass EI 15 - EI 60. SMP Putsprodukter AB FPS Brandplatta Beklädnadsplatta av FPS Brandskyddsmassa för skydd mot antändning av brännbara väggoch bjälklagskonstruktioner, samt förbättring av vägg- och bjälklagskonstruktioners brandmotstånd Uppfyller

Läs mer

Allmänt om byggnaders brandskydd

Allmänt om byggnaders brandskydd Allmänt om byggnaders brandskydd Det regelverk som ligger till grund för byggnaders brandskydd och berör ventilationstekniska installationer finns främst i Boverkets Byggregler BBR kapitel 5, och Boverkets

Läs mer

Bevent Rasch RABR. - Brand

Bevent Rasch RABR. - Brand Bevent Rasch - Brand - RABR 2015-11-25 www.sp.se Rektangulärt brandgasspjäll RABR Brandklass E60S / E90S / E120S Storlekar från 200 x 200 mm till 1500 x 1500 mm Påmonterat säkerhetsställdon 24V eller 230V

Läs mer

Monteringsanvisning M. Brand-/Brandgasspjäll RABR-VAP. Kopplingsschema. Alternativ 1 Inkoppling till överordnat system

Monteringsanvisning M. Brand-/Brandgasspjäll RABR-VAP. Kopplingsschema. Alternativ 1 Inkoppling till överordnat system Kopplingsschema Alternativ 1 Inkoppling till överordnat system AC 24V + DC 24V w1 DC 2...10V U 5 DC 2...10V Ingång. Styrsignal från rumsregulator Ärvärdesutgång 1 2 3 4 5 6 7 + w PP U5 Z1 Z2 VRP-STP S1

Läs mer

PROJEKTERING Brandspjäll

PROJEKTERING Brandspjäll PROJEKTERING Brandspjäll GENERELLT I Boverkets byggregler BBR i kapitel 5 redovisas funktionskrav som ligger till grund för byggnadens brandskydd. Många förslag till lösningar har presenterats i olika

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG1

Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG1 Brand-/brandgasspjäll EKO- Beskrivning Brand-/brandgasspjäll EKO- är ett P- och CE godkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar.

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Riksdag (PBL) Myndighet (BBR) Bemyndigande Bemyndigande Regering (PBF) Allmänna råd Idé: Otto Ryding Ny plan- och bygglagstiftning den 2 maj 2011 Gamla

Läs mer

RABR / RABRR. Monteringsanvisning Drift & Underhåll. Monteringsanvisning M. Brandgasspjäll RABR 2015-01-21

RABR / RABRR. Monteringsanvisning Drift & Underhåll. Monteringsanvisning M. Brandgasspjäll RABR 2015-01-21 Brandgasspjäll RABR 0-0- RABR / RABRR Drift & Underhåll BORÅS Tel 0-67 80 STOCKHOL Tel 08-4 70 Brandgasspjäll RABR ontageanvisning av RABR tillsammans med väggenomföring RBVG Byggnadsdel (vägg eller bjälklag)

Läs mer

FFD Utgått 2006 ersatt av ETPR-EI. FFD Brand/Brandgasspjäll Klass EI

FFD Utgått 2006 ersatt av ETPR-EI. FFD Brand/Brandgasspjäll Klass EI KATALOG Produktbeskrivning FFD är ett cirkulärt brand/brandgasspjäll försett med fabriksmonterat elektriskt ställdon med fjäderåtergång och ändlägeskontakter. FFD s hölje har en sandwich-konstruktion bestående

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-SRB1

Brandgasspjäll EKO-SRB1 Brandgasspjäll EKO-SRB1 Beskrivning Brandgasspjäll EKO-SRB1 är ett P- och CE godkänt spjäll i klass E60 avsett att förhindra brandgasspridning i vetilationskanalens genombrott av brandklassad vägg/bjälklag.

Läs mer

EN VÄGLEDNING. för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS

EN VÄGLEDNING. för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS EN VÄGLEDNING för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS Provning, certifiering och typgodkännande av byggnadsmaterial

Läs mer

Typgodkännandebevis SC

Typgodkännandebevis SC Typgodkännandebevis SC0263-15 med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL PAROC Hvac AirCoat isolering för ventilationskanaler. Innehavare Paroc AB,

Läs mer

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren VÄLKOMNA! Tomas Fagergren 1 Historik 2 Installationsbrandskydd - 2008 3 Ventilation och brandgaskontroll - 2012 4 Temadag - ventilationsbrandskydd 5 5 BBR 19 5:5332 Imkanaler Imkanaler med tillhörande

Läs mer

Bevent Rasch RABC. - Brand

Bevent Rasch RABC. - Brand Bevent Rasch - Brand - RABC 208-0- Cirkulärt brandgasspjäll RABC Brandklass E60 / E20S Storlekar från 00 mm till 630 mm Påmonterat säkerhetsställdon 24V eller 230V Montage i kanal Finns med i MagiCAD CE-märkt

Läs mer

Bevent Rasch RABR. - Brand

Bevent Rasch RABR. - Brand Bevent Rasch - Brand - RABR 208-0- www.sp.se Rektangulärt brandgasspjäll RABR Brandklass E60S / E90S / E20S Storlekar från 200 x 200 mm till 500 x 500 mm Påmonterat säkerhetsställdon 24V eller 230V Gejdanslutning

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning av byggprodukter Certifieringsregel CR BBR - Generella regler avseende krav i BBR 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förord 2 1 Inledning 3 2 Villkor för certifiering 3 2.1 Allmänt

Läs mer

Brand/brandgasspjäll EKO-SRBG1

Brand/brandgasspjäll EKO-SRBG1 Brand/brandgasspjäll EKO-SRBG1 Monterings-, drift- och underhållsanvisning 2016-11 Monterings-, drift och underhållsanvisning EKO-SRBG1 Innehåll Produkthantering...3 Allmänt montering...4 Monteringstillbehör...5

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll ETCE

Brand-/brandgasspjäll ETCE Brand-/brandgasspjäll ETCE Brand-/brandgasspjället Veloduct ETCE har testats enligt teststandarden EN 1366-2 och CE märkning har gjorts enligt produktstandarden EN 15650:2010. ETCE uppfyller brandklass

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

IGNIS E60. Cirkulära brandgasspjäll, brandklass E60. Snabbfakta IGNIS E60

IGNIS E60. Cirkulära brandgasspjäll, brandklass E60. Snabbfakta IGNIS E60 Cirkulära brandgasspjäll, brandklass E60 Allmänt IGNIS-C-E60 är ett typgodkänt brandgasspjäll, brandklass E60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brandgas via ventilationssystemet.

Läs mer

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag Brandtekniska projekteringsanvisningar Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå Preliminärt beslutsunderlag Datum 2012-04-10 Rev. datum Upprättad av Granskad av Godkänd av Niclas

Läs mer

Brand/brandgasspjäll EKO-SRB1

Brand/brandgasspjäll EKO-SRB1 Brand/brandgasspjäll EKO-SRB1 Monterings-, drift- och underhållsanvisning 2016-07 Monterings-, drift och underhållsanvisning EKO-SRB1 Innehåll Produkthantering...3 Allmänt montering...4 Monteringstillbehör...5

Läs mer

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

Brand-/Brandgasspjäll ETCE

Brand-/Brandgasspjäll ETCE Brand-/Brandgasspjäll ETCE Brand-/Brandgasspjället Veloduct ETCE har testats enligt teststandarden EN 1366-2 och CE-märkning har gjorts enligt produktstandarden EN 15650:2010. ETCE uppfyller brandklass

Läs mer

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren.

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. 1 Inledning 2 Allmänna regler för byggande 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftsutrymmen 4 Bärförmåga, stadga och beständighet 5 Brandskydd

Läs mer

Version 1, Februari 2011. Kravspecifikation för omblandande tilluftsdon i CAV-system

Version 1, Februari 2011. Kravspecifikation för omblandande tilluftsdon i CAV-system Version 1, Februari 2011 Kravspecifikation för omblandande tilluftsdon i CAV-system Februari 2011 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare

Läs mer

FIRE Block TM. Självverkande brandskydd som förhindrar brand- och brandgasspridning. Swegon Home Solutions. www.swegon.

FIRE Block TM. Självverkande brandskydd som förhindrar brand- och brandgasspridning. Swegon Home Solutions. www.swegon. Swegon Home Solutions FIRE lock TM SNFKT E-märkning enligt SS EN 15650 randteknisk klass minst EI 60 (ho i o) S Självverkande mekanisk lösning Innehåller brandspjäll, backströmningsskydd och isolerkassett

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG2

Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG2 Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG2 Beskrivning Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG2 är ett P- och CE godkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar.

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll ETCE

Brand-/brandgasspjäll ETCE Brand-/brandgasspjäll ETCE Brand-/brandgasspjället Veloduct ETCE har testats enligt teststandarden EN 1366-2 och CE märkning har gjorts enligt produktstandarden EN 15650:2010. ETCE uppfyller brandklass

Läs mer

CU-LT-1S Brandspjäll. Storlek 200 x 100 till 800 x 600 Enkelt montage Kräver ingen efterlagning STÄLLDON PRODUKTEN MATERIAL HAGAB DATABLAD

CU-LT-1S Brandspjäll. Storlek 200 x 100 till 800 x 600 Enkelt montage Kräver ingen efterlagning STÄLLDON PRODUKTEN MATERIAL HAGAB DATABLAD är ett enbladigt isolerat rektangulärt kanalanslutet brandspjäll. Spjällhus i förzinkad stålplåt och spjällblad i eldfast material samt elektroniskt ställdon med fjäderåtgång, ändlägeskontakter och termisk

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG2

Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG2 Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG2 Beskrivning Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG2 är ett P- och CE godkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar.

Läs mer

Brandskydd i bostäder

Brandskydd i bostäder Brandskydd i bostäder Vad kan gå fel? Vad ska vi uppmärksamma? 2014-05-22 Daniel Olsson & Sofie Bergström Luleå räddningstjänst Innehåll Brand i bostäder Lagstiftning Byggprocessen Brandskyddsdokumentation

Läs mer

SORDO-A. Ljuddämpare för cirkulära kanaler SNABBFAKTA

SORDO-A. Ljuddämpare för cirkulära kanaler SNABBFAKTA Ljuddämpare för cirkulära kanaler SNABBFAKTA Stenull avtäckt med speciell polyesterväv 100 mm kortare Täthetsklass D Typgodkänd Bra ljuddämpning Ingår i databas för MagiCAD Brandteknisk klass EI30 till

Läs mer

och ungdom 25 3 :22 Rummens tillgänglighet

och ungdom 25 3 :22 Rummens tillgänglighet 1 Inledning 13 1 :1 Allmänt 13 1 :2 Föreskrifterna 14 1 :3 De allmänna råden 15 1 :4 Typgodkännande och tillverkningskontroll 15 1 :5 Standarder 15 1 :6 Terminologi 16 1 :7 Övrigt 16 2 Utförande och driftinstruktioner

Läs mer

Självverkande Backströmningsskydd EKO-BSV

Självverkande Backströmningsskydd EKO-BSV Självverkande Backströmningsskydd EKO-BSV Beskrivning Backströmningsskydd EKO-BSV är ett självverkande brandskydd avsett att användas i ventilationssystem i bostäder, hotell och servicelägenheter för att

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG1

Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG1 Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG1 Beskrivning Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG1 är ett P- och CE godkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar.

Läs mer

Bilaga. Brandskydd TEKNISKA ANVISNINGAR. Fastighetsförvaltningens Projekteringsanvisningar

Bilaga. Brandskydd TEKNISKA ANVISNINGAR. Fastighetsförvaltningens Projekteringsanvisningar Bilaga Brandskydd TEKNISKA ANVISNINGAR Fastighetsförvaltningens Projekteringsanvisningar 1 Bilaga: Brandskydd, Tekniska anvisningar Maj 29 Detta dokument ingår som bilaga till Fastighetsförvaltningens

Läs mer

Fasader och brand. Lars Boström, SP Fire Research

Fasader och brand. Lars Boström, SP Fire Research Fasader och brand Lars Boström, SP Fire Research 5:55 Ytterväggar Fasadbeklädnader får vid brand endast utveckla värme och rök i begränsad omfattning. (BFS 2011:26). Allmänt råd: Med begränsad omfattning

Läs mer

Bevent Rasch BSKC60. - Brand

Bevent Rasch BSKC60. - Brand Bevent Rasch - Brand - BSKC60 2014-02-11 Cirkulärt Brand-/Brandgasspjäll BSKC60 Brandklass EI60 / EI60S Storlekar från 100 mm till 630 mm Påmonterat säkerhetsställdon 24V eller 230V Patenterade montagedetaljer

Läs mer

Typgodkännandebevis SC1323-13

Typgodkännandebevis SC1323-13 Typgodkännandebevis SC1323-13 med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL Motordriven slagdörrsöppnare EM PSW250 Innehavare Entrematic Group AB, Lodjursgatan

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

SC+ Brandbackspjäll PATENT PENDING

SC+ Brandbackspjäll PATENT PENDING PATENT PENDING SC+ Rf-Technologies nv - Lange Ambachtstraat - 9860 Oosterzele - Belgium - Tel +32 9 362 31 71 - Fax +32 9 362 33 07 - www.rft.be - info@rft.be Innehåll Produktbeskrivning... 2 Brandklasser

Läs mer

Bevent Rasch BSKC6. - Brand

Bevent Rasch BSKC6. - Brand Bevent Rasch - Brand - BSKC6 2017-05-03 Cirkulärt Brand-/Brandgasspjäll BSKC6 Brandklass EI60 / EI60S Storlekar från 100 mm till 630 mm Påmonterat säkerhetsställdon 24V eller 230V Låg vikt Enkelt montage

Läs mer

Hur säkerställer vi att material är säkra i kontakt med dricksvatten? Vad händer i Europa och Sverige?

Hur säkerställer vi att material är säkra i kontakt med dricksvatten? Vad händer i Europa och Sverige? Hur säkerställer vi att material är säkra i kontakt med dricksvatten? Vad händer i Europa och Sverige? Mats Engdahl, Senior dricksvattenspecialist, Kretslopp och vatten, Göteborg Stad Gisela Holm, Dricksvattenexpert,

Läs mer

Monterings-, drift- och underhållsanvisning

Monterings-, drift- och underhållsanvisning Brand-/Brandgasspjäll EKO-SRBG1 & SRBG2 Monterings-, drift- och underhållsanvisning 2018-06 Monterings-, drift- och underhållsanvisning Innehåll Produkthantering...3 Allmänt montering...4 Monteringstillbehör...5

Läs mer

CR120. Brand-/brandgasspjäll LAGRING OCH HANTERING UNDERHÅLL HÅLTAGNINGSMÅTT MONTERING HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL

CR120. Brand-/brandgasspjäll LAGRING OCH HANTERING UNDERHÅLL HÅLTAGNINGSMÅTT MONTERING HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL Brand-/brandgasspjäll är tillverkat i galvaniserad stålplåt och spjällbladet är tillverkat i eldfast material. Säkerhetsställdon Belimo, möjlighet till manuell styrning, integrerade lägesbrytare, motorstyrd

Läs mer

Brand/brandgasspjäll EKO-JBG2

Brand/brandgasspjäll EKO-JBG2 Brand/brandgasspjäll EKO-JBG2 Monterings-, drift- och underhållsanvisning 2017-02 Monterings-, drift och underhållsanvisning EKO-JBG2 Innehåll Produkthantering...3 Allmänt montering...4 Monteringstillbehör...

Läs mer

Bevent Rasch RABRR. - Brand

Bevent Rasch RABRR. - Brand Bevent Rasch - Brand - RABRR 2018-10-11 www.sp.se Reglerande brandgasspjäll RABRR, rektangulärt Brandklass E60S / E90S / E120S Storlekar från 200 x 200 mm till 1500 x 1500 mm Påmonterat säkerhetsställdon

Läs mer

BRANDSKYDD RÄTT UTFÖRT Från projektering till färdig byggnad. Malin T. Vester Bengt Dahlgren AB

BRANDSKYDD RÄTT UTFÖRT Från projektering till färdig byggnad. Malin T. Vester Bengt Dahlgren AB BRANDSKYDD RÄTT UTFÖRT Från projektering till färdig byggnad Malin T. Vester Bengt Dahlgren AB Målsättning Minska antalet fel under byggtid Minska kostnader för åtgärdande av fel Bättre möjlighet att hålla

Läs mer

och Boverkets byggregler, BBR

och Boverkets byggregler, BBR Läsanvisningar till regler om byggande och Boverkets byggregler, BBR Läsanvisningar till regler Läsanvisningar om byggande till regler och om BBR byggande Regelsamlingen ger en helhetssyn För att tillämpa

Läs mer

IRBB Inertgasspjäll. Typgodkänd PRODUKTEN MATERIAL YTBEHANDLING HAGAB DATABLAD

IRBB Inertgasspjäll. Typgodkänd PRODUKTEN MATERIAL YTBEHANDLING HAGAB DATABLAD Rektangulärt spjäll för skydd mot spridning av brand- och brandgas för placering i byggnadsdel brandteknisk klass EI 120 eller EI 60. Kompletterande brandisolering fordras enbart om spjället monteras utanför

Läs mer

Litteratur/Kunskapskrav inför certifiering som sakkunnig funktionskontrollant, enligt BFS 2011:16 OVK 1 med ändringar.

Litteratur/Kunskapskrav inför certifiering som sakkunnig funktionskontrollant, enligt BFS 2011:16 OVK 1 med ändringar. 2012-03-14 1(5) Litteratur/Kunskapskrav inför certifiering som sakkunnig funktionskontrollant, enligt BFS 2011:16 OVK 1 med ändringar. Dokumenten nedan är tillåtna hjälpmedel vid skriftligt prov (tentamen).

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBG2

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBG2 Brand-/brandgasspjäll EKO-JBG2 Beskrivning Brand-/brandgasspjäll EKO-JBG2 är ett P- och CE godkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar.

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll ETCE och ETCS TEKNISKA DATA

Brand-/brandgasspjäll ETCE och ETCS TEKNISKA DATA Brand/brandgasspjäll ETCE och ETCS TEKNISKA DATA 2 Brand/brandgasspjäll ETCE och ETCS Brand/brandgasspjället Veloduct ETCE har testats enligt teststandarden EN 13662 och CE märkning har gjorts enligt produktstandarden

Läs mer

Bevent Rasch RABC-VAP. - Brand

Bevent Rasch RABC-VAP. - Brand Bevent Rasch - Brand - RABC-VAP 8-8- www.sp.se Brandgas- och Konstanttryckhållningsspjäll i ett spjäll RABC-VAP, cirkulärt Brandklass E6 / ES Fullständigt skydd mot spridning av brandgaser Storlekar från

Läs mer

Bevent Rasch RABC-VAP. - Brand

Bevent Rasch RABC-VAP. - Brand Bevent Rasch - Brand - RABC-VAP 9--7 www.sp.se Brandgas- och Konstanttryckhållningsspjäll i ett spjäll RABC-VAP, cirkulärt Brandklass S Fullständigt skydd mot spridning av brandgaser Storlekar från mm

Läs mer

IRBB Inertgasspjäll. Typgodkänd PRODUKTEN MATERIAL YTBEHANDLING HAGAB DATABLAD

IRBB Inertgasspjäll. Typgodkänd PRODUKTEN MATERIAL YTBEHANDLING HAGAB DATABLAD GB DTBLD Rektangulärt spjäll för skydd mot spridning av brand- och brandgas för placering i byggnadsdel brandteknisk klass EI 120 eller EI 60. Kompletterande brandisolering fordras enbart om spjället monteras

Läs mer

Från ingång till utgång med bra energival

Från ingång till utgång med bra energival Från ingång till utgång med bra energival Boverkets byggregler BBR BBR 9:1 Allmänt Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom: - Låga värmeförluster - Lågt kylbehov - Effektiv

Läs mer

Effektiv och säker i svart design. CONLIT brandisolering av ventilationskanaler

Effektiv och säker i svart design. CONLIT brandisolering av ventilationskanaler Effektiv och säker i svart design CONLIT brandisolering av ventilationskanaler Trygghet i vardagen Vi tillbringar cirka 90 procent av tiden inomhus, antingen i hemmet, på jobbet, i skolan, på dagis eller

Läs mer

Brand-/Brandgasspjäll ETPR-EI och ETPR-120-EI, Klass EI Monterings-, drift- och underhållsanvisning

Brand-/Brandgasspjäll ETPR-EI och ETPR-120-EI, Klass EI Monterings-, drift- och underhållsanvisning Brand-/Brandgasspjäll ETPR-EI och ETPR-120-EI, Klass EI Monterings-, drift- och underhållsanvisning 4/2008 Fläkt Woods FIFLO SE 2008.04 2 Innehåll Drift och underhåll ETPR-EI och ETPR-120-EI, Klass EI...

Läs mer

4.2 Brandskydd Begrepp. Verksamhetsklasser. Allmänna förutsättningar. Dimensionering ...

4.2 Brandskydd Begrepp. Verksamhetsklasser. Allmänna förutsättningar. Dimensionering ... Brandskydd....1 Begrepp Allmänna förutsättningar Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, Euroklasser samt gipsskivors brandskyddande egenskaper. I övrigt se respektive

Läs mer

Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013

Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013 Brand-/Brandgasspjäll ETPR-EI-1 och ETPR-EI-2 Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013 ETPR-EI-1 ETPR-EI-2 Fläkt Woods FIFLO SE 2013.07 2 Innehåll Drift och underhåll ETPR-EI-1 och ETPR-EI-2,

Läs mer

Bevent Rasch BSK Brand

Bevent Rasch BSK Brand Bevent Rasch - Brand - BSK120 2018-12-20 www.sp.se Rektangulärt Brand-/Brandgasspjäll BSK120 Brandklass EI120 /EI120S Storlekar från 200 x 200 mm till 1200 x 1000 mm Påmonterat säkerhetsställdon 24V eller

Läs mer

2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd

2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 2:1 Material och produkter 2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 2 5 Allmänna regler för byggnader Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 9 kap. 1 PBL samt

Läs mer

Allmänt om byggnaders brandskydd

Allmänt om byggnaders brandskydd Allmänt om byggnaders brandskydd Temperaturstegring, ϒC 1100 1000 Det regelverk som ligger till grund för byggnaders brandskydd finns i Boverkets Byggregler BBR kapitel 5 Brandskydd. Här redovisas myndigheternas

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll ETPR TEKNISKA DATA

Brand-/brandgasspjäll ETPR TEKNISKA DATA Brand-/brandgasspjäll ETPR TEKNISKA DATA 2 Brand-/brandgasspjäll ETPR Brand-/brandgasspjället ETPR har testats enligt teststandarden EN 1366-2 och CE märkning har gjorts enligt produktstandarden EN 15650:2010.

Läs mer

CRHA-2 Brandspjäll. Storlek Ø200 - Ø630 Infällt montage Underhållsfri STÄLLDON PRODUKTEN MATERIAL HAGAB DATABLAD

CRHA-2 Brandspjäll. Storlek Ø200 - Ø630 Infällt montage Underhållsfri STÄLLDON PRODUKTEN MATERIAL HAGAB DATABLAD är tillverkat i galvaniserad stålplåt och spjällbladet är tillverkat i eldfast material. Säkerhetsställdon Belimo, möjlighet till manuell styrning, integrerade lägesbrytare, motorstyrd återställning. Storlek

Läs mer

Brand-/Brandgasspjäll BSK60. Monteringsanvisning M BSK60. Monteringsanvisning. www.sp.se. BORÅS Tel 033-23 67 80 STOCKHOLM Tel 08-54 55 12 70

Brand-/Brandgasspjäll BSK60. Monteringsanvisning M BSK60. Monteringsanvisning. www.sp.se. BORÅS Tel 033-23 67 80 STOCKHOLM Tel 08-54 55 12 70 BSK60 www.sp.se BORÅS Tel 033-23 67 80 STOCKHOL Tel 08-54 55 12 70 1 Brand-/Brandgasspjäll BSK60 Byggnadsdel (vägg eller bjälklag) i brandteknisk klass EI 30 - EI 60 P-godkännande nr. 0178/05 - Ritningsnr.

Läs mer

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0436/98

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0436/98 TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0436/98 med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL Gyproc THERMOnomic Innehavare Gyproc AB, Box 153, 746 24 Bålsta Tel: 0171-41

Läs mer

Brandskyddsprodukter för en trygg miljö. Brandspjäll och övervakning

Brandskyddsprodukter för en trygg miljö. Brandspjäll och övervakning Brandskyddsprodukter för en trygg miljö Brandspjäll och övervakning EKO Brandprogram 2 Ett brandprogram som skapar trygghet Vi utvecklar ständigt vårt sortiment med nya produkter och nya detalj lösningar

Läs mer

Rollfördelningen under byggprocessen

Rollfördelningen under byggprocessen Carl-Magnus Oredsson Tf enhetschef enheten för styrmedel och fastighetsekonomi carl-magnus.oredsson@boverket.se Byggherrens ansvar för kontrollen av genomförandet PBL 10 kap 5 Byggherren ska se till att

Läs mer

IRBB Inertgasspjäll. Typgodkänd PRODUKTEN MATERIAL YTBEHANDLING HAGAB DATABLAD

IRBB Inertgasspjäll. Typgodkänd PRODUKTEN MATERIAL YTBEHANDLING HAGAB DATABLAD Rektangulärt spjäll för skydd mot spridning av brand- och brandgas för placering i byggnadsdel brandteknisk klass EI 120 eller EI 60. Kompletterande brandisolering fordras enbart om spjället monteras utanför

Läs mer

Typgodkännandebevis 0136/05

Typgodkännandebevis 0136/05 Typgodkännandebevis 0136/05 med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL Motordriven slagdörrsöppnare EM SW Innehavare Entrematic Group AB, Lodjursgatan

Läs mer

SORDO. Ljuddämpare för cirkulära kanaler SORDO-B SORDO-A

SORDO. Ljuddämpare för cirkulära kanaler SORDO-B SORDO-A Ljuddämpare för cirkulära kanaler SORDO SORDO-B SORDO-A Snabbfakta Stenull avtäckt med speciell polyesterväv 100 mm kortare Täthetsklass D Bra ljuddämpning Typgodkänd brandteknisk klass EI30 resp. EI60

Läs mer