Budget KF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2009 2011 KF 2009-01-20"

Transkript

1 Budget KF

2 INNEHÅLL Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande Lena Karlsson kommenterar budget. Budgetförutsättningar En kort beskrivning av förutsättningar till budgetförslaget. Omvärldsanalys En analys över det ekonomiska läget och förutsättningar för kommunen. Målavstämning Avstämning av finansiella mål och mål kopplade till god ekonomisk hushållning. Driftsredovisning Redovisning och analys av driftbudget och utfall. Investeringsplan Redovisning och analys av investeringsplan. Resultatplan Redovisning av resultatplan. Finansieringsplan Redovisning av kassaflödet. Balansplan Redovisning av balansplan. Kommunstyrelse Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag. Barn- och utbildningsnämnd Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag. Socialnämnd Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag. Miljö- och byggnadsnämnd Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag. Revision Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag. Överförmyndarnämnd Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag. Valnämnd Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag. Krisledningsnämnd Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag. HUL - gemensam nämnd för lönesamverkan Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag. RÖK - kommunalförbund för räddningstjänst Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag. 2

3 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Mot ljusare tider Den budget- och verksamhetsplan som du nu håller i handen är det dokument som vi har antagit och ska efterleva; den innehåller liksom tidigare ekonomiska ramar och övergripande information om kommunens verksamheter. En blick i backspegeln visar med tydlighet att 2007 var ett historiskt bra år för kommunen, väl värt att minnas när vi nu 2008 kan märka en viss avmattning. Balanskravet är avklarat och det ger oss en stark tro på framtiden, även om det även fortsättningsvis gäller att ha ekonomin under ständig uppsikt. Huvuddelen av de verksamheter som kommunen bedriver; barnomsorg, skola och äldreomsorg är ständigt föremål för diskussioner om förändringar i olika riktningar, och så måste det vara i en levande organisation. Uppvidinges bidrag till miljöförbättring är utbyggnad av vindkraft. Detta kommer att bli en stor satsning i vår kommun då vårt höjdläge är optimalt och intresset för att bygga verk i kommunen är f.n. mycket stort. En plan för vindkraftens utbyggnad har nyligen antagits av kommunstyrelsen, och den kommer att under vår och sommar vara föremål för samråd och utställning. Med försiktig optimism ser vi nu fram mot ljusare tider, vår natur och vackra bygder kommer även framöver att locka människor från när och fjärran till oss, antingen för rekreation eller permanent boende. Glädjande nog kan vi konstatera att sjukfrånvaron fortsätter att minska totalt sett i den kommunala verksamheten. Högkonjunkturen gör att industrierna jobbar för högtryck och arbetslösheten är fortsatt låg, även om man på nationell nivå spår lägre skatteintäkter framöver, vilket också ger oss lägre intäkter i utjämningssystemet. När ekonomin nu är under kontroll kan vi blicka framåt och påbörja arbetet med det eftersatta underhåll som en del av våra lokaler har pga. de ekonomiska problem som varit. UppvidingeHus kommer också att renovera och förbättra en del av sitt bostadsbestånd. Lena Karlsson Kommunstyrelsens ordförande (c) Vid halvårsskiftet införs ett kommunalt vårdnadsbidrag om 3000 kr/mån. till barn mellan 1 och 3 år, under förutsättning att kommunal barnomsorg ej nyttjas. 1

4 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR Uppvidinge kommun har 2 mnkr att återställa från tidigare års negativa resultat och enligt beslut i kommunfullmäktige ska det vara genomfört Den förbättrade ekonomiska situationen för kommunen gör det möjligt att nå målet att återställa balanskravet redan våren Det gör att planperioden inte är belastad av tidigare underskott. Skattesats Skattesatsen under planperioden sänks med 20 öre : :00 Oförändrad : :00 Befolkningsutveckling För planperioden har följande befolkningstal (1:e november) använts; personer Oförändrad personer personer personer personer Finansiering De externa finansieringskällorna är i första hand skatteintäkter och statsbidrag. I kommunens budgetarbete används de prognoser över skatter och generella statliga bidrag som tas fram av Sveriges Kommuner och Landsting. Fortlöpande förändringar av dessa prognoser under året ska inte ge anledning till några ändringar av de anslagsnivåer som fastställs av kommunfullmäktige. Interna mellanhavanden En del av kommunens verksamheter bedrivs av andra intressenter för Uppvidinge Kommuns räkning. Det gäller följande enheter; HUL Lönesamverkan i Högsby, Uppvidinge och Lessebo För dessa verksamheter samt kommunens kostorganisation, gäller grundprincipen att tjänsterna utförs till självkostnadspris. Undantag för denna regel är bredbandsverksamheten där hänsyn till kommersiella intressen ska beaktas. Arbetsgivareavgift Arbetsgivaravgiften för 2009 är totalt 40,45 procent. Pensionskostnad Från den 1 januari 2006 gäller det nya pensionsavtalet KAP-KL och från år 2007 har pensionsskulden och intjänandet beräknats enligt de nya riktlinjerna för beräkning av pensionsskuld (RIPS 07). Förändring av pensionsskuld följer KPA:s prognos. Kapitalkostnad Varje investering får konsekvenser för driftplanen i form av kapitalkostnader. Avskrivning är beroende av den ekonomiska livslängden och internräntan utgör 5 % på det bokförda värdet. Kapitalkostnaderna belastar driftbudgeten året efter det att investeringen verkställts. Taxor och avgifter Förslaget till taxor och avgifter skall redovisas som en separat del av verksamhetsplanen. Viktigt är att intäkterna når upp till den nivå som fastställts för att klara en målsatt kostnadstäckning. Det gäller t.ex. VA-verksamheten som skall ha full kostnadstäckning. Uppvidingehus UppCom RÖK Fastighetsförvaltning Bredband, IT och telefoni Räddningstjänsten i Östra Kronoberg 1

5 OMVÄRLDSANALYS SVERIGE Trots en tilltagande oro på finansmarknaderna under andra halvåret 2007 påverkades den reala ekonomiska utvecklingen i världen inte på något dramatiskt sätt. I Sverige ökade BNP med hyggliga 2,6 procent under Sysselsättningen ökade återigen starkt under fjärde kvartalet efter en mindre dämpning under det tredje. INTERNATIONELLT Under 2007 ökade BNP med ca 2 procent i USA och Japan medan tillväxten blev drygt 2,5 procent i Euroområdet. BNP på de europeiska tillväxtmarknaderna (Central- och Sydosteuropa inkl. Östersjöregionen) steg med hela 7,2 procent år I Kina och Indien fortsatte den extremt starka tillväxten under förra året. Kreditkrisen som påbörjades efter sommaren har fördjupats och spridits till andra delar av finansmarknaderna. Aktiekurserna har fortsatt falla och US-dollar har försvagats till den lägsta nivån på över tio år. De långa räntorna har sjunkit sedan halvårsskiftet 2007 bland annat beroende på att många placerare lämnat aktiemarknaden till förmån för den säkrare statsobligationsmarknaden. Arbetsmarknaden har ännu inte visat några tydliga tecken på försvagning. Sysselsättningen mätt som antalet arbetade timmar ökade kraftigt även under fjärde kvartalet i fjol (enligt nationalräkenskaperna). Källa: Sveriges kommuner och Landsting 2

6 MÅLAVSTÄMNING Målstyrningen utövas av kommunfullmäktige genom antagande av vision och verksamhetsidé jämte policys, reglemente samt verksamhetsplaner för respektive styrelse / nämnd. UPPVIDINGE KOMMUNS VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ UPPVIDINGE ska präglas av mångfald och kännetecknas av att individen är den främsta kraften för vår utveckling Med tydlig kundfokus och i ett medborgarperspektiv ska vi driva ett samhällsutvecklande arbete som är individ- och tillväxtorienterat och som främjar företagsamhet, föreningsliv, förnyelse, förädling och framåtanda. FINANSIELLA MÅL Uppvidinge kommun använder sig av tre övergripande mål för att styra den ekonomiska utvecklingen och definiera vad god ekonomisk hushållning står för i kommunen. VERKSAMHETSMÅL - GOD EKONOMISKHUSHÅLLNING Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden. För att finansiera en verksamhet över tiden krävs normalt sett mer än ett nollresultat. Det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov nu mot verksamhetens behov på längre sikt. Om man under ett år förbrukar mer pengar än man får in innebär det att det blir kommande år, eller kommande generationer, som måste betala för denna överkonsumtion. Ett arbete har inletts för att ta fram en modell (RKmodell, resultat risk kapacitet kontroll) för verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning för varje nämnd/styrelse. Arbetet bedrivs i projektform gemensamt med SKL och KFi och fyra pilotkommuner, Lidköping, Skövde, Högsby och Uppvidinge. Målarbetet genomförs parallellt med budgetarbetet. Resultat efter finansnetto: 6 miljoner kronor i positivt resultat årligen. Finansieringsgrad : Soliditet : Minst 50 %. 100 % självfinansiering av investeringar ,4 35,5 Positivt resultat Negativt resultat Budgeterat resultat -14,6-20,6 Resultatutveckling -5,2-5,1-5,4-8,6-8,2-12,3 16,7 12,1 8,2 9,6 0,1 0,1 0, FINANSIELLA MÅL Målformulering Målet är helt Målet är delvis Målet är inte Kommentar Resultat efter finansnetto, 6 mnkr. Finansieringsgrad, 100 % självfinansiering av investeringar. Soliditet, minst 50 %. 3

7 VERKSAMHETSMÅL - GOD EKONOMISKHUSHÅLLNING KOMMUNSTYRELSE Målformulering Målet är helt Målet är delvis Målet är inte Kommentar Kontinuerlig kommunikation med kommunens invånare sker via kommunens webbplats och via kommuninformation i Uppvidinge tidning 10 ggr/år. Intranätet består av relevant innehåll från informationsägarna utifrån krav och behov och underlättar därmed det dagliga arbetet för medarbetarna. Inom integrationsverksamheten skall 70 % av de kommunplacerade erhålla arbete, studieplats eller praktikplats inom tre år. Antalet boklån per invånare skall nå upp till riksgenomsnittet. Antalet kulturprogram för barn skall uppgå till 2 program/barn/år. Antalet deltagaraktiviteter i åldern 5-20 år skall uppgå till minst /år. Implementering av det kommunövergripande arbetsmiljöarbetet avseende organisation, delegering av arbetsmiljöuppgifter, utbildning, framtagande av rutiner, riktlinjer och handlingsplaner. Mätning av total sjukfrånvaro för analys och åtgärder så att sjukfrånvaron ytterligare minskar. PA-systemets lönekartläggning kompletteras med ett stödverktyg för lönekartläggning, analys och arbetsvärdering. Implementering av lönepolicy och lönesättningskriterier. 4

8 Förnya asfaltbeläggningen på kommunala industri- och villagator. Underhållsröjning, slaghackning och gräsklippning på kommunal mark och uppgradering av lekutrustning på kommunala lekplatser. Uppgradering av reningsprocesser och maskinutrustning i avloppsreningsanläggningarna. Förnya informationsmaterialet om källsortering till abonnenter och boende i kommunen. Renheten på det utsorterade avfallet kontrolleras genom plockanalyser. VERKSAMHETSMÅL - GOD EKONOMISKHUSHÅLLNING SOCIALNÄMND Målformulering Målet är helt Målet är delvis Målet är inte Kommentar 2007 inleds ett arbete utifrån jämförelsetalen. Vid varje nämndssammanträde skall en aktuell prognos presenteras och det aktuella ekonomiska läget diskuteras. Kostnaderna för timvikarier ska sjunka. Kostnaderna för inst.- placeringar ska sjunka. Antalet sjukdagar ska sjunka. VERKSAMHETSMÅL - GOD EKONOMISKHUSHÅLLNING REVISION Målformulering Målet är helt Målet är delvis Målet är inte Kommentar Revisionen ska bedrivas på ett sådant sätt att tillgängliga resurser för revisionsarbetet utnyttjas så att bästa effektivitet nås under beaktande av risk och väsentlighet. 5

9 VERKSAMHETSMÅL - GOD EKONOMISKHUSHÅLLNING BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Målformulering Mindre skolk Målet är helt Målet är delvis Målet är inte Kommentar God ordning tydliga regler i skolan. Ökat antal godkända elever. Budgetdisciplin. Översyn av skolskjutsar. Minska semesterlöneskulden Se över elevhälsans resursfördelningssystem. VERKSAMHETSMÅL - GOD EKONOMISKHUSHÅLLNING MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND Målformulering Djurskydd: Alla företag som betalar årlig tillsynsavgift ska ha kontroll eller revision under året. Livsmedelskontroll: Alla företag som betalar årlig tillsynsavgift ska ha kontroll eller revision under året. Miljötilsyn: Alla företag som betalar årlig tillsynsavgift ska ha tillsynsbesök under året. Bygglov: Med kompletta handlingar ska bygglov kunna medges inom en månad. Detaljplan bör kunna antas inom 8 månader. Kart- Mät och Gis: Bestyrkt kopia för situationsplan vid bygglovsprövning ska levereras inom 5 arbetsdagar. Målet är helt Målet är delvis Målet är inte Kommentar 6

10 DRIFTREDOVISNING Budgetberedningen har behandlat de förslag till budget och verksamhetsplan som utarbetats av kommunens olika nämnder och styrelser. En genomgång av dessa budgetförslag har gjorts tillsammans med respektive nämnds presidium. Fördelningen av det tillgängliga ekonomiska utrymmet ska präglas av både långsiktig realism och politiska ambitioner. Det ekonomiska utfallet år 2007 finns som bakgrundsmaterial, liksom det förväntade utfallet år Därutöver finns statistiska data från jämförbara kommuner med i bedömningen. De anslagsramar som fastställts innebär ett fortsatt förändringstryck för de olika nämnderna, men på en nivå som har bedömts vara möjlig att uppnå. Nämnds/styrelses anslagsram avseende 2011 har räknats upp enligt följande modell; - personalkostnader + 3,0 % - övriga kostnader + 2,5 % - intäkter + 2,0 % - kapitalkostnader faktiska kostnader AVSTÄMNING ANSLAGSRAMAR Netto (kkr) B U D G E T P L A N Å R P L A N Å R NÄMND / STYRELSE KF KF Differens KF KF Revision Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- o byggnadsnämnden HUL TOTALT

11 INVESTERINGSPLAN Den långsiktiga ambitionen är att de årliga investeringarna ska täckas av avskrivningar och att investeringar ska finansieras med egna medel. Sammanställning av investeringsobjekten (kkr) Kommunstyrelsen Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Inventarier, kommunledningsförv Maskinell utrustning Förändring lokaler, Olofsgården Informationstavlor 195 Disponibla investeringsmedel Idrott och fritid Inventarier till biblioteken Bredband, eftersatta område (ny) Förändring lokaler, Ekängen Ny ventilation, Åseda skolan Infart Klarvik, Klavreström Åseda västra industriinfart Arbetsmaskiner Gator och vägar Belysningsanläggning Vatten- och avloppsledningar Kompl.arbeten VA-verk Kompl.arbeten reningsverk Asfaltering av gator och vägar Avfallshantering Upprustn. parker och lekplatser Inventarier gemensamt Barn- och utbildningsnämnden Inventarier, grundskolan Inventarier, gymnasieskolan Inventarier, komvux Inventarier, kulturskolan Socialnämnden Inventarier och socialkontor Inventarier servicehus Inventarier dagcenter och gruppboende Tekniska hjälpmedel TOTALT Någon extern upplåning för att finansiera investeringarna behöver ej göras under planperioden Bruttoinvesteringar Avskrivningar Likviditet 8

12 RESULTATPLAN Uppvidinge kommun (kkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivning av anläggningstillgångar TOTALA NETTOKOSTNADER Kommunens skatteintäkter Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsavgift Införandebidrag 47 Kommunal LSS-utjämning Kommunal fastighetsavgift Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT EFTER FINANSNETTO Jämförelsestörande poster FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Kostnads- och skatte/bidragsutveckling Resultat i relation till eget kapital Skatte och bidragsintäkter Nettokostnad exkl. avskr. 7,5 5,0 % 450 2, , , , ,

13 FINANSIERINGSPLAN Uppvidinge kommun (kkr) Årets resultat Planenliga avskrivningar Ökning av pensionsavsättning Realisationsvinst/-förlust Internt tillförda medel Försäljning av anläggningstillgångar Upptagande av nya lån Summa tillförda medel Investeringar i anläggningstillgångar Minskning av långfristiga skulder Summa använda medel FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL Mkr 150 Mnkr Långfristig låneskuld % Soliditetens utveckling

14 BALANSPLAN Uppvidinge kommun (kkr) Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Diverse omsättningstillgångar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Eget kapital och skulder Soliditet 55,8% 57,2% 58,6% 11

15 KOMMUNSTYRELSE Ordförande: Lena Karlsson (c) Kommundirektör: Ulf Bardh Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsinstitution. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter ÅRS VERKSAMHET Kansliavdelning Lena Karlsson Kansliavdelningen ger service till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott samt andra kommunövergripande fora. Avdelningen ansvarar också för det civila försvaret, kollektivtrafiken, kommunens centrala arkiv samt central kontorshantering inklusive vaktmästeri och lokalvård i förvaltningslokalerna i Åseda. På kansliavdelningen finns 4,94 årsarbetare som är fördelade på sex olika tjänster. De flesta av befattningshavarna kommer att lämna avdelningen genom pensionsavgång under de närmaste åren. Kommunstyrelsen ansvarar för stödet till de politiska partier som finns representerade i Uppvidinge kommuns fullmäktige. Från och med 2009 överförs studiebidraget till partiorganisationerna till att ingå i det allmänna partistödet. Samtidigt höjs partistödet till att sammanlagt uppgå till 450 kkr. Partistödet består av en fast del och ett mandatstöd. Den fasta delen utgör 10 % av det totala partistödet och fördelas med lika delar till de partier som är representerade i fullmäktige. Mandatstödet fördelas proportionellt mot hur många mandat som respektive parti har i kommunfullmäktige. I 2009 års budget har en uppräkning av de fasta arvodena till förtroendevalda gjorts. Stabsavdelning Avdelningen utgör en serviceresurs till kommunstyrelsen i arbetet med översiktlig planering, näringslivsfrågor, utredningar och fastighetsärenden. Vidare har avdelningen ansvar för kommunens kosthantering. Revidering av översiktsplanen fortgår utifrån de synpunkter och behov som framförts under dialogen med kommuninnevånarna. Näringslivsarbetet genomförs i enlighet med näringslivsplanen och präglats av företagens uttalade behov. Det innebär att det även åren framöver finns behov av lokal- och markförändringar. Inom kostproduktionen har arbetet med effektivisering fortgått. Kostnaderna ska balanseras mot intäkter från socialnämnden och barn-och utbildningsnämnden samt en mindre del från externa gäster. Avdelningen för personalförsörjning och kompetensutveckling Personalavdelningen ska utforma kommunövergripande styrdokument inom personalområdet i enlighet med de beslut som fattas i kommunens beslutande organ och i enlighet med gällande lagar, kollektivavtal och föreskrifter, ge stöd och service i personalfrågor till samtliga förvaltningar, aktivt och kommunövergripande arbeta för en positiv hälsoutveckling och lägre sjuktal hos personalen, och utarbeta personalekonomisk uppföljning och beslutsunderlag till stöd för kommunstyrelse och nämnder. Implementeringen av det kommunövergripande arbetsmiljöarbetet fortsätter under 2009 såsom utbildning, utarbetande av rutiner, riktlinjer och handlingsplaner. Kommunens friskvårdsarbete kommer att knytas närmare till arbetsmiljöarbetet för ökad hälsa och fortsatt sänkning av sjuktalen. Friskvårdssubvention särskiljs och budgeteras så att hälften av de anställda har möjlighet att utnyttja den. 12

16 Utbildning i lönebildning har genomförts för politiker i KSAU och nämndernas presidier och chefer. Arbetet med framtagande av kommunövergripande lönepolicy och lönesättningskriterier kommer att fortsätta och implementeras under Lönekartläggning hämtad ur vårt PA-system kommer att kompletteras med ett lönekartläggnings- och arbetsvärderingsverktyg som ett led i det lönepolitiska arbetet. Arbetet med att lägga ut en personalhandbok på intranätet har påbörjats och kommer att fortsätta under Avdelning för ekonomisk utveckling Ekonomiavdelningen ger stöd och service i ekonomi- och IT-frågor till samtliga nämnder och styrelser. Ansvaret för stöd i inköps - och försäkringsfrågor hör också till ekonomiavdelningens ansvar. Arbetet innefattar också ansvar för den ekonomiska redovisningen i UppCom AB. Ett utvecklingsinriktat arbete med att få fram verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning har inletts och intensifieras hösten 2008 och våren En översyn av arbetssätt och rutiner kommer att genomföras 2008 / 2009 och kan leda till utveckling och samverkan med andra kommuner. Allmän kulturverksamhet Stöd till kulturföreningarnas verksamhet inom musik, konst, teater och film. Studieförbunden får stöd för folkbildningsverksamhet och kulturverksamhet. Avdelningen bedriver och samordnar kulturprogram för barn. Ansvar för inventering, planering samt uppföljning av kulturmiljöfrågor och naturvårdsfrågor i kommunen Biblioteksverksamhet Biblioteken tillhandahåller medier och databastjänster för studier och information i samhällsfrågor samt för kulturella upplevelser. Särskilt prioriteras bibliotekens verksamhet för barn och ungdomar, studerande samt funktionshindrade. Kommunens biblioteksverksamhet skall vara öppen för alla kommuninvånare. Huvudbiblioteket (inkl gymnasieskolans bibliotek) är placerat i Åseda. Filialer finns i Alstermo, Lenhovda, Norrhult och Älghult. Samtliga är gemensamma folk- och skolbibliotek. Öppettider och övriga resurser är fördelade per invånare samt per barn i barnomsorg och skola. ONU-avdelning Personalen består av 11.5 tjänster för information inkl. reception/växel, integration, kultur- och fritidsverksamhet inkl. bibliotek. Inom VPL-perioden kommer två i personalen att gå i pension. Fritidsverksamhet Fritidsverksamheten utgörs av stöd till barn- och ungdomsverksamhet i idrottsföreningar och andra ideella organisationer. För tonårsgruppen finns ungdomsgårdar i föreningsregi. Anläggningar såsom ridhus, ishallar och idrottsplatser drivs av föreningar med ekonomiskt stöd från kommunen för kostnader föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet. Idrottshallar och gymnastiksalar drivs tillsammans med barn- och utbildning. Kultur och fritid ansvarar för 60 % och barn- och utbildning 40 %. Föreningslivet har tillgång till lokalerna kvällar, helger och lov. Integration Inroduktionsenheten. Kommunen har avtal med Länsstyrelsen och Migrationsverket om mottagning av 40 personer per år. Introduktionstiden omfattar 2 år med möjlighet till förlängning till 3 år. Samverkan sker med föreningar, studieförbund och SFI-undervisning för en bred introduktionsverksamhet i samhällsintroduktion, praktik/jobb och svenskundervisning. 13

17 Information Kostnader för kommunens externa och interna information inkl. webbplats och intranät. Informationen till allmänheten sker via webbplats och annonsering i lokalpressen och Kommuninformation i Uppvidinge tidning. Under 2009 kommer insatser att koncentreras till konvertering av den externa webbplatsen till en mer ändamålsenlig drift och nytt utseende i enlighet med antagen varumärkesplattform. Turism och landsbygdsutveckling. Inflyttning. Kommunen är delägare i Glasriket AB och är även aktiv inom Södra Smålands Turistråd. Avdelningen samordnar och stödjer entreprenörer och föreningar inom besöksnäringen i kommunen för att nå största möjliga marknad lokalt, regionalt, nationellt och internationellt utifrån vars och ens intresse och möjlighet. Kommunens verksamhet inom landsbygdsstöd och EU-projekt utformas i utifrån det intresse som föreningar och företag inom i kommunen har samt sker i samråd med kommunledningsförvaltningens övriga avdelningar. Rådgivning till inflyttare till kommunen sker i form av individuell uppföljning och distribution av informationsmaterial. Kommunens aktiviteter i form av värvningskampanjer, mässor osv. beslutas av kommunstyrelsen. Teknisk avdelning Uppvidinge kommuns tekniska avdelning ansvarar för markförvaltning och markexploatering, gatu- och väghållning, skötsel av parker och grönområden, vattenvård och miljökalkning, vattenförsörjning och avlopps- hantering och avfallshantering. Verksamheten bedrivs dels som skattefinansierad verksamhet och dels som taxefinansierad verksamhet. På tekniska avdelningen finns 19 årsarbetare. Verksamhet - Infrastruktur och skydd - sysselsätter 12 anställda och verksamhet - Affärsverksamhet - sysselsätter 6 anställda. Tjänsterna fördelas mellan verksamheterna så att flexibilitet nås. Mellan huvudverksamheterna 2 och 7 sker ett byte av tjänster. Bytet av tjänster redovisas genom att kostnaden för utförda tjänster redovisas på rätt vht/kostnadsställe. Tekniska avdelningens verksamhet sysselsätter även 1 tjänst OSA. Verksamheten kommer att bedrivas i likhet med tidigare år. EKONOMI Kommunstyrelsen redovisar drygt en mnkr i överskott mot budgetram. Orsaken är lägre kostnader för ersättning till UppCom. Kkr Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Politisk verksamhet Kansliavdelning Stabsavdelning Personalavdelning Avdelningen för ek.utveckling ONU-avdelning Teknisk avdelning Samordnad kosthantering TOTALT FRAMTIDEN Stöd till arrangerande föreningar och studieförbund bör omfatta förlusttäckningsbidrag för ett mångsidigt utbud för alla invånare. Studieorganisationernas roll för folkbildning, kultur och aktiviteter skall uppmärksammas särskilt. Kommunledningsförvaltningen står inför ett antal pensionsavgångar Medborgarservice utveckling av externa webbplatsen och kommunens intranät. Tekniska avdelningen ansvarar för Linneberga avfallsanläggning där deponin, som har nyttjats sedan 1974, ska sluttäckas med början Då större delen av avfallet som har deponerats sedan 1974 härrör sig från industrin måste frågan om var kostnaden för sluttäckningen ska tas lösas. Att Mark-sanering Sydost AB är etablerat på Linneberga avfallsanläggning kommer att sänka kostnaderna för återställning och täckning av deponiytan. Uppvidinge kommuns andel i Marksanering Sydost AB är 10 %. 14

18 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Ordförande: Margareta Schlee (m) Förvaltningschef: Anders Käll Margareta Schlee Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ansvarar för förskola, förskoleklass, kulturskola, grundskola, skolbarnsomsorg, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare samt skola för asylverksamhet ÅRS VERKSAMHET Barn- och utbildningsnämndens driftbudgetförslag 2009 ligger 3,9 mnkr över ramarna fastställda av kommunfullmäktige. Som ett underlag i budgetarbetet har förvaltningen gjort en framräkning av kostnader för 2009 utifrån kända faktorer. Exempel på faktorer som har beaktats är bl.a kända kostnadsökningar avseende lokaler, skolskjutsar, måltidsverksamhet, interkommunala ersättningar till annan kommun samt ersättningar till friskola och föräldrakooperativ. I nämndens budgetförslag har hänsyn tagits till anpassningar av nämndens verksamhet motsvarande - 2 mnkr. Anpassningen motiveras av bl.a demografiska förändringar i Uppvidinge kommun. Kommunens antal skolpliktiga barn minskar medan antal placerade barn i yngre åldrar ökar. Justering av verksamhetsanslag motsvarar således den rörliga kostnaden för det minskade elevtalet samt förändringar av ålderskategori inom förskolan. Kommunstyrelsens budgetberedning beslutade om en besparing där barn- och utbildningsnämnden fick uppdraget att presentera en budget i balans. En balanserad budget 2009 innebär att ytterligare verksamhetsanpassningar måste genomföras under nästkommande år. I samband med uppdraget har kommunstyrelsens budgetberedning inte lämnat eller väckt förslag om de områden där besparingarna ska genomföras. Kommunstyrelsens budgetberedning kommer dock att tillföra budgetmedel motsvarande 1 mnkr 2009 som riktas till vårdnadsbidraget. För helåret 2009 kommer det att finnas 2 mnkr avsatta för reformen. Osäkerhetsfaktorer i budgetförslaget Med tanke på den korta beredningstid som givits, är det omöjligt att fullt ut ge konsekvensbeskrivningar kopplade till de föreslagna verksamhetsförändringarna. Nedan följer en redogörelse på de osäkerhetsfaktorer som kan tänkas uppstå i budgetförslaget. Vårdnadsbidrag. Kommunfullmäktige har i samband med budgetarbetet 2008 utökat BUN-s budgetram med 1 mkr som riktas till vårdnadsbidraget. Efter kända förutsättningar och den proposition som är överlämnad till Riksdagen kommer vårdnadsbidraget troligtvis att införas i Uppvidinge kommun fr.o.m. 1 juli Inför budgetåret 2009 är kommunstyrelsens budgetberedningens förslag att öka BUN-s budgetram med ytterligare 1 mkr. För budgetåret 2009 finns således 2 mkr avsatta för vårdnadsbidraget. I dagsläget är det svårt att uppskatta andel vårdnadshavare som kommer att nyttja bidraget. Det är också svårt att uppskatta den påverkan som vårdnadsbidraget kommer att ha på den kommunala barnomsorgen. Hyresnivåerna från Uppvidingehus saknas. Hyresavtalen saknar indexklausul, vilket skulle underlätta beräkning av höjning. Organisationsförändringar. I budgetförslaget 2009 har hänsyn tagits till organisationsförändringar som förväntas ske under 2008 inom grundskolans verksamhetsområden. Det är dock osäkert att dessa organisationsförändringar kan genomföras fullt ut

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006 - Kulturens övärld Årsredovisning 2006 0 Innehåll sida Ekerö kommun Kulturens övärld 2 Kommunstyrelsens ordförande kommenterar 3 Kommunchefens kommentar 4 Ekerö kommun 5 Kommunens intressenter och omvärlden

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Årsredovisning 2008. Godkänd av kommunfullmäktige 2009-04-29 57

Årsredovisning 2008. Godkänd av kommunfullmäktige 2009-04-29 57 Årsredovisning 2008 Godkänd av kommunfullmäktige 2009-04-29 57 2 Torsby kommun Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Ordföranden har ordet...3 Axplock ur 2008...4 Förvaltningsberättelse...6 Omvärldsanalys...6

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2004

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2004 ÅRSREDOVISNING 2004 Sammandrag.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande.2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 8 Ekonomisk översikt.....10 Driftredovisning...30 Investeringsredovisning.. 33 Personalredovisning

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT AUGUSTI 2007

DELÅRSBOKSLUT AUGUSTI 2007 DELÅRSBOKSLUT AUGUSTI 2007 Koncernen Tanums kommun RESULTATRÄKNING Belopp i mkr Verksamhetens intäkter 118,3 117,3 95,7 100,8 Verksamhetens kostnader -390,4-380,8-381,2-373,6 Avskrivningar -23,7-24,1-19,6-20,6

Läs mer