Budget KF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2009 2011 KF 2009-01-20"

Transkript

1 Budget KF

2 INNEHÅLL Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande Lena Karlsson kommenterar budget. Budgetförutsättningar En kort beskrivning av förutsättningar till budgetförslaget. Omvärldsanalys En analys över det ekonomiska läget och förutsättningar för kommunen. Målavstämning Avstämning av finansiella mål och mål kopplade till god ekonomisk hushållning. Driftsredovisning Redovisning och analys av driftbudget och utfall. Investeringsplan Redovisning och analys av investeringsplan. Resultatplan Redovisning av resultatplan. Finansieringsplan Redovisning av kassaflödet. Balansplan Redovisning av balansplan. Kommunstyrelse Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag. Barn- och utbildningsnämnd Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag. Socialnämnd Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag. Miljö- och byggnadsnämnd Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag. Revision Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag. Överförmyndarnämnd Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag. Valnämnd Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag. Krisledningsnämnd Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag. HUL - gemensam nämnd för lönesamverkan Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag. RÖK - kommunalförbund för räddningstjänst Beskrivning och kommentar till nämndens budgetförslag. 2

3 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Mot ljusare tider Den budget- och verksamhetsplan som du nu håller i handen är det dokument som vi har antagit och ska efterleva; den innehåller liksom tidigare ekonomiska ramar och övergripande information om kommunens verksamheter. En blick i backspegeln visar med tydlighet att 2007 var ett historiskt bra år för kommunen, väl värt att minnas när vi nu 2008 kan märka en viss avmattning. Balanskravet är avklarat och det ger oss en stark tro på framtiden, även om det även fortsättningsvis gäller att ha ekonomin under ständig uppsikt. Huvuddelen av de verksamheter som kommunen bedriver; barnomsorg, skola och äldreomsorg är ständigt föremål för diskussioner om förändringar i olika riktningar, och så måste det vara i en levande organisation. Uppvidinges bidrag till miljöförbättring är utbyggnad av vindkraft. Detta kommer att bli en stor satsning i vår kommun då vårt höjdläge är optimalt och intresset för att bygga verk i kommunen är f.n. mycket stort. En plan för vindkraftens utbyggnad har nyligen antagits av kommunstyrelsen, och den kommer att under vår och sommar vara föremål för samråd och utställning. Med försiktig optimism ser vi nu fram mot ljusare tider, vår natur och vackra bygder kommer även framöver att locka människor från när och fjärran till oss, antingen för rekreation eller permanent boende. Glädjande nog kan vi konstatera att sjukfrånvaron fortsätter att minska totalt sett i den kommunala verksamheten. Högkonjunkturen gör att industrierna jobbar för högtryck och arbetslösheten är fortsatt låg, även om man på nationell nivå spår lägre skatteintäkter framöver, vilket också ger oss lägre intäkter i utjämningssystemet. När ekonomin nu är under kontroll kan vi blicka framåt och påbörja arbetet med det eftersatta underhåll som en del av våra lokaler har pga. de ekonomiska problem som varit. UppvidingeHus kommer också att renovera och förbättra en del av sitt bostadsbestånd. Lena Karlsson Kommunstyrelsens ordförande (c) Vid halvårsskiftet införs ett kommunalt vårdnadsbidrag om 3000 kr/mån. till barn mellan 1 och 3 år, under förutsättning att kommunal barnomsorg ej nyttjas. 1

4 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR Uppvidinge kommun har 2 mnkr att återställa från tidigare års negativa resultat och enligt beslut i kommunfullmäktige ska det vara genomfört Den förbättrade ekonomiska situationen för kommunen gör det möjligt att nå målet att återställa balanskravet redan våren Det gör att planperioden inte är belastad av tidigare underskott. Skattesats Skattesatsen under planperioden sänks med 20 öre : :00 Oförändrad : :00 Befolkningsutveckling För planperioden har följande befolkningstal (1:e november) använts; personer Oförändrad personer personer personer personer Finansiering De externa finansieringskällorna är i första hand skatteintäkter och statsbidrag. I kommunens budgetarbete används de prognoser över skatter och generella statliga bidrag som tas fram av Sveriges Kommuner och Landsting. Fortlöpande förändringar av dessa prognoser under året ska inte ge anledning till några ändringar av de anslagsnivåer som fastställs av kommunfullmäktige. Interna mellanhavanden En del av kommunens verksamheter bedrivs av andra intressenter för Uppvidinge Kommuns räkning. Det gäller följande enheter; HUL Lönesamverkan i Högsby, Uppvidinge och Lessebo För dessa verksamheter samt kommunens kostorganisation, gäller grundprincipen att tjänsterna utförs till självkostnadspris. Undantag för denna regel är bredbandsverksamheten där hänsyn till kommersiella intressen ska beaktas. Arbetsgivareavgift Arbetsgivaravgiften för 2009 är totalt 40,45 procent. Pensionskostnad Från den 1 januari 2006 gäller det nya pensionsavtalet KAP-KL och från år 2007 har pensionsskulden och intjänandet beräknats enligt de nya riktlinjerna för beräkning av pensionsskuld (RIPS 07). Förändring av pensionsskuld följer KPA:s prognos. Kapitalkostnad Varje investering får konsekvenser för driftplanen i form av kapitalkostnader. Avskrivning är beroende av den ekonomiska livslängden och internräntan utgör 5 % på det bokförda värdet. Kapitalkostnaderna belastar driftbudgeten året efter det att investeringen verkställts. Taxor och avgifter Förslaget till taxor och avgifter skall redovisas som en separat del av verksamhetsplanen. Viktigt är att intäkterna når upp till den nivå som fastställts för att klara en målsatt kostnadstäckning. Det gäller t.ex. VA-verksamheten som skall ha full kostnadstäckning. Uppvidingehus UppCom RÖK Fastighetsförvaltning Bredband, IT och telefoni Räddningstjänsten i Östra Kronoberg 1

5 OMVÄRLDSANALYS SVERIGE Trots en tilltagande oro på finansmarknaderna under andra halvåret 2007 påverkades den reala ekonomiska utvecklingen i världen inte på något dramatiskt sätt. I Sverige ökade BNP med hyggliga 2,6 procent under Sysselsättningen ökade återigen starkt under fjärde kvartalet efter en mindre dämpning under det tredje. INTERNATIONELLT Under 2007 ökade BNP med ca 2 procent i USA och Japan medan tillväxten blev drygt 2,5 procent i Euroområdet. BNP på de europeiska tillväxtmarknaderna (Central- och Sydosteuropa inkl. Östersjöregionen) steg med hela 7,2 procent år I Kina och Indien fortsatte den extremt starka tillväxten under förra året. Kreditkrisen som påbörjades efter sommaren har fördjupats och spridits till andra delar av finansmarknaderna. Aktiekurserna har fortsatt falla och US-dollar har försvagats till den lägsta nivån på över tio år. De långa räntorna har sjunkit sedan halvårsskiftet 2007 bland annat beroende på att många placerare lämnat aktiemarknaden till förmån för den säkrare statsobligationsmarknaden. Arbetsmarknaden har ännu inte visat några tydliga tecken på försvagning. Sysselsättningen mätt som antalet arbetade timmar ökade kraftigt även under fjärde kvartalet i fjol (enligt nationalräkenskaperna). Källa: Sveriges kommuner och Landsting 2

6 MÅLAVSTÄMNING Målstyrningen utövas av kommunfullmäktige genom antagande av vision och verksamhetsidé jämte policys, reglemente samt verksamhetsplaner för respektive styrelse / nämnd. UPPVIDINGE KOMMUNS VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ UPPVIDINGE ska präglas av mångfald och kännetecknas av att individen är den främsta kraften för vår utveckling Med tydlig kundfokus och i ett medborgarperspektiv ska vi driva ett samhällsutvecklande arbete som är individ- och tillväxtorienterat och som främjar företagsamhet, föreningsliv, förnyelse, förädling och framåtanda. FINANSIELLA MÅL Uppvidinge kommun använder sig av tre övergripande mål för att styra den ekonomiska utvecklingen och definiera vad god ekonomisk hushållning står för i kommunen. VERKSAMHETSMÅL - GOD EKONOMISKHUSHÅLLNING Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden. För att finansiera en verksamhet över tiden krävs normalt sett mer än ett nollresultat. Det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov nu mot verksamhetens behov på längre sikt. Om man under ett år förbrukar mer pengar än man får in innebär det att det blir kommande år, eller kommande generationer, som måste betala för denna överkonsumtion. Ett arbete har inletts för att ta fram en modell (RKmodell, resultat risk kapacitet kontroll) för verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning för varje nämnd/styrelse. Arbetet bedrivs i projektform gemensamt med SKL och KFi och fyra pilotkommuner, Lidköping, Skövde, Högsby och Uppvidinge. Målarbetet genomförs parallellt med budgetarbetet. Resultat efter finansnetto: 6 miljoner kronor i positivt resultat årligen. Finansieringsgrad : Soliditet : Minst 50 %. 100 % självfinansiering av investeringar ,4 35,5 Positivt resultat Negativt resultat Budgeterat resultat -14,6-20,6 Resultatutveckling -5,2-5,1-5,4-8,6-8,2-12,3 16,7 12,1 8,2 9,6 0,1 0,1 0, FINANSIELLA MÅL Målformulering Målet är helt Målet är delvis Målet är inte Kommentar Resultat efter finansnetto, 6 mnkr. Finansieringsgrad, 100 % självfinansiering av investeringar. Soliditet, minst 50 %. 3

7 VERKSAMHETSMÅL - GOD EKONOMISKHUSHÅLLNING KOMMUNSTYRELSE Målformulering Målet är helt Målet är delvis Målet är inte Kommentar Kontinuerlig kommunikation med kommunens invånare sker via kommunens webbplats och via kommuninformation i Uppvidinge tidning 10 ggr/år. Intranätet består av relevant innehåll från informationsägarna utifrån krav och behov och underlättar därmed det dagliga arbetet för medarbetarna. Inom integrationsverksamheten skall 70 % av de kommunplacerade erhålla arbete, studieplats eller praktikplats inom tre år. Antalet boklån per invånare skall nå upp till riksgenomsnittet. Antalet kulturprogram för barn skall uppgå till 2 program/barn/år. Antalet deltagaraktiviteter i åldern 5-20 år skall uppgå till minst /år. Implementering av det kommunövergripande arbetsmiljöarbetet avseende organisation, delegering av arbetsmiljöuppgifter, utbildning, framtagande av rutiner, riktlinjer och handlingsplaner. Mätning av total sjukfrånvaro för analys och åtgärder så att sjukfrånvaron ytterligare minskar. PA-systemets lönekartläggning kompletteras med ett stödverktyg för lönekartläggning, analys och arbetsvärdering. Implementering av lönepolicy och lönesättningskriterier. 4

8 Förnya asfaltbeläggningen på kommunala industri- och villagator. Underhållsröjning, slaghackning och gräsklippning på kommunal mark och uppgradering av lekutrustning på kommunala lekplatser. Uppgradering av reningsprocesser och maskinutrustning i avloppsreningsanläggningarna. Förnya informationsmaterialet om källsortering till abonnenter och boende i kommunen. Renheten på det utsorterade avfallet kontrolleras genom plockanalyser. VERKSAMHETSMÅL - GOD EKONOMISKHUSHÅLLNING SOCIALNÄMND Målformulering Målet är helt Målet är delvis Målet är inte Kommentar 2007 inleds ett arbete utifrån jämförelsetalen. Vid varje nämndssammanträde skall en aktuell prognos presenteras och det aktuella ekonomiska läget diskuteras. Kostnaderna för timvikarier ska sjunka. Kostnaderna för inst.- placeringar ska sjunka. Antalet sjukdagar ska sjunka. VERKSAMHETSMÅL - GOD EKONOMISKHUSHÅLLNING REVISION Målformulering Målet är helt Målet är delvis Målet är inte Kommentar Revisionen ska bedrivas på ett sådant sätt att tillgängliga resurser för revisionsarbetet utnyttjas så att bästa effektivitet nås under beaktande av risk och väsentlighet. 5

9 VERKSAMHETSMÅL - GOD EKONOMISKHUSHÅLLNING BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Målformulering Mindre skolk Målet är helt Målet är delvis Målet är inte Kommentar God ordning tydliga regler i skolan. Ökat antal godkända elever. Budgetdisciplin. Översyn av skolskjutsar. Minska semesterlöneskulden Se över elevhälsans resursfördelningssystem. VERKSAMHETSMÅL - GOD EKONOMISKHUSHÅLLNING MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND Målformulering Djurskydd: Alla företag som betalar årlig tillsynsavgift ska ha kontroll eller revision under året. Livsmedelskontroll: Alla företag som betalar årlig tillsynsavgift ska ha kontroll eller revision under året. Miljötilsyn: Alla företag som betalar årlig tillsynsavgift ska ha tillsynsbesök under året. Bygglov: Med kompletta handlingar ska bygglov kunna medges inom en månad. Detaljplan bör kunna antas inom 8 månader. Kart- Mät och Gis: Bestyrkt kopia för situationsplan vid bygglovsprövning ska levereras inom 5 arbetsdagar. Målet är helt Målet är delvis Målet är inte Kommentar 6

10 DRIFTREDOVISNING Budgetberedningen har behandlat de förslag till budget och verksamhetsplan som utarbetats av kommunens olika nämnder och styrelser. En genomgång av dessa budgetförslag har gjorts tillsammans med respektive nämnds presidium. Fördelningen av det tillgängliga ekonomiska utrymmet ska präglas av både långsiktig realism och politiska ambitioner. Det ekonomiska utfallet år 2007 finns som bakgrundsmaterial, liksom det förväntade utfallet år Därutöver finns statistiska data från jämförbara kommuner med i bedömningen. De anslagsramar som fastställts innebär ett fortsatt förändringstryck för de olika nämnderna, men på en nivå som har bedömts vara möjlig att uppnå. Nämnds/styrelses anslagsram avseende 2011 har räknats upp enligt följande modell; - personalkostnader + 3,0 % - övriga kostnader + 2,5 % - intäkter + 2,0 % - kapitalkostnader faktiska kostnader AVSTÄMNING ANSLAGSRAMAR Netto (kkr) B U D G E T P L A N Å R P L A N Å R NÄMND / STYRELSE KF KF Differens KF KF Revision Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- o byggnadsnämnden HUL TOTALT

11 INVESTERINGSPLAN Den långsiktiga ambitionen är att de årliga investeringarna ska täckas av avskrivningar och att investeringar ska finansieras med egna medel. Sammanställning av investeringsobjekten (kkr) Kommunstyrelsen Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Inventarier, kommunledningsförv Maskinell utrustning Förändring lokaler, Olofsgården Informationstavlor 195 Disponibla investeringsmedel Idrott och fritid Inventarier till biblioteken Bredband, eftersatta område (ny) Förändring lokaler, Ekängen Ny ventilation, Åseda skolan Infart Klarvik, Klavreström Åseda västra industriinfart Arbetsmaskiner Gator och vägar Belysningsanläggning Vatten- och avloppsledningar Kompl.arbeten VA-verk Kompl.arbeten reningsverk Asfaltering av gator och vägar Avfallshantering Upprustn. parker och lekplatser Inventarier gemensamt Barn- och utbildningsnämnden Inventarier, grundskolan Inventarier, gymnasieskolan Inventarier, komvux Inventarier, kulturskolan Socialnämnden Inventarier och socialkontor Inventarier servicehus Inventarier dagcenter och gruppboende Tekniska hjälpmedel TOTALT Någon extern upplåning för att finansiera investeringarna behöver ej göras under planperioden Bruttoinvesteringar Avskrivningar Likviditet 8

12 RESULTATPLAN Uppvidinge kommun (kkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivning av anläggningstillgångar TOTALA NETTOKOSTNADER Kommunens skatteintäkter Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsavgift Införandebidrag 47 Kommunal LSS-utjämning Kommunal fastighetsavgift Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT EFTER FINANSNETTO Jämförelsestörande poster FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Kostnads- och skatte/bidragsutveckling Resultat i relation till eget kapital Skatte och bidragsintäkter Nettokostnad exkl. avskr. 7,5 5,0 % 450 2, , , , ,

13 FINANSIERINGSPLAN Uppvidinge kommun (kkr) Årets resultat Planenliga avskrivningar Ökning av pensionsavsättning Realisationsvinst/-förlust Internt tillförda medel Försäljning av anläggningstillgångar Upptagande av nya lån Summa tillförda medel Investeringar i anläggningstillgångar Minskning av långfristiga skulder Summa använda medel FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL Mkr 150 Mnkr Långfristig låneskuld % Soliditetens utveckling

14 BALANSPLAN Uppvidinge kommun (kkr) Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Diverse omsättningstillgångar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Eget kapital och skulder Soliditet 55,8% 57,2% 58,6% 11

15 KOMMUNSTYRELSE Ordförande: Lena Karlsson (c) Kommundirektör: Ulf Bardh Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsinstitution. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter ÅRS VERKSAMHET Kansliavdelning Lena Karlsson Kansliavdelningen ger service till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott samt andra kommunövergripande fora. Avdelningen ansvarar också för det civila försvaret, kollektivtrafiken, kommunens centrala arkiv samt central kontorshantering inklusive vaktmästeri och lokalvård i förvaltningslokalerna i Åseda. På kansliavdelningen finns 4,94 årsarbetare som är fördelade på sex olika tjänster. De flesta av befattningshavarna kommer att lämna avdelningen genom pensionsavgång under de närmaste åren. Kommunstyrelsen ansvarar för stödet till de politiska partier som finns representerade i Uppvidinge kommuns fullmäktige. Från och med 2009 överförs studiebidraget till partiorganisationerna till att ingå i det allmänna partistödet. Samtidigt höjs partistödet till att sammanlagt uppgå till 450 kkr. Partistödet består av en fast del och ett mandatstöd. Den fasta delen utgör 10 % av det totala partistödet och fördelas med lika delar till de partier som är representerade i fullmäktige. Mandatstödet fördelas proportionellt mot hur många mandat som respektive parti har i kommunfullmäktige. I 2009 års budget har en uppräkning av de fasta arvodena till förtroendevalda gjorts. Stabsavdelning Avdelningen utgör en serviceresurs till kommunstyrelsen i arbetet med översiktlig planering, näringslivsfrågor, utredningar och fastighetsärenden. Vidare har avdelningen ansvar för kommunens kosthantering. Revidering av översiktsplanen fortgår utifrån de synpunkter och behov som framförts under dialogen med kommuninnevånarna. Näringslivsarbetet genomförs i enlighet med näringslivsplanen och präglats av företagens uttalade behov. Det innebär att det även åren framöver finns behov av lokal- och markförändringar. Inom kostproduktionen har arbetet med effektivisering fortgått. Kostnaderna ska balanseras mot intäkter från socialnämnden och barn-och utbildningsnämnden samt en mindre del från externa gäster. Avdelningen för personalförsörjning och kompetensutveckling Personalavdelningen ska utforma kommunövergripande styrdokument inom personalområdet i enlighet med de beslut som fattas i kommunens beslutande organ och i enlighet med gällande lagar, kollektivavtal och föreskrifter, ge stöd och service i personalfrågor till samtliga förvaltningar, aktivt och kommunövergripande arbeta för en positiv hälsoutveckling och lägre sjuktal hos personalen, och utarbeta personalekonomisk uppföljning och beslutsunderlag till stöd för kommunstyrelse och nämnder. Implementeringen av det kommunövergripande arbetsmiljöarbetet fortsätter under 2009 såsom utbildning, utarbetande av rutiner, riktlinjer och handlingsplaner. Kommunens friskvårdsarbete kommer att knytas närmare till arbetsmiljöarbetet för ökad hälsa och fortsatt sänkning av sjuktalen. Friskvårdssubvention särskiljs och budgeteras så att hälften av de anställda har möjlighet att utnyttja den. 12

16 Utbildning i lönebildning har genomförts för politiker i KSAU och nämndernas presidier och chefer. Arbetet med framtagande av kommunövergripande lönepolicy och lönesättningskriterier kommer att fortsätta och implementeras under Lönekartläggning hämtad ur vårt PA-system kommer att kompletteras med ett lönekartläggnings- och arbetsvärderingsverktyg som ett led i det lönepolitiska arbetet. Arbetet med att lägga ut en personalhandbok på intranätet har påbörjats och kommer att fortsätta under Avdelning för ekonomisk utveckling Ekonomiavdelningen ger stöd och service i ekonomi- och IT-frågor till samtliga nämnder och styrelser. Ansvaret för stöd i inköps - och försäkringsfrågor hör också till ekonomiavdelningens ansvar. Arbetet innefattar också ansvar för den ekonomiska redovisningen i UppCom AB. Ett utvecklingsinriktat arbete med att få fram verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning har inletts och intensifieras hösten 2008 och våren En översyn av arbetssätt och rutiner kommer att genomföras 2008 / 2009 och kan leda till utveckling och samverkan med andra kommuner. Allmän kulturverksamhet Stöd till kulturföreningarnas verksamhet inom musik, konst, teater och film. Studieförbunden får stöd för folkbildningsverksamhet och kulturverksamhet. Avdelningen bedriver och samordnar kulturprogram för barn. Ansvar för inventering, planering samt uppföljning av kulturmiljöfrågor och naturvårdsfrågor i kommunen Biblioteksverksamhet Biblioteken tillhandahåller medier och databastjänster för studier och information i samhällsfrågor samt för kulturella upplevelser. Särskilt prioriteras bibliotekens verksamhet för barn och ungdomar, studerande samt funktionshindrade. Kommunens biblioteksverksamhet skall vara öppen för alla kommuninvånare. Huvudbiblioteket (inkl gymnasieskolans bibliotek) är placerat i Åseda. Filialer finns i Alstermo, Lenhovda, Norrhult och Älghult. Samtliga är gemensamma folk- och skolbibliotek. Öppettider och övriga resurser är fördelade per invånare samt per barn i barnomsorg och skola. ONU-avdelning Personalen består av 11.5 tjänster för information inkl. reception/växel, integration, kultur- och fritidsverksamhet inkl. bibliotek. Inom VPL-perioden kommer två i personalen att gå i pension. Fritidsverksamhet Fritidsverksamheten utgörs av stöd till barn- och ungdomsverksamhet i idrottsföreningar och andra ideella organisationer. För tonårsgruppen finns ungdomsgårdar i föreningsregi. Anläggningar såsom ridhus, ishallar och idrottsplatser drivs av föreningar med ekonomiskt stöd från kommunen för kostnader föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet. Idrottshallar och gymnastiksalar drivs tillsammans med barn- och utbildning. Kultur och fritid ansvarar för 60 % och barn- och utbildning 40 %. Föreningslivet har tillgång till lokalerna kvällar, helger och lov. Integration Inroduktionsenheten. Kommunen har avtal med Länsstyrelsen och Migrationsverket om mottagning av 40 personer per år. Introduktionstiden omfattar 2 år med möjlighet till förlängning till 3 år. Samverkan sker med föreningar, studieförbund och SFI-undervisning för en bred introduktionsverksamhet i samhällsintroduktion, praktik/jobb och svenskundervisning. 13

17 Information Kostnader för kommunens externa och interna information inkl. webbplats och intranät. Informationen till allmänheten sker via webbplats och annonsering i lokalpressen och Kommuninformation i Uppvidinge tidning. Under 2009 kommer insatser att koncentreras till konvertering av den externa webbplatsen till en mer ändamålsenlig drift och nytt utseende i enlighet med antagen varumärkesplattform. Turism och landsbygdsutveckling. Inflyttning. Kommunen är delägare i Glasriket AB och är även aktiv inom Södra Smålands Turistråd. Avdelningen samordnar och stödjer entreprenörer och föreningar inom besöksnäringen i kommunen för att nå största möjliga marknad lokalt, regionalt, nationellt och internationellt utifrån vars och ens intresse och möjlighet. Kommunens verksamhet inom landsbygdsstöd och EU-projekt utformas i utifrån det intresse som föreningar och företag inom i kommunen har samt sker i samråd med kommunledningsförvaltningens övriga avdelningar. Rådgivning till inflyttare till kommunen sker i form av individuell uppföljning och distribution av informationsmaterial. Kommunens aktiviteter i form av värvningskampanjer, mässor osv. beslutas av kommunstyrelsen. Teknisk avdelning Uppvidinge kommuns tekniska avdelning ansvarar för markförvaltning och markexploatering, gatu- och väghållning, skötsel av parker och grönområden, vattenvård och miljökalkning, vattenförsörjning och avlopps- hantering och avfallshantering. Verksamheten bedrivs dels som skattefinansierad verksamhet och dels som taxefinansierad verksamhet. På tekniska avdelningen finns 19 årsarbetare. Verksamhet - Infrastruktur och skydd - sysselsätter 12 anställda och verksamhet - Affärsverksamhet - sysselsätter 6 anställda. Tjänsterna fördelas mellan verksamheterna så att flexibilitet nås. Mellan huvudverksamheterna 2 och 7 sker ett byte av tjänster. Bytet av tjänster redovisas genom att kostnaden för utförda tjänster redovisas på rätt vht/kostnadsställe. Tekniska avdelningens verksamhet sysselsätter även 1 tjänst OSA. Verksamheten kommer att bedrivas i likhet med tidigare år. EKONOMI Kommunstyrelsen redovisar drygt en mnkr i överskott mot budgetram. Orsaken är lägre kostnader för ersättning till UppCom. Kkr Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Politisk verksamhet Kansliavdelning Stabsavdelning Personalavdelning Avdelningen för ek.utveckling ONU-avdelning Teknisk avdelning Samordnad kosthantering TOTALT FRAMTIDEN Stöd till arrangerande föreningar och studieförbund bör omfatta förlusttäckningsbidrag för ett mångsidigt utbud för alla invånare. Studieorganisationernas roll för folkbildning, kultur och aktiviteter skall uppmärksammas särskilt. Kommunledningsförvaltningen står inför ett antal pensionsavgångar Medborgarservice utveckling av externa webbplatsen och kommunens intranät. Tekniska avdelningen ansvarar för Linneberga avfallsanläggning där deponin, som har nyttjats sedan 1974, ska sluttäckas med början Då större delen av avfallet som har deponerats sedan 1974 härrör sig från industrin måste frågan om var kostnaden för sluttäckningen ska tas lösas. Att Mark-sanering Sydost AB är etablerat på Linneberga avfallsanläggning kommer att sänka kostnaderna för återställning och täckning av deponiytan. Uppvidinge kommuns andel i Marksanering Sydost AB är 10 %. 14

18 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Ordförande: Margareta Schlee (m) Förvaltningschef: Anders Käll Margareta Schlee Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ansvarar för förskola, förskoleklass, kulturskola, grundskola, skolbarnsomsorg, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare samt skola för asylverksamhet ÅRS VERKSAMHET Barn- och utbildningsnämndens driftbudgetförslag 2009 ligger 3,9 mnkr över ramarna fastställda av kommunfullmäktige. Som ett underlag i budgetarbetet har förvaltningen gjort en framräkning av kostnader för 2009 utifrån kända faktorer. Exempel på faktorer som har beaktats är bl.a kända kostnadsökningar avseende lokaler, skolskjutsar, måltidsverksamhet, interkommunala ersättningar till annan kommun samt ersättningar till friskola och föräldrakooperativ. I nämndens budgetförslag har hänsyn tagits till anpassningar av nämndens verksamhet motsvarande - 2 mnkr. Anpassningen motiveras av bl.a demografiska förändringar i Uppvidinge kommun. Kommunens antal skolpliktiga barn minskar medan antal placerade barn i yngre åldrar ökar. Justering av verksamhetsanslag motsvarar således den rörliga kostnaden för det minskade elevtalet samt förändringar av ålderskategori inom förskolan. Kommunstyrelsens budgetberedning beslutade om en besparing där barn- och utbildningsnämnden fick uppdraget att presentera en budget i balans. En balanserad budget 2009 innebär att ytterligare verksamhetsanpassningar måste genomföras under nästkommande år. I samband med uppdraget har kommunstyrelsens budgetberedning inte lämnat eller väckt förslag om de områden där besparingarna ska genomföras. Kommunstyrelsens budgetberedning kommer dock att tillföra budgetmedel motsvarande 1 mnkr 2009 som riktas till vårdnadsbidraget. För helåret 2009 kommer det att finnas 2 mnkr avsatta för reformen. Osäkerhetsfaktorer i budgetförslaget Med tanke på den korta beredningstid som givits, är det omöjligt att fullt ut ge konsekvensbeskrivningar kopplade till de föreslagna verksamhetsförändringarna. Nedan följer en redogörelse på de osäkerhetsfaktorer som kan tänkas uppstå i budgetförslaget. Vårdnadsbidrag. Kommunfullmäktige har i samband med budgetarbetet 2008 utökat BUN-s budgetram med 1 mkr som riktas till vårdnadsbidraget. Efter kända förutsättningar och den proposition som är överlämnad till Riksdagen kommer vårdnadsbidraget troligtvis att införas i Uppvidinge kommun fr.o.m. 1 juli Inför budgetåret 2009 är kommunstyrelsens budgetberedningens förslag att öka BUN-s budgetram med ytterligare 1 mkr. För budgetåret 2009 finns således 2 mkr avsatta för vårdnadsbidraget. I dagsläget är det svårt att uppskatta andel vårdnadshavare som kommer att nyttja bidraget. Det är också svårt att uppskatta den påverkan som vårdnadsbidraget kommer att ha på den kommunala barnomsorgen. Hyresnivåerna från Uppvidingehus saknas. Hyresavtalen saknar indexklausul, vilket skulle underlätta beräkning av höjning. Organisationsförändringar. I budgetförslaget 2009 har hänsyn tagits till organisationsförändringar som förväntas ske under 2008 inom grundskolans verksamhetsområden. Det är dock osäkert att dessa organisationsförändringar kan genomföras fullt ut

19 Kulturskola Driftbudgeten för Kulturskolan minskar med ca 200 tkr. Det kommer att ske en omorganisation av ledning av Kulturskolan. Rektorstjänsten kommer inte att tillsättas utan ersätts med en samordnare, 50%, som också kommer att vara enda administrativa resursen på skolan. Konsekvens: -200 kkr. 1. Kvalitetsförsämring av verksamhet i form av minskad tillgänglighet och högre arbetsbelastning för övrig ledningsorganisation. 2. Utvecklingsarbetet blir eftersatt. Gemensamma kostnader Driftbudgeten för Barn- och utbildningsförvaltningens gemensamma kostnader ökar med 9,2 mkr för hela planperioden. Ökningen beror på bl.a. avtalade löneökningar under Löneökningarna täcks dock inte helt inom de ramarna som är beslutade av kommunfullmäktige. Anledningen är att utfallet av tecknade löneavtal är högre än budgeterat. Konsekvens: Utvecklingsledare, 0,5 åa. Planerad tillsättning kan ej ske inför budgetåret kkr 1.Kvalitetsarbete/Utvecklingsarbetet blir eftersatt. 2. Coaching och utveckling av företagsamt lärande uteblir. 3. Ingen möjlighet att driva EU-projekt som i sin tur ökar kompetensutvecklingsinsatserna. Kompetensutveckling Budgetbeloppet, ca 700 kkr, är avsatt för Lärarlyftet samt för de redan inplanerade kompetensutvecklingsinsatserna (bl.a. rektorsutbildning) Kompetensutveckling minskar i en situation då den behöver ökas med tanke på verksamheternas utveckling och framtida gestaltning. Totalt beräknas det finnas 324 barn placerade inom förskolan i Uppvidinge kommun Det har således skett en ökning av placerade barn inom förskolan samt en förskjutning av åldrar inom förskolan. Inför 2009 kommer det att finnas fler barn i de yngre åldrarna som också kräver mer personalinsatser. Hur införandet av vårdnadsbidraget kommer att påverka den kommunala barnomsorgen är osäkert. Driftbudgeten för barnomsorgen ökar med 1,3 mnkr för planperioden. I budgetförslaget ligger de besparingskrav som krävs för att nå en budget i balans, bl.a organisationsförändringar motsv. -0,8 mnkr. Störst besparing sker genom att två tjänster tas bort inom barnomsorgen. En tjänst som dagbarnvårdare samt ytterligare en årsarbetare tas bort inför 2009 års budget. Vårdnadsbidraget ingår i denna verksamhet. Konsekvens: Personal förskola -500 kkr 1.Lägre peronaltäthet 2.Försämrad kvalitet inom förskolan: större barngrupper samt sämre arbetsmiljö för barn och anställda. Hyra Myran -40 kkr Grundskola Aktuella elevprognoser påvisar att grundskolans elevtal kommer att minska med ca 131 elever i år F-9 under perioden Den största minskningen, hela 61%, sker inom år 7-9. Barnomsorgen Inom den kommunala förskolan i Uppvidinge kommun finns det placerade barn. I ålderskategorin 1-3 år finns det 104 barn och i ålderskategorin 4-5 år finns det 209 placerade barn. Inför budgetåret 2009 ser fördelningen ut enligt följande: 1-3 år 149 och 4-5 år 175 barn. 16

20 Driftbudgeten för grundskoleverksamheten ökar med ca. 2 mnkr för planperioden. I driftsbudgeten finns hänsyn tagen till prognostiserade förändringar i demografin kopplad till lärartätheten, ca -2 mnkr. Dessutom återfinns kostnadsökningar på motsvarande 3 mkr. Bl.a kan nämnas ökade måltidskostnader trots elevtalsminskning inom skolan. Skolskjutskostnader kommer enl. den senaste kostnadsprognosen att öka med ca 1 mkr för år Konsekvens: Personal grundskola. Besparingen är utöver den planerade neddragningen som är relaterad till elevtalsminskning kkr 1. Lägre personaltäthet innebär större undervisningsgrupper samt mindre tid per elev. 2. Försämrad kvalitet inom skolan, bl.a. finns risken att måluppfyllelsgraden sjunker. Generell besparing -280 kkr. Gymnasieskola Driftbudgeten för gymnasieskolan ökar med 1,6 mnkr. Denna förändring beror på ökade kostnader för interkommunala ersättningar till andra kommuner och friskolor. Det är allt fler elever, folkbokförda i Uppvidinge kommun, som väljer annan kommuns gymnasieskola. I förslaget ligger också en besparing på ca 0,47 kkr som gymnasieskolan har att hantera p.g.a vikande elevtal. Konsekvens: Personal gymnasiet kkr 1. Lägre personaltäthet. 2. Försämrad kvalitet inom gymnasieskolan. _ EKONOMI _ Kkr Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Politisk verksamhet Kulturskola Gemensamma kostnader Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Särskola Vuxenutbildning SFI Extern kund Flyktingmottagande TOTALT FRAMTIDEN Demografiska förändringar visar att elever inom främst grundskolan blir allt färre. Anpassning av verksamhet måste göras samtidigt som en konsekvensanalys av dessa måste ske på regelbunden basis. Under januari 2008 beslutade BUN om mål för god ekonomisk hushållning. Utvecklingen av dessa mål fortsätter under Interkommunal ersättning. I budgetförslaget har BUN tagit hänsyn till minskade elevtal inom gymnasiesärskola. En buffert har lämnats för att kunna möta framtida prisuppräkningar och andra oförutsedda utgifter. Denna buffert måste dock korrigeras till 0 kr kkr 1. Anpassning av budgetposten gör att det inte finns någon säkerhet för att kunna möta oförutsedda utgifter då elever från Uppvidinge kommun väljer annan kommuns gymnasiesärskola. 17

Budget. Kommunfullmäktige 2011-06-28

Budget. Kommunfullmäktige 2011-06-28 Budget 2012 2014 Kommunfullmäktige 2011-06-28 INNEHÅLL 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 15 17 18 19 20 20 21 22 Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande Åke Carlson kommenterar budget. Budgetförutsättningar

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Konsekvensbeskrivning mål och budget 2016 samt investeringsplaner UN-2015/112

Konsekvensbeskrivning mål och budget 2016 samt investeringsplaner UN-2015/112 Ordförandeförslag Diarienummer 2015-03-30 UN-2015/112 Utbildningsnämnden Konsekvensbeskrivning mål och budget 2016 samt investeringsplaner 2016-2019 UN-2015/112 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar

Läs mer

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun Ändring av Kommunplan 2017-2019 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 19 december 2016 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1 Ragunda Kommun 12 juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 4 Sammanfattning Resultatet för

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008-06-30 Krokoms kommun 3 september 2008 Anneth Nyqvist 2008-09-08 Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer