Så fyller du i förfrågan om aktuell inkomst och bostadskostnad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så fyller du i förfrågan om aktuell inkomst och bostadskostnad"

Transkript

1 Så fyller du i förfrågan om aktuell inkomst och bostadskostnad Information om blanketten: 1. Välj ett av följande alternativ Om du väljer alternativ NEJ behöver du inte fylla i blanketten förutom att skriva under på sista sidan. Observera att detta innebär att högsta avgiften debiteras för samtliga insatser. 2. Uppgifter om Dina/Era familjeförhållanden Även om enbart en av makarna erhåller insatser behöver vi uppgifterna för att kunna garantera bådas minimibelopp/förbehållsbelopp. Detta gäller även hemmavarande yngre barn som i uträkningen kommer att tillräknas sina egna förbehållsbelopp. 3. Uppgifter om Dina/Era månatliga inkomster 2015: - Alla inkomster ska avse innevarande år och anges INKLUSIVE SKATT och PER MÅNAD. Vi beräknar en enligt det regelverk som Skattemyndigheten beslutat om för innevarande år. - Pensioner samt sjuk- och aktivitetsersättning som utbetalas från Försäkringskassan ska INTE tas med då vi erhåller dessa uppgifter via datamedia. - Även barns inkomster, såsom barnbidrag, underhållsbidrag, pension och kapitalinkomst ska anges för att dessa ska kunna garanteras medel till sitt uppehälle. Dessa uppgifter kan lämpligen föras in i rutan Kompletterande upplysningar på sidan 4. - Inkomst av näringsverksamhet (aktiv eller passiv) ska styrkas med kopia av senaste deklaration. Vi tar endast hänsyn till överskott (ej underskott) i inkomstslaget näringsverksamhet. 4. Uppgifter om inkomst av kapital: - Förmögenhet i sig påverkar inte de avgifter som Omsorgsförvaltningen debiterar. Däremot räknas avkastning av förmögenhet (på t ex bankmedel, aktier, fonder och obligationer) som inkomst. - Avkastning av förmögenhet beräknas i enlighet med de kontrolluppgifter som finns tillgängliga i början av varje år. Denna avkastning, beräknad efter eavdrag, fördelas över det innevarande årets månader med lika stor del varje månad. - Inkomsträntor och utdelningar ska anges FÖRE SKATTEAVDRAG och avse år 2014! - Schablonintäkter som avser investeringssparkonto redovisas enligt de uppgifter du erhållit från din kapitalförvaltare och avse år Kapitalvinster ( realisationsvinster ), t ex i samband med försäljning av hus eller aktier samt avkastning från kapitalförsäkring, ska inte uppges då vi inte tar någon hänsyn till dessa vid avgiftsberäkningen. - Bifoga kopior på kontrolluppgifter från banker och finansinstitut som verifierar dina uppgifter. 5. Uppgifter om Din bostad: Bostadsbidrag/bostadstillägg - Bostadstillägg, särskilt bostadstillägg och bostadsbidrag räknas som inkomst och ska uppges. - Om flera vuxna bor i samma bostad förutsätter vi att samtliga delar på hyran. Hemmavarande barn beräknas inte ha någon del i hyran så länge föräldrarnas försörjningsansvar pågår. Välj rätt bostadsalternativ, 5A (Jag/vi bor i hyrd bostad/bostadsrätt) eller 5B (Jag/vi bor i egen fastighet) Sida 1

2 Hyrd bostad: - Fyll i samtliga fält i avsnitt 1 - Markera med kryss i varje kolumn i avsnitt 2 - Bifoga kopia på senaste hyresavi/hyresspecifikation! Egen fastighet: - Fastighetsbeteckningen måste anges! - Ange fastighetens värdeår. Värdeår åsätts en byggnad vid fastighetstaxeringen och utgångspunkten är att det motsvarar det år byggnaden uppfördes. Husets värdeår är alltså normalt lika med husets nybyggnadsår. Har påtaglig om- eller tillbyggnad skett ska ett nytt värdeår fastställas. Värdeåret avgör vilken fastighetsavgift vi ska ta med i beräkningen av bostadskostnaden. Nybyggnadsår före 1929 sätts till Om fastighetens driftskostnader överstiger schablonbeloppen kan Du genom att skicka in samtliga kvitton (el, värme, sophämtning, VA, försäkring, underhåll etc) för föregående år begära att driftskostnaderna beräknas efter dessa. Hemförsäkringen ingår inte i bostadens driftkostnad. Bifoga kopia på försäkringsbrevet så vi kan separera dessa kostnader. Hushållsel ingår inte i bostadens driftkostnader däremot ska den el som behövs för uppvärmning ingå. Går dessa ej att separera så använder vi oss av de schabloner som Pensionsmyndigheten använder vid beräkning av bostadskostnader. - Om du har beviljats uppskov med på vinst vid försäljning av privatbostad kommer du i deklarationen att få ta upp en schablonintäkt om 1,67 % av beloppet. Denna schablonintäkt beas med 30% och en blir därmed 0,5 % av uppskovsbeloppet. För att vi vid beräkning av bostadskostnaden ska kunna ta hänsyn till denna kostnad MÅSTE vi ha en kopia på aktuell självdeklaration. Denna kan ni skicka in när ni erhållit den från Skatteverket. - Eventuell tomträttsavgäld kan du föra in under Kompletterande upplysningar på sidan 4. Lån på bostaden: -Du måste bifoga kopia på senaste årsbesked från banken/långivaren! 6 Övriga uppgifter: - Har Du erhållit en god man/förvaltare till Din hjälp måste Du ibland själv betala för detta. För att kunna betala denna kostnad så kommer ditt förbehållsbelopp att ökas med denna kostnad. Kostnaden måste styrkas med senast tillgängligt arvodesbeslut från Överförmyndaren. -Uppgifter om kyrkoavgift: Är Du medlem i ett annat samfund än Svenska Kyrkan? Ange då under Kompletterande upplysningar på sidan 4 den procentsats som du betalar till detta samfund. - Kom ihåg att skriva under blanketten! - Kontrollera en gång till att du bifogat kopior på de handlingar som behövs för att behandla uppgifterna. - Omsorgsförvaltningen gör i efterhand stickprovskontroller för att kontrollera insända uppgifter. Du kan därför senare bli uppmanad att skicka in kopia på senaste inkomstdeklaration. Sida 2

3 KRISTIANSTAD Förfrågan om aktuell inkomst och bostadskostnad för beräkning av avgifter för insatser beslutade jämlikt Socialtjänstlagen och Hälso- och Sjukvårdslagen Följ anvisningarna i "Så fyller du i förfrågan om aktuell inkomst och bostadskostnad" Servicemottagarens namn: Personnummer Ev. make/maka/partners/sambos namn: Personnummer 1 Välj och kryssa ett av följande alternativ: JA NEJ Jag lämnar de uppgifter om mina/våra inkomster och bostadsförhållanden som Omsorgsförvaltningen önskar. Dessa uppgifter ligger till grund för beräkning av förbehållsbelopp och avgifter. Jag bifogar kopior på de handlingar som bekräftar mina uppgifter.. >Gå vidare och fyll i blankettens övriga uppgifter Jag lämnar inte några uppgifter om mina/våra inkomster och bostadsförhållanden. Därmed accepterar jag att debiteras full avgift enligt Kristianstads kommuns reglemente för avgifter..> Fyll i namn och personnummer ovan samt Underskrift och försäkran på sidan 4! 2 Uppgifter om Dina/Era Familjeförhållanden Kryssa: Jag bor ensam Övriga personer som bor i bostaden:(barn, anhöriga och andra) Vi är gifta / har ingått. partnerskap Vi är sambor Sida 3

4 3 Uppgifter om Dina/Era månatliga inkomster år 2015 Pensioner samt sjuk- och aktivitetsersättning som utbetalas från Försäkringskassan ska INTE redovisas nedan! Samtliga nedanstående rutor måste fyllas i! Är beloppet noll kronor ska rutan markeras med en nolla (0)! Samtliga månadsinkomster nedan ska anges inklusive! Servicemottagare Kr per mån inkl Make/maka/ sambo/ partner Kr per mån inkl Tjänstepension/avtalspension, T ex från Alecta, AMF, SPV, KPA, Avanza med flera pensionsförvaltare Privat pensionsförsäkring/livränta Utländsk pension/livränta som beas i Sverige Inkomst av tjänst (lön eller A-kassa) Inkomst av näringsverksamhet Bifoga senaste deklaration Ej epliktiga inkomster (Stipendier, Studiebidrag/Ej återbetalningspliktiga studiemedel, Avtalsgruppsjukförsäkring före 1991, Underhållsstöd, Utländsk pension/livränta som beas i utbetalningslandet mm) Sjukpenning eller vårdbidrag Försäkringskassan Jag uppbär introduktionsersättning från Kommunen Jag uppbär försörjningsstöd (socialbidrag) från Arbete och Välfärd, (f d Socialtjänsten) Belopp behöver inte anges 4 Inkomst av kapital avseende år 2014 Bifoga handlingar som styrker uppgifterna, dvs årsbesked och specifikation till deklaration Samtliga nedanstående rutor måste fyllas i! Är beloppet noll kronor ska rutan markeras med en nolla (0)! Inkomst av kapital ( t ex ränta på bankmedel, utdelning på aktier, obligationer och fonder) som är epliktig Schablonintäkt avseende investeringssparkonto Servicemottagare Kr per år inkl Make/maka/ sambo/ partner Kr per år inkl Inkomst av uthyrning av privatbostad (bruttobelopp) Mer information om hur denna inkomst ska redovisas finns på Där finns bland annat hjälpblankett SKV 2199 för uträkning av överskott av uthyrningen. Här bredvid ska dock BRUTTOBELOPPET av uthyrningen redovisas. Sida 4

5 5 Uppgifter om Din bostad För kunder i vård- och omsorgsboende avser denna sida hemmavarande makes bostadsförhållanden Bostadsbidrag/bostadstillägg Jag uppbär bostadstillägg för pensionärer (BTP) med Jag uppbär bostadsbidrag (BOB - för barnfamiljer och yngre) med Kronor/månad Kronor/månad 5A Jag/vi bor i hyrd bostad / bostadsrätt 1 Hyresrätt Bostadsrätt/kooperativ hyresrätt Månadshyra/månadsavgift Hyresvärdens namn och telefonnummer Bifoga kopia på senaste hyresspecifikation!!! Bostadsrättsföreningen/kooperativa föreningens namn och telefonnummer kronor OM du erhåller bostadstillägg och inte bifogar denna kopia kommer vi att använda oss av Pensionsmyndighetens uppgifter om hyran från och med Bostadsyta m 2 Avgifter för garage, kabel-tv och parkeringsplats samt avgift till Hyresgästföreningen får inte ingå i hyresbeloppet! 2 Markera med kryss i VARJE KOLUMN det alternativ som gäller för bostaden: Detta ingår i min hyra: Detta betalar jag separat: Värme Vatten/Avlopp Varmvatten Sophämtning Elektricitet Möbler Jag/vi har hyresfria månader eller hyresrabatt under perioden kronor 5B Jag/vi bor i egen fastighet Privat bostadsfastighet som är: enfamiljshus tvåfamiljshus småhus på lantbruk Hela fastighetens taxeringsvärde, kr avser år Fastighetsbeteckning 2014 Fastighetens taxerade boyta, antal m 2 avser år 2014 Fastighetens värdeår (se taxeringsbeslutet) Fastighetens värme- och driftskostnader beräknas med utgångspunkt från bostadens storlek och Pensionsmyndighetens schabloner för värme och varmvatten (168 kronor/m 2 /år) och för sopor, vatten, avlopp, försäkring och underhåll (208 kronor/m 2 ), totalt 376 kronor/m 2 och år. Med detta beräkningssätt beräknas driftskostnaderna för en fastighet år 2015 med 100 m 2 boyta att uppgå till kr/år eller kr/månad. Kan du med kvitton för det senaste året visa att driftskostnaderna varit större än schablonberäkningen medger kan dessa istället komma att godkännas. Jag yrkar på att driftskostnaderna beräknas efter bifogade kvitton: (kryssa) Lån på bostaden Bifoga kopia på senaste årsbesked från långivaren/banken Jag/vi har lämnat fastigheten/bostadsrätten som säkerhet för lån och redovisar lånen nedan Långivare Räntekostnad per år Långivare Långivare Sida 5

6 6 Övriga uppgifter Merkostnader som bör beaktas God man / förvaltare 19.. Fullmakt Jag vill att nedanstående person skall ta emot räkning, avgiftsbeslut och inkomstförfrågan samt har fullmakt att agera för min räkning i övrigt med frågor som berör mina avgifter. Relation Namn: Jag har kostnader för god man/förvaltare Födelseår på god man (nödvändigt för att kunna beräkna rätt, arbetsgivaravgift / löne) Arvodesbeslut från Överförmyndaren måste bifogas! Förvaltare God man Anhörig Annan Adress: Postadress: Telefon: Mobiltelefon: Glöm inte att bifoga kopior på de handlingar som styrker dina uppgifter! Titta igenom blanketten en gång till så att du inte glömt att fylla i något. Rätt uppgifter är en förutsättning för att rätt avgifter ska kunna debiteras! Ofullständiga uppgifter medför att vi kommer att kräva komplettering av inkomstförfrågan Kompletterande upplysningar: Till exempel: - minderåriga barns inkomster såsom barnbidrag, underhållsbidrag, pension, kapitalinkomster mm - begäran om att sambors inkomster inte skall sammanräknas - kyrkoavgift betalas till annat samfund än Svenska Kyrkan - ange procentsats för avgiften - tomträttsavgäld Underskrift, försäkran och medgivande Jag/vi försäkrar på heder och samvete att de lämnade uppgifterna är kompletta och korrekta. Jag/vi är medveten/na om min/vår skyldighet att meddela ändrade förhållanden som kan påverka avgifterna..jag/vi medger att kontakt får tagas med hyresvärd för eventuell komplettering av uppgifter om bostaden... Ort Datum Namnteckning Telefonnummer (dagtid).. Datum Makas/Makes/Sambos/Partners namnteckning Telefonnummer (dagtid) Behjälplig att fylla i blanketten har varit Namn Telefonnummer (dagtid).. Den som varit behjälplig att fylla i blanketten accepterar även att bli kontaktad för eventuella kompletteringar. I enlighet med tillstånd från Datainspektionen inhämtar Omsorgsförvaltningen kompletterande uppgifter om inkomster, bostadstillägg och hyra från Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan samt sker stickprovskontoll av inkomster från Skattemyndigheten. Alla uppgifter som lämnas på den här blanketten behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen, PUL, samt enligt sekretesslagens bestämmelser. Sida 6

Inkomstförfrågan 2015

Inkomstförfrågan 2015 1 Vård- och omsorgsförvaltningen Inkomstförfrågan 2015 1. Personuppgifter Gatuadress Postnummer och ort E-postadress Civilstånd Ensamstående/Änka/Änkling Sambo Gift, sammanboende med maka/make Gift, lever

Läs mer

Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015

Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015 Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015 För att kunna räkna ut din avgift för 2015 behövs aktuella uppgifter om dina inkomster och boendekostnader. Vi ber dig därför

Läs mer

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015 Blankett för beräkning av 1. Personuppgifter Efternamn Förnamn Personnummer Adress Postadress Telefon Civilstånd Gift/registrerad partner Sammanboende Gift, lever åtskild Ensamboende/ änka/ änkling, maka/

Läs mer

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade Förslag till nytt informationsmaterial 2013 Siffror som står här gäller för år 2012 Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade 2013 jokkmokks Kommun JOKKMOKKS KOMMUN

Läs mer

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11.

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11. -1-2011 REGLEMENTE för avgifter enligt socialtjänstlagen avseende insatser till vårdtagare i ordinärt och i särskilt boende i Kristianstads kommun gällande från och med 2011-04-01 Omsorgsnämndens beslut

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorg

Avgifter inom äldre- och handikappomsorg Avgifter inom äldre- och handikappomsorg Allmän information Du kommer att behöva fylla i uppgifter som rör din inkomst. Du kan bli tillfrågad att styrka uppgifterna som du lämnat in och då måste du kunna

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Fk_4064_Fa Bostadstillägg till pensionärer Uppdaterad 070101 Försäkringskassan ansvarar för förmåner inom pensionsområdet, bland annat inkomst-, tilläggs- och garantipension, omställnings- och efterlevandepension

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i Åtvidabergs kommun

Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i Åtvidabergs kommun Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i 2011-11-11 Sida 2(30) Innehållsförteckning Inledning... 4 1 Ställföreträdarens skyldigheter... 5 2 Blanketter för förteckning, årsräkning

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Överförmyndaren VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Innehåller: Överförmyndaren informerar Släktutredning Checklista till årsräkning Årsräkning Snabbfakta om skatter Försäljning av fastighet, tomträtt eller

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Inför deklarationen 2012

Inför deklarationen 2012 Inför deklarationen 2012 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Information om ledsagarservice

Information om ledsagarservice Information om ledsagarservice Allmän information Ledsagarservice är en insats enligt socialtjänstlagen (SoL). Ledsagarservice innebär att du kan få hjälp av en följeslagare när du tar dig till och från

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Information om avlösarservice

Information om avlösarservice Information om avlösarservice Allmän information Avlösarservice är en insats enligt Socialtjänstlagen (SoL) För att få avlösarservice måste du ha ett omsorgsbehov som tillgodoses av närstående. Avlösarservice

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Hemvård Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning.

Anvisningar för års- och sluträkning. Anvisningar för års- och sluträkning. Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen 1 Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Sida 1(8) Anvisningar för års- och sluträkning Dokumenttyp Anvisning Beslutad av Administrativ chef Fastställd 2011-12-16 Granskad Dokumentansvarig Kommunledningskontoret Gäller för Ställföreträdare Reviderad

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 4 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer