Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn"

Transkript

1 Organisation Ansvarig organisation Utdelningsadress Postnummer Ansökningsblankett för år 2013 Ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, Kristianstad. Digital kopia till ANSÖKAN FÖR SAMVERKANSMEDEL FÖR LOKALA FOLKHÄLSOSATSNINGAR. FÖR ANSÖKNINGAR OM BELOPP < KR. Ansökan för år/en Sökt Belopp 2013 Kr 2014 Kr 2015 Kr Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) 12+&(*$+345#((!!"#$%"&"'() Förnamn och efternamn "673($ "* +$*,-.-/, ($ Postort Enhet/avdelning Telefon (inkl. riktnr.) Fax Hemsida 9*:+)5(5!$+)5"!$##5") =!!"$+"5&"!;#)2:#(!+<%$* Projektuppgifter #)2:#((*+5*$'$+>(5! +%"5+$(5!*(*?+. 12#$%"&"'&.)!!"$+"5 Huvudsaklig målgrupp B(5C52#!7#5% Löptid Ange när projektet/den planerade verksamheten ska påbörjas och när det förväntas vara avslutat (ÅÅMM - ÅÅMM) D,0 ()!!" Projektledare Förnamn och efternamn Organisation/verksamhet 95!2:##(*$1)#&"'($"2$*$" 5(53452#!7#5%673($ Projektledarens adress ($,-.-/0 Utdelningsadress Postnummer Postort Enhet/avdelning Telefon (inkl. riktnr.) Fax Hemsida

2 Beskrivning av projektet/verksamheten UH HH W HRKHSH NPH P HS H V SHPHSLP HSHPHSL T TSLRT HSKP T VKPHS RH H HNT SL P USP LP VH EFG HIJ HK L LM NL NLGNNHLO PHQR HHS H Denna ansökan sammanfattar projektet/verksamheten men omfattar inte all planering som krävs. Det är därför lämpligt att också ta fram en specificerad projektplan. Om ni redan har skrivit en projektplan bör den användas som bas för att fylla i ansökan. 1. Problemanalys Beskriv problemet som ska lösas med hjälp av projektet, problemets troliga orsaker samt konsekvenser om problemet inte åtgärdas KSH VKPHS NTSUH RKTSHK TRK S X\ SKSP SKSPKPT X[ HRK HT V HKPHSU HS ZH VK PPKPT XERHH HPPSH HHS HS HHHS S HXYT HPPKPT P HH HX H HH HX PVHV VGY]PPKPRHH HX WR H HSR T N U HSH VSTH HN ZK TPHHRKR T HUFG^ H TSP H TSPTH HH HH` H UR P T HXa PP SHVHRKT RT HS V `^ VSP RKR T RP HSTNHPH H U`PPN PH ` H VP PR T HUXa PSRKH NNSHTRR V PH H _ RKHUXE HR S V P HU H HR 2. Behovs- och omvärldsanalys Beskriv och analysera det bakomliggande behov som motiverar projektet och sätt in det i ett vidare omvärldsperspektiv. Svara på frågan om varför projektet bör genomföras. NHH VP RKH P HX R T HU P RK HPHSTS NH H H H RK NNLHH` H V V H Xb V UTHS HP H RKU`PPHSHU H V SHR T HU P N H K H TPPHP SRKX HHS RKR T RP H HL HP SH ZKHFG^ H H HP SH HSH H H S T HSR UR PXc V P HU N T HRT HP PS HS HH PH H L N HNHRKUTH V T T H [ RR RKR T RP HTPP RK TPHHRKR T HU 3. Beskriv vilka positiva effekter som projektet kommer att bidra till att minska/lösa de problem som nämnts ovan. Beskriv även vad som är nytt och hur det relaterar till befintlig verksamhet avgränsning mot andra ZK NNPT V HP V P HUHR HRK `^ VSP T S HN H H K HHSH V PRK THSRR X H PH P RK R T SP HSRK NNLHH` H V V H X projekt och verksamheter. P P H H RK HPHST H HP RK XW K H HN UH L H V HPHNNHS HP HR T HU VS NH H LS X

3 defghijiklmghinkmooinpqrhskktnmgniunskvsohwfojsskgxyme 4. Mål Vision Vilket/vilka är projektets övergripande mål? Jämlik hälsa Bra start i livet för barn och unga zuhrh VN HRK HPN `^ VSP RKR T RP HFG Projektmål Vilket projektmål och vilka delmål förväntas projektet uppnå under projekttiden? HL T HN UH HSLPP SH Projektmålet är anledningen till att projektet genomförs och beskriver den situation som förväntas råd om projektet VHRKT RT HS VRKU`PPHS levererar förväntat resultat. Ange vad som ska mätas (indikator) för att visa projektmålens måluppfyllelse. Tips! Målen skall vara konkreta och utvärderingsbara SMARTA mål Specifika, Mätbara, Antagna, Realistiska, PRK NNLHH` H V V H X H V SHR T HU FG^ ` R T RP HFGHP RH VN H {HRK HPN `^ VSP RK Tidsbegränsade, Attraktiva. Projektmål Vad som ska mätas indikator G HN ^ V N V P R T HP_ H SH H H H P S Y TS HH` L } HN VRK VSPH R T HU PRR HR RK `^ Vilka delmål behövs för att uppnå projektmålet? Ange vad som ska mätas (indikator) för att visa delmålens måluppfyllelse. Beskriv de aktiviteter som skall genomföras för att nå delmålen. N H X FG HX SU K RK N USP V G HN KS^ V U`S R T H SH_ HP Delmål 1 Vad som ska mätas indikator Aktivitet ~HRHRK HPN `^ RKR T H V VH VSP RK UHX R T RP HFG H N H VS H FG^ ` STSP HP RH {HRK HPN `^ V SPRK N PX `^ VSP RK cr SHP HHRH FG^ H U RK HPNRR HNN N H Delmål 2 Vad som ska mätas indikator Aktivitet Delmål 3 Vad som ska mätas indikator Aktivitet

4 NPU T PN V RN S X RK HPHNH XZKH PUHS T T VRK S HSH H EN RK HPN `^ VSP H RHXE HRKN 5. Avgränsningar. Beskriv om möjligt sådant som projektet inte ska leverera. Detta för att undvika felaktiga förväntningar. H PRK HSP NNFG^ H Z T H SH_ HP G VR VN SPR N PFG^ ` X 6. Målgrupper Beskriv vem projektet riktar sig till. Redogör för hur målgruppen ser ut och avgränsa definitionen så att målgruppen är tydlig och specifikt formulerad. Redogör även för andra intressenter och aktörer som projektet riktar sig till. Beskriv även projektets geografiska omfattning. R T HPH_ H SHHLT FG^ ` S H VH TP M NXESHSHS SH V P HU HHURHRKH H a HHU HFG^ HLS XJ HK L NL LGNNHLO PHL 7. Samverkan Kommer projektet att samarbeta med andra aktörer? Ja Nej P NNRKHUTR T HPH_ H SHHFG^ HX VHUHL P J LRK HN KS V U`X SRK HP HUH RHXW T RH H HSaRKR T H V Om Ja, ange med vilka och beskriv hur samarbetet är utformat, redovisa även eventuell projektgrupp och/eller referensgrupp. HRK H NNS HNN U S HN RK T H P N V P VSRK HPN `^ VSP HP RHX 8. Uppföljning/utvärdering Beskriv hur projektet/verksamheten ska följas upp och/eller utvärderas?

5 R T RP H HX UTSTRKUK HNP PHU UTH TPPP SRKH V HRR `^ VSP RK SP HHT RKR T HP_ H SHX TT HRK T HS SHR T HUFG^ HX arh VRK HPN `^ VSP H NSH P HNN V 9. Projektets framtid Beskriv hur projektets arbetssätt/insatser/erfarenheter långsiktigt ska bevaras och inordnas i ordinarie arbete/verksamhet, samt hur ett positivt resultat ska spridas vidare till andra. 10. Övrig information Bilagor Med denna ansökan ska bifogas: Budget (Inklusive egna insatser samt eventuell annan finansiering) ^ ^ V XNH ƒu X G VR ^ Underskrifter (Gäller endast den version som skickas till diariet). Underskrift ekonomisk ansvarig Datum Namnförtydligande Befattning M HHUHS ^ ^ Telefon (inkl. riktnr.) H HXNHUHSƒU X Z T HP ^ Underskrift projektledare Datum Namnförtydligande Befattning Telefon (inkl. riktnr.)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för Regional utveckling Ansökan utvecklingsmedel

Koncernkontoret Avdelningen för Regional utveckling Ansökan utvecklingsmedel Koncernkontoret Ansökan utvecklingsmedel Pia Sandell Processledare Skånes färdplan för biogas 044-309 32 92 Pia.ac.sandell@skane.se 1 (1) Instruktion För sökande till Region Skånes utvecklingsmedel inom

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Processtöd Tillgänglighet Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Hur kan vi i vårt projekt få hjälp av utvärderaren att uppmärksamma, belysa, analysera och reflektera kring

Läs mer

Jämställdhetsplan. -Handlingsplan

Jämställdhetsplan. -Handlingsplan Jämställdhetsplan -Handlingsplan 3 kap. 13 Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4-9 som behövs på arbetsplatsen

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Projektplanering enligt LFA-metoden

Projektplanering enligt LFA-metoden Projektplanering enligt LFA-metoden (The Logical Framework Approach) Mål- och resultatstyrning av projekt inom Socialfonden Kari Örtengren Project Design AB Kari Örtengren/2012 Denna skrift har tagits

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Information om projektbidrag inom bild och form

Information om projektbidrag inom bild och form Information om projektbidrag inom bild och form Vad kan man söka för? Projekt, gestaltande experiment och andra större arbeten Samarbetsprojekt där den sökande arbetar tillsammans med andra konstnärer

Läs mer

Var vänlig häfta ej ihop era papper med häftklammer använd gärna gem istället, tack!

Var vänlig häfta ej ihop era papper med häftklammer använd gärna gem istället, tack! HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR FÖRSKOLA, FRITID OCH KULTUR Föreningsbidrag kan sökas två ggr/ år, i tre olika kategorier: 1. Verksamhetsbidrag utifrån antal medlemmar bosatta i

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret SYFTE MED HANDLINGSPLAN Handlingsplanens primära syfte är att stötta barnet i barnets svårigheter och göra vistelsen på förskolan meningsfull, samt utgöra

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 2015-03-27 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 Nu kan ni söka stöd för projekt

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; beslutade den 11 december 2002. Utkom från trycket

Läs mer

Att mäta det väsentliga

Att mäta det väsentliga Att mäta det väsentliga NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella tema grupper, som arbetar på uppdrag av Svenska ESF-rådet med målet att ta

Läs mer

Kick off Virginska Gymnasiet, Örebro 17 februari 2015. Susanne Rosendahl Utvecklingsledare Region Örebro län

Kick off Virginska Gymnasiet, Örebro 17 februari 2015. Susanne Rosendahl Utvecklingsledare Region Örebro län Kick off Virginska Gymnasiet, Örebro 17 februari 2015 Susanne Rosendahl Utvecklingsledare Region Örebro län Projektet ska bidra till ännu mer attraktiva, lustfyllda och hållbara måltider med bland annat:

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling INVESTERINGSÅTGÄRD (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Stödet kan

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

ABC. till dig som söker projektbidrag

ABC. till dig som söker projektbidrag ABC till dig som söker projektbidrag KOLOFON Nordiska kulturfonden 2010 Texten får användas fritt så länge som källan anges tydligt och det handlar om icke-kommersiellt bruk. Design och produktion: Mar

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Inledning Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att få de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Riktlinjerna ska vara

Läs mer