Det ska vara så stort så att alla som vill komma in får plats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det ska vara så stort så att alla som vill komma in får plats"

Transkript

1 RAPPORT 1 av Det ska vara så stort så att alla som vill komma in får plats Förutsättningar för ett eventuellt kulturens centrum inom eller i anslutning till området Staden mellan broarna Rapport till kulturnämnden Version 1.0 Umeå Kommun Umeå Kultur Postadress Besöksadress Rådhusesplanaden 8 Tel växel

2 2 av 24 Sammanfattning Syftet med rapporten är att beskriva förutsättningarna för ett eventuellt kulturens centrum inom eller i anslutning till området Staden mellan broarna. Ett annat syfte är att redogöra för hur arbetet har genomförts och ge exempel på synpunkter och önskemål om behov, möjligheter och farhågor vad gäller ett nytt kulturmötenas hus samt stadsbiblioteket. En slutsats som redovisas i rapporten är att det finns goda möjligheter till ökad samverkan genom att geografiskt samla några institutioner, föreningar, organisationer och företag på en ny plats, men det behövs kompletterande utredningar och fördjupade analyser på viktiga punkter. Ledningsgruppens diskussion och slutsatser redovisas i kapitel 4 under rubrikerna plats, verksamhet, ekonomi och stadsbiblioteket. Om det blir ett beslut att gå vidare med planeringen för ett kulturmötenas hus i området Staden mellan broarna bör underlag från de dialogmöten som redovisas i bilagorna tjäna som inspiration till fortsatta samtal, liksom de farhågor som där finns måste tas på allvar. I rapporten görs ett försök att presenterar kulturella verksamheter i ett nytt koncept där innehåll och samverkan står i fokus. De olika aktiviteterna är grupperade i klustren kulturmöten, kunskap, kreativitet, know-how, kommunikation och information, kompetens, film som scen samt kommersiell, kulinarisk. Rubriken Det ska vara så stort så att alla som vill komma in får plats är ett citat från en grupp tjejer i åldrarna 9 12 år som gett sina förväntningar på framtiden.

3 3 av 24 Innehållsförteckning Sammanfattning Bakgrund Syfte Process Diskussion och slutsatser Plats Aktiviteter...6 Kulturmöten...6 Kunskap...6 Kreativitet...7 Know-How...7 Kommunikation och information...7 Kompetens...7 Film som scen...8 Kommersiell, kulinarisk...8 Helheten Ekonomi Stadsbiblioteket...9 Bilagor...11 Bilaga 1. Kulturnämndens behandling...11 Bilaga 2. Öppna dialogmöten Tankar, idéer och visioner Oro, hot och risker...13 Bilaga 3. Barn, unga, besökare och medarbetare önskar och tycker om bibliotek..15 Bilaga 4. Övriga underlag Workshops Rapporter och utredningar Konferenser Studieresor...21 Bilaga 5. Beslut och ställningstaganden...22 Bilaga 6. Illustration till avsnitt VERSION NÄR VAD? TILL VEM? Test av struktur Ledningsgruppen Utkast Ledningsgruppen och presidiet Efter synpunkter från presidiet Presidiet och Ledningsgrupper Efter diskussioner i ledningsgrupperna Presidiet Efter synpunkter från presidiet Ledningsgruppen Efter diskussion i ledningsgruppen Presidiet och förvaltningens samverkansgrupp Efter presidiet och samverkansgrupp Kulturnämnden

4 4 av Bakgrund Ända sedan 1970-talet har det funnits en strategi för att öka Umeås attraktivitet genom att stärka Umeås kulturprofil. Under 1980-talet fick kulturen en starkare institutionell struktur genom en lokalisering av stadsbiblioteket, Folkets Hus och NorrlandsOperan till centrum. På 1990-talet fick NorrlandsOperan en helt ny byggnad som gav möjlighet att utveckla verksamheten till ett scenkonsthus med bred verksamhet; symfoniorkester, opera, dans, musik, samtida konst samt en restaurang. Under talet utvecklades idrottens infrastruktur med bland annat utbyggnad av konstgräsplaner för bollsporter, konstsnöspår för skidåkning, två nya ishallar på Nolia, inomhusidrottsarena på Nolia och ny friidrottsanläggning på universitetsområdet. En ny multihall för bollsporter byggs på Gammlia. Beslut har tagits om ett nytt badhus och planering pågår för en evenemangsarena. Nu, i början av 2010-talet, pågår en om- och tillbyggnad av området kring Designhögskolan och Konsthögskolan med nya lokaler för Arkitekthögskolan, Bildmuseet, en filial till HUMlab, restaurang och café samt en stor utställningshall som blir öppen för allmänheten. Näringslivs- och planeringsutskottet har tagit ett inriktningsbeslut om att vända staden mot älven. Man vill pröva att, med kulturens hjälp, utveckla Umeås centrum genom att låta området Staden mellan broarna präglas av mötesplatser, kulturella aktiviteter, upplevelser, småskalig handel, serveringar och annat som bidrar till att området är befolkat, tryggt och levande året runt. Tanken är att det ska bildas ett sammanhängande stråk, mellan det blivande Konstnärligt campus och Broparken. 2. Syfte Syftet med rapporten är att, i enlighet med kulturnämndens beslut, beskriva förutsättningarna för ett eventuellt nytt kulturens centrum inom eller i anslutning till området Staden mellan broarna. Ett annat syfte är att redogöra för hur arbetet genomförts och ge exempel på synpunkter och önskemål som framförts om behov, möjligheter och farhågor vad gäller ett nytt kulturmötenas hus samt stadsbiblioteket. 3. Process Under utredningsuppdraget har temadagar genomförts och ett flertal dialogmöten och workshops har hållits. I rapporten redovisas exempel på synpunkter från kulturnämnden (bilaga 1) och synpunkter från medborgare (bilaga 2). Resultat från den senaste enkätundersökningen på stadsbiblioteket ingår, liksom synpunkter från barn i olika läseklubbar samt synpunkter från medarbetare inom Umeå kultur (bilaga 3). En workshop med representanter för föreningar, studieförbund, andra kommunala förvaltningar och statliga institutioner finns dokumenterad i ett eget dokument och återges därför bara kortfattat i bilaga 4. Ett företag har anlitats för att med hjälp av två fokusgrupper med vana respektive ovana biblioteksbesökare diskutera bilden av framtidens bibliotek utifrån rumsliga, innehållsliga och kompetensmässiga perspektiv. Arbetet pågår och resultatet kommer att presenteras under våren. Ett par studieresor har genomförts och några internationella konferenser har bevistats. Medverkan har också skett på konferenser

5 5 av 24 med föreläsningar om framtidsfrågor. Sedan tidigare finns de utredningar som gjorts på uppdrag av kulturnämnden. En kort redogörelse av workshops, studieresor, konferenser och utredningar finns i bilaga 4. Tidigare beslut och ställningstaganden redovisas i bilaga 5. Avslutningsvis finns i bilaga 6 en bild som illustrerar kulturverksamheter i ett nytt koncept där fokus är på samverkan. 4. Diskussion och slutsatser Utredningsarbetet har fokuserat på möjligheter att vidareutveckla olika kulturella verksamheters innehåll genom en ökad samverkan med andra aktörer. Nedan redovisas den diskussion och de slutsatser som ledningen för Umeå kultur har gjort. De underlag som finns presenterat i ovan nämnda bilagor har varit vägledande. Dialogmötena har visat att det finns ett stort engagemang för ett kulturmötenas hus. Många idéer har presenterats, men det finns även en oro som ofta har handlat om de ekonomiska villkoren. Debatten har dominerats av vilka konsekvenser en flytt av stadsbiblioteket kan få. En slutsats ledningsgruppen dragit är att planeringen för Staden mellan broarna behöver kommuniceras så att det tydligare framgår att syftet är att utveckla Umeås centrum och stärka Umeås kulturprofil genom att skapa ett nytt koncept för flera av Umeås kulturaktörer. Kulturnämnden har under arbetet varit tydlig med att de vill se en öppen process där många har möjlighet att bidra och vara medskapande. Intresset för att delta och bidra med idéer och synpunkter har också varit stort. Slutsatsen är att arbetet med att på olika sätt samla idéer och önskemål, att analysera och kommunicera dem, kan bli avgörande för hur framgångsrikt resultatet blir. Förutsättningarna för att kunna delta varierar dock. I den fortsatta processen måste stor hänsyn tas till detta och förutsättningar skapas för en bred medverkan. För att kunna arbeta fram ett nytt koncept, där olika kulturverksamheter samverkar på ett integrerat och gränsöverskridande sätt, måste resurser avsättas så att man, så snart ett eventuellt inriktningsbeslut finns, kan arbeta med gemensamma mål, visioner och värderingar. En genomlysning av hur, och var, verksamheterna arbetar idag bör göras. Vilka mål finns? Vilka resurser är avsatta? Vilka resultat når man? Syftet är att få en gemensam bild av hur väl den verksamhet som bedrivs idag stämmer överens med de inriktningsmål och visioner som ska gälla för Staden mellan broarna och vilka förbättringar som behöver göras. Det kan gälla frågor om gemensamma målformuleringar, ledning och styrning, processer och strukturer och/eller samspelet internt och externt. För att nå fler besökare och nya grupper, fler aktörer och nya aktörer krävs både nya grepp på utformningen av det fysiska rummet och samverkan med andra kulturverksamheter. Kravet på flexibilitet är stort. Flera aktiviteter ska kunna pågå samtidigt och lokalerna ska kunna ändras över tid. 4.1 Plats Det finns stora förväntningar på Staden mellan broarna. Ett kulturmötenas hus ska ha en tydlig identitet som en tillgänglig och neutral mötesplats. Den ska upplevas välkomnande av alla oavsett etnicitet, religion, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller social bakgrund. Genom samverkan och nya möten mellan olika

6 6 av 24 verksamheter ska delvis andra förutsättningar uppstå för att bevara, förändra och utveckla tjänster och arbetsmetoder. Ledningsgruppens bedömning är att det går att skapa goda möjligheter för detta genom att geografiskt samla några institutioner, föreningar, organisationer och företag på en ny plats, men det behövs kompletterande utredningar och fördjupade analyser. Läget vid älven, med närheten till såväl Storgatan som Rådhusparken, kopplingen till Konstnärligt campus och Skateparken, är en potential som måste tas till vara för inomoch utomhusaktiviteter året runt. En entré från Storgatan är viktigt ur ett tillgänglighetsperspektiv. Planeringen för det fysiska och det virtuella måste gå hand i hand. 4.2 Aktiviteter Dialogmötena har visat att det finns ett uttalat behov av anpassade och ändamålsenliga lokaler hos flera kulturverksamheter. Önskan att synliggöra sin verksamhet i ett eget hus är stort och det finns en risk för att denna önskan kan komma i konflikt med behovet av samordning. Högt ställda förväntningar som inte blir infriade kan leda till missnöje och en känsla av antiklimax om man inte i förväg diskuterar och klargör vilka mål och förutsättningar som gäller. Om det blir ett beslut att gå vidare med planeringen för ett kulturmötenas hus i området Staden mellan broarna bör underlag från de dialogmöten som redovisas i bilagorna tjäna som inspiration till fortsatta samtal, liksom de farhågor som där finns måste tas på allvar. Många av dessa idéer kan illustreras med den illustration som White arkitekter tagit fram (bilaga 6). Texten nedan ska ses som ett försök att presenterar kulturella verksamheter i ett nytt koncept där innehåll och samverkan står i fokus. Kulturmöten Ett stort utbud av medier, information och kulturaktiviteter skapar möten mellan människor och verksamheter. Kulturmöten har varit det övergripande temat för arbetet med Staden mellan broarna och i så gott som alla dialoger har det framförts önskemål om att kulturmöten också ska omfatta generationsmöten och erfarenhetsutbyte. För att Staden mellan broarna ska bli framgångsrikt måste en analys göras över vilka verksamheter som kan komplettera varandra så att man tillsammans uppfyller intentionerna med området. En förutsättning för att nå nya grupper, klara ett ökat öppethållande och få inspiration till nyskapande utveckling är att det finns samverkanspartners som stödjer och kompletterar varandra och som bidrar till att göra området mångfacetterat och välbesökt. Verksamheter som ingår i kulturnämndens ansvarsområde bör utgöra kärnan och kompletteras med medspelare från föreningsliv, studieförbund, universitet och andra förvaltningar. Möjligheten till integration och samverkan mellan offentliga, ideella och kommersiella verksamheter bör undersökas närmare. Kunskap Att veta hur man skaffar ny kunskap, att kunna orientera sig i ett stort och växande informationsflöde förutsätter tillgång till olika informationskällor, men också informationskompetens och pedagogisk handledning. Att stödja såväl det formella som det informella lärandet samt bidra till personlig utveckling är en allt viktigare uppgift. Att erbjuda tysta rum för självstudier samt bokningsbara rum för studiecirklar

7 7 av 24 och mötesverksamhet kan bli ett värdefullt komplement till kommunens stöd till föreningslivet. En fråga är om det finns ett politiskt intresse för att, tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och för- och grundskolenämnden utveckla mötes- och studieplatser (fysiskt och virtuellt) med pedagogisk handledning som stöd till nya former av lärande, medskapande och samarbete? Kreativitet Staden mellan broarna ska vara en arena för framförande och skapande, en plats för spontankultur. En tanke som väckts under dialogmötena är tillgång till verkstäder och laboratorier som kan ge möjlighet att pröva nya uttryckssätt och tekniker. Att använda känd teknik i nya sammanhang leder ofta till nyskapande och annorlunda resultat. Transparens och öppenhet, hos såväl arkitektur som verksamheter, kan väcka nyfikenhet och lust att pröva nya uttrycksformer. Anpassade funktionsmått och möblering som tar hänsyn till olika stora och rörliga besökare ökar tillgängligheten för barn. Know-How Dialogmötena har visat att det finns en mängd idéer bland Umeås kulturutövare. Flera har dock vittnat om att det ibland är svårt att veta hur man kan ta en idé från tanke till handling. Många föreningar arbetar i projekt och efterlyser kvalificerad rådgivning om hur man till exempel kan söka pengar. Ett projektkontor som också kan förmedla kontakt mellan olika föreningar skulle vara ett ovärderligt stöd för många. Tekniska hjälpmedel som till exempel storbildsprojektorer och kopiatorer är efterfrågat och bör finnas tillgängligt för samnyttjande. Kommunikation och information En förutsättning för att kunna delta i demokratiska processer är att ha tillgång till aktuell samhällsinformation och ibland även personlig handledning. Staden mellan broarna ger möjlighet att samla kommunens information i aktuella frågor. Enligt ett fullmäktigebeslut från ska det med högsta prioritet inrättas ett centrum med kompetens och möjlighet att tillhandahålla kommunal information till alla medborgare. Frågan är om den prioriteringen kvarstår. Umeå är en kommun med stor demografisk rörlighet. En majoritet av Umeås befolkning består idag av inflyttade personer. Kan Staden mellan broarna bli platsen där nya och gamla umebor kan ta del av och bidra till stadens historia och framtid, en interaktiv och levande lokalhistoria av och med umeborna själva? Kompetens Traditionella yrkesroller står inför stora förändringar. Förmågan att kunna arbeta projekt- och processorienterat i nya nätverk blir allt viktigare. Andra exempel på kompetenser som kommer att efterfrågas är förmågan att använda multimedial teknik, att kunna analysera, arrangera, marknadsföra och producera. Verksamheterna i ett eventuellt kulturmötenas hus i Staden mellan broarna skulle kunna bidra med en mångfald kompetens som kan komplettera och stötta tvärs över disciplingränserna.

8 8 av 24 Film som scen Diskussionen i Umeå har under de senaste åren visat att intresset för film och eget filmskapande är stort. Ett flertal lokala filmskapare har också uppmärksammats på senare tid för sitt arbete inom olika genrer av filmskapande, från kortfilm till musikvideoproduktion. Inom Staden mellan broarna finns möjligheter att stödja filmens utveckling. Det skulle till exempel kunna ske genom att skapa ett flertal mindre digitala filmsalonger och verkstäder och en gemensam större salong som kan samnyttjas för film, teater, dans och andra konstformer. Kommersiell, kulinarisk Idag finns flera kommersiella aktörer inom området och en fortsatt utveckling av småskalig handel, restaurang- och caféverksamhet kan stödja en etablering av kulturverksamheter i området. I dialogträffarna har flera förslag på kommersiella och kulinariska verksamheter nämnts. Att ge plats för Bondens marknad är ett önskemål hos många, liksom en saluhall eller kanske hellre nischade livsmedelsbutiker. Öppna kök och bakugnar där man kan prova på matlagning på kommersiella villkor är andra idéer som bör prövas. Restauranger och caféer med olika inriktningar och prislägen ska finnas. Helheten Förutsättningarna för kulturmöten i stadsdelar och bostadsområden måste säkerställas. För små barn och många äldre är geografisk närhet avgörande för om man kan delta i kulturella aktiviteter. På samma sätt som att det idag finns geografiskt väl spridda fotbollsplaner bör det finnas tillgång till anpassade och tillgängliga lokaler för lokal kultur- och mötesverksamhet. Umeås musikliv är mycket aktivt. Ett flertal internationellt erkända band har sina rötter från Umeås unga musikscen. Under senare år har flera nya replokaler ställts i ordning. En oro som funnits är att ett kulturmötenas hus inom Staden mellan broarna riskerar att slå ut andra, idag väl fungerande, lokaler för kulturell verksamhet. De verksamheter och föreningar som har egna hus på annan plats ska vid behov kunna nyttja gemensamma lokaler eller andra resurser och på så sätt både komplettera det utbud som erbjuds och få del av de stödresurser som finns inom Staden mellan broarna. Att skapa aktiviteter som stärker kopplingen till konstnärligt campus med aktiviteter inom konst, arkitektur och design är också viktigt. 4.3 Ekonomi Staden mellan broarna är ett stort åtagande. En oro som ofta förts fram i diskussionerna är att en så stor investering riskerar att urholka verksamheternas ekonomi. Samnyttjande av lokaler och andra resurser ger inte alltid de ekonomiska fördelar man skulle önska. Om utformningen av de nya lokalerna inte stödjer en hög grad av självservice, en mångfald av verksamheter, kombinerat med en trygghet för besökare och medarbetare, kommer driftskostnaderna för bemanning att öka, möjligheten att driva en kostnadseffektiv utveckling minska och service och öppethållande inte att kunna upprätthållas. Det behövs en ekonomisk kalkyl över vad det kommer att kosta, ett ställningstagande av hur det ska finansieras och en beskrivning av vilka konsekvenser det får för verksamheterna. Blir bedömningen att driftskostnaderna påtagligt ökar, utan att verksamheterna kompenseras med

9 9 av 24 ramökning, blir de ekonomiska konsekvenserna alltför stora för att kunna motivera ett kulturmötenas hus inom Staden mellan broarna. 4.4 Stadsbiblioteket Frågan om en eventuell flytt av stadsbiblioteket har kommit att till stor del dominera debatten om att utveckla området Staden mellan broarna. Förvaltningsledningens uppfattning är att ett beslut om stadsbibliotekets framtida lokalisering bör baseras på att säkerställa en långsiktig, tillgänglig, funktionell och kostnadseffektiv placering som motsvarar de kulturpolitiska mål och ambitioner som Umeå har. Val av läge påverkar dels stadsbibliotekets förmåga att locka nya besökare och dels möjligheten till samarbete med andra aktörer. Umeås växande befolkning, med målet att bli invånare år 2050 samt ändrade kultur-, informations- och mötesvanor, ställer också krav på lokalernas utformning och storlek. Som skäl för att stadsbiblioteket ska vara kvar på nuvarande plats har många nämnt det centrala läget med närhet till såväl parkeringshus som lokalbussar på Vasaplan, samt att biblioteket är en viktig del i ett kulturkvarter med Folkets Hus och NorrlandsOperan. Andra fördelar som kan nämnas är att stadsbiblioteket idag ligger i en fastighet som kommunen äger och att det därmed är lättare att utveckla lokalerna etappvis. Som nackdel kan nämnas att en befintlig byggnad alltid har sina begränsningar om man vill skapa något nytt. Att många umebor anser att man inte ska flytta stadsbiblioteket kan man tolka som att biblioteket fungerar väl på sin nuvarande plats. Man kan också se det som att stadsbiblioteket blivit umebornas eget hus, som man värnar om och vill bestämma över. Det är också svårt att bilda sig en uppfattning om ett nytt läge eftersom det inte finns några tydliga beskrivningar för vad en placering av stadsbiblioteket inom Staden mellan broarna skulle innebära. I mångas ögon är Staden mellan broarna ett kajläge som innebär att man måste gå nerför och uppför en brant backe för att besöka biblioteket. Något som för många innebär en betydligt sämre tillgänglighet jämfört med nuvarande läge. Det är nu 25 år sedan stadsbiblioteket invigdes. Lokalerna är planerade för en verksamhet som inte var databaserad, där den tryckta boken stod i centrum och verksamheten dominerades av utlån och återlämning. Bibliotekens roll har förändrats; man brukar ibland säga att biblioteken går från transaktion till relation eller att biblioteken idag handlar mindre om media och mer om människor. Framtidens bibliotek kommer i högre utsträckning att handla om biblioteket som mötesplats, om utställningar och arrangemang, upplevelser och virtuella tjänster samt en hög grad av självbetjäning. Det har funnits önskemål om att utreda förutsättningarna för stadsbiblioteket att utvecklas på nuvarande plats, men inga beslut har tagits. För att ändå få en indikation om möjligheterna för en till- och ombyggnad på nuvarande plats gjorde kommunens samhällsbyggnadskontor en översiktlig förstudie. Förstudien visar att det finns möjlighet att öka nuvarande yta med 450 m 2 genom att frilägga idag uthyrda kontorslokaler på plan ett och tre samt en möjlig påbyggnad med en våning ovanpå Ljusgården. Utredningsuppdraget är, enligt kulturnämndens beslut , att

10 10 av 24 utreda förutsättningarna för ett eventuellt nytt kulturens centrum inom eller i anslutning till Staden mellan broarna. Förvaltningsledningens slutsats är att en utredning om en utbyggnad av stadsbiblioteket på nuvarande plats, som väsentligen fördjupar den ovan nämnda förstudien, måste betraktas som ett annat uppdrag som kräver ett särskilt beslut.

11 11 av 24 Bilagor Bilaga 1. Kulturnämndens behandling Kulturnämnden har behandlat ärendet Staden mellan broarna på ett tiotal möten och beslutat om två fördjupade utredningar om framtidens bibliotek: Information. Björn Johansson, Stadsledningskontoret (SLK) Tema bibliotek. Information om presidiets beslut att ta fram ett underlag om vilka funktioner och vilka målgrupper ett bibliotek för framtiden ska planera för Att tänka i förväg och röra sig framåt. Ett underlag för att tänka strategiskt kring Umeås biblioteksverksamhet. Godkännande av rapport Beslut om fortsatt utredning för framtidens bibliotek Staden mellan broarna information. Björn Johansson, SLK Staden mellan broarna kompletterande utredningsuppdrag Staden mellan broarna information. Maria Olsson, White arkitekter AB Rapport/information. Charlotte Lundkvist, Kulturförvaltningen Kurser och konferenser: Ung och aktiv Ung och aktiv Staden mellan broarna. Ida Östensson och Rebecka Jakobsson, ungdomsombud Utforska Upptäcka Bli inspirerad. Avrapportering Kulturmötenas hus inom staden mellan broarna. Arbetsmöte Kulturnämnd med tema Kulturmötenas hus På temanämnden var en fråga som diskuterades ekonomin med frågeställningar som vilka kostnader ett kulturmötenas hus kommer att generera och hur klara investerings- och driftskostnader? Flera betonade vikten av att kunna tillgodose behovet av möteslokaler även i stadsdelarna. Några konstaterade att det redan finns många kulturhus och en fråga som väcktes var om andra, idag funktionella verksamhetslokaler, riskerar att slås ut om ett kulturmötenas hus i Staden mellan broarna blir verklighet? En kartläggning över vilka lokalbehov som föreligger efterfrågades. Vilken typ av lokaler behövs? Vilka finns redan idag? I diskussionerna lyftes också de fördelar som finns med stadsbibliotekets nuvarande läge. En fundering var om det vore bättre att använda de hus som finns idag för befintliga verksamheter och bygga nytt för nytt? Risken för tvättstugekonflikter mellan olika verksamheter nämndes, liksom frågan om det kommer att vara klart till I diskussionen framkom också bilden av att Staden mellan broarna kan ge förutsättningar för ett växande kulturliv. Någon citerade Charles Landry; Tidigare byggdes städer för bilar och logistik, idag bygger man för människor och mötesplatser. Att samla och blanda olika verksamheter i gemensamma och anpassade lokaler är inte bara bra för ekonomin utan kan också ge kreativa synergieffekter där 1+1=3. Att skapa en knutpunkt som blandar generationer och kompletterar det fysiska med det virtuella kan bidra till en öppenhet för nya möten och spontankultur. Verksamheter av prova-på-karaktär efterlystes. Flera av kulturnämndens ledamöter betonade också att processen, med dialog med många, är viktig.

12 12 av 24 Bilaga 2. Öppna dialogmöten 2.1 Tankar, idéer och visioner Ett flertal öppna dialogmöten har genomförts. Mötena har annonserats i dagstidningar och på Varje möte har inletts med att kulturnämndens ordförande presenterat uppdraget om Staden mellan broarna och följts av en föreläsning av en inbjuden person. Vid varje tillfälle har deltagarna kunnat diskutera och ge synpunkter. De möten som genomförts är: Mer än bara byggnad med Ulf Nordfjell, landskapsarkitekt ( ) Nytt hus nya möjligheter med Eric Sjöström, chef för Kulturhuset i Stockholm ( ) Samiskt kulturcentrum kulturell mötesplats med Michael Lindblad, ordförande Umeå Sameförening ( ) Sinnen och smak med Per och Lars Åkerlund, DUÅ ( ) Unga, tillsammans med ungdomsombuden och Umeå Fritid ( ) Senior, tillsammans med Kultur för seniorer ( ). Dialogmötena har resulterat i ett stort underlag (stort som smått) med tankar, idéer och synpunkter som kommer att vara värdefulla i ett eventuellt fortsatt arbete, men det finns också en oro för att Staden mellan broarna ska leda till försämringar. I avsnittet nedan presenteras exempel från samtliga dialogmötena, med fokus på tankar, idéer och visioner. Exempel på oro, hot och risker finns presenterade under ett eget avsnitt. Synpunkterna är grupperade under rubrikerna miljö, verksamhet och lokalisering. Ytterligare dokumentation finns i form av föreläsarnas bildspel och interna minnesanteckningar, men ingår inte i detta dokument. Miljö På dialogmötet Mer än bara byggnad framhölls vikten av att skapa en dialog mellan arkitektur och botanik, ett samspel mellan innehåll och yta och att ta vara på älvsrummet. Anlita en författare och gör en upplevelsebeskrivning var en uppmaning. Bygg bostäder för att få en levande miljö var en synpunkt från mötet om Sinnen och smak. Satsa både på småskaliga lösningar och en stor arena., en tredje. En scen i biblioteket. :O utbrast en tjej på mötet Ung. Verksamhet En sak som lyftes både under dialogmötet Ung och Senior var att en plats för kulturmöten också ska vara en plats för generationsmöten och erfarenhetsutbyten. Aktiviteter för alla, oavsett ålder och etnicitet. Flera på mötet Ung betonade att det ska vara en spelplan för alla kulturyttringar. Något som särskilt nämndes under mötet Senior var behovet av en talteaterscen av dignitet ; En teater är ett måste för en kulturhuvudstad, mer än enbart Sagateatern och önskan om en biograf med digitala visningar. Förenkla biljettbokning genom att samordna de olika systemen och skapa ett eventbolag! var uppmaningar som fördes fram under mötet Sinnen och smak. Den nya urbana livsstilen bygger mer på fysiska aktiviteter än traditionella kulturaktiviteter, sa Ulf Nordfjell. Bygg en dansbana som kan bli skridskobana på vintern, replikerade en av deltagarna på Mer än bara byggnad. Barn och unga är

13 13 av 24 extremt viktiga sa Eric Sjöström på mötet Nytt hus nya möjligheter och gav uppmaningen att ge utvecklingsmedel till kulturinstitutionerna med uppdrag att arbeta tillsammans med det fria kulturlivet och inrätta en snabb slant ; bidrag till föreningar på kronor till ungdomsprojekt. Andra synpunkter: Det ska vara sömlöst, det vill säga integrerat och gränsöverskridande. Erfarenheter från Kulturhuset i Stockholm är att alla verksamheter ska ha samma öppettider och fri entré. Här ska finnas den bästa restaurangen i stan ( där en del av vinsten går till kulturhuset ) men också den billigaste och den mångkulturella. Öppet kök borde kunna bli en affärsidé, liksom en bakugn tyckte deltagare på såväl Ung som Senior. För unga är musiken särskilt viktig, men också dansen; en scen och en danslokal med bra speglar var ett önskemål som redovisades. Varför inte ett pop- och rockmuseum för artister med anknytning till Umeå? Och musikstudios, givetvis. Ett lyssnartek med tillgängliga handledare med kunskap inom musik och en utställningsvägg för up-coming-konstnärer. Ett hälsans rum. Ett lekrum. En syateljé. Graffitiväggar, ja listan blev lång på mötena Unga och Senior med många nya och otraditionella förslag. Mötet Senior slog fast att stadsbibliotekets tidningshörna och café är ett internationellt och kulturellt inslag som måste värnas. Ett projektrum med tillgång till gratis teknik efterfrågades på mötet Ung. En samlad resurs som kan slussa vidare. Hjälp till självhjälp. En infopunkt som kan coacha och berätta om Vad är en förening? Hur bildar vi en förening? Och möjlighet att boka möteslokaler via Internet. Men också hjälp med att skriva och trycka en bok (boktryckarpress och print-on-demand) var önskemål från Unga. Under mötet Samiskt kulturcentrum kulturell mötesplats nämndes Oslo, Kautokeino och Tromsö som goda exempel på hur man arbetat med det samiska. Lokalisering En kommentar från Senior mötet var stadsbiblioteket är ett viktigt inslag i Staden mellan broarna och bibliotekets förankring med Umeås medborgare är av mycket stor betydelse. Mötet konstaterande också att en centralisering av ett kulturcentrum krävs på grund av svårigheten att tillmötesgå alla önskemål från Umeås stadsdelar. En centralisering är en också en nödvändighet för ett levande centrum. Bygg ingen koloss! Tänk kluster och småskaliga lösningar var en uppmaning från Sinnen och smak. En levande och attraktiv stadskärna fungerar som ett skyltfönster som lockar fler besökare och skapar goda förutsättningar för besöks- och turistnäringen. 2.2 Oro, hot och risker Nedan finns exempel på den oro samt de hot och risker som kom fram vid dialogmötena, även de grupperade under miljö, verksamhet och ekonomi samt lokalisering. Miljö En farhåga som nämndes under flera möten var att om önskemålen är många och förväntningarna höga kan det bli svårt att tillfredsställa alla intressen och önskemål.

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center FORM/DESIGN C red. niels righolt en rapport om En rapport om form/design center en rapport om FORM/DESIGN CENTER red. Niels Righolt Kapitelrubrik Innehållsförteckning Förord Förord.........................................................

Läs mer

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp ledare Barnkultur mycket retorik, men lite pengar På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp som det nyinrättade Statens kulturråd skapat i efterdyningarna av den stora kulturpolitiska reformen 1974.

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek Medborgardialog om Framtidens bibliotek Innehållsförteckning DEL 1 Inledning 3 DEL 2 Bakgrund och metod 4 DEL 3 Resultat fokusgruppssamtal 6 DEL 4 Avslutande analys 21 bilaga A Verksamheter 25 bilaga B

Läs mer

Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13

Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13 Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning med resultat 1.1 Uppdrag 1.2 Syfte och

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20 Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB INNEHÅLL Sida 1. MÖJLIGHETERNAS RUM 1 2. UTGÅNGSPUNKTER 2 3. BIBLIOTEKETS UPPGIFTER 3 4.

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-02-15 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

nyistan2014 En tidning för alla nya umebor Upptäck Umeå Massor av kulturoch fritidsaktiviteter Aktuellt Stadsbiblioteket öppnar i Väven

nyistan2014 En tidning för alla nya umebor Upptäck Umeå Massor av kulturoch fritidsaktiviteter Aktuellt Stadsbiblioteket öppnar i Väven nyistan0 En tidning för alla nya umebor Upptäck Umeå Massor av kulturoch fritidsaktiviteter Aktuellt Stadsbiblioteket öppnar i Väven Kultursatsning Nya museum sätter Umeå på kartan Foto: Umeå kommun Välkommen

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Framgångsrikt, men förbisett

Framgångsrikt, men förbisett om bibliotekets betydelse för integration Svensk Biblioteksförening april 2008 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Box 70380, 107 24 STOCKHOLM Tel: 08-545 132 30. Fax. 08-545 132 31 E-post: info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Uppsala. tyo\a-ofyafy. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta. att ta emot genomförd utredning, samt

Uppsala. tyo\a-ofyafy. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta. att ta emot genomförd utredning, samt VOpU tyo\a-ofyafy Uppsala R "KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Pia Sörås Staflin Datum 2015-04-01 Diarienummer KTN 2013-0581 Kulturnämnden Uppdrag att utreda behov och förutsättningar för att skapa

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Ett projekt för alla?

Ett projekt för alla? Ett projekt för alla? En utvärdering av projektet Umeåregionen läser utifrån deltagarnas och arrangörernas perspektiv Frida Andersson Sociologiska institutionen Kandidatuppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap,

Läs mer

RAPPORT 15:01. Förstudie. Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg

RAPPORT 15:01. Förstudie. Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg RAPPORT 15:01 Förstudie Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg 2 RAPPORT 15:01 JANUARI 2015 Förstudie Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg Joakim Sternö Tobias Nielsén Sofie Weidemann Volante är

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer