Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012"

Transkript

1 Happy minds make happy people H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning

2 TJÄNSTE- OMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact- Center lösningar som skall ge kunden högsta möjliga kvalité och upplevt kundvärde på det mest effektiva sättet. Kundservice H1 erbjuder kvalificerade kundservicetjänster på samtliga nordiska språk, på distans och hos våra uppdragsgivare, 24 timmar om dygnet 365 dagar per år. Vi kan ta hand om hela vår uppdragsgivares inkommande och utgående kundkommunikation. Via manuella och intelligenta automatiska tjänster i en mängd olika kanaler som telefon, , sms, chatt, voice samt webb kan H1 anpassa tjänsterna till både stora och små företag i de flesta branscher. H1:s fokus är att öka värdet av varje enskild kundkontakt via vår unika H1 metodik som bygger på proaktivitet där retention, försäljning och kostnadsreduktion är centrala begrepp. H1 erbjuder ett brett utbud av kvalificerade tjänster inom försäljningsområdet, där fokus ligger på att förvärva kunder samt skapa tillväxt åt våra uppdragsgivare. Vi kan ta hand om hela vår uppdragsgivares inkommande och utgående kommunikation gällande försäljning, hela eller delar av säljprocessen från prospektering till avslut. Via manuella och intelligenta automatiska tjänster med en tillgänglighet om 24 timmar i en mängd olika kanaler som telefon, , sms, voice, chatt, samt webb kan H1 anpassa tjänsterna gällande försäljning till både stora och små företag i de flesta branscher. Teknisk Support H1 erbjuder kvalificerade tjänster gällande teknisk support på samtliga nordiska språk på distans och hos våra uppdragsgivare, 24 timmar om dygnet 365 dagar per år. Vi kan ta hand om hela vår uppdragsgivares inkommande och utgående kundkommunikation. Via manuella och intelligenta automatiska tjänster i en mängd olika kanaler som telefon, , sms, chatt, voice samt webb kan H1 anpassa tjänsterna till både stora och små företag i de flesta branscher. Exempel är produkter och tjänster inom ADSL, WAN/ LAN, VOIP, Digital TV, Internet Säkerhet, Stadsnät, Hemelektronik, Vitvaror m.m. Vårt Nordiska perspektiv ger oss möjlighet att leverera hög service på 6 språk Finska - Danska - Svenska - Norska - Engelska - Estniska Telesales Växel & Svarsservice H1 kan helt eller delvis ta över ansvaret för företagets eller organisationens växelfunktion eller erbjuda en enkel svarsservice 24 timmar om dygnet 365 dagar per år. Tjänsten kan anpassas från enmansföretaget till stora koncerner. H1:s telefonister finns där att svara när temporära behov uppstår exempelvis vid tillfälliga toppar, lunch, sjukdom, semester, möten etc. 2

3 H1 Koncernen H1 har 309 anställda med varierande uppdrag på den nordiska marknaden och finns etablerade på 4 platser i Sverige samt Halden (Norge) och i Tallinn (Estland). H1 skapar värden åt sina uppdragsgivare i form av ökad tillväxt, kostnadsreduktion samt en hög jämn kvalitet. H1 har ambitionen att vara den ledande aktören i Norden inom Contact-Center branschen. H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom Försäljning & Retention, Kundservice, Teknisk support samt Växel. 3

4 CEO HAR ORDET Under 2012 visade vi för första gången ett positivt resultat på koncernnivå för hela räkenskapsåret. Det positiva resultatet är en effekt av det effektiviseringsarbetet som påbörjades under 2011 vilket nu tydliggörs i det löpande resultatet. Bästa Aktieägare, Nu har det gått fem år sedan H1 startade sin resa. Under den perioden skulle vi förenklat säga att vi inte direkt har haft konjunkturen med oss. Trots det har vi lyckats att bygga ett lönsamt företag med årliga intäkter på motsvarande 93 MSEK. Under 2012 visade vi för första gången ett positivt resultat på koncernnivå för hela räkenskapsåret. Det positiva resultatet är en effekt av det effektiviseringsarbetet som påbörjades under 2011 vilket nu tydliggörs i det löpande resultatet. Under 2013 har vi fokus på att förbättra vår lönsamhet och kassaflöde för hela koncernen. Under samma period har vi goda möjligheter att växa med befintliga och nya kunder. Vår ambition att bygga Nordens ledande företag inom CRM/ContactCenter branschen står fast, vi är dessutom övertygade om att vi har den rätta affärsmodellen och kompetensen för att nå dit. Efter 2 år som CEO i H1, ser jag nu fram mot de kommande åren och de möjligheter som koncernen står inför. Jag vet att vi har duktiga medarbetare som gör sitt yttersta för att lyckas med våra målsättningar. Det tillsammans med en bra kundstruktur och bra leveranskvalité ger mig ett gott hopp om framtiden. Mattias Lööv CEO / Verkställande direktör 4

5 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE Räkenskapsår: 1/ / Verksamheten H1 Communication AB:s (H1) uppgift är att leverera ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact-Center lösningar som skall ge H1:s kunder högsta möjliga kvalité och upplevt kundvärde på det mest effektiva sättet. H1 har för närvarande över 500 kunder i sin kundbas och 309 medarbetare fördelade på 5 produktionsenheter lokaliserade till Östersund, Bollnäs, Helsingborg, Halden (Norge) och Tallinn (Estland) samt ett försäljningskontor i Stockholm. Finansiell utveckling H1 koncernens femte räkenskapsår har kännetecknats av konsolidering av verksamheten och merförsäljning till befintliga kunder. Nettoomsättningen uppgick till 93,2 MSEK vilket var en minskning med 2,7 MSEK i jämförelse med föregående räkenskapsår. Minskningen under räkenskapsåret var beräknad då fokus har legat på lönsamhet, konsolidering och att generera positiva kassaflöden. Nettoresultatet för perioden slutade på plus 0,4 MSEK. Kassaflödet för perioden uppgick till plus 0,3 MSEK. Koncernens nyckeltal Räkenskapsår: Nettoomsättning (MSEK): 93,2 (2011: 95,9) EBT (MSEK): 0,4 (2011: -7,0) EBT: Resultat efter finansiella poster Bruttomargimal: 35,7% (2011: 36,8%) Eget kapital/aktie (SEK): 0,38 (2011: 0,23) Bruttomarginal: Rörelseresultat efter direkta personalkostnader i produktion dividerat med nettoomsättningen. EBITDA (MSEK): 5,7 (2011: -1,4) Resultat/aktie (SEK): 0,03 (2011: -0,08) EBITDA: Rörelseresultat före räntekostnader, skatt, avskrivningar samt amorteringar. 5

6 Framtid Under 2013 fortsätter H1 att ha fokus på lönsamhet och tillväxt. Tillväxt kommer i första hand genereras organiskt genom merförsäljning till befintliga kunder samt nykundsförsäljning. H1 s vision att bli det ledande Contact Center företaget i Norden står fast. Lönsamheten och kassaflödet bedöms förstärkas successivt under Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2012 har präglats av fortsatt internt arbete med kostnadsreduceringar och effektiviseringsprogram tillsammans med förbättrad och utvecklad leverans gentemot våra kunder. Under våren genomförde H1 en företrädesemission vilket tillförde bolaget 1,68 Mkr. Nettoomsättningen under 2012 har varit lägre än föregående år. Generellt har det varit en medveten strategi om fortsatt avveckling av olönsamma affärer inom affärsområdet Telesales vilket i sin tur har betytt en mindre affärsvolym. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut I slutet av 2012 och i början av 2013 har H1 fortsatt bearbeta nya kundkontakter i linje med ambitionen att växa organiskt. H1 har även överrenskommit med finnansiella institutioner att nyttja kassaflödet till att minska bolagets skuldsättning under Aktieinformation Per den sista december 2012 uppgick antalet utstående aktier till totalt stycken varav A-aktier (= 1 röst per aktie) respektive stycken B-aktier (= 0,1 röst per aktie). Perioden högsta: Periodens lägsta: Kurs per 31/ : 1,20 SEK 0,26 SEK 0,59 SEK Högsta samt lägsta aktievärde, översikt 5 år 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1, Kapital Röster antal A Antal B Investa Företagskapital AB 29,5 % 17,2 % SamInvest Mitt AB 17,9 % 14,0 % Jörgen Larsson 7,4 % 15,9 % Mattias Lööv* 7,1 % 3,8 % Pressdata i Stockholm AB 5,6 % 5,2 % Patric Huczkowski 3,8 % 8,1 % Mona Rydén 3,5 % 6,7 % Magnus Larsson 3,5 % 8,0 % Håkan Thorén 3,2 % 6,4 % Stefan Rydén 3,0 % 6,5 % Niklas Wakéus* 2,2 % 2,4 % Övriga 13,3 % 5,8 % SUMMA 100,0 % 100,0 % *Privat och/eller genom närstående De största ägarna, innehav per 31 december Resultatdisposition Förslag till disposition av bolagets resultat Till årsstämmans förfogande står: Ansamlad förlust Överkursfond: Årets vinst: Summa: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att: I ny räkning balanseras: Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer. Årsstämma Årsstämman är den 26:e april 2013 Kommande ekonomisk information Delårsrapport första kvartalet 2013: 26 april Delårsrapport andra kvartalet 2013: 15 augusti Delårsrapport tredje kvartalet 2013: 17 oktober 6

7 Koncernens Resultaträkning i sammandrag (SEK) not RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Övriga intäkter 0 0 Summa rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader 1, Personalkostnader Av- och nedskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt ÅRETS RESULTAT EFTER SKATT Koncernens Balansräkning i sammandrag (SEK) not Anläggningstillgångar Goodwill Inventarier Andra långfristiga fordringar 0 0 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga kortfristiga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital 9 Aktiekapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstut Summa långfristiga skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter. Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för förpliktelser som redovisats som avsättningar Företagsinteckningar Som generell säkerhet för lån på ( ) kr har säkerhet lämnats i form av samtliga aktier i dotterbolagen H1 Business Services AB samt H1 Call In One AB Pantsatta kundfordringar Ansvarsförbindelser inga Inga Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Aktuell skatteskuld 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

8 Kassaflödesanalys Koncern (SEK) not Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta 3, Erlagd ränta Betald inkomstskatt Förändring kundfordringar Förändring övriga kortfristiga fordringar* Förändring leverantörsskulder Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från löpande verksamheten Kassaflöde Koncern Investeringsverksamheten Investeringar i materiella och immateriella tillgångar Investeringar i dotterföretag 0 0 Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemissioner Emissionskostnader 0 0 Upptagna lån Amorteringar av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut *2,0 MSEK har under året omdisponerats i dotterbolag (Estland) från kassa till övriga kortfristiga fordringar i jämförelse med övriga kvartal vilket påverkar det ackumulerade kassaflödet med samma belopp. 8

9 Moderbolagets Resultaträkning i sammandrag (SEK) not RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Övriga intäkter 0 0 Summa rörelse intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader 1, Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt 0 0 Årets resultat efter skatt Moderbolagets Balansräkning i sammandrag (SEK) not Anläggningstillgångar Goodwill Inventarier Andelar i koncernföretag Övriga långfristiga fordringar 0 0 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital 9 Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital 0 0 Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter. Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för förpliktelser som redovisats som avsättningar Företagsinteckningar Som generell säkerhet för lån på ( ) kr har säkerhet lämnats i form av samtliga aktier i dotterbolagen H1 Business Services AB samt H1 Call In One AB Pantsatta kundfordringar Ansvarsförbindelser inga Inga Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

10 Kassaflödesanalys Moderbolaget (SEK) not Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster KassaflÖDE Moderbolaget Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Förändring kundfordringar Förändring övriga kortfristiga fordringar Förändring leverantörsskulder Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella och immateriella tillgångar Investeringar i dotterföretag 0 0 Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemissioner Emissionskostnader 0 0 Upptagna lån Amortering lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

11 Tilläggsupplysningar Allmänna upplysningar Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden från FARSRS. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Leasing Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Statliga stöd Statliga stöd intäktsförs vid den tidpunkt när det har bedömts som rimligt att anta att bidraget kommer att erhållas och samtliga villkor kommer att uppfyllas. Stöd som inte är förknippat med återbetalningsskyldighet intäktsförs alltid. Stöd som är förenat med återbetalningsskyldighet intäktsförs endast om det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att stödet inte kommer att återkrävas. Statliga stöd som avser förvärv av tillgång skall reducera tillgångens anskaffningsvärde. Intäktsredovisningen Bolaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med BFNs huvudregel i BFNAR 2003:3. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas upp i balansräkningen till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Detta innebär att förvärvade dotterföretags tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt en upprättad förvärvsanalys. Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterföretag det beräknade marknadsvärdet av bolagets nettotillgångar enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. Avskrivning på goodwill baseras på den beräknade ekonomiska livslängden. Koncernredovisningen omfattar, förutom moderbolaget, samtliga bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av röstetalet eller på annat sätt har kontroll enligt ÅRL. Försäljning till koncernföretag under året uppgår till kr ( kr). Inköp från koncernföretag under året uppgår till kr ( kr). 11

12 Upplysningar till enskilda poster Not 1 Arvode och kostnadsersättning Not 2 Personal Grant thornton AB Revisionsuppdrag Andra uppdrag BDO Stockholm AB Revisionsuppdrag Andra uppdrag Rödl & partner Audit Oû Revisionsuppdrag Andra Uppdrag Summa Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Medelantal anställda Medelantal anställda har varit Varav kvinnor Medelantal anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Sjukfrånvaro för samtliga anställda 5,4% 4,8% 5,7% 4,9% Andel av sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro Sjukfrånvaro för män 5,1% 2,4% 5,2% 2,3% Sjukfrånvaro för kvinnor 5,6% 2,5% 6,0% 2,6% Sjukfrånvaro 0-29 år 5,1% 1,7% 5,1% 1,3% Sjukfrånvaro år 4,8% 2,5% 5,5% 2,0% Sjukfrånvaro 50-15,5% 0,7% 15,5% 0,8% Sjukfrånvaro redovisas ej pga undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är högst 10 eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsen och VD: Löner och ersättningar Pensionskostnader Summa: Övriga anställda: Löner och ersättningar Pensionskostnader Summa: Sociala kostnader Summa Styrelse och övriga Av totala personalkostnader avser indirekta personalkostnader Könsfördelning i företagsledningen Antal styrelseledamöter, Varav kvinnor Ersättning och andra förmåner till styrelsens ledamöter: Johan Karlsson Jörgen Larsson Mona Rydén Niklas Wakeus Patric Huczkowski Tom Pripp Summa Styrelsens ledamöter Ersättning och andra förmåner till övriga i koncernledningen: Håkan Thorén Mattias Lööv Magnus Larsson Stefan Rydén Övriga i koncernledningen Summa Övriga koncernledningen Totalt koncernledningen

13 Not 3 Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter Ränteintäkter Nedskrivning aktier i dotterföretag Övriga räntekostnader Summa Not 6 Inventarier Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Förvärvade anskaffningsvärden dotterföretag Inköp Försäljningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Förvärvade avskrivningar dotterföretag Försäljningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 3 5 år. Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 5 Goodwill Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Förvärvade anskaffningsvärden dotterföretag Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Förutbetalda hyreskostnader Förutbetalda räntekostnader Övriga förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Ingående ackumulerade avskrivningar Förvärvade avskrivningar dotterföretag Årets avskrivningar Engångsavskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. 13

14 Not 8 Andelar i koncernföretag Moderbolaget Företag antal aktier Kvotvärde H1 Business Services AB st 100 kr Organisationsnummer: Säte: Östersund Eget kapital Resultat H1 Call in One AB st 100 kr Organisationsnummer: Säte: Östersund Eget kapital Resultat H1 Communication Göteborg AB st 100 kr Organisationsnummer: Säte: Göteborg Eget kapital Resultat H1 Communication Estonia OÜ 1 st EUR Organisationsnummer: Säte: Tallinn Eget kapital Resultat Totalt antal andelar i koncernföretag Under 2012 har innehav i dotterföretag prövats för att utröna om det finns indikationer på nedskrivningsbehov. Om sådan indikation finns, värderas enskilda eller naturligt sammanhängande tillgångars återvinningsvärde som det högsta av nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Beräkning av nyttjandevärdet baseras på H1 Communication ABs bedömningar av framtida betalningsflöden. Bedömningarna görs med utgångspunkt från koncernens verksamhetsplaner, som kompletteras med annan relevant information, vilken används för att öka säkerheten i bedömningarna. Prövningarna har inte indikerat något nedskrivningsbehov för något av dotterföretagen. Not 9 Eget kapital Koncernen, Fria Ansamlad aktiekapital Reserver Förlust Belopp vid årets ingång Nyemission Ej registrerad nyemission Avräkning mot överkursfond Vinstdisposition Övr vinstdispositioner Årets vinst Belopp vid årets utgång Moderbolaget, Fritt Eget Ansamlad aktiekapital Kapital Förlust Belopp vid årets ingång Nyemission Ej registrerad nyemission Avräkning mot överkursfond Vinstdisposition Förvärvat eget kapital filial Norge Årets vinst Belopp vid årets utgång Förändring aktiekapital Ökat/minskat Summa efter Kurs antal Ökat/minskat genom belopp förändring SEK Datum aktier Förvärv lagerbolag SEK SEK Nyemission A-aktier SEK SEK Split 1:100 0 SEK SEK Nyemission A-aktier SEK SEK Nyemission B-aktier SEK SEK Split 1:3 0 SEK SEK Nyemission B-aktier SEK SEK 6, Kvittning SEK SEK 6, Apport SEK SEK 4, Nyemission B-aktier SEK SEK Nyemission B-aktier SEK SEK 6, Nyemission B-aktier SEK SEK 6, Nyemission B-aktier SEK SEK Nyemission B-aktier SEK SEK 1, Konv. utbyte B-aktier SEK SEK 1, Nyemission B-aktier SEK SEK 1,

15 Not 10 Skulder till kreditinstitut Amortering inom 1 år Amortering inom 2-5 år Not 13 Leasingavtal Under året har företagets leasingavgifter uppgått till Not 11 Checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit uppgår till: Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna personalkostnader Upplupna räntekostnader Övriga upplupna kostnader

16 FRÖSÖN Niklas WakéuS tom Pripp Johan Karlsson Ordförande Mona rydén Åsa knutsson Patric Huczkowski Jörgen Larsson mattias Lööv Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats Grant Thornton AB Mattias Eriksson Auktoriserad revisor 16

17 STYRELSE OCH REVISORER Åsa Christina Knutsson Ledamot, född 1962 Invald: A-aktier, 0 B-aktier* Niklas Wakéus Ordförande, född 1964 Invald: A-aktier, B-aktier* Patric Huczkowski Ledamot, född 1966 Invald: A-aktier, B-aktier* Jörgen Larsson Ledamot, född 1967 Invald: A-aktier, B-aktier* Johan Karlsson Ledamot, född 1965 Invald: A-aktier, B-aktier* Mona Rydén Ledamot, född 1979 Invald: A-aktier, B-aktier* Revisor Mattias Eriksson Auktoriserad revisor Grant Thornton AB Tom Pripp Ledamot, född 1963 Invald: B-aktier* 17

18 KONCERn- LEDNING Mattias Lööv, Verkställande direktör Född: 1971, Verksam inom H1 sedan A-aktier, B-aktier* Mona Rydén, COO Född: 1979, Verksam inom H1 sedan A-aktier, B-aktier* Magnus Larsson, CIO Född: 1976, Verksam inom H1 sedan A-aktier, B-aktier* Patric Huczkowski, HR chef Född: 1966, Verksam inom H1 sedan A-aktier, B-aktier* Stefan Rydén, WFM & Trafik chef Född: 1979, Verksam inom H1 sedan A-aktier, B-aktier* *INNEHAV PER

19 Happy minds make happy people 19

20 H1 Communication AB (publ), Box 613, Östersund. Telefon

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837)

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837) ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 5566752837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING We have chosen Xavitech pumps because of the reliability, repeatability, quality, outstanding customer service and

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Rederi AB Gotland i korthet

Rederi AB Gotland i korthet Rederi AB Gotland i korthet 1 maj 2006 31 december 2006 Resultat Resultatet efter finansnetto uppgick till 271 Mkr (269). Omsättningen var 974 Mkr (1 314). Tonnage Koncernens samtliga fartyg har varit

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 10 MRM SKAPAR VÄRDE FÖR MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13 MODERN OUTSOURCING - STÄNDIGT FUNGERANDE LEVERANS

Läs mer