H1 Communication AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "H1 Communication AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013"

Transkript

1 H1 Communication AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013

2 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact-Center lösningar som skall ge kunden högsta möjliga kvalité och upplevt kundvärde på det mest effektiva sättet. Kundservice H1 erbjuder kvalificerade kundservicetjänster på samtliga nordiska språk, på distans och hos våra uppdragsgivare, 24 timmar om dygnet 365 dagar per år. Vi kan ta hand om hela vår uppdragsgivares inkommande och utgående kundkommunikation. Via manuella och intelligenta automatiska tjänster i en mängd olika kanaler som telefon, , sms, chatt, voice samt webb kan H1 anpassa tjänsterna till både stora och små företag i de flesta branscher. H1:s fokus är att öka värdet av varje enskild kundkontakt via vår unika H1 metodik som bygger på proaktivitet där retention, försäljning och kostnadsreduktion är centrala begrepp. Teknisk Support H1 erbjuder kvalificerade tjänster gällande teknisk support på samtliga nordiska språk på distans och hos våra uppdragsgivare, 24 timmar om dygnet 365 dagar per år. Vi kan ta hand om hela vår uppdragsgivares inkommande och utgående kundkommunikation. Via manuella och intelligenta automatiska tjänster i en mängd olika kanaler som telefon, , sms, chatt, voice samt webb kan H1 anpassa tjänsterna till både stora och små företag i de flesta branscher. Exempel är produkter och tjänster inom ADSL, WAN/ LAN, VOIP, Digital TV, Internet Säkerhet, Stadsnät, Hemelektronik, Vitvaror m.m. Telesales H1 erbjuder ett brett utbud av kvalificerade tjänster inom försäljningsområdet, där fokus ligger på att förvärva kunder samt skapa tillväxt åt våra uppdragsgivare. Vi kan ta hand om hela vår uppdragsgivares inkommande och utgående kommunikation gällande försäljning, hela eller delar av säljprocessen från prospektering till avslut. Via manuella och intelligenta automatiska tjänster med en tillgänglighet om 24 timmar i en mängd olika kanaler som telefon, , sms, voice, chatt, samt webb kan H1 anpassa tjänsterna gällande försäljning till både stora och små företag i de flesta branscher. Växel & Svarsservice H1 kan helt eller delvis ta över ansvaret för företagets eller organisationens växelfunktion eller erbjuda en enkel svarsservice 24 timmar om dygnet 365 dagar per år. Tjänsten kan anpassas från enmansföretaget till stora koncerner. H1:s telefonister finns där att svara när temporära behov uppstår exempelvis vid tillfälliga toppar, lunch, sjukdom, semester, möten etc. 2

3 H1 KONCERNEN H1 har 279 anställda med varierande uppdrag på den nordiska marknaden och finns etablerade på fyra platser i Sverige samt Halden (Norge) och i Tallinn (Estland). H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom Försäljning & Retention, Kundservice, Teknisk support samt Växel/ Svarsservicetjänster. H1 skapar värden åt sina uppdragsgivare i form av ökad tillväxt, kostnadsreduktion samt en hög jämn kvalitet. H1 har ambitionen att vara den ledande aktören i Norden inom Contact-Center branschen. ÖSTERSUND 2007 STOCKHOLM (försäljningskontor) 2008 HELSINGBORG 2008 BOLLNÄS 2010 TALLINN (ESTLAND) 2010 HALDEN (NORGE)

4 CEO HAR ORDET Bästa Aktieägare, 2013 utvecklades enligt plan för H1 med ett något starkare kassaflöde än beräknat. Vi är inte nöjda med den tillväxt som har genererats under 2013 utan här måste vi fortsätta att arbeta med vår exponering av varumärket tillsammans med aktiviteter inom nyförsäljning. Gällande varumärkesexponeringen kommer vi lansera aktiviteter med början under Q tack vare ett grundläggande arbete som började redan under sommaren Bland annat har en ny webbplats tillsammans med nya marknadskanaler etablerats. Under 2013 valde vi att aktivt sätta ner vår skuldsättning i större utsträckning än planerat för att framåt skapa goda förutsättningar till nya finansiella åtaganden i samband med eventuella strukturaffärer. Lönsamhetsmässigt har vi succesivt lyft våra marginaler men vi kan konstatera att vi har förlorat ett antal upphandlingar gentemot våra kollegor p.g.a. att vi har haft högre priser i våra offerter. Vår bedömning är därför att vi fortsatt kommer att se en hård konkurrens avseende priser och effektivitet i branschen. Vår ambition att bygga Nordens ledande företag inom CRM/ContactCenter branschen står fast! I skrivande stund kan jag se flera positiva och framåtriktade aktiviter tillsammans med marknadsmässiga utmaningar som jag vet att vi tillsammans inom H1 kommer att klara av på bästa tänkbara sätt. Östersund april 2014 Mattias Lööv Verkställande direktör 4

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Räkenskapsår: Verksamheten H1 Communication AB:s (H1) uppgift är att leverera ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact-Center lösningar som skall ge H1:s kunder högsta möjliga kvalité och upplevt kundvärde på det mest effektiva sättet. H1 har för närvarande över 500 kunder i sin kundbas och 279 medarbetare fördelade på 5 produktionsenheter lokaliserade till Östersund, Bollnäs, Helsingborg, Halden (Norge) och Tallinn (Estland) samt ett försäljningskontor i Stockholm. Finansiell utveckling H1 koncernens sjätte räkenskapsår har kännetecknats av förbättrad lönsamhet och sänkt skuldsättning. Nettoomsättningen uppgick till 98,1 MSEK vilket var en ökning med 4,9 MSEK i jämförelse med föregående räkenskapsår. Nettoresultatet för perioden uppgick till 1,2 MSEK till skillnad mot föregående års resultat om 0,4 Mkr. Kassaflödet för perioden uppgick till 16 TSEK efter amorteringar om 5,7 MSEK. Framtid Under 2014 flyttar H1 fokus mot att öka tillväxten med en bibehållen lönsamhet. Tillväxt kommer i första hand genereras organiskt genom merförsäljning till befintliga kunder samt nykundsförsäljning. H1 kommer även att söka sig mot struktuella förvärv i takt med att bolagets finanser tillåter det. H1:s vision att bli det ledande Contact Center företaget i Norden står fast. Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (2012: 93,2 Mkr) EBITDA (Mkr): 5,7 (2012: 5,7 Mkr) Eget kapital/aktie (kr): 0,50 (2012: 0,38 SEK) Bruttomargimal: 34,9% (2012: 35,7 %) EBT (Mkr): 1,2 (2012: 0,4 Mkr) Resultat/aktie (kr): 0,09 (2012: 0,03 SEK) 5

6 Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under 2013 har H1 tillsammans med kunder och medarbetare fortsatt utveckla tjänsterna inom kundservice, teknisk support och Svarsservice har resulterat i ett starkt kassaflöde vilket i huvudsak har nyttjats till att i förtid minska skuldsättningen för koncernen. Totalt har skulderna minskats med 5,7 Mkr under året. Nettoomsättningen under 2013 uppgick till 98,1 Mkr (att jämföra med 93,1 Mkr 2012) vilket är 5,4 % mer än föregående år. Högre intäkter uppvisas i huvudsak inom affärsområdet kundservice och teknisk support. Omkostnadsprocenten, d.v.s. omkostnader exklusive direkt personal och avskrivningar, uppgick för helåret 2013 till 32,8 % mot 34,1 % under föregående år. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut I slutet av januari erhöll H1 uppsägning av två st kundavtal vilket leder till produktionsanpassningar. Intäktsmässigt så beräknas 2014 års intäkter minskas med 8 9 Mkr i jämförelse med 2013 av denna anledning. Vår fortsatta bedömning är att marknaden liksom tidigare präglas av hård konkurrens och pressade priser. Koncern Flerårsjämförelse (TSEK) /09 Nettoomsättning Res. efter finansiella poster (EBT) Balansomslutning Soliditet (%) 24,7 15,9 9,0 15,7 19,3 Moderbolaget Flerårsjämförelse (TSEK) /09 Nettoomsättning Res. efter finansiella poster (EBT) Balansomslutning Soliditet (%) 48,9 35,8 22,7 22,0 23,0 Soliditet = justerat eget kapital i procent av balansomslutning. 6

7 RESULTATDISPOSITION Största akiteägarna och förändring av innehav hos insynspersoner Aktie Innehavare H1 A H1 B Förändr. H1 A Förändr. H1 B Ägarandel Röstandel Investa Företagskapital ,5 % 17,2 % Saminvest Mitt AB ,9 % 14,0 % Kardinsky & Co AB ,2 % 22,4 % Mattias Lööv** ,1 % 3,8 % Johan Karlsson** ,6 % 5,2 % Patric Huczkowski* ,8 % 8,1 % Mona Rydén* ,5 % 6,7 % Magnus Larsson* ,5 % 8,0 % Stefan Rydén* ,0 % 6,5 % Niklas Wakéus** ,2 % 2,4 % Tom Pripp** ,2 % 0,0 % Jörgen Larsson* % 0 % Aktieinformation Per den sista december 2013 uppgick antalet utstående aktier till totalt stycken varav A-aktier (= 1 röst per aktie) respektive stycken B-aktier (= 0,1 röst per aktie). Översikt över högsta och lägsta kurs (5 år) * Insynspersoner ** Insynsperson och antalet aktier inklusive närstående Förslag till disposition av bolagets resultat Till årsstämmans förfogande står: Ansamlad förlust Överkursfond: Årets vinst: Summa: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att: I ny räkning balanseras: Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer. Perioden högsta: Periodens lägsta: Kurs per 31/ : 1,52 SEK 0,42 SEK 0,85 SEK

8 Koncernens Resultaträkning i sammandrag (SEK) Koncernens Balansräkning i sammandrag (SEK) Not RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Övriga intäkter Summa rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader 1, Personalkostnader Av- och nedskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Goodwill Inventarier Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kundfordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga kortfristiga fordringar Summa kortfristiga fordringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt ÅRETS RESULTAT EFTER SKATT Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL 9 Aktiekapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstut Summa långfristiga skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter. Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för förpliktelser som redovisats som avsättningar Företagsinteckningar Som generell säkerhet för lån på ( ) SEK har säkerhet lämnats i form av samtliga aktier i dotterbolagen H1 Business Services AB samt H1 Call In One AB Pantsatta kundfordringar Ansvarsförbindelser Inga Inga KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

9 Kassaflödesanalys koncernen (SEK) Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Förändring kundfordringar Förändring övriga kortfristiga fordringar Förändring leverantörsskulder Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella och immateriella tillgångar Investeringar i dotterföretag 0 - Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemissioner Emissionskostnader - - Upptagna lån - - Amorteringar av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

10 Moderbolagets Resultaträkning i sammandrag (SEK) Moderbolagets Balansräkning i sammandrag (SEK) Not RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Övriga intäkter - - Summa rörelse intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader 1, Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag Resultat före skatt Skatt - - Årets resultat efter skatt Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Goodwill Inventarier Andelar i koncernföretag Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL 9 Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital - - Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter. Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för förpliktelser som redovisats som avsättningar Företagsinteckningar Som generell säkerhet för lån på SEK ( SEK) har säkerhet lämnats i form av samtliga aktier i dotterbolagen H1 Business Services AB samt H1 Call In One AB Pantsatta kundfordringar Ansvarsförbindelser Inga Inga KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

11 Kassaflödesanalys moderbolaget (SEK) Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Förändring kundfordringar Förändring övriga kortfristiga fordringar Förändring leverantörsskulder Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella och immateriella tillgångar Investeringar i dotterföretag - - Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemissioner Emissionskostnader - - Upptagna lån - - Amortering lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

12 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden från FARSRS. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffnings- värden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Leasing Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Statliga stöd Statliga stöd intäktsförs vid den tidpunkt när det har bedömts som rimligt att anta att bidraget kommer att erhållas och samtliga villkor kommer att uppfyllas. Stöd som inte är förknippat med återbetalningsskyldighet intäktsförs alltid. Stöd som är förenat med återbetalningsskyldighet intäktsförs endast om det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att stödet inte kommer att återkrävas. Statliga stöd som avser förvärv av tillgång skall reducera tillgångens anskaffningsvärde. Intäktsredovisningen Bolaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med BFNs huvudregel i BFNAR 2003:3. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas upp i balansräkningen till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Detta innebär att förvärvade dotterföretags tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt en upprättad förvärvsanalys. Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterföretag det beräknade marknadsvärdet av bolagets nettotillgångar enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. Avskrivning på goodwill baseras på den beräknade ekonomiska livslängden. Koncernredovisningen omfattar, förutom moderbolaget, samtliga bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har kontroll enligt ÅRL. Försäljning till koncernföretag under året uppgick till SEK ( SEK). Inköp från koncernföretag under året uppgick till SEK ( SEK). 12

13 UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 2 Personal MEDELANTAL ANSTÄLLDA Medelantal anställda har varit Varav kvinnor Medelantal anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Not 1 Arvode och kostnadsersättning GRANT THORNTON AB Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget Revisionsuppdrag Andra uppdrag RÖDL & PARTNER AUDIT OÛ Revisionsuppdrag Andra uppdrag Summa Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. LÖNER, ERSÄTTNINGAR M.M. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsen och VD: Löner och ersättningar Pensionskostnader Summa: Övriga anställda: Löner och ersättningar Pensionskostnader Summa: Sociala kostnader Summa Styrelse och övriga Av totala personalkostnader avser indirekta personalkostnader KÖNSFÖRDELNING I FÖRETAGSLEDNINGEN Antal styrelseledamöter, Varav kvinnor

14 Not 2 Personal, fortsättning Not 3 Ränteintäkter och liknande resultatposter ERSÄTTNING OCH ANDRA FÖRMÅNER TILL STYRELSENS LEDAMÖTER: Jörgen Larsson Patric Huczkowski Mona Rydén Tom Pripp Johan Karlsson Niklas Wakéus Mattias Lööv Peter Gullander Summa Styrelsens ledamöter ERSÄTTNING OCH ANDRA FÖRMÅNER TILL ÖVRIGA I KONCERNLEDNINGEN: Magnus Larsson Håkan Thorén Stefan Rydén Ränteintäkter Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter Nedskrivning aktier i dotterföretag Övriga räntekostnader Summa Summa Övriga koncernledningen Totalt koncernledningen Not 5 Goodwill Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. 14

15 Not 6 Inventarier Not 8 Andelar i koncernföretag MODERBOLAGET Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 3-5 år Företag Antal aktier Kvotvärde H1 Business Services AB st 100 SEK Organisationsnummer: Säte: Östersund Eget kapital Resultat H1 Call in One AB st 100 SEK Organisationsnummer: Säte: Östersund Eget kapital Resultat H1 Communication Göteborg AB st 100 SEK Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyreskostnader Förutbetalda räntekostnader Övriga förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Organisationsnummer: Säte: Göteborg Eget kapital Resultat H1 Communication Estonia OÜ 1 st EUR Organisationsnummer: Säte: Tallinn Eget kapital Resultat Totalt antal andelar i koncernföretag Under 2013 har innehav i dotterföretag prövats för att utröna om det finns indikationer på nedskrivningsbehov. Om sådan indikation finns, värderas enskilda eller naturligt sammanhängande tillgångars återvinningsvärde som det högsta av nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Bevakning av nyttjandevärdet baseras på H1 Communication ABs bedömningar av framtida betalningsflöden. Bedömningarna görs med utgångspunkt från koncernens verksamhetsplaner, som kompletterasmed annan relevant information, vilken används för att öka säkerheten i bedömningarna. Prövningarna har inte indikerat något nedskrivningsbehov för något av dotterföretagen 15

16 Not 9 Eget kapital KONCERNEN, Fria Ansamlad Aktiekapital Reserver Förlust Belopp vid årets ingång Vinstdisposition Övr vinstdispositioner Årets vinst Belopp vid årets utgång MODERBOLAGET, Fritt Eget Ansamlad Aktiekapital Kapital Förlust Belopp vid årets ingång Avräkning mot överkursfond Vinstdisposition Övr vinstdispositioner Årets vinst Belopp vid årets utgång FÖRÄNDRING AKTIEKAPITAL Ökat/minskat Summa efter Kurs Antal Ökat/minskat genom belopp förändring SEK Datum aktier Förvärv lagerbolag SEK SEK Nyemission A-aktier SEK SEK Split 1:100 0 SEK SEK Nyemission A-aktier SEK SEK Nyemission B-aktier SEK SEK Split 1:3 0 SEK SEK Nyemission B-aktier SEK SEK 6, Kvittning SEK SEK 6, Apport SEK SEK 4, Nyemission B-aktier SEK SEK Nyemission B-aktier SEK SEK 6, Nyemission B-aktier SEK SEK 6, Nyemission B-aktier SEK SEK Nyemission B-aktier SEK SEK 1, Konv. utbyte B-aktier SEK SEK 1, Nyemission B-aktier SEK SEK 1, Not 10 Skulder till kreditinstitut Amortering inom 1 år Amortering inom 2-5 år Not 11 Checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit uppgår till: Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna personalkostnader Övriga upplupna kostnader Not 13 Leasingavtal Under året har företagets leasingavgifter uppgått till

17

18 STYRELSE OCH REVISORER KONCERNLEDNING Niklas Wakéus Ordförande, född 1964 Invald: 2009 och närstående: A-aktier, B-aktier* Jörgen Larsson Ledamot, född 1967 Invald: 2008 och närstående: 0* Mattias Lööv Verkställande direktör, född Verksam inom H1 sedan och närstående: A-aktier, B-aktier* Patric Huczkowski, HR chef, född Verksam inom H1 sedan och närstående: A-aktier, B-aktier* Peter Gullander Ledarmot, född 1968 Invald: 2013 Patric Huczkowski Ledamot, född 1966 Invald: 2008 och närstående: A-aktier, B-aktier* Mona Rydén Ledamot, född 1979 Invald: 2008 och närstående: A-aktier, B-aktier* Tom Pripp Ledamot, född 1963 Invald: 2008 och närstående: B-aktier* Mona Rydén COO, född Verksam inom H1 sedan och närstående: A-aktier, B-aktier* Magnus Larsson CIO, född Verksam inom H1 sedan och närstående: A-aktier, B-aktier* Stefan Rydén, WFM & Trafik chef, född Verksam inom H1 sedan och närstående: A-aktier, B-aktier* Johan Karlsson Ledamot, född 1965 Invald: 2008 och närstående: A-aktier, B-aktier* Mattias Eriksson Auktoriserad revisor, Grant Thornton AB Mattias Lööv Ledarmot, född Invald: 2013 och närstående: A-aktier, B-aktier* * INNEHAV PER

19 H1 COMMUNICATION AB (PUBL), BOX 613, ÖSTERSUND. TELEFON

20

21

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 Happy minds make happy people H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 1 TJÄNSTE- OMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact- Center lösningar som skall ge kunden högsta

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Innehåll. Organisation och ägarförhållanden 3. Marknaden 3-4. Medarbetare 4-5. Resultat och ställning 5. Finansiering 5. Miljö 5

Innehåll. Organisation och ägarförhållanden 3. Marknaden 3-4. Medarbetare 4-5. Resultat och ställning 5. Finansiering 5. Miljö 5 Årsredovisning 2010/2011 Innehåll Organisation och ägarförhållanden 3 Marknaden 3-4 Medarbetare 4-5 Resultat och ställning 5 Finansiering 5 Miljö 5 Risker och riskhantering 5 Händelser efter bokslutsdagen

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

50org. nr 556470-2065. Årsredovisning 2014 MedCore AB

50org. nr 556470-2065. Årsredovisning 2014 MedCore AB 50org. nr 556470-2065 Årsredovisning 2014 MedCore AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 4 Aktien 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Bestin Prepackaged Service Software AB (publ)

Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse... 1 Verksamhet och affärsidé... 1 Väsentliga händelser... 2 Delårsrapportering... 2 Försäljning och marknad...

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15 Årsredovisning 2007 Sida 1 av 15 I N N E H Å L L VD har ordet sidan 3 Kort om Arkiv Digital sidan 4 Förvaltningsberättelse sidan 5 Resultaträkning sidan 8 Balansräkning sidan 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kopparberg Mineral AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 -- 2007-08-31. Innehåll Sida VD HAR ORDET

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer