Brf Oljekrukans utgåva 1, Informationsbroschyr A-Ö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Oljekrukans utgåva 1,0 2012-04-16 Informationsbroschyr A-Ö"

Transkript

1 1 INFORMATIONSBROSCHYR. Inledning Den här skriften är ämnad för dig som bor i bostadsrättsföreningen Oljekrukan, att använda som ett litet uppslagsverk över vad som gäller föreningen. Spar den och överlämna den till köpare om du överlåter din lägenhet. Det är styrelsens ambition att du som boende skall känna dig välinformerad och delaktig i föreningens angelägenheter. På så sätt ökar trivsel och gemenskap i bostadsrättsföreningen. I Föreningens 1 anges: Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen HSB Oljekrukan. Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenhet för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som medlem har på grund av upplåtelse. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Detta är den så kallade. Ändamålsparagrafen och vägledande för styrelsen i sin förvaltning av föreningen. Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning måste vara godkänd av styrelsen. Ansökan ska ske skriftligt och innehålla uppgift om skäl för uthyrningen samt den period uthyrningen avser. Ansökan ska också innehålla uppgift om andrahandshyresgäst. Ny ansökan om andrahandsuthyrning ska alltid ske vid byte av andrahandsuthyrning eller vid önskan om förlängning. Tänk på att avtala bort det sk. besittningsskyddet om du har för avsikt att hyra ut längre än två år! Styrelsen kan bevilja andrahandsuthyrning för en period om högst ett år i taget. Detta gäller även om barn, andra släktingar eller vänner bor i lägenheten och ingen hyra tas ut. Styrelsen godkänner andrahandsuthyrning i enlighet med praxis i hyresnämnden. D.v.s. då den som hyr ut sin lägenhet är tvingad till dubbel bosättning på annan ort genom arbete, studier, sjukdom eller annan påtvingad situation. Föreningen förbehåller sig rätten till tolkningsföreträde varför det vid tvist är bostadsrättshavarens sak att föra ärendet till hyresnämnden.. Hyresnämndens beslut är överornat styrelsebeslut. Avgifter Årsavgift Som bostadsrättshavare betalar du ingen hyra! du betalar däremot något som kallas årsavgift. Denna årsavgift fastställes av styrelsen och är till för att täcka bostadsrättsföreningens alla gemensamma kostnader.

2 2 Månadsavgift Årsavgiften skall betalas med en 12:te del varje månad och i förskott ( månadsavgift ). Månadsavgiften ska vara bostadsrättsföreningen tillhanda senast den 1:a i varje månad som avgiften avser. Dvs, avgiften för januari ska vara brf tillhanda senast den 1 januari. Se föreningens stadgar 19. Överlåtelseavgift Vid övergång av bostadsrätt tar föreningen ut en överlåtelseavgift 1100 kr. Överlåtelseavgiften betalas av köparen (förvärvaren). Detta gäller även vid arv, gåva, bodelning byte eller annan form för övergången. Pantsättningsavgift För pantsättning tar föreningen ut, av pantsättaren, en pantsättningsavgift med 1% av gällande basbelopp vid varje tillfälle för ny eller omförd pantnotering. Bastu I föreningshuset ligger föreningens bastu. Utrymmet består av bastu för c:a 10 personer, omklädningsrum, dusch och toalett Notera att du inte får boka fler än ett badpass åt gången. Ordningsregler finns anslagna i entrén till utrymmet. Badtider Du kan boka bastutid på kalender vid dörren till bastun. Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen bildades 1980 och föreningens hus stod inflyttningsklara Föreningen äger fastigheten Oljekrukan 5 med adress Skogsvägen 4-28 och Kungsvägen Föreningens hus omfattar 111 bostäder med sammanlagd yta av m2, 1 hyreslokal med en yta av 15 m2 samt 86 garage och 74 bilplatser. ( Se Original Bofakta Från 1982) Cykelparkering Cykelställ finns vid husen i området. CONTAINER Containern får fyllas med endast brännbart material, detta är viktigt för att slippa extrakostnader.

3 3 Ekonomi När du köpte den lägenhet, som du bor i, var det egentligen inte lägenheten du köpte, utan del av hela bostadsrättsföreningen med rätten att nyttja och att bo i den lägenhet som du har. Detta innebär att du, och vi alla andra, har ett gemensamt ansvar för skötseln av hus och gård och för ekonomin. Våra gemensamma utgifter är bla. lån, räntor, värme- och vattenavgifter, underhåll av mark och byggnader och sophämtning ect. Föreningens inkomster är de avgifter och lokalhyror, som medlemmarna och hyresgäster betalar varje månad. Styrelsen gör inför varje verksamhetsår en budget över utgifter och inkomster. Ibland kan det vara nödvändigt att öka inkomsterna- genom att höja årsavgifterna. Kostnaderna kan hållas nere om alla hjälper till! Underhållskostnaderna kan minimeras genom att alla bidrar till att hålla ordning och reda och tänker på slitaget. Kostnaderna kan också hållas nere genom att alla ser till att ha lagom temperatur i lägenheten och dra ner på elementen om det är för varmt i stället för att vädra ut värmen. Varje grad Celsius som lägenhetstemperaturen höjs med innebär en förbrukningsökning med c:a 6% Genom att inte låta varmvatten rinna i onödan kan vi också hjälpas åt att hålla energikostnaderna nere. Anmäl rinnande kran till HSB Boservice. Detta sparar mycket energi och vatten. Fastighetsskötsel Bostadsrättsföreningen har ingen egen anställd personal. Avtal har tecknats med HSB Östergötland avseende den administrativa förvaltningen och med HSB Boservice vad gäller den tekniska skötseln. Felanmälan kan göras på telefon eller webbformulär Tänk på att det är du som betalar underhåll och reparationer i din lägenhet. Fastigheten Byggnader Flerfamiljshus av sten och träpanel i 2 våningar med loftgångar och balkonger. 4 Radhus finns placerade utmed Kungsvägen. Källarförråd finns i vissa hus. 3 kallförråd är placerade på gården Skyddsrum finns i hus 12, 14 och 15. Lägenheter och lokaler Av föreningens 111lägenheter upplåts alla till bostadsrätt. Bostäder m2 Lokaler 15 m2 Totalt m2 Lägenhetsfördelning 17 st 2 rum & kök 15,3 % 64 st 3 rum & kök 57,7 % 30 st 4 rum & kök 27,0 % Förråd inom lägenhet Förråd utom lägenhet Kvartershus 280 m2 685 m2 180 m2

4 4 TOMT Föreningens tomt gränsar mot gatumark i norr och söder. Väster ut gränsar tomten mot kommuns skogsmark och öster ut mot privata tomter. Tomtarealen är 3,7 HA FÖRENINGSLOKAL Nedanstående gäller för lån av kvarterslokal. Kvarterslokalen får endast lånas av boende i Brf Oljekrukan, för en kostnad av 100 kr. Utlåning i andra hand får ej förekomma om inte godkännande har inhämtats från styrelsen. Den som lånar lokalen skall således själv närvara. Altandörrar och samtliga fönster skall efter kl 2200 vara stängda. Detsamma gäller även de båda éntre- dörrarna. Efter kl 0100 skall det vara tyst. Elementens inställningar får EJ ändras detta gäller även automatiken för belysningen. Det åligger den som lånar lokalen att vara aktsam om densamma liksom om dess inredning och utrustning. Skulle det vid efterkontroll visa att lokalen, dess inredning och / eller utrustning på något sätt är skadad, kommer kostnaden för att återställa lokalen, dess inredning och / eller utrustning i ursprungligt skick att debiteras den lägenhetsägare som lånat lokalen vid det aktuella tillfället. Om det är aktuellt att hänga upp ballonger eller dyl. i taket skall dom krokar som är uppsatta för detta ändamål andvändas. Tejpa EJ fast föremål i taket eller på väggarna. Skall "barnkalas" anordnas får endast den större lokalen andvändas. Vikväggen skall då vara utdragen och dess dörr vara låst. Den inredning och utrustning som finns i lokalen och som är brf Oljekrukans egendom får EJ utan tillstånd avlägsnas från densamma. Efter varje lån av lokalen skall den liksom kapprum, toaletten och gång mellan ytterdörrarna städas i erforderlig omfattning. Är det ostädat vid efterkontrollen kommer kostnaden för städning att debiteras den lägenhetsägare som lånat lokalen vid det aktuella tillfället. Målsmans underskrift behövs om man är under 18 år. Bokning av Föreningslokal Försäkringar Fastigheten Bostadshusen är försäkrade l v till fullvärde. Försäkringen omfattar i huvudsak vatten, brand, inbrott och ansvar. Skada som inträffar i lägenheten ska omgående anmälas till vicevärden (Styrelsen) så att skadeinspektion och åtgärder snabbt kan vitas. Hemförsäkring Trots att fastigheten är försäkrad täcker den inte skada på lösöre i lägenheterna. Detta oavsett orsak. Skada på lösöre täcks alltså bara av hemförsäkringen. Hemförsäkringen täcker också kostnad för självrisk på fastigheten där skadan orsakats av sådant som bostadsrättshavaren har underhållsansvar för. Tänk på att ange till ditt hemförsäkringsbolag att du bor i en bostadsrättslägenhet, vilket innebär att du skall ha en tilläggsförsäkring för din bostadsrätt. Tilläggsförsäkringen betalar föreningen. Styrelseansvar

5 5 Styrelsen har tecknat en särskild styrelseansvarsförsäkring för att skydda sig mot ev. ekonomiska förluster för föreningen förorsakat av oaktsamhet, oförstånd eller brott Grovsopor Andvänd "soptippen" eller kommuns återvinningsanläggning Historik 1980 Bildades bostadsrättsföreningen Oljekrukan Uppfördes husen Om målning av träfasaderna från brun till gult på alla hus utan radhusen Renovering av föreningshuset Ombyggnad av soprummen 2003 Renovering av balkong och loftgångsgolv samt byte av balkongräcke från trä till Aluminiumplåt. Byte och målning av gavlar på radhusen. Samt tätning av takfönster på radhusen Fönsterrenovering i hela området 2006 Byte trappräcken 2007 Byte av reglerutrustning i värmecentralen 2009 Väderprognosstyrning installeras Renovering av bodar, reperation av loftgångar 2011 Byte takfönster, Byte takpapp, renovering av 3st förrådsbodar som finns på husen Byte takpapp Hushållssopor Soptunnorna är placerade vid garaget vid Skogsvägen, vid infarten till parkeringen vid Kungsvägen samt vid gula huset. Soporna skall förpackas väl innan du slänger dem i soptunnan. Så förhindras lukt och ohyra. Tänk på vad du slänger i tunnan, större grejor skall lämnas på soptippen. Endast brännbart material får kastas i containern, kartonger skall vikas ihop så slipper vi betala för luft när vi tömmer containern. Använd miljöstationen på Skogsvägen så sparar vi pengar. Hyra - Årsavgift I bostadsrättsföreningen betalar bostadsrättshavarna inte hyra utan årsavgift. Eftersom man betalar en tolftedel av årsavgiften varje månad kallas denna för månadsavgift. Månadsavgiften skall betalas i förskott. Inbetalningen skall ske före den 1:a i varje månad. Jourtjänst Om du behöver omedelbar hjälp med fel som inträffar på annan tid än dagtid och inte kan anstå till nästkommande arbetsdag kan du ringa tfn Telefonnumret finns också på anslagstavlorna vid tvättstugorna. Tänk på vem som har underhållsansvaret. Ligger underhållsansvaret

6 6 enligt stadgarna på dig som medlem blir det också du som får stå för utryckningskostnaderna ( Ej kontorstid C:a 1200 kr). Är underhållskostnaderna föreningens så bekostar givetvis föreningen utryckningen, men var noga med att inte ringa för sådant som kan vara till nästa arbetsdag. Är du osäker kontakta vicevärden. Lägenheterna Ombyggnad i lägenheten Har du tänkt sätta igång med större ombyggnad, dvs. som berör rumsindelningen (t ex upptagning av dörr i vägg), eller rörsystem i kök eller badrum, måste du ha styrelsens tillstånd. I vissa fall krävs även byggnadslov. Bostadsrättshavaren svarar då för att inhämta och bekosta sådant lov. Underhållsansvar Underhållsansvaret regleras i bostadsföreningens stadgar X "Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick och svara för lägenhetens samtliga funktioner. Bostadsrättshavaren svarar för det löpande och periodiska underhållet utom vad som avser reparation av stamledningar för avlopp, värme, el och vatten som föreningen försett lägenheten med." Nedan följer en tolkning av paragrafen som reglerar ansvarsfördelningen mellan medlem och förening. Lägenhetsdörr Medlemmen ansvarar för allt utom målningen av dörrbladet på dörrens utsida, utvändig karm och foder. Innedörrar Medlemmen ansvarar för allt underhåll. Golv i lägenheten Medlemmen ansvarar för ytbehandlingen, ytbeläggning och byte. Även i våtrum. Inneväggar i lägenhet Medlemmen ansvarar för ytskikt, t ex tapeter, målning eller annan ytbeläggning. Även i våtrum. Innertak i lägenhet Medlemmen ansvarar för ytbeläggning och ytbehandling. Även i våtrum. Fönster Medlemmen ansvarar för allt utom yttre målning. Även glas. VVS - Artiklar Medlemmen ansvarar för allt porslin, vitvaror, diskbänk och övrig inredning, kranar, vattenlås, element, ventiler och packningar samt vatten- och avloppsledningar fram till stamledning. Köksutrustning Medlemmen ansvarar för allt utom stamledningar för el, vatten och avlopp och inte heller för vägginbyggda ventilationskanaler.

7 7 Övrigt Medlemmen ansvarar för all inredning och alla installationer som inte är stam eller stigarledning. El- Artiklar Medlemmen ansvarar för all el- utrustning i lägenheten utom stigarledning och stigarbox. Våtrumsskötsel Underhållsansvaret regleras i bostadsrättsföreningens stadgar 5 och våtrum är utrymmen som kräver lite extra tillsyn och skötsel. I våtrummen är du inte bara ansvarig för ytsikten utan även för tätskikten. Dvs. för allt som gör att inte vatten eller fukt tränger ut från ditt våtrum. Kostnaderna för följderna av sådant läckage betalas av den son indirekt, genom bristande underhåll, förorsakat läckaget. Här följer några råd om hur du kan sköta ditt badrum och din dusch för att undvika läckage: 1. Kontrollera med jämna mellanrum, att det är tätt runt golvbrunn och eventuella rörgenomgångar in golv och väggar. 2. Gå regelbundet igenom alla skarvar i golv- och väggbeklädnader. Kontrollera att de är täta och sitter fast överallt. 3. Om det uppstår sprickor eller hål kakelfogar eller andra väggbeklädnader måste du se till att det lagas omedelbart. 4. Rensa golvbrunn från hår och annat med jämna mellanrum. 5. Håll rent under badkaret. Där samlas lätt damm och smuts som binder fukt. 6. Vid håltagning i vägg bör man täta ordentligt med silikonfogmassa för våtrum. 7. Håll ventilationsdon öppna och rena. 8. Vill du placera en torktumlare i våtrum bör den vara av kondenstyp. Medlemskap När en bostadsrätt överlåtits till ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten och flytta in i lägenheten endast om han eller hon antagits som medlem i föreningen. Förvärvare av bostadsrätt skall, skriftligen till styrelsen, ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen. Se även under rubriken " Överlåtelser " Ohyra Boende som i sin lägenhet upptäcker ohyra ska ta kontakt med vicevärden för att få rätt telefonnummer. Sanering mot skadeinsekter, råttor, möss och övriga insekter ingår i fastighetsförsäkringen och utförs utan självrisk. Ordningsregler

8 8 För vår gemensamma trivsel Lägenheten Det är en sak som är lätt att glömma när vi är hemma. Nämligen att grannen kanske ska upp tidigt nästa morgon och inte han sova för att vår TV, radio eller dylikt står på för högt. Eller att vi går i träskor eller gör något annat som stör. Ditt golv är grannens tak. På tal om radio och TV: Utomhusantenn eller parabol får bara sättas upp efter tillstånd. Vår tvättstuga Om vi följer anvisningarna i tvättstugan så går arbetet lättare och våra maskiner både håller längre och fungerar bättre. Naturligtvis gör vi rent efter oss. Då blir tvättstugan ännu trevligare att använda när din granne eller du kommer nästa gång. Tänk på säkerheten och lämna aldrig barnen ensamma i tvättstugan! Lämna tvättstugan som du själv vill överta den. Vår gård Vår gemensamma utemiljö blir ännu vackrare och trivsammare om vi andvänder de uppställningsplatser som finns för bilar och cyklar. Vårda och ta hänsyn till buskar och planteringar. Att vi är aktsamma och inte skräpar ner är en självklarhet. Katter och hundar håller vi under uppsikt så de inte förorenar. Du har fått några tips och råd som kan underlätta ditt boende, öka trivsel och kanske gör att vi slipper onödiga kostnader i vår förening. Man kan inte ha regler för allt. Man måste visa omdöme också. Tänk själv. Inga regler kan ersätta hänsyn. Pantsättning En bostadsrättslägenhet betraktas som lös egendom och kan till skillnad mot hyresrätt eller sk. andelsrätt tas i pant för skuld. Vem som helst kan ta ett lån med bostadsrättslägenheten som pant under förutsättning att bostadsrättshavaren medger att bostadsrätten får tas i pant. Bostadsrättsföreningen är skyldig att så snart man får kännedom om att lägenheten pantförskrivits föra in detta som en notering i lägenhetsförteckningen. Pant som löses skall på samma sätt avnoteras ur lägenhetsförteckningen. Bostadsrättsföreningen är också skyldig att meddela panthavaren om bostadsrättshavaren häftar i skuld till bostadsrättsföreningen med mer än en månadsavgift. För pantsättning tar föreningen ut, av pantsättaren, en pantsättningsavgift med 1% av gällade basbelopp vid varje tillfälle för ny eller omförd pantnotering. Se även under "Avgifter" Papper / Glas / Plast avfall Lämna papper som tidningar, glas, plast och dylikt på miljöstationen vid Skogsvägen, så slipper vi detta i soptunnorna och vi sparar pengar. Städning

9 9 Städning på gemensamma ytor som korridorerna, toaletterna i tvättstugorna städas av HSB Boservice, samt fönster i tvättstugorna och föreningslokalen. I övrigt städar var och en efter sig i tvättstugorna och den som har hyrt föreningslokalen ansvarar för att det blir städat. Föreningen anordnar även städdagar (vår och eventuellt höst) och då ställer alla upp efter bästa förmåga. Släpvagnen Släpvagnen ägs av föreningen och får endast lastas med komposterbart material, grenar max 1 cm tjocka. Inga krukor eller plastsäckar får finnas i lasten. OBS; Börja lasta längst fram. Styrelsen Styrelsen består av minst tre ordinarie ledamöter och en supplant. På anslagstavlorna vid tvättstugorna finns ett informationsblad med namn och telefonnummer på den styrelse som är vald just nu. Styrelsemöte är inte öppna vilket betyder att styrelsen själv avgör om någon utöver styrelsen får närvara vid hela eller delar av styrelsemötet. Styrelsens protokoll är inte heller offentliga. Styrelseledamöterna har tystnadsplikt och får inte yppa frågor som rör enskild person. Tvättstugor 2 tvättstugor är belägna i föreningshuset, 1 tvättstuga i gula huset. Du bokar tid genom att sätta din bokningscylinder märkt med lägenhetsnummer i bokningstavlan. Glöm inte att ta bort bokningen om du inte ska tvätta. Tvättider Du kan boka tvättid alla dagar kl Det är inte förbjudet att tvätta på andra tider än ovan, men det går inte att reservera sådan tid, du får alltså tvätta om ingen annan har tagit tvättstugan i anspråk. För den gemensamma trevnaden hjälps vi åt att hålla snyggt genom att städa efter oss. Uppvärmning Uppvärmningen sker med hjälp av fjärrvärme och samtliga radiatorer ska vara försedda med termostatventiler. Årsstämma En gång om året Maj månad - ska föreningen ha sin ordinarie årsstämma. På stämman väljs styrelse, revisorer och valberedning. Verksamhetsberättelse och bokslut för det gånga året gås igenom och förklaras.

10 10 Stämman avgör hur årets över- eller underskott behandlas.. Medlem som önskar visst ärende behandlat på föreningsstämma, skall skriftligt anmäla ärendet till styrelsen före Mars månads utgång. Detta för att styrelsen skall hinna behandla motionerna och utarbeta förslag till beslut. Tidigast fyra veckor och senast 14 dagar före ordinarie stämman får du kallelse med dagordning och nödvändig information. Varje medlem har en röst. Om du inte kan komma själv, så kan du ge fullmakt åt make/maka, sambo eller annan medlem. Ingen får dock, såsom ombud, företräda mer än en (annan) medlem. Överlåtelse Överlåtelsen hanteras av säljare och köpare genom upprättande av överlåtelseavtal. Överlåtelsen är inte giltig förrän Köparen/köparna har blivit godkänd som medlem i föreningen. Se även under rubriken " Medlemskap". Att tänka på vid lägenhetsförsäljning / köp: Överlåtelseavtal finns hos vicevärden. Säljaren: Du har upplysningsplikt. D v s du är skyldig att upplysa köparen om eventuella fel och brister i lägenheten Planerar föreningen reparationer / ombyggnader som kan ha betydande inverkan på månadsavgiften, ska du informera om det. Kontakta din vicevärd minst 3 veckor före beräknad tidpunkt för överlåtelsen. Fyll i överlåtelseavtalen (4 ex), som ska undertecknas av både säljare och dess maka/make eller av samtliga sammanboende och köpare. Lämnas sedan till vicevärden. Påminn köparen om att lämna in namnändringslappen till vicevärden. Styrelsen i bostadsrättsföreningen skall godkänna köparen/köparna som medlemmar. Bostadsrättsföreningen gör en tillsyn av lägenheten. Bostadsrättsföreningen har rättighet att anmärka på underhåll av våtrum, diskmaskins- elinstallationer som kan vara till skada för fastigheten. OBS! Lägenheten säljs i befintligt skick. Om bostadsrätten är pantförskriven ( lämnad som säkerhet för lån ), bör lånet vara löst en vecka innan överlåtelsen avslutas. Banken eller säljaren skickar bekräftelse till HSB att detta har skett. Registrering av överlåtelsen sker på HSB - kontoret. Har du frågor kontakta HSB -kontor. Mjölby: Redovisa med kvitto senaste månadsavgiftsbetalningen. Finns det pengar i inre fonden följer dessa lägenheten och inte personen. Vid arv skall bouppteckningen vara registrerad hos skattemyndigheten innan överlåtelse kan ske. Datum för köp och tillträde skall alltid vara vid ett månadsskifte.

11 11 Glöm inte att ändra abonnemang för hushållsel och telefon och att samt göra adressändring! Köparen: Bostadsrättsföreningen tar en kreditupplysning på köparen innan medlemskap beviljas. Bostadsrättsföreningen gör tillsyn av lägenheten. Bostadsrättsföreningen har rättighet att anmärka på underhåll våtrum diskmaskins- elinstallationer, som kan vara till skada för lägenheten. OBS! Lägenheten köps i befintligt skick. Överlåtelseavgift, 1000 kr, betalas av köparen. Överlåtelseavgiften faktureras. Det är viktigt att köparen/köparna bestämt sig för hur de ska äga lägenheten, bara en ägare eller gemensamt, innan den slutliga överlåtelsen. Om köparen/köparna inte är medlemmar i HSB Östergötland, ska de betala en andelsavgift på 500 kr/ägare. Avgiften faktureras. Bostadsrätten kan ägas av flera, men alla måste betala andelsavgiften. Är lägenheten belånad måste säljaren lösa panten innan överlåtelse fullbordas. Köparen har skyldighet att undersöka lägenhetens skick. Uppgift om lägenhetens yta grundas på senast gjorda uppmätning. Ytan kan ha förändrats därefter, HSB/bostadsrättsföreningen ansvarar inte för att angiven yta överensstämmer med verklig yta. Begär kvitto på erlagd handpenning och köpeskilling. Pantsättningsavgift tas ut om lägenheten lämnas som säkerhet för ett lån. Avgiften är högst 1 procent av gällande basbelopp, och täcker de administrativa kostnader som uppstår när pantförskrivningen noteras i lägenhetsförteckningen. Varje gång det sker en pantsättning/ändring tas pantsättningsavgift ut. Pantsättningsavgiften faktureras. Lämna in namnändringslappen ( som fylls i av köparen/köparna) till vicevärden. ÖVRIGT. Hur hanteras vattenskador i bostadsrättsföreningen? En lathund för medlemmar och förtroendevalda. Den berör flertalet skadetyper men gör inte anspråk på att vara heltäckande. När en vattenskada drabbar föreningen kan det vara praktiskt ur många synpunkter att föreningen samordnar de totala vattenskadorna genom att samma entreprenör reparerar såväl skador på det som föreningen är ansvarig för, som det som medlemmen ansvarar för. Innan föreningen vidtar åtgärder i medlemmens lägenhet, för det som medlemmen är ansvarig för, är det viktigt att föreningen och medlemmen skriftligen avtalar om att kostnadsfördelning skall ske utifrån bostadsrättslagens bestämmelser och föreningens stadgar, dvs att medlemmen bekostar det medlemmen är underhållsansvarig för. Glöm heller inte att anmäla skadan till såväl föreningens som medlemmens försäkringsbolag. Om entreprenör skall anlitas står föreningen som beställare. GENERELLT GÄLLANDE VID OLIKA SKADETYPER Skador som drabbar medlemmens lägenhet på grund av brister i underhålls- eller tillsynsskyldigheten ska åtgärdas och bekostas av medlemmen. Underhållsansvaret på den egna lägenheten finns i bilden oavsett hur skadan uppkommit. Om man för att minska kostnaden för medlemmen nyttjar fastighetsförsäkringen får medlemmen räkna med att betala delar av självrisken. Bostadsrättstillägget kan nyttjas betr. ytskikten. Åldersavdrag tillämpas.

12 12 Om skada uppstår på grund av slarv och skadeståndsskyldighet kan påvisas gäller andra regler betr. Försäkringsskyddet i all här ovan uppräknade skadetyper. Ev. skadeståndsskyldighet utreds alltid av försäkringsbolaget. SKADA FRÅN VATTENLEDNING Föreningen svarar för reparation av ledning för vatten som föreningen har försett lägenheten med. Övriga vattenledningar, tex. till disk- och tvättmaskiner svarar medlemmen för. För skador i lägenheten som uppkommer till följd av en vattenledningsskada ansvarar föreningen (normalt) för såväl reparation av vattenledningen som följdskador i lägenheten. Fastighetsförsäkringen Bostadsrättstillägget kan lämna ersättning för ytskikten. SKADA FRÅN AVLOPPSLEDNING Föreningen är ansvarig för reparation av avloppsledning. För skada runt golvbrunnen svarar medlemmen om golvbeläggningen inte sluter tätt mot golvbrunnen eller om skadan beror på att golvbrunnen inte rengjorts. Skulle skadan bero på att golvbrunnen varit trasig, tex. sprucken, är det föreningen som åtgärdar skadan. Droppskador under diskbänk kan medlemmen bli ansvarig för. Fastighetsförsäkringen Bostadsrättstillägget kan lämna ersättning för ytskikten. SKADA FRÅN RADIATOR- OCH VÄRMELEDNING Föreningen svarar för underhåll och reparation av radiator och värmeledning som föreningen försett lägenheten med. Medlemmen svarar för skador som beror på att radiator eller värmeledning läcker vid ventiler tex. och parkettgolvet skadas. Fastighetsförsäkringen Bostadsrättstillägget kan lämna ersättning för ytskikten. SKADA FRÅN DISK- OCH TVÄTTMASKIN Medlemmen svarar för skada på disk- och tvättmaskin och vattenledning till dessa samt följdskador, tex. skador på golv, väggar och tak i den egna lägenheten. Fööreningen har att åtgärda skador på skiktet under ytskikten tex. bjälklag, innebärande att föreningen frigör detta, uttorkar och återställer ytan så att medlemmen kan återställa ytskikten. Fastighetsförsäkringen Medlemmens hemförsäkring / bostadsrättstilläggs kan lämna ersättning för skada på disk- tvättmaskin och lämna ersättning för ytskikten. SKADA FRÅN GOLV- OCH VÄGGBEKLÄDNAD I VÅTRYMMEN Medlemmen ansvarar enligt stadgarna för samtliga golv, väggar och underliggande tätskikt. Medlemmen är alltid ansvarig för att golv- och väggbeklädnad håller tätt. Föreningen svarar för uttorkning av stomme, dvs. skikten bakom tätskikten.

13 13 Fastighetsförsäkringen Bostadsrättstillägget kan lämna ersättning för ytskikten. SKADA FRÅN UTIFRÅN INTRÄNGANDE VATTEN Medlemmen har underhållsansvar för ytskikten i egna lägenheten. Föreningen är ansvarig för fastighetens kärnegenskaper, tex. att det inte regnar in. Har medlemmen lämnat fönster eller dörr öppen med vattenskada som följd, gäller medlemmens underhållsansvar. Skador från läckande tak, öppna fönster och dörrar eller otäta ytterväggar är undantagna från såväl fastighets- hem och tilläggsförsäkring. Detsamma gäller för skador för vattenskador från kärl, vas eller hink som välter. SKADOR FRÅN AKVARIUM, VATTENSÄNG, KYL OCH FRYS Medlemmen svarar för skador på golv, väggar och tak. Fastighetsförsäkringen Bostadsrättstillägget kan lämna ersättning för ytskikten. HINDER OCH MEN I NYTTJANDE Om lägenheten blir delvis obrukbar till följd av vattenskada, som föreningen ansvarar för, utgår normalt sett ingen kompensation från föreningen. Ersättning kan utgå om föreningen blir skadeståndsskyldig eller om föreningen dröjer med att vidta reparationsåtgärder som föreningen är ansvarig för. Om vattenskadan är ersättningsbar ur fastighetsförsäkringen betalas eventuella merkostnader för boendet från hemförsäkringen. Detta gäller tex. om den boende måste flytta från sin bostad med anledning av vattenskada.

VÄLKOMMEN TILL HSB BRF JÄVERÖ

VÄLKOMMEN TILL HSB BRF JÄVERÖ VÄLKOMMEN TILL HSB BRF JÄVERÖ Med denna skrift vill vi i styrelsen hälsa dig varmt välkommen som medlem i HSB:s bostadsrättsförening Jäverö i Stockholm. Skriften innehåller sådan information som du som

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

Brf Safiren 11, oktober 2004

Brf Safiren 11, oktober 2004 Brf Safiren 11, oktober 2004 Policy för hur ansvar och kostnader för reparationer och underhåll fördelas mellan bostadsrättsföreningens medlemmar och bostadsrättsföreningen. Inledning Huvudregeln är att

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

Underhåll och reparation av din bostad

Underhåll och reparation av din bostad Underhåll och reparation av din bostad EN GUIDE TILL HUR ANSVARSFÖRDELNINGEN SER UT Vem har underhållsansvaret? Bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre. Underhållsansvaret regleras

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Förslag till ändring av stadgar

Förslag till ändring av stadgar 1 Brf Markan i Järvastaden Förslag till ändring av stadgar Föreningen har nu funnits några år och styrelsen har funnit behov av att göra en del justeringar i stadgarna. För att ändra föreningens stadgar

Läs mer

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg Stadgar Brf HK 18 i Göteborg STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HK18 I GÖTEBORG 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen HK18 i Göteborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma Kallelse till extra föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Essinge Mälarstrand till extra föreningsstämma. Tid: måndagen den 23:e februari 2015 kl 19.00 Plats: Föreningens lokal,

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar.

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Tolkning av underhållsansvaret enligt Riksbyggens normalstadgar. Underhållsansvaret har förändrats i vissa avseenden jämfört med 2004 års

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

Vägledning för hantering av. vattenskador

Vägledning för hantering av. vattenskador Vägledning för hantering av vattenskador 2 vägledning för hantering av vattenskador Inledning En skada på grund av vatten kan uppstå av många olika orsaker och skadorna kan se ut på olika sätt. Gemensamt

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Vem svarar för underhållet?

Vem svarar för underhållet? Vem svarar för underhållet? Information till bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Åsunden. Denna information ger bostadsrättshavare vägledning om vem som svarar för underhållet inom olika områden

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar Kort Information Kort om vad det innebär att bo i bostadsrätt Hur är föreningens organisation uppbyggd Vem är Riksbyggen? 3 Definition av grundläggande begrepp Med bostadsrätt avses den rätt i föreningen

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende Information angående Hemförsäkring samt Bostadsrättsförsäkring- Skadeförebyggande Denna information hade försäkringsmäklarna Kent Nilsson och Robert Carlsson, Willis på Boende informationen den 3 december

Läs mer

Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2

Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2 Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2 Rekommendation for tolkning av Bostadsgarantis monsterstadgar 32 Bostadsrattshavaren har en till tiden obegransad nyttjanderatt till sin lagenhet. Foreningens hus, och

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Mars 2007. www.fabriken32.se

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Mars 2007. www.fabriken32.se Handbok Tips, regler och bestämmelser Mars 2007 www.fabriken32.se Innehåll En handbok för föreningsmedlemmar 5 Om föreningen och huset 5 Allmänna ordningsregler 6 Förvaltning 6 Att renovera 6 För vilka

Läs mer

Känn dig trygg i vått och torrt

Känn dig trygg i vått och torrt Känn dig trygg i vått och torrt Buildings denna broschyr ger dig råd om hur du kan förebygga vattenskador i ditt hem. Ett samarbete alla vinner på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, och If har sedan många

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Nya stadgar för f brf Bågen Ny lagstiftning Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Uppdelning Stadgar följer lagen / föreningsspecifikt

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7)

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7) Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA 2010 Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B Informationsskrift 1 (7) Information om HSB 10 ÅSVID Bo i bostadsrätt Du är medlem i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Vem skall underhålla vad i din lägenhet?

Vem skall underhålla vad i din lägenhet? Vem skall underhålla vad i din lägenhet? För innehavare till en bostadsrättslägenhet i Brf Bläckhornet gäller att, med några få undantag, det inre underhållet svarar innehavare för medan föreningen gemensamt

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är BRF LÖPAREN 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Brf = bostadsrättsföreningen Brh = bostadsrättshavaren Uppdaterad i januari 2012 1. Fasader Eventuell rengörning och utvändig målning Gäller vid normalt

Läs mer

När du fått en skada på din bostadsrätt

När du fått en skada på din bostadsrätt När du fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med den här broschyren hoppas vi kunna ge dig svar

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Allmänt om föreningen Fastigheten har kvartersbeteckningen Karl XV.s Port nr 3 och ägs av Bostadsrättsföreningen KarlXV.s Port nr 3 med org nr

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hallonet 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Vasaparken 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT?

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT? De vanligaste frågorna till BRF STÄMJÄRNET I det här dokumentet finner du de vanligaste frågorna som mäklare och de som vill flytta till vårt hus och förening ställer och de svar som vi då ger. Innehållsförteckning

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter?

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? 1 Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? Underhållsskyldighet enligt 32 i bostadsrättsföreningens stadgar. Innebörden av bostadsrättshavarens skyldighet att

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Svejk. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a.

Stadgar för Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a. Stadgar för Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a. Föreningens firma och ändamål Medlemskap 1. Föreningen, vars firma är Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a., har till ändamål

Läs mer

Styrelsen 2015-05-01

Styrelsen 2015-05-01 Östersund Styrelsen 2015-05-01 Information och regler för boende i Brf Nejonögat Östersund 1 Innehållsförteckning Brf Nejonögat.... 3 Lägenheter och lokaler:... 3 Om att bo i bostadsrätt.... 3 Demokrati....

Läs mer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer 2010-05-20 Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14 Underhåll och reparationer Brf Oliven 13-14, Oxelösund sida 1 av 5 1. Balkong Ingen målning, håltagning, påförande av material

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Antagna vid föreningsstämma 12 maj 2015. Föreningens namn och säte 1. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Leoparden 5. Styrelsen har sitt säte i Solna.

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

INFORMATION OM BRF. BARABO

INFORMATION OM BRF. BARABO INFORMATION OM BRF. BARABO Fastigheten Filippavägen 2 i Lund ägs av Bostadsrättsföreningen Barabo. Brf Barabo ägs i sin tur av bostadsrättsinnehavarna i föreningen. Brf. Barabo har en styrelse som har

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA Som medlem i Brf Stentorget bekräftar Du att Du har tagit del av och kommer att följa föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens

Läs mer

HSB BRF ERIKSTORP I MALMÖ ORDNINGSREGLER FÖR ALLAS VÅR TRIVSEL

HSB BRF ERIKSTORP I MALMÖ ORDNINGSREGLER FÖR ALLAS VÅR TRIVSEL HSB BRF ERIKSTORP I MALMÖ ORDNINGSREGLER FÖR ALLAS VÅR TRIVSEL BESLUTADE OCH SAMMANSTÄLLDA ÅR 2014 1 VÄLKOMMEN TILL DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING TILLSAMMANS SKA VI GÖRA ALLT FÖR ATT TRIVAS Den här skriften

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 A Ö en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 Brf Vattentornet 5 2(22) DennaskriftärsammanställdavJohanTaddesse,vidtidpunktenordförandeiföreningen. 2009 03 15 Stockholm Brf Vattentornet

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015 Mall Stadgar Brf (2).doc 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal. 2 Föreningens

Läs mer

AVTAL OM VINDSBYGGNATION

AVTAL OM VINDSBYGGNATION 1(5) AVTAL OM VINDSBYGGNATION Mellan HSB:s Brf Hubert-Konrad nedan kallad Föreningen och nedan kallad Bostadsrättshavaren och som med bostadsrätt innehar lägenhet nr i Föreningen hus med adress har upprättats

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Ombyggnad av lägenhet

Ombyggnad av lägenhet Bostadsrättsföreningen Geten 30 Ombyggnad av lägenhet I allmänhet kräver ombyggnad i lägenhet tillstånd av föreningen. När vitala delar av huset berörs vid en planerad ombyggnad i lägenhet skall styrelsen

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 mars 2015/pelj Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 Innehåll Väggar i Lägenhet... 1 Golv... 1 Innertak i lägenhet... 2 Dörrar... 2 Fönster, fönsterdörr och

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Humlegården kallas härmed till ordinarie årsstämma i föreningen enligt följande: Datum: Onsdagen den

Läs mer

När du ska överlåta din lägenhet

När du ska överlåta din lägenhet När du ska överlåta din lägenhet Det är en del saker Du bör tänka på innan din överlåtelse kan registreras. Denna folder hjälper dig när Du ska överlåta din lägenhet. Om Du läser denna folder och följer

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2011 Bostadsrättsföreningen Minnet 15 Organisationsnummer 769621-1460 Innehåll 1 En handbok för föreningsmedlemmar... 3 2 Om föreningen och huset... 3 3 Allmänna

Läs mer

Vad händer nu? Din bostadsrättsförsäkring gäller för. Som bostadsrättsinnehavare är du underhållsskyldig

Vad händer nu? Din bostadsrättsförsäkring gäller för. Som bostadsrättsinnehavare är du underhållsskyldig emotive När du fått headline en skada på Brochure din descriptor bostadsrätt 2 Skada bostadsrätt Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med

Läs mer

Välkommen till Brf Fältspaten 2, Varberg

Välkommen till Brf Fältspaten 2, Varberg Välkommen till Brf Fältspaten 2, Varberg Allmänt om fastigheten Brf Fältspaten 2 och föreningen Lägenheterna på Marmorgatan 42-96 består av sex flerbostadshus i 3 våningsplan och byggdes av Mjöbäcks Entreprenad

Läs mer

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren (brh) ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar

Läs mer