Brf Oljekrukans utgåva 1, Informationsbroschyr A-Ö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Oljekrukans utgåva 1,0 2012-04-16 Informationsbroschyr A-Ö"

Transkript

1 1 INFORMATIONSBROSCHYR. Inledning Den här skriften är ämnad för dig som bor i bostadsrättsföreningen Oljekrukan, att använda som ett litet uppslagsverk över vad som gäller föreningen. Spar den och överlämna den till köpare om du överlåter din lägenhet. Det är styrelsens ambition att du som boende skall känna dig välinformerad och delaktig i föreningens angelägenheter. På så sätt ökar trivsel och gemenskap i bostadsrättsföreningen. I Föreningens 1 anges: Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen HSB Oljekrukan. Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenhet för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som medlem har på grund av upplåtelse. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Detta är den så kallade. Ändamålsparagrafen och vägledande för styrelsen i sin förvaltning av föreningen. Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning måste vara godkänd av styrelsen. Ansökan ska ske skriftligt och innehålla uppgift om skäl för uthyrningen samt den period uthyrningen avser. Ansökan ska också innehålla uppgift om andrahandshyresgäst. Ny ansökan om andrahandsuthyrning ska alltid ske vid byte av andrahandsuthyrning eller vid önskan om förlängning. Tänk på att avtala bort det sk. besittningsskyddet om du har för avsikt att hyra ut längre än två år! Styrelsen kan bevilja andrahandsuthyrning för en period om högst ett år i taget. Detta gäller även om barn, andra släktingar eller vänner bor i lägenheten och ingen hyra tas ut. Styrelsen godkänner andrahandsuthyrning i enlighet med praxis i hyresnämnden. D.v.s. då den som hyr ut sin lägenhet är tvingad till dubbel bosättning på annan ort genom arbete, studier, sjukdom eller annan påtvingad situation. Föreningen förbehåller sig rätten till tolkningsföreträde varför det vid tvist är bostadsrättshavarens sak att föra ärendet till hyresnämnden.. Hyresnämndens beslut är överornat styrelsebeslut. Avgifter Årsavgift Som bostadsrättshavare betalar du ingen hyra! du betalar däremot något som kallas årsavgift. Denna årsavgift fastställes av styrelsen och är till för att täcka bostadsrättsföreningens alla gemensamma kostnader.

2 2 Månadsavgift Årsavgiften skall betalas med en 12:te del varje månad och i förskott ( månadsavgift ). Månadsavgiften ska vara bostadsrättsföreningen tillhanda senast den 1:a i varje månad som avgiften avser. Dvs, avgiften för januari ska vara brf tillhanda senast den 1 januari. Se föreningens stadgar 19. Överlåtelseavgift Vid övergång av bostadsrätt tar föreningen ut en överlåtelseavgift 1100 kr. Överlåtelseavgiften betalas av köparen (förvärvaren). Detta gäller även vid arv, gåva, bodelning byte eller annan form för övergången. Pantsättningsavgift För pantsättning tar föreningen ut, av pantsättaren, en pantsättningsavgift med 1% av gällande basbelopp vid varje tillfälle för ny eller omförd pantnotering. Bastu I föreningshuset ligger föreningens bastu. Utrymmet består av bastu för c:a 10 personer, omklädningsrum, dusch och toalett Notera att du inte får boka fler än ett badpass åt gången. Ordningsregler finns anslagna i entrén till utrymmet. Badtider Du kan boka bastutid på kalender vid dörren till bastun. Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen bildades 1980 och föreningens hus stod inflyttningsklara Föreningen äger fastigheten Oljekrukan 5 med adress Skogsvägen 4-28 och Kungsvägen Föreningens hus omfattar 111 bostäder med sammanlagd yta av m2, 1 hyreslokal med en yta av 15 m2 samt 86 garage och 74 bilplatser. ( Se Original Bofakta Från 1982) Cykelparkering Cykelställ finns vid husen i området. CONTAINER Containern får fyllas med endast brännbart material, detta är viktigt för att slippa extrakostnader.

3 3 Ekonomi När du köpte den lägenhet, som du bor i, var det egentligen inte lägenheten du köpte, utan del av hela bostadsrättsföreningen med rätten att nyttja och att bo i den lägenhet som du har. Detta innebär att du, och vi alla andra, har ett gemensamt ansvar för skötseln av hus och gård och för ekonomin. Våra gemensamma utgifter är bla. lån, räntor, värme- och vattenavgifter, underhåll av mark och byggnader och sophämtning ect. Föreningens inkomster är de avgifter och lokalhyror, som medlemmarna och hyresgäster betalar varje månad. Styrelsen gör inför varje verksamhetsår en budget över utgifter och inkomster. Ibland kan det vara nödvändigt att öka inkomsterna- genom att höja årsavgifterna. Kostnaderna kan hållas nere om alla hjälper till! Underhållskostnaderna kan minimeras genom att alla bidrar till att hålla ordning och reda och tänker på slitaget. Kostnaderna kan också hållas nere genom att alla ser till att ha lagom temperatur i lägenheten och dra ner på elementen om det är för varmt i stället för att vädra ut värmen. Varje grad Celsius som lägenhetstemperaturen höjs med innebär en förbrukningsökning med c:a 6% Genom att inte låta varmvatten rinna i onödan kan vi också hjälpas åt att hålla energikostnaderna nere. Anmäl rinnande kran till HSB Boservice. Detta sparar mycket energi och vatten. Fastighetsskötsel Bostadsrättsföreningen har ingen egen anställd personal. Avtal har tecknats med HSB Östergötland avseende den administrativa förvaltningen och med HSB Boservice vad gäller den tekniska skötseln. Felanmälan kan göras på telefon eller webbformulär Tänk på att det är du som betalar underhåll och reparationer i din lägenhet. Fastigheten Byggnader Flerfamiljshus av sten och träpanel i 2 våningar med loftgångar och balkonger. 4 Radhus finns placerade utmed Kungsvägen. Källarförråd finns i vissa hus. 3 kallförråd är placerade på gården Skyddsrum finns i hus 12, 14 och 15. Lägenheter och lokaler Av föreningens 111lägenheter upplåts alla till bostadsrätt. Bostäder m2 Lokaler 15 m2 Totalt m2 Lägenhetsfördelning 17 st 2 rum & kök 15,3 % 64 st 3 rum & kök 57,7 % 30 st 4 rum & kök 27,0 % Förråd inom lägenhet Förråd utom lägenhet Kvartershus 280 m2 685 m2 180 m2

4 4 TOMT Föreningens tomt gränsar mot gatumark i norr och söder. Väster ut gränsar tomten mot kommuns skogsmark och öster ut mot privata tomter. Tomtarealen är 3,7 HA FÖRENINGSLOKAL Nedanstående gäller för lån av kvarterslokal. Kvarterslokalen får endast lånas av boende i Brf Oljekrukan, för en kostnad av 100 kr. Utlåning i andra hand får ej förekomma om inte godkännande har inhämtats från styrelsen. Den som lånar lokalen skall således själv närvara. Altandörrar och samtliga fönster skall efter kl 2200 vara stängda. Detsamma gäller även de båda éntre- dörrarna. Efter kl 0100 skall det vara tyst. Elementens inställningar får EJ ändras detta gäller även automatiken för belysningen. Det åligger den som lånar lokalen att vara aktsam om densamma liksom om dess inredning och utrustning. Skulle det vid efterkontroll visa att lokalen, dess inredning och / eller utrustning på något sätt är skadad, kommer kostnaden för att återställa lokalen, dess inredning och / eller utrustning i ursprungligt skick att debiteras den lägenhetsägare som lånat lokalen vid det aktuella tillfället. Om det är aktuellt att hänga upp ballonger eller dyl. i taket skall dom krokar som är uppsatta för detta ändamål andvändas. Tejpa EJ fast föremål i taket eller på väggarna. Skall "barnkalas" anordnas får endast den större lokalen andvändas. Vikväggen skall då vara utdragen och dess dörr vara låst. Den inredning och utrustning som finns i lokalen och som är brf Oljekrukans egendom får EJ utan tillstånd avlägsnas från densamma. Efter varje lån av lokalen skall den liksom kapprum, toaletten och gång mellan ytterdörrarna städas i erforderlig omfattning. Är det ostädat vid efterkontrollen kommer kostnaden för städning att debiteras den lägenhetsägare som lånat lokalen vid det aktuella tillfället. Målsmans underskrift behövs om man är under 18 år. Bokning av Föreningslokal Försäkringar Fastigheten Bostadshusen är försäkrade l v till fullvärde. Försäkringen omfattar i huvudsak vatten, brand, inbrott och ansvar. Skada som inträffar i lägenheten ska omgående anmälas till vicevärden (Styrelsen) så att skadeinspektion och åtgärder snabbt kan vitas. Hemförsäkring Trots att fastigheten är försäkrad täcker den inte skada på lösöre i lägenheterna. Detta oavsett orsak. Skada på lösöre täcks alltså bara av hemförsäkringen. Hemförsäkringen täcker också kostnad för självrisk på fastigheten där skadan orsakats av sådant som bostadsrättshavaren har underhållsansvar för. Tänk på att ange till ditt hemförsäkringsbolag att du bor i en bostadsrättslägenhet, vilket innebär att du skall ha en tilläggsförsäkring för din bostadsrätt. Tilläggsförsäkringen betalar föreningen. Styrelseansvar

5 5 Styrelsen har tecknat en särskild styrelseansvarsförsäkring för att skydda sig mot ev. ekonomiska förluster för föreningen förorsakat av oaktsamhet, oförstånd eller brott Grovsopor Andvänd "soptippen" eller kommuns återvinningsanläggning Historik 1980 Bildades bostadsrättsföreningen Oljekrukan Uppfördes husen Om målning av träfasaderna från brun till gult på alla hus utan radhusen Renovering av föreningshuset Ombyggnad av soprummen 2003 Renovering av balkong och loftgångsgolv samt byte av balkongräcke från trä till Aluminiumplåt. Byte och målning av gavlar på radhusen. Samt tätning av takfönster på radhusen Fönsterrenovering i hela området 2006 Byte trappräcken 2007 Byte av reglerutrustning i värmecentralen 2009 Väderprognosstyrning installeras Renovering av bodar, reperation av loftgångar 2011 Byte takfönster, Byte takpapp, renovering av 3st förrådsbodar som finns på husen Byte takpapp Hushållssopor Soptunnorna är placerade vid garaget vid Skogsvägen, vid infarten till parkeringen vid Kungsvägen samt vid gula huset. Soporna skall förpackas väl innan du slänger dem i soptunnan. Så förhindras lukt och ohyra. Tänk på vad du slänger i tunnan, större grejor skall lämnas på soptippen. Endast brännbart material får kastas i containern, kartonger skall vikas ihop så slipper vi betala för luft när vi tömmer containern. Använd miljöstationen på Skogsvägen så sparar vi pengar. Hyra - Årsavgift I bostadsrättsföreningen betalar bostadsrättshavarna inte hyra utan årsavgift. Eftersom man betalar en tolftedel av årsavgiften varje månad kallas denna för månadsavgift. Månadsavgiften skall betalas i förskott. Inbetalningen skall ske före den 1:a i varje månad. Jourtjänst Om du behöver omedelbar hjälp med fel som inträffar på annan tid än dagtid och inte kan anstå till nästkommande arbetsdag kan du ringa tfn Telefonnumret finns också på anslagstavlorna vid tvättstugorna. Tänk på vem som har underhållsansvaret. Ligger underhållsansvaret

6 6 enligt stadgarna på dig som medlem blir det också du som får stå för utryckningskostnaderna ( Ej kontorstid C:a 1200 kr). Är underhållskostnaderna föreningens så bekostar givetvis föreningen utryckningen, men var noga med att inte ringa för sådant som kan vara till nästa arbetsdag. Är du osäker kontakta vicevärden. Lägenheterna Ombyggnad i lägenheten Har du tänkt sätta igång med större ombyggnad, dvs. som berör rumsindelningen (t ex upptagning av dörr i vägg), eller rörsystem i kök eller badrum, måste du ha styrelsens tillstånd. I vissa fall krävs även byggnadslov. Bostadsrättshavaren svarar då för att inhämta och bekosta sådant lov. Underhållsansvar Underhållsansvaret regleras i bostadsföreningens stadgar X "Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick och svara för lägenhetens samtliga funktioner. Bostadsrättshavaren svarar för det löpande och periodiska underhållet utom vad som avser reparation av stamledningar för avlopp, värme, el och vatten som föreningen försett lägenheten med." Nedan följer en tolkning av paragrafen som reglerar ansvarsfördelningen mellan medlem och förening. Lägenhetsdörr Medlemmen ansvarar för allt utom målningen av dörrbladet på dörrens utsida, utvändig karm och foder. Innedörrar Medlemmen ansvarar för allt underhåll. Golv i lägenheten Medlemmen ansvarar för ytbehandlingen, ytbeläggning och byte. Även i våtrum. Inneväggar i lägenhet Medlemmen ansvarar för ytskikt, t ex tapeter, målning eller annan ytbeläggning. Även i våtrum. Innertak i lägenhet Medlemmen ansvarar för ytbeläggning och ytbehandling. Även i våtrum. Fönster Medlemmen ansvarar för allt utom yttre målning. Även glas. VVS - Artiklar Medlemmen ansvarar för allt porslin, vitvaror, diskbänk och övrig inredning, kranar, vattenlås, element, ventiler och packningar samt vatten- och avloppsledningar fram till stamledning. Köksutrustning Medlemmen ansvarar för allt utom stamledningar för el, vatten och avlopp och inte heller för vägginbyggda ventilationskanaler.

7 7 Övrigt Medlemmen ansvarar för all inredning och alla installationer som inte är stam eller stigarledning. El- Artiklar Medlemmen ansvarar för all el- utrustning i lägenheten utom stigarledning och stigarbox. Våtrumsskötsel Underhållsansvaret regleras i bostadsrättsföreningens stadgar 5 och våtrum är utrymmen som kräver lite extra tillsyn och skötsel. I våtrummen är du inte bara ansvarig för ytsikten utan även för tätskikten. Dvs. för allt som gör att inte vatten eller fukt tränger ut från ditt våtrum. Kostnaderna för följderna av sådant läckage betalas av den son indirekt, genom bristande underhåll, förorsakat läckaget. Här följer några råd om hur du kan sköta ditt badrum och din dusch för att undvika läckage: 1. Kontrollera med jämna mellanrum, att det är tätt runt golvbrunn och eventuella rörgenomgångar in golv och väggar. 2. Gå regelbundet igenom alla skarvar i golv- och väggbeklädnader. Kontrollera att de är täta och sitter fast överallt. 3. Om det uppstår sprickor eller hål kakelfogar eller andra väggbeklädnader måste du se till att det lagas omedelbart. 4. Rensa golvbrunn från hår och annat med jämna mellanrum. 5. Håll rent under badkaret. Där samlas lätt damm och smuts som binder fukt. 6. Vid håltagning i vägg bör man täta ordentligt med silikonfogmassa för våtrum. 7. Håll ventilationsdon öppna och rena. 8. Vill du placera en torktumlare i våtrum bör den vara av kondenstyp. Medlemskap När en bostadsrätt överlåtits till ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten och flytta in i lägenheten endast om han eller hon antagits som medlem i föreningen. Förvärvare av bostadsrätt skall, skriftligen till styrelsen, ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen. Se även under rubriken " Överlåtelser " Ohyra Boende som i sin lägenhet upptäcker ohyra ska ta kontakt med vicevärden för att få rätt telefonnummer. Sanering mot skadeinsekter, råttor, möss och övriga insekter ingår i fastighetsförsäkringen och utförs utan självrisk. Ordningsregler

8 8 För vår gemensamma trivsel Lägenheten Det är en sak som är lätt att glömma när vi är hemma. Nämligen att grannen kanske ska upp tidigt nästa morgon och inte han sova för att vår TV, radio eller dylikt står på för högt. Eller att vi går i träskor eller gör något annat som stör. Ditt golv är grannens tak. På tal om radio och TV: Utomhusantenn eller parabol får bara sättas upp efter tillstånd. Vår tvättstuga Om vi följer anvisningarna i tvättstugan så går arbetet lättare och våra maskiner både håller längre och fungerar bättre. Naturligtvis gör vi rent efter oss. Då blir tvättstugan ännu trevligare att använda när din granne eller du kommer nästa gång. Tänk på säkerheten och lämna aldrig barnen ensamma i tvättstugan! Lämna tvättstugan som du själv vill överta den. Vår gård Vår gemensamma utemiljö blir ännu vackrare och trivsammare om vi andvänder de uppställningsplatser som finns för bilar och cyklar. Vårda och ta hänsyn till buskar och planteringar. Att vi är aktsamma och inte skräpar ner är en självklarhet. Katter och hundar håller vi under uppsikt så de inte förorenar. Du har fått några tips och råd som kan underlätta ditt boende, öka trivsel och kanske gör att vi slipper onödiga kostnader i vår förening. Man kan inte ha regler för allt. Man måste visa omdöme också. Tänk själv. Inga regler kan ersätta hänsyn. Pantsättning En bostadsrättslägenhet betraktas som lös egendom och kan till skillnad mot hyresrätt eller sk. andelsrätt tas i pant för skuld. Vem som helst kan ta ett lån med bostadsrättslägenheten som pant under förutsättning att bostadsrättshavaren medger att bostadsrätten får tas i pant. Bostadsrättsföreningen är skyldig att så snart man får kännedom om att lägenheten pantförskrivits föra in detta som en notering i lägenhetsförteckningen. Pant som löses skall på samma sätt avnoteras ur lägenhetsförteckningen. Bostadsrättsföreningen är också skyldig att meddela panthavaren om bostadsrättshavaren häftar i skuld till bostadsrättsföreningen med mer än en månadsavgift. För pantsättning tar föreningen ut, av pantsättaren, en pantsättningsavgift med 1% av gällade basbelopp vid varje tillfälle för ny eller omförd pantnotering. Se även under "Avgifter" Papper / Glas / Plast avfall Lämna papper som tidningar, glas, plast och dylikt på miljöstationen vid Skogsvägen, så slipper vi detta i soptunnorna och vi sparar pengar. Städning

9 9 Städning på gemensamma ytor som korridorerna, toaletterna i tvättstugorna städas av HSB Boservice, samt fönster i tvättstugorna och föreningslokalen. I övrigt städar var och en efter sig i tvättstugorna och den som har hyrt föreningslokalen ansvarar för att det blir städat. Föreningen anordnar även städdagar (vår och eventuellt höst) och då ställer alla upp efter bästa förmåga. Släpvagnen Släpvagnen ägs av föreningen och får endast lastas med komposterbart material, grenar max 1 cm tjocka. Inga krukor eller plastsäckar får finnas i lasten. OBS; Börja lasta längst fram. Styrelsen Styrelsen består av minst tre ordinarie ledamöter och en supplant. På anslagstavlorna vid tvättstugorna finns ett informationsblad med namn och telefonnummer på den styrelse som är vald just nu. Styrelsemöte är inte öppna vilket betyder att styrelsen själv avgör om någon utöver styrelsen får närvara vid hela eller delar av styrelsemötet. Styrelsens protokoll är inte heller offentliga. Styrelseledamöterna har tystnadsplikt och får inte yppa frågor som rör enskild person. Tvättstugor 2 tvättstugor är belägna i föreningshuset, 1 tvättstuga i gula huset. Du bokar tid genom att sätta din bokningscylinder märkt med lägenhetsnummer i bokningstavlan. Glöm inte att ta bort bokningen om du inte ska tvätta. Tvättider Du kan boka tvättid alla dagar kl Det är inte förbjudet att tvätta på andra tider än ovan, men det går inte att reservera sådan tid, du får alltså tvätta om ingen annan har tagit tvättstugan i anspråk. För den gemensamma trevnaden hjälps vi åt att hålla snyggt genom att städa efter oss. Uppvärmning Uppvärmningen sker med hjälp av fjärrvärme och samtliga radiatorer ska vara försedda med termostatventiler. Årsstämma En gång om året Maj månad - ska föreningen ha sin ordinarie årsstämma. På stämman väljs styrelse, revisorer och valberedning. Verksamhetsberättelse och bokslut för det gånga året gås igenom och förklaras.

10 10 Stämman avgör hur årets över- eller underskott behandlas.. Medlem som önskar visst ärende behandlat på föreningsstämma, skall skriftligt anmäla ärendet till styrelsen före Mars månads utgång. Detta för att styrelsen skall hinna behandla motionerna och utarbeta förslag till beslut. Tidigast fyra veckor och senast 14 dagar före ordinarie stämman får du kallelse med dagordning och nödvändig information. Varje medlem har en röst. Om du inte kan komma själv, så kan du ge fullmakt åt make/maka, sambo eller annan medlem. Ingen får dock, såsom ombud, företräda mer än en (annan) medlem. Överlåtelse Överlåtelsen hanteras av säljare och köpare genom upprättande av överlåtelseavtal. Överlåtelsen är inte giltig förrän Köparen/köparna har blivit godkänd som medlem i föreningen. Se även under rubriken " Medlemskap". Att tänka på vid lägenhetsförsäljning / köp: Överlåtelseavtal finns hos vicevärden. Säljaren: Du har upplysningsplikt. D v s du är skyldig att upplysa köparen om eventuella fel och brister i lägenheten Planerar föreningen reparationer / ombyggnader som kan ha betydande inverkan på månadsavgiften, ska du informera om det. Kontakta din vicevärd minst 3 veckor före beräknad tidpunkt för överlåtelsen. Fyll i överlåtelseavtalen (4 ex), som ska undertecknas av både säljare och dess maka/make eller av samtliga sammanboende och köpare. Lämnas sedan till vicevärden. Påminn köparen om att lämna in namnändringslappen till vicevärden. Styrelsen i bostadsrättsföreningen skall godkänna köparen/köparna som medlemmar. Bostadsrättsföreningen gör en tillsyn av lägenheten. Bostadsrättsföreningen har rättighet att anmärka på underhåll av våtrum, diskmaskins- elinstallationer som kan vara till skada för fastigheten. OBS! Lägenheten säljs i befintligt skick. Om bostadsrätten är pantförskriven ( lämnad som säkerhet för lån ), bör lånet vara löst en vecka innan överlåtelsen avslutas. Banken eller säljaren skickar bekräftelse till HSB att detta har skett. Registrering av överlåtelsen sker på HSB - kontoret. Har du frågor kontakta HSB -kontor. Mjölby: Redovisa med kvitto senaste månadsavgiftsbetalningen. Finns det pengar i inre fonden följer dessa lägenheten och inte personen. Vid arv skall bouppteckningen vara registrerad hos skattemyndigheten innan överlåtelse kan ske. Datum för köp och tillträde skall alltid vara vid ett månadsskifte.

11 11 Glöm inte att ändra abonnemang för hushållsel och telefon och att samt göra adressändring! Köparen: Bostadsrättsföreningen tar en kreditupplysning på köparen innan medlemskap beviljas. Bostadsrättsföreningen gör tillsyn av lägenheten. Bostadsrättsföreningen har rättighet att anmärka på underhåll våtrum diskmaskins- elinstallationer, som kan vara till skada för lägenheten. OBS! Lägenheten köps i befintligt skick. Överlåtelseavgift, 1000 kr, betalas av köparen. Överlåtelseavgiften faktureras. Det är viktigt att köparen/köparna bestämt sig för hur de ska äga lägenheten, bara en ägare eller gemensamt, innan den slutliga överlåtelsen. Om köparen/köparna inte är medlemmar i HSB Östergötland, ska de betala en andelsavgift på 500 kr/ägare. Avgiften faktureras. Bostadsrätten kan ägas av flera, men alla måste betala andelsavgiften. Är lägenheten belånad måste säljaren lösa panten innan överlåtelse fullbordas. Köparen har skyldighet att undersöka lägenhetens skick. Uppgift om lägenhetens yta grundas på senast gjorda uppmätning. Ytan kan ha förändrats därefter, HSB/bostadsrättsföreningen ansvarar inte för att angiven yta överensstämmer med verklig yta. Begär kvitto på erlagd handpenning och köpeskilling. Pantsättningsavgift tas ut om lägenheten lämnas som säkerhet för ett lån. Avgiften är högst 1 procent av gällande basbelopp, och täcker de administrativa kostnader som uppstår när pantförskrivningen noteras i lägenhetsförteckningen. Varje gång det sker en pantsättning/ändring tas pantsättningsavgift ut. Pantsättningsavgiften faktureras. Lämna in namnändringslappen ( som fylls i av köparen/köparna) till vicevärden. ÖVRIGT. Hur hanteras vattenskador i bostadsrättsföreningen? En lathund för medlemmar och förtroendevalda. Den berör flertalet skadetyper men gör inte anspråk på att vara heltäckande. När en vattenskada drabbar föreningen kan det vara praktiskt ur många synpunkter att föreningen samordnar de totala vattenskadorna genom att samma entreprenör reparerar såväl skador på det som föreningen är ansvarig för, som det som medlemmen ansvarar för. Innan föreningen vidtar åtgärder i medlemmens lägenhet, för det som medlemmen är ansvarig för, är det viktigt att föreningen och medlemmen skriftligen avtalar om att kostnadsfördelning skall ske utifrån bostadsrättslagens bestämmelser och föreningens stadgar, dvs att medlemmen bekostar det medlemmen är underhållsansvarig för. Glöm heller inte att anmäla skadan till såväl föreningens som medlemmens försäkringsbolag. Om entreprenör skall anlitas står föreningen som beställare. GENERELLT GÄLLANDE VID OLIKA SKADETYPER Skador som drabbar medlemmens lägenhet på grund av brister i underhålls- eller tillsynsskyldigheten ska åtgärdas och bekostas av medlemmen. Underhållsansvaret på den egna lägenheten finns i bilden oavsett hur skadan uppkommit. Om man för att minska kostnaden för medlemmen nyttjar fastighetsförsäkringen får medlemmen räkna med att betala delar av självrisken. Bostadsrättstillägget kan nyttjas betr. ytskikten. Åldersavdrag tillämpas.

12 12 Om skada uppstår på grund av slarv och skadeståndsskyldighet kan påvisas gäller andra regler betr. Försäkringsskyddet i all här ovan uppräknade skadetyper. Ev. skadeståndsskyldighet utreds alltid av försäkringsbolaget. SKADA FRÅN VATTENLEDNING Föreningen svarar för reparation av ledning för vatten som föreningen har försett lägenheten med. Övriga vattenledningar, tex. till disk- och tvättmaskiner svarar medlemmen för. För skador i lägenheten som uppkommer till följd av en vattenledningsskada ansvarar föreningen (normalt) för såväl reparation av vattenledningen som följdskador i lägenheten. Fastighetsförsäkringen Bostadsrättstillägget kan lämna ersättning för ytskikten. SKADA FRÅN AVLOPPSLEDNING Föreningen är ansvarig för reparation av avloppsledning. För skada runt golvbrunnen svarar medlemmen om golvbeläggningen inte sluter tätt mot golvbrunnen eller om skadan beror på att golvbrunnen inte rengjorts. Skulle skadan bero på att golvbrunnen varit trasig, tex. sprucken, är det föreningen som åtgärdar skadan. Droppskador under diskbänk kan medlemmen bli ansvarig för. Fastighetsförsäkringen Bostadsrättstillägget kan lämna ersättning för ytskikten. SKADA FRÅN RADIATOR- OCH VÄRMELEDNING Föreningen svarar för underhåll och reparation av radiator och värmeledning som föreningen försett lägenheten med. Medlemmen svarar för skador som beror på att radiator eller värmeledning läcker vid ventiler tex. och parkettgolvet skadas. Fastighetsförsäkringen Bostadsrättstillägget kan lämna ersättning för ytskikten. SKADA FRÅN DISK- OCH TVÄTTMASKIN Medlemmen svarar för skada på disk- och tvättmaskin och vattenledning till dessa samt följdskador, tex. skador på golv, väggar och tak i den egna lägenheten. Fööreningen har att åtgärda skador på skiktet under ytskikten tex. bjälklag, innebärande att föreningen frigör detta, uttorkar och återställer ytan så att medlemmen kan återställa ytskikten. Fastighetsförsäkringen Medlemmens hemförsäkring / bostadsrättstilläggs kan lämna ersättning för skada på disk- tvättmaskin och lämna ersättning för ytskikten. SKADA FRÅN GOLV- OCH VÄGGBEKLÄDNAD I VÅTRYMMEN Medlemmen ansvarar enligt stadgarna för samtliga golv, väggar och underliggande tätskikt. Medlemmen är alltid ansvarig för att golv- och väggbeklädnad håller tätt. Föreningen svarar för uttorkning av stomme, dvs. skikten bakom tätskikten.

13 13 Fastighetsförsäkringen Bostadsrättstillägget kan lämna ersättning för ytskikten. SKADA FRÅN UTIFRÅN INTRÄNGANDE VATTEN Medlemmen har underhållsansvar för ytskikten i egna lägenheten. Föreningen är ansvarig för fastighetens kärnegenskaper, tex. att det inte regnar in. Har medlemmen lämnat fönster eller dörr öppen med vattenskada som följd, gäller medlemmens underhållsansvar. Skador från läckande tak, öppna fönster och dörrar eller otäta ytterväggar är undantagna från såväl fastighets- hem och tilläggsförsäkring. Detsamma gäller för skador för vattenskador från kärl, vas eller hink som välter. SKADOR FRÅN AKVARIUM, VATTENSÄNG, KYL OCH FRYS Medlemmen svarar för skador på golv, väggar och tak. Fastighetsförsäkringen Bostadsrättstillägget kan lämna ersättning för ytskikten. HINDER OCH MEN I NYTTJANDE Om lägenheten blir delvis obrukbar till följd av vattenskada, som föreningen ansvarar för, utgår normalt sett ingen kompensation från föreningen. Ersättning kan utgå om föreningen blir skadeståndsskyldig eller om föreningen dröjer med att vidta reparationsåtgärder som föreningen är ansvarig för. Om vattenskadan är ersättningsbar ur fastighetsförsäkringen betalas eventuella merkostnader för boendet från hemförsäkringen. Detta gäller tex. om den boende måste flytta från sin bostad med anledning av vattenskada.

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Årsredovisning Brf Tunö 2012

Årsredovisning Brf Tunö 2012 Årsredovisning Brf Tunö 2012 Ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här nedan förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01 Brf Husby Basinformation 2012 Stockholm 2011-12-01 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om BRF Muraren 1 3 1.1. Organisation 3 1.2. Förvaltning 3 1.3. Vad är en bostadsrätt 3 1.4. Vad är en bostadsrättsförening

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN B rf REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSÖRENINGEN REGATTAN 5 5 31 5 33 5 35 5 37 5 39 L I D 1954 I N G Ö Ordningsregler Juni 2011 Innehåll Inledning... 3 Bostadsrättsföreningen Regattan 5... 4 akta om fastigheten...

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12 Medlemsinformation Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2 Uppdaterad 2014-05-12 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Styrelsens ansvar och befogenheter...4 3. Förvaltning och fastighetsskötsel...4

Läs mer

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på Värt att veta SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.wallfast.com Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port. INNEHÅLL

Läs mer

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten Solhagas Gula 2014 Viktig information till dig som bor i Solhaga Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten 1 Förord Detta är den fjärde upplagan av Solhagas Gula. Större delen

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Uppdaterad 2014-04-18 Sida 1 av 12 Akuta fel Vid akuta fel, exempelvis vattenläckage, avloppsstopp eller hissfel, ringer man dagtid

Läs mer

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden Innehåll Välkommen till din nya bostad! Områdets historia 1. Om bostaden 1:1 Att bo i bostadsrätt 1:2 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? 1:3 Besiktning och säkerhetstänkande 1:4 Hemförsäkring

Läs mer

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT I detta dokument hittar du information om Brf Ymsen, vad som gäller för diverse frågor och vem du ska vända dig till med frågor och om problem uppstår. ADB fastighetsservice ADB fastighetsservice är föreningens

Läs mer

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN Kallad Brf Nordosten Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN VILL DU FLYTTA HEMIFRÅN? 2 Säkert har du många gånger tänkt tanken att skaffa dig ett eget hem. För att göra det enklare när det väl blir dags bör du börja med

Läs mer