Nr Ärendemening Sid Anm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr Ärendemening Sid Anm"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde kl i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen Pettersson Ordförande Agnetha West Sekreterare Nr Ärendemening Sid Anm Beslutsärenden 1. Budgetuppföljning per juli 2 2. Lägesrapport angående prestationsersättning till kommuner för införandet av lokala värdehetsgarantier Lägesbeskrivning i hemvården Bostad med särskild service i form av servicebostad Slutrapport Näckrosprojektet Separat pdf-fil 6. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS kvartal Verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen Delgivningar Anmälan delegationsbeslut 45 Informationsärenden 10. Verksamhetschefens rapport 11. Information från MAS 12. Övriga information - Kö till särskilt äldreboende - Information om behandlingscentrum

2 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr :15:51 VON Vård- och omsorgsförvaltningen Iréne Bengtsson Vård- och omsorgsnämnden Budgetuppföljning Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska uppföljning per juli 2013 godkänns. 2. Sammanfattning Resultatet under perioden januari-juli 2013 är Stab (inklprojekt) : periodens resultat +2093tkr, årsprognos tkr Socialtjänst: periodens resultat +1419, årsprognos tkr Säbo: periodens resultat -1748, årsprognos tkr Hemvård: periodens resultat , årsprognos tkr Funktionsstöd: periodens resultat 1 524, årsprognos tkr Utfallet för juli är vilket är en förbättring med tkr från maj. Alla områden förutom Hemvård påvisar en positiv förändring under perioden juni juli. Viss osäkerhet finns dock i siffrorna p g a sommarsemestrar och att förvaltningen har en ny ekonom som inte har hunnit sätta sig in i alla delar. En ny prognos med julis utfall som bas har tagits fram vilken landar på tkr jmf med tidigare tkr. Hemvårdens underskott ökas till tkr men farhågor finns att detta inte kommer att räcka. Å andra sidan bör både Särskilt boende, Funktionsstöd och Stab kunna förbättras ytterligare. En ordentlig genomlysning kommer att göras i samband med delårsbokslutet. Beslutsunderlag Ekonomisk uppföljning Iréne Bengtsson Förvaltningschef OXL2621 v Beslut till: FC (FÅ) OC (FÅ) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

3 Vård och omsorgsförvaltningen jul 13 Resultaträkning Prognos Prognos Förändring Ack utfall Ack utfall Avser Årsbud Maj Juli prognos Maj Juli Förändring Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: Intäkter Kostnader Personal K Kostnader Lokaler , K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: Kostnader SUMMA Resultat per område Prognos Prognos Förändring Ack utfall Ack utfall Årsbud Maj Juli prognos Maj Juli Förändring Stab IFO Hemvården Säbo FS Projekt SUMMA Utfallet för juli är vilket är en förbättring med tkr från maj. Alla områden förutom Hemvård påvisar en positiv förändring under perioden juni juli. Viss osäkerhet finns dock i siffrorna p g a sommarsemestrar och att förvaltningen har en ny ekonom som inte har hunnit sätta sig in i alla delar. En ny prognos med julis utfall som bas har tagits fram vilken landar på tkr jmf med tidigare tkr. Hemvårdens underskott ökas till tkr men farhågor finns att detta inte kommer att räcka. Å andra sidan bör både SÄBO, FS och Stab kunna förbättras ytterligare. En ordentlig genomlysning kommer att göras i samband med delårsbokslutet.

4 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Period: A5: 61* RR per Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff I Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: I Intäkter K Kostnader Personal K Kostnader Lokaler , K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: K Kostnader RAPPORTTOTAL Stab och projekt Juli 2013 Kunder: Genomlysningen av hemtjänsten är slutförd och överlämnad tillverksamheten. Medarbetare: Sedan 1 april minskad tjänst med 0,5 årsarbetare, It-pedagog. Från juni minskning av två tjänster då vakanser inte tillsatts under resten av Arbete pågår i förvaltningen för att se vilka behov av stabsfunktioner som behövs för 2014 och framåt. Verksamhet: Framtagande av ledningssystem för kvalité. Framtid/åtgärder: Översyn av hur stabens resurser används och hur effektiviseringar kan genomföras. Ekonomi: Resultat 2093 Minskad personal 720 tkr, minskad buffert 660, It kostnader 120, Årsprognos efter åtgärder: tkr :19

5 Ansvarsrapport Totalt Period: A5: RR per Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff I Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: I Intäkter K Kostnader Personal K Kostnader Lokaler ,46410 K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: K Kostnader RAPPORTTOTAL Funktionsstöd verksamhetsuppföljning per juli Kund och volym Volym juli 2013 Volym april 2012 Uppskattad volym oktober 2013 Sysselsättning Sunnangården inkl Finlir och praktik 18 Finlirarna Gnistan Silver månen Praktik 3 5 Totalt sysselsättning: Korttidstillsyn LSS Korttidstillsyn SoL Personlig assistans Assistansersättning 7 7 LSS 2 3 Extern assistansersättning 8 8 Extern LSS :38

6 Ansvarsrapport Totalt Kontaktperson SOL LSS Totalt kontaktperson: Korttidsvistelse Thule LSS extern korttidsvistelse LSS läger/kollo LSS familjehem SoL Läger/kollo SoL kontaktfamilj Enhet Volym juli 2013 Volym april 2013 Uppskattad volym oktober Socialpsykiatri- boendestöd Socialpsykiatri- extern placering Bostäder med särskild service Gruppbostad intern Gruppbostad extern Servicebostad intern Gruppbostad barn extern LSS familjehem Analys: Det finns två obudgeterade kunder och en på väg in inom personlig assistans. Inom funktionsstöd tenderar kunderna och omfattningen av behov fortsatt öka. En del i förberedelserna för hur dessa ska tas emot är Servicebostäder. Funktionsstöd fortsätter kartläggning av framtida behov och matcha verksamheten efter det. Medarbetare Delar av personalen har hög korttidsfrånvaro och tre medarbetare är långtidssjukskrivna. Aktivt rehabiliteringsarbete pågår. Sommaren har inneburit en del mertid inom personlig assistans på grund av sjukdom hos vikarier. Verksamhet/kvalité Funktionsstöd fortsätter att utveckla och förbättra hanteringen av schemaläggning och stjärnturer. Inom socialpsykiatrin främst men även övriga inom funktionsstöd kan genom utvecklat förhållningssätt och metodarbete bland annat ESL- ett självständigt liv, få möjlighet till mer fokuserat arbete kring att fånga vad brukarnas behov och önskemål är. Funktionsstöd kommer under hösten att fastställa metodarbetet och över tid utbilda medarbetarna i de metoder som ska användas :38

7 Ansvarsrapport Totalt Framtid/åtgärder - Sänka personalkostnader inom Bostad med särskild service och arbeta med resursfördelning. Verkställt och pågår. - Personlig assistans: se över bemanningsorganisationen. Konsekvens: förändringsarbete tar tid och det innebär att besparing på prognostiserade 300 är osäker. Arbetet pågår. - Ej tillsätta vakant tjänst Sysselsättning SoL från och med maj till december. Använda samordnare mer som resurs i sysselsättning SoL. Verkställt. - Boendestöd bemannas utifrån beställd tid. Arbete pågår med Socialtjänst bistånd. Ekonomi Resultat prognos Utfall per juli: Reglering: plus 490 ass ers, plus 83 betald faktura avser augusti, uppbok pers ass minus 690 Resultat efter reglering: tkr Prognos 2013: Analys: Prognos 2013 minus 1500 beräknas på differensen på underskottet från maj månad till juli månad. Beror främst på ej budgeterade kostnader personlig assistans, två nya kunder. Prognosen är osäker då ytterligare en kund beviljats personlig assistans. Beräknad kostnad för insatsen beror på när insatsen verkställs utifrån organisation och kundens önskemål :38

8 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Period: A5: RR per Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff I Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: I Intäkter K Kostnader Personal K Kostnader Lokaler , K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: K Kostnader RAPPORTTOTAL Uppföljning per juli 2013 Hemvården KUND: Från juni till juli månad ökade hemtjänsttimmarna från 4147 till 4402, en ökning med 255 timmar. Detta beror till den största delen att Nyköpings lasarett minskade antal vårdplatser. Hemsjukvården hade under slutet av juni och juli månad en hög arbetsbelastning. Serviceinsatserna med städ och inköp ökade 132 timmar. Antal kunder i juli månad (inkl larmkunder) 381st Medarbetare: Under sommarmånaderna juni, juli har verksamheterna fungerat relativt bra. Vikarier har skolats in, två har avslutats. Hemvården har haft en del sjukskrivningar och vissa dagar svårigheter med vikarie tillsättning. Två anställda har fått avgångs vederlag. Båda enhetscheferna avslutar sina tjänstgöringar i Oxelösunds kommun den 31/8. Ny enhetschef har rekryterats, Susanne Sabith och börjar sin tjänstgöring den 1/ 10. Rekrytering av den andra chefstjänsten pågår. Verksamhet/Kvalité: Planeringsverktyget TES är i gång med pilotgrupperna Frösäng och Demenshemtjänsten. En kvalitetssäkring för kund och bättre arbetsmiljö för personal. Införandet av Tes pågår i övriga grupper och hela hemtjänsten beräknas vara igång senast 15/9. Pilotgrupperna kommer att börja med införandet av mobiltelefoner under månadsskiftet september- oktober. Det innebär att all planering finns åtkomligt i mobilen. Arbetsmiljöverket var på besök i början av juli efter anmälan 6kap.6a$ gällande Frösängs hemtjänstgrupp. Yttrande har skickats enl.17$ Förvaltningslagen och områdeschef har även haft telefonkontakt med arbetsmiljöverket :38

9 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Framtid/åtgärd: Genomlysningen av Hemvården pekade främst på att Brandstation inte är lämplig ur arbetsmiljösynpunkt. Den första åtgärden blir att flytta ut hemtjänstgrupperna Sunda och Frösäng från Brandstation till Björntorp. Parallellt kommer vi att arbeta med utveckling av arbetsgrupper, genomförandeplaner, kontaktmannaskap, bemötande m.m. I september månad kommer Rehab och hemsjukvården ha en gemensam halvdag för att planera hemtjänstens utformning av teamträffar, handledning till personal m.m. Ekonomi: -597tkr juli månads resultat Under juli månad har personalkostnaderna minskat i ett verksamhetsområde från att under året varje månad gå på minus till ett utfall +23tkr. Hemsjukvården har däremot haft ett högt tryck under sommarmånaderna vilket generat övertidsersättning på -30tkr. Avgångsvederlag har betalats ut med 305tkr, inskolningar samt semesterlöner, sjukfrånvaro. Kostnader för hjälpmedel har ökat vilket bla beror på Klippans öppnande. Prognosen kommer att kunna förändras till det bättre genom bla TES, besparing av enhetschef tjänster innan tillsättning. Anne Ringdahl Områdeschef :38

10 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Period: A5: RR per Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff I Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: I Intäkter K Kostnader Personal K Kostnader Lokaler , K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: K Kostnader RAPPORTTOTAL Socialtjänsten juli 2013 Kund Volym: Antal barn respektive vuxna som har beviljat bistånd i form av placering på institution, egna familjehem och kontaktpersoner presenteras i nedanstående diagram. Ekonomiskt bistånd ligger på en fortsatt hög nivå. Analys: Antal barn placerade på institution ligger på en låg nivå. Vi har i dagsläget inte kännedom om att något nytt barn skulle vara i behov av institutionsplacering. Vi är medvetna om att nya behov av placeringar kan uppkomma under året. Antal barn placerade i egna familjehem ligger på en ganska stabil nivå även om en mindre ökning skett de sista månaderna. När barn inte kan bo kvar i det egna hemmet söker vi alltid i första hand boendelösningar inom barnets nätverk och det kan då bli fråga om placering i egna familjehem. Antal barn med kontaktperson eller kontaktfamilj fortsätter att minska. Bedömningen är att den relativt goda tillgången på sommarjobb ska visa sig i lägre ekonomiskt bistånd till hösten :13

11 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period 45 Antal barn jan 12 feb mars apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan 13 feb mar april maj jun jul aug sep okt nov dec 5 Antal plac i institution Antal plac i fam.hem Antal med kontakt pers :13

12 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Antal vuxna placerade på institution har minskat. Vi har i slutet av juli en person på LVM, två personer på köpt SoL-institution och sex personer på Oxelösunds nystartade HVB. Vårt egna HVB kommer inom kort att vara fullbelagt och vi planerar att utöka antalet platser från 8 platser till 9. Ingen vuxen är placerad i eget familjehem. Antal vuxna med kontaktperson eller kontaktfamilj fortsätter att minska. 25 Antal vuxna jan 12 feb mars apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan 13 feb mars apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antal plac i fam.hem Antal med kontaktpers Antal plac extern instution Antal plac internt HVB :13

13 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Medarbetare Volym: En vakant tjänst socialsekreterare på socialtjänst vuxna, två vakanta tjänster på socialtjänst barn. Analys: Det är svårt att rekrytera socialsekreterare. För att kunna handlägga den lagstadgade myndighetsutövningen har vi för närvarande 2 socialsekreterare från konsultföretag på deltid.. Verksamhet/kvalité Utveckling: Uppstarten av vår nya HVB-verksamhet fortsätter. Vi förbereder socialtjänstens olika verksamheter för att kunna verkställa kommunens utökade ansvar utifrån föreslagna ändringarna i socialtjänstlagen. Förändringarna gäller bättre uppföljning av placerade barn, bättre samarbete med skolförvaltningen runt placerade barn och den så kallade jobbstimulansen inom ekonomiskt bistånd. Jobbstimulansen innebär att socialtjänsten from 1 juli 2013 har ett större ansvar för att stärka möjligheterna för personer med ekonomiskt bistånd att försörja sig själva genom arbete samt ett mera uttalat ansvar för att stimulera, uppmuntra och stödja biståndsmottagare till egen försörjning. Kommun och Landsting har numera ansvar för att gemensamt planera för behandling av personer med psykisk sjukdom i kombination med missbruk. Analys: Oxelösunds kommuns behandlingscentrum med HVB förväntas ge bättre kvalité och resultat för kund. Det pågående arbetet med att ta fram riktlinjer och arbetsrutiner inom alla verksamheter inom socialtjänsten fortsätter. Riktlinjer för all myndighetsutövning som är tillgänglig för våra kommuninvånare på kommunens hemsida samt skriftliga arbetsrutiner för våra handläggare bidrar till en mera rättssäker handläggning. Framtid/åtgärder Konsekvenser: - Fortsatt arbete tillsammans med kund och med kundens nätverk på hemmaplan och med restriktiva biståndsbeslut bedöms i dagsläget ge ett överskott på 3200 tkr för institution barn. - Arbetslösheten och särskilt ungdomsarbetslösheten är hög och ekonomiskt bistånd visar ett underskott per juli med 571 tkr och bedöms trots en god tillgång på sommarjobb inte kunna hålla budget på helårsbasis. Bedömningen är att vi kommer att visa ett underskott på ekonomiskt bistånd på 300 tkr. En osäkerhetsfaktor är även hur mycket jobbstimulansen kommer att fördyra försörjningsstödet. Analys: Vi behöver intensifiera arbetet med arbetslösa personer och särskilt arbetslösa ungdomar så att de snabbare kommer in på arbetsmarknaden eller börjar studera och kan försörja sig själva :13

14 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Ekonomi Resultat +/-, åtgärder, prognos: Resultat juli prognos årsresultat Socialttjänst områdeschef Socialtjänst bistånd /-0 Socialtjänst barn Socialtjänst vuxna /0 Uppbokningar Besparingar +800 Socialtjänsten totalt :13

15 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Period: A5: RR per Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff I Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: I Intäkter K Kostnader Personal K Kostnader Lokaler , K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: K Kostnader RAPPORTTOTAL Uppföljning per juli 2013 SÄBO KUND: Antal personer som finns nu på tillfälliga avdelningen är i dagsläget 6 st. På Hällen finns i dagsläget 12 personer och en växelvårdare. På vår Säbolista, med kön till plats på särskilt boende, finns 14 personer. Sex av dessa personer väntar i hemmet på plats och åtta personer väntar på Hällen eller Klippan och en finns på plats på säbo på annan ort och väntar på plats i Oxelösund. Medarbetare: Under sommaren har vi haft problem med några av våra semestervikarier som inte har kommit när de ska och har haft mycket frånvaro. Eftersom denna period är skör med mycket ordinarie personal som är frånvarande så får detta problem stor effekt för de resterande personer som fortsatt är i tjänst. En del övertid har blivit resultatet. Verksamhet/Kvalité: Vår lösning med en samordnare på Säbo har börjat ge resultat och målet är att han skall fortsätta att arbeta ytterligare med uppdraget och hitta fler samordningsvinster. Vi jobbar mycket nu med våra uppdragshandlingar för EC och Assistenter. Planeringsarbetet med nedläggning av Klippan fortgår samt planeringen för lösning med att öppna permanenta platser. Framtid/åtgärd: Vi fortsätter att arbeta med den åtgärdsplan som vi gjorde i början på året med besparings- och effektiviseringslösningar. Vi i ledningsgruppen kommer att leta efter en lösning för att under nästa år kunna ha kvar den samordningsfunktion som finns idag. Vi kommer att arbeta med vårdtyngdsmätningsinstrumenetet mer strukturerat under hösten :18

16 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Ekonomi: Resultatet per juli är i systemet Efter avläsningen har fakturor för det nya matavtalet, som gäller från , kommit och dessa finns inte inne i systemet men intäkten för dessa är inne. Detta ger en försämrad prognos som är Detta resultat är ändå förbättrat sedan maj med 450 tkr. Fördjupad analys av resultatet kommer att ske under tiden fram till delårsbokslutet. Årsprognosen är förbättrat till minus fyra miljoner i dagsläget. Då osäkerhetsfaktorn är stor kring hur stängning av Klippan kontra öppnande av flera platser permanent, samt osäkerhetsfaktorn kring vad matavtalet betyder för oss så kan inte prognosen förbättras ytterligare i dagsläget. Arbetet med ekonomin fortlöper nu mer intensivt då alla EC och OC är tillbaka från semestern. Räknearbete tillsammans med ekonom kommer att pågå ytterligare till framförallt delårsbokslutet. Linda Bergström :18

17 Tjänsteskrivelse Von (2) Datum Dnr :16:09 VON Vård- och omsorgsförvaltningen Anne Ringdahl Vård- och omsorgsnämnden Sammanställning av arbetet med lokala värdighetsgarantier 1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens beslutar godkänna föreslagna lokala värdighetsgarantier för hemvården. 2. Sammanfattning Hemvården har bjudit in pensionärsorganisationer, politiker och kunder från hemvården för att diskutera och föreslå lokala värdighetsgarantier. Arbetet fördelades på två halvdagar och processades i totalt åtta grupper. Grupperna fick diskutera igenom möjliga garantier för att sedan mer selektivt välja tre garantier som gruppen ansåg vara viktigast. De garantier som lyftes fram flest antal gånger är; Kontinuitet, sjävbestämmande och passa tider. OXL2621 v Historik Under 2013 har ett omfattande kvalitetsarbete påbörjats inom hemvården. Ett led i det påbörjade förbättringsarbetet är att arbeta fram lokala värdighetsgarantier. De lokala värdighetsgarantierna ska implementeras och finnas med i Vård- och omsorgsförvaltningens ledningssystem för kvalitet. Vård- och omsorgsförvaltningen beslutade att skjuta upp arbetet med lokala värdighetsgarantier under 2012 på grund av pågående omorganisering och flera chefsbyten. Den ursprungliga planen var att garantierna skulle ha införts i hemvården under september Socialstyrelsen har beslutat att medel som beviljats under får användas under perioden då satsningen pågår, dock längst till den 31 december Bakgrunden till prestationsersättningen är att regeringen genom olika åtgärder önskar stimulera kommunerna att tydliggöra för äldre, anhöriga och kommuninvånare vad de kan ha för förväntningar på äldreomsorgen i den egna kommunen. En lokal värdighetsgaranti beskriver vilka etiska värden som ska prägla äldreomsorgen. De lokala värdighetsgarantierna ska omfatta individuellt behovsbedömda och allmänt inriktade insatser för äldre personer enligt SoL. Värdighetsgarantierna ska garantera äldre personer med individuellt beslutade insatser enligt SoL någon form av mervärde sett utifrån den enskildes perspektiv. Genom lokala värdighetsgarantier kan kommunen förtydliga lokala service- och kvalitetsnivåer. För att det ska finnas en tyngd bakom en garanti måste den enskilde känna till garantin och även ges möjlighet att lämna synpunkter på garantin. En lokal värdighetsgaranti tydliggör vad de äldre kan förvänta sig 1. 1 En garanti kan exempelvis vara att; alla ska ha en genomförandeplan, alla ska ha en kontaktansvarig personal, personal kontaktar de som inte får morgonhjälp innan ett visst klockslag etc. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

18 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum VON Ärendet Hemvården har bjudit in deltagare från pensionärsorganisationer, politiker och kunder/blivande kunder i hemvård 2. Totalt har 30 personer deltagit under dessa två sammanskomster. Varje halvdag inleddes med en kortare genomgång av innebörden av lokala värdighetsgarantier av områdeschef Anne Ringdahl samt utredare Therese Dolk. Efter informationen delades deltagarna in i mindre grupper för att i ett första skede ringa in vilka områden som ansågs vara viktiga. Därefter fick varje grupp presentera sina förslag på genomförbara garantier. Efter presentationen fick varje grupp i uppgift att välja ut de tre viktigaste garantierna. Utifrån föreslagna garantier presenteras här de som lyfts fram flest gånger och som föreslås bli Oxelösunds kommuns lokala värdighetsgarantier i hemvården; a. Kunden ska så långt det är möjligt erbjudas möjlighet att bestämma hur och när beviljad insats utförs b. Kunden ska garanteras en hög personalkontinuitet c. Personal ska ringa vid försening Utav åtta grupper har ovanstående förslag på garantier varit återkommande. Här nedan presenteras utfallet av gruppernas sammanställning rörande de tre förslag som flertalet av grupperna ansåg vara viktiga garantier för Oxelösunds kommun. Sex av åtta grupper valde kontinuitet Fyra av åtta grupper valde självbestämmande Fyra av åtta grupper valde att lyfta fram vikten av att passa tider Övriga förslag som lämnats har uppmärksammats och kommer att finnas med i det fortsatta kvalitetsarbet som pågår. 5. Den nationella värdegrunden Kommunens lokala värdighetsgarantier ska utgå från den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen (2001:453) SoL, där det står att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Målgruppen är personer 65 år eller äldre. 6. Trygg och värdig ålderdom Genom att införa lokala värdighetsgarantier kan hemvården bidra till kommunmålet att det ska vara värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Anne Ringdahl Områdeschef Beslut till: Socialchef 2 Bojens dagverksamhet fick representera hemvården. Urvalet av deltagare från Bojen valdes utifrån att de representerar mångfald inom hemvård.

19 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr :31:26 VON Vård- och omsorgsförvaltningen Anne Ringdahl Vård- och omsorgsnämnden Lägesbeskrivning i hemvården 1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens beslut Informationen godkänns. 2. Sammanfattning Hemvården har under juni och juli månad varit växlande med ökad vårdtyngd i hemtjänst och hemsjukvård. Planeringsverktyget TES är i gång med pilotgrupperna Frösäng och Demenshemtjänsten och Införandet av Tes pågår i övriga grupper. Planeringverktygets införande innebär en kvalitetssäkring för kund och bättre arbetsmiljö för personal. 3. Lägesbeskrivning Kund: Från juni till juli månad ökade hemtjänsttimmarna från 4557( inkl dubbelbemanning) till 4830, en ökning med 273 timmar. Detta beror till den största delen att Nyköpings lasarett minskade antal vårdplatser. Hemsjukvården hade under slutet av juni och juli månad en hög arbetsbelastning. Serviceinsatserna med städ och inköp ökade +132 timmar. Antal kunder i juli månad (inkl larmkunder) 381st, Nyttjandegrad 68% Medarbetare: Under sommarmånaderna juni, juli har verksamheterna fungerat relativt bra. I början av semester perioden fick vi avhopp vilket gjorde att fler vikarier skolades in i juni och början av juli månad, två har avslutats. Hemvården har haft en del sjukskrivningar och vissa dagar svårigheter med vikarie tillsättning Två anställda har fått avgångs vederlag. Båda enhetscheferna avslutar sina tjänstgöringar i Oxelösunds kommun den 31/8. Ny enhetschef har rekryterats, Susanne Sabith och börjar sin tjänstgöring den 1/ 10. Rekrytering av den andra chefstjänsten pågår. OXL2621 v Verksamhet/Kvalité: Planeringsverktyget TES är i gång med pilotgrupperna Frösäng och Demenshemtjänsten. En kvalitetssäkring för kund och bättre arbetsmiljö för personal. Införandet av Tes pågår i övriga grupper och hela hemtjänsten beräknas vara igång senast 15/9. Pilotgrupperna kommer att börja med införandet av mobiltelefoner under månadsskiftet september- oktober. Det innebär att all planering finns åtkomligt i mobilen. Arbetsmiljöverket var på besök i början av juli efter anmälan 6kap.6a$ gällande Frösängs hemtjänstgrupp. Yttrande har skickats enl.17$ Förvaltningslagen och områdeschef har även haft telefonkontakt med arbetsmiljöverket. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

20 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum VON Framtid/åtgärd: Genomlysning av Hemvården pekade främst på att Brandstation inte är lämplig ur arbetsmiljösynpunkt. Den första åtgärden blir att flytta ut hemtjänstgrupperna Sunda och Frösäng från Brandstation till Björntorp. Parallellt kommer vi att arbeta med utveckling av arbetsgrupper, genomförandeplaner, kontaktmannaskap, bemötande m.m. I september månad kommer Rehab och hemsjukvården ha en gemensam halvdag för att planera hemtjänstens utformning av teamträffar, handledning till personal m.m. Vi kommer att rekrytera fler samordnare. Tanken är att de ska arbeta i omvårdnaden en vis del av sin tjänstgöringsgrad beroende på arbetsgruppens storlek. Det blir en naturligare förståelse och kunskap till både kund och medarbetare i den dagliga planeringen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Iréne Bengtsson Förvaltningschef Anne Ringdahl Områdeschef Beslut till: Förvaltningschef (FK) Områdeschef Hemvården (FK)

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Vård- och omsorgsnämnden 2013-08-26

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Vård- och omsorgsnämnden 2013-08-26 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.50 Beslutande Mattias Jensen Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Kajsa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Vård- och omsorgsnämnden 2013-12-16. Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Christina Cronstedt (M) Hans Trovik

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Vård- och omsorgsnämnden 2013-12-16. Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Christina Cronstedt (M) Hans Trovik Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Mattias Jensen Pettersson (S) Ann Svensson (S) Urpo Koivula (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2011-05-12. Anna-Karin Bergstén Socialchef. Ingela Mindemark.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2011-05-12. Anna-Karin Bergstén Socialchef. Ingela Mindemark. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.30 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden 2013-01-21

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden 2013-01-21 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.00 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom, 2-13 (S) Dan Hedblom, 1 Kajsa Persson Lars-Åke Lindman Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C)

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom, 2-13 (S) Dan Hedblom, 1 Kajsa Persson Lars-Åke Lindman Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.40 Beslutande Mattias Jensen Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom, 2-13 (S)

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november

Ekonomisk rapport efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal 1 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal 1 2015) Kommunstyrelsen 2015-07-09 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (3) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen.

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-10-07 Blad 7 Ks 142 Au 120 Dnr 157/2014-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 Från socialnämndens sammanträde

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2010-09-23. Ingela Mindemark Anette Henriksson, 62 Jobbpusslet Cecilia Toftemo, 67 Ekonom

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2010-09-23. Ingela Mindemark Anette Henriksson, 62 Jobbpusslet Cecilia Toftemo, 67 Ekonom Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.20 Beslutande Sören Carlsson (S) Gun Cederbaum (M) Ann Svensson (S) Klas-Gunnar Appel (S) Bjarne Westerlund (S) Leif Thor

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Urpo Koivula Siw Sjöholm Johansson (C)

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Urpo Koivula Siw Sjöholm Johansson (C) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Plats och tid Björntorp 13.15 17.30 Beslutande Mattias Jensen Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Kajsa Persson (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet vån 2, stadshuset kl 13:00 15:00 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-10:00 Beslutande Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Ersättare Lars

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Vård- och omsorgsnämnden Linda Bogne. Ingela Mindemark Carin Olofsson, 49 Enhetschef BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Vård- och omsorgsnämnden Linda Bogne. Ingela Mindemark Carin Olofsson, 49 Enhetschef BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.25 15.30 Beslutande Gun Cederbaum (M) Lars-Åke Lindman (S) Ann Svensson (S) Klas-Gunnar Appel (S) Bjarne Westerlund (S) Leif Thor

Läs mer

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage, (M) Hans Trovik Siw Sjöholm Johansson (C) Inger Widman, 90

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage, (M) Hans Trovik Siw Sjöholm Johansson (C) Inger Widman, 90 1(18) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-16.05 Beslutande Mattias Jensen Pettersson (S) Ann Svensson (S) Urpo Koivula (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Inger Widman Lars-Åke Lindman Siw Sjöholm Johansson (C)

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Inger Widman Lars-Åke Lindman Siw Sjöholm Johansson (C) 1(20) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-16.25 Beslutande Mattias Jensen Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Klas-Gunnar Appel (S) Dan Hedblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C)

Klas-Gunnar Appel (S) Dan Hedblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.30 Beslutande Mattias Jensen Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Dan Hedblom (S) Kajsa Persson

Läs mer

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Beslutande ledamöter Martina Johansson (C), ordf. Tommy Setzman (S) Dan Larson (M) Birgitta Pettersson (M) Lena Mobrand (KD) Ricken Svensson-Nyquist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30-11.00 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008 Socialnämnden 20 maj 2008 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 20 maj 2008 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30

Läs mer

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2017-01-25 6 (19) 3 Dnr KS 2016/238 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJER DEL 1 REVIDERAD 2012-01-25 Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL INLEDNING Riktlinjer är ett hjälpmedel för personal inom kommunens socialtjänst, vid bedömning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-08-14 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Tisdagen den 20 augusti kl.16.00 Kommunhuset - Öckerösalen OBS! TID! Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens analys av nuläge och framtid inför budget 2014-2016.

Vård- och omsorgsnämndens analys av nuläge och framtid inför budget 2014-2016. 1 (16) Kommunstyrelseförvaltningen Karin Lönn Magnus Pettersson Vård och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämndens analys av nuläge och framtid inför budget 2014-2016. 1. Uppdragsbeskrivning Verksamhetsområde

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen den 4 februari 2016 kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, ordf, S Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Hans Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut första kvartalet 2016

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut första kvartalet 2016 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Bengt Ehlin 2016-04-21 SCN-2016-0158 Socialnämnden Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut första kvartalet 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou-Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Bakgrund ÄLN 2015/ SOCN 2015/ AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709

Bakgrund ÄLN 2015/ SOCN 2015/ AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709 2016-07-29 1 (6) ÄLN 2015/10-739 SOCN 2015/25-709 AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709 Äldrenämnden Socialnämnden Arbets- och företagsnämnden Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Rapportering enligt 16 kap 6

Läs mer

Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20

Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20 Beslutande Åke Bertils (S) ordförande Sigbritt Persson (S) Lisbeth

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2012-02-13 kl. 8.15 i kommunhuset, rum 293. Britta Bergström Ordförande Kristina Sköld Sekreterare

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2012-02-13 kl. 8.15 i kommunhuset, rum 293. Britta Bergström Ordförande Kristina Sköld Sekreterare KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Utbildningsnämnden Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2012-02-13 kl. 8.15 i kommunhuset, rum 293 Britta Bergström Ordförande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Lena Kandergård (S), 1:e vice ordförande Börje Wahlund (M),

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta Gustafsson (L) 24 november 2016

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta Gustafsson (L) 24 november 2016 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-11-04 Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 2016-11-17 klockan 15. Teknikgatan 12, Kungsbacka Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS,

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS, PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-30, kl 0900-1150 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102 Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER VON 204/28Fastställd 204-2-7 02 2(9) Förkortningar m m som används i förteckningen Delegat Ordf AU OC Verks ch EC DSK Utr sekr MAS Besl Biståndsh

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars månad

Ekonomisk rapport efter mars månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-04-14 ON 2015/0040 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter mars månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2015-08-27 ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut Äldrenärrmden föreslås

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret 14 Sekretessärenden 15 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande 2013-07-12 Monika Linderstål Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0077 VON-4 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av

Läs mer

Ej verkställda biståndsbeslut enligt SOL och LSS, rapport för 2008

Ej verkställda biståndsbeslut enligt SOL och LSS, rapport för 2008 R E V I S I O N S R AP P O R T 2009-02-17 Kommunstyrelsen Sid 1 (2) Omvårdnadsnämnden Dnr Socialnämnden Barn- och ungdomsnämnden Utbildnings- & arbetsmarknadsnämnden Ej verkställda biståndsbeslut enligt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Vård- och omsorgsnämnden 2014-09-23

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Vård- och omsorgsnämnden 2014-09-23 1(12) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 11.15 Beslutande Mattias Jensen Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) 70, 72-77 Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 augusti 2013 Tid: 15.30 19.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 29 augusti 2013 Paragrafer: 71-81 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017

Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Elisabeth Karlsson 2017-05-15 Socialnämnden Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att godkänna rapporten över ej verkställda

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-09-14, kl 0900-1530 ande Anne Niska, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Owe Pekkari, S Ann-Sofi Larsson, V Marianne

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2003-06-19 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-15.20. Ann Svensson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lennart Samuelsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2003-06-19 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-15.20. Ann Svensson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lennart Samuelsson Vård- och Omsorgsnämnden 2003-06-19 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-15.20 Beslutande Sören Carlsson Ann Svensson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lennart Samuelsson Bjarne Westerlund Lars-Åke

Läs mer

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012 2012-03-28 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förstärkt tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Sundbybergs stad enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service

Läs mer

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV)

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm

Läs mer

Nämnden för Äldreomsorg

Nämnden för Äldreomsorg KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnden för Äldreomsorg Sammanträde onsdagen den 28 januari 2015, klockan 14 i Stora Borg, Borgmästaregatan 5, Kungsbacka 1 (2) Ärende 1 Val av justerare och bestämmande av tid för

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal ) Kommunstyrelsen 2016-08-24 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (13) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.30 Beslutande Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Lena Svensson (S) tj ers Maj Stenson (FP)

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Sammandrag av rapporteringen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS i Nacka för tidpunkten

Sammandrag av rapporteringen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS i Nacka för tidpunkten 2015-10-28 1 (5) ÄLN 2015/10-739 SOCN 2015/25-709 KFKS 2015/37-709 Äldrenämnden Socialnämnden Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Rapportering enligt 16 kap 6 f-h SoL och 28 f-g LSS av ej verkställda

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Vård- och omsorgsnämnden 2009-03-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Vård- och omsorgsnämnden 2009-03-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.10 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s) Jan T. Staszewski

Läs mer