Nr Ärendemening Sid Anm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr Ärendemening Sid Anm"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde kl i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen Pettersson Ordförande Agnetha West Sekreterare Nr Ärendemening Sid Anm Beslutsärenden 1. Budgetuppföljning per juli 2 2. Lägesrapport angående prestationsersättning till kommuner för införandet av lokala värdehetsgarantier Lägesbeskrivning i hemvården Bostad med särskild service i form av servicebostad Slutrapport Näckrosprojektet Separat pdf-fil 6. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS kvartal Verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen Delgivningar Anmälan delegationsbeslut 45 Informationsärenden 10. Verksamhetschefens rapport 11. Information från MAS 12. Övriga information - Kö till särskilt äldreboende - Information om behandlingscentrum

2 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr :15:51 VON Vård- och omsorgsförvaltningen Iréne Bengtsson Vård- och omsorgsnämnden Budgetuppföljning Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska uppföljning per juli 2013 godkänns. 2. Sammanfattning Resultatet under perioden januari-juli 2013 är Stab (inklprojekt) : periodens resultat +2093tkr, årsprognos tkr Socialtjänst: periodens resultat +1419, årsprognos tkr Säbo: periodens resultat -1748, årsprognos tkr Hemvård: periodens resultat , årsprognos tkr Funktionsstöd: periodens resultat 1 524, årsprognos tkr Utfallet för juli är vilket är en förbättring med tkr från maj. Alla områden förutom Hemvård påvisar en positiv förändring under perioden juni juli. Viss osäkerhet finns dock i siffrorna p g a sommarsemestrar och att förvaltningen har en ny ekonom som inte har hunnit sätta sig in i alla delar. En ny prognos med julis utfall som bas har tagits fram vilken landar på tkr jmf med tidigare tkr. Hemvårdens underskott ökas till tkr men farhågor finns att detta inte kommer att räcka. Å andra sidan bör både Särskilt boende, Funktionsstöd och Stab kunna förbättras ytterligare. En ordentlig genomlysning kommer att göras i samband med delårsbokslutet. Beslutsunderlag Ekonomisk uppföljning Iréne Bengtsson Förvaltningschef OXL2621 v Beslut till: FC (FÅ) OC (FÅ) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

3 Vård och omsorgsförvaltningen jul 13 Resultaträkning Prognos Prognos Förändring Ack utfall Ack utfall Avser Årsbud Maj Juli prognos Maj Juli Förändring Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: Intäkter Kostnader Personal K Kostnader Lokaler , K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: Kostnader SUMMA Resultat per område Prognos Prognos Förändring Ack utfall Ack utfall Årsbud Maj Juli prognos Maj Juli Förändring Stab IFO Hemvården Säbo FS Projekt SUMMA Utfallet för juli är vilket är en förbättring med tkr från maj. Alla områden förutom Hemvård påvisar en positiv förändring under perioden juni juli. Viss osäkerhet finns dock i siffrorna p g a sommarsemestrar och att förvaltningen har en ny ekonom som inte har hunnit sätta sig in i alla delar. En ny prognos med julis utfall som bas har tagits fram vilken landar på tkr jmf med tidigare tkr. Hemvårdens underskott ökas till tkr men farhågor finns att detta inte kommer att räcka. Å andra sidan bör både SÄBO, FS och Stab kunna förbättras ytterligare. En ordentlig genomlysning kommer att göras i samband med delårsbokslutet.

4 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Period: A5: 61* RR per Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff I Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: I Intäkter K Kostnader Personal K Kostnader Lokaler , K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: K Kostnader RAPPORTTOTAL Stab och projekt Juli 2013 Kunder: Genomlysningen av hemtjänsten är slutförd och överlämnad tillverksamheten. Medarbetare: Sedan 1 april minskad tjänst med 0,5 årsarbetare, It-pedagog. Från juni minskning av två tjänster då vakanser inte tillsatts under resten av Arbete pågår i förvaltningen för att se vilka behov av stabsfunktioner som behövs för 2014 och framåt. Verksamhet: Framtagande av ledningssystem för kvalité. Framtid/åtgärder: Översyn av hur stabens resurser används och hur effektiviseringar kan genomföras. Ekonomi: Resultat 2093 Minskad personal 720 tkr, minskad buffert 660, It kostnader 120, Årsprognos efter åtgärder: tkr :19

5 Ansvarsrapport Totalt Period: A5: RR per Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff I Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: I Intäkter K Kostnader Personal K Kostnader Lokaler ,46410 K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: K Kostnader RAPPORTTOTAL Funktionsstöd verksamhetsuppföljning per juli Kund och volym Volym juli 2013 Volym april 2012 Uppskattad volym oktober 2013 Sysselsättning Sunnangården inkl Finlir och praktik 18 Finlirarna Gnistan Silver månen Praktik 3 5 Totalt sysselsättning: Korttidstillsyn LSS Korttidstillsyn SoL Personlig assistans Assistansersättning 7 7 LSS 2 3 Extern assistansersättning 8 8 Extern LSS :38

6 Ansvarsrapport Totalt Kontaktperson SOL LSS Totalt kontaktperson: Korttidsvistelse Thule LSS extern korttidsvistelse LSS läger/kollo LSS familjehem SoL Läger/kollo SoL kontaktfamilj Enhet Volym juli 2013 Volym april 2013 Uppskattad volym oktober Socialpsykiatri- boendestöd Socialpsykiatri- extern placering Bostäder med särskild service Gruppbostad intern Gruppbostad extern Servicebostad intern Gruppbostad barn extern LSS familjehem Analys: Det finns två obudgeterade kunder och en på väg in inom personlig assistans. Inom funktionsstöd tenderar kunderna och omfattningen av behov fortsatt öka. En del i förberedelserna för hur dessa ska tas emot är Servicebostäder. Funktionsstöd fortsätter kartläggning av framtida behov och matcha verksamheten efter det. Medarbetare Delar av personalen har hög korttidsfrånvaro och tre medarbetare är långtidssjukskrivna. Aktivt rehabiliteringsarbete pågår. Sommaren har inneburit en del mertid inom personlig assistans på grund av sjukdom hos vikarier. Verksamhet/kvalité Funktionsstöd fortsätter att utveckla och förbättra hanteringen av schemaläggning och stjärnturer. Inom socialpsykiatrin främst men även övriga inom funktionsstöd kan genom utvecklat förhållningssätt och metodarbete bland annat ESL- ett självständigt liv, få möjlighet till mer fokuserat arbete kring att fånga vad brukarnas behov och önskemål är. Funktionsstöd kommer under hösten att fastställa metodarbetet och över tid utbilda medarbetarna i de metoder som ska användas :38

7 Ansvarsrapport Totalt Framtid/åtgärder - Sänka personalkostnader inom Bostad med särskild service och arbeta med resursfördelning. Verkställt och pågår. - Personlig assistans: se över bemanningsorganisationen. Konsekvens: förändringsarbete tar tid och det innebär att besparing på prognostiserade 300 är osäker. Arbetet pågår. - Ej tillsätta vakant tjänst Sysselsättning SoL från och med maj till december. Använda samordnare mer som resurs i sysselsättning SoL. Verkställt. - Boendestöd bemannas utifrån beställd tid. Arbete pågår med Socialtjänst bistånd. Ekonomi Resultat prognos Utfall per juli: Reglering: plus 490 ass ers, plus 83 betald faktura avser augusti, uppbok pers ass minus 690 Resultat efter reglering: tkr Prognos 2013: Analys: Prognos 2013 minus 1500 beräknas på differensen på underskottet från maj månad till juli månad. Beror främst på ej budgeterade kostnader personlig assistans, två nya kunder. Prognosen är osäker då ytterligare en kund beviljats personlig assistans. Beräknad kostnad för insatsen beror på när insatsen verkställs utifrån organisation och kundens önskemål :38

8 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Period: A5: RR per Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff I Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: I Intäkter K Kostnader Personal K Kostnader Lokaler , K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: K Kostnader RAPPORTTOTAL Uppföljning per juli 2013 Hemvården KUND: Från juni till juli månad ökade hemtjänsttimmarna från 4147 till 4402, en ökning med 255 timmar. Detta beror till den största delen att Nyköpings lasarett minskade antal vårdplatser. Hemsjukvården hade under slutet av juni och juli månad en hög arbetsbelastning. Serviceinsatserna med städ och inköp ökade 132 timmar. Antal kunder i juli månad (inkl larmkunder) 381st Medarbetare: Under sommarmånaderna juni, juli har verksamheterna fungerat relativt bra. Vikarier har skolats in, två har avslutats. Hemvården har haft en del sjukskrivningar och vissa dagar svårigheter med vikarie tillsättning. Två anställda har fått avgångs vederlag. Båda enhetscheferna avslutar sina tjänstgöringar i Oxelösunds kommun den 31/8. Ny enhetschef har rekryterats, Susanne Sabith och börjar sin tjänstgöring den 1/ 10. Rekrytering av den andra chefstjänsten pågår. Verksamhet/Kvalité: Planeringsverktyget TES är i gång med pilotgrupperna Frösäng och Demenshemtjänsten. En kvalitetssäkring för kund och bättre arbetsmiljö för personal. Införandet av Tes pågår i övriga grupper och hela hemtjänsten beräknas vara igång senast 15/9. Pilotgrupperna kommer att börja med införandet av mobiltelefoner under månadsskiftet september- oktober. Det innebär att all planering finns åtkomligt i mobilen. Arbetsmiljöverket var på besök i början av juli efter anmälan 6kap.6a$ gällande Frösängs hemtjänstgrupp. Yttrande har skickats enl.17$ Förvaltningslagen och områdeschef har även haft telefonkontakt med arbetsmiljöverket :38

9 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Framtid/åtgärd: Genomlysningen av Hemvården pekade främst på att Brandstation inte är lämplig ur arbetsmiljösynpunkt. Den första åtgärden blir att flytta ut hemtjänstgrupperna Sunda och Frösäng från Brandstation till Björntorp. Parallellt kommer vi att arbeta med utveckling av arbetsgrupper, genomförandeplaner, kontaktmannaskap, bemötande m.m. I september månad kommer Rehab och hemsjukvården ha en gemensam halvdag för att planera hemtjänstens utformning av teamträffar, handledning till personal m.m. Ekonomi: -597tkr juli månads resultat Under juli månad har personalkostnaderna minskat i ett verksamhetsområde från att under året varje månad gå på minus till ett utfall +23tkr. Hemsjukvården har däremot haft ett högt tryck under sommarmånaderna vilket generat övertidsersättning på -30tkr. Avgångsvederlag har betalats ut med 305tkr, inskolningar samt semesterlöner, sjukfrånvaro. Kostnader för hjälpmedel har ökat vilket bla beror på Klippans öppnande. Prognosen kommer att kunna förändras till det bättre genom bla TES, besparing av enhetschef tjänster innan tillsättning. Anne Ringdahl Områdeschef :38

10 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Period: A5: RR per Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff I Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: I Intäkter K Kostnader Personal K Kostnader Lokaler , K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: K Kostnader RAPPORTTOTAL Socialtjänsten juli 2013 Kund Volym: Antal barn respektive vuxna som har beviljat bistånd i form av placering på institution, egna familjehem och kontaktpersoner presenteras i nedanstående diagram. Ekonomiskt bistånd ligger på en fortsatt hög nivå. Analys: Antal barn placerade på institution ligger på en låg nivå. Vi har i dagsläget inte kännedom om att något nytt barn skulle vara i behov av institutionsplacering. Vi är medvetna om att nya behov av placeringar kan uppkomma under året. Antal barn placerade i egna familjehem ligger på en ganska stabil nivå även om en mindre ökning skett de sista månaderna. När barn inte kan bo kvar i det egna hemmet söker vi alltid i första hand boendelösningar inom barnets nätverk och det kan då bli fråga om placering i egna familjehem. Antal barn med kontaktperson eller kontaktfamilj fortsätter att minska. Bedömningen är att den relativt goda tillgången på sommarjobb ska visa sig i lägre ekonomiskt bistånd till hösten :13

11 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period 45 Antal barn jan 12 feb mars apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan 13 feb mar april maj jun jul aug sep okt nov dec 5 Antal plac i institution Antal plac i fam.hem Antal med kontakt pers :13

12 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Antal vuxna placerade på institution har minskat. Vi har i slutet av juli en person på LVM, två personer på köpt SoL-institution och sex personer på Oxelösunds nystartade HVB. Vårt egna HVB kommer inom kort att vara fullbelagt och vi planerar att utöka antalet platser från 8 platser till 9. Ingen vuxen är placerad i eget familjehem. Antal vuxna med kontaktperson eller kontaktfamilj fortsätter att minska. 25 Antal vuxna jan 12 feb mars apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan 13 feb mars apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antal plac i fam.hem Antal med kontaktpers Antal plac extern instution Antal plac internt HVB :13

13 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Medarbetare Volym: En vakant tjänst socialsekreterare på socialtjänst vuxna, två vakanta tjänster på socialtjänst barn. Analys: Det är svårt att rekrytera socialsekreterare. För att kunna handlägga den lagstadgade myndighetsutövningen har vi för närvarande 2 socialsekreterare från konsultföretag på deltid.. Verksamhet/kvalité Utveckling: Uppstarten av vår nya HVB-verksamhet fortsätter. Vi förbereder socialtjänstens olika verksamheter för att kunna verkställa kommunens utökade ansvar utifrån föreslagna ändringarna i socialtjänstlagen. Förändringarna gäller bättre uppföljning av placerade barn, bättre samarbete med skolförvaltningen runt placerade barn och den så kallade jobbstimulansen inom ekonomiskt bistånd. Jobbstimulansen innebär att socialtjänsten from 1 juli 2013 har ett större ansvar för att stärka möjligheterna för personer med ekonomiskt bistånd att försörja sig själva genom arbete samt ett mera uttalat ansvar för att stimulera, uppmuntra och stödja biståndsmottagare till egen försörjning. Kommun och Landsting har numera ansvar för att gemensamt planera för behandling av personer med psykisk sjukdom i kombination med missbruk. Analys: Oxelösunds kommuns behandlingscentrum med HVB förväntas ge bättre kvalité och resultat för kund. Det pågående arbetet med att ta fram riktlinjer och arbetsrutiner inom alla verksamheter inom socialtjänsten fortsätter. Riktlinjer för all myndighetsutövning som är tillgänglig för våra kommuninvånare på kommunens hemsida samt skriftliga arbetsrutiner för våra handläggare bidrar till en mera rättssäker handläggning. Framtid/åtgärder Konsekvenser: - Fortsatt arbete tillsammans med kund och med kundens nätverk på hemmaplan och med restriktiva biståndsbeslut bedöms i dagsläget ge ett överskott på 3200 tkr för institution barn. - Arbetslösheten och särskilt ungdomsarbetslösheten är hög och ekonomiskt bistånd visar ett underskott per juli med 571 tkr och bedöms trots en god tillgång på sommarjobb inte kunna hålla budget på helårsbasis. Bedömningen är att vi kommer att visa ett underskott på ekonomiskt bistånd på 300 tkr. En osäkerhetsfaktor är även hur mycket jobbstimulansen kommer att fördyra försörjningsstödet. Analys: Vi behöver intensifiera arbetet med arbetslösa personer och särskilt arbetslösa ungdomar så att de snabbare kommer in på arbetsmarknaden eller börjar studera och kan försörja sig själva :13

14 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Ekonomi Resultat +/-, åtgärder, prognos: Resultat juli prognos årsresultat Socialttjänst områdeschef Socialtjänst bistånd /-0 Socialtjänst barn Socialtjänst vuxna /0 Uppbokningar Besparingar +800 Socialtjänsten totalt :13

15 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Period: A5: RR per Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff I Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: I Intäkter K Kostnader Personal K Kostnader Lokaler , K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: K Kostnader RAPPORTTOTAL Uppföljning per juli 2013 SÄBO KUND: Antal personer som finns nu på tillfälliga avdelningen är i dagsläget 6 st. På Hällen finns i dagsläget 12 personer och en växelvårdare. På vår Säbolista, med kön till plats på särskilt boende, finns 14 personer. Sex av dessa personer väntar i hemmet på plats och åtta personer väntar på Hällen eller Klippan och en finns på plats på säbo på annan ort och väntar på plats i Oxelösund. Medarbetare: Under sommaren har vi haft problem med några av våra semestervikarier som inte har kommit när de ska och har haft mycket frånvaro. Eftersom denna period är skör med mycket ordinarie personal som är frånvarande så får detta problem stor effekt för de resterande personer som fortsatt är i tjänst. En del övertid har blivit resultatet. Verksamhet/Kvalité: Vår lösning med en samordnare på Säbo har börjat ge resultat och målet är att han skall fortsätta att arbeta ytterligare med uppdraget och hitta fler samordningsvinster. Vi jobbar mycket nu med våra uppdragshandlingar för EC och Assistenter. Planeringsarbetet med nedläggning av Klippan fortgår samt planeringen för lösning med att öppna permanenta platser. Framtid/åtgärd: Vi fortsätter att arbeta med den åtgärdsplan som vi gjorde i början på året med besparings- och effektiviseringslösningar. Vi i ledningsgruppen kommer att leta efter en lösning för att under nästa år kunna ha kvar den samordningsfunktion som finns idag. Vi kommer att arbeta med vårdtyngdsmätningsinstrumenetet mer strukturerat under hösten :18

16 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Ekonomi: Resultatet per juli är i systemet Efter avläsningen har fakturor för det nya matavtalet, som gäller från , kommit och dessa finns inte inne i systemet men intäkten för dessa är inne. Detta ger en försämrad prognos som är Detta resultat är ändå förbättrat sedan maj med 450 tkr. Fördjupad analys av resultatet kommer att ske under tiden fram till delårsbokslutet. Årsprognosen är förbättrat till minus fyra miljoner i dagsläget. Då osäkerhetsfaktorn är stor kring hur stängning av Klippan kontra öppnande av flera platser permanent, samt osäkerhetsfaktorn kring vad matavtalet betyder för oss så kan inte prognosen förbättras ytterligare i dagsläget. Arbetet med ekonomin fortlöper nu mer intensivt då alla EC och OC är tillbaka från semestern. Räknearbete tillsammans med ekonom kommer att pågå ytterligare till framförallt delårsbokslutet. Linda Bergström :18

17 Tjänsteskrivelse Von (2) Datum Dnr :16:09 VON Vård- och omsorgsförvaltningen Anne Ringdahl Vård- och omsorgsnämnden Sammanställning av arbetet med lokala värdighetsgarantier 1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens beslutar godkänna föreslagna lokala värdighetsgarantier för hemvården. 2. Sammanfattning Hemvården har bjudit in pensionärsorganisationer, politiker och kunder från hemvården för att diskutera och föreslå lokala värdighetsgarantier. Arbetet fördelades på två halvdagar och processades i totalt åtta grupper. Grupperna fick diskutera igenom möjliga garantier för att sedan mer selektivt välja tre garantier som gruppen ansåg vara viktigast. De garantier som lyftes fram flest antal gånger är; Kontinuitet, sjävbestämmande och passa tider. OXL2621 v Historik Under 2013 har ett omfattande kvalitetsarbete påbörjats inom hemvården. Ett led i det påbörjade förbättringsarbetet är att arbeta fram lokala värdighetsgarantier. De lokala värdighetsgarantierna ska implementeras och finnas med i Vård- och omsorgsförvaltningens ledningssystem för kvalitet. Vård- och omsorgsförvaltningen beslutade att skjuta upp arbetet med lokala värdighetsgarantier under 2012 på grund av pågående omorganisering och flera chefsbyten. Den ursprungliga planen var att garantierna skulle ha införts i hemvården under september Socialstyrelsen har beslutat att medel som beviljats under får användas under perioden då satsningen pågår, dock längst till den 31 december Bakgrunden till prestationsersättningen är att regeringen genom olika åtgärder önskar stimulera kommunerna att tydliggöra för äldre, anhöriga och kommuninvånare vad de kan ha för förväntningar på äldreomsorgen i den egna kommunen. En lokal värdighetsgaranti beskriver vilka etiska värden som ska prägla äldreomsorgen. De lokala värdighetsgarantierna ska omfatta individuellt behovsbedömda och allmänt inriktade insatser för äldre personer enligt SoL. Värdighetsgarantierna ska garantera äldre personer med individuellt beslutade insatser enligt SoL någon form av mervärde sett utifrån den enskildes perspektiv. Genom lokala värdighetsgarantier kan kommunen förtydliga lokala service- och kvalitetsnivåer. För att det ska finnas en tyngd bakom en garanti måste den enskilde känna till garantin och även ges möjlighet att lämna synpunkter på garantin. En lokal värdighetsgaranti tydliggör vad de äldre kan förvänta sig 1. 1 En garanti kan exempelvis vara att; alla ska ha en genomförandeplan, alla ska ha en kontaktansvarig personal, personal kontaktar de som inte får morgonhjälp innan ett visst klockslag etc. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

18 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum VON Ärendet Hemvården har bjudit in deltagare från pensionärsorganisationer, politiker och kunder/blivande kunder i hemvård 2. Totalt har 30 personer deltagit under dessa två sammanskomster. Varje halvdag inleddes med en kortare genomgång av innebörden av lokala värdighetsgarantier av områdeschef Anne Ringdahl samt utredare Therese Dolk. Efter informationen delades deltagarna in i mindre grupper för att i ett första skede ringa in vilka områden som ansågs vara viktiga. Därefter fick varje grupp presentera sina förslag på genomförbara garantier. Efter presentationen fick varje grupp i uppgift att välja ut de tre viktigaste garantierna. Utifrån föreslagna garantier presenteras här de som lyfts fram flest gånger och som föreslås bli Oxelösunds kommuns lokala värdighetsgarantier i hemvården; a. Kunden ska så långt det är möjligt erbjudas möjlighet att bestämma hur och när beviljad insats utförs b. Kunden ska garanteras en hög personalkontinuitet c. Personal ska ringa vid försening Utav åtta grupper har ovanstående förslag på garantier varit återkommande. Här nedan presenteras utfallet av gruppernas sammanställning rörande de tre förslag som flertalet av grupperna ansåg vara viktiga garantier för Oxelösunds kommun. Sex av åtta grupper valde kontinuitet Fyra av åtta grupper valde självbestämmande Fyra av åtta grupper valde att lyfta fram vikten av att passa tider Övriga förslag som lämnats har uppmärksammats och kommer att finnas med i det fortsatta kvalitetsarbet som pågår. 5. Den nationella värdegrunden Kommunens lokala värdighetsgarantier ska utgå från den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen (2001:453) SoL, där det står att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Målgruppen är personer 65 år eller äldre. 6. Trygg och värdig ålderdom Genom att införa lokala värdighetsgarantier kan hemvården bidra till kommunmålet att det ska vara värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Anne Ringdahl Områdeschef Beslut till: Socialchef 2 Bojens dagverksamhet fick representera hemvården. Urvalet av deltagare från Bojen valdes utifrån att de representerar mångfald inom hemvård.

19 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr :31:26 VON Vård- och omsorgsförvaltningen Anne Ringdahl Vård- och omsorgsnämnden Lägesbeskrivning i hemvården 1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens beslut Informationen godkänns. 2. Sammanfattning Hemvården har under juni och juli månad varit växlande med ökad vårdtyngd i hemtjänst och hemsjukvård. Planeringsverktyget TES är i gång med pilotgrupperna Frösäng och Demenshemtjänsten och Införandet av Tes pågår i övriga grupper. Planeringverktygets införande innebär en kvalitetssäkring för kund och bättre arbetsmiljö för personal. 3. Lägesbeskrivning Kund: Från juni till juli månad ökade hemtjänsttimmarna från 4557( inkl dubbelbemanning) till 4830, en ökning med 273 timmar. Detta beror till den största delen att Nyköpings lasarett minskade antal vårdplatser. Hemsjukvården hade under slutet av juni och juli månad en hög arbetsbelastning. Serviceinsatserna med städ och inköp ökade +132 timmar. Antal kunder i juli månad (inkl larmkunder) 381st, Nyttjandegrad 68% Medarbetare: Under sommarmånaderna juni, juli har verksamheterna fungerat relativt bra. I början av semester perioden fick vi avhopp vilket gjorde att fler vikarier skolades in i juni och början av juli månad, två har avslutats. Hemvården har haft en del sjukskrivningar och vissa dagar svårigheter med vikarie tillsättning Två anställda har fått avgångs vederlag. Båda enhetscheferna avslutar sina tjänstgöringar i Oxelösunds kommun den 31/8. Ny enhetschef har rekryterats, Susanne Sabith och börjar sin tjänstgöring den 1/ 10. Rekrytering av den andra chefstjänsten pågår. OXL2621 v Verksamhet/Kvalité: Planeringsverktyget TES är i gång med pilotgrupperna Frösäng och Demenshemtjänsten. En kvalitetssäkring för kund och bättre arbetsmiljö för personal. Införandet av Tes pågår i övriga grupper och hela hemtjänsten beräknas vara igång senast 15/9. Pilotgrupperna kommer att börja med införandet av mobiltelefoner under månadsskiftet september- oktober. Det innebär att all planering finns åtkomligt i mobilen. Arbetsmiljöverket var på besök i början av juli efter anmälan 6kap.6a$ gällande Frösängs hemtjänstgrupp. Yttrande har skickats enl.17$ Förvaltningslagen och områdeschef har även haft telefonkontakt med arbetsmiljöverket. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

20 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum VON Framtid/åtgärd: Genomlysning av Hemvården pekade främst på att Brandstation inte är lämplig ur arbetsmiljösynpunkt. Den första åtgärden blir att flytta ut hemtjänstgrupperna Sunda och Frösäng från Brandstation till Björntorp. Parallellt kommer vi att arbeta med utveckling av arbetsgrupper, genomförandeplaner, kontaktmannaskap, bemötande m.m. I september månad kommer Rehab och hemsjukvården ha en gemensam halvdag för att planera hemtjänstens utformning av teamträffar, handledning till personal m.m. Vi kommer att rekrytera fler samordnare. Tanken är att de ska arbeta i omvårdnaden en vis del av sin tjänstgöringsgrad beroende på arbetsgruppens storlek. Det blir en naturligare förståelse och kunskap till både kund och medarbetare i den dagliga planeringen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Iréne Bengtsson Förvaltningschef Anne Ringdahl Områdeschef Beslut till: Förvaltningschef (FK) Områdeschef Hemvården (FK)

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos

Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos Omsorgsförvaltningen Stöd- och serviceenheten Myndighetsenheten Intresseorganisationerna Dokumentet revideras fortlöpande och låses vid

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 Bilaga KS 2013/260/1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRD OCH OMSORGSNÄMNOEN Sammanträdesdatum

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Kallelse

SOCIALNÄMNDEN Kallelse HAPARANDA STAD SOCIALNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2014-09-30 kl. 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare Marlene Haara 2 Prognos augusti och delår SN

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG

Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG 2(19) 1. Verksamhetsöversikt Sektorn ansvarar för vården av äldre och för den hälso- och sjukvård som kommunen enligt lag ska utföra. Hälso- och sjukvården

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer