Vård- och omsorgsnämndens analys av nuläge och framtid inför budget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård- och omsorgsnämndens analys av nuläge och framtid inför budget 2014-2016."

Transkript

1 1 (16) Kommunstyrelseförvaltningen Karin Lönn Magnus Pettersson Vård och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämndens analys av nuläge och framtid inför budget Uppdragsbeskrivning Verksamhetsområde Vård- och omsorgsnämnden bedriver en bred verksamhet för de kommuninvånare som är av stöd, omsorg och rådgivning. Verksamheten är fördelade på fyra verksamhetsområden, socialtjänst, funktionsstöd, hemvård och särskilt boende. Socialtjänst - biståndsbedömning (äldre, funktionshindrade, LSS, barn och ungdom, vuxna), färdtjänst och riksfärdtjänst, budget och skuldrådgivning, arbetsmarknadsinsatser, familjerätt, familjecentral, kvinnovåld, vård och behandling barn, alkoholtillstånd, behandlingscentrum med rådgivningsbyrån med mera. Funktionsstöd - personlig assistans, socialpsykiatri, daglig verksamhet, bostad med särskild service, korttidsvistelse och familjehem med mera. Hemvård hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, rehab och anhörigcentrum med mera. Särskilt boende- kortvård och växelvård, äldreboende och demensboende med mera. Regelverk Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen om vård av missbrukare (LVM) och lagen om vård av unga (LVU) Lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst Ledningssystem för systematiskt kvalitetsledning OXL100 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

2 2 (16) Målgrupp/kunder Kommuninvånare som är i behov av stöd och råd av någon av vård- och omsorgsnämndens verksamheter, deras närstående och gode män. Övriga verksamheter inom kommunkoncernen och dess medarbetare som Vård- och omsorgsnämnden har samröre med. Samverkanspartners (bl a andra kommuner, försäkringskassan, intresseorganisation, frivillig-organisationer och landstinget) 2

3 3 (16) Audget Verksamhetsområde Ev. kort beskrivning av verksamheten Resultat 2012 Budget 2013 Obliga toriskt enl. lag ja/nej 11 Nämndverksamhet ja 27 Alkoholtillstånd ja 50 Gemensam administration ja 54 Individ- och familjeomsorg ja 543 Försörjningsstöd ja 55 Äldreomsorg och socialpsykiatri ja 56 LSS ja 57 Färdtjänst ja 58 Öppen verksamhet äldre och funktionshindrade 62 Flyktingmottagning ja 63 Arbetsmarknadsåtgärder ja Totalt ja 2. Omvärldsanalys 2.1 Kommer förändringar i folkmängd att påverkar era verksamheter under den kommande budgetperioden? Demografin visar på ett ökat antal äldre och medför ökade behov av hemvård och särskilt boende. Nya målgrupper tillkommer t ex multisjuka, yngre, personer med psykiskt funknedsättning och missbruksproblematik. Det ställer krav på ny hög kompetens (utöver baskompetens) om specifik omvårdnad och hög personaltäthet både för legitimerad personal och omvårdnadspersonal. Vi ser behov av göra en djupare analys av framtida behov utifrån demografi och därigenom realistiskt fördela resurserna mellan ordinärt boende och särskilt boende Dagverksamheterna Rönnen och Bojen behöver utökas vad gäller platser och inriktning. Detta då yngre personer med demensdiagnos ökar och kräver en annan dagverksamhet än den vi erbjuder idag på Rönnen med inriktning mot äldre. Bojen behöver utökas för att fler äldre i ordinärt boende ska kunna erbjudas plats för att bryta isolering och öka social stimulans. 3

4 4 (16) Funktionsstöd får ytterligare ett 10-tal kunder de närmsta åren som avslutar sina gymnasiestudier. Medför utökade behov av bostad med särskild service, servicebostäder och daglig sysselsättning. Investeringsmedel till nya bostäder med särskild service (beräkning saknas i dagsläget) och inventarier behövs för gemensamhetslokaler i nya bostäder. 2.2 Kommer förändringar av lagstiftning att påverka era verksamheter under den kommande budgetperioden? Flera förändringar av lagstiftning förväntas: bl a att alla kommuner ska skriva avtal om mottagande av ensamkommande flyktingbarn, att Lagen om valfrihet (LOV) ska införas i alla kommuner och förändrade regler för ekonomiskt bistånd som kan medföra ökade kostnader för försörjningsstöd. Inga av förslagen är beslutade i dagsläget Den 1 januari 2014 träder Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS 2012:12, i kraft. Detta medför troligtvis ökat bemanningsbehov för bl a omvårdnadspersonal och legitimerad personal. 2.3 Bedömer ni att det kommer att ske, attityd- och beteendeförändringar hos kommuninvånarna som kan påverka era verksamheter under den kommande budgetperioden? Medborgare kommer att efterfråga ökad tillgänglighet, vilja kunna söka mer information och använda e-tjänster. Ställer krav på ökat tekniskt kunnande och utrymme för att arbete med detta. Kan samtidigt ge en effektivisering av vår arbetstid. 2.4 Finns det andra förändringar som kan påverka era verksamheter under den kommande budgetperioden? Socialtjänsten arbetar med att bättre utnyttja öppenvårdsinsatser på hemmaplan för att effektivisera och öka resursanvändningen och på så sätt minimera externa placeringar. Ett nära samarbete med utbildningsförvaltningen och andra aktörer möjliggör tidig upptäckt av missförhållanden och gör att insatser kan sättas in tidigt Socialtjänsten ser ett kommungemensamt behov av att göra en social investering från 2014 för att arbeta med uppsökande verksamhet kring unga vuxna/ungdomar som inte är sysselsättning eller i studier. Tanken är att göra det i samarbete med andra aktörer i syfte att minska risk för ohälsa, missbruk och 4

5 5 (16) utanförskap. Målet är också egen försörjning. I nuläget saknas ekonomisk beräkning och analys Investering i nya trygghetslarm på särskilt boende behövs Gemensam upphandling med landstinget ger successivt lägre kostnader för sjukvårds- och förbrukningsmaterial Funktionsstöd kommer de närmsta åren att fortsätta det började arbetet med att uppnå och säkerställa goda levnadsvillkor enligt LSS. Enligt de allmänna råden för kompetens förespråkas socialpedagoger i verksamheten Ta del av och arbeta utifrån ny teknik i olika delar av våra verksamheter På grund av ej verkställda beslut i särskilt boende inom tre månader kan Socialstyrelsen ev utdöma sanktionsavgifter retroaktivt Rätt till önskad tjänstgöringsgrad är komplex att hantera och innebär ökade kostnader och merarbete. Översyn kommer att genomföras Det ekonomiska läget i Oxelösunds kommun gör att vi än mer behöver ha en mer flexibel resursfördelningsmodell och tankesätt för att fokusera där stödet behövs mest. Resursfördelningsmodellen bör bygga på att det tilldelas mest resurser där kundernas behov är som störst. Mer flexibla lösningar för utförande av insatser behöver nyttjas. Ovanstående synpunkter gäller Oxelösunds kommun i stort och inom nämnderna. 5

6 6 (16) 2 Verksamhetsområde 11 Nämndverksamhet 27 Alkoholtillstånd 50 Gemensam administration Förändring av resursbehov, Koppling till omvärldsanalys en. Nr enl. ovan Typ av förändring 54 Individ- och familjeomsorg Färre externa placeringar 543 Försörjningsstöd 55 Äldreomsorg och socialpsykiatri 56 LSS 57 Färdtjänst 58 Öppen verksamhet äldre och funktionshindrade 62 Flyktingmottagning 63 Arbetsmarknadsåtgärder Totalt Utökn dagverksamhet Rönnen för yngre dementa och utökn fler platser dagverksamhet Bojen Utökn omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, biståndshandläggare och enhetschef Lägre kostn sjukvårs- och förbrukningsmaterial Utökn bostad m särskild service/servicebostad och daglig verksamhet 6

7 7 (16) 3. Invärldsanalys Indikatorer för kvalitet/resultat Indikatorer för kostnad/resursåtgång A) Indikatorer för kvalitet/resultat Vilka tre resultat är viktigast att förbättra under kommande ( ) budgetperiod? Vad behöver prioriteras under kommande budgetperiod för att ovanstående tre resultat ska förbättras, beskriv de tre viktigaste prioriteringarna per resultat? Vilka möjligheter respektive hinder finns i era förutsättningar för att skapa resultat och vilka förändringar behövs? Nämn minst en per resultat. Resultat/ kvalitetsindikatorer 1. Bemötande i äldreomsorgen i särskilt boende och hemtjänst Öppna Jämförelser Hänsyn till åsikter/önskemål i äldreomsorgen i särskilt boende och hemtjänst Öppna Jämförelser 2013 Prioritering a Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete b Kompetenshöjning a Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete b Kompetenshöjning Vilka åtgärder behövs? Nära ledarskap: - Ankomstsamtal/ välkomstsamtal säbo - Anhörigmöten - Genomförandeplaner Kontinuitet och delaktighet Handlingsplaner för respektive yrkesgrupper Nära ledarskap: - Ankomstsamtal/ Välkomstsamtal säbo - Anhörigmöten - Genomförandeplaner Kontinuitet och delaktighet Rättssäker handläggning Handlingsplaner för 7

8 8 (16) 3 Den äldres bedömning av omsorgen i sin helhet i hemtjänst och särskilt boende. Öppna Jämförelser 2013 c Forsatt arbete med lokala värdighetsgarantier i hemtjänsten a Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete b Kompetenshöjning c Påbörja arbetet med lokala värdighetsgarantier i hemtjänsten respektive yrkesgrupper Fortsättningsvis regelbundna träffar och uppföljning Implementering av ledningssystemtet Handlingsplaner för respektive yrkesgrupper Hemtjänsten behöver komma igång med arbetet (första mötet är i mars). Möjligheter respektive hinder finns i vård- och omsorgsnämndens förutsättningar per resultat 1. Bemötande i äldreomsorgen i särskilt boende och hemtjänst Hinder Vi ser hinder i form av en kultur hos personalen Det finns en avsaknad av förståelse och kunskap om vem man är till för Förändringsarbete tar tid Svårigheter med att implementera värdegrund och brukarfokus Snabba volymförändringar (nya kunder) påverkar bemanningsnivåer i början Brister i personalkontinuitet Möjligheter Nära ledarskap skapar möjligheter att komma till rätta med hindren Möjligheter att nå resultat ser vi genom att ge tydligare information om vad vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder Frigöra tid för reflektion och utvärdering Ett öppet klimat i verksamheten bidrar till förbättringar 8

9 9 (16) 2. Hänsyn till åsikter/önskemål i äldreomsorgen i särskilt boende och hemtjänst Hinder Vi ser hinder i form av en kultur hos personalen/medborgarna Svårigheter med att implementera värdegrund och brukarfokus Förändringsarbete tar tid Möjligheter Väl dokumenterade genomförandeplaner kan ge oss bättre förutsättningar att genomföra/ta hänsyn till de åsikter och önskemål våra kunder presenterar Genom ett nära ledarskap skapas möjligheter Möjligheter att nå resultat ser vi genom att ge tydligare information om vad vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder Ett öppet klimat i verksamheten bidrar till förbättringar Processinriktat arbete i verksamheten 3. Den äldres bedömning av omsorgen i sin helhet i hemtjänst och särskilt boende. Hinder Vi ser hinder i form av en kultur hos personalen/anhöriga/medborgarna Svårigheter med att implementera värdegrund och brukarfokus. Förändringsarbete tar tid. Möjligheter Genom att vi arbetar med ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) tror vi på sikt att vi kan påverka de äldres upplevelse och därigenom bedömning av helheten inom både hemtjänst och särskilt boende. Tydliggöra vad medborgarna kan förvänta sig av vård- och omsorg 9

10 10 (16) Indikatorer för kostnad/resursåtgång Vilka tre resultat är viktigast att förbättra under kommande budgetperiod? Vad behöver prioriteras under kommande budgetperiod för att ovanstående tre resultat ska förbättras, beskriv de tre viktigaste prioriteringarna per resultat? Vilka möjligheter respektive hinder finns i era förutsättningar för att skapa resultat och vilka förändringar behövs? Nämn minst en per resultat.. Resultat/ ekonomiska indikatorer 1. Kostnad per brukare hemtjänst och särskilt boende Prioritering a. Elektroniskt planeringsverktyg TES i hemvården b. Resursfördelning efter behov Vilka åtgärder behövs? Utbildning av samordnare och chefer Regelbunden analys av kundtid respektive personaltimmar 2. Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv. 21 år eller äldre a Vård på hemmaplan b Färre externa placeringar c Analys av kostnader i missbruksvården Behandlingscentrum på hemmaplan Fler behandlingsinsatser att erbjuda på hemmaplan Mäta andel aktuella personer som har vård/behandling i kommunen och extern regi Mäta antal personer som inom två år efter avslutad behandlingsinsats återkommer med ny ansökan om behandling Fortsatt analys och planering av verksamheten samt 10

11 11 (16) 3. LSS-utjämningen a Arbeta för att stabilisera utjämningen uppföljning av föregående års genomlysning av missbruksvården Kommungemensamt arbete för minskade kostnader i utjämningssystemet och långsiktighet, handledning Möjligheter respektive hinder i vård- och omsorgsnämndens förutsättningar per resultat 1. Kostnad per brukare hemtjänst och särskilt boende Hinder Andel äldre ökar Fler kräver fler insatser och vårdtyngden ökar Hemtjänsten kommer i större utsträckning idag i kontakt med andra målgrupper t.ex. yngre, multisjuka och personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruksproblematik Kringtiden i hemtjänsten har ökat och påverkar kostnaderna Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS:2012:12 (Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd) kommer att ge ökade kostnader Arbetstidsmodell Heltid är kvar Möjligheter Beräkningar av befolkningsstrukturer Se över personalkostnader för ökad effektivitet Se över användning av vikarietillsättning och schemaläggningsprocesser Rättssäker handläggning Planeringsverktyget TES 2. Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv. 21 år eller äldre Hinder Svårigheten är att veta vilka nya med akuta behov som behöver stöd 11

12 12 (16) Externa faktorer; avhopp från skolan, ungdomsarbetslöshet, tillgång till droger, psykisk ohälsa mm. Möjligheter Evidensbaserade metoder Upptäcka tidigt risk- och missbruksbeteende Samverkan med andra aktörer både interna och externa Behandlingscentrum på hemmaplan 3. LSS-utjämningen Hinder Det kommungemensamma arbetet med LSS-utjämningen kommer att kunna visa sig först om något år, eftersom det råder en viss fördröjning i utjämningssystemet. Oxelösunds kommun har en lägre strukturkostnad och tvingas därför årligen betala en kostnadsutjämningsavgift till kommuner och landsting som har en högre strukturkostnad än genomsnittet Utjämningen påverkas av hur besluten mellan SoL och LSS (samt mellan olika insatser i LSS) fördelas. Andra påverkans faktorer handlar om hur kostnaderna läggs i bokslut i årsredovisningen mellan olika nyckeltal. Under 2011 betalade Oxelösunds kommun 9,7 mkr i utjämningskostnader Det har tidigare saknats mål på en övergripande nivå för LSSverksamheten. Felaktiga beslut har fattats vilket påverkat utjämningssystemet. Möjligheter Utveckla målen Viktigt att vi satsar på LSS-verksamheten för att kunna tillförsäkra goda levnadsvillkor enligt LSS 12

13 13 (16) 4. Ramförändringar Vilka ramförändringar behöver göras i driften utifrån det ovan beskrivna? Behov Tvingande 1 Dagverksamhet Rönnen och Bojen Särskilt boende Bostad med sä service/servicebostad och daglig verksamhet ja/nej ja ja ja År Kostnad alt. besparing tkr Ettårseffekt (E) Ramhöjande (R) R R R R R R R R R Kapitalkostnader, möbler investeringsbelopp saknas för trygghetslarm och bostad m särskild service Socialtjänst, externa placeringar Sjukvårds- och förbrukningsmaterial ja R ja R ja R R R 1 Tvingande enligt lag, förordning, föreskrift eller dylikt 2 Gäller även följande år 13

14 14 (16) 5. Effektiviseringar Ange nedan möjliga effektiviseringar i era verksamheter. Den totala summan ska uppgå till minst en procent av budgeten för På så sätt frigörs ett utrymme på ca 5 mkr totalt i kommunen för de satsningar som nödvändiga för Omprioriteringar kan behöva göras mellan nämnderna. Verksamhet Effektivisering Belopp i tkr Effekt Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg och socialpsykiatri Oxelösunds behandlingscentrum Effektivare personalanvändning i äldreomsorgen* Nya avtal för upphandling Lägre placeringskostnader 200 Lägre personalkostnader Lägre kostnader för 100 sjukvårds- och förbrukningsmaterial Summa i tkr Summa i procent av budget ,02 % * Rätt till önskad tjänstgöringsgrad är komplext att hantera och försvårar detta 14

15 15 (16) 6. Investeringar Nyinvesteringar 1. Investering 2. Behov och syfte 3. Investeringsutgift4. avskrivningstid 5. Årlig enl. om- Driftskost år Belopp /invärldsanalyse nad tkr n tkr Ny eller ombyggnation och möbler Lokaler och möbler till gemensamma Avvakta analys utrymmen i nya och belopp för bostäder m särskild ny eller service/servicebostad ombyggnad 5 år Trygghetslarm särskilt boende 2014 Avvakta belopp

16 16 (16) Reinvesteringar 1. Reinvestering 2. Behov 3. Reinvesteringsutgift och syfte år belopp 4. Avskrivningstid 5. Årlig driftskost nad 16

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Sektorschef Lena Lager Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Administration Funktionshinder Vård och omsorg Hälsa och bistånd Kvalitet och utveckling Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 Bilaga KS 2013/260/1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRD OCH OMSORGSNÄMNOEN Sammanträdesdatum

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Utvecklingsplan för Individ- och Familjeomsorgen Ljusdals kommun 2011 2015. Fastställd av Omsorgsnämnden den 26 augusti 2010.

Utvecklingsplan för Individ- och Familjeomsorgen Ljusdals kommun 2011 2015. Fastställd av Omsorgsnämnden den 26 augusti 2010. Utvecklingsplan för Individ- och Familjeomsorgen Ljusdals kommun 2011 2015 Fastställd av Omsorgsnämnden den 26 augusti 2010 Omsorgsnämnden Innehåll Rubrik Sidan Visioner. 3 Inledning.. 3 Övergripande mål

Läs mer

2013-09-09 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Social Omsorg utformat med ledning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9. Fastställd av socialnämnden 2013-09-26.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG

Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG 2(19) 1. Verksamhetsöversikt Sektorn ansvarar för vården av äldre och för den hälso- och sjukvård som kommunen enligt lag ska utföra. Hälso- och sjukvården

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer