Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Uppföljning efter 9 månader Ändring av delegationsordningen 5 Förslag till sammanträdesdatum Förslag till rapporteringsfrekvens av socialnämndens nyckeltal 7 Förslag angående ändrat platsantal på Refugio HVB-hem 8 Genomgång av socialnämndens uppdragslista 9 Anmälan om arbetsutskottets beslut 10 Anmälan om delegationsbeslut, alkohollagen 11 Anmälan om avvikelserapporter, SoL 12 Anmälan om avvikelserapporter, HSL, och fallskador 13 Meddelande/Delgivningar 14

2 Sammanträdesdatum Sida 2 Plats och tid: Almdalen, Krokom tisdag den 26 oktober 2010, kl Beslutande: Cristine Persson (C) ordförande Christer Toft (S) Anne-Catrine Hedman (Kd) Sten Carlsson (C) Elisabeth Svensson (M) Marina Edfeldt (S) Rolf Adolfsson (S) Karin Juleshaug (S) Jessika Svensson (V) Mailis Nyqvist (C) tjg ers för Lena Persson (Kd) Eivor Comén (Mp) tjg ers för Lisa Sallin (M) Övriga deltagande: Ulf Norring, socialchef Eva Wörlén, sekreterare Övriga, se resp Utses att justera: Karin Juleshaug Justeringens plats och tid: socialförvaltningen, 2 november 2010 Underskrifter Sekreterare: Paragrafer: Eva Wörlén Ordförande: Cristine Persson Justerande: Karin Juleshaug ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Socialnämnden Sammanträdes datum: 26 oktober 2010 Datum för anslags Datum för anslags uppsättande: 3 november 2010 nedtagande: 24 oktober 2010 Förvaringsplats för protokollet: socialförvaltningen, Krokom Underskrift:.. Eva Wörlén

3 Sammanträdesdatum Sida 3 Sn 118 Dnr Sn 10/062 Uppföljning efter 9 månader 2010 Socialnämndens beslut Socialnämnden tackar för genomgången och uppdrar till funktionschef IFO, Sverker Eliasson, att redovisa kostnader angående försörjningsstöd samt ärendemängd och ärendeflöde, vida socialnämndens sammanträde den 7 december Bakgrund Ekonom Lottis Jonsson och socialchef Ulf Norring redovisar uppföljning efter 9 månader Prognosen som gäller för helår pekar mot ett överskott på 2,525 miljoner kronor. Skillnaden jämfört med uppföljning efter 8 månader 2010 beror bland annat på: Efter 8 månader beräknades ett överskott på kronor för integration. Det har nu ändrats till 0 beroende på att integration erhåller intäkter under 2 år men dessa ska användas under 3 år och medel måste därför periodiseras. Inom LSS har det tillkommit brukare med personlig assistans. Prognosen fördelar sig: Gemensam administration tkr Positiva resultat visar administration, personalkostnader, extra insatser och inventarier. Individ- och familjeomsorgen tkr Underskottet beror bland annat på att försörjningsstödet har ökat i jämförelse med samma period 2009 och ökade kostnader för placeringar av barn/unga i familjehem och på institution. På grund av utökat antal ärenden och hög arbetsbelastning har man en tillfällig utökning av handläggare. Positiva resultat visar Refugio och institutionskostnader för vuxna missbrukare. Hemvård/äldreomsorg tkr Leg personal visar ett överskott på tkr. Hemtjänsten visar ett överskott med 435 tkr. Särskilda boenden visar ett underskott på 400 tkr och främsta orsaken till det är en utökning av resurser, nattetid, på Hällebo. Resurspoolen redovisar ett överskott på 110 tkr. Biståndshandläggning redovisar ett underskott på 85 tkr på grund av nyrekrytering. Arbetsmarknad tkr LSS tkr Personlig assistans, administration och daglig verksamhet redovisar ett överskott medan boendena redovisar ett underskott. Det totala överskottet för LSS har minskat beroende på ett antal nya brukare inom personlig assistans och utökad bemanning inom boenden.

4 Sammanträdesdatum Sida 4 Sn 118 (forts) Dnr Sn 10/062 Uppföljning efter 9 månader 2010 Måluppfyllelse: Socialnämndens samtliga beslut ska verkställas och följas upp Ärendelistan, aktuellt läge januari september Pågående 10 st. avslutade 32 st. och ej verkställda 4 st. Budget i balans, uppföljning ska ske månadsvis Uppföljning efter 9 månader visar ett överskott på årsbasis med 2,525 tkr. Verksamhetsstöden ska utvecklas för att höja kvaliteten och underlätta planering, bemannig och uppföljning av verksamheten. Uppföljnings- och bemanningssystem är implementerade. En utredning pågår angående planeringssystem i hemtjänsten. Kompetensutveckling av personalen ska ske kontinuerligt. Pågår, bland annat sociala innehållet, ett rehabiliterande förhållningssätt och intern demensutbildning. Undersöka och utveckla nya verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområden. Utreda nya boendeformer och alternativa utförare. En ny LSS-gruppbostad utreds. Alternativa driftsformer pågår och LOV är uppstartat enligt plan. Sänka ohälsotalen. Målet 2010 är 8 % Ohälsotalet var 7,26 % för perioden januari - september Kvalitetsmätning mot våra kunder (enkäter och intervjuer) Genomförs under hösten.

5 Sammanträdesdatum Sida 5 Sn 119 Dnr Sn 10/147 Ändring av delegationsordningen Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att 1. Delegera rätten att enligt 4 kap 1 SoL och 6 kap 1 SoL besluta om tillfällig vistelse, för vuxna över 18 år, i familjehem och HVBhem, till socialnämndens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande. 2. Delegera rätten att enligt 4 kap 1 SoL och 6 kap 1 SoL besluta om vistelse i familjehem för vuxna över 18 år, till socialnämndens arbetsutskott. Bakgrund Socialnämnden beslutade den 9 december 2009 om gällande Beslutanderätt och delegering. Av denna framgår att beslut om tillfällig vistelse i familje- och HVB-hem för vuxna personer över 18 år ej är delegerat. Ibland behöver en familjehemsplacering ske skyndsamt vilket innebär att socialnämndens beslut i dessa fall inte går att avvakta. Socialnämnden föreslås därför att delegera beslutanderätten om tillfällig familjehems- och HVB-hemsplacering för vuxna personer till socialnämndens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande. Vidare föreslås socialnämnden att till socialnämndens arbetsutskott delegera beslutanderätten om familjehemsplacering för vuxna personer. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande daterat den 18 oktober Kopia till Sverker Eliasson, funktionschef individ- och familjeomsorg

6 Sammanträdesdatum Sida 6 Sn 120 Dnr Sn 10/148 Förslag till sammanträdesdatum 2011 Socialnämndens beslut Socialnämnden fastställer föreslagna sammanträdesdatum för Bakgrund Nedanstående sammanträdesdatum fastställs för socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott år Hänsyn har tagits till vecka 10, sportlov, vecka 14, påsklov och vecka 44, höstlov. Socialnämnden Socialnämndes arbetsutskott Heldag Halvdag 11 januari 1 februari 22 februari 15 mars 5-6 april 18 april 10 maj 31 maj 21 juni 23 augusti september 11 oktober 25 oktober 14 november 6 december Underlag för beslut Tjänsteutlåtande daterat den 6 oktober Kopia till Ulla Eriksson, kansliet

7 Sammanträdesdatum Sida 7 Sn 121 Dnr Sn 10/068 Förslag till rapporteringsfrekvens av socialnämndens nyckeltal Socialnämndens beslut Socialnämnden tackar för rapporten och uppdrar till sociala ledningsgruppen att vid socialnämndens sammanträde den 7 december 2010 lämna förslag till frekvens för alla nyckeltal. Bakgrund Socialförvaltningen och socialnämnden har under 2010 arbetat med att ta fram förslag på vilka nyckeltal som ska redovisas. Socialnämnden beslutade den 22 september 2010 vilka nyckeltal som ska redovisas under sex månader och sedan ska en utvärdering ske. Socialnämnden uppdrog till sociala ledningsgruppen att lämna förslag på rapporteringsfrekvens för nyckeltalen. Kopia till Sociala ledningsgruppen

8 Sammanträdesdatum Sida 8 Sn 122 Förslag angående ändrat platsantal på Refugio HVB-hem Socialnämndens beslut Socialnämnden tackar för informationen och återremitterar ärendet för ytterligare utredning. Bakgrund Arbetsledare Barbro Bergman föreslår att socialnämnden ändrar antalet platser vid Refugio. Socialnämnden beslutade den 23 februari 2010 om en utökning av antal platser på Refugio, från 12 platser till 17 platser. Förslaget innebär att socialnämnden återgår till 12 platser, med utrymme för överinskrivningar i mån av plats, och strävan är att alltid ha alla befintliga platser belagda. Kopia till Barbro Bergman, arbetsledare Sverker Eliasson, funktionschef individ- och familjeomsorg

9 Sammanträdesdatum Sida 9 Sn 123 Dnr Sn 10/18 Genomgång av socialnämndens uppdragslista Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att efter ändringar godkänna uppdragslistan. Bakgrund Socialnämnden går igenom och reviderar uppdragslistan Följande punkt är klar och stryks: - Studiebesök Refugio Följande punkter flyttas fram: - Uppdrag att göra en totalöversyn av alkoholriktlinjer - Skapa en framtidsgrupp för trygghetsboende, redovisa vilka tjänstemän som ingår. - Kontakta KBAB för att ta fram ett hyreskontrakt - Ta fram förslag till frekvens för nyckeltal - Undersöka och redovisa vad kommunen har angående alkoholpolicy och riktlinjer - Undersöka möjligheten till inrättande av mötesplats/sysselsättning för målgruppen psykiskt funktionshindrade, detaljförslag inklusive kostnadsberäkning. Nya punkter: - Redovisa Grön omsorg - Redovisa insatsen social tid - Redovisa försörjningsstöd och ärendemängd och ärendeflöde, IFO - Utreda Refugios verksamhet, platsantal mm

10 Sammanträdesdatum Sida 10 Sn 124 Anmälan om arbetsutskottets beslut Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna. Socialnämndens arbetsutskotts beslut den 5 och 19 oktober 2010 finns tillgängliga i pärm under sammanträdet.

11 Sammanträdesdatum Sida 11 Sn 125 Anmälan om delegationsbeslut, alkohollagen Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna. Delegationsbeslut som fattats enligt alkohollagen, sedan socialnämndens föregående sammanträde, den september 2010, finns tillgängliga i pärm under sammanträdet.

12 Sammanträdesdatum Sida 12 Sn 126 Anmälan om avvikelserapporter enligt SoL Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna. Avvikelserapporter som inkommit sedan socialnämndens föregående sammanträde, den september 2010, finns tillgängliga i pärm under sammanträdet.

13 Sammanträdesdatum Sida 13 Sn 127 Anmälan om avvikelserapporter enligt HSL samt fallskaderapporter Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna. Avvikelserapporter enligt HSL och fallskaderapporter som inkommit sedan socialnämndens föregående sammanträde, den september 2010, finns tillgängliga i pärm under sammanträdet.

14 Sammanträdesdatum Sida 14 Sn 128 Meddelande/Delgivningar 1. Statistik från resurspoolen, september PM från SKL, Prisindex för vård och omsorg. 3. Cirkulär 10:63, Budgetpropositionen för år Våld i nära relation, en kartläggning i Jämtlands län. 5. Kommunstyrelsen, 124, 1 september 2010, Ny lag om brandfarliga och explosiva varor. 6. Kommunfullmäktige, 80, 29 september 2010, Delårsrapport per juni 2010, Krokoms kommun. 7. Protokoll Kommunala pensionärsrådet, 28 september Protokoll Kommunala handikapprådet, 27 september Kvartalsrapport, 3:e kvartalet 2010, ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL och 9 LSS. 10. Skyddsvärnets nyhetsblad Nyhetsbrev v 41, Forum för frivilligs socialt arbete. 12. Min sektors nyhetsbrev nr 403 och SKL och MSB inbjuder till konferensen Äldres säkerhet Det goda livet, i Umeå 8 december Nationellt centrum för Måltiden inbjuder till seminarium den 1 november 2010 i Stockholm 15. Minnesanteckningar från arbetsgrupp för LUPP, 5 oktober Kommunakuten inbjuder till kurs, Kommunal Juridik för tjänstemän och förtroendevalda, 3 december 2010 i Stockholm. 17. Juraks inbjudan till kurs, Offentlighet och sekretess, 18 november 2010 i Stockholm. 18. SKL inbjuder till konferensen Vad betyder konkurrens och valfrihet för oss förtroendevalda? I Stockholm den 18 november PwC Academy inbjuder till utbildningen Intern kontroll hur får vi det att fungera i praktiken? Stockholm den 18 november Röda Korset inbjuder till konferensen Vanvårdade i barnbom, Sundsvall den 16 november 2010.

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2008-10-13 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[25] 2015-02-18 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10 Utses att justera Martin Johansson (Sd) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer