SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13)"

Transkript

1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13) ARBETSUTSKOTT Paragrafer Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson (M), kl Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) Övriga deltagare Protokolljusterare Se nästa sida Stefan Olsson Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Lotta Carlborg... Daniel Bäckström... Stefan Olsson BEVIS OM ANSLAG Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Tidigast datum för anslagets nedtagande Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret, kanslienheten Namnteckning.

2 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 2(13) Övriga deltagare: Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Lennart Westerlind, bostadsrättsföreningen Kvarnen, 29 Leif Pettersson, bostadsrättsföreningen Kvarnen, 29 Erik Blakstad, ordförande bostadsrättsföreningen Kvarnen, 29 Anders Hjertén, handläggare, 29 Bengt Stevenson, polis, 29 Bengt Nordgren, miljö- och hälsoskyddschef, 29 Niklas Ekberg, gatuchef, 29 Annelie Pettersson, projektledare näringslivsenheten, 29 Joel Nyström, utvecklingschef, 29 Lena Thorin, Reach Europe AB, 29 Ulf Truvered, kvalitetsansvarig, 29 Lars Johansson, ekonomichef, 21-24

3 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 3(13) Ksau 21 Dnr Ks Ansökan om lån till ombyggnation av hus 5 Ärendebeskrivning Säffle kommun har köpt del av fastigheten Stenhuset 6 Hus 5 av landstinget under år Flera intressenter har hört av sig till Forskningen AB om möjligheten att hyra lokaler i Hus 5. Det finns konkreta förslag till att starta vårdcentral samt tandläkarpraktik i huset. En förutsättning för hyresgästerna är att fastigheten anpassas för respektive verksamhet, vilket innebär ombyggnationer av våningsplan 3. Kommunföretag i Säffle AB har ansökt hos kommunen om ett lån på max tkr för att genomföra ombyggnationerna. Till dess att fastigheten slutligen är överförd till Forskningen AB belastar kostnaden för ombyggnaden kommunen. I samband med överföringen av fastigheten överförs även upplupna kostnader till bolaget. sunderlag Kommunföretag i Säffle AB:s protokoll, , 25 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Daniel Bäckström (C) och Ulrika Simonsson (M) tillstyrker kommunledningskontorets förslag. Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Forskningen i Säffle AB beviljas ett lån via Kommunföretag i Säffle AB om maximalt 6 mnkr för ombyggnation av hus 5, under förutsättning att intressenter tecknar avtal om att starta verksamhet i huset. Lånet löper på 15 år med rak amortering. Räntevillkor BARU + 30 punkter. 2. Tills dess att fastigheten slutligen är överförd till Forskningen i Säffle AB bokförs kostnaden för ombyggnaden kommunen. I samband med överföringen av fastigheten till bolaget överförs även upplupna kostnader dit.

4 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 4(13) Ksau 22 Dnr Ks Affärsförslag med Säfflebostäder AB samt ansökan om lån från Säffle Kommunikation AB SäKom AB har etablerat ett öppet stadsnät i Säffle kommun som innebär att flera olika tjänsteleverantörer i konkurrens erbjuder slutkundstjänster till invånare och företag i Säffle. I SäKom:s affärsplan finns mål för anslutningsgraden i Säffle stadsnät motsvarande 5000 hushåll t o m Att ansluta SäBo:s lägenhetsbestånd på 1235 lägenheter är en viktig del i att nå detta mål. SäKom bygger ett stadsnät som gör det möjligt för hushåll i SäBo:s fastighetsbestånd att få en kapacitet på upp till 100Mbps via fiberkabel vilket är den kapacitet som regeringen har som förslag ska bli minimikapaciteten till alla hushåll. I det affärsförslag som överenskommits mellan SäKom och SäBo tar SäKom huvudansvaret och erbjuder en totallösning som innebär en anslutning till stadsnätet, byggnation av fastighetsnät och lägenhetsnät samt en migrering till digital-tv (IPTV) under Affärsförslaget omfattar ett avtal på 15 år där SäBo äger fastighetsoch lägenhetsnät från dag 1 och ersätter SäKom 100 kr/månad/lägenhet, inklusive moms, i 15 år för byggnation och drift/underhåll av näten. Dessutom betalar SäBo en engångsavgift på 2000 tkr inklusive moms. SäBo har på styrelsemöte den 10 december beslutat att godkänna affärsförslaget. Affärsuppgörelsen förutsätter att SäKom kan förvärva det kabeltv-nät som används av SäBo idag och att SäKom därmed blir distributör av kabeltv under en period fram till att hushållet har migrerats över till IPTV. Kommunföretag i Säffle AB behöver för sitt dotterbolag SäKom AB nyupplåna tkr via kommunen för att genomföra projektet. Lånet behöver kunna avropas åren 2010 och 2011 samt löpa till och med år Lånevillkoret för detta lån bör vara enligt de principer som tillämpas bolagskoncernen, det vill säga BARU + 30 punkter. Efter år 2016 medför bolagets intäkter enligt affärsplanen att lånet kan återbetalas. sunderlag Kommunföretag i Säffle AB:s protokoll, , 2 VD i Säffle Kommunikation AB:s tjänsteskrivelse, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse,

5 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 5(13) Daniel Bäckström (C) och Bo Augustsson (S) tillstyrker kommunledningskontorets förslag. Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Avtalet mellan Säffle Kommunikation AB och Säfflebostäder AB angående anslutning av Säfflebostäders fastigheter till stadsnätet, byggnation av fastighetsnät och lägenhetsnät samt migrering till digitaltv godkänns. 2. Säffle Kommunikation AB beviljas ett lån via Kommunföretag i Säffle AB på tkr som kan avropas år 2010 till 2011 samt löpa till och med år Lånevillkor sätts till BARU + 30 punkter.

6 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 6(13) Ksau 23 Dnr Ks Förslag till köp av kabeltv från Säffle Kommunikation AB Köp av kabeltv är ett viktigt strategiskt steg för utbyggnaden av fibernätet i tätorten. Det är en förutsättning för att affärsförslaget till SäBo, där 1235 lägenheter ansluts till Säffles stadsnät, byggs ut med fastighetsnät och lägenhetsnät samt migreras till IPTV, kan genomföras. Utöver SäBos bestånd finns i kabeltv-nätet ytterligare c:a 700 lägenheter som kan erbjudas en liknande lösning. Målet med köp av kabeltv nätet är att ansluta nästan 2000 hushåll till stadsnätet och konvertera TV-utbudet för dessa från kabeltv till IPTV. Anläggningen för kabeltv erbjuder också en möjlighet till sänkta investeringar vid utbyggnaden av stadsnätet då en del av kanalisationen kan nyttjas. Köpesumman för kabeltv-nätets anläggning är 3 mnkr. Utöver köpesumman får säljaren Arvidsson&Björkman en ersättning om 1000 kr per lägenhet, utanför SäBos bestånd, som migreras från kabeltv till IPTV. Skulle samtliga lägenheter utanför SäBo migreras inom perioden innebär det en ersättning på 698 tkr. sunderlag Kommunföretag i Säffle AB:s protokoll, , 3 VD Säffle Kommunikation AB:s tjänsteskrivelse, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Daniel Bäckström (C) och Bo Augustsson (S) tillstyrker kommunledningskontorets förslag. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Säffle Kommunikation AB:s köp av kabeltv-verksamhet från Arvidsson&Björkman AB i enlighet med förslaget från Kommunföretag i Säffle AB.

7 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 7(13) Ksau 24 Dnr Ks Ansökan från Säfflebostäder AB om kommunal borgen avseende bredbandsaffär med Säffle Kommunikation AB Ärendebeskrivning Affärsförslaget angående anslutning av SäBo till stadsnätet i Säffle innebär att SäBo betalar för anslutna och migrerade lägenheter med 100 kr/hushåll och månad inklusive moms under avtalstiden. SäBo betalar även en engångsavgift på 2 mnkr inklusive moms i samband med avtalstecknandet. Vidare ska SäBo ordna för anslutning av 220V till kommunikationscentralen, beräknad kostnad 1 mnkr. Säfflebostäder AB hanterar av tradition självt sin upplåning. Kommunal borgen krävs för lånen, och SäBo ansöker med anledning av detta om en kommunal borgen på tkr. sunderlag Säfflebostäder AB:s protokoll, Kommunföretag i Säffle AB:s protokoll, , 4 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Daniel Bäckström (C) och Bo Augustsson (S) tillstyrker kommunledningskontorets förslag. Kommunfullmäktige beviljar en kommunal borgen om tkr till Säfflebostäder AB via Kommunföretag i Säffle AB. Borgensavgiften är 0,1 % per år i 10 år.

8 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 8(13) Ksau 25 Dnr Ks Ansvarsfördelning mellan hyresvärd och hyresgäst vid intern uthyrning av kommunens lokaler Ärendebeskrivning Kommunen hyr de flesta verksamhetslokaler av Säfflebostäder AB. Vid all uthyrning är det viktigt att klargöra vad som är hyresvärdens ansvar och vad som är hyresgästens ansvar när det gäller skötsel av lokalerna. En uppdaterad ansvarsfördelning har tagits fram av Säfflebostäder i samråd med kommunledningskontoret. Kommunens förvaltningar har kommit med synpunkter under arbetets gång. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till ansvarsfördelning mellan hyresgäst och hyresvärd när det gäller lokaler som kommunens verksamheter hyr av Säfflebostäder AB.

9 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 9(13) Ksau 26 Dnr Ks Angående ägardirektiv och ekonomiska mål för Säfflebostäder AB - bostadslägenheter i reserv Ärendebeskrivning Säfflebostäder AB har ett antal ekonomiska mål som ska uppfyllas enligt ägardirektivet. Ett av dessa är att antalet lägenheter i reserv ska vara maximalt 40 stycken. Vid månadsskiftet november/december var 98 lägenheter vakanta, varav 54 på Hermes. Befolkningsutvecklingen har i första hand varit en bidragande orsak till att antalet vakanta lägenheter har ökat för SäBo. Anledningen till att bolaget inte har agerat kraftfullt mot ökningen av vakanta lägenheter är att bolaget har väntat på besked om vad som händer med bostadsområdet på Hermes. Bolaget har under en tvåårsperiod förberett en försäljning av området Hermes. I det förslag som under tiden diskuterats förutsatte att under en femårsperiod skulle Hermes försäljas. Vidare i takt med detta skulle en neddragning av antalet uthyrningar till Migrationsverket ske. Ovanstående förändringar kräver många lediga lägenheter för att genomföra och frågan om Hermes framtid är i dagsläget ännu inte avgjord varför SäBo anser att man tills vidare måste ligga lågt med alternativa lösningar. Konsekvensen av detta blir att bolaget inte kan uppfylla ägardirektivet på maximalt 40 lägenheter i reserv. sunderlag Skrivelse från Säfflebostäder AB, Kommunföretag i Säffle AB:s protokoll, , 1 Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslag från Kommunföretag i Säffle AB. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Säfflebostäder AB inte uppfyller ägardirektivet om maximalt 40 lägenheter i reserv i avvaktan på att frågan om Hermes framtid avgörs.

10 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 10(13) Ksau 27 Dnr Ks Svar på motion angående samhällsinformation till invandrare Ärendebeskrivning Lillie Karlsson (S) yrkar i motion inkommen den 15 december 2008 att kommuninformationsträffar för asylsökande och kommunplacerade flyktingar återinförs. Kommunledningskontoret rekommenderade i sitt svar daterat den 20 augusti 2009 att avslå motionen eftersom den introduktionskurs som kommunen idag erbjuder till kommunplacerade flyktingar anses uppfylla motionärens krav på information. Asylsökande får idag information genom Migrationsverket som i slutet på 2009 planerar att utvidga sin introduktionskurs och kommunledningskontoret rekommenderade att kommunen avvaktar innehållet i den reformerade kursen innan man tar på sig en uppgift som idag ligger på Migrationsverket. Kommunfullmäktige återremitterade den 26 oktober 2009, 137, motionen till kommunledningskontoret för ytterligare samråd om lämplig samverkan med Migrationsverkets introduktionsverksamhet som följd av nytillkommande information under den förda debatten. Ett lagförslag ligger nu som ändrar förutsättningarna för introduktionsverksamhet radikalt. Förslaget innebär att arbetsförmedlingen övertar det introduktionsansvar som idag ligger på kommunerna, med den konsekvensen att Säffle kommun inte kommer att ha någon introduktionsverksamhet alls framöver. Vilka premisser som gäller för detta, hur arbetsförmedlingen kommer att lägga upp sin introduktionskurs och vilken roll Säffle kommun får i detta är ännu oklar. Kommunledningskontoret bedömer att det är viktigt för att kunna fungera väl i samhället att man har kunskap om lokalmiljön och lokaldemokratin i den kommunen där man bor, samt kunskap om vilken service kommunen erbjuder. Kommunledningskontoret rekommenderar därför bifall till motionen och med det att studiebesöken på stadshuset återinförs under ett år från vårterminen 2011 (hösten 2010 i fall det inte finns underlag för den kompletta introduktionskursen för höstterminen). Huruvida studiebesöken fortsätter därefter beror på hur arbetsförmedlingens kurs utformas och i vilken grad den omfattar information om Säffle kommun och om lokalmiljön. Också asylsökande ska bjudas in till studiebesöket. Kommunledningskontoret rekommenderar också att integrationsenheten håller nära kontakt med arbetsförmedlingen med syfte att göra ett studiebesök hos kommunen till en del av den nya introduktionskursen. Säffle kommun ska också ta initiativ till att asylsökande som kommer till Säffle ska få delta på dessa studiebesök.

11 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 11(13) sunderlag Motion från Lillie Karlsson (S), Kommunfullmäktiges protokoll, , 137 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Bo Augustsson (S) tillstyrker kommunledningskontorets förslag. Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Motionen bifalles. 2. Studiebesöken på stadshuset återinförs under ett år med start vårterminen Säffle kommun ska samverka med Migrationsverket om att erbjuda asylsökande möjligheten att delta i Säffle kommuns introduktionskurs hösten 2010.

12 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 12(13) Ksau 28 Dnr Ks Medfinansiering för Leaderprogrammet 2010 (inom ramen för medfinansiering av Leaderprogrammet ) Ärendebeskrivning Leaderprogrammet har kommit in med en begäran om medfinansiering för 2010 från Säffle kommun med 271 tkr. Säffle kommun har tidigare beslutat att gå med i Leaderprogrammet för perioden och beslutat att årligen medfinansiera programmet med 271 tkr. Kommunledningskontoret föreslår att medel till medfinansieringen ska tas ur kommunstyrelsens medel för utvecklingsarbete. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiering till Leaderprogrammet 2010 med 271 tkr ianspråktas ur kommunstyrelsens medel för utvecklingsarbete.

13 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 13(13) Ksau 29 Informationspunkter Åtgärder mot störande buller från fordonstrafik på Östra Storgatan Arbetsutskottet diskuterar med representanter från bostadsrättsföreningen Kvarnen, polisen, miljö- och bygg, teknik- och fritid och kommunledningskontoret om olika åtgärder mot buller från fordonstrafik i centrum. Kommunledningskontoret får i uppdrag att göra en sammanställning av de förslag som framkommit för att sedan upprätta en strategi för att arbeta vidare med frågan. Kanaltorget Projektledare Annelie Pettersson, näringslivsenheten, informerar om EU-projektet UTEV, som bland annat omfattar ombyggnaden av kanaltorget. Gatuchef Niklas Ekberg presenterar förslag till ny utformning av kanaltorget. Säffle Fjärrvärme AB Arbetsutskottet diskuterar hembudserbjudande från Fortum avseende Säffle Fjärrvärme AB. Utveckling av kollektivtrafik på landsbygd Lena Thorin, projektledare för FullKoll på uppdrag av Värmlandstrafik AB, presenterar en projektidé om att utveckla en modell för ett mer tillgängligt kollektivtrafiksystem i landsbygdskommuner. Arbetsutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att prioritera en utredning om samordning och organisation för deltagande i projektet, samt hur man ska arbeta med projektet kopplat till översiktsplanen. Förslag till intern ansvarsfördelning ska vara klart inför 2011 års budget. Handikapprådets konstruktion Daniel Bäckström (C) informerar om handikapporganisationernas framställan om att utse en parlamentarisk grupp samt frågan om handikappkonsulentens organisatoriska placering. Bo Augustsson (S) föreslår att en parlamentarisk grupp ska utses med en representant från varje parti och handikapporganisationerna utser sina egna representanter. Den parlamentariska gruppen ska utses till kommunstyrelsens sammanträde i juni Frågan om handikappkonsulentens placering ska diskuteras vidare Utdrag till Kommunledningskontoret, handläggare Kommunledningskontoret, kommunchefen Handikapprådet Handikapporganisationerna

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 Plats Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 23 november 2011, kl. 08.00-12.30 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 12 december 2013, klockan 17:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för behandla följande ärenden:

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer