SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21)"

Transkript

1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) ARBETSUTSKOTT Paragrafer Plats och tid ande Stadshuset, Trätäljarummet kl ( 226 har justerats omedelbart) Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson (M) Jan Norlin (S) Bo Augustsson (S) Övriga deltagare Protokolljusterare Se nästa sida Bo Augustsson Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Lotta Carlborg... Daniel Bäckström... Bo Augustsson BEVIS OM ANSLAG Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Tidigast datum för anslagets nedtagande Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret, kanslienheten Namnteckning.

2 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 2(21) Övriga deltagare: Erik Blakstad (M), adjungerad Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Björn Widéll, fastighetsstrateg, Joel Nyström, utvecklingschef, 222 Lars Johansson, ekonomichef, 220, 227 Sven Lannhard, KPA, 227 Håkan Johansson, ekonom, 227 Lena Roos, lönechef, 227

3 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 3(21) Ksau 213 Dnr Ks Svar på förfrågan om förhandsbesked angående ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till vindkraftpark: Knappa 1:49 och 1:21 samt Stubbe 1:1 Knappa och Botilsäter Vindkraft AB har till länsstyrelsen inkommit med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för vindkraftpark på fastigheterna Knappa 1:49, Knappa 1:21 och Stubbe 1:1 i Säffle kommun. Länsstyrelsen har skickat förfrågan om förhandsbesked till Säffle kommun, och kommunstyrelsen har remitterat ärendet till miljö- och byggnadsnämnden. Kommunen ska enligt bestämmelse i 16 kap 4 miljöbalken ge besked om kommunen tillstyrker ansökan om tillstånd till vindkraftpark. Knappa och Botilsäter Vindkraft AB:s ansökan på fastigheterna Knappa 1:49, Knappa 1:21 och Stubbe 1:1 gäller områden utanför de som i översiktsplanen bedömts lämpliga för etablering av vindkraftanläggningar. sunderlag Förfrågan om förhandsbesked, Länsstyrelsen, Miljö och byggs tjänsteskrivelse, Miljö- och byggnadsnämndens protokoll, , 131 Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag. Kommunstyrelsen beslutar att inte tillstyrka föreslagen etablering av vindkraftpark på fastigheterna Knappa 1:49, Knappa 1:21 och Stubbe 1:1 i Säffle kommun, med hänvisning till kommunens översiktsplan samt att byn Knappa blir kringgärdad av vindkraftverk med föreslagen etablering.

4 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 4(21) Ksau 214 Dnr Ks Svar på förfrågan om förhandsbesked angående ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till vindkraftpark: Botilsäter Backa 1:16 Knappa och Botilsäter Vindkraft AB har till länsstyrelsen inkommit med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för vindkraftpark på fastigheten Botilsäter Backa 1:16 i Säffle kommun. Länsstyrelsen har skickat förfrågan om förhandsbesked till Säffle kommun, och kommunstyrelsen har remitterat ärendet till miljö- och byggnadsnämnden. Kommunen ska enligt bestämmelse i 16 kap 4 miljöbalken ge besked om kommunen tillstyrker ansökan om tillstånd till vindkraftpark. Knappa och Botilsäter Vindkraft AB:s ansökan på fastigheten Botilsäter Backa 1:16 ligger huvudsakligen inom område som i kommunens översiktsplan utpekats som lämpligt för etablering av vindkraftsanläggningar. Tre ytterligare exploatörer har visat intresse för att bygga vindkraftverk i direkt anslutning till och i konkurrerande lägen till nu aktuell ansökan. Kommunens vindkraftplan antogs av kommunfullmäktige den 28 september 2009 och exploatörerna bör ges en möjlighet att samordna sina projekt innan enskilda ansökningar behandlas. sunderlag Förfrågan om förhandsbesked, Länsstyrelsen, Miljö och byggs tjänsteskrivelse, Miljö- och byggnadsnämndens protokoll, , 132 Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag. Kommunstyrelsen beslutar att meddela länsstyrelsen att exploatörerna bör ges en rimlig tid för samordning av sina ansökningar innan enskilda ansökningar behandlas. Kommunen kan komma att överväga krav på detaljplan om en frivillig samordning inte kan ske. Kommunen kan således i dagsläget och med redovisat underlag inte avgöra om man kan tillstyrka ansökan eller ej.

5 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 5(21) Ksau 215 Dnr Ks Miljötillsyn gällande tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken Ansvaret för den operativa tillsynen gällande miljöbalkens ansvarsområde ligger i stor utsträckning på kommuner och länsstyrelser. Den närmare uppdelningen finns i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. Ansvarsområdet omfattar miljöfarlig verksamhet, hälsoskyddsfrågor, kemikaliehantering, förorenade områden mm. Gällande miljöfarlig verksamhet har kommunen tillsynsansvaret för anmälningspliktiga verksamheter enligt förteckning i bilagan till förordningen (1998:900) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt för alla övriga verksamheter som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt. Kommunerna har en möjlighet att därutöver på frivillig bas överta tillsynsansvaret för vissa verksamheter från länsstyrelsen. Säffle kommun har använt möjligheten att överta tillsynsansvar och länsstyrelsen har i beslut den 27 juni 1995 efter hemställan från kommunfullmäktige överlåtit tillsynsansvaret för tillståndspliktiga verksamheter. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att återlämna detta tillsynsansvar till länsstyrelsen. Arbetsutskottet beslutade den 5 oktober 2009, 191, att återremittera ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för förtydligande av de ekonomiska konsekvenserna av ett återlämnande av tillsynsansvaret till länsstyrelsen. Miljö- och byggnadsnämnden anför i protokoll , 138, att de ekonomiska konsekvenserna handlar om minskade intäkter från tillsynen. I dagsläget handlar det om ca 80 tkr årligen. Framgent handlar det även om intäkter från tillsynen av vindkraftparker. sunderlag Miljö och byggs tjänsteskrivelse, Miljö- och byggnadsnämndens protokoll, , 105 Miljö och byggs kompletterande tjänsteskrivelse, Miljö- och byggnadsnämndens protokoll, , 138 Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag.

6 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 6(21) Kommunfullmäktige beslutar att till länsstyrelsen återlämna tillsynsansvaret för tillståndspliktiga B-anläggningar enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

7 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 7(21) Ksau 216 Dnr Ks Försäljning av byggnad på fastigheten Svaneholm 1:243 - Företagshuset Svanen Företagshuset Svanen är beläget i en byggnad på fastigheten Svaneholm 1:243, som tillhör Svaneholms Bruk AB. Kommunledningskontoret, fastighetsstöd, har upprättat ett förslag till köpekontrakt avseende denna byggnad. Anledningen är de förhandlingar som förts mellan Svaneholms Bruk AB och företrädare för Säfflebostäder AB och kommunledningskontorets näringslivsenhet. Förslaget innebär bland annat att byggnaden säljs för 1 krona. Säfflebostäder AB bedömer att det finns ett eftersatt underhåll med c:a kronor, varav kronor avser utvändiga arbeten som bör åtgärdas snarast, bland annat ny yttertakskonstruktion och utvändig målning. Taxeringsvärdet för byggnaden var kronor år 2007 och det bokförda värdet var kronor den 31 december Med hänvisning till ovannämnda nettokostnad samt redovisat underhållsbehov anser kommunledningskontoret att en försäljning med angiven köpeskilling är väl motiverad. Byggnaden står också på så kallad ofri grund vilket är ett argument för att fastighetsägaren, dvs. Svaneholms Bruk AB, ska få köpa den. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till köpekontrakt med Svaneholms Bruk AB avseende byggnad på fastigheten Svaneholm 1:243, Företagshuset Svanen.

8 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 8(21) Ksau 217 Dnr Ks Försäljning av del av Säffle 3:2 till Svensk Butiksutveckling AB Säffle kommun och Svensk Butiksuveckling AB tecknade den 11 resp. 12 november 2008 en avsiktsförklaring. Avsikten med denna förklaring är att kommunen ska överlåta och försälja till bolaget del av fastigheten Säffle 3:2, Järnvägsgatan i Säffle. Ett villkor för överlåtelsen är att en detaljplan fastställs som tillåter handel på fastigheten. Miljö- och byggnadsnämnden fastställde vid sammanträde den 19 oktober 2009 denna detaljplan. Säffle kommun säljer hela det område som nu är detaljplanelagt för handelsändamål, men får fram till dess att denna del ska bebyggas, disponera kostnadsfritt den del i söder som idag används som pendlarparkering och återvinningsstation. Kommunledningskontoret anser att den nya detaljplanen för området väl tar tillvara på områdets potential som handelsplats. Den nu planerade och även den kommande etableringen på området kommer att väsentligen öka områdets attraktionskraft och öka utbudet för säffleborna. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till köpekontrakt med svensk Butiksutveckling AB avseende del av fastigheten Säffle 3:2.

9 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 9(21) Ksau 218 Dnr Ks Uppdrag att ta fram riktprislista för markförsäljning Jan Norlin (S) väcker vid dagens sammanträde ärendet att det ska finnas en riktprislista för markförsäljning antagen av kommunfullmäktige. Arbetsutskottet godkänner att ärendet behandlas vid dagens sammanträde. sunderlag - Jan Norlin (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en riktprislista för markförsäljning. Arbetsutskottet beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en riktprislista för markförsäljning Utdrag till Kommunledningskontoret, fastighetsstrategen

10 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 10(21) Ksau 219 Dnr Ks Detaljplan för del av Säffle 7:13, Olstorp med mera I samband med antagande av den så kallade försäljningslistan har teknik- och fritidsnämnden under flera år diskuterat möjligheten att sälja fastigheten Olstorp, del av Säffle 7:13, området mellan kvarteret Björkbacken och kvarteren Skumplogen och Plogen. Resultatet av dessa diskussioner blev att man skulle avvakta med en försäljning så länge som socialnämnden hade behov av lokaler i byggnaden för sin verksamhet Solrosen. I och med färdigställandet av om- och tillbyggnad av Björkbacken flyttar nu Solrosen in på Björkbacken. Kvar i Olstorp finns två mindre lägenheter som är uthyrda. I samband med planberedning har frågan väckts på nytt om att sälja Olstorp och miljö- och byggnadsnämnden har informerat om att det måste till en detaljplan för att detta ska vara möjligt. Området mellan kvarteret Björkbacken samt kvarteren Skumplogen och Plogen saknar idag en detaljplan. Kommunledningskontoret anser att det aktuella området bör planläggas för att möjliggöra en försäljning av Olstorp samt för att skapa ett sammanhängande planlagt område. Björkbackens parkeringsplats med tillhörande kringområde kan då också läggas till fastigheten Björkbacken 2. Budgetkostnaden för framtagande av en ny detaljplan för området beräknas av miljöoch byggnadsnämnden till 70 tkr. Eventuell kostnad för geoteknik, arkeologi m.m. kan tillkomma. Framtagandet av detaljplanen föreslås finansieras inom ramen för 2010 års investeringsanslag för planarbete. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Jan Norlin (S) yrkar att detaljplanförslaget ska vara klart till den 29 mars 2010.

11 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 11(21) 1. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan för del av Säffle 7:13, området mellan kvarteret Björkbacken och kvarteren Skumplogen och Plogen. Detaljplanförslaget ska vara klart till den 29 mars Framtagandet av detaljplanen finansieras inom ramen för 2010 års investeringsanslag för planarbete.

12 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 12(21) Ksau 220 Dnr Ks Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Kommunallagen innehåller sedan år 2004 krav på att kommunerna ska ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. I det finansiella perspektivet säkerställs att räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt. I det verksamhetsmässiga perspektivet ställs krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. I revisionsrapporten för såväl årsredovisning 2008 som för delårsbokslut 2009 konstaterar revisorerna att Säffle kommun inte till fullo uppnår de finansiella målen samt att kommunen saknar verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som är fastställda av fullmäktige. Säffle kommun behöver fastställa mål för god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning. För att fullmäktige ska kunna få en tydlig överblick över verksamheten bör målen och måtten formuleras enligt enhetlig mall för samtliga verksamheter. En sådan mall skapas bäst genom ett processinriktat arbetssätt där tjänstemän från kommunledningskontoret och förvaltningarna tar fram mallen gemensamt och där förslagen till hur målen skrivs stäms av efterhand. Vilka mål det ska vara föreslår respektive nämnd till fullmäktige. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att respektive nämnd tar fram förslag till kommunfullmäktige på verksamhetsmål och mått för god ekonomisk hushållning för sin verksamhet som ett kompletterande beslut till budget för år Kommunledningskontoret tar fram riktlinjer och samordnar arbetet med att ta fram dessa mål och mått. sunderlag Rapport avseende granskning av delårsrapport, Deloitte, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

13 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 13(21) 1. Kommunstyrelsen beslutar att respektive nämnd tar fram förslag till kommunfullmäktige på verksamhetsmål och mått för god ekonomisk hushållning för sin verksamhet som ett kompletterande beslut till budget för år Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer och samordna arbetet med att ta fram dessa mål och mått.

14 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 14(21) Ksau 221 Dnr Ks Erbjudande om en gemensam länsfärdtjänst från Värmlandstrafik AB Det så kallade användbarhetsmålet innebär bland annat att kollektivtrafiken skall vara användbar även för funktionshindrade. Som ett led i en sådan anpassning föreslår Värmlandstrafik AB att färdtjänsten samordnas i en gemensam länsfärdtjänst med början den 1 januari Ett antal kommuner, däribland Säffle, har deltagit i en försöksverksamhet inom området. Den stora fördelen med systemet är dels att den vanliga färdtjänsten nu omfattar hela Värmland och delar av Dalsland, dels samordningsvinster av ekonomiskt slag. Kommunledningskontoret föreslår att Säffle kommun ansluter sig till det gemensamma systemet för färdtjänst i länet, med reservation för att de förbättringar i systemet som överenskommits med Värmlandstrafik AB kommer till stånd. sunderlag Förslag till avtal, Värmlandstrafik AB, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Kommunfullmäktige beslutar att Säffle kommun tecknar avtal med Värmlandstrafik AB innebärande att kommunen deltar i en gemensam länsfärdtjänst för Värmland.

15 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 15(21) Ksau 222 Dnr Ks Yttrande avseende kommentarer om nya färdtjänstregler från Handikapporganisationernas Centralkommitté i Säffle Handikapporganisationernas Centralkommitté i Säffle (HCK) har i ett brev ställt till kommunstyrelsen påtalat ett antal brister som man anser belastar färdtjänsten såsom den utövas av Värmlandstrafik AB och som föreslås bli föremål för permanentning från den 1 januari Kommunledningskontoret har diskuterat frågan med företrädare från såväl socialförvaltningen som för Värmlandstrafik AB med resultatet att en rad förbättringar kommer till stånd från den 1 januari De viktigaste förändringarna är att länsfärdtjänsten kommer att kunna beställas senast 60 min innan avresa mot 120 min som är fallet nu, att länsfärdtjänsten kommer att omfatta resor även till Åmåls och Bengtsfors kommuner, samt att riksfärdtjänst kommer att kunna beställas senast 5 arbetsdagar innan avresa mot för närvarande 10 arbetsdagar. sunderlag Brev från HCK, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kerstin Einevik Bäckstrand (C) yrkar att det i yttrandet under rubriken Övrigt läggs till att Säffle kommun överlåtit hanteringen av färdtjänstfrågor till Värmlandstrafik AB, samt information om vart den enskilde kan vända sig. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till yttrande avseende kommentarer om nya färdtjänstregler från Handikapporganisationernas Centralkommitté i Säffle, med tillägget under rubriken Övrigt att Säffle kommun överlåtit hanteringen av färdtjänstfrågor till Värmlandstrafik AB, samt information om vart den enskilde kan vända sig.

16 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 16(21) Ksau 223 Dnr Ks Svar på motion angående tjänstelegitimation Jan Norlin (S) yrkar i motion daterad den 9 april 2008 att samtliga av kommunens anställda som har kontakter med allmänhet och företag ska erhålla tjänstelegitimation. Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2008, 48, att remittera motionen till socialnämnden för beredning. Socialförvaltningen redovisade att man har tjänstelegitimation för tjänstemän med myndighetsansvar och kontrollfunktioner. För omvårdnadspersonal i hemtjänst och personliga assistenter används ett enklare IDkort. Arbetsutskottet beslutade den 21 oktober 2008, 209, att remittera motionen till kommunledningskontoret för ytterligare beredning. Kommunledningskontoret har utrett följande: Vilka personalkategorier har tjänstelegitimation idag Vilken typ av legitimation används Vilka ytterligare personalkategorier som enligt verksamhetsansvariga har behov av tjänstelegitimation Kommunledningskontoret redovisar att två typer av legitimation används inom övriga förvaltningar. Dels en tjänstelegitimation för tjänstemän med myndighetsutövning, dels ett enklare ID-kort för de personer som gör hembesök eller utför arbete på olika platser i organisationen. Inget redovisat behov av att införa tjänstelegitimation för samtliga anställda kunde påvisas vid förfrågan på övriga förvaltningar. För de grupper där en legitimation bedöms nödvändig bör enhetlig sådan utfärdas och gemensamma riktlinjer kring hanteringen av legitimation tas fram. sunderlag Motion från Jan Norlin (S), Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse,

17 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 17(21) Jan Norlin (S) yrkar bifall till motionen, samt att p. 2 i förslag till beslut får följande lydelse: Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret uppdraget att utforma gemensamma riktlinjer för utfärdande och handläggande av kommunens tjänstelegitimationer. Daniel Bäckström (C) yrkar på återremiss för ekonomisk analys av kostnaden för tjänstelegitimationer. sgång Ordföranden ställer proposition på Daniel Bäckströms yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat att bifalla detsamma. Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för ekonomisk analys av kostnaden för tjänstelegitimationer Utdrag till Kommunledningskontoret, personalenheten

18 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 18(21) Ksau 224 Dnr Ks Förslag till fördelning av medfinansiering av utvecklingsprojektet Barnens Gränsland Upprinnelsen till Barnes Gränsland var ett Interreg-projekt Upplev Gränsland som genomfördes under perioden 1 juni 2005 till 30 juni Det geografiska området i projektet har varit Årjäng och Säffle i Sverige och Indre Östfold i Norge. Visionen var: Upplev Gränsland skall vara förstahandsvalet för barnfamiljer som söker vattenoch friluftsbaserade aktiviteter och upplevelser. Kommunledningskontoret anser att utvecklingsprojektet Barnes Gränsland är viktigt ur ett näringslivsperspektiv. Om projektet lyckas i sina målsättningar kommer detta att bidra till att näringslivsenheten når sina uppsatta mål beslutade kommunstyrelsen att medfinansieringen skulle tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov, men eftersom det 2008 fanns ett utrymme i näringslivsenhetens budget togs medfinansieringen från detta konto. För 2009 anser kommunledningskontoret att näringslivsenheten har ett utrymme på 50 tkr och att resterande 50 tkr finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Jan Norlin (S) yrkar att hela beloppet om 100 tkr för medfinansiering av projektet Barnens Gränsland 2009 ska finansieras inom ramen för näringslivsenhetens budget. Kommunstyrelsen beslutar att kommunens medfinansiering 2009 av projektet Barnens Gränsland om 100 tkr ska finansieras inom ramen för näringslivsenhetens budget.

19 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 19(21) Ksau 225 Dnr Ks Förslag till ändring av sammanträdesplanering 2010 Ärendbeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2009, 140, att ändra kommunstyrelsens förslag till sammanträdesplanering Förändringen bestod i att lägga till ett sammanträde för kommunfullmäktige den 25 oktober Den förändring i kommunstyrelsens förslag som kommunfullmäktige beslutade om ger återverkningar på övrig sammanträdesplanering för arbetsutskottet och kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsens sammanträde i oktober flyttas från den 18 oktober till den 11 oktober, arbetsutskottets sammanträde flyttas från den 25 oktober till den 18 oktober, samt att ytterligare ett arbetsutskottssammanträde inplaneras den 1 november sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att flytta kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2010 från den 18 oktober till den 11 oktober. Arbetsutskottet beslutar för egen del att flytta arbetsutskottets sammanträde från den 25 oktober till den 18 oktober 2010, samt att lägga till ytterligare ett arbetsutskottssammanträde den 1 november 2010.

20 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 20(21) Ksau 226 Dnr Ks Val av ombud och ombudsersättare till extra föreningsstämma i Värmlands Kreditgarantiförening ek. för. Val av ombud och ombudsersättare till extra föreningsstämma i Värmlands Kreditgarantiförening ek. för. den 2 november sunderlag Inbjudan till extra föreningsstämma, Värmlands Kreditgarantiförening ek. för., Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta utse kommunchef Sven Junzell till ombud samt ekonomichef Lars Johansson till ombudsersättare vid extra föreningsstämma i Värmlands Kreditgarantiförening ek. för. den 2 november Kommunchef Sven Junzell utses till ombud och ekonomichef Lars Johansson utses till ombudsersättare vid extra föreningsstämma i Värmlands Kreditgarantiförening ek. för. den 2 november Kommunstyrelsen godkänner vidtagen åtgärd i efterhand. Arbetsutskottet beslutar för egen del att förklara paragrafen omedelbart justerad.

21 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 21(21) Ksau 227 Informationspunkter KPA matchningsanalys Sven Lannhard, Pensionskuldenheten KPA, informerar om den matchningsanalys av kommunens pensionsskuld som utförts enligt uppdrag. Resurshanteringssystem Ekonomichef Lars Johansson informerar om resursfördelningsmodellen som verktyg vid budgetering.

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(15)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(15) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(15) 2010-03-15 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 51-60 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.15 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(20)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(20) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(20) 2009-10-05 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 188-199 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 12.40 ande Daniel Bäckström (C), tj ers Kurt Andersson (KD) kl 09.00-11.45 Kerstin

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Paragrafer 1-15 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00 21.05 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-12 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14.00-15.00 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c) Margareta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 15-19 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 10.00-12.00 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Margareta Bäckström (c) Dag Rogne Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) Bo Augustsson

Läs mer

PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-06. Se nästa sida. Stefan Olsson. m... Lotta Carlborg. Paragrafer 255-268

PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-06. Se nästa sida. Stefan Olsson. m... Lotta Carlborg. Paragrafer 255-268 PROTOKOLL 1(18) Paragrafer 255-268 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 16.10 ande Daniel Bäckström (C), kl. 09.00 15.00 Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 40-44 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 16.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Örjan Ström (siv), 43 Helen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 36-43 Plats och tid Gillbergarummet, Städet, kl 14.00 16.25 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13) 2010-02-01 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 21-29 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 31-44 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 14.00-17.15 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Säffle bibliotek, klockan 09.00-12.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Bo Andersson (m) Allan Magnusson (s) Ingrid

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00-19.30 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, personalchef

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 113-130 Plats och tid Säfflesalen, Stadshuset, klockan 19.00-21.30 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Ingrid Strengsdal,

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 43-52 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 116-131 Plats och tid Värmlands Nysäter, Bygdegården, kl. 18.30 19.45 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds.

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds. Protokoll KOmmunfullmäktige 28 augusti 2000 Kf 85 Dnr KS00/249 140 Motion - tillsättande av en EU-lots - Lissbritt Aurvind (v) Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.40 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gerd Karlsson (S), ersättare för Inger Hjerpe

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare Sida 1 (8) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 14.00-16.30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers. för T Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 20 maj 2009 klockan 08.30-11.00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS 1 Kommunstyrelsen 2010-06-23 Plats och tid Stala Församlinghem 2010-06-23 18:00-18:20 Beslutande Gunilla Josefsson Bengt Torstensson Anders Fröjdö Lars-Åke Gustavsson Birgit Strömberg Bengt Johansson Ingrid

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN 2009-03-06 Paragrafer 49-61 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Plats och tid: Utvecklingscenter, Ed onsdag 20 oktober 2004, kl 19.00 22.00 Beslutande: Övriga närvarande: Närvarande 33 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer