SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21)"

Transkript

1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) ARBETSUTSKOTT Paragrafer Plats och tid ande Stadshuset, Trätäljarummet kl ( 226 har justerats omedelbart) Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson (M) Jan Norlin (S) Bo Augustsson (S) Övriga deltagare Protokolljusterare Se nästa sida Bo Augustsson Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Lotta Carlborg... Daniel Bäckström... Bo Augustsson BEVIS OM ANSLAG Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Tidigast datum för anslagets nedtagande Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret, kanslienheten Namnteckning.

2 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 2(21) Övriga deltagare: Erik Blakstad (M), adjungerad Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Björn Widéll, fastighetsstrateg, Joel Nyström, utvecklingschef, 222 Lars Johansson, ekonomichef, 220, 227 Sven Lannhard, KPA, 227 Håkan Johansson, ekonom, 227 Lena Roos, lönechef, 227

3 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 3(21) Ksau 213 Dnr Ks Svar på förfrågan om förhandsbesked angående ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till vindkraftpark: Knappa 1:49 och 1:21 samt Stubbe 1:1 Knappa och Botilsäter Vindkraft AB har till länsstyrelsen inkommit med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för vindkraftpark på fastigheterna Knappa 1:49, Knappa 1:21 och Stubbe 1:1 i Säffle kommun. Länsstyrelsen har skickat förfrågan om förhandsbesked till Säffle kommun, och kommunstyrelsen har remitterat ärendet till miljö- och byggnadsnämnden. Kommunen ska enligt bestämmelse i 16 kap 4 miljöbalken ge besked om kommunen tillstyrker ansökan om tillstånd till vindkraftpark. Knappa och Botilsäter Vindkraft AB:s ansökan på fastigheterna Knappa 1:49, Knappa 1:21 och Stubbe 1:1 gäller områden utanför de som i översiktsplanen bedömts lämpliga för etablering av vindkraftanläggningar. sunderlag Förfrågan om förhandsbesked, Länsstyrelsen, Miljö och byggs tjänsteskrivelse, Miljö- och byggnadsnämndens protokoll, , 131 Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag. Kommunstyrelsen beslutar att inte tillstyrka föreslagen etablering av vindkraftpark på fastigheterna Knappa 1:49, Knappa 1:21 och Stubbe 1:1 i Säffle kommun, med hänvisning till kommunens översiktsplan samt att byn Knappa blir kringgärdad av vindkraftverk med föreslagen etablering.

4 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 4(21) Ksau 214 Dnr Ks Svar på förfrågan om förhandsbesked angående ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till vindkraftpark: Botilsäter Backa 1:16 Knappa och Botilsäter Vindkraft AB har till länsstyrelsen inkommit med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för vindkraftpark på fastigheten Botilsäter Backa 1:16 i Säffle kommun. Länsstyrelsen har skickat förfrågan om förhandsbesked till Säffle kommun, och kommunstyrelsen har remitterat ärendet till miljö- och byggnadsnämnden. Kommunen ska enligt bestämmelse i 16 kap 4 miljöbalken ge besked om kommunen tillstyrker ansökan om tillstånd till vindkraftpark. Knappa och Botilsäter Vindkraft AB:s ansökan på fastigheten Botilsäter Backa 1:16 ligger huvudsakligen inom område som i kommunens översiktsplan utpekats som lämpligt för etablering av vindkraftsanläggningar. Tre ytterligare exploatörer har visat intresse för att bygga vindkraftverk i direkt anslutning till och i konkurrerande lägen till nu aktuell ansökan. Kommunens vindkraftplan antogs av kommunfullmäktige den 28 september 2009 och exploatörerna bör ges en möjlighet att samordna sina projekt innan enskilda ansökningar behandlas. sunderlag Förfrågan om förhandsbesked, Länsstyrelsen, Miljö och byggs tjänsteskrivelse, Miljö- och byggnadsnämndens protokoll, , 132 Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag. Kommunstyrelsen beslutar att meddela länsstyrelsen att exploatörerna bör ges en rimlig tid för samordning av sina ansökningar innan enskilda ansökningar behandlas. Kommunen kan komma att överväga krav på detaljplan om en frivillig samordning inte kan ske. Kommunen kan således i dagsläget och med redovisat underlag inte avgöra om man kan tillstyrka ansökan eller ej.

5 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 5(21) Ksau 215 Dnr Ks Miljötillsyn gällande tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken Ansvaret för den operativa tillsynen gällande miljöbalkens ansvarsområde ligger i stor utsträckning på kommuner och länsstyrelser. Den närmare uppdelningen finns i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. Ansvarsområdet omfattar miljöfarlig verksamhet, hälsoskyddsfrågor, kemikaliehantering, förorenade områden mm. Gällande miljöfarlig verksamhet har kommunen tillsynsansvaret för anmälningspliktiga verksamheter enligt förteckning i bilagan till förordningen (1998:900) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt för alla övriga verksamheter som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt. Kommunerna har en möjlighet att därutöver på frivillig bas överta tillsynsansvaret för vissa verksamheter från länsstyrelsen. Säffle kommun har använt möjligheten att överta tillsynsansvar och länsstyrelsen har i beslut den 27 juni 1995 efter hemställan från kommunfullmäktige överlåtit tillsynsansvaret för tillståndspliktiga verksamheter. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att återlämna detta tillsynsansvar till länsstyrelsen. Arbetsutskottet beslutade den 5 oktober 2009, 191, att återremittera ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för förtydligande av de ekonomiska konsekvenserna av ett återlämnande av tillsynsansvaret till länsstyrelsen. Miljö- och byggnadsnämnden anför i protokoll , 138, att de ekonomiska konsekvenserna handlar om minskade intäkter från tillsynen. I dagsläget handlar det om ca 80 tkr årligen. Framgent handlar det även om intäkter från tillsynen av vindkraftparker. sunderlag Miljö och byggs tjänsteskrivelse, Miljö- och byggnadsnämndens protokoll, , 105 Miljö och byggs kompletterande tjänsteskrivelse, Miljö- och byggnadsnämndens protokoll, , 138 Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag.

6 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 6(21) Kommunfullmäktige beslutar att till länsstyrelsen återlämna tillsynsansvaret för tillståndspliktiga B-anläggningar enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

7 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 7(21) Ksau 216 Dnr Ks Försäljning av byggnad på fastigheten Svaneholm 1:243 - Företagshuset Svanen Företagshuset Svanen är beläget i en byggnad på fastigheten Svaneholm 1:243, som tillhör Svaneholms Bruk AB. Kommunledningskontoret, fastighetsstöd, har upprättat ett förslag till köpekontrakt avseende denna byggnad. Anledningen är de förhandlingar som förts mellan Svaneholms Bruk AB och företrädare för Säfflebostäder AB och kommunledningskontorets näringslivsenhet. Förslaget innebär bland annat att byggnaden säljs för 1 krona. Säfflebostäder AB bedömer att det finns ett eftersatt underhåll med c:a kronor, varav kronor avser utvändiga arbeten som bör åtgärdas snarast, bland annat ny yttertakskonstruktion och utvändig målning. Taxeringsvärdet för byggnaden var kronor år 2007 och det bokförda värdet var kronor den 31 december Med hänvisning till ovannämnda nettokostnad samt redovisat underhållsbehov anser kommunledningskontoret att en försäljning med angiven köpeskilling är väl motiverad. Byggnaden står också på så kallad ofri grund vilket är ett argument för att fastighetsägaren, dvs. Svaneholms Bruk AB, ska få köpa den. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till köpekontrakt med Svaneholms Bruk AB avseende byggnad på fastigheten Svaneholm 1:243, Företagshuset Svanen.

8 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 8(21) Ksau 217 Dnr Ks Försäljning av del av Säffle 3:2 till Svensk Butiksutveckling AB Säffle kommun och Svensk Butiksuveckling AB tecknade den 11 resp. 12 november 2008 en avsiktsförklaring. Avsikten med denna förklaring är att kommunen ska överlåta och försälja till bolaget del av fastigheten Säffle 3:2, Järnvägsgatan i Säffle. Ett villkor för överlåtelsen är att en detaljplan fastställs som tillåter handel på fastigheten. Miljö- och byggnadsnämnden fastställde vid sammanträde den 19 oktober 2009 denna detaljplan. Säffle kommun säljer hela det område som nu är detaljplanelagt för handelsändamål, men får fram till dess att denna del ska bebyggas, disponera kostnadsfritt den del i söder som idag används som pendlarparkering och återvinningsstation. Kommunledningskontoret anser att den nya detaljplanen för området väl tar tillvara på områdets potential som handelsplats. Den nu planerade och även den kommande etableringen på området kommer att väsentligen öka områdets attraktionskraft och öka utbudet för säffleborna. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till köpekontrakt med svensk Butiksutveckling AB avseende del av fastigheten Säffle 3:2.

9 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 9(21) Ksau 218 Dnr Ks Uppdrag att ta fram riktprislista för markförsäljning Jan Norlin (S) väcker vid dagens sammanträde ärendet att det ska finnas en riktprislista för markförsäljning antagen av kommunfullmäktige. Arbetsutskottet godkänner att ärendet behandlas vid dagens sammanträde. sunderlag - Jan Norlin (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en riktprislista för markförsäljning. Arbetsutskottet beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en riktprislista för markförsäljning Utdrag till Kommunledningskontoret, fastighetsstrategen

10 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 10(21) Ksau 219 Dnr Ks Detaljplan för del av Säffle 7:13, Olstorp med mera I samband med antagande av den så kallade försäljningslistan har teknik- och fritidsnämnden under flera år diskuterat möjligheten att sälja fastigheten Olstorp, del av Säffle 7:13, området mellan kvarteret Björkbacken och kvarteren Skumplogen och Plogen. Resultatet av dessa diskussioner blev att man skulle avvakta med en försäljning så länge som socialnämnden hade behov av lokaler i byggnaden för sin verksamhet Solrosen. I och med färdigställandet av om- och tillbyggnad av Björkbacken flyttar nu Solrosen in på Björkbacken. Kvar i Olstorp finns två mindre lägenheter som är uthyrda. I samband med planberedning har frågan väckts på nytt om att sälja Olstorp och miljö- och byggnadsnämnden har informerat om att det måste till en detaljplan för att detta ska vara möjligt. Området mellan kvarteret Björkbacken samt kvarteren Skumplogen och Plogen saknar idag en detaljplan. Kommunledningskontoret anser att det aktuella området bör planläggas för att möjliggöra en försäljning av Olstorp samt för att skapa ett sammanhängande planlagt område. Björkbackens parkeringsplats med tillhörande kringområde kan då också läggas till fastigheten Björkbacken 2. Budgetkostnaden för framtagande av en ny detaljplan för området beräknas av miljöoch byggnadsnämnden till 70 tkr. Eventuell kostnad för geoteknik, arkeologi m.m. kan tillkomma. Framtagandet av detaljplanen föreslås finansieras inom ramen för 2010 års investeringsanslag för planarbete. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Jan Norlin (S) yrkar att detaljplanförslaget ska vara klart till den 29 mars 2010.

11 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 11(21) 1. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan för del av Säffle 7:13, området mellan kvarteret Björkbacken och kvarteren Skumplogen och Plogen. Detaljplanförslaget ska vara klart till den 29 mars Framtagandet av detaljplanen finansieras inom ramen för 2010 års investeringsanslag för planarbete.

12 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 12(21) Ksau 220 Dnr Ks Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Kommunallagen innehåller sedan år 2004 krav på att kommunerna ska ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. I det finansiella perspektivet säkerställs att räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt. I det verksamhetsmässiga perspektivet ställs krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. I revisionsrapporten för såväl årsredovisning 2008 som för delårsbokslut 2009 konstaterar revisorerna att Säffle kommun inte till fullo uppnår de finansiella målen samt att kommunen saknar verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som är fastställda av fullmäktige. Säffle kommun behöver fastställa mål för god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning. För att fullmäktige ska kunna få en tydlig överblick över verksamheten bör målen och måtten formuleras enligt enhetlig mall för samtliga verksamheter. En sådan mall skapas bäst genom ett processinriktat arbetssätt där tjänstemän från kommunledningskontoret och förvaltningarna tar fram mallen gemensamt och där förslagen till hur målen skrivs stäms av efterhand. Vilka mål det ska vara föreslår respektive nämnd till fullmäktige. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att respektive nämnd tar fram förslag till kommunfullmäktige på verksamhetsmål och mått för god ekonomisk hushållning för sin verksamhet som ett kompletterande beslut till budget för år Kommunledningskontoret tar fram riktlinjer och samordnar arbetet med att ta fram dessa mål och mått. sunderlag Rapport avseende granskning av delårsrapport, Deloitte, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

13 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 13(21) 1. Kommunstyrelsen beslutar att respektive nämnd tar fram förslag till kommunfullmäktige på verksamhetsmål och mått för god ekonomisk hushållning för sin verksamhet som ett kompletterande beslut till budget för år Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer och samordna arbetet med att ta fram dessa mål och mått.

14 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 14(21) Ksau 221 Dnr Ks Erbjudande om en gemensam länsfärdtjänst från Värmlandstrafik AB Det så kallade användbarhetsmålet innebär bland annat att kollektivtrafiken skall vara användbar även för funktionshindrade. Som ett led i en sådan anpassning föreslår Värmlandstrafik AB att färdtjänsten samordnas i en gemensam länsfärdtjänst med början den 1 januari Ett antal kommuner, däribland Säffle, har deltagit i en försöksverksamhet inom området. Den stora fördelen med systemet är dels att den vanliga färdtjänsten nu omfattar hela Värmland och delar av Dalsland, dels samordningsvinster av ekonomiskt slag. Kommunledningskontoret föreslår att Säffle kommun ansluter sig till det gemensamma systemet för färdtjänst i länet, med reservation för att de förbättringar i systemet som överenskommits med Värmlandstrafik AB kommer till stånd. sunderlag Förslag till avtal, Värmlandstrafik AB, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Kommunfullmäktige beslutar att Säffle kommun tecknar avtal med Värmlandstrafik AB innebärande att kommunen deltar i en gemensam länsfärdtjänst för Värmland.

15 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 15(21) Ksau 222 Dnr Ks Yttrande avseende kommentarer om nya färdtjänstregler från Handikapporganisationernas Centralkommitté i Säffle Handikapporganisationernas Centralkommitté i Säffle (HCK) har i ett brev ställt till kommunstyrelsen påtalat ett antal brister som man anser belastar färdtjänsten såsom den utövas av Värmlandstrafik AB och som föreslås bli föremål för permanentning från den 1 januari Kommunledningskontoret har diskuterat frågan med företrädare från såväl socialförvaltningen som för Värmlandstrafik AB med resultatet att en rad förbättringar kommer till stånd från den 1 januari De viktigaste förändringarna är att länsfärdtjänsten kommer att kunna beställas senast 60 min innan avresa mot 120 min som är fallet nu, att länsfärdtjänsten kommer att omfatta resor även till Åmåls och Bengtsfors kommuner, samt att riksfärdtjänst kommer att kunna beställas senast 5 arbetsdagar innan avresa mot för närvarande 10 arbetsdagar. sunderlag Brev från HCK, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kerstin Einevik Bäckstrand (C) yrkar att det i yttrandet under rubriken Övrigt läggs till att Säffle kommun överlåtit hanteringen av färdtjänstfrågor till Värmlandstrafik AB, samt information om vart den enskilde kan vända sig. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till yttrande avseende kommentarer om nya färdtjänstregler från Handikapporganisationernas Centralkommitté i Säffle, med tillägget under rubriken Övrigt att Säffle kommun överlåtit hanteringen av färdtjänstfrågor till Värmlandstrafik AB, samt information om vart den enskilde kan vända sig.

16 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 16(21) Ksau 223 Dnr Ks Svar på motion angående tjänstelegitimation Jan Norlin (S) yrkar i motion daterad den 9 april 2008 att samtliga av kommunens anställda som har kontakter med allmänhet och företag ska erhålla tjänstelegitimation. Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2008, 48, att remittera motionen till socialnämnden för beredning. Socialförvaltningen redovisade att man har tjänstelegitimation för tjänstemän med myndighetsansvar och kontrollfunktioner. För omvårdnadspersonal i hemtjänst och personliga assistenter används ett enklare IDkort. Arbetsutskottet beslutade den 21 oktober 2008, 209, att remittera motionen till kommunledningskontoret för ytterligare beredning. Kommunledningskontoret har utrett följande: Vilka personalkategorier har tjänstelegitimation idag Vilken typ av legitimation används Vilka ytterligare personalkategorier som enligt verksamhetsansvariga har behov av tjänstelegitimation Kommunledningskontoret redovisar att två typer av legitimation används inom övriga förvaltningar. Dels en tjänstelegitimation för tjänstemän med myndighetsutövning, dels ett enklare ID-kort för de personer som gör hembesök eller utför arbete på olika platser i organisationen. Inget redovisat behov av att införa tjänstelegitimation för samtliga anställda kunde påvisas vid förfrågan på övriga förvaltningar. För de grupper där en legitimation bedöms nödvändig bör enhetlig sådan utfärdas och gemensamma riktlinjer kring hanteringen av legitimation tas fram. sunderlag Motion från Jan Norlin (S), Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse,

17 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 17(21) Jan Norlin (S) yrkar bifall till motionen, samt att p. 2 i förslag till beslut får följande lydelse: Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret uppdraget att utforma gemensamma riktlinjer för utfärdande och handläggande av kommunens tjänstelegitimationer. Daniel Bäckström (C) yrkar på återremiss för ekonomisk analys av kostnaden för tjänstelegitimationer. sgång Ordföranden ställer proposition på Daniel Bäckströms yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat att bifalla detsamma. Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för ekonomisk analys av kostnaden för tjänstelegitimationer Utdrag till Kommunledningskontoret, personalenheten

18 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 18(21) Ksau 224 Dnr Ks Förslag till fördelning av medfinansiering av utvecklingsprojektet Barnens Gränsland Upprinnelsen till Barnes Gränsland var ett Interreg-projekt Upplev Gränsland som genomfördes under perioden 1 juni 2005 till 30 juni Det geografiska området i projektet har varit Årjäng och Säffle i Sverige och Indre Östfold i Norge. Visionen var: Upplev Gränsland skall vara förstahandsvalet för barnfamiljer som söker vattenoch friluftsbaserade aktiviteter och upplevelser. Kommunledningskontoret anser att utvecklingsprojektet Barnes Gränsland är viktigt ur ett näringslivsperspektiv. Om projektet lyckas i sina målsättningar kommer detta att bidra till att näringslivsenheten når sina uppsatta mål beslutade kommunstyrelsen att medfinansieringen skulle tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov, men eftersom det 2008 fanns ett utrymme i näringslivsenhetens budget togs medfinansieringen från detta konto. För 2009 anser kommunledningskontoret att näringslivsenheten har ett utrymme på 50 tkr och att resterande 50 tkr finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Jan Norlin (S) yrkar att hela beloppet om 100 tkr för medfinansiering av projektet Barnens Gränsland 2009 ska finansieras inom ramen för näringslivsenhetens budget. Kommunstyrelsen beslutar att kommunens medfinansiering 2009 av projektet Barnens Gränsland om 100 tkr ska finansieras inom ramen för näringslivsenhetens budget.

19 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 19(21) Ksau 225 Dnr Ks Förslag till ändring av sammanträdesplanering 2010 Ärendbeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2009, 140, att ändra kommunstyrelsens förslag till sammanträdesplanering Förändringen bestod i att lägga till ett sammanträde för kommunfullmäktige den 25 oktober Den förändring i kommunstyrelsens förslag som kommunfullmäktige beslutade om ger återverkningar på övrig sammanträdesplanering för arbetsutskottet och kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsens sammanträde i oktober flyttas från den 18 oktober till den 11 oktober, arbetsutskottets sammanträde flyttas från den 25 oktober till den 18 oktober, samt att ytterligare ett arbetsutskottssammanträde inplaneras den 1 november sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att flytta kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2010 från den 18 oktober till den 11 oktober. Arbetsutskottet beslutar för egen del att flytta arbetsutskottets sammanträde från den 25 oktober till den 18 oktober 2010, samt att lägga till ytterligare ett arbetsutskottssammanträde den 1 november 2010.

20 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 20(21) Ksau 226 Dnr Ks Val av ombud och ombudsersättare till extra föreningsstämma i Värmlands Kreditgarantiförening ek. för. Val av ombud och ombudsersättare till extra föreningsstämma i Värmlands Kreditgarantiförening ek. för. den 2 november sunderlag Inbjudan till extra föreningsstämma, Värmlands Kreditgarantiförening ek. för., Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta utse kommunchef Sven Junzell till ombud samt ekonomichef Lars Johansson till ombudsersättare vid extra föreningsstämma i Värmlands Kreditgarantiförening ek. för. den 2 november Kommunchef Sven Junzell utses till ombud och ekonomichef Lars Johansson utses till ombudsersättare vid extra föreningsstämma i Värmlands Kreditgarantiförening ek. för. den 2 november Kommunstyrelsen godkänner vidtagen åtgärd i efterhand. Arbetsutskottet beslutar för egen del att förklara paragrafen omedelbart justerad.

21 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 21(21) Ksau 227 Informationspunkter KPA matchningsanalys Sven Lannhard, Pensionskuldenheten KPA, informerar om den matchningsanalys av kommunens pensionsskuld som utförts enligt uppdrag. Resurshanteringssystem Ekonomichef Lars Johansson informerar om resursfördelningsmodellen som verktyg vid budgetering.

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-14 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 08.00-12.20 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) 2009-09-14 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 171-173 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 13.00 13.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 182-187 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-11.30 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) 2009-10-19 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 200-212 ( 210 har justerats omedelbart) Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 14.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(15)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(15) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(15) 2010-03-15 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 51-60 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.15 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) 2010-05-17 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 104-115 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 16.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 153-156 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 13.00-14.55 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c)

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(20)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(20) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(20) 2009-10-05 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 188-199 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 12.40 ande Daniel Bäckström (C), tj ers Kurt Andersson (KD) kl 09.00-11.45 Kerstin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(12)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(12) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(12) 2010-10-04 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 188-195 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 139-152 Plats och tid Krokstad Herrgård, kl. 14.00-18.45 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c) Margareta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB 2010-11-11

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB 2010-11-11 OMMUN PROTOKOLL 1(6) Paragrafer 19-22 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14:00 16:55 Beslutande Daniel Bäckström (C) Margareta Bäckström (C) Ulrika Simonsson (M) Christer Andersson (KD)) Jan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 173-181 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-14.55 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 158-172 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c), tom 12.00, 158-161,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 20-29 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.10 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 120-135 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 14.00-16.30 ande Daniel Bäckström (c) tj ers Alf Svensson Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) 2009-09-21 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 174-187 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) t o m kl. 10.10,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Paragrafer 1-15 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00 21.05 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6) 2010-09-14 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 38-42 ( 41 har justerats omedelbart) Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 10.30 11.40 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 30-34 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 13.30 16.35 Beslutande Övriga deltagare Daniel Bäckström (C) Margareta Bäckström (C), suppleant Dag Rogne (C) Ulrika Simonsson (M) Jan Norlin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(47)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(47) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(47) Paragrafer 213-245 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14.00 17.00 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson (C) Lisbet Westerberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 15-19 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 10.00-12.00 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Margareta Bäckström (c) Dag Rogne Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) Bo Augustsson

Läs mer

PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-06. Se nästa sida. Stefan Olsson. m... Lotta Carlborg. Paragrafer 255-268

PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-06. Se nästa sida. Stefan Olsson. m... Lotta Carlborg. Paragrafer 255-268 PROTOKOLL 1(18) Paragrafer 255-268 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 16.10 ande Daniel Bäckström (C), kl. 09.00 15.00 Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 1-6 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 10.20-12.15 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Margareta Bäckström (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) Bo Augustsson (s) Ingegerd

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 107-118 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 14.00-16.00 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 69-74 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.15 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 4-12 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-16.30 ande Daniel Bäckström (c), t o m kl 15.00 Margareta Bäckström (c), fr o m 14.20 Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s), Jan Andersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB OMMUN PROTOKOLL 1(7) Paragrafer 30-35 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14:00 16:05 ande Daniel Bäckström Knut Lillienau Jan Andersson Christer Andersson Jan Norlin Dag Rogne Erik Fogelberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-12 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14.00-15.00 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c) Margareta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 40-44 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 16.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Örjan Ström (siv), 43 Helen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(18)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(18) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(18) 2009-08-17 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 151-161 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-16.40 Beslutande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1(18) Paragrafer 207-219 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 16.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl. 14.00-15.25 ande Paragrafer 1-10 Erik Blakstad (m), ordf. Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Närvarande, ej tjänstgörande Övriga deltagare Bengt Persson, t.f.

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(25)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(25) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(25) 2009-12-07 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 263-278 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 13.30-18.40 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 196-210 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 14.00-15.16 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 36-43 Plats och tid Gillbergarummet, Städet, kl 14.00 16.25 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 12-17 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 15.20 ande Närvarande, ej deltagande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Erik Blakstad (m) Ralph Widing

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Säffle bibliotek, klockan 09.00-12.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Bo Andersson (m) Allan Magnusson (s) Ingrid

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-16 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 14.00-16.45 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 31-44 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 14.00-17.15 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-12-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 december 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Revisorernas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-15

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-15 PROTOKOLL 1(26) Paragrafer 220-238 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 16.45 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S), tj ers Ann Mlakar

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13) 2010-02-01 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 21-29 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 80-83 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 Ajournering, kl. 17.00 17.10 Beslutande Lisbet Westerberg (c) Inger Leander (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 84-92 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.40 ande Ej tjänstgörande Ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta der

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(24)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(24) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(24) Paragrafer 35-53 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-20.15 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Sven

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 62-71 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.25 ande Närvarande,ej tjänst- görande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Lars Johansson, ekonomichef. Lena Karlsson, Gunnel Clettborn. ...

Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Lars Johansson, ekonomichef. Lena Karlsson, Gunnel Clettborn. ... PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 132-147 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00 20.10 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg,

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 08.30 10.20 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(8)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(8) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(8) 2010-10-12 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 43-49 ( 48 har justerats omedelbart) Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 10.00 12.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c)

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL 1(10) Kulturnämnden 2011-02-15

PROTOKOLL 1(10) Kulturnämnden 2011-02-15 PROTOKOLL 1(10) Paragrafer 11-17 Plats och tid Stadshuset, Ölserudsrummet kl. 15.30 18.00 ande Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Timmy Svensson (C) Iréne Ekberg (C) Lennarth Lindström (M) tjg ers Mikael Thorell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00-19.30 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, personalchef

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13 2014-05-20 Sida 1-6 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-05-20, kl. 08:15-11:15. ande Bengt-Åke Rehn (S) Malin Höglund (M) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) 10 Övriga

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 65-74 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.30 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(6) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, klockan 09.00 11:15 Beslutande Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD), vice ordförande Göran Andreasson (S) Bo Augustsson (S) ersätter Margareta

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer