SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21)"

Transkript

1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) ARBETSUTSKOTT Paragrafer Plats och tid ande Stadshuset, Trätäljarummet kl ( 226 har justerats omedelbart) Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson (M) Jan Norlin (S) Bo Augustsson (S) Övriga deltagare Protokolljusterare Se nästa sida Bo Augustsson Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Lotta Carlborg... Daniel Bäckström... Bo Augustsson BEVIS OM ANSLAG Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Tidigast datum för anslagets nedtagande Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret, kanslienheten Namnteckning.

2 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 2(21) Övriga deltagare: Erik Blakstad (M), adjungerad Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Björn Widéll, fastighetsstrateg, Joel Nyström, utvecklingschef, 222 Lars Johansson, ekonomichef, 220, 227 Sven Lannhard, KPA, 227 Håkan Johansson, ekonom, 227 Lena Roos, lönechef, 227

3 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 3(21) Ksau 213 Dnr Ks Svar på förfrågan om förhandsbesked angående ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till vindkraftpark: Knappa 1:49 och 1:21 samt Stubbe 1:1 Knappa och Botilsäter Vindkraft AB har till länsstyrelsen inkommit med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för vindkraftpark på fastigheterna Knappa 1:49, Knappa 1:21 och Stubbe 1:1 i Säffle kommun. Länsstyrelsen har skickat förfrågan om förhandsbesked till Säffle kommun, och kommunstyrelsen har remitterat ärendet till miljö- och byggnadsnämnden. Kommunen ska enligt bestämmelse i 16 kap 4 miljöbalken ge besked om kommunen tillstyrker ansökan om tillstånd till vindkraftpark. Knappa och Botilsäter Vindkraft AB:s ansökan på fastigheterna Knappa 1:49, Knappa 1:21 och Stubbe 1:1 gäller områden utanför de som i översiktsplanen bedömts lämpliga för etablering av vindkraftanläggningar. sunderlag Förfrågan om förhandsbesked, Länsstyrelsen, Miljö och byggs tjänsteskrivelse, Miljö- och byggnadsnämndens protokoll, , 131 Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag. Kommunstyrelsen beslutar att inte tillstyrka föreslagen etablering av vindkraftpark på fastigheterna Knappa 1:49, Knappa 1:21 och Stubbe 1:1 i Säffle kommun, med hänvisning till kommunens översiktsplan samt att byn Knappa blir kringgärdad av vindkraftverk med föreslagen etablering.

4 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 4(21) Ksau 214 Dnr Ks Svar på förfrågan om förhandsbesked angående ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till vindkraftpark: Botilsäter Backa 1:16 Knappa och Botilsäter Vindkraft AB har till länsstyrelsen inkommit med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för vindkraftpark på fastigheten Botilsäter Backa 1:16 i Säffle kommun. Länsstyrelsen har skickat förfrågan om förhandsbesked till Säffle kommun, och kommunstyrelsen har remitterat ärendet till miljö- och byggnadsnämnden. Kommunen ska enligt bestämmelse i 16 kap 4 miljöbalken ge besked om kommunen tillstyrker ansökan om tillstånd till vindkraftpark. Knappa och Botilsäter Vindkraft AB:s ansökan på fastigheten Botilsäter Backa 1:16 ligger huvudsakligen inom område som i kommunens översiktsplan utpekats som lämpligt för etablering av vindkraftsanläggningar. Tre ytterligare exploatörer har visat intresse för att bygga vindkraftverk i direkt anslutning till och i konkurrerande lägen till nu aktuell ansökan. Kommunens vindkraftplan antogs av kommunfullmäktige den 28 september 2009 och exploatörerna bör ges en möjlighet att samordna sina projekt innan enskilda ansökningar behandlas. sunderlag Förfrågan om förhandsbesked, Länsstyrelsen, Miljö och byggs tjänsteskrivelse, Miljö- och byggnadsnämndens protokoll, , 132 Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag. Kommunstyrelsen beslutar att meddela länsstyrelsen att exploatörerna bör ges en rimlig tid för samordning av sina ansökningar innan enskilda ansökningar behandlas. Kommunen kan komma att överväga krav på detaljplan om en frivillig samordning inte kan ske. Kommunen kan således i dagsläget och med redovisat underlag inte avgöra om man kan tillstyrka ansökan eller ej.

5 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 5(21) Ksau 215 Dnr Ks Miljötillsyn gällande tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken Ansvaret för den operativa tillsynen gällande miljöbalkens ansvarsområde ligger i stor utsträckning på kommuner och länsstyrelser. Den närmare uppdelningen finns i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. Ansvarsområdet omfattar miljöfarlig verksamhet, hälsoskyddsfrågor, kemikaliehantering, förorenade områden mm. Gällande miljöfarlig verksamhet har kommunen tillsynsansvaret för anmälningspliktiga verksamheter enligt förteckning i bilagan till förordningen (1998:900) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt för alla övriga verksamheter som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt. Kommunerna har en möjlighet att därutöver på frivillig bas överta tillsynsansvaret för vissa verksamheter från länsstyrelsen. Säffle kommun har använt möjligheten att överta tillsynsansvar och länsstyrelsen har i beslut den 27 juni 1995 efter hemställan från kommunfullmäktige överlåtit tillsynsansvaret för tillståndspliktiga verksamheter. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att återlämna detta tillsynsansvar till länsstyrelsen. Arbetsutskottet beslutade den 5 oktober 2009, 191, att återremittera ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för förtydligande av de ekonomiska konsekvenserna av ett återlämnande av tillsynsansvaret till länsstyrelsen. Miljö- och byggnadsnämnden anför i protokoll , 138, att de ekonomiska konsekvenserna handlar om minskade intäkter från tillsynen. I dagsläget handlar det om ca 80 tkr årligen. Framgent handlar det även om intäkter från tillsynen av vindkraftparker. sunderlag Miljö och byggs tjänsteskrivelse, Miljö- och byggnadsnämndens protokoll, , 105 Miljö och byggs kompletterande tjänsteskrivelse, Miljö- och byggnadsnämndens protokoll, , 138 Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag.

6 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 6(21) Kommunfullmäktige beslutar att till länsstyrelsen återlämna tillsynsansvaret för tillståndspliktiga B-anläggningar enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

7 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 7(21) Ksau 216 Dnr Ks Försäljning av byggnad på fastigheten Svaneholm 1:243 - Företagshuset Svanen Företagshuset Svanen är beläget i en byggnad på fastigheten Svaneholm 1:243, som tillhör Svaneholms Bruk AB. Kommunledningskontoret, fastighetsstöd, har upprättat ett förslag till köpekontrakt avseende denna byggnad. Anledningen är de förhandlingar som förts mellan Svaneholms Bruk AB och företrädare för Säfflebostäder AB och kommunledningskontorets näringslivsenhet. Förslaget innebär bland annat att byggnaden säljs för 1 krona. Säfflebostäder AB bedömer att det finns ett eftersatt underhåll med c:a kronor, varav kronor avser utvändiga arbeten som bör åtgärdas snarast, bland annat ny yttertakskonstruktion och utvändig målning. Taxeringsvärdet för byggnaden var kronor år 2007 och det bokförda värdet var kronor den 31 december Med hänvisning till ovannämnda nettokostnad samt redovisat underhållsbehov anser kommunledningskontoret att en försäljning med angiven köpeskilling är väl motiverad. Byggnaden står också på så kallad ofri grund vilket är ett argument för att fastighetsägaren, dvs. Svaneholms Bruk AB, ska få köpa den. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till köpekontrakt med Svaneholms Bruk AB avseende byggnad på fastigheten Svaneholm 1:243, Företagshuset Svanen.

8 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 8(21) Ksau 217 Dnr Ks Försäljning av del av Säffle 3:2 till Svensk Butiksutveckling AB Säffle kommun och Svensk Butiksuveckling AB tecknade den 11 resp. 12 november 2008 en avsiktsförklaring. Avsikten med denna förklaring är att kommunen ska överlåta och försälja till bolaget del av fastigheten Säffle 3:2, Järnvägsgatan i Säffle. Ett villkor för överlåtelsen är att en detaljplan fastställs som tillåter handel på fastigheten. Miljö- och byggnadsnämnden fastställde vid sammanträde den 19 oktober 2009 denna detaljplan. Säffle kommun säljer hela det område som nu är detaljplanelagt för handelsändamål, men får fram till dess att denna del ska bebyggas, disponera kostnadsfritt den del i söder som idag används som pendlarparkering och återvinningsstation. Kommunledningskontoret anser att den nya detaljplanen för området väl tar tillvara på områdets potential som handelsplats. Den nu planerade och även den kommande etableringen på området kommer att väsentligen öka områdets attraktionskraft och öka utbudet för säffleborna. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till köpekontrakt med svensk Butiksutveckling AB avseende del av fastigheten Säffle 3:2.

9 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 9(21) Ksau 218 Dnr Ks Uppdrag att ta fram riktprislista för markförsäljning Jan Norlin (S) väcker vid dagens sammanträde ärendet att det ska finnas en riktprislista för markförsäljning antagen av kommunfullmäktige. Arbetsutskottet godkänner att ärendet behandlas vid dagens sammanträde. sunderlag - Jan Norlin (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en riktprislista för markförsäljning. Arbetsutskottet beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en riktprislista för markförsäljning Utdrag till Kommunledningskontoret, fastighetsstrategen

10 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 10(21) Ksau 219 Dnr Ks Detaljplan för del av Säffle 7:13, Olstorp med mera I samband med antagande av den så kallade försäljningslistan har teknik- och fritidsnämnden under flera år diskuterat möjligheten att sälja fastigheten Olstorp, del av Säffle 7:13, området mellan kvarteret Björkbacken och kvarteren Skumplogen och Plogen. Resultatet av dessa diskussioner blev att man skulle avvakta med en försäljning så länge som socialnämnden hade behov av lokaler i byggnaden för sin verksamhet Solrosen. I och med färdigställandet av om- och tillbyggnad av Björkbacken flyttar nu Solrosen in på Björkbacken. Kvar i Olstorp finns två mindre lägenheter som är uthyrda. I samband med planberedning har frågan väckts på nytt om att sälja Olstorp och miljö- och byggnadsnämnden har informerat om att det måste till en detaljplan för att detta ska vara möjligt. Området mellan kvarteret Björkbacken samt kvarteren Skumplogen och Plogen saknar idag en detaljplan. Kommunledningskontoret anser att det aktuella området bör planläggas för att möjliggöra en försäljning av Olstorp samt för att skapa ett sammanhängande planlagt område. Björkbackens parkeringsplats med tillhörande kringområde kan då också läggas till fastigheten Björkbacken 2. Budgetkostnaden för framtagande av en ny detaljplan för området beräknas av miljöoch byggnadsnämnden till 70 tkr. Eventuell kostnad för geoteknik, arkeologi m.m. kan tillkomma. Framtagandet av detaljplanen föreslås finansieras inom ramen för 2010 års investeringsanslag för planarbete. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Jan Norlin (S) yrkar att detaljplanförslaget ska vara klart till den 29 mars 2010.

11 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 11(21) 1. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan för del av Säffle 7:13, området mellan kvarteret Björkbacken och kvarteren Skumplogen och Plogen. Detaljplanförslaget ska vara klart till den 29 mars Framtagandet av detaljplanen finansieras inom ramen för 2010 års investeringsanslag för planarbete.

12 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 12(21) Ksau 220 Dnr Ks Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Kommunallagen innehåller sedan år 2004 krav på att kommunerna ska ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. I det finansiella perspektivet säkerställs att räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt. I det verksamhetsmässiga perspektivet ställs krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. I revisionsrapporten för såväl årsredovisning 2008 som för delårsbokslut 2009 konstaterar revisorerna att Säffle kommun inte till fullo uppnår de finansiella målen samt att kommunen saknar verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som är fastställda av fullmäktige. Säffle kommun behöver fastställa mål för god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning. För att fullmäktige ska kunna få en tydlig överblick över verksamheten bör målen och måtten formuleras enligt enhetlig mall för samtliga verksamheter. En sådan mall skapas bäst genom ett processinriktat arbetssätt där tjänstemän från kommunledningskontoret och förvaltningarna tar fram mallen gemensamt och där förslagen till hur målen skrivs stäms av efterhand. Vilka mål det ska vara föreslår respektive nämnd till fullmäktige. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att respektive nämnd tar fram förslag till kommunfullmäktige på verksamhetsmål och mått för god ekonomisk hushållning för sin verksamhet som ett kompletterande beslut till budget för år Kommunledningskontoret tar fram riktlinjer och samordnar arbetet med att ta fram dessa mål och mått. sunderlag Rapport avseende granskning av delårsrapport, Deloitte, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

13 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 13(21) 1. Kommunstyrelsen beslutar att respektive nämnd tar fram förslag till kommunfullmäktige på verksamhetsmål och mått för god ekonomisk hushållning för sin verksamhet som ett kompletterande beslut till budget för år Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer och samordna arbetet med att ta fram dessa mål och mått.

14 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 14(21) Ksau 221 Dnr Ks Erbjudande om en gemensam länsfärdtjänst från Värmlandstrafik AB Det så kallade användbarhetsmålet innebär bland annat att kollektivtrafiken skall vara användbar även för funktionshindrade. Som ett led i en sådan anpassning föreslår Värmlandstrafik AB att färdtjänsten samordnas i en gemensam länsfärdtjänst med början den 1 januari Ett antal kommuner, däribland Säffle, har deltagit i en försöksverksamhet inom området. Den stora fördelen med systemet är dels att den vanliga färdtjänsten nu omfattar hela Värmland och delar av Dalsland, dels samordningsvinster av ekonomiskt slag. Kommunledningskontoret föreslår att Säffle kommun ansluter sig till det gemensamma systemet för färdtjänst i länet, med reservation för att de förbättringar i systemet som överenskommits med Värmlandstrafik AB kommer till stånd. sunderlag Förslag till avtal, Värmlandstrafik AB, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Kommunfullmäktige beslutar att Säffle kommun tecknar avtal med Värmlandstrafik AB innebärande att kommunen deltar i en gemensam länsfärdtjänst för Värmland.

15 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 15(21) Ksau 222 Dnr Ks Yttrande avseende kommentarer om nya färdtjänstregler från Handikapporganisationernas Centralkommitté i Säffle Handikapporganisationernas Centralkommitté i Säffle (HCK) har i ett brev ställt till kommunstyrelsen påtalat ett antal brister som man anser belastar färdtjänsten såsom den utövas av Värmlandstrafik AB och som föreslås bli föremål för permanentning från den 1 januari Kommunledningskontoret har diskuterat frågan med företrädare från såväl socialförvaltningen som för Värmlandstrafik AB med resultatet att en rad förbättringar kommer till stånd från den 1 januari De viktigaste förändringarna är att länsfärdtjänsten kommer att kunna beställas senast 60 min innan avresa mot 120 min som är fallet nu, att länsfärdtjänsten kommer att omfatta resor även till Åmåls och Bengtsfors kommuner, samt att riksfärdtjänst kommer att kunna beställas senast 5 arbetsdagar innan avresa mot för närvarande 10 arbetsdagar. sunderlag Brev från HCK, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kerstin Einevik Bäckstrand (C) yrkar att det i yttrandet under rubriken Övrigt läggs till att Säffle kommun överlåtit hanteringen av färdtjänstfrågor till Värmlandstrafik AB, samt information om vart den enskilde kan vända sig. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till yttrande avseende kommentarer om nya färdtjänstregler från Handikapporganisationernas Centralkommitté i Säffle, med tillägget under rubriken Övrigt att Säffle kommun överlåtit hanteringen av färdtjänstfrågor till Värmlandstrafik AB, samt information om vart den enskilde kan vända sig.

16 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 16(21) Ksau 223 Dnr Ks Svar på motion angående tjänstelegitimation Jan Norlin (S) yrkar i motion daterad den 9 april 2008 att samtliga av kommunens anställda som har kontakter med allmänhet och företag ska erhålla tjänstelegitimation. Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2008, 48, att remittera motionen till socialnämnden för beredning. Socialförvaltningen redovisade att man har tjänstelegitimation för tjänstemän med myndighetsansvar och kontrollfunktioner. För omvårdnadspersonal i hemtjänst och personliga assistenter används ett enklare IDkort. Arbetsutskottet beslutade den 21 oktober 2008, 209, att remittera motionen till kommunledningskontoret för ytterligare beredning. Kommunledningskontoret har utrett följande: Vilka personalkategorier har tjänstelegitimation idag Vilken typ av legitimation används Vilka ytterligare personalkategorier som enligt verksamhetsansvariga har behov av tjänstelegitimation Kommunledningskontoret redovisar att två typer av legitimation används inom övriga förvaltningar. Dels en tjänstelegitimation för tjänstemän med myndighetsutövning, dels ett enklare ID-kort för de personer som gör hembesök eller utför arbete på olika platser i organisationen. Inget redovisat behov av att införa tjänstelegitimation för samtliga anställda kunde påvisas vid förfrågan på övriga förvaltningar. För de grupper där en legitimation bedöms nödvändig bör enhetlig sådan utfärdas och gemensamma riktlinjer kring hanteringen av legitimation tas fram. sunderlag Motion från Jan Norlin (S), Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse,

17 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 17(21) Jan Norlin (S) yrkar bifall till motionen, samt att p. 2 i förslag till beslut får följande lydelse: Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret uppdraget att utforma gemensamma riktlinjer för utfärdande och handläggande av kommunens tjänstelegitimationer. Daniel Bäckström (C) yrkar på återremiss för ekonomisk analys av kostnaden för tjänstelegitimationer. sgång Ordföranden ställer proposition på Daniel Bäckströms yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat att bifalla detsamma. Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för ekonomisk analys av kostnaden för tjänstelegitimationer Utdrag till Kommunledningskontoret, personalenheten

18 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 18(21) Ksau 224 Dnr Ks Förslag till fördelning av medfinansiering av utvecklingsprojektet Barnens Gränsland Upprinnelsen till Barnes Gränsland var ett Interreg-projekt Upplev Gränsland som genomfördes under perioden 1 juni 2005 till 30 juni Det geografiska området i projektet har varit Årjäng och Säffle i Sverige och Indre Östfold i Norge. Visionen var: Upplev Gränsland skall vara förstahandsvalet för barnfamiljer som söker vattenoch friluftsbaserade aktiviteter och upplevelser. Kommunledningskontoret anser att utvecklingsprojektet Barnes Gränsland är viktigt ur ett näringslivsperspektiv. Om projektet lyckas i sina målsättningar kommer detta att bidra till att näringslivsenheten når sina uppsatta mål beslutade kommunstyrelsen att medfinansieringen skulle tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov, men eftersom det 2008 fanns ett utrymme i näringslivsenhetens budget togs medfinansieringen från detta konto. För 2009 anser kommunledningskontoret att näringslivsenheten har ett utrymme på 50 tkr och att resterande 50 tkr finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Jan Norlin (S) yrkar att hela beloppet om 100 tkr för medfinansiering av projektet Barnens Gränsland 2009 ska finansieras inom ramen för näringslivsenhetens budget. Kommunstyrelsen beslutar att kommunens medfinansiering 2009 av projektet Barnens Gränsland om 100 tkr ska finansieras inom ramen för näringslivsenhetens budget.

19 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 19(21) Ksau 225 Dnr Ks Förslag till ändring av sammanträdesplanering 2010 Ärendbeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2009, 140, att ändra kommunstyrelsens förslag till sammanträdesplanering Förändringen bestod i att lägga till ett sammanträde för kommunfullmäktige den 25 oktober Den förändring i kommunstyrelsens förslag som kommunfullmäktige beslutade om ger återverkningar på övrig sammanträdesplanering för arbetsutskottet och kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsens sammanträde i oktober flyttas från den 18 oktober till den 11 oktober, arbetsutskottets sammanträde flyttas från den 25 oktober till den 18 oktober, samt att ytterligare ett arbetsutskottssammanträde inplaneras den 1 november sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att flytta kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2010 från den 18 oktober till den 11 oktober. Arbetsutskottet beslutar för egen del att flytta arbetsutskottets sammanträde från den 25 oktober till den 18 oktober 2010, samt att lägga till ytterligare ett arbetsutskottssammanträde den 1 november 2010.

20 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 20(21) Ksau 226 Dnr Ks Val av ombud och ombudsersättare till extra föreningsstämma i Värmlands Kreditgarantiförening ek. för. Val av ombud och ombudsersättare till extra föreningsstämma i Värmlands Kreditgarantiförening ek. för. den 2 november sunderlag Inbjudan till extra föreningsstämma, Värmlands Kreditgarantiförening ek. för., Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta utse kommunchef Sven Junzell till ombud samt ekonomichef Lars Johansson till ombudsersättare vid extra föreningsstämma i Värmlands Kreditgarantiförening ek. för. den 2 november Kommunchef Sven Junzell utses till ombud och ekonomichef Lars Johansson utses till ombudsersättare vid extra föreningsstämma i Värmlands Kreditgarantiförening ek. för. den 2 november Kommunstyrelsen godkänner vidtagen åtgärd i efterhand. Arbetsutskottet beslutar för egen del att förklara paragrafen omedelbart justerad.

21 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 21(21) Ksau 227 Informationspunkter KPA matchningsanalys Sven Lannhard, Pensionskuldenheten KPA, informerar om den matchningsanalys av kommunens pensionsskuld som utförts enligt uppdrag. Resurshanteringssystem Ekonomichef Lars Johansson informerar om resursfördelningsmodellen som verktyg vid budgetering.

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13) 2010-02-01 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 21-29 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 Plats Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 23 november 2011, kl. 08.00-12.30 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer