Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten"

Transkript

1 Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlandskooperativen vill i denna dokumentation påvisa utvecklad och kompletterande inriktning till Värmlands Kreditgarantiförenings verksamhet som alternativ till beslut om oåterkallelig likvidation av föreningen. Dokumentationen, dess förslag och undersökningar har gjorts inom förstudien Together, De förhållanden som var orsaken till att Värmlands Kreditgarantiförening bildades har inte förändrats. Ändamålet med föreningen är i högsta grad fortfarande relevant, men det finns skäl att överväga en alternativ inriktning av verksamheten

2 Innehållsförteckning Till Värmlands kreditgarantiförenings medlemmar Sammanfattning Målgrupp nytta för målgruppen Nytta för länet Sidan Allmänt om den fortsatta verksamheten 6 - där endast det egna kapitalet används 6 - där såväl föreningens egna kapital som annat kapital används 7 Exempel på fortsatt verksamhet 8 I. Kreditgarantier i samverkan med Mikrofonden Sverige 8 II. Egna garantier/borgensåtaganden 8 III. Mikrolån 9 IV Kapitaltillskott 9 V. Exemplet generationsskifte 9 Organisation Tänkbar huvudman Finansiering på kort och lång sikt Bilaga Alternativ investeringsfond 14 2

3 Till Värmlands kreditgarantiförenings medlemmar I samband med att Värmlands kreditgarantiförening bildades och under några påföljande år var det många som valde att bli medlemmar i föreningen. Många av Er, likt oss på Värmlandskooperativen, upplevde ett behov av nya finansieringslösningar, behov av kapital till gagn för utveckling i företag och föreningar för tillväxt i Värmland. De förhållanden som då var orsaken till att VKGF bildades och att vi på Värmlandskooperativen blev medlemmar har inte förändrats. Ändamålet med förenigen är i högsta grad fortfarande relevant, men det finns anledning att överväga en alternativ inriktning av verksamheten. Den skrift du nu har i din hand lyfter olika möjligheter förutsatt att föreningen inte begärs i likvidation. En likvidation betyder att föreningen oåterkalleligen avslutas, att en likvidator hanterar likvidationen och att de ekonomiska medel som i slutänden finns kvar återbetalas till medlemmarna i relation till den insats man inbetalt. En ekonomisk förening är i grunden en öppen och frivillig associationsform vari medlemmar kan träda in liksom ur. I samband med utträde har medlemmarna rätt att återfå insatser, förutsatt att det inte står något annat i stadgarna och att det finns kapital i föreningen. Det vi menar är att om det finns medlemmar som absolut vill lämna föreningen i denna stund är det möjligt att så göra utan att föreningen i sig likvideras. Samtidigt kan det vara klokt att påtala att begäran om utträde kan göras när som helst vilket kanske kan motivera några av Er att vänta och se vad en alternativ inriktning kan betyda för tillväxt, sysselsättning och utveckling i länet. Denna utredning visar vidare på sambandet mellan s.k. eget kapital och främmande kapital. Vi menar att om flertalet medlemmar röstar för en fortsättning och mot en likvidation - och kvarstår som medlemmar finns ett inte obetydligt kapital att utgå från. Ett kapital vilket ofta är förutsättning för att attrahera annat/främmande kapital. 3

4 Sammanfattning Inom ramarna för en förstudie, Together (Europeiska socialfonden) har Värmlandskooperativen bl.a. analyserat möjligheter och hinder kopplat till generationsskifte i mindre företag. Ett hinder handlar om fungerande finansieringslösningar för t.ex. personalövertagande i samband med generationsväxling. Vi noterat att många lönsamma företag inte klarar generationsväxling med följd att dessa läggs ner och viktiga arbetstillfällen går på så vis förlorade. Det var bland annat med den utgångspunken vi föreslog VKGF att avvakta med beslut avseende föreningens likvidation, vilket också skedde. Värmlandskooperativen har därefter kunnat inhämta kunskaper, erfarenheter i såväl nationellt som internationellt perspektiv varav mycket sammanfaller med Together förstudien. Sammanfattningsvis finns följande argument för att inte likvidera VKGF, utan istället komplettera nuvarande verksamhet. 1. Det finns behov av kapital för utveckling av små företag i Värmland, inte minst utanför de mera urbana områdena. Vi ser mikroföretag, företag i generationsväxling och företag inom den sociala ekonomin som prioriterad målgrupp. 2. Vi ser fortsatt behov av kreditgarantier och då särskilt riktade till mindre företag inte minst i samband med generationsväxling och vid personalövertagande. 3. Vi ser behov av mikrolån vanligtvis upp till kr med korta avbetalningstider, förslagsvis 3 år, vilka föreningen kan tillhandahålla med eget kapital. 4. Vi bedömer att det finns möjligheter att i framtiden alstra annat kapital förutsatt att det finns ett eget kapital, via bl.a. det statligt ägda riskkapitalbolaget Inlandsinnovation AB 5. Den utveckling som pågår i riket i övrigt med utveckling av Mikrofonder där tidigare kreditgarantiföreningar ombildas och helt nya föreningar uppstår. Mikrofonderna har redan idag fungerande verksamhet i några län och har också redan attraherat annat kapital till sin verksamhet. 6. Enskilda medlemmar som vill träda ur föreningen kan göra så utan att föreningen måste likvideras. Utträde kan ske närhelst man så önskar. I detta dokument har vi redovistat på vilka villkor man kan och får använda dels det egna kapitalet liksom annat kapital i angivna syfte. Vilka regelverk som gäller och eventuella tillstånd som krävs liksom kostnader förknippade med detta. Vi exemplifierar några fall avseende hur en utvecklad VKGF kan agera. Vi har vidare berört organisation, huvudman, finansiering på kortare och längre sikt etc. 4

5 Målgrupp nytta för målgruppen Målgruppen för en fortsatt verksamhet i Värmlands KGF bör företrädelsevis vara mikroföretag och i viss mån små företag enligt EU kommissionens rekommendation av den 6 maj Enligt denna definieras mikroföretag som företag som sysselsätter färre än 10 personer och har en omsättning eller balansomslutning som inte överstiger 2 miljoner euro per år. Små företag definieras som företag som sysselsätter färre än 50 personer och har en omsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner per år. Det kan också vara motiverat att bland dessa företag inrikta sig speciellt på att finansiera företag som ägs av dem som arbetar i verksamheten, medarbetarna, och företag i glesbygd. Speciellt i samband med övertagande av en verksamhet som annars riskerar att läggas ner eller försvinna från orten. Motivet för denna inriktning är att utveckla och behålla kompetens för att finansiera företag av detta slag. Nytta för länet Värmlands kreditgarantiförening, VKGF, tillkom med anledning av upplevt behov av finansieringslösningar. Vår bedömning är att behov av finansieringslösningar också finns idag. Vi menar att det fortsatt finns behov av lånegarantier i den anda som VKGF verkat. Vi menar vidare att det också finns andra finansieringsbehov och föreslår således att VKGF breddar verksamheten till att också innefatta mikrolån liksom tillskjutande av ägarkapital i form aktieposter liksom förlagsandelar i ekonomiska föreningar. Relaterat till tidigare verksamhet inom VKGF menar vi att flertalet av de ärenden man handlagt och beviljat krediter till genererat tillväxt i företag, nya sysselsättningstillfällen och/eller bidraget till överlevnad i företag, vilket också varit till nytta för länet. VKGF mindre lyckade satsningar har (vår bedömning) tagit fokus från det som faktiskt varit positiva delar i verksamheten, något som idag tycks hindra/bromsa nytänkande och utveckling av föreningen. Under senare år har nya organisationer utvecklats och nya uppdrag tillkommit relaterat till finansieringsfrågor i företag. Två exempel är dels det statligt ägda riskkapitalbolaget Inlandsinnovation AB, liksom Mikrofond Sverige, erial/mikrofonden_folder.pdf. I relation till såväl Inlandsinnovation som Mikrofond Sverige kan en regional organisation som ett utvecklat VKGF hitta ett sammanhang vilket kan gagna länet. I båda fallen är det tydligt så att säga att ett kapital kan alstra annat kapital. Vår studie visar således att det på lite längre sikt finns förutsättningar att attrahera främmande kapital i relation till det egna kapitalet vilket naturligtvis ökar möjligheterna att agera för tillväxt i Värmland, till gagn för länet. 5

6 I sammanhangen vill vi också påvisa vad som idag sker i riket kopplat till tidigare kreditgarantiföreningar och nya Mikrofonder. I dagsläget finns tre etablerade Mikrofonder (sprungna ur Kreditgarantiföreningar) varav Mikrofon Väst är den som hunnit längst, Fyra Mikrofonder är just nu under bildande, ytterligare fyra kreditgarantiföreningar prövar nu frågan om ombildning. Dessutom har regionala processer för start av Mikrofonder påbörjats i fyra regioner/län. Vi bedömer att en utvecklad VKGF kan: - spela roll för mikroföretag och små företag kopplat till finansieringsfrågor och kompetens för ökad tillväxt. Vidare att föreningen kan spela roll i samband med personalövertagande vid s.k. generationsskifte och således skapa förutsättningar för att företag blir kvar regionalt som alternativ till nedläggning och flytt. - alstra kapital utifrån till gagn för tillväxt i länet Allmänt om den fortsatta verksamheten I detta avsnitt beskrivs först hur VKGF kan använda föreningen eget kapital för att hjälpa företag att finansiera sina verksamheter. Sedan pekar vi kortfattat på möjligheten att utveckla en verksamhet som går ut på att tillsammans med medfinansiärer tillhandahålla ägarkapital till företag. - där endast det egna kapitalet används Denna verksamhet kan omfatta: Kreditgarantier/borgensåtaganden för lån hos andra kreditinstitut för företag som är medlemmar i föreningen. Lån till företag som är medlemmar i föreningen. Kreditgarantier/borgensåtaganden för lån till delägare/medlemmar i företag för att användas till deras kapitalinsatser i företaget. Utöver den huvudsakliga verksamheten kan föreningen använda det egna kapitalet för placeringar i andels och aktiekapital i medlemsföretag. Detta kapital kan förvaltas av en intern fond eller i ett helägt bolag. Legala förutsättningar att bedriva denna verksamhet regleras i Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. I lagen definieras finansieringsrörelse på följande sätt: Med finansieringsrörelse avses rörelse i vilken det ingår näringsverksamhet som har till ändamål att: 1. ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten, och 2. lämna kredit, ställa garanti för kredit eller i finansieringssyfte förvärva fordringar eller upplåta lös egendom till nyttjande (leasing). Både punkt 1 och 2 skall vara uppfyllda. Eftersom den föreslagna verksamheten inte innefattar inlåning från allmänheten, faller den utanför lagens tillämpningsområde. Det behövs därför inget tillstånd av Finansinspektionen. Verksamheten skall dock anmälas till Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet. Lagen tar sikte på att förhindra 6

7 penningtvätt och innebär viss kontroll av ledningen och upplysningsplikt. Anmälningsavgiften är kr. En eventuell verksamhet, som innebär att föreningen placerar, direkt eller indirekt, det egna kapitalet i andelar och aktier, får drivas utan offentlig kontroll. Tillgängligt kapital Utgångspunkten är föreningens befintliga egna kapital. Hur stort detta kommer att vara efter att medlemmarna sällts inför möjligheten att säga upp sina andelar kan inte bedömas, men sannolikt kommer det mesta att bli kvar i föreningen om föreningsstämman beslutar att fortsätta verksamheten. En väsentlig del av kapitalinsatserna är dock förenade med villkor att de skall användas för kreditgarantier (eventuellt även krediter). Dessa villkor måste givetvis respekteras även i fortsättningen. Nya medlemmar kommer att bidra med nya insatser, men detta tillskott kommer rimligen inte att bli så stort. I alla fall om man utgår från att det i huvudsak är de företag som anlitar föreningens finansieringstjänster som står för detta tillskott. Det viktigaste möjliga tillskottet till kapitalbasen är ovan nämnda offentliga medel som är avsedda för att användas för verksamhet av detta slag. Denna möjlighet har betydelse framförallt på lite längre sikt. Slutligen kan det finnas privata finansiärer eller konstellationer av sådana, exempelvis i form av investeringsfonder, som vill bidra till utvecklandet av småföretagandet i regionen. - där såväl föreningens egna kapital som annat kapital används. På längre sikt anser vi att det vore önskvärt att det utvecklas en verksamhet inom VKGF som tar sikte på kapitalförsörjning genom tillskott av ägarkapital. En sådan verksamhet skulle kunna få betydelse framförallt när företag byter ägare och vid större investeringar vid start av nya företag och vid utveckling av befintliga. Den skulle gå ut på att tillsammans med andra investerare äga och förvalta andelar och aktier i företag i syfte att bidra till deras tillkomst eller utveckling. Denna verksamhet kan även omfatta rådgivning, mentorskap, styrelseuppdrag mm som följer av ett aktiv ägande. En verksamhet av detta slag skulle drivas i en alternativ investeringsfond (AIF) i form av ett aktiebolag eller ett kommanditbolag. Vad en alternativ investeringsfond är och regelverket kring dessa beskrivs utförligt i vårt förra dokument om en fortsatt verksamhet i VKGF, vilken lyfts ur och bifogas som bilaga till detta dokument 7

8 Exempel på en fortsatt verksamhet I. Kreditgarantier i samverkan med Mikrofonden Sverige Detta alternativ innebär att VKGF, indirekt via Mikrofonden Sverige, deponerar ett visst belopp hos en kreditgivare som säkerhet för ett lån. I praktiken går det till så att en lokal eller regional mikrofond/förening överför beloppet till Mikrofonden Sverige som sedan placerar beloppet på ett konto hos kreditgivaren. Enligt överenskommelse mellan Mikrofonden Sverige och kreditgivaren gäller beloppet som säkerhet för krediten under dess löptid. Formellt är det således Mikrofonden Sverige som lämnar kreditgarantin, men garantin beviljas i praktiken av den lokala/regionala mikrofonden. Eftersom lånet till den del det är garanterat i praktiken inte innebär någon risk för långivaren, löper det med låg ränta. Men utöver räntan skall låntagaren betala en avgift för garantin. Denna fördelas mellan Mikrofonden Sverige och den förening som beviljat garantin. För närvarande har Mikrofonden Sverige avtal med Ekobanken och JAK banken om denna garantiform. Även andra långivare kan komma i fråga, men detta förutsätter att man först kommer överens med Mikrofonden Sverige villkoren. Alla detaljer/villkor är ännu inte fastställda. Detta kommer att ske under hösten. De första besluten kommer att fattas på Mikrofonden Sveriges styrelsemöte den 1 oktober. Medlemmar i Mikrofonden Sverige är för närvarande Coompanion Sverige, Hela Sverige ska leva, Ekobanken Medlemsbank, JAK Medlemsbank. Inom kort kommer även fackförbundet Kommunal att ansluta sig och föra över 5 miljoner kronor till föreningen. På sikt är det meningen att alla lokala och regionala mikrofonder (flera före detta KGF) skall ansluta sig som medlemmar. Mikrofonden Sveriges kapital skall kunna användas som garantier i samarbete med dess medlemmar. II. Egna garantier/borgenåtagenden När det gäller lån där långivaren inte har avtal med Mikrofonden Sverige och när det annars är ändamålsenligt kan föreningen lämna kreditgarantier direkt gentemot långivare. Detta kan exempelvis vara det naturliga när långivaren är en lokal/regional bank. Även i dessa fall handlar det om att placera det belopp som skall garanteras på ett konto hos långivaren som säkerhet under lånets löptid. Ekonomiskt sett innebär egna garantier att den avgift som kan tas ut för garantin inte behöver delas med Mikrofonden Sverige. I den mån det redan finns överenskommelse om villkoren med långivaren medför egna garantier av detta slag inte heller någon extra administration för föreningen. Från ekonomisk synpunkt kan detta alternativ, när det är möjligt, därför vara att föredra. Borgensåtaganden är något som bör användas endast undantagsvis, men är en möjlighet i speciella situationer. Exempelvis kan sådana komma i fråga som säkerhet för köpeskillingen vi företagsöverlåtelser. Exempelvis när överlåtelsen är en förutsättning för fortsatt drift av en önskvärd verksamhet. 8

9 III. Mikrolån Som framgår av genomgången av de legala förutsättningarna är det inget som hindrar att VKGF lämnar lån direkt till företag. Fördelen med direkta lån i jämförelse med kreditgarantier är att den ränta som kan tas ut i sin helhet går till föreningen. Nackdelen är att verksamheten kräver mer administrativt arbete. För att minimera administrationen skulle det vara ändamålsenligt att i huvudsak lämna standardiserade lån, här kallade mikrolån. Mikrolån bör avse ett visst högsta belopp och en viss längsta löptid. Exempelvis högst kr som skall betalas inom tre år. För att minimera risken bör lånen i princip endast lämnas till nyinvesteringar i befintlig verksamhet. Målgruppen kan också vara begränsad, exempelvis till mikroföretag enlig definitionen ovan. IV. Kapitaltillskott Kapitaltillskott kan vara ett alternativ till kreditgarantier och lån vid företagsförvärv, se exempel nedan, och vid större nyinvesteringar. Risken vid kapitaltillskott får i allmänhet vara något större och bör därför komma i fråga endast när förutsättningarna är de rätta. Kapitaltillskott kan ske i form av aktier eller konvertibla skuldebrev när det är fråga om ett aktiebolag och förlagsinsatser när det är fråga om en ekonomisk förening. Konvertibla skuldebrev och förlagsinsatser har stora likheter. De löper i regel under en viss tid och medför ingen rösträtt i bolaget respektive föreningen. VKGF kan göra kapitaltillskott direkt eller via en investeringsfond. Det senare alternativet förutsätter att det finns medfinansiärer och får ses som en möjlighet att utveckla för framtiden. V. Exemplet generationsskifte Inom förstudien Together (Europeiska socialfonden) har bl.a. generationsskifte i mindre företag studerats dels genom att vi tillgodogjort oss nationell forskning, genomfört egna intervjuer och gjort jämförande internationella studier. Då förstudien pågår finns idag inga färdiga resultat att bilägga denna utredning. Studien visar att lönsamma småföretag har så stora problem i samband med generationsväxlingar att många helt enkelt läggs ner. Det finns många orsaker till detta, men en vanlig orsak är att ägaren inte vill sälja företaget till vem som helst. I de fall nästa generation inte vill ta över, vill man helst att anställda och i andra hand att personer i lokalt nätverk övertar ägandet. Dessa orsaker tycks bottna i rädsla att företaget läggs ned alternativt flyttar. Man vill som pensionär kunna beskåda sitt livsverk. Oförmågan att erbjuda rätt stöd och support i dessa skeenden gör att lönsamma företag och arbetstillfällen går förlorade i onödan. Vår studie visar på tre problemställningar i samband med generationsskiften. För att möta dessa skulle VKGF kunna spela en betydelsefull roll: 1. Det omgivande samhället gör skillnad på entreprenörer och anställda så att steget till personalövertagande blir onödigt krångligt. Vi menar istället att det finns entreprenörer bland anställda. Inte sällan har anställda grubblat över andra användningsområden 9

10 etc. relaterat till t.ex. befintlig maskinpark/utrustning. I detta skede behövs support i form av affärsutveckling vilket VKGF genom medlemmar/nätverk och kontakter bör kunna erbjuda och/eller förmedla. 2. Kompetensen att leda/driva ett företag saknas hos anställda. VKGF, dess nätverk och kontakter bör kunna tillhandahålla utbildning, köpta tjänster och mentorer delvis under devisen hjälp till självhjälp. 3. Förutsättningar att finansiera ett personalövertagande finns inte. I vår studie (Together) har vi haft kontakt med ett specifikt företag i Värmland, dess nuvarande ägare liksom de anställda i syfte att hitta möjliga fungerande finansieringslösningar för personalövertagande. Med utgångspunkt i dessa samtal har en modell kopplat till personalövertagande utvecklats. Vår modell kan beskrivas på följande vis: Nuvarande ägare, man och hustru äger aktiebolaget tillsammans. Priset på aktierna är satt till 4 miljoner kronor. Kommentar: I våra intervjuer (Together) har flertalet nuvarande ägare deklarerat att de inte behöver få hela köpeskillingen direkt vid affär utan att en avbetalningsplan om ca fem år är ett möjligt tillvägagångsätt. 1. Bildande av ekonomisk förening Detta steg är inte nödvändig vid ett personalövertagande, men vi bedömer att processen underlättas t.ex. om man tar in fler delägare och/eller när delägare inte längre vill vara kvar. Den nybildade ekonomiska föreningen är dem som sedan köper aktierna. Bolaget blir därmed föreningens dotterbolag. Alternativet är att de anställda själva köper aktierna direkt. Personalägd Ek.för. Dotterbolag Aktiebolag 2. Finansiering genom bank med kreditgaranti I exemplet finansierar sex anställda köpesumman på lika villkor. Detta innebär att de skall skjuta till insatser i föreningen med sammanlagt 2 miljoner kronor eller drygt kronor per delägare. Deras insatser finansieras genom banklån och en utvecklad VKGF garanterar banken om hälften, 1 miljon kronor. 10

11 Nya VKGF Bankgaranti om 1 milj. Personalägd Ek.för. Dotterbolag Aktiebolag Bank Banklån till 2 miljoner Sex delägare 2 miljoner kr ca /per delägare 3. Finansiering genom förlagsinsatser Den resterande finansieringen av de 4 miljonerna för företagsköpet sker genom förlagsinsatser. Förlagsinsatser i ekonomiska föreningar regleras i 5 kap. i föreningslagen. De kan sägas ha en mellanställning mellan medlemsinsatser och lån och regleras i förlagsandelsbevis som har stora likheter med vanliga skuldbrev. I dessa regleras bl.a. rätten till utdelning och hur inlösen ska ske. I exemplet krävs således 2 miljoner kronor i form av förlagsandelar. VKGF kan tänkas göra detta ensamt eller i samverkan med andra aktörer. Sådana aktörer kan vara lokalsamhället, i form av byalag (crowfunding), andra företag (underleverantörer) och förra ägaren utgöra. I exemplifieringen har vi räknat in lokalsamhället (byalaget) samt tidigare ägaren vilka tillsammans tillskjuter förlagsinsatser om kr och att VKGF tillskjuter förlagsinsatser om 1.2 miljoner kronor. Nya VKGF Kredit Förlagsinsatser Förlagsinsatser garanti 1,2 milj kr 1 milj Tidigare ägare Byalag Bank Banklån till 2 miljoner Personalägd Ek.för. Dotterbolag Aktiebolag 2 miljoner kr ca /per delägare Sex delägare 11

12 4. Andra alternativ att underlätta finansiering Ovanstående exemplifiering är som ovan nämnt relaterat till konkret behov i befintligt lönsamt företag på glesbygd i Värmland i nutid. I processen har vi också tänkt in andra behov. Det kan handla om möjligheter att annan aktör övertar ev. fastigheter i ett fastighetsbolag och sedan hyr ut lokaler till företag efter generationsväxling. Likaledes kan man organisera t.ex. maskinpark och fordon vid sidan av företaget och avtala om hyra och/eller leasing. Organisation Den beskrivna verksamheten kan bedrivas i den befintliga organisationen, dvs den ekonomiska föreningen. Stadgarna måste dock ändras så att beskrivningen av ändamålet med föreningen omfattar den verksamhet som skall drivas i fortsättningen. Beträffande viss verksamhet kan det också vara ändamålsenligt att ha en kompletterande, hel eller delägd, juridisk person. Den dagliga löpande verksamheten kan skötas av en samarbetspartner. När det gäller hanteringen av garantier, krediter och investeringar bör lämplig kompetens knytas till föreningen, exempelvis genom samarbete med Företagsakuten och liknande verksamheter som fortlöpande arbetar med att bedöma kreditvärdighet, utvecklingsmöjligheter mm hos företag av det slag som hör till målgruppen för en fortsatt verksamhet i Värmlands KGF. Föreningen bör även samarbete med en eller flera banker i fråga om förutsättningar och villkor i kreditgarantiverksamheten. Tänkbar huvudman Vi ser ingen anledning att ätt ändra huvudman i den meningen att ersätta VKGF med en annan juridisk person. Vi bedömer den ekonomiska föreningen med dess medlemmar och demokratiska styrskick som ändamålsenlig relaterat till verksamheten. Relaterar vi till de Mikrofonder som nu uppstår i Sverige ser vi en tydlig koppling till de regionala Coompanionkontoren. Man upplåter lokaler och handhar administrationen. Parallellt arbetar paraplyorganisationen Mikrofonden Sverige för att få fram medel i syfte att finansiera administration de regionala Mikrofonderna under ett uppstartsperiod. Värmlandskooperativen bedömer att vi likt andra Coompanionkontor har möjlighet att husera och administrera en utvecklad kreditgarantiförening vilken på sikt kan förväntas finansiera sina egna kostnader. Det kan vidare aktualiseras att finansiering för en första fas kan sökas från t.ex. Sparbanksstiftelsen Alfa, 12

13 Finansiering på kort och lång sikt En förutsättning för en fortsatt verksamhet i VKGF är förstås att merparten av det befintliga egna kapitalet blir kvar i föreningen. Som nämnts är storleken på detta är dessutom avgörande för möjligheterna att få tillgång till mer kapital. Bedömningen är att det nuvarande kapitalet skulle vara tillräckligt för den beskrivna garanti och låneverksamheten under de närmaste åren. Kapitalets storlek är också tillräckligt för att kunna ge ett bidrag till driftskostnaderna under denna tid. Under förutsättning nuvarande kapital i huvudsak blir kvar i föreningen skulle det därför, på kort sikt, inte behövas tillförsel av kapital. På lång sikt och speciellt om verksamheten avseende kapitaltillskott utvecklas blir behovet av eget kapital större. Det är dock svårt att för närvarande bedöma detta behov. En viktig källa till kapital och medfinansiering är det statliga riskkapital som för närvarande förvaltas av ett antal statliga fonder och indirekt av deras samarbetspartners. Till de förra hör bland andra ALMI Invest och Inlandsinnovation och till de senare bland andra Ekoväst Invest och Ekonord Invest. Värmland tillhör verksamhetsområdet för samtliga dessa fonder. Inriktningen för deras investeringar dock för närvarande inte i linje med den som en fortsatt verksamhet i VKGF kan komma att ha under de närmaste åren. Men den statliga riskkapitalverksamheten är under utredning och det är sannolikt att den kommer att få en mer flexibel inriktning i framtiden. Som framgick under avsnittet om Mikrofonden Sverige har man förhandlat sig till ett kapitaltillskott på 5 miljoner. Enligt uppgift är det möjligt att Kommunal skjuter till lika mycket till förutsatt att det redan tillskjutna kapitalet kommer till ändamålsenlig användning. Man för även förhandlingar med ett annat fackförbund. Detta kapital kommer att kunna användas för kreditgarantier till företag över hela landet. I detta sammanhang kan även nämnas att Göteborgs stad beslutat om att ställa 10 miljoner kronor till Mikrofond Västs förfogande. Användningen är villkorad till finansiering av så kallade arbetsintegrerande sociala företag. Dessa exempel visar att det även är möjligt att hitta otraditionellt kapital som ställs till förfogande för finansiering av företagande. Men förutsättningen är förstås att det finns någon som letar. Bilagor Alternativ investeringsfond Karlstad Värmlandskooperativen Leif Tyrén Verksamhetsledare 13

14 Bilaga Alternativ investeringsfond En alternativ investeringsfond är ett företag som har bildats för kollektiva investeringar och som tar emot kapital från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy till förmån för dessa investerare. Fonden kan förvaltas av bolaget självt (intern förvaltning) eller av VKGF, extern förvaltning. Fonden som sådan är inte en juridisk person. Den utgör en självständig förmögenhetsmassa som ägs av finansiärerna i förhållande till deras andelar av kapitalet. Från en riskkapitalfond av detta slag skall man skilja riskkapitalföretag. De senare använder sitt egna kapital för att investera i andelar och aktier. Legala förutsättningar för att bedriva alternativ investeringsfond Bestämmelserna om tillstånd respektive registrering av förvaltare av AIF finns i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. I lagen definieras en AIF som är ett företag som har bildats för kollektiva investeringar och som tar emot kapital från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy till förmån för dessa investerare, och som inte är en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Definitionen är vidlyftig och innebär att de flesta fonder, utöver investeringsfonderna, som investerar flera investerares kapital i andelar, aktier och andra värdepapper omfattas av lagstiftningen. Med AIF- förvaltare avses juridisk person vars normala verksamhet består i förvaltning av en eller flera alternativa investeringsfonder. Man skiljer mellan intern AIF- förvaltare och extern AIF- förvaltare. Den senare är en från den fonden fristående juridisk person som förvaltar fonden. En AIF- förvaltare som endast förvaltar fonder där förvaltaren själv eller företag i samma koncern är enda investerare faller utanför lagens tillämpningsområde. Men, eftersom den föreslagna verksamheten förutsätter att det, förutom föreningen, finns andra finansiärer som deltar med kapital i fonden, kommer fonden att betraktas som en AIF och förvaltningen därmed omfattas av lagen. Lagen om förvaltare av AIF ställer inte några särkskilda krav på juridisk form för vare sig fonden eller förvaltaren. Den tar i stället sikte på hur verksamheten skall bedrivas. Lagens utgångspunkt är att en AIF- förvaltare skall ha tillstånd. Men det finns undantag. Om AIF- förvaltaren direkt eller indirekt förvaltar portföljer av AIF som understiger vissa tröskelvärden, räcker det med att förvaltaren registreras hos Finansinspektionen. De tröskelvärden som gäller för portföljer av alternativa investeringsfonder är: 1. högst 100 miljoner euro, om tillgångarna helt eller delvis förvärvats genom finansiell hävstång, eller 2. högst 500 miljoner euro, om portföljerna består av alternativa investeringsfonder utan finansiell hävstång och utan rätt till inlösen under en period på fem år från dagen för den första placeringen i fonden. Med dessa tröskelvärden kommer AIF- förvaltaren, exempelvis VKGF, av de föreslagna 14

15 fonderna inte att behöva tillstånd för verksamheten. Det räcker att denne anmäler sig för registrering. Denna registrering kostar kr. Investeringskapital Det kapital som är tillgängligt för denna verksamhet är dels föreningens egna kapital inom ramen för de villkor som gäller för medlemmarna tillskott av detta. Dels det investeringskapital som investeras av andra finansiärer. Med anledning av att storleken på föreningens egna kapital efter verksamheten ändrats är osäker och det faktum att en betydande del av detta är villkorat för finansiering i form av garantier och krediter, kommer detta att ha mindre betydelse för investeringar via AIF (i alla fall under överskådlig tid). Men oavsett storleken på investeringen blir föreningen en part i det avtal som reglerar hur fondens kapital skall investeras och förvaltas. Observera att det kan skapas en fond för investeringar i ett visst företag, för företag av ett visst slag osv. När det gäller andra investerare i AIF är det i princip endast professionella investerare som kan komma i fråga. Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden hör bland annat enheter som har tillstånd att verka på finansmarknaden, stora företag, statliga myndigheter och vissa andra institutionella investerare till denna kategori. Anledningen till att endast dessa kommer i fråga är att en AIF som även vänder sig till icke- professionella investerare bland annat måste ha en investeringspolicy som går ut på att skaffa sig kontroll över de företag fonden investerar i. Det torde inte bli aktuellt att VKGF medverkar i en verksamhet som har en sådan policy. Även i denna verksamhet är nämnda offentliga medel den viktigaste källan till investeringskapital och merparten av detta förvaltas av professionella investerare. Bedömningen är att det på sikt borde finnas stora möjligheter sådant kapital. De som förvaltar medlen kan förlita sig på att AIF- förvaltaren uppfyller de krav som krävs, eftersom denne är registrerad hos Finansinspektionen och därmed underkastad tillsyn. När det gäller privata finansiärer eller konstellationer av sådana, exempelvis i form av investeringsfonder, innebär denna verksamhet sannolikt större möjligheter än den som avser garantier och krediter. 15

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Kommittédirektiv. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Dir. 2011:77. Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011.

Kommittédirektiv. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Dir. 2011:77. Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011. Kommittédirektiv Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dir. 2011:77 Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011. Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till hur Europaparlamentets

Läs mer

URA 20 NÄR SKALL SPECIALFÖRETAG, BILDAT FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, OMFATTAS AV KONCERNREDOVISNINGEN?

URA 20 NÄR SKALL SPECIALFÖRETAG, BILDAT FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, OMFATTAS AV KONCERNREDOVISNINGEN? UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 20 NÄR SKALL SPECIALFÖRETAG, BILDAT FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, OMFATTAS AV KONCERNREDOVISNINGEN? Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

S e t t e r w a l l s

S e t t e r w a l l s S e t t e r w a l l s FÖRSTUDIE AVSEENDE ASSOCIATIONSFORM FÖR UNGA KLARA 2 1. Bakgrund och frågeställning 1.1 Unga Klara är för närvarande en verksamhetsgren inom Stockholms Stadsteater AB (Stadsteatern).

Läs mer

EU:s regionala utvecklingsfond

EU:s regionala utvecklingsfond EU:s regionala utvecklingsfond Revolverande Finansierings Instrument Kapitalförsörjning genom riskkapital Satsningen i region Norra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige 2014-2020

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård!

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (Omtryk - 14-04-2015 - Præsentationer fra konferencen vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 76 Offentligt Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Lokalt

Läs mer

Nya regler för AIF-förvaltare

Nya regler för AIF-förvaltare Nya regler för AIF-förvaltare Presentation 27 maj 2014 Agneta Blomquist Fredrik Lundberg Finansinspektionens roll Regelgivning Besluta i tillstånds- och anmälningsärenden Utöva tillsyn Besvara förfrågningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom Almi Företagspartner AB och bolag som ingår i dess koncern; SFS 2009:41 Utkom från trycket den 10 februari 2009 utfärdad den 29 januari

Läs mer

EU:s regionala utvecklingsfond

EU:s regionala utvecklingsfond EU:s regionala utvecklingsfond Revolverande Finansierings Instrument Kapitalförsörjning genom riskkapital Satsningen i region Småland och Öarna Uppstartsmöte Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Läs mer

Nya regler för AIF-förvaltare

Nya regler för AIF-förvaltare Nya regler för AIF-förvaltare FI-forum 1 och 3 oktober 2013 Agneta Blomquist Lovisa Hedberg Fredrik Lundberg Erik Lindholm 1 Agenda FI:s roll och vår förväntan Definitioner/kriterier för nyckelbegrepp

Läs mer

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA I DEN SOCIALA EKONOMIN Lån- och garanti instrument för den Sociala Ekonomin Idag finns många rapporter som visar på svårigheter att få tillgång

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Stiftelsen Norrlandsfonden lämnar följande remissynpunkter på utredningen.

Stiftelsen Norrlandsfonden lämnar följande remissynpunkter på utredningen. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64 Stiftelsen Norrlandsfonden lämnar följande remissynpunkter på utredningen. Norrlandsfondens sammanfattande

Läs mer

Alternativa Investeringsfonder

Alternativa Investeringsfonder Alternativa Investeringsfonder ett underlag för beslutsfattare i investeringsfonder Inledning Sedan lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) trädde i kraft står betydligt

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-23 Dnr 1401713 1 (5) Regionstyrelsen Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) -

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Dalarna, Gävleborg och Värmland i samverkan ... Ekonomisk förening - en företagsform för er? En ekonomisk förening ägs och drivs av minst tre medlemmar. Medlemmar

Läs mer

Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm

Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm Magnusson The Baltic Sea Region Law Lagar, regelverk och kompensation för distribution av hedgefonder Hedgeinar, 16 september 2014 BELARUS DENMARK ESTONIA FINLAND GERMANY LATVIA LITHUANIA NORWAY POLAND

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Anmälan om registrering av finansiellt institut (valutaväxlare eller annan finansiell verksamhet)

Anmälan om registrering av finansiellt institut (valutaväxlare eller annan finansiell verksamhet) Anmälan om registrering av finansiellt institut (valutaväxlare eller annan finansiell verksamhet) Anmälan fysisk eller juridisk person Pers. eller org. nr Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/106 Er referens: Fi2014/2420 1 (8) 2014-09-29 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Enheten för bank och försäkring fi.registrator@regeringskansliet.se Införande

Läs mer

Frivilligt kapitaltillskott. Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen

Frivilligt kapitaltillskott. Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen Frivilligt kapitaltillskott Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen Agenda Presentation av Stefan Engberg, Fristående Affärsutveckling AB En titt bakåt i tiden Balansräkningen och avgiften idag

Läs mer

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS 2008:819 Utkom från trycket den 30 oktober 2008 utfärdad den 29 oktober 2008. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:32 2015-11-04 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2004:298 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: BESLUT

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: BESLUT Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:36 2015-11-14 BESLUT Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, EQT VII dispens från skyldigheten att rikta det planerade uppköpserbjudandet

Läs mer

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Visit Värmland 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Susanne Olofsson Bakgrund: Ansvarig för Regionala Investeringar på Sjätte AP-fonden VD för Mittkapital och

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:73

Regeringens proposition 2008/09:73 Regeringens proposition 2008/09:73 Överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit samt åtgärder för förstärkt utlåning från AB Svensk Exportkredit och Almi Företagspartner AB Prop. 2008/09:73

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2017:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2017: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2017:09 2017-02-28 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2017-03-09.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043); SFS 2016:121 Utkom från trycket den 1 mars 2016 utfärdad den 18 februari 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utlåning och garantier; SFS 2011:211 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Förordningens tillämpningsområde

Läs mer

Finnvera kompletterar finansmarknaden och hjälper finländare att skapa nytt. 4.2.2016 Luottamuksellinen / Tekijä 1

Finnvera kompletterar finansmarknaden och hjälper finländare att skapa nytt. 4.2.2016 Luottamuksellinen / Tekijä 1 Finnvera kompletterar finansmarknaden och hjälper finländare att skapa nytt 4.2.2016 Luottamuksellinen / Tekijä 1 Finnvera i korthet Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

AP Capital Holding S.A. FI Dnr Att. Jeffrey Naslund 19, rue Sigismund L-2537 Luxemburg LUXEMBURG

AP Capital Holding S.A. FI Dnr Att. Jeffrey Naslund 19, rue Sigismund L-2537 Luxemburg LUXEMBURG 2006-04-25 BESLUT AP Capital Holding S.A. FI Dnr 06-1800-401 Att. Jeffrey Naslund 19, rue Sigismund L-2537 Luxemburg LUXEMBURG Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46

Läs mer

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

Händelseförloppet i hanteringen av Carnegie

Händelseförloppet i hanteringen av Carnegie 2008-11-14 Dnr 2008/1780 Händelseförloppet i hanteringen av Carnegie Mot bakgrund av att olika uppgifter framförts i medierna kring händelseförloppet i samband med att Riksgälden gick in som ägare av Carnegie

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2006:536 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad

Läs mer

INSTRUKTIONER OCH DEFINITIONER TILL EGENFÖRSÄKRAN Med enhet avses företag, föreningar, stiftelser eller andra associationsformer som definieras som enheter i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

BORGENSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM

BORGENSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM BORGENSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM Uppdaterad senast februari 2012 Borgenspolicy 1. Allmänt 1.1 Inledning Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:50 2014-10-24 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av ägares kvalificerade innehav

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial och diskussionsunderlag för kompanjoner som skall skriva kompanjonsavtal Att driva

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-11 Mirja Hjelmberg Mikael Westin Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning. Agenda

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande. Finansinspektionens beslut (att meddelas den 26 juni 2013 kl. 8.00)

ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande. Finansinspektionens beslut (att meddelas den 26 juni 2013 kl. 8.00) 2013-06-25 BESLUT ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande 171 93 SOLNA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt För att kunna öppna ditt sparkonto så att du kan sätta in dina sparpengar, behöver du fylla i de bifogade blanketterna och skicka tillbaka dem till oss. Ansökningsblankett

Läs mer

Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda

Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda Estrad, 24 februari, 2005 Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda Annika Hall och Leif Melin Internationella Handelshögskolan i Jönköping Stor forskargrupp kring familjeföretag och ägande - Ägarstruktur,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument; SFS 2005:558 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 16 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

PIACS styrgruppsbeslut Namn på utvecklingsidén: Kooperativa modeller som alternativ till företagsnedläggningar och misslyckade generationsskiften.

PIACS styrgruppsbeslut Namn på utvecklingsidén: Kooperativa modeller som alternativ till företagsnedläggningar och misslyckade generationsskiften. Uppgifter om utvecklingsidén Reviderad ansökan 16-03-07 efter PIACS styrgruppsbeslut Namn på utvecklingsidén: Kooperativa modeller som alternativ till företagsnedläggningar och misslyckade generationsskiften.

Läs mer

LÄGESRAPPORT 3 AVSEENDE PERIODEN: 2014-05- 01 2014-06- 30

LÄGESRAPPORT 3 AVSEENDE PERIODEN: 2014-05- 01 2014-06- 30 LÄGESRAPPORT 3 AVSEENDE PERIODEN: 2014-05- 01 2014-06- 30 I. Lägesrapportens innehåll och disposition Lägesrapporten har följande innehåll: I. Allmänna uppgifter Denna del innehåller uppgifter om projektägare,

Läs mer

Ansökan samtycke till förvärv av aktier och/eller värdepapper (specialfonder, nationella fonder)

Ansökan samtycke till förvärv av aktier och/eller värdepapper (specialfonder, nationella fonder) ANSÖKAN Ansökan samtycke till förvärv av aktier och/eller värdepapper (specialfonder, nationella fonder) Myndling/Huvudman(den som förmynderskapet/godmanskapet/förvaltarskapet avser) Namn Personnummer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om inlåningsverksamhet; SFS 2004:299 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer

andelsbolag och kommanditbolag

andelsbolag och kommanditbolag H andelsbolag och kommanditbolag av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 Handelsbolag och kommanditbolag är bolagsformer som har vissa likheter men dess skillnader är viktiga att komma ihåg. Denna artikel

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2012-02-03 Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Fastställd/Upprättad

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande F O N D B O L A G E N S F Ö R E N I N G Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 6 februari 2007 Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Följande

Läs mer

Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad

Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad Statens bostadskreditnämnd Version: Mars 2008 Förvärvsgarantier En förvärvsgaranti är en statlig garanti som omfattar räntebetalningar för förstagångsköpares

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Borgensåtaganden är ingen obligatorisk kommunal verksamhet. Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska regionala utvecklingsfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska regionala utvecklingsfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska regionala utvecklingsfonden , som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN Detta avtal har förhandlats fram mellan och antagits av europeiska konsumentorganisationer och europeiska föreningar av kreditinstitutioner

Läs mer

En juridisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga:

En juridisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga: FFFS 2009:3 Bilaga 1 b Ansökan ägarprövning juridisk person En juridisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga: Finansinspektionen

Läs mer

Finansiering. Visit Värmland 2015-03-12. Claes Edberg, Fryksdalens Sparbank Per-Olov Johansson, Almi Företagspartner

Finansiering. Visit Värmland 2015-03-12. Claes Edberg, Fryksdalens Sparbank Per-Olov Johansson, Almi Företagspartner Finansiering Visit Värmland 2015-03-12 Claes Edberg, Fryksdalens Sparbank Per-Olov Johansson, Almi Företagspartner Sockenstämman den 15 maj 1855 Syftet var dubbelt då: synnerlig fördel för församlingen

Läs mer

1(8) Företagspolicy. Styrdokument

1(8) Företagspolicy. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 140 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Policy & ägardirektiv

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen

Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen Rolf Skog 140627 Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen Inledning Affärsverksamhet kan bedrivas i olika associationsformer, däribland i bolag. I svensk lag finns bestämmelser om enkla bolag, handelsbolag

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Karlskrona kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Omfattning: 3 1.3 Syfte med finanspolicyn: 4 1.4 Målsättningar med finansverksamheten: 4 2 Organisation

Läs mer

Analys och rekommendation från Hem och Fastighet avseende Räntestrategi för Brf Granatäpplet

Analys och rekommendation från Hem och Fastighet avseende Räntestrategi för Brf Granatäpplet Analys och rekommendation från Hem och Fastighet avseende Räntestrategi för Brf Granatäpplet Bakgrund... 2 Analys & rekommendation... 2 Sammanfattning... 5 Ordlista... 6 Bakgrund Hem och Fastighet har

Läs mer