Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten"

Transkript

1 Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlandskooperativen vill i denna dokumentation påvisa utvecklad och kompletterande inriktning till Värmlands Kreditgarantiförenings verksamhet som alternativ till beslut om oåterkallelig likvidation av föreningen. Dokumentationen, dess förslag och undersökningar har gjorts inom förstudien Together, De förhållanden som var orsaken till att Värmlands Kreditgarantiförening bildades har inte förändrats. Ändamålet med föreningen är i högsta grad fortfarande relevant, men det finns skäl att överväga en alternativ inriktning av verksamheten

2 Innehållsförteckning Till Värmlands kreditgarantiförenings medlemmar Sammanfattning Målgrupp nytta för målgruppen Nytta för länet Sidan Allmänt om den fortsatta verksamheten 6 - där endast det egna kapitalet används 6 - där såväl föreningens egna kapital som annat kapital används 7 Exempel på fortsatt verksamhet 8 I. Kreditgarantier i samverkan med Mikrofonden Sverige 8 II. Egna garantier/borgensåtaganden 8 III. Mikrolån 9 IV Kapitaltillskott 9 V. Exemplet generationsskifte 9 Organisation Tänkbar huvudman Finansiering på kort och lång sikt Bilaga Alternativ investeringsfond 14 2

3 Till Värmlands kreditgarantiförenings medlemmar I samband med att Värmlands kreditgarantiförening bildades och under några påföljande år var det många som valde att bli medlemmar i föreningen. Många av Er, likt oss på Värmlandskooperativen, upplevde ett behov av nya finansieringslösningar, behov av kapital till gagn för utveckling i företag och föreningar för tillväxt i Värmland. De förhållanden som då var orsaken till att VKGF bildades och att vi på Värmlandskooperativen blev medlemmar har inte förändrats. Ändamålet med förenigen är i högsta grad fortfarande relevant, men det finns anledning att överväga en alternativ inriktning av verksamheten. Den skrift du nu har i din hand lyfter olika möjligheter förutsatt att föreningen inte begärs i likvidation. En likvidation betyder att föreningen oåterkalleligen avslutas, att en likvidator hanterar likvidationen och att de ekonomiska medel som i slutänden finns kvar återbetalas till medlemmarna i relation till den insats man inbetalt. En ekonomisk förening är i grunden en öppen och frivillig associationsform vari medlemmar kan träda in liksom ur. I samband med utträde har medlemmarna rätt att återfå insatser, förutsatt att det inte står något annat i stadgarna och att det finns kapital i föreningen. Det vi menar är att om det finns medlemmar som absolut vill lämna föreningen i denna stund är det möjligt att så göra utan att föreningen i sig likvideras. Samtidigt kan det vara klokt att påtala att begäran om utträde kan göras när som helst vilket kanske kan motivera några av Er att vänta och se vad en alternativ inriktning kan betyda för tillväxt, sysselsättning och utveckling i länet. Denna utredning visar vidare på sambandet mellan s.k. eget kapital och främmande kapital. Vi menar att om flertalet medlemmar röstar för en fortsättning och mot en likvidation - och kvarstår som medlemmar finns ett inte obetydligt kapital att utgå från. Ett kapital vilket ofta är förutsättning för att attrahera annat/främmande kapital. 3

4 Sammanfattning Inom ramarna för en förstudie, Together (Europeiska socialfonden) har Värmlandskooperativen bl.a. analyserat möjligheter och hinder kopplat till generationsskifte i mindre företag. Ett hinder handlar om fungerande finansieringslösningar för t.ex. personalövertagande i samband med generationsväxling. Vi noterat att många lönsamma företag inte klarar generationsväxling med följd att dessa läggs ner och viktiga arbetstillfällen går på så vis förlorade. Det var bland annat med den utgångspunken vi föreslog VKGF att avvakta med beslut avseende föreningens likvidation, vilket också skedde. Värmlandskooperativen har därefter kunnat inhämta kunskaper, erfarenheter i såväl nationellt som internationellt perspektiv varav mycket sammanfaller med Together förstudien. Sammanfattningsvis finns följande argument för att inte likvidera VKGF, utan istället komplettera nuvarande verksamhet. 1. Det finns behov av kapital för utveckling av små företag i Värmland, inte minst utanför de mera urbana områdena. Vi ser mikroföretag, företag i generationsväxling och företag inom den sociala ekonomin som prioriterad målgrupp. 2. Vi ser fortsatt behov av kreditgarantier och då särskilt riktade till mindre företag inte minst i samband med generationsväxling och vid personalövertagande. 3. Vi ser behov av mikrolån vanligtvis upp till kr med korta avbetalningstider, förslagsvis 3 år, vilka föreningen kan tillhandahålla med eget kapital. 4. Vi bedömer att det finns möjligheter att i framtiden alstra annat kapital förutsatt att det finns ett eget kapital, via bl.a. det statligt ägda riskkapitalbolaget Inlandsinnovation AB 5. Den utveckling som pågår i riket i övrigt med utveckling av Mikrofonder där tidigare kreditgarantiföreningar ombildas och helt nya föreningar uppstår. Mikrofonderna har redan idag fungerande verksamhet i några län och har också redan attraherat annat kapital till sin verksamhet. 6. Enskilda medlemmar som vill träda ur föreningen kan göra så utan att föreningen måste likvideras. Utträde kan ske närhelst man så önskar. I detta dokument har vi redovistat på vilka villkor man kan och får använda dels det egna kapitalet liksom annat kapital i angivna syfte. Vilka regelverk som gäller och eventuella tillstånd som krävs liksom kostnader förknippade med detta. Vi exemplifierar några fall avseende hur en utvecklad VKGF kan agera. Vi har vidare berört organisation, huvudman, finansiering på kortare och längre sikt etc. 4

5 Målgrupp nytta för målgruppen Målgruppen för en fortsatt verksamhet i Värmlands KGF bör företrädelsevis vara mikroföretag och i viss mån små företag enligt EU kommissionens rekommendation av den 6 maj Enligt denna definieras mikroföretag som företag som sysselsätter färre än 10 personer och har en omsättning eller balansomslutning som inte överstiger 2 miljoner euro per år. Små företag definieras som företag som sysselsätter färre än 50 personer och har en omsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner per år. Det kan också vara motiverat att bland dessa företag inrikta sig speciellt på att finansiera företag som ägs av dem som arbetar i verksamheten, medarbetarna, och företag i glesbygd. Speciellt i samband med övertagande av en verksamhet som annars riskerar att läggas ner eller försvinna från orten. Motivet för denna inriktning är att utveckla och behålla kompetens för att finansiera företag av detta slag. Nytta för länet Värmlands kreditgarantiförening, VKGF, tillkom med anledning av upplevt behov av finansieringslösningar. Vår bedömning är att behov av finansieringslösningar också finns idag. Vi menar att det fortsatt finns behov av lånegarantier i den anda som VKGF verkat. Vi menar vidare att det också finns andra finansieringsbehov och föreslår således att VKGF breddar verksamheten till att också innefatta mikrolån liksom tillskjutande av ägarkapital i form aktieposter liksom förlagsandelar i ekonomiska föreningar. Relaterat till tidigare verksamhet inom VKGF menar vi att flertalet av de ärenden man handlagt och beviljat krediter till genererat tillväxt i företag, nya sysselsättningstillfällen och/eller bidraget till överlevnad i företag, vilket också varit till nytta för länet. VKGF mindre lyckade satsningar har (vår bedömning) tagit fokus från det som faktiskt varit positiva delar i verksamheten, något som idag tycks hindra/bromsa nytänkande och utveckling av föreningen. Under senare år har nya organisationer utvecklats och nya uppdrag tillkommit relaterat till finansieringsfrågor i företag. Två exempel är dels det statligt ägda riskkapitalbolaget Inlandsinnovation AB, liksom Mikrofond Sverige, erial/mikrofonden_folder.pdf. I relation till såväl Inlandsinnovation som Mikrofond Sverige kan en regional organisation som ett utvecklat VKGF hitta ett sammanhang vilket kan gagna länet. I båda fallen är det tydligt så att säga att ett kapital kan alstra annat kapital. Vår studie visar således att det på lite längre sikt finns förutsättningar att attrahera främmande kapital i relation till det egna kapitalet vilket naturligtvis ökar möjligheterna att agera för tillväxt i Värmland, till gagn för länet. 5

6 I sammanhangen vill vi också påvisa vad som idag sker i riket kopplat till tidigare kreditgarantiföreningar och nya Mikrofonder. I dagsläget finns tre etablerade Mikrofonder (sprungna ur Kreditgarantiföreningar) varav Mikrofon Väst är den som hunnit längst, Fyra Mikrofonder är just nu under bildande, ytterligare fyra kreditgarantiföreningar prövar nu frågan om ombildning. Dessutom har regionala processer för start av Mikrofonder påbörjats i fyra regioner/län. Vi bedömer att en utvecklad VKGF kan: - spela roll för mikroföretag och små företag kopplat till finansieringsfrågor och kompetens för ökad tillväxt. Vidare att föreningen kan spela roll i samband med personalövertagande vid s.k. generationsskifte och således skapa förutsättningar för att företag blir kvar regionalt som alternativ till nedläggning och flytt. - alstra kapital utifrån till gagn för tillväxt i länet Allmänt om den fortsatta verksamheten I detta avsnitt beskrivs först hur VKGF kan använda föreningen eget kapital för att hjälpa företag att finansiera sina verksamheter. Sedan pekar vi kortfattat på möjligheten att utveckla en verksamhet som går ut på att tillsammans med medfinansiärer tillhandahålla ägarkapital till företag. - där endast det egna kapitalet används Denna verksamhet kan omfatta: Kreditgarantier/borgensåtaganden för lån hos andra kreditinstitut för företag som är medlemmar i föreningen. Lån till företag som är medlemmar i föreningen. Kreditgarantier/borgensåtaganden för lån till delägare/medlemmar i företag för att användas till deras kapitalinsatser i företaget. Utöver den huvudsakliga verksamheten kan föreningen använda det egna kapitalet för placeringar i andels och aktiekapital i medlemsföretag. Detta kapital kan förvaltas av en intern fond eller i ett helägt bolag. Legala förutsättningar att bedriva denna verksamhet regleras i Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. I lagen definieras finansieringsrörelse på följande sätt: Med finansieringsrörelse avses rörelse i vilken det ingår näringsverksamhet som har till ändamål att: 1. ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten, och 2. lämna kredit, ställa garanti för kredit eller i finansieringssyfte förvärva fordringar eller upplåta lös egendom till nyttjande (leasing). Både punkt 1 och 2 skall vara uppfyllda. Eftersom den föreslagna verksamheten inte innefattar inlåning från allmänheten, faller den utanför lagens tillämpningsområde. Det behövs därför inget tillstånd av Finansinspektionen. Verksamheten skall dock anmälas till Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet. Lagen tar sikte på att förhindra 6

7 penningtvätt och innebär viss kontroll av ledningen och upplysningsplikt. Anmälningsavgiften är kr. En eventuell verksamhet, som innebär att föreningen placerar, direkt eller indirekt, det egna kapitalet i andelar och aktier, får drivas utan offentlig kontroll. Tillgängligt kapital Utgångspunkten är föreningens befintliga egna kapital. Hur stort detta kommer att vara efter att medlemmarna sällts inför möjligheten att säga upp sina andelar kan inte bedömas, men sannolikt kommer det mesta att bli kvar i föreningen om föreningsstämman beslutar att fortsätta verksamheten. En väsentlig del av kapitalinsatserna är dock förenade med villkor att de skall användas för kreditgarantier (eventuellt även krediter). Dessa villkor måste givetvis respekteras även i fortsättningen. Nya medlemmar kommer att bidra med nya insatser, men detta tillskott kommer rimligen inte att bli så stort. I alla fall om man utgår från att det i huvudsak är de företag som anlitar föreningens finansieringstjänster som står för detta tillskott. Det viktigaste möjliga tillskottet till kapitalbasen är ovan nämnda offentliga medel som är avsedda för att användas för verksamhet av detta slag. Denna möjlighet har betydelse framförallt på lite längre sikt. Slutligen kan det finnas privata finansiärer eller konstellationer av sådana, exempelvis i form av investeringsfonder, som vill bidra till utvecklandet av småföretagandet i regionen. - där såväl föreningens egna kapital som annat kapital används. På längre sikt anser vi att det vore önskvärt att det utvecklas en verksamhet inom VKGF som tar sikte på kapitalförsörjning genom tillskott av ägarkapital. En sådan verksamhet skulle kunna få betydelse framförallt när företag byter ägare och vid större investeringar vid start av nya företag och vid utveckling av befintliga. Den skulle gå ut på att tillsammans med andra investerare äga och förvalta andelar och aktier i företag i syfte att bidra till deras tillkomst eller utveckling. Denna verksamhet kan även omfatta rådgivning, mentorskap, styrelseuppdrag mm som följer av ett aktiv ägande. En verksamhet av detta slag skulle drivas i en alternativ investeringsfond (AIF) i form av ett aktiebolag eller ett kommanditbolag. Vad en alternativ investeringsfond är och regelverket kring dessa beskrivs utförligt i vårt förra dokument om en fortsatt verksamhet i VKGF, vilken lyfts ur och bifogas som bilaga till detta dokument 7

8 Exempel på en fortsatt verksamhet I. Kreditgarantier i samverkan med Mikrofonden Sverige Detta alternativ innebär att VKGF, indirekt via Mikrofonden Sverige, deponerar ett visst belopp hos en kreditgivare som säkerhet för ett lån. I praktiken går det till så att en lokal eller regional mikrofond/förening överför beloppet till Mikrofonden Sverige som sedan placerar beloppet på ett konto hos kreditgivaren. Enligt överenskommelse mellan Mikrofonden Sverige och kreditgivaren gäller beloppet som säkerhet för krediten under dess löptid. Formellt är det således Mikrofonden Sverige som lämnar kreditgarantin, men garantin beviljas i praktiken av den lokala/regionala mikrofonden. Eftersom lånet till den del det är garanterat i praktiken inte innebär någon risk för långivaren, löper det med låg ränta. Men utöver räntan skall låntagaren betala en avgift för garantin. Denna fördelas mellan Mikrofonden Sverige och den förening som beviljat garantin. För närvarande har Mikrofonden Sverige avtal med Ekobanken och JAK banken om denna garantiform. Även andra långivare kan komma i fråga, men detta förutsätter att man först kommer överens med Mikrofonden Sverige villkoren. Alla detaljer/villkor är ännu inte fastställda. Detta kommer att ske under hösten. De första besluten kommer att fattas på Mikrofonden Sveriges styrelsemöte den 1 oktober. Medlemmar i Mikrofonden Sverige är för närvarande Coompanion Sverige, Hela Sverige ska leva, Ekobanken Medlemsbank, JAK Medlemsbank. Inom kort kommer även fackförbundet Kommunal att ansluta sig och föra över 5 miljoner kronor till föreningen. På sikt är det meningen att alla lokala och regionala mikrofonder (flera före detta KGF) skall ansluta sig som medlemmar. Mikrofonden Sveriges kapital skall kunna användas som garantier i samarbete med dess medlemmar. II. Egna garantier/borgenåtagenden När det gäller lån där långivaren inte har avtal med Mikrofonden Sverige och när det annars är ändamålsenligt kan föreningen lämna kreditgarantier direkt gentemot långivare. Detta kan exempelvis vara det naturliga när långivaren är en lokal/regional bank. Även i dessa fall handlar det om att placera det belopp som skall garanteras på ett konto hos långivaren som säkerhet under lånets löptid. Ekonomiskt sett innebär egna garantier att den avgift som kan tas ut för garantin inte behöver delas med Mikrofonden Sverige. I den mån det redan finns överenskommelse om villkoren med långivaren medför egna garantier av detta slag inte heller någon extra administration för föreningen. Från ekonomisk synpunkt kan detta alternativ, när det är möjligt, därför vara att föredra. Borgensåtaganden är något som bör användas endast undantagsvis, men är en möjlighet i speciella situationer. Exempelvis kan sådana komma i fråga som säkerhet för köpeskillingen vi företagsöverlåtelser. Exempelvis när överlåtelsen är en förutsättning för fortsatt drift av en önskvärd verksamhet. 8

9 III. Mikrolån Som framgår av genomgången av de legala förutsättningarna är det inget som hindrar att VKGF lämnar lån direkt till företag. Fördelen med direkta lån i jämförelse med kreditgarantier är att den ränta som kan tas ut i sin helhet går till föreningen. Nackdelen är att verksamheten kräver mer administrativt arbete. För att minimera administrationen skulle det vara ändamålsenligt att i huvudsak lämna standardiserade lån, här kallade mikrolån. Mikrolån bör avse ett visst högsta belopp och en viss längsta löptid. Exempelvis högst kr som skall betalas inom tre år. För att minimera risken bör lånen i princip endast lämnas till nyinvesteringar i befintlig verksamhet. Målgruppen kan också vara begränsad, exempelvis till mikroföretag enlig definitionen ovan. IV. Kapitaltillskott Kapitaltillskott kan vara ett alternativ till kreditgarantier och lån vid företagsförvärv, se exempel nedan, och vid större nyinvesteringar. Risken vid kapitaltillskott får i allmänhet vara något större och bör därför komma i fråga endast när förutsättningarna är de rätta. Kapitaltillskott kan ske i form av aktier eller konvertibla skuldebrev när det är fråga om ett aktiebolag och förlagsinsatser när det är fråga om en ekonomisk förening. Konvertibla skuldebrev och förlagsinsatser har stora likheter. De löper i regel under en viss tid och medför ingen rösträtt i bolaget respektive föreningen. VKGF kan göra kapitaltillskott direkt eller via en investeringsfond. Det senare alternativet förutsätter att det finns medfinansiärer och får ses som en möjlighet att utveckla för framtiden. V. Exemplet generationsskifte Inom förstudien Together (Europeiska socialfonden) har bl.a. generationsskifte i mindre företag studerats dels genom att vi tillgodogjort oss nationell forskning, genomfört egna intervjuer och gjort jämförande internationella studier. Då förstudien pågår finns idag inga färdiga resultat att bilägga denna utredning. Studien visar att lönsamma småföretag har så stora problem i samband med generationsväxlingar att många helt enkelt läggs ner. Det finns många orsaker till detta, men en vanlig orsak är att ägaren inte vill sälja företaget till vem som helst. I de fall nästa generation inte vill ta över, vill man helst att anställda och i andra hand att personer i lokalt nätverk övertar ägandet. Dessa orsaker tycks bottna i rädsla att företaget läggs ned alternativt flyttar. Man vill som pensionär kunna beskåda sitt livsverk. Oförmågan att erbjuda rätt stöd och support i dessa skeenden gör att lönsamma företag och arbetstillfällen går förlorade i onödan. Vår studie visar på tre problemställningar i samband med generationsskiften. För att möta dessa skulle VKGF kunna spela en betydelsefull roll: 1. Det omgivande samhället gör skillnad på entreprenörer och anställda så att steget till personalövertagande blir onödigt krångligt. Vi menar istället att det finns entreprenörer bland anställda. Inte sällan har anställda grubblat över andra användningsområden 9

10 etc. relaterat till t.ex. befintlig maskinpark/utrustning. I detta skede behövs support i form av affärsutveckling vilket VKGF genom medlemmar/nätverk och kontakter bör kunna erbjuda och/eller förmedla. 2. Kompetensen att leda/driva ett företag saknas hos anställda. VKGF, dess nätverk och kontakter bör kunna tillhandahålla utbildning, köpta tjänster och mentorer delvis under devisen hjälp till självhjälp. 3. Förutsättningar att finansiera ett personalövertagande finns inte. I vår studie (Together) har vi haft kontakt med ett specifikt företag i Värmland, dess nuvarande ägare liksom de anställda i syfte att hitta möjliga fungerande finansieringslösningar för personalövertagande. Med utgångspunkt i dessa samtal har en modell kopplat till personalövertagande utvecklats. Vår modell kan beskrivas på följande vis: Nuvarande ägare, man och hustru äger aktiebolaget tillsammans. Priset på aktierna är satt till 4 miljoner kronor. Kommentar: I våra intervjuer (Together) har flertalet nuvarande ägare deklarerat att de inte behöver få hela köpeskillingen direkt vid affär utan att en avbetalningsplan om ca fem år är ett möjligt tillvägagångsätt. 1. Bildande av ekonomisk förening Detta steg är inte nödvändig vid ett personalövertagande, men vi bedömer att processen underlättas t.ex. om man tar in fler delägare och/eller när delägare inte längre vill vara kvar. Den nybildade ekonomiska föreningen är dem som sedan köper aktierna. Bolaget blir därmed föreningens dotterbolag. Alternativet är att de anställda själva köper aktierna direkt. Personalägd Ek.för. Dotterbolag Aktiebolag 2. Finansiering genom bank med kreditgaranti I exemplet finansierar sex anställda köpesumman på lika villkor. Detta innebär att de skall skjuta till insatser i föreningen med sammanlagt 2 miljoner kronor eller drygt kronor per delägare. Deras insatser finansieras genom banklån och en utvecklad VKGF garanterar banken om hälften, 1 miljon kronor. 10

11 Nya VKGF Bankgaranti om 1 milj. Personalägd Ek.för. Dotterbolag Aktiebolag Bank Banklån till 2 miljoner Sex delägare 2 miljoner kr ca /per delägare 3. Finansiering genom förlagsinsatser Den resterande finansieringen av de 4 miljonerna för företagsköpet sker genom förlagsinsatser. Förlagsinsatser i ekonomiska föreningar regleras i 5 kap. i föreningslagen. De kan sägas ha en mellanställning mellan medlemsinsatser och lån och regleras i förlagsandelsbevis som har stora likheter med vanliga skuldbrev. I dessa regleras bl.a. rätten till utdelning och hur inlösen ska ske. I exemplet krävs således 2 miljoner kronor i form av förlagsandelar. VKGF kan tänkas göra detta ensamt eller i samverkan med andra aktörer. Sådana aktörer kan vara lokalsamhället, i form av byalag (crowfunding), andra företag (underleverantörer) och förra ägaren utgöra. I exemplifieringen har vi räknat in lokalsamhället (byalaget) samt tidigare ägaren vilka tillsammans tillskjuter förlagsinsatser om kr och att VKGF tillskjuter förlagsinsatser om 1.2 miljoner kronor. Nya VKGF Kredit Förlagsinsatser Förlagsinsatser garanti 1,2 milj kr 1 milj Tidigare ägare Byalag Bank Banklån till 2 miljoner Personalägd Ek.för. Dotterbolag Aktiebolag 2 miljoner kr ca /per delägare Sex delägare 11

12 4. Andra alternativ att underlätta finansiering Ovanstående exemplifiering är som ovan nämnt relaterat till konkret behov i befintligt lönsamt företag på glesbygd i Värmland i nutid. I processen har vi också tänkt in andra behov. Det kan handla om möjligheter att annan aktör övertar ev. fastigheter i ett fastighetsbolag och sedan hyr ut lokaler till företag efter generationsväxling. Likaledes kan man organisera t.ex. maskinpark och fordon vid sidan av företaget och avtala om hyra och/eller leasing. Organisation Den beskrivna verksamheten kan bedrivas i den befintliga organisationen, dvs den ekonomiska föreningen. Stadgarna måste dock ändras så att beskrivningen av ändamålet med föreningen omfattar den verksamhet som skall drivas i fortsättningen. Beträffande viss verksamhet kan det också vara ändamålsenligt att ha en kompletterande, hel eller delägd, juridisk person. Den dagliga löpande verksamheten kan skötas av en samarbetspartner. När det gäller hanteringen av garantier, krediter och investeringar bör lämplig kompetens knytas till föreningen, exempelvis genom samarbete med Företagsakuten och liknande verksamheter som fortlöpande arbetar med att bedöma kreditvärdighet, utvecklingsmöjligheter mm hos företag av det slag som hör till målgruppen för en fortsatt verksamhet i Värmlands KGF. Föreningen bör även samarbete med en eller flera banker i fråga om förutsättningar och villkor i kreditgarantiverksamheten. Tänkbar huvudman Vi ser ingen anledning att ätt ändra huvudman i den meningen att ersätta VKGF med en annan juridisk person. Vi bedömer den ekonomiska föreningen med dess medlemmar och demokratiska styrskick som ändamålsenlig relaterat till verksamheten. Relaterar vi till de Mikrofonder som nu uppstår i Sverige ser vi en tydlig koppling till de regionala Coompanionkontoren. Man upplåter lokaler och handhar administrationen. Parallellt arbetar paraplyorganisationen Mikrofonden Sverige för att få fram medel i syfte att finansiera administration de regionala Mikrofonderna under ett uppstartsperiod. Värmlandskooperativen bedömer att vi likt andra Coompanionkontor har möjlighet att husera och administrera en utvecklad kreditgarantiförening vilken på sikt kan förväntas finansiera sina egna kostnader. Det kan vidare aktualiseras att finansiering för en första fas kan sökas från t.ex. Sparbanksstiftelsen Alfa, 12

13 Finansiering på kort och lång sikt En förutsättning för en fortsatt verksamhet i VKGF är förstås att merparten av det befintliga egna kapitalet blir kvar i föreningen. Som nämnts är storleken på detta är dessutom avgörande för möjligheterna att få tillgång till mer kapital. Bedömningen är att det nuvarande kapitalet skulle vara tillräckligt för den beskrivna garanti och låneverksamheten under de närmaste åren. Kapitalets storlek är också tillräckligt för att kunna ge ett bidrag till driftskostnaderna under denna tid. Under förutsättning nuvarande kapital i huvudsak blir kvar i föreningen skulle det därför, på kort sikt, inte behövas tillförsel av kapital. På lång sikt och speciellt om verksamheten avseende kapitaltillskott utvecklas blir behovet av eget kapital större. Det är dock svårt att för närvarande bedöma detta behov. En viktig källa till kapital och medfinansiering är det statliga riskkapital som för närvarande förvaltas av ett antal statliga fonder och indirekt av deras samarbetspartners. Till de förra hör bland andra ALMI Invest och Inlandsinnovation och till de senare bland andra Ekoväst Invest och Ekonord Invest. Värmland tillhör verksamhetsområdet för samtliga dessa fonder. Inriktningen för deras investeringar dock för närvarande inte i linje med den som en fortsatt verksamhet i VKGF kan komma att ha under de närmaste åren. Men den statliga riskkapitalverksamheten är under utredning och det är sannolikt att den kommer att få en mer flexibel inriktning i framtiden. Som framgick under avsnittet om Mikrofonden Sverige har man förhandlat sig till ett kapitaltillskott på 5 miljoner. Enligt uppgift är det möjligt att Kommunal skjuter till lika mycket till förutsatt att det redan tillskjutna kapitalet kommer till ändamålsenlig användning. Man för även förhandlingar med ett annat fackförbund. Detta kapital kommer att kunna användas för kreditgarantier till företag över hela landet. I detta sammanhang kan även nämnas att Göteborgs stad beslutat om att ställa 10 miljoner kronor till Mikrofond Västs förfogande. Användningen är villkorad till finansiering av så kallade arbetsintegrerande sociala företag. Dessa exempel visar att det även är möjligt att hitta otraditionellt kapital som ställs till förfogande för finansiering av företagande. Men förutsättningen är förstås att det finns någon som letar. Bilagor Alternativ investeringsfond Karlstad Värmlandskooperativen Leif Tyrén Verksamhetsledare 13

14 Bilaga Alternativ investeringsfond En alternativ investeringsfond är ett företag som har bildats för kollektiva investeringar och som tar emot kapital från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy till förmån för dessa investerare. Fonden kan förvaltas av bolaget självt (intern förvaltning) eller av VKGF, extern förvaltning. Fonden som sådan är inte en juridisk person. Den utgör en självständig förmögenhetsmassa som ägs av finansiärerna i förhållande till deras andelar av kapitalet. Från en riskkapitalfond av detta slag skall man skilja riskkapitalföretag. De senare använder sitt egna kapital för att investera i andelar och aktier. Legala förutsättningar för att bedriva alternativ investeringsfond Bestämmelserna om tillstånd respektive registrering av förvaltare av AIF finns i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. I lagen definieras en AIF som är ett företag som har bildats för kollektiva investeringar och som tar emot kapital från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy till förmån för dessa investerare, och som inte är en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Definitionen är vidlyftig och innebär att de flesta fonder, utöver investeringsfonderna, som investerar flera investerares kapital i andelar, aktier och andra värdepapper omfattas av lagstiftningen. Med AIF- förvaltare avses juridisk person vars normala verksamhet består i förvaltning av en eller flera alternativa investeringsfonder. Man skiljer mellan intern AIF- förvaltare och extern AIF- förvaltare. Den senare är en från den fonden fristående juridisk person som förvaltar fonden. En AIF- förvaltare som endast förvaltar fonder där förvaltaren själv eller företag i samma koncern är enda investerare faller utanför lagens tillämpningsområde. Men, eftersom den föreslagna verksamheten förutsätter att det, förutom föreningen, finns andra finansiärer som deltar med kapital i fonden, kommer fonden att betraktas som en AIF och förvaltningen därmed omfattas av lagen. Lagen om förvaltare av AIF ställer inte några särkskilda krav på juridisk form för vare sig fonden eller förvaltaren. Den tar i stället sikte på hur verksamheten skall bedrivas. Lagens utgångspunkt är att en AIF- förvaltare skall ha tillstånd. Men det finns undantag. Om AIF- förvaltaren direkt eller indirekt förvaltar portföljer av AIF som understiger vissa tröskelvärden, räcker det med att förvaltaren registreras hos Finansinspektionen. De tröskelvärden som gäller för portföljer av alternativa investeringsfonder är: 1. högst 100 miljoner euro, om tillgångarna helt eller delvis förvärvats genom finansiell hävstång, eller 2. högst 500 miljoner euro, om portföljerna består av alternativa investeringsfonder utan finansiell hävstång och utan rätt till inlösen under en period på fem år från dagen för den första placeringen i fonden. Med dessa tröskelvärden kommer AIF- förvaltaren, exempelvis VKGF, av de föreslagna 14

15 fonderna inte att behöva tillstånd för verksamheten. Det räcker att denne anmäler sig för registrering. Denna registrering kostar kr. Investeringskapital Det kapital som är tillgängligt för denna verksamhet är dels föreningens egna kapital inom ramen för de villkor som gäller för medlemmarna tillskott av detta. Dels det investeringskapital som investeras av andra finansiärer. Med anledning av att storleken på föreningens egna kapital efter verksamheten ändrats är osäker och det faktum att en betydande del av detta är villkorat för finansiering i form av garantier och krediter, kommer detta att ha mindre betydelse för investeringar via AIF (i alla fall under överskådlig tid). Men oavsett storleken på investeringen blir föreningen en part i det avtal som reglerar hur fondens kapital skall investeras och förvaltas. Observera att det kan skapas en fond för investeringar i ett visst företag, för företag av ett visst slag osv. När det gäller andra investerare i AIF är det i princip endast professionella investerare som kan komma i fråga. Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden hör bland annat enheter som har tillstånd att verka på finansmarknaden, stora företag, statliga myndigheter och vissa andra institutionella investerare till denna kategori. Anledningen till att endast dessa kommer i fråga är att en AIF som även vänder sig till icke- professionella investerare bland annat måste ha en investeringspolicy som går ut på att skaffa sig kontroll över de företag fonden investerar i. Det torde inte bli aktuellt att VKGF medverkar i en verksamhet som har en sådan policy. Även i denna verksamhet är nämnda offentliga medel den viktigaste källan till investeringskapital och merparten av detta förvaltas av professionella investerare. Bedömningen är att det på sikt borde finnas stora möjligheter sådant kapital. De som förvaltar medlen kan förlita sig på att AIF- förvaltaren uppfyller de krav som krävs, eftersom denne är registrerad hos Finansinspektionen och därmed underkastad tillsyn. När det gäller privata finansiärer eller konstellationer av sådana, exempelvis i form av investeringsfonder, innebär denna verksamhet sannolikt större möjligheter än den som avser garantier och krediter. 15

i Ekonomiska Föreningar

i Ekonomiska Föreningar Kapitalförsörjning i Ekonomiska Föreningar Dalarna Gävleborg Värmland 2 Inledning Inom ramarna för regionalfondsprojektet Entrécoop II Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt har en del av projektets

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Handbok i lokal finansiering

Handbok i lokal finansiering Handbok i lokal finansiering Innehåll Lokala finansiella kretslopp 4 Från Agrocenter till Äldreboende 7 Flyinge bygdebolag ett av landets första 8 Steg för steg mot målet 10 Associationsformer och organisationsmodeller

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Så kan landsbygdens finansiella infrastruktur byggas upp

Så kan landsbygdens finansiella infrastruktur byggas upp Så kan landsbygdens finansiella infrastruktur byggas upp SmåKoms förslag till lösningar av landsbygdens kreditbehov SmåKom har under flera år intensivt följt hur landsbygdens finansieringsbehov hanteras

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter SV SV SV SAMRÅDSDOKUMENT Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter Enkätsvar Regeringskansliet (Sverige) 1. Inledning Gemenskapens nuvarande

Läs mer

Guide till såddinvesteringsverksamhet. Projektet Svensk Tillväxtsådd

Guide till såddinvesteringsverksamhet. Projektet Svensk Tillväxtsådd Guide till såddinvesteringsverksamhet Projektet Svensk Tillväxtsådd 1 Innehåll Inledning... 4 1. Bakgrund... 4 1.1. Syfte... 4 1.2. Generella erfarenheter... 5 1.2.1. Behovet av finansiering i tidiga skeden...

Läs mer

RiR 2010:15. AB Svensk Exportkredit

RiR 2010:15. AB Svensk Exportkredit RiR 2010:15 ISBN 978 91 7086 224 3 RiR 2010:15 Tryck: Printgraf, Hägersten 2010 Till regeringen Utrikesdepartementet Datum: 2010-06-15 Dnr: 33-2009-0898 Riksrevisionen har granskat. Resultatet av granskningen

Läs mer

Tillsyn och registrering

Tillsyn och registrering Tillsyn och registrering 7 APRIL 2011 April 2011 Dnr 11-2145 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget och problembilden 4 Utgångsläget 4 Mer än bara registrering 5 Konsumenternas bild av registrering kontra

Läs mer

Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen. 19 december 2008

Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen. 19 december 2008 + Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen 19 december 2008 Titel: Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen Utgiven av:

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA I DEN SOCIALA EKONOMIN Lån- och garanti instrument för den Sociala Ekonomin Idag finns många rapporter som visar på svårigheter att få tillgång

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Tillväxt genom Crowdfunding?

Tillväxt genom Crowdfunding? Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Några råd på vägen Andra, omarbetade utgåvan 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan* En praktisk handledning. Andra, omarbetade

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson.

UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson. UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson Ansvarsgenombrott - moderbolags ansvar för dotterbolags skulder Robert

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag Generationsskifte Råd och tips vid överlåtelse av företag 1 Ägarskifte eller bara ledarskifte? Ordet generationsskifte används oftast för att beteckna överlåtelse av företag från en generation av företagare

Läs mer

Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem

Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem Om kunskapsläget, främjandesystemet och Tillväxtverkets roll Stockholm & Östersund, februari 2011 Peter Bjerkesjö, Göran Hallin, Lars

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

Kommittédirektiv. EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik. Dir. 2013:68. Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013

Kommittédirektiv. EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik. Dir. 2013:68. Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013 Kommittédirektiv EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik Dir. 2013:68 Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna de förslag som möjliggör

Läs mer