Protokoll för årsstäinma 1 BRF Ingemarshov i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll för årsstäinma 1 BRF Ingemarshov i Stockholm"

Transkript

1 Protokoll för årsstäinma 1 BRF Ingemarshov i Stockholm Årstiimmans öppnande Årstämman öppnas. 2. Godkännande av elagordningen Dagordningen har lämnats ut tidigare och godkändes. 3. Val av stämmorciföranele Katarina Miglis valdes till ordförande. 4. Stämmoorciförandes val av protokollförare Pern illa Pettersson valdes till protokol Iförare. 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Fredrik Källhammar samt Louise Sjögren valdes till justeringsmän tillika rösträknare. 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst (2 veckor innan stämma). Närvarande ansåg att stäm man blivit stad geenl i gt utlyst. 7. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes till 15 röster bifogat i protokollet. 8. Styrelsens genomgång av årsredovisning Sammanfattning: Kassör Ove Lundvall Föredrog Föreningens årsredovisning. - Ove klargjorde vad diverse intäkter på kr innebär i årsredovisningen, vilket sum merar Club Prives hyresbetal nin gar (utan hyresavier). Ove klargjorcle även uppluppen stambyte = Föreningen har betalat för stambyte för de badrum som drabbats av fuktskador och därmed har varit i behov av renovering. Två

2 hyresrlltter har lätt renoverade badrum samt några bostadsrätier där föreningen bekostat stambyte i samband med renoveringar för att redan nu ta del av kostnad för ett kommande stambyte i fastigheten. - Under 2011 användes likvid från fö~nlngerm Yttre fond till reparationer för vattenskador 1 fastigheten samt installation av elkablar i stuprören för att fö~hindm vatten skador på fasaden. - Räntan är fortfarande förniånlig -3 lån av totalt 4 har bundits till en ränta på 34%. Bindningstid 2 år för att stabilisera föreningens kostnader under en kommande period då föreningen väntas ha höga kostnader samt att ränteläget fömntas stiga 9. Styrelsens föredragning av revisorns berättelse Revisorn Margareta Kieberg på Kleberg Revision AB godkänner föreningens årsredovbnhig~ Margareta meddelar att styrelsen skött ekonomin i god ordning och tilistryker att styrelsen ges ansvarsfrihet. 10. Beslut och faststäilande av balans-och resultaträkning Resultat - och balansräkningen fastställdes. 11. Beslut om resultatdlsposltion Resultatdispositlonen i enlighet med styrelsens förslag godkändes enhälligt av stämman. 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter Årstämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsår 201 lfloi Genomgång av budget för Styrelsen finner i dagsläget ingen orsak till att höja medlemsavgiften för bostadsrätterna. Medlemsavgifter kommer att diskuteras då vindsvåningspmjektet inleds. Total hyresintänkt under 2011 för 4 hyreslägenheterna = kr. Föreningen kommer att höja hyrorna för hyresgästerna under 2012 då en höjning inte genomförts på flera år. 14. Arvoden åt styrelseledamöter och revisor för kommande verksamhetsår: 2012f2013. Styrelsens förslag på arvode för styrelseledamöter (2 prisbasbelopp, att fördelas av styrelsen), för nästkommande verksamhetsår antogs enhälligt av stämman.

3 15. Val av styrelseleciamöter och suppleanter Fredrik Källhammar föredrog valberedningens förslag, omval av: Katarina Miglis, Ove Lundvall, Lasse Edlund, Pernilla Pettersson och Jon Rytterbro, samtliga ordinarie ledamöter. Nyval av suppleanter: N icole Henning, Pamela Nauska, Jimmy Jel leryd. Valberedn ingens förslag antogs enhälligt av stämman. 16, Val av revisorer och suppleanter Margareta Kleberg fortsätter som BRF lngemarshovs revisor. Förslaget antogs enhälligt av stämman. 17. Val av valberedn ing Fredrik Källhammar samt Bo Norberg blev omvalda. Fredrik sammankallade. 18. Genomgång av föreningsmedlein gällande föranmält ärende Förh~llningsregler i föreningen. Ordförande gick igenom förhållningsregler. fo hål Iningstider samt tillvligagångsätt gällande klagomål som exempelvis skrifti 1iga varningar. Föreningen kommer att agera som en tredjepart om en konflikt uppstår mellan två medlemmar i samband med ett klagomål. Trädgårdsgrupp. Det vore trevligt om en en trädgårdsgrupp kan sammanställas för att föreningens innegårcl skall vara fin och blomstra under alla årstider. Inga frivilliga anmälde sig. Ny intresseanmälan kommer att skickas ut till resterande medlemmar i samband med generell information. 19. Information från styrelsen gällande hyreslokaler! hyresgäster 1 fastigheten Tensta Konsthall har blivit uppsagcla. Bosell Kök och Badrum inredning är ny hyresgäst. Doni Livaja har blivit uppsagda (därmed även andra hands hyresgästen Club Privé) i enlighet med lagens alla regler bla genom en annons i en rikstidning. Föreningens huvudargument är att vi är i behov av lokalerna då föreningen vill påbörja bygge av vindsvåningar. Avtalet går ut den 30/10 oktober Löpande information kommer att följa. Föreningen har i dagsläget en god ekonomi men situationen med att hyresavtalet är uppsagt med Doni Livaja som hyr ut lokalen i andra hand till Club Privé gör att föreningens ekonomiska situation kommer att förändras. Hyresgästen är i dag föreningens största inkomst och påverkar ekonomin na avtalet upphör. Den ekonomiska situationen kommer ~ 2013 att påverkas då hyresintäkter på närmare 1 miljon kronor om året utehlir.

4 20. Information från styrelsen gällande vinsdprojekt Se bifogad redogörelse samt budgetkalkyl. En extra stämma planeras till hösten efter inkomna offerter ifir att besluta om försäljningen ska genomföras utifrån de offerter som inkommit eller om föreningen då väljer att avstå flir att intäkterna för ft~rsäljningen eventuellt inte blir vad som önskats. 21. Beslut om att styrelsen fortsätter projektering av vindsvåningar Förslaget antogs enhälligt av stämman. 22. Beslut om ändrande andelstal med anledning av nybyggda balkonger. 3 st nya balkonger 2 st vanliga balkonger samt 1 st fransk balkong. Förslaget antogs enhälligt av stämman. De nya andelstalen hifogas till protokollet. 23. Årsstämmans avslutande. Ordförande Katarina Miglis förklarar årstämman avslutad. ;~ /?~/~ Katarina Miglis Pernilla Pettersson 4 Ordförande Protokoll förare./.~ ~. Fred rik Käl lhani mar Justeringsman Louise Sjögren Justcringman

5 Brf Ingemarshov Ekonomiska effekter av att en hyresgäst lämnar föreningen information om påqäende projekt Föreningen har i dagsläget en bra ekonomi men situationen men att hyresavtalet är uppsagt med Club Privé gör att föreningens ekonomiska situation kommer att förändras. Hyresgästen är i dag den största inkomst föreningen har och när den inkomsten försvinner förändras självklart också den ekonomiska situationen då hyresintäkter på närmare 1 miljon kronor om året uteblir. Det innebär att de regelbundna intäkterna till föreningen i dag, tillsammans med besparingar kommer att förbrukas och pengarna kommer att vara slut kring år 2016 om inget görs. Styrelsen har med anledning av den kommande situationen sett över föreningens möjlighet att trygga ekonomin. Att inte göra någonting innebär en konkurs inom tre år. Avgiftshöjningar för att täcka inkomstbortfallet skulle innebära en avgiftshöjning på ca kr/år och lägenhet, vilket är en väldigt stor höjning. Lån från banken kommer inte att beviljas då föreningen redan är maximalt belånad. En ny hyresgäst kommer inte att ersätta den intäkt som föreningen har i dag. Beräknad intäkt från ny hyresgäst beräknas uppgå till 25 % av nuvarande hyresintäkt. Fastighetens tillgångar har setts över. Vind och källare är de tillgångar föreningen har. Vinden ses som en stor tillgång, speciellt när föreningen också har källarutrymmen som är outnyttjade dit vindsförråden kan flyttas och göras till källarförråd. Föreningen har ett källarutrymme under tvättstugan/gårdshuset som är outnyttjat. Källaren inte i användbart skick i dagsläget och stora ombyggnationer krävs innan installation av källarförråd kan göras. Vinden är föreningens största tillgång och förutom en försäljning av råvind ger detta föreningen även ökat avgiftsunderlag i form av avgifter från nya bostadsrättsinnehavare i föreningen. Råvindens värde avgörs av vanliga BRF-faktorer som utsikt, läge, föreningens ekonomi med mera, men även vindens karaktär (höjd/volym) och storlek styr priset. En stor hög vind ger ökade möjligheter för byggentreprenören och blir där med mer intressant och ger ett ökat värde. Vår fastighet kan inte erbjuda någon utsikt och fastigheten är inte stambytt vilket är negativa faktorer. De positiva faktorerna är att fastigheten mot Birger Jarlsgatan har högt i tak, det är en äldre fastighet som ger en bra vindskaraktär och området är intressant för vindslägenheter. Ett uppskattat värde vid en försäljning av råvind, uppskattas kunna ge föreningen en intäkt på kr/kvm vid försäljning. Kort fakta gällande vind: Uppmätning av vinden har gjorts och den uppnår en boarea på 750 kvm. Källaren har kontrollerats för att se på möjligheten att inreda källarförråd för samtliga boende. Hela källaren kommer behöva användas, både den yta som är under tvättstugan samt stor del av den källarlokal som Club Prive har i dag. Möjligheten till bygglov för vinden mot Birger Jarlsgatan och lngemarsgatan 3A är det inga problem då den uppfyller stadsbyggnadskontorets krav. Möjlighet till bygglov för vinden på lngemarsgatan 3B inkl. gårdshuset, har en annan klassificering och tillåter inte inredning av vind utan undantagsregel. Föreningen uppfyller kraven för undantagsregeln och bygglov kommer att kunna beviljas Brf lngemarshov i Stockholm Organisations nr: Föreningsadress: lngemarsgatan 3B, STOCKHOLM

6 Brf Ingernarshov Föreningen uppfyller de krav som finns på entrédörrar till befintliga lägenheter. Särskilda krav för brand finns och föreningen uppfyller dessa krav. För att få inreda vind kräver stadsbyggnadskontoret att hissar ska finnas i fastigheten, Detta finns inte i dag men förstudie har gjorts på om möjlighet finns att installera hiss. Hiss kommer att kunna installeras i samtliga trapphus då bredden på trapporna uppfyller kraven. Alla boende kan därmed ta del av hissar. Hiss på utsidan av fasaden godkänns inte av stadsbyggnadskontoret, dessa ska installeras i trapphusen.,~thr~~(ir undor 1jL kt.ok f)~fci/~~: Störningar för de boende kommer att förekomma under en längre tid. Hela projektet beräknas ta 12 månader. De första tre månaderna beräknas vara värst, då vinden rivs, källaren rivs ut, och hiss installeras i trapphuset. Efter tre månader är det grövsta arbetet utfört, golven lagda på vinden och störningar beräknas då minska. o Lägenheter i fastigheten som ligger närmast hissar och vinden, kommer att besiktas före och efter byggnation då sprickor i tak och väggar kan förekomma. Kostnader för dessa renoveringar belastar inte föreningen eller den boende, utan vinds- eller hiss entreprenören. Skador som eventuellt kan förekomma, kompenseras. Bygghiss kommer att installeras utanför fasaden mot gatan. Detta kan vara störande för de grannar som bor precis bakom bygghissen, då det kan anses störande. Tillfälliga avbrott för vatten och värme kommer att förekomma vid av och på installation av rör till vinden. Detta kommer att informeras om i god tid. Fortiuh~ tr ns sk[c:k: Taket är inte i ett bra skicka och kommer behöva målas och bitvis renoveras då det i dagsläget finns skador på tak. Detta görs under arbetet med vinden då takterrasser och fönster i taket kommer att installeras. Stambyte har gjorts under 1960-talet vilket är ca 50 år sedan. Stammarna är inte bra skick och skulle behöva bytas, främst köksstammen som har hårdast belastning. Föreningen har dock inte budget i dagsläget att genomföra ett stambyte och föreningen kan inte heller belånas för att bekosta detta. Stambyte kan därmed inte genomföras i samband med inredning av vind men kommer att läggas in i plan för att genomföras på sikt. Utvärdering kommer göras av komplett stambyte eller relining. Källaren har inte ett gott skick då del av källaren inte har golv utan är sprängt i berg. Stora ombyggnationer av källaren kommer behöva göras. De nya vindslägenheterna kommer kunna använda fastighetens vatten, värme och el försörjning. Detta är i ett bra skick och kommer inte behöva bytas och klarar dessutom en ökad belastning i form av fler bostäder. Kostn o doc och in t h d~ tor: Försäljningen beräknas kunna ge en intäkt på kr/kvm. En vind yta på 750 kvm beräknas därmed kunna ge föreningen kr. o lnstallation av hissar beräknas kosta kr Arbete med källaren, installation av källarförråd, målning, el och ventilation i källare, beräknas uppgå till kr Målning och renovering av takplåt, beräknas kosta kr Arvode för försäljning av vind samt kontrollarbete under byggtiden, och projektledning beräknas uppgå till kr Vid en försäljning beräknas resultatet uppgå till mellan kr och kr. Brf lngemarshov i Stockholm Organisations nr: Föreningsadress: Ingemarsgatan 3B, STOCKHOLM

7 Brf Ingemarshov Budget 2012 till 2015 utan vindsvåningar Belopp i TSEK avgiftshöjning 0% 20% 20% 0% Årsavgifter hyror bostäder Hyror lokaler Ny hyresgäst till Privee Diverse intäkter summa Kostnader Rep/underhåll Drift Räntor Skatter Rörelseresultat Avskrivningar Resultat Låneräntor 3,40% 3,40% 4,50% 5,00% Bankkonto sista dec Lån Amortering Brf Ingemarshov 5tockho~m Organisations nr: Föreningsadress: Ingemarsgatan 36, STOCKHOLM

8 Brf lngemarshov Budget 2012 till 2015 med vindsvåningar Belopp i TSEK avgiftshöjning 0% 0% 0% 0% Årsavgifter Vindsvåningar, nya intäkter Avgiftshöjning hissar hyror bostäder Hyror lokaler Ny hyresgäst till Privee Diverse intäkter summa Kostnader Rep/underhåll Drift Räntor Skatter Röre~seresuItat Avskrivningar Resultat Låneräntor 3,40% 3,40% 4,50% 5,00% Bankkonto sista dec Lån Amortering min max Försäljning 750 kvm råvind, /kvm Hissar Källare Tak, renovering, målning Försäljning, kontrollarbete Brf lngemarshov i Stockholm Organisations nr: Föreningsadress: ngemarsgatan 3B, STOCKHOLM

9 Brf ~ngemarshov Information om rösträtt flir medlemmar Huvudregeln inom föreningsrätten är att varje medlem har en röst. För bostadsrättsföreningar finns det dock undantag från denna huvudregel. Om flera medlemmar innehar en bostadsrätt har de gemensamt en röst. Vilken av dessa medlemmar som faktiskt utövar rösträtten får de komma överens om inbördes. Kan bostadsrättshavarna inte komma överens om vem av dem som skall utöva rösträtten, får samtliga avstå från att delta. När röstlängd upprättas skall de medlemmar som har del i bostadsrätt antecknas. Det skall också antecknas att de har en röst gemensamt. Det torde också vara lämpligt att anteckna vem som skall utöva rösträtten. Om en medlem har flera bostadsrätter har medlemmen ändå endast en röst. Detta får betydelse i många föreningar där t ex en kommun äger flera bostadsrätter. 1 dessa fall har kommunen endast en röst. Brf lngemarshov i Stockholm Organisations nr: 7696O2~6O41 Föreningsadress: Ingemarsgatan 3B, STOCKHOLM

10 Brf Ingemarshov ~ Sbc studie och förutsättningar vid inredniny ~v vind. Pruj.nr. 1 ~ BRF ~ngemarshov 2Q2-O3~2O Denna Järstudie baseras på en okulär syn av aktuella ytor och framragna ritningar. Areaberäkningen är baserad på uppmäming av råvind med befintliga lägenlwrsförråd kvar. Försiudien skall fimgera som en underlagflir beslut i föreningen om man vill gå vidare med arbetet au inreda vinden. Redovisadc~ uppgifter är endast vägledande och måste 1 eufortsan arbete undem~ökas och preciseras. D~nrio J~)rsrudie utgör Luipp lay totalt 2fiir enjiilltj?irdfg vindsinred17in~~ Dota Ijplan Pör området gäller enligt beski1vnir~g daterad och detatjplan PI 1668 A. Den tillmer inte att Inreda vindsutrymmot utmed Ingemarsgatan 3 samt gårdshusvinden men med den uridantagsregel som samtidigt finns i beskrivningen kanfkommer inredningen ändå godkännas av handläggaren på Stadsbyggnadskontoret Planen godkänner att vinden utmed Birger Jarlsgatan inrods rör bostadsiincfamå~, Byg glov 1 den kulturhistoriska klassificeringen av Stockholms kommun är byggnaderrialfastigheterna markerade med blå, grön, gul efler grå kulör. Blå- och grönmarkerade byggnaderlfastigheter omfattas av de striktare kraven i gamla P1an och byggiageris 3 kap 12~. Samtliga byggnader omfattas av Plan- och byggiagens 8 kap 3~. Fastigheten är i en kulturhistorisk Inventering markerad gul. Vissa krav på utformningen av den yttre gestaltningen i fomi av kupor, takfönster och takaltaner kommer att ställas. De riktlinjer som Stockholms stadsbyggnadskontor sätter för takkupor är att de rekommenderas vara 14-1,5 meter breda med minst lika stort avstånd mellan dem för att inte ses som till-/påbyggnad. Takaltaner skall placeras mot gården och får inte vara dominerande för byggnaden. R~kommenderad bredd rör takaltaner är ungefär 3 meter, Behandlingen av bygglovsärendet skall ta maximalt 10 veckor enligt nya PBL. Byggsamr~d Då byggiov beviljats och innan byggstart skall begäran om byggaamråd inlämnas. Byggsamrådet behandlar samhällets krav på vindsinredningen med bla. brandkrav, krav på statiska konstruktioner, tltlgänglighetskrav mm. Beträffande hiss skall denna enligt Stadsbyggnadskontorets regler förlängas upp till vindsplan om bruttoarean (BTA) överstiger 200m2. Den tillkommande boarean på vinden är teoretiskt beräknat ca 750 kvm varav 90 kvm är lott Obs! Angiven boarea är teoretisk och verklig boarea kan endast redovisas når samt liga lägenhetsförråd är domontorade samt att bygglov föreligger. Brf lngemarshov i Stockholm Organisations nr: Föreningsadress: lngemarsgatan 36, STOCKHOLM

11 Brf ~ngemarshov.~pro~nr, Hissinstallationon 4 stycken hissar skall Installeras. Detta innebär att andeistal, årsavgifter m m kommer att justeras. Dø som bor högre upp i fastigheten får fördelar 1 och med att hissar installeras och detta leder till ett högre andelstal att jämföra med de som inte är botjänta av hissinstallattonen som får sänkta andetstal. Denna omräkninglomfördelning hjälper SBC till med att utföra om s~ önskas. Ekonomiska konsekvenser Nedan angivna kostnader år baserade på förhandsofferter samt erfarenhetsmässiga riyckeltal Intäkter Försäljning till extem intressent ca 750 kvm boarea Försäljning av vinden beräknas ge en intäkt av ca krlkvm. totalt ca....,...,,,...,...,.,,,,,,,,, 16, kr,. Kostnader Från intäkten avgår kostnader som uppkommer till följd av vindsinredningen, Kostnaderna fördelar sig enligt följande: Arbete mod instatlation av 4 stycken hissar inki kållarplan Arbete i källaren med lägenhetsförråd, målning el- och ventilatian Plåttaksmålning Försäljning av råvind samt koritrollarbeto under byggtiden. SBC kan även biträda vid förhand ring mellan medlemmar och förening samt biträda vid beräkning av nya andelstal m m. Summa kostnader kr kr kr kr kr Beräknat resultat...,..., kr l det fall att befintliga lägenhetsdörrar skall b-andförstärkas tillkommer on kostnad av ca kr. Denna förstudie utgör Etapp 1 av totalt 2 i en tänkt produktionsplan för att erhålla en fult färdig vindsinredning. Etapp 2. Upprättande av förfrågningsunderlag och upplåtelseavtal, kontakter med intressenter under anbudstiden, utvårdering av anbud, deltaga vid förbesiktningar, biträda med kontroll, medverka vid byggmöten 2 gånger per månad samt deltaga vid slutbesiktning och slutlig syn av förbesiktigade ytor. Vi hoppas att denna förstudie är positivt och att den kan ligga till grund för ett beslut om ett fortsatt samarbete med SBC i vindsombyggnaden med etapp 2 Brf lngemarshov Stockholm Föreningsadress: lngemarsgatan 38, STOCKHOLM Organisations nr:

12 Brf ~ngemarshov ~ SbCf&3tu~ och föru~ä tninger ~ 1 BRF Ingemarshov 2O~2O32O Befintlig råvind Förutsäftningar Försörjningssystem för vatten, värme och el installeras direkt från centralen belägen 1 källarplan. Vid inredning av vinden till lägenheter ställs krav på att entrédörrar till befintliga lägenheterna skall uppfylla bandkrav E130, Då detta i praktiken innebär byte av dörrar, medges avsteg till branclklass El 5. Detta Innebär att befintliga lägenheisdörrar, (som det billigaste alternativet) förstärks på insidan med en 10 mm vitlackad boardskiva. Föreningens stadgar föreskriv-er att medlem skall vara fysisk person. Vanligtvis säljs vindar till juridisk person (byggföretag), varför det kan krävas en stadgeändring. Denna kan utformas så att vinden kan upplåtas till juridisk person, men att då lägenheter färdigställts skall dessa överlåtas till fysisk person. Störningar för de boende En vindshyggnation medför att do boende under byggtiden drabbas av störningar. Vid arbeten med bärande stomme är det oundvikligt att ljud fortplantar sig i övriga huset. Dessa arbeten pågår normalt under ett antal månader. Lägenheter under vindsplanet och rum i direkt anslutning till kommande hisslnstailation kan till följd av arbetena få sprickor i tak och väggar. 8esiktning av dessa lägenheter görs före och efter byggnation. Kostnader för att åtgärda eventuella skador läggs på vinds- eller hissentreprenöreri Transporter av byggmatedal m m sker normalt genom en utvändig placerad bygghiss Denna kan under byggtiden vara störande f~r de lägenheter som ligger 1 anslutning till hissons placering. Tillfälliga avbrott för vatten och värme vid in- och urkoppling/överkoppängar förekommer. Ljud mellan vind och underliggande lägenheter En vanlig frågeställning för do som bor på det översta våningsplanet gäller ljudet. De krav som ställs i byggreglema och som Stadsbyggnadskontoret tillämpar, är de som ställs som krav vid nybyggnad, ljudklass C. Då ljud uppfattas mycket olika och naturligtvis bygger pä den enskildes upplevelse, skall man eftersträva att en högre ljudkl~ss uppnås, klass 6. Detta medför normalt inga svårigheter och fördyrar inte, däremot är det för underliggande lägenheter en väsentlig förbättring av ljudkilmatot. Försäljning (upplåtobo) av rävirid F~örutom en intäkt vid upplåtelsen av råvinderi kommer medlemmarnas a~delstal att späda~ ut mod 12-15% vilket innerbär att årsavgiften kan sänkas med motsvarande procent. Brf lngemarshov Stockholm Organisations nr: Föreningsadress: lngemarsgatan 313, STOCKHOLM

13 Namn! Efternamn!\~ 6~LUf~/1) f~ii~ JIT~/~) ~TF~gig-sP~ ~ Lägenhetsnummer ~ Ciir-~- J1~i~-i ~b ~fy~ 1:4-~ ~ J~Movv~ (76114fl ~ &~ ~4~AJ O~i\~ckA F~d~&~ 7~?,k v ~ 1 7

14 Namn! Efternamn, Lägenhetsnum mer 4?~je ~~--~-~( ~ s~ ~?~ U~ C~ok c~~d!~i L ~ ~? () T)a.

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13. Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00. Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13. Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00. Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33 Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Kannan 13 Datum: Torsdagen den 16 maj 2013, kl 19.00 Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33 Dagordning 1. stämmans öppnande 2. val av ordförande vid

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00 Frösunda Fritidsklubbs lokaler. Ingång på gaveln till vänster om Sockerbitens entré, se skyltning.

Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00 Frösunda Fritidsklubbs lokaler. Ingång på gaveln till vänster om Sockerbitens entré, se skyltning. Kallelse till SGB 1 ordinarie föreningsstämma. Medlemmarna i Stockholms Garnisons Bostadsrättsförening nr 1 kallas till ordinarie föreningsstämma. Org nr: 715200-1652 Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8 Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening? 3 Olika föreningar 4 Kort om ekonomiska föreningar 6 Föreningens namn 8 Styrelsen och verkställande direktören 10 Revisor 12

Läs mer

Årsredovisning Brf Tunö 2012

Årsredovisning Brf Tunö 2012 Årsredovisning Brf Tunö 2012 Ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här nedan förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

!!!! Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449)

!!!! Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på den ordinarie årsstämman den 27 mars

Läs mer

Brf. Lotsvakten 2012-08-22 1 av 7

Brf. Lotsvakten 2012-08-22 1 av 7 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOTSVAKTEN FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lotsvakten och styrelsen har sitt säte i Malmö. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912.

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912. 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 År 2007 2 ÅRSREDOVISNING ÅR 2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet år 2007.

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Bf Håkan upa Järnvägsmännen 746000-6450 Kallelse till föreningsstämma Föreningen kallar härmed sina medlemmar till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 28 april 2010 kl. 19.00 i Musiksalen, S:t Gertrud,

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Brf Hökboet 2010-06-06

Brf Hökboet 2010-06-06 Brf Hökboet 2010-06-06 Styrelsens förvaltningsberättelse för perioden 080612-091231 Föreningens verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR BRF. HOLLYWOOD 2011

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR BRF. HOLLYWOOD 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR BRF. HOLLYWOOD 2011 Brf Hollywood Org.nr. 716438-9137 2011-12-31 Förvaltningsberättelse 2011 för Brf. Hollywood, fastigheten Andréelund 1 Kontaktpersoner:

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal. Föreningens organisationsnummer är:769619-3965. Föreningen

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC. Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre (org nr 700000-0000) Idéskrift 1 Idéer och tankar om åtgärder för att göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer relevant och läsvärd.

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman.

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman. Protokoll fört vid Årsta Havsbads samfällighetsförenings extrastämma, torsdagen den 10 februari 2011 i Fredrika Bremergymnasiet. Närvarande: Enligt förteckning bilagd till originalprotokollet. Samfällighetens

Läs mer

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 Renovering av stammar, badrum och toaletter Information inför extra föreningsstämma den 3 maj kl. 19.00

Läs mer

Information kring stambyte och badrumsrenovering

Information kring stambyte och badrumsrenovering Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Januari 2014 Information kring stambyte och badrumsrenovering Om ca fyra veckor kommer vi att ha en extra föreningsstämma

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201 BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr Årsredovisning År 2014 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - Innehållsförteckning 3 - Kallelse och dagordning

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11 PROTOKOLL STYRELSMÖTEN Brf Postsäcken 11 Protokoll vid styrelsemöte 1 Mars 2006 Plats: Hemma hos P-A Sandegren Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar

Läs mer