Protokoll för årsstäinma 1 BRF Ingemarshov i Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll för årsstäinma 1 BRF Ingemarshov i Stockholm"

Transkript

1 Protokoll för årsstäinma 1 BRF Ingemarshov i Stockholm Årstiimmans öppnande Årstämman öppnas. 2. Godkännande av elagordningen Dagordningen har lämnats ut tidigare och godkändes. 3. Val av stämmorciföranele Katarina Miglis valdes till ordförande. 4. Stämmoorciförandes val av protokollförare Pern illa Pettersson valdes till protokol Iförare. 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Fredrik Källhammar samt Louise Sjögren valdes till justeringsmän tillika rösträknare. 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst (2 veckor innan stämma). Närvarande ansåg att stäm man blivit stad geenl i gt utlyst. 7. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes till 15 röster bifogat i protokollet. 8. Styrelsens genomgång av årsredovisning Sammanfattning: Kassör Ove Lundvall Föredrog Föreningens årsredovisning. - Ove klargjorde vad diverse intäkter på kr innebär i årsredovisningen, vilket sum merar Club Prives hyresbetal nin gar (utan hyresavier). Ove klargjorcle även uppluppen stambyte = Föreningen har betalat för stambyte för de badrum som drabbats av fuktskador och därmed har varit i behov av renovering. Två

2 hyresrlltter har lätt renoverade badrum samt några bostadsrätier där föreningen bekostat stambyte i samband med renoveringar för att redan nu ta del av kostnad för ett kommande stambyte i fastigheten. - Under 2011 användes likvid från fö~nlngerm Yttre fond till reparationer för vattenskador 1 fastigheten samt installation av elkablar i stuprören för att fö~hindm vatten skador på fasaden. - Räntan är fortfarande förniånlig -3 lån av totalt 4 har bundits till en ränta på 34%. Bindningstid 2 år för att stabilisera föreningens kostnader under en kommande period då föreningen väntas ha höga kostnader samt att ränteläget fömntas stiga 9. Styrelsens föredragning av revisorns berättelse Revisorn Margareta Kieberg på Kleberg Revision AB godkänner föreningens årsredovbnhig~ Margareta meddelar att styrelsen skött ekonomin i god ordning och tilistryker att styrelsen ges ansvarsfrihet. 10. Beslut och faststäilande av balans-och resultaträkning Resultat - och balansräkningen fastställdes. 11. Beslut om resultatdlsposltion Resultatdispositlonen i enlighet med styrelsens förslag godkändes enhälligt av stämman. 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter Årstämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsår 201 lfloi Genomgång av budget för Styrelsen finner i dagsläget ingen orsak till att höja medlemsavgiften för bostadsrätterna. Medlemsavgifter kommer att diskuteras då vindsvåningspmjektet inleds. Total hyresintänkt under 2011 för 4 hyreslägenheterna = kr. Föreningen kommer att höja hyrorna för hyresgästerna under 2012 då en höjning inte genomförts på flera år. 14. Arvoden åt styrelseledamöter och revisor för kommande verksamhetsår: 2012f2013. Styrelsens förslag på arvode för styrelseledamöter (2 prisbasbelopp, att fördelas av styrelsen), för nästkommande verksamhetsår antogs enhälligt av stämman.

3 15. Val av styrelseleciamöter och suppleanter Fredrik Källhammar föredrog valberedningens förslag, omval av: Katarina Miglis, Ove Lundvall, Lasse Edlund, Pernilla Pettersson och Jon Rytterbro, samtliga ordinarie ledamöter. Nyval av suppleanter: N icole Henning, Pamela Nauska, Jimmy Jel leryd. Valberedn ingens förslag antogs enhälligt av stämman. 16, Val av revisorer och suppleanter Margareta Kleberg fortsätter som BRF lngemarshovs revisor. Förslaget antogs enhälligt av stämman. 17. Val av valberedn ing Fredrik Källhammar samt Bo Norberg blev omvalda. Fredrik sammankallade. 18. Genomgång av föreningsmedlein gällande föranmält ärende Förh~llningsregler i föreningen. Ordförande gick igenom förhållningsregler. fo hål Iningstider samt tillvligagångsätt gällande klagomål som exempelvis skrifti 1iga varningar. Föreningen kommer att agera som en tredjepart om en konflikt uppstår mellan två medlemmar i samband med ett klagomål. Trädgårdsgrupp. Det vore trevligt om en en trädgårdsgrupp kan sammanställas för att föreningens innegårcl skall vara fin och blomstra under alla årstider. Inga frivilliga anmälde sig. Ny intresseanmälan kommer att skickas ut till resterande medlemmar i samband med generell information. 19. Information från styrelsen gällande hyreslokaler! hyresgäster 1 fastigheten Tensta Konsthall har blivit uppsagcla. Bosell Kök och Badrum inredning är ny hyresgäst. Doni Livaja har blivit uppsagda (därmed även andra hands hyresgästen Club Privé) i enlighet med lagens alla regler bla genom en annons i en rikstidning. Föreningens huvudargument är att vi är i behov av lokalerna då föreningen vill påbörja bygge av vindsvåningar. Avtalet går ut den 30/10 oktober Löpande information kommer att följa. Föreningen har i dagsläget en god ekonomi men situationen med att hyresavtalet är uppsagt med Doni Livaja som hyr ut lokalen i andra hand till Club Privé gör att föreningens ekonomiska situation kommer att förändras. Hyresgästen är i dag föreningens största inkomst och påverkar ekonomin na avtalet upphör. Den ekonomiska situationen kommer ~ 2013 att påverkas då hyresintäkter på närmare 1 miljon kronor om året utehlir.

4 20. Information från styrelsen gällande vinsdprojekt Se bifogad redogörelse samt budgetkalkyl. En extra stämma planeras till hösten efter inkomna offerter ifir att besluta om försäljningen ska genomföras utifrån de offerter som inkommit eller om föreningen då väljer att avstå flir att intäkterna för ft~rsäljningen eventuellt inte blir vad som önskats. 21. Beslut om att styrelsen fortsätter projektering av vindsvåningar Förslaget antogs enhälligt av stämman. 22. Beslut om ändrande andelstal med anledning av nybyggda balkonger. 3 st nya balkonger 2 st vanliga balkonger samt 1 st fransk balkong. Förslaget antogs enhälligt av stämman. De nya andelstalen hifogas till protokollet. 23. Årsstämmans avslutande. Ordförande Katarina Miglis förklarar årstämman avslutad. ;~ /?~/~ Katarina Miglis Pernilla Pettersson 4 Ordförande Protokoll förare./.~ ~. Fred rik Käl lhani mar Justeringsman Louise Sjögren Justcringman

5 Brf Ingemarshov Ekonomiska effekter av att en hyresgäst lämnar föreningen information om påqäende projekt Föreningen har i dagsläget en bra ekonomi men situationen men att hyresavtalet är uppsagt med Club Privé gör att föreningens ekonomiska situation kommer att förändras. Hyresgästen är i dag den största inkomst föreningen har och när den inkomsten försvinner förändras självklart också den ekonomiska situationen då hyresintäkter på närmare 1 miljon kronor om året uteblir. Det innebär att de regelbundna intäkterna till föreningen i dag, tillsammans med besparingar kommer att förbrukas och pengarna kommer att vara slut kring år 2016 om inget görs. Styrelsen har med anledning av den kommande situationen sett över föreningens möjlighet att trygga ekonomin. Att inte göra någonting innebär en konkurs inom tre år. Avgiftshöjningar för att täcka inkomstbortfallet skulle innebära en avgiftshöjning på ca kr/år och lägenhet, vilket är en väldigt stor höjning. Lån från banken kommer inte att beviljas då föreningen redan är maximalt belånad. En ny hyresgäst kommer inte att ersätta den intäkt som föreningen har i dag. Beräknad intäkt från ny hyresgäst beräknas uppgå till 25 % av nuvarande hyresintäkt. Fastighetens tillgångar har setts över. Vind och källare är de tillgångar föreningen har. Vinden ses som en stor tillgång, speciellt när föreningen också har källarutrymmen som är outnyttjade dit vindsförråden kan flyttas och göras till källarförråd. Föreningen har ett källarutrymme under tvättstugan/gårdshuset som är outnyttjat. Källaren inte i användbart skick i dagsläget och stora ombyggnationer krävs innan installation av källarförråd kan göras. Vinden är föreningens största tillgång och förutom en försäljning av råvind ger detta föreningen även ökat avgiftsunderlag i form av avgifter från nya bostadsrättsinnehavare i föreningen. Råvindens värde avgörs av vanliga BRF-faktorer som utsikt, läge, föreningens ekonomi med mera, men även vindens karaktär (höjd/volym) och storlek styr priset. En stor hög vind ger ökade möjligheter för byggentreprenören och blir där med mer intressant och ger ett ökat värde. Vår fastighet kan inte erbjuda någon utsikt och fastigheten är inte stambytt vilket är negativa faktorer. De positiva faktorerna är att fastigheten mot Birger Jarlsgatan har högt i tak, det är en äldre fastighet som ger en bra vindskaraktär och området är intressant för vindslägenheter. Ett uppskattat värde vid en försäljning av råvind, uppskattas kunna ge föreningen en intäkt på kr/kvm vid försäljning. Kort fakta gällande vind: Uppmätning av vinden har gjorts och den uppnår en boarea på 750 kvm. Källaren har kontrollerats för att se på möjligheten att inreda källarförråd för samtliga boende. Hela källaren kommer behöva användas, både den yta som är under tvättstugan samt stor del av den källarlokal som Club Prive har i dag. Möjligheten till bygglov för vinden mot Birger Jarlsgatan och lngemarsgatan 3A är det inga problem då den uppfyller stadsbyggnadskontorets krav. Möjlighet till bygglov för vinden på lngemarsgatan 3B inkl. gårdshuset, har en annan klassificering och tillåter inte inredning av vind utan undantagsregel. Föreningen uppfyller kraven för undantagsregeln och bygglov kommer att kunna beviljas Brf lngemarshov i Stockholm Organisations nr: Föreningsadress: lngemarsgatan 3B, STOCKHOLM

6 Brf Ingernarshov Föreningen uppfyller de krav som finns på entrédörrar till befintliga lägenheter. Särskilda krav för brand finns och föreningen uppfyller dessa krav. För att få inreda vind kräver stadsbyggnadskontoret att hissar ska finnas i fastigheten, Detta finns inte i dag men förstudie har gjorts på om möjlighet finns att installera hiss. Hiss kommer att kunna installeras i samtliga trapphus då bredden på trapporna uppfyller kraven. Alla boende kan därmed ta del av hissar. Hiss på utsidan av fasaden godkänns inte av stadsbyggnadskontoret, dessa ska installeras i trapphusen.,~thr~~(ir undor 1jL kt.ok f)~fci/~~: Störningar för de boende kommer att förekomma under en längre tid. Hela projektet beräknas ta 12 månader. De första tre månaderna beräknas vara värst, då vinden rivs, källaren rivs ut, och hiss installeras i trapphuset. Efter tre månader är det grövsta arbetet utfört, golven lagda på vinden och störningar beräknas då minska. o Lägenheter i fastigheten som ligger närmast hissar och vinden, kommer att besiktas före och efter byggnation då sprickor i tak och väggar kan förekomma. Kostnader för dessa renoveringar belastar inte föreningen eller den boende, utan vinds- eller hiss entreprenören. Skador som eventuellt kan förekomma, kompenseras. Bygghiss kommer att installeras utanför fasaden mot gatan. Detta kan vara störande för de grannar som bor precis bakom bygghissen, då det kan anses störande. Tillfälliga avbrott för vatten och värme kommer att förekomma vid av och på installation av rör till vinden. Detta kommer att informeras om i god tid. Fortiuh~ tr ns sk[c:k: Taket är inte i ett bra skicka och kommer behöva målas och bitvis renoveras då det i dagsläget finns skador på tak. Detta görs under arbetet med vinden då takterrasser och fönster i taket kommer att installeras. Stambyte har gjorts under 1960-talet vilket är ca 50 år sedan. Stammarna är inte bra skick och skulle behöva bytas, främst köksstammen som har hårdast belastning. Föreningen har dock inte budget i dagsläget att genomföra ett stambyte och föreningen kan inte heller belånas för att bekosta detta. Stambyte kan därmed inte genomföras i samband med inredning av vind men kommer att läggas in i plan för att genomföras på sikt. Utvärdering kommer göras av komplett stambyte eller relining. Källaren har inte ett gott skick då del av källaren inte har golv utan är sprängt i berg. Stora ombyggnationer av källaren kommer behöva göras. De nya vindslägenheterna kommer kunna använda fastighetens vatten, värme och el försörjning. Detta är i ett bra skick och kommer inte behöva bytas och klarar dessutom en ökad belastning i form av fler bostäder. Kostn o doc och in t h d~ tor: Försäljningen beräknas kunna ge en intäkt på kr/kvm. En vind yta på 750 kvm beräknas därmed kunna ge föreningen kr. o lnstallation av hissar beräknas kosta kr Arbete med källaren, installation av källarförråd, målning, el och ventilation i källare, beräknas uppgå till kr Målning och renovering av takplåt, beräknas kosta kr Arvode för försäljning av vind samt kontrollarbete under byggtiden, och projektledning beräknas uppgå till kr Vid en försäljning beräknas resultatet uppgå till mellan kr och kr. Brf lngemarshov i Stockholm Organisations nr: Föreningsadress: Ingemarsgatan 3B, STOCKHOLM

7 Brf Ingemarshov Budget 2012 till 2015 utan vindsvåningar Belopp i TSEK avgiftshöjning 0% 20% 20% 0% Årsavgifter hyror bostäder Hyror lokaler Ny hyresgäst till Privee Diverse intäkter summa Kostnader Rep/underhåll Drift Räntor Skatter Rörelseresultat Avskrivningar Resultat Låneräntor 3,40% 3,40% 4,50% 5,00% Bankkonto sista dec Lån Amortering Brf Ingemarshov 5tockho~m Organisations nr: Föreningsadress: Ingemarsgatan 36, STOCKHOLM

8 Brf lngemarshov Budget 2012 till 2015 med vindsvåningar Belopp i TSEK avgiftshöjning 0% 0% 0% 0% Årsavgifter Vindsvåningar, nya intäkter Avgiftshöjning hissar hyror bostäder Hyror lokaler Ny hyresgäst till Privee Diverse intäkter summa Kostnader Rep/underhåll Drift Räntor Skatter Röre~seresuItat Avskrivningar Resultat Låneräntor 3,40% 3,40% 4,50% 5,00% Bankkonto sista dec Lån Amortering min max Försäljning 750 kvm råvind, /kvm Hissar Källare Tak, renovering, målning Försäljning, kontrollarbete Brf lngemarshov i Stockholm Organisations nr: Föreningsadress: ngemarsgatan 3B, STOCKHOLM

9 Brf ~ngemarshov Information om rösträtt flir medlemmar Huvudregeln inom föreningsrätten är att varje medlem har en röst. För bostadsrättsföreningar finns det dock undantag från denna huvudregel. Om flera medlemmar innehar en bostadsrätt har de gemensamt en röst. Vilken av dessa medlemmar som faktiskt utövar rösträtten får de komma överens om inbördes. Kan bostadsrättshavarna inte komma överens om vem av dem som skall utöva rösträtten, får samtliga avstå från att delta. När röstlängd upprättas skall de medlemmar som har del i bostadsrätt antecknas. Det skall också antecknas att de har en röst gemensamt. Det torde också vara lämpligt att anteckna vem som skall utöva rösträtten. Om en medlem har flera bostadsrätter har medlemmen ändå endast en röst. Detta får betydelse i många föreningar där t ex en kommun äger flera bostadsrätter. 1 dessa fall har kommunen endast en röst. Brf lngemarshov i Stockholm Organisations nr: 7696O2~6O41 Föreningsadress: Ingemarsgatan 3B, STOCKHOLM

10 Brf Ingemarshov ~ Sbc studie och förutsättningar vid inredniny ~v vind. Pruj.nr. 1 ~ BRF ~ngemarshov 2Q2-O3~2O Denna Järstudie baseras på en okulär syn av aktuella ytor och framragna ritningar. Areaberäkningen är baserad på uppmäming av råvind med befintliga lägenlwrsförråd kvar. Försiudien skall fimgera som en underlagflir beslut i föreningen om man vill gå vidare med arbetet au inreda vinden. Redovisadc~ uppgifter är endast vägledande och måste 1 eufortsan arbete undem~ökas och preciseras. D~nrio J~)rsrudie utgör Luipp lay totalt 2fiir enjiilltj?irdfg vindsinred17in~~ Dota Ijplan Pör området gäller enligt beski1vnir~g daterad och detatjplan PI 1668 A. Den tillmer inte att Inreda vindsutrymmot utmed Ingemarsgatan 3 samt gårdshusvinden men med den uridantagsregel som samtidigt finns i beskrivningen kanfkommer inredningen ändå godkännas av handläggaren på Stadsbyggnadskontoret Planen godkänner att vinden utmed Birger Jarlsgatan inrods rör bostadsiincfamå~, Byg glov 1 den kulturhistoriska klassificeringen av Stockholms kommun är byggnaderrialfastigheterna markerade med blå, grön, gul efler grå kulör. Blå- och grönmarkerade byggnaderlfastigheter omfattas av de striktare kraven i gamla P1an och byggiageris 3 kap 12~. Samtliga byggnader omfattas av Plan- och byggiagens 8 kap 3~. Fastigheten är i en kulturhistorisk Inventering markerad gul. Vissa krav på utformningen av den yttre gestaltningen i fomi av kupor, takfönster och takaltaner kommer att ställas. De riktlinjer som Stockholms stadsbyggnadskontor sätter för takkupor är att de rekommenderas vara 14-1,5 meter breda med minst lika stort avstånd mellan dem för att inte ses som till-/påbyggnad. Takaltaner skall placeras mot gården och får inte vara dominerande för byggnaden. R~kommenderad bredd rör takaltaner är ungefär 3 meter, Behandlingen av bygglovsärendet skall ta maximalt 10 veckor enligt nya PBL. Byggsamr~d Då byggiov beviljats och innan byggstart skall begäran om byggaamråd inlämnas. Byggsamrådet behandlar samhällets krav på vindsinredningen med bla. brandkrav, krav på statiska konstruktioner, tltlgänglighetskrav mm. Beträffande hiss skall denna enligt Stadsbyggnadskontorets regler förlängas upp till vindsplan om bruttoarean (BTA) överstiger 200m2. Den tillkommande boarean på vinden är teoretiskt beräknat ca 750 kvm varav 90 kvm är lott Obs! Angiven boarea är teoretisk och verklig boarea kan endast redovisas når samt liga lägenhetsförråd är domontorade samt att bygglov föreligger. Brf lngemarshov i Stockholm Organisations nr: Föreningsadress: lngemarsgatan 36, STOCKHOLM

11 Brf ~ngemarshov.~pro~nr, Hissinstallationon 4 stycken hissar skall Installeras. Detta innebär att andeistal, årsavgifter m m kommer att justeras. Dø som bor högre upp i fastigheten får fördelar 1 och med att hissar installeras och detta leder till ett högre andelstal att jämföra med de som inte är botjänta av hissinstallattonen som får sänkta andetstal. Denna omräkninglomfördelning hjälper SBC till med att utföra om s~ önskas. Ekonomiska konsekvenser Nedan angivna kostnader år baserade på förhandsofferter samt erfarenhetsmässiga riyckeltal Intäkter Försäljning till extem intressent ca 750 kvm boarea Försäljning av vinden beräknas ge en intäkt av ca krlkvm. totalt ca....,...,,,...,...,.,,,,,,,,, 16, kr,. Kostnader Från intäkten avgår kostnader som uppkommer till följd av vindsinredningen, Kostnaderna fördelar sig enligt följande: Arbete mod instatlation av 4 stycken hissar inki kållarplan Arbete i källaren med lägenhetsförråd, målning el- och ventilatian Plåttaksmålning Försäljning av råvind samt koritrollarbeto under byggtiden. SBC kan även biträda vid förhand ring mellan medlemmar och förening samt biträda vid beräkning av nya andelstal m m. Summa kostnader kr kr kr kr kr Beräknat resultat...,..., kr l det fall att befintliga lägenhetsdörrar skall b-andförstärkas tillkommer on kostnad av ca kr. Denna förstudie utgör Etapp 1 av totalt 2 i en tänkt produktionsplan för att erhålla en fult färdig vindsinredning. Etapp 2. Upprättande av förfrågningsunderlag och upplåtelseavtal, kontakter med intressenter under anbudstiden, utvårdering av anbud, deltaga vid förbesiktningar, biträda med kontroll, medverka vid byggmöten 2 gånger per månad samt deltaga vid slutbesiktning och slutlig syn av förbesiktigade ytor. Vi hoppas att denna förstudie är positivt och att den kan ligga till grund för ett beslut om ett fortsatt samarbete med SBC i vindsombyggnaden med etapp 2 Brf lngemarshov Stockholm Föreningsadress: lngemarsgatan 38, STOCKHOLM Organisations nr:

12 Brf ~ngemarshov ~ SbCf&3tu~ och föru~ä tninger ~ 1 BRF Ingemarshov 2O~2O32O Befintlig råvind Förutsäftningar Försörjningssystem för vatten, värme och el installeras direkt från centralen belägen 1 källarplan. Vid inredning av vinden till lägenheter ställs krav på att entrédörrar till befintliga lägenheterna skall uppfylla bandkrav E130, Då detta i praktiken innebär byte av dörrar, medges avsteg till branclklass El 5. Detta Innebär att befintliga lägenheisdörrar, (som det billigaste alternativet) förstärks på insidan med en 10 mm vitlackad boardskiva. Föreningens stadgar föreskriv-er att medlem skall vara fysisk person. Vanligtvis säljs vindar till juridisk person (byggföretag), varför det kan krävas en stadgeändring. Denna kan utformas så att vinden kan upplåtas till juridisk person, men att då lägenheter färdigställts skall dessa överlåtas till fysisk person. Störningar för de boende En vindshyggnation medför att do boende under byggtiden drabbas av störningar. Vid arbeten med bärande stomme är det oundvikligt att ljud fortplantar sig i övriga huset. Dessa arbeten pågår normalt under ett antal månader. Lägenheter under vindsplanet och rum i direkt anslutning till kommande hisslnstailation kan till följd av arbetena få sprickor i tak och väggar. 8esiktning av dessa lägenheter görs före och efter byggnation. Kostnader för att åtgärda eventuella skador läggs på vinds- eller hissentreprenöreri Transporter av byggmatedal m m sker normalt genom en utvändig placerad bygghiss Denna kan under byggtiden vara störande f~r de lägenheter som ligger 1 anslutning till hissons placering. Tillfälliga avbrott för vatten och värme vid in- och urkoppling/överkoppängar förekommer. Ljud mellan vind och underliggande lägenheter En vanlig frågeställning för do som bor på det översta våningsplanet gäller ljudet. De krav som ställs i byggreglema och som Stadsbyggnadskontoret tillämpar, är de som ställs som krav vid nybyggnad, ljudklass C. Då ljud uppfattas mycket olika och naturligtvis bygger pä den enskildes upplevelse, skall man eftersträva att en högre ljudkl~ss uppnås, klass 6. Detta medför normalt inga svårigheter och fördyrar inte, däremot är det för underliggande lägenheter en väsentlig förbättring av ljudkilmatot. Försäljning (upplåtobo) av rävirid F~örutom en intäkt vid upplåtelsen av råvinderi kommer medlemmarnas a~delstal att späda~ ut mod 12-15% vilket innerbär att årsavgiften kan sänkas med motsvarande procent. Brf lngemarshov Stockholm Organisations nr: Föreningsadress: lngemarsgatan 313, STOCKHOLM

13 Namn! Efternamn!\~ 6~LUf~/1) f~ii~ JIT~/~) ~TF~gig-sP~ ~ Lägenhetsnummer ~ Ciir-~- J1~i~-i ~b ~fy~ 1:4-~ ~ J~Movv~ (76114fl ~ &~ ~4~AJ O~i\~ckA F~d~&~ 7~?,k v ~ 1 7

14 Namn! Efternamn, Lägenhetsnum mer 4?~je ~~--~-~( ~ s~ ~?~ U~ C~ok c~~d!~i L ~ ~? () T)a.

Ekonomiska effekter av att en hyresgäst lämnar föreningen

Ekonomiska effekter av att en hyresgäst lämnar föreningen Brf Ingemarshov Ekonomiska effekter av att en hyresgäst lämnar föreningen information om påqäende projekt Föreningen har i dagsläget en bra ekonomi men situationen men att hyresavtalet är uppsagt med Club

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39 2014-05-18 Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39 Plats: Bingohallen, S:t Eriksgatan 31 Dag: Måndag 18 maj, 2015 Tid: kl. 19.00 Dagordning 1. Öppnande Eva Ekermann förklarade stämman

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: Måndagen den 8 juni 2015 klockan 18.00 Hotell Riddargatan, Riddargatan 14 Ordinarie Föreningsstämma

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

Protokoll Ordinarie föreningsstämma 6 maj 2015

Protokoll Ordinarie föreningsstämma 6 maj 2015 Bostadsrättsföreningen Sida 1 av 7 Tid 2015-05-06, kl 19:00 Plats Aulan, Åsö gymnasium Stämman öppnas Bostadsrättsföreningens ordförande Martin Samuelsson öppnar stämman och lämnar ordet till Ove Schramm.

Läs mer

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan.

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma 2015-05-21, kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. 1. föreningsstämmans öppnande 2. val av stämmoordförande 3. anmälan av stämmoordförandens

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: Tisdagen den 30 juni 2009 klockan 19.00 Hotell Riddargatan, Riddargatan 14 Ordinarie Föreningsstämma

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Obelisken 29. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Läckögården. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att i

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

KALLELSE. Välkomna!

KALLELSE. Välkomna! 2017-05-17 KALLELSE Medlemmarna i Brf Måttbandet i Stockholm kallas till ordinarie föreningsstämma onsdagen 31 maj 2017, kl. 19.00 i aulan, Åsö Gymnasium, Blekingegatan 55, Stockholm Dagordning, styrelsens

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg Stadgar Brf HK 18 i Göteborg STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HK18 I GÖTEBORG 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen HK18 i Göteborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Protokoll avseende ordinarie föreningsstämma med Bostadsrättsföreningen Balen 4, 716409-9587, den 7 maj 2014

Protokoll avseende ordinarie föreningsstämma med Bostadsrättsföreningen Balen 4, 716409-9587, den 7 maj 2014 Protokoll avseende ordinarie föreningsstämma med Bostadsrättsföreningen Balen 4, 716409-9587, den 7 maj 2014 Tid: 19:30 Plats: Frödingsvägen 4, 11256 Stockholm. 1. Stämmans öppnande Stämman öppnades av

Läs mer

Brf Rävsaxen. Årsmöte E-post: Webb: Plats: Hjorthagens skola. Närvarande: Mårten Carlsson

Brf Rävsaxen. Årsmöte E-post: Webb:  Plats: Hjorthagens skola. Närvarande: Mårten Carlsson Brf Rävsaxen E-post: ravsaxen@googlegroups.com Webb: www.sbc.se/ravsaxen Årsmöte 2013-12-10 Plats: Hjorthagens skola Närvarande: Mårten Carlsson Sarah Bergström Busselmann Anneli Edstam Jonas Landén Helena

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Löttorps Village. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Brf Berglandet i Nacka, 2013-05-29

Protokoll fört vid årsstämma i Brf Berglandet i Nacka, 2013-05-29 Protokoll fört vid årsstämma i Brf Berglandet i Nacka, 2013-05-29 Styrelsens ordförande Nils-Erik Hedin hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman öppnad. 1. Val av ordförande för stämman. Lars Edström,

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Bostadsrättsföreningen Egen Härd i Örebro Föreningsstämma 2008 PROTOKOLL 2008-04-28 1 (2) Plats: Stadsträdgårdens restaurang, Örebro Tid: 2008-04-28, kl. 19:00 Närvarande: Se bifogad närvarolista (Bil.

Läs mer

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2013-05-14 Utskriven: 2013-05-15 Närvarande medlemmar: 54

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

BRF Målarprinsen. Föreningsstämma. Strandskolans Matsal. Den 25 april 2007

BRF Målarprinsen. Föreningsstämma. Strandskolans Matsal. Den 25 april 2007 BRF Målarprinsen Föreningsstämma Strandskolans Matsal Den 25 april 2007 Stämmoprotokoll 1. Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Jonas Carvbo hälsade alla närvarande varmt välkoma och förklarade mötet

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Bostadsrättföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2011-05-26

Bostadsrättföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2011-05-26 Dagordning: 1. Stämmans öppnande 2. Upprättande av förteckning över närvarande Medlemmar 3. Fastställande av dagordning 4. Val av Ordförande för stämman 5. Val av sekreterare 6. Val av två personer att

Läs mer

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 12 maj 2013 kl 16:00 Brf Lönnparkens lokal Grusåsgränd 47-139 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Brf Sjömannen 7 till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: Onsdagen den 18 juni 2008 klockan 18:30 Hotell Riddargatan, Riddargatan 14 Ordinarie

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA, 3 APRIL 2008

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA, 3 APRIL 2008 PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA, 3 APRIL 2008 Närvarande från styrelsen: Stein Ertzgaard, Erik Schumann, Karin Magnusson, Johanna Ljungdahl, Robert Granfors samt Karin (Kaja) Magnusson Därutöver deltog

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2007-05-24

Bostadsrättsföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2007-05-24 Dagordning 1. Stämmans Öppnande 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 3. Fastställande av dagordning 4. Val av ordförande vid stämman 5. Val av sekreterare vid stämman 6. Val av två personer

Läs mer

VÄLKOMNA TILL ÅRSSTÄMMA! BF Muttern 14 u.p.a. 2014

VÄLKOMNA TILL ÅRSSTÄMMA! BF Muttern 14 u.p.a. 2014 VÄLKOMNA TILL ÅRSSTÄMMA! BF Muttern 14 u.p.a. 2014 Nuvarande styrelse 2013/2014 Anna Lena Centing Nils Hallén Sandra Garcia Malin Schmidt Ingmar Neveus Sam Parvaneh Nya medlemmar Josefin Johansson och

Läs mer

S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN

S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lärkan. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Föreningens firma och ändamål. Föreningens säte. Medlemskap i föreningen. Räkenskapsår och årsredovisning

Föreningens firma och ändamål. Föreningens säte. Medlemskap i föreningen. Räkenskapsår och årsredovisning Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Loket7. Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenhet för permanent

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Pålsundet. Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012-04-25 kl 18:30 Högalidsskolans matsal

HSB Bostadsrättsförening Pålsundet. Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012-04-25 kl 18:30 Högalidsskolans matsal HSB Bostadsrättsförening Pålsundet Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012-04-25 kl 18:30 Högalidsskolans matsal KALLELSE Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Pålsundet i Stockholm kallas härmed

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Brf Sjömannen 7 till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: Onsdagen den 14 juni 2007 klockan 19:00 Hotell Riddargatan, Riddargatan 14 Ordinarie

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VERKSTADSKLUBBEN 10

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VERKSTADSKLUBBEN 10 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VERKSTADSKLUBBEN 10 1 Föreningens namn Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Verkstadsklubben 10 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen.

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen. Malmö 2009-12-01 Till medlemmarna i Brf. Krabban Härmed kommer kallelsen till extra föreningsstämma den 8:e december. Det som mötet huvudsakligen kretsar kring är huruvida vi ska byta eller måla om/reparera

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMAN. i Brf. Solstrålen Röstlängden fastställdes" till 23 rösterberättigade varav en fullmakt.

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMAN. i Brf. Solstrålen Röstlängden fastställdes till 23 rösterberättigade varav en fullmakt. PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMAN i Brf. Solstrålen 2017-05-29 l. Stämmans öppnande Bo Måbrink förklarade stämman öppnad. 2. Godkännande av dagordningen Stämman godkände dagordningen 3. Val av ordförande

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Välkommen till Brf Bågens B. stämma 2010

Välkommen till Brf Bågens B. stämma 2010 Välkommen till Brf Bågens B stämma 2010 Dagordning 1. Öppnande samt val av ordförande vid stämman 2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 (org.nr. 769619-1803) Antagna den 7 mars 2011, reviderade den 28 november 2012, den 2 september 2013 och den 17 juni 2015. 1 Föreningens namn och firmateckning

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare Till justeringspersoner och rösträknare utsågs Kristoffer Wijk och Johan Wickström.

5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare Till justeringspersoner och rösträknare utsågs Kristoffer Wijk och Johan Wickström. Tid Tisdagen den 26 maj 2015, klockan 18.00 Plats Bo Bergmans gata 4 Närvarande Medlemmar enligt röstlängd PROTOKOLL 1. Stämmans öppnande Föreningens ordförande Jan Mårdh öppnade stämman. 2. Godkännande

Läs mer

Information till medlemmar i Brf Gjutaren angående ett eventuellt vindsprojekt

Information till medlemmar i Brf Gjutaren angående ett eventuellt vindsprojekt Information till medlemmar i angående ett eventuellt vindsprojekt Bakgrund Styrelsen i undersöker möjligheten att sälja föreningens råvind i syfte att den skall inredas till vindsvåningar. I samband med

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen

Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen Ordinarie Föreningsstämma Mötesplats: Aulan, Åsö vuxengymnasium, Blekingegatan 55 Mötesdatum: Torsdagen den 2017-05-18 Tid: kl. 19.00 Deltagare: 89 medlemmar med rösträtt i Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Protokoll Årsstämma Bostadsrättsföreningen Hökboet 2009

Protokoll Årsstämma Bostadsrättsföreningen Hökboet 2009 Protokoll Årsstämma Bostadsrättsföreningen Hökboet 2009 Dag Tisdagen den 2 juni 2009 Tid Kl 18.30 Plats Bondens Bar och Restaurang, Bondegatan 1D 1 Stämmans öppnande Föreningens ekonomiansvarige Mats Brolin

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012 ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012 769604-3012 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Smedjan 11 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under

Läs mer

Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2010-05-24/GM Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2010-05-24 2010-05-25 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma i HSBs Brf Färjan angående konvertering av råvind till bostäder.

Kallelse till extra föreningsstämma i HSBs Brf Färjan angående konvertering av råvind till bostäder. Kallelse till extra föreningsstämma i HSBs Brf Färjan angående konvertering av råvind till bostäder. Nu har du chansen att påverka ett väldigt viktigt beslut gällande ditt boende och därmed din investering.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Antages 2013-05-01 1 Föreningsnamn Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Biografen. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka HSB - där möjligheterna bor HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 2015 Datum/tid: 2015-05-12, kl 19:00-20:30 Plats: Melanders Fisk, Nacka Forum 1. Föreningsstämmans

Läs mer

Handlingar till ordinarie föreningsstämma i Rudboda Brf

Handlingar till ordinarie föreningsstämma i Rudboda Brf Rudboda 5 april 2016 Handlingar till ordinarie föreningsstämma i Rudboda Brf I detta utskick finner ni: Kallelse till ordinarie föreningsstämma den 21 april 2016 Styrelsens förslag till nya stadgar (separat

Läs mer

Extra Föreningsstämma BRF Östervägen 14 Solna

Extra Föreningsstämma BRF Östervägen 14 Solna Extra Föreningsstämma BRF Östervägen 14 Solna Datum: 2008-11-19 Plats: Råsunda skola, Solna 1. Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Helena Terzakis förklarade stämman som öppnad. 2. Godkännande av dagordning

Läs mer

Plats: Sammy Hadfis lägenhet på Vikingagatan 21. Förslag till dagordning

Plats: Sammy Hadfis lägenhet på Vikingagatan 21. Förslag till dagordning Kallelse till extra föreningsstämma för BRF Viking Karl den 18 oktober kl. 19.00 Styrelsen kallar till extra föreningsstämma för presentation samt beslut gällande två förslag till köp av del av vind. Det

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015 Bostadsföreningen Hemfrid UPA 746000-1584 Personligt meddelande till alla medlemmar i Bostadsföreningen Hemfrid u.p.a. Kallelse till årsmöte 2015 Datum: Torsdagen den 21 maj 2015 kl. 18.00-20.00 Plats:

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

AVTAL OM VINDSBYGGNATION

AVTAL OM VINDSBYGGNATION 1(5) AVTAL OM VINDSBYGGNATION Mellan HSB:s Brf Hubert-Konrad nedan kallad Föreningen och nedan kallad Bostadsrättshavaren och som med bostadsrätt innehar lägenhet nr i Föreningen hus med adress har upprättats

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

Brf Kungsängsliljan. Leif Forsell anmälde att valet av protokollförare var Gunnel Larsson.

Brf Kungsängsliljan. Leif Forsell anmälde att valet av protokollförare var Gunnel Larsson. Brf Kungsängsliljan Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med HSB:s Brf Kungsängsliljan 2007-06-04 i Lillhagaskolan 1 Stämman öppnas. Brf Kungsängsliljans ordförande Åke Sjödin hälsade samtliga välkomna

Läs mer

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person Stadgar för Brf Gripen Antagna den 2011-12- 20 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Gripen. 2 Ändamål, verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING 2015 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Brf Delfinen Datum 2013-05-28 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5

Sammanträdesprotokoll Brf Delfinen Datum 2013-05-28 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5 Plats och tid: Gemensamhetslokalen, Delfinen, klockan 19.00 Närvarande: Lgh nr: 5, 8, 9, 10, 12, 19, 22, 24, 26, 32, 33, 39, 43, 45, 46, 50, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62,

Läs mer

(Fyra sidor) fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Org nr 716412-9475

(Fyra sidor) fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Org nr 716412-9475 PROTOKOLL (Fyra sidor) fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Org nr 716412-9475 Tid: Tisdagen den 29 november 2011, kl. 18.00-ca 19.00 Plats: Kungsholmen,

Läs mer

KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA Du och övriga medlemmar i HSB:s bostadsrättsförening Vilunda i Upplands Väsby kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Dag: Måndag den 25 april 2016 Tid: 18:45 (registrering

Läs mer

Ordinarie fö reningssta mma 2014

Ordinarie fö reningssta mma 2014 Ordinarie fö reningssta mma 2014 Datum och tid: 24 november 2014 Klockan 19.00-20.15 Lokal: Samlingssalen, St. Thomas kyrka, Vällingby Centrum Närvarande: Se bilaga 1 Övriga närvarande: Bo Wolwan, BoWo

Läs mer

VÄLKOMNA TILL ÅRSSTÄMMA! BF Muttern 14 u.p.a. 2013

VÄLKOMNA TILL ÅRSSTÄMMA! BF Muttern 14 u.p.a. 2013 VÄLKOMNA TILL ÅRSSTÄMMA! BF Muttern 14 u.p.a. 2013 Dagordning Dagordning Stämmans öppnande Godkännande av dagordningen Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Val av

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF RUNÖ GÅRD I ÅKERSBERGA

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF RUNÖ GÅRD I ÅKERSBERGA ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF RUNÖ GÅRD I ÅKERSBERGA Org. nr. 716420-2306 Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB KALLELSE Medlemmar i Bostadsrättsföreningen Runö

Läs mer

Plats: Hyresgästföreningens lokal, Fredrikas Gård 1. 1 Mötets öppnande Sven Bjerèn öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Plats: Hyresgästföreningens lokal, Fredrikas Gård 1. 1 Mötets öppnande Sven Bjerèn öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1(9) Föreningsstämma Tid: 2015-03-24 Plats: Hyresgästföreningens lokal, Fredrikas Gård 1 Protokoll 1 Mötets öppnande Sven Bjerèn öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Ordförande Sven Bjerèn valdes

Läs mer

Brf Svalan 32-38 STÄMMOHANDLINGAR TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA DEN 14 JUNI 2012

Brf Svalan 32-38 STÄMMOHANDLINGAR TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA DEN 14 JUNI 2012 Brf Svalan 32-38 38 STÄMMOHANDLINGAR TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA DEN 14 JUNI 2012 1 Brf Svalan 32-38 Kallelse till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Lidingö SK Hansbolls lokal Svalvägen 32, ingång på baksidan

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm 1 HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm PROTOKOLL Fört vid ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA i HSBs Bostadsrättsförening Bågen Nr 223 i Stockholm onsdagen den 18 maj 2011 på Debaser Restaurang AB,

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Löparen nr 3

ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Löparen nr 3 ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Löparen nr 3 Kallelse till föreningsstämma i BRF Löparen nr 3 Sida 1(2) 2011-03-28 Tid: Fredagen den 6 maj 2011 kl. 19.00 Plats: Stortorps Bygdegård Program: Stämmoförhandlingar

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Brf Östermalmstorg 5 Protokoll nr 8/2015

Brf Östermalmstorg 5 Protokoll nr 8/2015 Brf Östermalmstorg 5 Protokoll nr 8/2015 Protokoll vid ordinarie föreningsstämma den 8 juni 2015 Närvarande: Medlemmar representerande 24 av föreningens 45 bostadsrättslägenheter. Sammanlagt är 34 personer

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Kallkällan i Göteborg

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Kallkällan i Göteborg Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Kallkällan i Göteborg Tid: 2016-11-15 kl. 18.30 21.50 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: 78 personer, varav 63 röstberättigade inklusive

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum: Torsdag den 21 maj 2015 Tidpunkt: kl 19.00 Lokal: Samlingslokalen port H Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4.

Läs mer

Brf Loket. 7 maj 2009

Brf Loket. 7 maj 2009 Brf Loket Föreningsstämma 7 maj 2009 Välkomna! Presentation av styrelsen Magnus Strandh, ordförande Miklos Dénes, vice ordförande Frank Sonander, kassör Kristina Garmer, sekreterare Lars-Ove Hansson, suppleant

Läs mer

s. 7 Svar angående motion 2013 från Annacarin Wallin angående inrättande av motionsrum s. 8 Fullmakt för de som inte kan närvara vid stämman

s. 7 Svar angående motion 2013 från Annacarin Wallin angående inrättande av motionsrum s. 8 Fullmakt för de som inte kan närvara vid stämman HSB:s bostadsrättsförening Rimsmeden kallas till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19.00 i Ulfåsasalen med efterföljande frågestund till styrelsen samt information från Posten Insläpp

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

Brf ÅRSREDOVISNING. Verksamhetsåret 2009-05-01 till 2010-04-30

Brf ÅRSREDOVISNING. Verksamhetsåret 2009-05-01 till 2010-04-30 Brf ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2009-05-01 till 2010-04-30 Byggnationen i Brf Gunilla utfördes av I Sjölanders Byggnads AB. Produktionskostnaden inklusive kostnader för tomt, lagfart, trädgårdsanläggning

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Nyköping Korvetten 8

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Nyköping Korvetten 8 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Nyköping Korvetten 8 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nyköping Korvetten 8. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2011-05-16 Utskriven: 2011-05-17 Närvarande medlemmar: 44

Läs mer