SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum"

Transkript

1 00 :o..;',,:-e:.;. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN Sida 16 (42) -"'" KOMMUNSTRYRELSENS AU 49 Dnr 91/14 Naturum Sommens ansökan om bidrag för 2015 Enligt tidigare finns beslut att bidrag skall ske till Naturum Sommen med 80 tkr för perioden Förutsättningen för delta är att övriga kommuner som är finansiärer fortsätter att vara det. Boxholms kommun har inkommit med besked att de inte kommer lämna bidrag till Naturum Sommen under Detta innebär att tidigare beslut inte gäller då förutsättningarna för beslutet inte uppfylls. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja Naturum Sommen 80 tkr för Expedieras IJII Kommunstyrelsen I UldragSbesty~:de

2 ~ o TRANAS KOrvlMUN Tranås Handläggare: Rosie-Marie Fors TRANAs KOMMUN KL-Förvaltnin~n A. -()1.. nk."1"'/'.. ~.. ~... ") Dnr...J. 'J.~..:k'.. Ansökan om bidrag till Naturum Sommen 80 tkr för 2015 Enligt tidigare finns beslut att bidrag skall ske till Naturum Sommen med 80 tkr för perioden Förutsättningen för detta är att övriga kommuner som är finansiärer fortsätter att vara det. Boxholms kommun har inkommit med besked att de inte kommer lämna bidrag till Naturum Sommen under Detta innebär att tidigare beslut inte gäller då förutsättningarna för beslutet inte uppfylls. Förslag till beslut Att bevilj'a/inte bevilja Naturum Sommen 80 tkr för 2015

3 naturull. Sommen Tack för ert bidrag! Tack för det gångna året och god fortsättning! Här kommer en kort sammanfattning av naturum Som mens verksamhet Naturum Sommen har med hjälp av ert stöd kunnat upprätthålla samma kvalite på verksamheten som vi stått upp för under många år. Vi har under ytterligare ett år lyckats välkomna ca besökare och med glädje sprider vi information och kunskap om Sommenbygdens vackra natur och spännande historia. Förutom utveckling och förnyelse av vår utställning har vi under 2014 haft ett brett utbud av guidningar och aktiviteter i Sommens omnejd och vi har under året guidat 1850 personer. Vårt mål är att fortsättningsvis vara ett attraktivt besöksmål med kontinuerlig utveckling och förnyelse av verksamheten och finnas tillgängliga för alla besökare. Tranås kommun stöttade naturums verksamhet men kr Vår förhoppning är att kommunen årligen kan bidra till verksamheten. Hur ser kommunens möjligheter ut i år? Kan naturum räkna med ett bidrag från Tranås kommun på kr även för 2015? Det är viktigt för naturums överlevnad att säkra driften på sikt. Vi ser ljust på framtiden och vi hoppas att ni framöver är villiga att stödja verksamheten. Återigen ett stort tack och hör gärna av dig! Med vänliga hälsningar Anders Paulsson, naturum Sommen Tel Mejl: Hemsida:

4 BOXHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(39) Sammanlrädesdatum Kommunstyrelsen A I f(ommu ~... _r li" Ks 277 Dnr Ks Naturum Sommen Sida Anl'-.6D.' ~ :.!.? - '1. Dru_..Jl L _.}!2.: 11 Kommunfullmäktige beslutade att bevilja bidrag för år 2014 med kronor till fortsatt verksamhet för Naturum Sommen. Vidare fårdes diskussioner om att eventuellt foltsatt stöd i så fall får tas ifrån de medel som Stiftelsen Sommen erhåller från kommunen. I avtal upprättat av Pär Fransson, Ydre kommun anges att stödet ska lämnas får 2014 och Ersättningen finns inte i nu framtagen budget varför frågan uppkommer om beslut ska tas även får 20 IS. Beslutsunderlag Överenskommelse och avtal om stöd till drift av Naturum Sommen. Kommunstyrelsen beslutar att avslå bidraget får 20 IS med anledning av Boxholms kommuns kärva ekonomiska läge. Beslutet expedieras till: Ydre kommun vfranås kommun Ekonomienheten Akt.Iusterare llitdr~~bestyrkand~ "'.

5 BOXHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(39) Kommunstyre) sen Sammanlrädesdatum Sida Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Kommunkontoret, tisdag kl , Britt-Marie Johansson (S) ordforande Johan Birath (S) Stig Adolfsson (S) Ann-Marie Flink (S) Lars-Bertil Oskarsson (S), tjänstgörande ersättare Annsofi Ramevik (S) Helena Stål handske (S) Arne Karlsson (S) Stig Johansson (M) Stefan Andersson (M) Staffan Leufven (C) Therese Leufven (C) Kjell Beims (KD) Eva Bremer (FP) Rolf Stenvard (M) tjänstgörande ersättare Göran Lundström, kommunchef Gunnel Ekström-Burenby, sekreterare Siv Friedmann Björk (C) Paul Håkansson 260 Jessica Edlund 262,264,265, Lina Dufmats, Peter Svensson, Stefan Andersson 266, Katarina Österdal, Gösta Högberg 267,268 Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ann-Marie Flink Paragrafer Justerande Britt-Marie Johansson. //.,.~J. ANSLAGIBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sanunanträdesdatum Datum for anslagsuppsättande Förvaringspla ts får protokollet Komm unstyreisen Datum for anslags nedtagande Underskrift

6 I. m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN Sida 19(26) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 Dnr 91/14 Skrivelse angående Naturum Sommen, ksau 18 Anna Sandhammar från Naturum Sommen och Peter Sterne från Torpöns färjeläge redogör för ärendet. Naturum Sommen är i behov aven långsiktig finansiering för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Kommunerna runt Sommen tillfrågas därför om möjlighet att bidra med finansiering på lång sikt. Enligt förslag till budget som presenteras handlar det om finansiering på kronor år och sedan kronor år för Tranås del. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande På kommunstyrelsens sammanträde yrkar kommunstyrelsens ordförande Anders Wilander (M) bifall till att kommunstyrelsen ska finansiera Naturum Sommen med kronor år och sedan kronor år under förutsättning att samtliga kommuner runt Sommen fattar samma beslut. Kommunstyrelsen beslutar att finansiera Naturum Sommen med kronor år och sedan kronor år under förutsättning att samtliga kommuner runt Sommen fattar samma beslut. Expedieras till Ekonomiavdelningen Naturum Som men Diariet

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TRANAs KOMMUN KOMMUNSTRYRELSENS AU Sammanträdesdatum Sida 9 (21) 18 Dnr 91/14 Skrivelse angående Naturum Sommen Anna Sandhammar från Naturum Sommen och Peter Steine från Torpöns färjeläge redogör för ärendet. Naturum Som men är i behov aven långsiktig finansiering för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Kommunerna runt Sommen tillfrågas därför om möjlighet att bidra med finansiering på lång sikt. Enligt förslag till budget som presenteras handlar det om finansiering på kronor år och sedan kronor år för Tranås del. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande Expedieras till Kommunstyrelsen

8 KSAU Tranås angående naturum Sommen Skrivelse till KSA U i Tranås kommun angående naturum som"j~~~~n~oe~mun Bakgrund Ank.ZQ.t~.::.~.- 3 l Dnr..~J.l,t::\.::.1 Naturum Sommen har fungerat som en kunskapsbank för turister och boende kring sjön. Med besök per år och över 150 aktiviteter årligen, var naturum ett av traktens mest välbesökta turistmål. Naturum har haft information om bland annat allemansrätten, miljö, eldvett, kretslopp, djur och natur, historia och kultur. Personalen har svarat på frågor från tusentals personer per år och intresset och stödet från allmänheten har varit mycket stort. Sedan 20 J3 vet vi att alla icke-statliga naturum får ett årligt bidrag på kr från Naturvårdsverket. Alla statliga budgetar är ettåriga, men Naturvårdsverket har nyligen utarbetat en ny plan för hur de ska betala ut pengar till alla naturum, och inget talar för att de kommer att ändra detta de närmaste åren. Förutsättningen för det statliga bidraget är givetvis att det finns en huvudman och att naturum lever upp till riktlinjerna (vilket vi gör). Naturumföreståndaren, på uppmaning av naturumgruppen (ideell grupp som finns bakom naturum), vill nu göra ett sista försök att rädda en verksamhet som vi tror har stor betydelse för trakten och kommunerna. Gruppen presenterar här ett konkret förslag som vi hoppas vinner gehör. För att naturum ska kunna bedriva en bra och hållbar verksamhet behövs ungefår kr per år. Eftersom vi är mycket måna om att få till en långsiktig lösning spänner vårt primära förslag över två år, men vi har även grunden till ett förslag de tre efterföljande åren. Se vidare i tabell nedan. Detta får kommunerna via naturum Sommen idag: Ett levande informations- och kunskapscentrum där turister och fast boende får veta mer om natur, kultur och miljöhänsyn och där människor själva kan rapportera in avvikelser som de noterat. Naturum har öppet när människorna finns där, så på knappt fem månader har vi 1000 öppettimmar (i enlighet Naturvårdsverkets riktlinjer). Sjön Sommen är ett riksintresse och då kan man som besökare förvänta sig en viss informationsservice. Naturum tillgodoser detta behov. Idag står naturum för i stort sett alla traktens naturguidningar som är riktade till allmänheten anordnade naturum 36 guidningar, varav 13 var direkt riktade till barn. Vi tar också emot ett 20-tal grupper per år inne på naturum och att vi har årligen över 150 andra aktiviteter (som t ex fiskmatning, pysselhörna). Utan naturum kommer ansvaret för guideverksamheten att hamna på kommunerna. Karta över naturum i Sverige KOSTERHAVET v.lnersi<äroafwen VICTORIA HORNIlOfll FJ.lR.A.S BRACKA ceneron kr från staten (Naturvårdsverket och länsstyrelserna) går till Sommenbygd, och används till en turistsatsning i och med naturum. Marknadsföling från Naturvårdsverket. Naturum Sommen sätter Sommenbygd på kartan i alla naturumsammanhang. En plats där rörelsehindrade kan få uppleva naturen på nära håll på naturums tillgängliga stig. Klasser i grundskolan har alltid gratis guidning på naturum. Gymnasieklasser betalar en

9 KSAU Tranås angående naturum Sommen symbolisk summa per elev. Kommunerna ges möjlighet att i samråd med naturumpersonalen utveckla kampanjer eller visa information på naturum. Det kan gälla allt från "Flytta till Sommenbygd", till att visa planering av avloppssatsningar. Naturumhuset är utan lån och hyra och är mycket billigt i drift. Det gör att pengarna kan användas effektivt och i stort sett enkom satsas på verksamheten. Potential i framtiden: Vi vill genomföra ett skolprojekt, och i och med det får varje kommun som bidrar till naturum ett fast antal besök i sina skolor av personalen på naturum under lågsäsong from Syftet är att föra in ett nytt tänk i undervisningen och att ge eleverna en lärorik och annorlunda undervisning utomhus i skolans närområde. Vi vill öka intresset för naturvetenskap och främja kunskapen om närnaturen och dess värde. Redan idag fungerar vi i mångt och mycket som en turistinformation, men vi vill gärna utveckla den här biten, t ex genom att dela aven specifik hörna till broschyrer och informationssök samt utbilda vår personal med hjälp av turistbyråernas personal. Vi är också öppna för att ha en turistbyrå i samma hus om intresse finns från Sommenbygdskommunerna. Naturum kan delta mer i miljöövervakningen av sjön Sommen och fungera som en biologresurs för kommunerna. Fram till nu har mycket av vår tid gått åt till att rädda finansieringen. Om vi kan komma ur det träsket och börja tänka framåt istället för bakåt, kan vi lägga mer energi på att utveckla verksamheter som gynnar bygden. Vi vill t ex gärna arbeta med integrationsprojekt och fortsätta våra satsningar på funktionsnedsatta. Om vi vet att vi har en långsiktig lösning kan vi bedriva vårt arbete på ett helt annat sätt. Vi kan arbeta mer extensivt, och vi kan ingå mer långvariga samarbeten med andra. Exempel på tänkbara samarbetspartners är Linköpings universitet, turistföretagare (och andra företagare) i bygden, friluftsfrämjandet och Fenologinätverket. Fenologinätverket är ett samarbete mellan ett flertal universitet, Naturhistoriska Riksmuseet, SMHI, länsstyrelserna och allmänheten som går ut på att man ska få så många data som möjligt på hur naturen i Sverige förändrar sig över tid. Vi har under flera års tid fått förfrågan att delta, men har tackat nej pga vår osäkra framtid. Budget, förslag på intäkter för naturum Inkomster naturum I Naturvårdsverket Länsstyrelserna ~~elsen SommenlkommunemaJev. annat Boxholm LTranås Ydre löstsam skolgroiekt Sökta projekt O I TorDÖns Hembvadsförening Boxholms skogar ITorpöns Färieläoe Sommens FVO l Norra Vi hembvodsförenino Övriqa sponsorer Totalsumma: O ~ O 01 O O ioj)oo 10000J O O O O O O O O O O O O

10 KSAU Tranås angående naturum Sommen Kommentarer till tabellen: Siffrorna i fetstil är de pengar som är helt klara för Observera att inkomsterna överstiger kr pga det större skolprojekt som naturum hoppas ta driva de närmaste åren. Det är för stort för att göra inom ramen för naturums ordinarie verksamhet. Däremot är målet att det, när projektet är avslutat, ska ingå i naturums ordinarie verksamhet att besöka ett visst antal klasser i kommunernas skolor varje år. Kostnader Personalkostnader OH-kostnad Administration huvudman Fastighetsdrift (el, reparation, försäkringar) Verksamheten (program, marknadsföring) Fasta utställningen (skötsel, revidering) Tillfälliga utställningar (produktion, skötsel) Skolprojekt exkl. personalkostnader Totalsumma: Kommentarer till tabellen: Personalkostnaderna är den stora posten, och det beror på ett antal saker. Personalkostnaderna är räknade på två 75 %-tjänster året runt, och en tremånaders heltid under sommaren (ungdom). Aret runttjänsterna kommer förmodligen i praktiken att ha lite fler procent under sommaren och färre under vintern. När naturum är öppet är det oerhört arbetsintensivt då vi har öppet dagligen större delen av tiden. Under högsäsong är dagarna långa, minst 10 timmar, vilket gör att det behövs minst tre personer för att klara av säsongen på ett hållbart sätt. Vi är bara dubbelbemannade när det finns behov. Det är viktigt med kontinuitet. l teorin skulle vi kunna dra ner lite på personal på vintern, men då kommer vi att behöva ny personal varje år och mycket kunskap och rutin går förlorad. Det är väsentligt mer att göra under naturums stängda månader än de flesta tror. All verksamhet ska utvärderas och ny ska planeras, beslut om marknadsföringen börjar redan i december, personalen ska enligt riktlinjerna ha utbyte med annan naturumpersonal samt åka på riks- och regionträffar två gånger årligen, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan ska skrivas, statistik och ekonomi ska redovisas, ny tillfällig utställning ska planeras och genomföras, sommarpersonal ska anställas och schemaläggas, vi ska anordna programråd osv. Dessutom kommer de projekt vi söker att genomföras under naturums lågsäsong, något annat är inte möjligt. Vi gör det mesta själva när det kommer till utställningar, och köper bara in sådant som kräver specialkompetens. OH-kostnad: Datorer, skrivare, telefon mm. Vi räknar med en lite högre kostnad i år eftersom vi t ex saknar skrivare. Administration huvudman: l första hand ekonomiansvarig, men det finns även vissa möten som huvudmannen behöver delta på. Skolprojekt exkl. personalkostnader: Trycksaker och inköp av material som behövs i undervisningen, som exempelvis stereoiuppar, vadarbyxor. 3

11 KSAU Tranås angående naturum Sommen Till sist Detta är den al1ra sista chansen att rädda naturum Sommen. Säger kommunerna nej til1 att bidra mer til1 naturum kommer naturum Sommen att läggas ner med omedelbar verkan. Företagare och organisationer i trakten är beredda att gå in med kontanta insatser (til1 dags dato har vi fatt in knappt kr per år under två år, och mer är att vänta) eftersom de anser att naturum Sommen är viktig för bygden. Vi hål1er tummarna för att ni i kommunerna tycker detsamma. Vi hoppas även att ni ser värdet i att växla upp de kr från staten som årligen kommer trakten til1godo om naturum far fortsätta sin verksamhet. Frågeställning Tycker Tranås kommun att det är värt kr per år att ha ett naturum i Sommenbygd? Är kommunen beredd att bidra långsiktigt, och inte bara i år? Personal, ideella krafter samt företag och organisationer vill med denna sista aktion vända denna tråkiga situation till något bra och framtidssyftande - ett levande naturum som arbetar för att locka människor till bygden och sprida kunskap om riksintresset sjön Sommen! Kontaktuppgifter: Naturumfåreståndare Anna Sandhammar Tel / Mejl: Tveka inte att höra av dig om du har någrafrågori 4

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. Tid och plats tisdagen den 18

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

5 Riktlinjer för specialkost på grundskolan KS 2014/480 Föredragande: Tomas Karlsson. 6 Pedagogisk måltid KS 2013/128 Föredragande: Eva Thimfors

5 Riktlinjer för specialkost på grundskolan KS 2014/480 Föredragande: Tomas Karlsson. 6 Pedagogisk måltid KS 2013/128 Föredragande: Eva Thimfors Datum: kl 13:00 Plats: Nämndrummet Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer