Grundskydd Företagare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundskydd Företagare"

Transkript

1 Kortfakta Genom erbjuds både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5 procent/år av Garantivärdet. Utbetalning: Görs tidigast från 55 år under minst 5 år och är inkomstskattepliktig. Förmögenhetsskattepliktig: Nej. Avkastningsskatt: Istället för kapitalvinstskatt tas en årlig schablonskatt ut på pensionskapitalet. 1. Vad är? är ett paket av olika försäkringar som liknar det försäkringsskydd som anställda normalt har genom kollektivavtal. Grundskyddet innehåller försäkringar från både Robur Försäkring och Cardif Pinnacle Försäkring och består av: Pensionssparande (Robur Traditionell Pension) samt Garanterat efterlevandeskydd ( kr) Sjukförsäkring (Robur) Premiebefrielse (avseende pensionssparandet) Grupp- Olycksfallsförsäkring (Cardif Pinnacle) Grupp- Sjukvårdsförsäkring som möjligt tillval (Cardif Pinnacle). Vid ansökan kan företagaren själv bestämma premien för sitt grundskydd. Ju högre premie som avtalas desto större blir avsättningen till pensionssparandet. 2. För vem kan tecknas? Grundskyddet tecknas av företagare. Roburs definition av Företagare är ; i företag som ej är juridisk person, samtliga ägare i handelsbolag, samtliga ägare i kommanditbolag, samtliga ägare i aktiebolag, aktieägare som ensam eller tillsammans med make, föräldrar, eller barn till honom äger minst en tredjedel av aktierna i bolaget samt i företaget verksam make eller sambo till företagare 3. Vem är försäkringsgivare? Robur Försäkring AB, org.nr , Stockholm samt Cardif Pinnacle Försäkring AB (se bilaga) 4. Hur går det till att spara? Arbetsgivaren/Näringsidkaren bestämmer vilken premie som varje månad ska betalas in på försäkringen. Eftersom sjukförsäkring ingår, måste dessutom aktuell lön eller inkomst anmälas till Robur Försäkring för att försäkringsbeloppet ska ligga på rätt nivå. Avgifterna för Roburs riskförmåner, d v s premiebefrielse, sjukförsäkring och efterlevandeskydd, dras från värdet i försäkringen varje månad. En gång per år får företaget och den försäkrade ett värdebesked där Robur Försäkring, utöver värdet, redovisar de uttag som gjorts för skatt och avgifter. 5. Krävs hälsoprövning? För att teckna krävs hälsoprövning med stöd av en hälsoförklaring. 6. Vad händer om anställningen upphör? Om den anställning i vilken försäkringen är tjänstepension upphör, finns olika alternativ. Premiebetalningen kan övertas av en ny arbetsgivare eller av den försäkrade privat. Premiebetalningen kan också avbrytas. Det uppsamlade pensionskapitalet finns naturligtvis kvar och utbetalas vid den avtalade pensionsåldern eller tidigare, om den försäkrade så önskar, dock tidigast från 55 år. Vid byte av anställning är det viktigt att anpassa sjukförsäkringen till den nya inkomsten. Ska premiebetalningen upphöra är det viktigt att ta ställning till om premiebefrielse, sjukförsäkring och Garanterat efterlevandeskydd ska vara kvar. Avgifterna för dessa förmåner kommer annars att på sikt urholka värdet av pensionskapitalet om inga nya premiebetalningar görs. För premiebefrielsen och sjukförsäkringen gäller under alla förhållanden att skyddet upphör om inte 150 procent av den avtalade premien betalats under de senaste 36 månaderna. 7. Hur förvaltas sparandet? Sparandet förvaltas genom traditionell förvaltning. 7.1 Traditionell förvaltning Vad innebär traditionell förvaltning? I en vanlig traditionell försäkring är du garanterad en ränta på cirka 3 procent före avkastningsskatt och avgifter. I Robur Traditionell Pension får du ingen garanterad ränta. Det gör att vi kan placera mer av dina pengar på aktiemarknaden med de möjligheter till god tillväxt som detta innebär. Vår garanti består istället av att vi, vid en årlig avstämning, höjer värdet på ditt pensionskapital när börsen gått upp under året, men låter bli att sänka det om börsen gått ned. Avkastningsskatt och avgifter får du dock stå för själv men det är också det enda du riskerar. Oktober 2005

2 7.1.2 Hur placeras pengarna? Figuren nedan visar hur andelen aktier minskar ju närmare tiden är för utbetalning. Kurvan kan avvika från normaltillståndet om vi t ex anser att börsen är för högt eller lågt värderad. Då kan andelen aktier vara mindre resp högre än vad som framgår av figuren. Aktieandel % Andelen aktier/räntebärande papper Robur Försäkring placerar spararnas pengar i olika portföljer som innehåller värdepapper av olika slag. Varje sparare har vid varje tidpunkt en given andel i en sådan portfölj. Portföljens sammansättning är beroende av hur lång tid de sparare som har sina placeringar i portföljen har kvar till pension. Spararens andel av portföljen kallas för Försäkringskapital. Fördelningen mellan aktier och räntor i portföljen kommer att variera över tiden. För att dra nytta av aktiers långsiktigt högre avkastning är aktieandelen i portföljen hög i början av sparperioden, då det är lång tid kvar till utbetalning. Samtidigt är aktier, på kort sikt, betydligt mer riskabla än räntebärande tillgångar. Aktieandelen kommer därför successivt att trappas ner i syfte att minska risken och undvika kraftiga värdefall i portföljen när utbetalningstiden närmar sig. Procentsatserna kan variera beroende på värdering och ekonomiska utsikter i respektive område. All förvaltning av pågående pensionsutbetalningar samlas i en särskild portfölj. Aktieandelen i en sådan portfölj uppgår normalt till cirka 20 procent. Fördelningen mellan aktier och räntor kan dock även under utbetalningstiden variera beroende på marknadsvärdering. Om utbetalningarna sker under kort eller lång tid är också avgörande för hur stor aktieandelen är. Placeringar i räntebärande papper görs på den svenska marknaden Antal år kvar till pensionsåldern <3 Portföljens aktiedel investeras i olika länder och branscher för att få en god riskspridning. Figuren nedan visar den typiska geografiska fördelningen. Geografisk fördelning av aktieportföljen Japan 5% Asien 5% Sparande i aktier har historiskt sett varit en bra placering. Risken finns dock att värdet på ett sparande i aktier kan gå ner. Ett sparande i aktier bör därför alltid vara långsiktigt. Genom garantin är din risk dock begränsad till avkastningsskatt och avgifter. Ytterligare information om Robur Försäkrings kapitalplaceringar kan du få hos Robur. Du kan få en översikt över Robur Försäkrings placeringar genom att beställa den senaste årsredovisningen Hur fungerar garantin? Garantin innebär att värdet på ditt sparande den dag du går i pension aldrig kommer att vara mindre än summan av de inbetalningar du gjort, minus uttag för avkastningsskatt och avgifter. Det gäller oavsett utvecklingen på börsen. Det garanterade beloppet kallas Garantivärde. Garantin gäller även om du skulle avlida innan ålderspensionen börjat utbetalas, under förutsättning att du valt att kombinera ditt sparande med Återbetalningsskydd eller Garanterat efterlevandeskydd. Garantivärdet höjs om värdet på tillgångarna ökar medan det ligger kvar om värdet minskar. En gång om året görs en jämförelse mellan marknadsvärdet på tillgångarna, d v s mellan Försäkringskapitalet och Garantivärdet. Är Försäkringskapitalet högre än Garantivärdet, höjs Garantivärdet till samma nivå som Försäkringskapitalet. En värdeuppgång på sparandet under året kan därmed säkras. Det förhöjda Garantivärdet kommer sedan att ligga till grund för jämförelsen påföljande år. Har värdet på ditt Försäkringskapital minskat under året, ligger Garantivärdet kvar och minskar endast med avgifter och avkastningsskatt fram till nästa jämförelse Vem får eventuella överskott? Allt överskott vid förvaltningen av spararnas pengar tillfaller spararna genom att Försäkringskapitalet följer värdeutvecklingen på tillgångarna i portföljen. Robur Försäkring ansvarar däremot för det administrativa resultatet, d v s skillnaden mellan spararnas avgifter och bolagets kostnader. Detsamma gäller över- eller underskott som uppkommer om de riskavgifter vi tar ut inte överensstämmer med de verkliga kostnaderna för utbetalningar på grund av dödsfall eller sjukdom. 8. Vad kostar det? Robur Försäkring tar ut en avgift för administration och för den risk bolaget står vid dödsfall eller sjukdom samt, vid traditionell förvaltning, garantin. Avgifterna, som kan ändras under försäkringstiden, dras från pensionskapitalet och redovisas på det årliga värdebeskedet. Ändring av avgifterna meddelas dig och börjar gälla 30 dagar efter det att meddelandet skickats. Höjning av riskavgift som endast beror på högre ålder meddelas inte. För närvarande tas förutom riskavgifterna följande avgifter ut: 8.1 Traditionell förvaltning Avgift för administration på 1,2 procent per år av Försäkringskapitalet och en fast avgift på 120 kr per år. För garantin i försäkringen tar vi ut en avgift på 0,5 procent per år av Garantivärdet. Europa 20% USA 10% Sverige 60% 9. Hur betalas pensionsförsäkringen ut? Vid tecknandet bestäms när och hur länge pensionen ska betalas ut. Utbetalning kan göras tidigast från 55 års ålder, så länge den försäkrade lever eller under viss tid (5-20 år). En utbetalningstid på minst tre år är möjlig om utbetalningarna upphör vid 65 år. Den årliga pensionen blir högre vid kort utbetalningstid än vid lång. Pensionsålder och utbetalningstid kan ändras efter skriftlig begäran till Robur Försäkring.

3 När pensionen skall börja utbetalas görs en jämförelse mellan Garantivärdet och Försäkringskapitalet. Det högsta värdet kommer att ligga till grund för utbetalningarna. Sedan utbetalningarna påbörjats garanterar Robur det pensionsbelopp som bestämts. Uppkommer överskott i Roburs förvaltning av pensionskapitalet under utbetalningstiden, blir överskottet s k villkorad återbäring. Den är inte garanterad och kan därmed både minska och öka beroende på värdeutvecklingen. Återbäringen används för att höja pensionsbeloppen. En höjning gäller endast för den närmaste tolvmånadersperioden. 10. Vad innebär Återbetalningsskydd? Vid dödsfall innan utbetalningarna påbörjats, betalas efterlevandepension ut till förmånstagarna under 5 20 år. Förmånstagarna bestämmer utbetalningstidens längd. Vid traditionell förvaltning utgör det högsta av Försäkringskapitalet eller Garantivärdet grunden för pensionens storlek. Det pensionsbelopp som bestämts vid utbetalningarnas början är garanterat under hela utbetalningstiden men kan bli högre på grund av återbäring på samma som ålderspensionen. Vid dödsfall under utbetalningstiden fortsätter pensionsutbetalningarna till förmånstagarna. Hur länge beror på om den försäkrade valt temporär eller livsvarig utbetalning av sin ålderspension. Vid temporär utbetalning fortsätter utbetalningarna under den tid som är kvar av utbetalningstiden. Vid livsvarig utbetalning fortsätter utbetalningarna till dess det gått tjugo år från det att ålderspensionen började betalas ut. Förmånstagare kan dock välja en annan utbetalningstid mellan 5 20 år. Återbetalningsskyddet kan alltid väljas bort. Det kan också väljas till vid giftermål/partnerskap/samboende/barnafödsel och omfattar då redan inbetalda premier förutsatt att anmälan görs inom tolv månader från familjeförändringen. Väljs Återbetalningsskydd till utan att familjeförändring skett eller mer än tolv månader efter familjeförändring, krävs dock hälsoprövning. Återbetalningsskydd kan inte väljas till när pensionsutbetalningarna har påbörjats. Utan Återbetalningsskydd upphör försäkringen i och med dödsfallet. 11. Vad innebär Garanterat efterlevandeskydd? Garanterat efterlevandeskydd ger familjen ett extra skydd vid dödsfall som inträffar innan utbetalningarna av ålderspensionen har börjat. Vid Garanterat efterlevandeskydd bestäms ett försäkringsbelopp vid tecknandet. Detta försäkringsbelopp ligger till grund för efterlevandepensionen om det är högre än både Garantivärdet och Försäkringskapitalet För att teckna Garanterat efterlevandeskydd krävs hälsoprövning. För det Garanterade efterlevandeskyddet tas en riskavgift ut av pensionskapitalet. 12. Ersättning vid långvarig sjukdom 12.1 Premiebefrielse Vad innebär premiebefrielse? Försäkringen kan tecknas med rätt till premiebefrielse vid långvarig arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. Vid arbetsoförmåga om minst 25 procent inträder Robur som premiebetalare efter en karenstid på 90 dagar. Premien betalas av Robur i samma grad som arbetsförmågan är nedsatt. Vid 100 procent arbetsoförmåga betalar Robur hela premien (försäkringsbeloppet för premiebefrielsen). Premiebefrielse kan tecknas mellan 16 och 60 års ålder och gäller till pensionsåldern, dock längst till 65 år. Försäkringsbeloppet för premiebefrielsen kan höjas med högst 10 procent per år under förutsättning att den försäkrade vid höjningstillfället är fullt arbetsför. Höjning kan inte göras efter 60 års ålder Vad kostar premiebefrielsen? Den årliga avgiften för premiebefrielsen är fyra procent av det avtalade försäkringsbeloppet Sjukförsäkringen Vad ger sjukförsäkringen för ersättning? Sjukförsäkringen kompletterar skyddet från Försäkringskassan. Det högsta försäkringsbelopp som går att välja ger en total inkomst vid sjukdom på ca 90 % av din ordinarie inkomst upp till 20 prisbasbelopp. Rörelseidkare eller anställda i eget aktiebolag som äger minst 20 % av aktierna i bolaget har möjlighet att få en högre ersättning än 90 %. Anledningen till detta är att företagare ofta väljer att ta ut en lägre lön än vad rörelseresultatet medger för att konsolidera företaget. Om företagaren insjuknar förlorar han inte bara lönen utan han går också miste om framtida värdestegring i företaget. Den lön som ska anges i ansökan är den som anmälts till försäkringskassan eller skulle ha anmälts om det inte funnits ett inkomsttak för sjukpenningen När ger försäkringen rätt till ersättning? Försäkringen betalar ut ersättning efter att sjukdomen varat viss tid, den s k karenstiden. Karenstiden väljs vid tecknandet och kan antingen vara 90 dagar eller tiden fram till det att sjukersättning eller aktivitetsersättning beviljas av försäkringskassan. I karenstiden får inräknas sjukperioder om minst 30 dagar under de senaste 360 dagarna. Arbetsoförmågan ska dessutom uppgå till minst 25 procent. Ersättning betalas ut med så stor del av försäkringsbeloppet som graden av arbetsoförmåga utgör. Vid 50 procents arbetsoförmåga betalas alltså ersättning ut med 50 procent av försäkringsbeloppet. Ersättning utbetalas så länge den som är försäkrad är sjuk, dock längst till 65 år Är ersättningsbeloppen indexerade? Vid sjukperioder som varar mer än 360 dagar höjs ersättningsbeloppet med förändringarna av prisbasbeloppet, dock högst 5 procent Kan man höja försäkringsbeloppet? Vid inkomstförändringar har den som är fullt arbetsför rätt att höja försäkringsbeloppet så att detta svarar mot den nya inkomsten. Höjningen får dock vara högst 10 procent per år Vad kostar sjukförsäkringen? Avgiften för sjukförsäkringen bestäms för ett år i taget enligt gällande premietariff. Premiens storlek är beroende av försäkringsbelopp samt ålder och kön på den försäkrade. Avgiften dras månadsvis från pensionskapitalet. 13. Vad gäller vid utlandsvistelse? Vid vistelse utom Norden gäller premiebefrielseskyddet och sjukförsäkringen i 12 månader. Om den försäkrade är i svensk tjänst eller i tjänst hos utländskt företag eller internationell organisation med fast anknytning till Sverige, gäller den dock även efter det att vistelsen varat 12 månader.

4 14. Vilka inskränkningar gäller? Vid arbetsoförmåga på grund av utbrändhet, utmattningssyndrom, trötthet eller asteni, rygg-, led- eller muskelbesvär som ej kan påvisas ha orsakats av olycksfallsskada, fibromyalgi eller kroniskt smärttillstånd samt psykiska sjukdomar och symtom gäller vissa inskränkningar i rätten till ersättning från premiebefrielse- och sjukförsäkringen. Inskränkningen gäller om sjukdomen påvisas av en läkare inom 18 månader från den tidpunkt då försäkringen trädde i kraft eller senare återupptogs. Dessutom finns inskränkningar i försäkringsskyddet för dödsfall och arbetsoförmåga vid särskilt riskfyllda idrotter eller sysselsättningar, atomkärnreaktion, vid krig och krigsliknande oroligheter samt vid långvarig vistelse utom Norden. 15. Är pensionsförsäkringen utmätningsfri? Tjänstepensionsförsäkring som ägs av arbetsgivare kan inte mätas ut vare sig för arbetsgivarens eller den försäkrades skulder. Vid privatägd försäkring kan pensionssparandet normalt inte mätas ut förutsatt att inte mer än dubbla avtalade årspremien betalats in under ett år. Den avtalade premiebetalningstiden måste dessutom vara minst tio år. 16. Kan pengarna tas ut under spartiden? Utbetalning i förtid kan i undantagsfall göras genom s k återköp. Det innebär att försäkringen avslutas genom att Försäkringskapitalet betalas ut med ett engångsbelopp. Återköp kan normalt endast göras med tillstånd från skattemyndigheten, t ex om den försäkrade befinner sig i ett mycket svårt ekonomiskt läge. Försäkring utan Återbetalningsskydd eller Garanterat efterlevandeskydd kan inte återköpas och inte heller tjänstepensionsförsäkring ägd av arbetsgivare. Försäkringen kan överlåtas endast vid äktenskapsskillnad eller utmätning samt, om den är en tjänstepensionsförsäkring, vid förändring av anställningsförhållande. Försäkringen kan inte pantsättas. 17. Vad menas med ägare, försäkringstagare, försäkrad och förmånstagare? Ägare är den som tecknar försäkringen, d v s ingår försäkringsavtal med Robur Försäkring. Ett annat ord för ägare är försäkringstagare. Försäkrad är den som har rätt till pensionen och på vars liv försäkringen gäller. Normalt är ägare och försäkrad samma person utom vid tjänstepensionsförsäkring, som ofta ägs av arbetsgivaren. Förmånstagare är den eller de personer som får pensionen om du dör: a) make/maka/registrerad partner eller f d make/maka/registrerad partner b)sambo eller f d sambo c) barn/styvbarn/fosterbarn till dig eller till någon av personerna under a) eller b). Anmälan av förmånstagare ska göras skriftligen till Robur Försäkring. Finns ingen förmånstagare anmäld vid dödsfall, görs ingen utbetalning. 18. Vilka skatteregler gäller? 18.1 Avdragsrätt Grundskyddet innehåller försäkringar som i inkomstskattelagen kallas pensionsförsäkringar. Om grundskyddet tecknats till förmån för anställd, d v s den utgör en tjänstepensionsförsäkring, är den avdragsgill för arbetsgivaren med upp till 35 procent av den anställdes lön, dock max tio prisbasbelopp. Årets eller föregående räkenskapsårs lön får användas. Enligt en särskild kompletteringsregel kan högre avdrag medges t ex för att förbättra ett bristfälligt pensionsskydd. I lönen får även skattepliktiga förmåner, t ex bilförmån, inräknas. Näringsidkaren som har inkomst av aktiv näringsverksamhet får göra avdrag för premien på sin privata pensionsförsäkring i näringsverksamheten med ett halvt prisbasbelopp samt 35 procent av inkomsten av näringsverksamheten. Avdraget får dock inte vara högre än 10,5 prisbasbelopp. Årets eller föregående års inkomst får användas som underlag Förmögenhet Förmögenhetsskatt tas inte ut på pensionssparande Utbetalning All utbetalning från pensionsförsäkring beskattas som inkomst av tjänst Löneskatt Arbetsgivare som gör avdrag för tjänstepensionsförsäkring och näringsidkare som gör avdrag för premien i näringsverksamheten, ska betala särskild löneskatt på premien. Löneskatten är avdragsgill Avkastningsskatt Istället för skatt på kapital och utdelningar betalar Robur Försäkring en avkastningsskatt baserad på Försäkringskapitalets/fondandelarnas värde vid beskattningsårets ingång. Skatteunderlaget multipliceras med den genomsnittliga statslåneräntan året före beskattningsåret. Skatten på det framräknade värdet är 15 procent per år, vilken tas ut från försäkringen i januari månad. 19. Kan pensionskapitalet flyttas? Under förutsättning att försäkringen innehåller Återbetalningsskydd eller Garanterat efterlevandeskydd och om övriga förutsättningar enligt villkoren är uppfyllda kan Försäkringskapitalet flyttas till annat svenskt försäkringsbolag, enligt de regler som inkomstskattelagen anger. I annat fall krävs hälsoprövning varefter Robur Försäkring beslutar om du får flytta kapitalet. För att flytta pensionskapitalet tar Robur Försäkring ut en avgift, f n 500 kr, som dras från pensionskapitalet före flytt. Begäran om flytt ska göras på särskild blankett från Robur Försäkring. Vid flytt av pensionskapitalet upphör försäkringens riskförmåner att gälla. 20. Kan jag ångra mig? Försäkringen kan alltid sägas upp. Det innebär att riskförmånerna premiebefrielse, sjukförsäkring och garanterat efterlevandeskydd upphör att gälla. Pensionskapitalet kan dock inte utbetalas vid uppsägning utan får enligt lag inte utbetalas förrän tidigast vid 55 års ålder och då under minst fem år. 21. Om försäkringsavtalet Till grund för försäkringsavtalet ligger en försäkringsansökan. Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter lämnas i en hälsodeklaration i en ansökan om Premiebefrielse eller Garanterat efterlevandeskydd, kan försäkringen bli ogiltig eller försäkringsbeloppet sättas ned. Försäkringens omfattning, tidpunkter för utbetalning och utbetalningstid, förmånstagare m m framgår av ett försäkringsbesked som utfärdas vid tecknandet. För försäkringen gäller också Försäkringsvillkor Robur Tjänstepensionsplan. Försäkringsbesked och försäkringsvillkor utgör tillsammans Försäkringsavtalet. Försäkringsavtalet gäller så länge det finns ett sparande i försäkringen.

5 22. När börjar försäkringen gälla? Om försäkringen tecknats med Premiebefrielse, Sjukförsäkring eller Garanterat efterlevandeskydd, gäller Robur Försäkrings ansvar från och med dagen efter den dag då försäkringstagare ansökt om försäkringen. Det förutsätter dock att försäkringen kan beviljas på normala villkor. I annat fall gäller ansvaret från det att försäkringstagaren accepterar de villkor Robur Försäkring erbjuder. Första premien måste betalas inom 14 dagar från det att försäkringsbesked översänts. I annat fall upphör Robur Försäkrings ansvar vid dödsfall eller arbetsoförmåga. Robur Försäkring kan ändra försäkringsvillkoren om det är nödvändigt på grund av ändrad lagstiftning, föreskrifter från myndigheter, ändrad lagtillämpning eller andra särskilda skäl, t ex av försäkringsteknisk art. 23. Vart vänder jag mig om jag vill veta mer? Har du frågor om sparandet, kontakta ditt bankkontor, telefonbanken eller Robur Försäkring, Stockholm. Telefon , telefax Vad händer om jag är inte är nöjd? Om du är missnöjd med Robur Försäkrings hantering av din försäkring ska du i första hand vända dig till ditt FöreningsSparbankskontor. Är du missnöjd med det besked du får av banken kan du begära att få frågan prövad av Roburs klagomålsansvarige. Du kan även få din fråga prövad av Personförsäkringsnämnden, om den gäller frågor som rör medicinska bedömningar. Du kan i sista hand också vända dig till allmän domstol. 25. Hur behandlas mina personuppgifter? Personuppgifter som lämnas till bolag i FöreningsSparbankens koncern eller till samverkande sparbanker, kan komma att behandlas i datasystem. Dock endast i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundengagemang i koncernen och i samverkande sparbanker. Även personuppgifter som inhämtas från annan än den kund som avses kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag och organisationer som samarbetar med bolag i FöreningsSparbankens koncern eller samverkande sparbanker. Vid all behandling av personuppgifter beaktas såväl banksekretessen som reglerna i Personuppgiftslagen (PUL). Personuppgifter kan komma att behandlas för marknadsföringsändamål hos bolag i FöreningsSparbankens koncern, hos samverkande sparbanker och hos dessa bolags samarbetspartners. Information om behandling av personuppgifter lämnas av FöreningsSparbankens eller den samverkande sparbankens kontor, vilka också tar emot begäran om rättelse av personuppgift.

6 Olycksfall och Sjukvård Frågor och Svar Vem kan teckna försäkringen? För att få teckna försäkring måste den försäkrade vara anställd i företag som har en kundrelation med FöreningsSparbanken/Samverkande sparbank eller, utan att vara anställd i sådant företag, driva enskild näringsverksamhet och i denna egenskap ha en kundrelation med FöreningsSparbanken AB/Samverkande sparbank. Dessutom ska den försäkrade vara mellan 16 och 65 år, vara inskriven i svensk försäkringskassa och klara försäkringsbolagets hälsoprövning. Vad kostar försäkringen? Uppgift om aktuell premie får du hos din rådgivare på Förenings- Sparbanken/Samverkande sparbank. När börjar försäkringen att gälla? Försäkringen börjar gälla från den dag försäkringsbolaget fått dina ansökningshandlingar, förutsatt att försäkringen kan beviljas på normala villkor. Vem är premiebetalare? Premiebetalning görs månatligen via autogiro från arbetsgivarens eller företagarens konto. Vem är ägare till försäkringarna? Försäkringstagare och ägare är den försäkrade utom för anställd där arbetsgivare är ägare av försäkringen. Skatteregler Olycksfallsförsäkringen Premien betalas genom dragning från arbetsgivarens eller företagarens bankkonto. Avdrag görs därefter av arbetsgivaren från den anställdes nettolön. Om så inte görs är premien en inkomstskattepliktig förmån för den anställde på vilken arbetsgivaravgifter skall betalas. Premierna är inte avdragsgilla. Alla utbetalningar från försäkringen är fri från inkomstskatt. Skatteregler Sjukvårdsförsäkringen Premien betalas genom dragning från arbetsgivarens eller företagarens bankkonto. Premierna för försäkringen är inte avdragsgill. En anställd beskattas inte heller för förmånen av försäkringen. Ersättningarna är skattefria med undantag för ersättning för patientavgift och medicin upp till högkostnadsskyddet. De senare ersättningarna förmånsbeskattas hos den anställde. Finns det några inskränkningar i skyddet? Ett generellt undantag finns för olycksfallsskada eller sjukdom som direkt eller indirekt beror på idrotts-, sport- eller artistutövning med stort inslag av fysisk aktivitet. Undantaget gäller under förutsättning att den försäkrade erhåller eller beräknas erhålla en årlig inkomst från utövandet av minst ett halvt prisbasbelopp. Vem är försäkringsgivare? Pinnacle Insurance plc. Pinnacle ä ett engelskt bolag som driver försäkringsverksamhet i Sverige genom sin generalagent, Cardif Pinnacle Försäkring AB, org. Nr , Mölndalsvägen 93, Göteborg. För försäkringsavtalet tillämpas svensk lag. Vad kan ingå i försäkringen? Försäkringens omfattning bestäms av den försäkrade vid tecknandet. Nedan beskrivs de olika förmåner som kan ingå i försäkringen. Olycksfall När gäller försäkringen? Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under dygnets alla 24 timmar. Vad ger försäkringen för ersättning? Invaliditet Drabbas du av skada som leder till invaliditet utbetalas ersättning antingen för s k ekonomisk invaliditet (minskad arbetsförmåga/ förmåga att försörja sig) eller medicinsk invaliditet (bestående nedsättning av kroppsfunktionen). Utbetalning görs med den ersättning som är högst. Ersättning kan aldrig lämnas både för ekonomisk och medicinsk invaliditet. Ersättning för kostnader Under förutsättning att utgifterna inte ersätts från annat håll, t ex från Försäkringskassan eller annan försäkring, ersätts också: Läkekostnader Resekostnader Tandskadekostnader Kostnader för psykologhjälp Rehabilitering Kan jag få ersättning från flera olika olycksfallsförsäkringar? Ja, till vissa delar. Den största delen är invaliditetsskyddet som du kan få från flera olika försäkringar. Sjukvårdsförsäkring Vad ger försäkringen för ersättning? Försäkringen ger ersättning för privat läkarvård, sjukhusvård, eftervård konvalescens, massage, resor och logi samt hjälpmedel vid sjukdom till följd av sjukdom eller olycksfallskada. Någon högsta gräns för ersättningens storlek finns inte. Läkarvård utförs av läkare som anvisats av Pinnacles sjukvårdsupplysning. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för undersökning, diagnostisering och behandling. Operation och sjukhusvård sker på privatsjukhus eller på annat sjukhus som ur behandlingssynpunkt är lämpligare. Ersättning lämnas för undersökning, operation, vård och behandling. I den mån offentlig vård anlitas ersätts patientavgifter och medicinkostnader upp till högkostnadsskyddet. För varje skada gäller en självrisk på 500 kr.

7 Finns det några inskränkningar i skyddet? Försäkringen ger inte rätt till ersättning för bl a följder av sjukdom eller olycksfall som inträffat innan försäkringen tecknats, utbrändhetssyndrom, psykiska sjukdomar, ryggbesvär där objektiva fynd saknas, akut sjukvård (kostnadsersättningar ersätts). Maximal ersättningstid för varje skada är tre år. En fullständig beskrivning av undantagen hittar du i försäkringsvillkoren. Vart vänder jag mig om jag vill veta mer? För att få svar på frågor med anledning av din försäkring vänder du dig till ditt bankkontor, Banken via Telefon eller till Robur Försäkring, Postadress: Stockholm. Om du inte är nöjd med Cardif Pinnacles Försäkring AB hantering av din försäkring, ska du i första hand vända dig till bolagets klagomålsansvarige och begära att få beslutet omprövat. Tala i så fall om varför du vill att beslutet ska ändras. Du skriver till klagomålsansvarig Cardif Pinnacle Försäkring AB, Mölndalsvägen 93, Göteborg. Vid tvist mellan dig och försäkringsbolaget kan du också vända dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER tjänstepension i Skandia Förköpsinformation innehåll Försäkrin savtalet... 4 Premien och försäkrin ens värde... 5 Försäkrin

Läs mer

privat livförsäkrin i Skandia Liv

privat livförsäkrin i Skandia Liv TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER privat livförsäkrin i Skandia Liv innehåll livförsäkringar är viktiga 3 bra att veta innan du väljer försäkring 4 närmare

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Pro Alternativ ITP AMF Pro Alternativ ITP är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas gruppförsäkring A:2 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 A. Allmänt om

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2011-05-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa AVTAL 8000 DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Gruppförsäkring i Bliwa

Gruppförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Gruppförsäkring i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information om frivillig

Läs mer

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringens syfte Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen

Läs mer

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används

Läs mer

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Gäller från och med 1 januari 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringens utformning en

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

Trygga sjukförsäkring, lång

Trygga sjukförsäkring, lång Försäkringsvillkor Trygga sjukförsäkring, lång Gäller försäkringar tecknade fr.o.m. 2013-05-07 Detta villkor gäller försäkring för arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall i Swedbank Försäkrings

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Gruppförsäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från och med 2014-01-01 Försäkringsgivare Försäkringsgivare för olycksfallsförsäkringen är: Tre Kronor Försäkring AB (Tre Kronor), organisationsnummer

Läs mer

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN DEN 1 OKTOBER 2007 Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa Det här faktabladet innehåller översiktlig och allmän information om Preem olycksfalls- och barnförsäkring

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 16220 Kungliga Tekniska H Enhet: 16220 Kungliga Tekniska Högskolan sid 1(11) * avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 08-792 72 27. försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset

Gruppförsäkring. telefon 08-792 72 27. försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015

Försäkringsvillkor 2015 GRUPPFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 2015 Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad.

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad. Personförsäkringar Förköpsinformation Allmän information om Skandias Gruppförsäkring Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringarna i ditt gruppavtal. Vid skadereglering används försäkringsvillkoren

Läs mer

bra att veta om din fondförsäkrin

bra att veta om din fondförsäkrin TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER bra att veta om din fondförsäkrin förköpsinformation privat fondförsäkrin välkommen till Skandia Vi hoppas att du är nöjd

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01

Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01 Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01 Försäkringsgivaren framgår av försäkringsbeskedet Innehåll 1. Ordlista Definitioner... 4 2. Allmänna bestämmelser... 5 2.1 Inledning allmänna bestämmelser... 5 2.2

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 077-551 75 00. försäkringsvillkor 2012

Gruppförsäkring. telefon 077-551 75 00. försäkringsvillkor 2012 Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2012 Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor Sjuk- och olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor 2/15 Försäkringsvillkor Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Villkor frivillig gruppförsäkring - Olycksfallsförsäkring Hyresgästföreningen 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering

Läs mer