Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL"

Transkript

1 Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1

2 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5 procent/år av Garantivärdet. Pris fondförvaltning: 120 kr/år i fast avgift och 0,75%/år av fondvärdet och förvaltningsavgift för vald fond. Utbetalning: Görs tidigast från 55 år under minst 5 år och är inkomstskattepliktig. Avkastningsskatt: Istället för kapitalvinstskatt tas en årlig schablonskatt ut på pensionskapitalet. Enkel administration: Blanketter och information finns på Detta häfte innehåller förköpsinformation För anställda tecknas tjänstepensionsförsäkringar. När det gäller enskilda näringsidkare planen? 6. Krävs hälsoprövning för att få vara med i och villkor för Swedbank Pensionsplan och tjänstegrupplivförsäkring (TGL). I vilken och delägare i handels- och kommanditbolag För att omfattas av premiebefrielse, sjukförsäkring eller garanterat efterlevandeskydd utsträckning en enskild försäkrad omfattas (nedan näringsidkare) som redovisar inkomst av planens förmåner eller av TGL, är beroende av aktiv näringsverksamhet tecknas i stället måste den försäkrade klara Swedbank Försäkrings hälsoprövning. Under vissa förutsätt- av vad som överenskommits i det enskilda privata pensionsförsäkringar för var och en. försäkringsavtalet. Anställda som omfattas av kollektivavtal, t ex ningar är det tillräckligt med ett intyg om att 1. Vad är Swedbank Pensionsplan? ITP eller Avtalspension SAF-LO, kan komplettera de försäkrade är fullt arbetsföra. Swedbank Pensionsplan är en pensionslösning det pensionsskydd de har enligt kollektivavtalet med Swedbank Pensionsplan. med stöd av en hälsoförklaring. För s k Företagare görs alltid hälsoprövning som erbjuder ett flexibelt tjänstepensionssparande för företagets ägare och dess anställda 3. Vad ingår i Swedbank Pensionsplan? Med Företagare avses: med placering i fonder eller i traditionell förvaltning med garanti. Förutom ett pensions- I Swedbank Pensionsplan ska normalt alltid I företag som ej är juridisk person, samtliga ingå ett ålderspensionssparande. Utöver ålderspension kan i planen ingå premiebefrielse, ägare. sparande med eller utan efterlevandeskydd kan planen också ge ett skydd vid långvarig I handelsbolag samtliga ägare, delägare och sjukförsäkring och garanterat efterlevandeskydd. Är den som ska försäkras under 25 år sjukdom, dels i form av premiebefrielse dels i komplementär i kommanditbolag. form av en sjukförsäkring som kompletterar I aktiebolag den som ensam eller tillsamersättningen vid tecknandet, går det dock att teckna enbart från Försäkringskassan. mans med make, sambo, förälder eller barn sjukförsäkring. Swedbank Pensionsplan erbjuder också en äger minst en tredjedel av aktierna i bolaget. särskild försäkringslösning för anställda som 4. Vem är försäkringsgivare? I företaget verksam make, sambo, förälder omfattas av ITP-planen avdelning 2 och som Swedbank Försäkring AB, org.nr eller barn till Företagare. träffat avtal med sin arbetsgivare om s k löneväxling. 7. Särskilda regler för företag med minst , Stockholm. För denna försäkringslösning finns 5. Hur går det till att spara? försäkrade särskild förköpsinformation och villkor. Arbetsgivaren/Näringsidkaren bestämmer vilken premie som varje månad ska betalas in på Vid 7.1 Försäkringar tecknas mot intyg om full sidan om planen erbjuder Swedbank Försäkring arbetsförhet. ytterligare skydd i form av Tjänstegrupplivförsäkring i Swedbank Försäkring dessutom försäkringen. Ska sjukförsäkring ingå, måste Om minst 10 anställda i företaget är fullt aktuell lön eller inkomst anmälas arbetsföra och omfattas av ålderspension AB samt olycksfalls- och sjukvårdsförsäkring i till Swedbank Försäkring för att försäkringsbeloppet ska ligga på rätt nivå. samt premiebefrielse eller sjukförsäkring Cardif Försäkring AB. på likartade villkor (om under 25 år endast TGL beskrivs särskilt i punkt 25. Vad som i övrigt anges i förköpsinformationen gäller inte för försäkringen, till exempel om den anställde Det går alltid att göra extra inbetalningar på sjukförsäkring), krävs för anslutning av anställd som inte är Företagare endast intyg om TGL eller försäkringarna i Cardif Försäkring AB. önskar få en bonus inbetald på försäkringen full arbetsförhet. För Företagare krävs alltid Vad som följer nedan är en översiktlig beskrivning av försäkringarna. Vill du ha en uttöm- extra pensionsförmån. eller om arbetsgivaren vill ge de anställda en hälsoförklaring. 7.2 mande beskrivning av försäkringarna måste Varje månad får företaget en samlingsfaktura Anställda får skydd direkt. Under förutsättning att anställd (med undantag för Företagare) anslutits mot intyg om du ta del av försäkringsvillkoren (Pensionsplan där alla försäkringar redovisas. Inbetalning 0611). görs över bankgiro eller genom kontodragning. full arbetsförhet, gäller försäkringsskyddet 2. För vem kan Swedbank Pensionsplan En gång per år får företaget och den försäkrade ett värdebesked där Swedbank Försäk- pensionsplanen. Detta skydd gäller intill dess i enlighet med vad som är överenskommet i tecknas? Swedbank Försäkring Pensionsplan kan ring, utöver värdet, redovisar de uttag som att respektive anställd gjort individuella val. omfatta gjorts för skatt och avgifter. Inbetalda premier Om inget individuellt val sker inom 90 dagar redovisas årligen på premiesammanställning Alla anställda i ett företag från det att pensionsplanen tecknats kvarstår till företaget. skyddet Enskilda näringsidkare i enlighet med den av arbetsgivaren tecknade pensionsplanen även efter det att Verksamma delägare i handels- eller 90 dagar har passerat. Ett senare inkommet kommanditbolag individuellt val kan kräva hälsoprövning. 2

3 7.3 Komplettera med garanterat efterlevandeskydd Inom 90 dagar från det att pensionsplanen tecknats kan försäkrad som anslutits mot intyg om full arbetsförhet lägga till ett garanterat efterlevandeskydd om den försäkrade är fortsatt fullt arbetsför. Det garanterade efterlevandeskyddet gäller fram till den avtalade pensionsåldern och aldrig längre än till den försäkrades 75-årsdag. 7.4 Höjd lön/inkomst ger ökat skydd inom vissa gränser. Höjning av försäkringsbeloppen sker automatiskt vid anmälan om höjd lön/inkomst, om den försäkrade är fullt arbetsför, till den nivå som en löne-/inkomsthöjning om högst 20 % (för företagare 15 %) ger upphov till. Vid bedömning av om höjningen överstiger 20 resp 15 procent, görs en jämförelse mellan nya lönen/inkomsten och den lägsta lön/inkomst som gällt under de senaste 12 månaderna. 8. Vad händer om anställningen upphör? Om din anställning upphör eller om du slutar driva näringsverksamhet så kan premiebetalningen för Swedbank Pensionsplan övertas av en ny arbetsgivare eller dig själv om du övergår från att vara anställd till att driva enskild näringsverksamhet. Försäkringarna fortsätter då att gälla. Den ålderspension du sparat ihop till påverkas naturligtvis inte av att din anställning upphör eller att du upphör med din rörelse. Du kan alltid fortsätta pensionssparandet privat om du vill inom de avdragsramar som gäller för privat pensionssparande. Du kan då behålla premiebefrielse och garanterat efterlevandeskydd men inte sjukförsäkringen. Vid byte av anställning är det viktigt att anpassa sjukförsäkringen till den nya inkomsten. 9. Hur förvaltas sparandet? Varje försäkrad kan välja mellan traditionell förvaltning och fondförvaltning. 9.1 Traditionell förvaltning Vad innebär traditionell förvaltning? Swedbank Traditionell Pension är en modernare form av traditionell pensionsförsäkring. I en vanlig traditionell försäkring är du garanterad en ränta på cirka 3 procent före avkastningsskatt och avgifter. I Swedbank Traditionell Pension får du ingen garanterad ränta. Det gör att vi kan placera mer av dina pengar på aktiemarknaden med de möjligheter till god tillväxt som detta innebär. I stället får du en försäkring med en unik vinstsäkringsgaranti Hur placeras pengarna? Swedbank Försäkring placerar spararnas pengar i olika portföljer som innehåller värdepapper av olika slag. Varje sparare har vid varje tidpunkt en given andel i en sådan portfölj. Portföljens sammansättning är beroende av hur lång tid de sparare som har sina placeringar i portföljen har kvar till pension. Spararens andel av portföljen kallas för Försäkringskapital. Fördelningen mellan aktier och räntor i portföljen kommer att variera över tiden. För att dra nytta av aktiers långsiktigt högre avkastning är aktieandelen i portföljen hög i början av sparperioden, då det är lång tid kvar till utbetalning. Samtidigt är aktier, på kort sikt, betydligt mer riskabla än räntebärande tillgångar. Aktieandelen kommer därför successivt att trappas ner i syfte att minska risken och undvika kraftiga värdefall i portföljen när utbetalningstiden närmar sig. All förvaltning av pågående pensionsutbetalningar samlas i en särskild portfölj. Aktieandelen i en sådan portfölj uppgår normalt till cirka 20 procent. Fördelningen mellan aktier och räntor kan dock även under utbetalningstiden variera beroende på marknadsvärdering. Om utbetalningarna sker under kort eller lång tid är också avgörande för hur stor aktieandelen är. Placeringar i räntebärande papper görs på den svenska marknaden. Figuren nedan visar hur andelen räntebärande värdepapper ökar ju närmare tiden är för utbetalning. Kurvan kan avvika från normaltillståndet om vi t ex anser att börsen är för högt eller lågt värderad. Då kan andelen räntebärande värdepapper vara högre respektive mindre än vad som framgår av figuren. Är pensionsåldern enligt försäkringsavtalet högre än 61 år tillämpas vid portföljens sammansättning ändå en pensionsålder av 61 år. Andelen räntebärande papper/aktier Portföljens aktiedel investeras i olika länder och branscher för att få en god riskspridning. Figuren nedan visar den typiska geografiska fördelningen. Procentsatserna kan variera beroende på värdering och ekonomiska utsikter i respektive område. Geografisk fördelning av aktieportföljen Sparande i aktier har historiskt sett varit en bra placering. Risken finns dock att värdet på ett sparande i aktier kan gå ner. Ett sparande i aktier bör därför alltid vara långsiktigt. Genom garantin är din risk dock begränsad till avkastningsskatt och avgifter. Ytterligare information om Swedbank Försäkrings kapitalplaceringar kan du få hos Swedbank Försäkring. Du kan få en översikt över Swedbank Försäkrings placeringar genom att beställa den senaste årsredovisningen Hur fungerar garantin? Garantin innebär att värdet på ditt sparande den dag du går i pension aldrig kommer att vara mindre än summan av de inbetalningar du gjort, minus uttag för avkastningsskatt och avgifter. Det gäller oavsett utvecklingen på börsen. Det garanterade beloppet kallas Garantivärde. Garantin gäller även om du skulle avlida innan ålderspensionen börjat utbetalas, under förutsättning att du valt att kombinera ditt sparande med återbetalningsskydd eller garanterat efterlevandeskydd. Garantivärdet höjs om värdet på tillgångarna ökar medan det ligger kvar om värdet minskar. En gång om året görs en jämförelse mellan marknadsvärdet på tillgångarna, d vs Försäkringskapitalet, och Garantivärdet. Är Försäkringskapitalet högre högre än Garantivärdet, höjs Garantivärdet till samma nivå som Försäkringskapitalet. En värdeuppgång på sparandet under året kan därmed säkras. Det förhöjda Garantivärdet kommer sedan att ligga till grund för jämförelsen påföljande år. Har värdet på ditt Försäkringskapital minskat under året, ligger Garantivärdet kvar, höjt med inbetalda premier och och minskat med avgifter och avkastningsskatt, fram till nästa jämförelse Vem får eventuella överskott? Allt överskott vid förvaltningen av spararnas pengar tillfaller spararna genom att Försäkringskapitalet följer värdeutvecklingen på tillgångarna i portföljen. Swedbank Försäkring ansvarar däremot för det administrativa resultatet, d v s skillnaden mellan spararnas avgifter och bolagets kostnader. Detsamma gäller över- eller underskott som uppkommer om 3

4 de riskpremier vi tar ut inte överensstämmer med de verkliga kostnaderna för utbetalningar på grund av dödsfall eller sjukdom. 9.2 Fondförvaltning Vad är fondförvaltning? En fondförsäkring är ett sparande där pengarna placeras i värdepappersfonder som du väljer. Fondförsäkringens värde styrs dels av hur mycket du betalar in, dels av fondandelarnas värdeutveckling. Sparande i fonder har historiskt sett varit en bra placering. Risken finns dock att värdet på ditt sparande kan gå ner. Detta kan du påverka genom att välja fonder med olika riskprofil. Ett fondförsäkringssparande bör alltid vara långsiktigt Vilka fonder kan jag välja? Swedbanks fondbolag Swedbank Robur Fonder AB, org nr , Stockholm erbjuder ett 50-tal fonder. Du väljer i vilka dock max fem - du vill spara. Swedbank Robur Fonder, som är en av Sveriges största förvaltare av aktie- och räntefonder, förvaltar kapitalet och Swedbank Försäkring administrerar fondförsäkringen. Du kan kostnadsfritt byta fonder via Internetbanken, Telefonbanken eller på ditt bankkontor. 10. Vad kostar det? Swedbank Försäkring tar ut en avgift för administration av pensionssparandet samt, vid traditionell förvaltning för garantin. Avgifterna, kan ändras under försäkringstiden och redovisas på det årliga värdebeskedet. Ändring av avgifterna meddelas dig och börjar gälla 30 dagar efter det att meddelandet skickats. För närvarande tas följande avgifter ut: 10.1 Traditionell förvaltning Avgift för administration på 1,2 procent per år av Försäkringskapitalet och en fast avgift på 120 kr per år. För garantin i försäkringen tar vi ut en avgift på 0,5 procent per år av Garantivärdet Fondförvaltning Avgift för administration på f n 0,75 procent av fondvärdet samt en fast avgift på 120 kr per år. För fondförvaltningen tar Swedbank Robur Fonder ut en avgift. Avgiften för en räntefond är normalt 0,7 procent av fondandelsvärdet per år och för aktiefonder 1,4 procent. Det finns dock fonder som har en lägre eller högre avgift. Den aktuella fondavgiften framgår av faktabladet för respektive fond. Avgiften tas ut vid kurssättningen. Eventuell utdelning återinvesteras i den utdelande fonden Riskpremier För riskförmånerna, d v s sjukförsäkring, premiebefrielse och garanterat efterlevandeskydd tas riskpremier ut. Mer om riskpremierna kan du läsa under avsnitt Hur betalas pensionsförsäkringen ut? Vid tecknandet bestäms när och hur länge pensionen ska betalas ut. Utbetalning kan göras tidigast från 55 års ålder, så länge den försäkrade lever eller under viss tid (5-20 år). En utbetalningstid på minst tre år är möjlig om utbetalningarna upphör vid 65 år. Den årliga pensionen blir högre vid kort utbetalningstid än vid lång. Pensionsålder och utbetalningstid kan ändras efter skriftlig begäran till Swedbank Försäkring Fondförvaltning Vid fondförvaltning bestäms pensionsbeloppet utifrån fondandelsvärdet vid varje tidpunkt. Det innebär att pensionsbeloppet kan variera från månad till månad. För att få en jämnare pensionsutbetalning kan det vara lämpligt att placera en större andel av pensionskapitalet i räntefonder. Det går också att vid utbetalningstidpunkten flytta kapitalet till traditionell förvaltning Traditionell förvaltning Vid traditionell förvaltning görs en jämförelse mellan Garantivärdet och Försäkringskapitalet när pensionen ska börja utbetalas. Det högsta värdet kommer att ligga till grund för utbetalningarna. Sedan utbetalningarna påbörjats garanterar Swedbank Försäkring det pensionsbelopp som bestämts. Uppkommer överskott i Swedbank Försäkrings förvaltning av pensionskapitalet under utbetalningstiden, blir överskottet s k villkorad återbäring. Den är inte garanterad och kan därmed både minska och öka beroende på värdeutvecklingen. Återbäringen används för att höja pensionsbeloppen. En höjning gäller endast för den närmaste tolvmånadersperioden. 12. Vad innebär återbetalningsskydd? Vid dödsfall innan utbetalningarna påbörjats, betalas efterlevandepension ut till förmånstagarna under 5 20 år. Förmånstagarna bestämmer utbetalningstidens längd. Vid traditionell förvaltning utgör det högsta av Försäkringskapitalet eller Garantivärdet grunden för pensionens storlek. Det pensionsbelopp som bestämts vid utbetalningarnas början är garanterat under hela utbetalningstiden men kan bli högre på grund av återbäring på samma som sätt som gäller för ålderspensionen. Vid fondförvaltning bestäms pensionsbeloppet utifrån fondandelsvärdet vid varje tidpunkt. Vid dödsfall under utbetalningstiden fortsätter pensionsutbetalningarna till förmånstagarna. Hur länge beror på om den försäkrade valt temporär eller livsvarig utbetalning av sin ålderspension. Vid temporär utbetalning fortsätter utbetalningarna under den tid som är kvar av utbetalningstiden. Vid livsvarig utbetalning fortsätter utbetalningarna till dess det gått tjugo år från det att ålderspensionen började betalas ut. Förmånstagare kan dock välja en annan utbetalningstid mellan 5 20 år. Återbetalningsskyddet kan alltid väljas bort. Det kan också väljas till vid giftermål/partnerskap/samboende/barnafödsel och omfattar då redan inbetalda premier förutsatt att anmälan görs inom tolv månader från familjeförändringen. Väljs återbetalningsskydd till utan att familjeförändring skett eller mer än tolv månader efter familjeförändring, krävs dock hälsoprövning. återbetalningsskydd kan inte väljas till när pensionsutbetalningarna har påbörjats. Utan återbetalningsskydd upphör försäkringen i och med dödsfallet. 13. Vad innebär garanterat efterlevandeskydd? Garanterat efterlevandeskydd ger familjen ett extra skydd vid dödsfall som inträffar innan utbetalningarna av ålderspensionen har börjat. Vid garanterat efterlevandeskydd bestäms ett försäkringsbelopp vid tecknandet. Detta försäkringsbelopp ligger till grund för efterlevandepensionen om det är högre än vid traditionell förvaltning: Garantivärdet och Försäkringskapitalet vid fondförvaltning: Fondandelsvärdet. För att teckna garanterat efterlevandeskydd krävs hälsoprövning. 14. Ersättning vid långvarig sjukdom 14.1 Premiebefrielse Vad innebär premiebefrielse? Försäkringen kan tecknas med rätt till premiebefrielse vid långvarig arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. Vid arbetsoförmåga om minst 25 procent inträder Swedbank Försäkring som premiebetalare till ålderspension och eventuellt garanterat efterlevnadskydd efter en karenstid på 90 dagar. Premien betalas av Swedbank Försäkring i samma grad som arbetsförmågan är nedsatt. Vid 100 procent arbetsoförmåga betalar Swedbank Försäkring hela premien (försäkringsbeloppet för premiebefrielsen). Premiebefrielse kan tecknas mellan 16 och 60 års ålder och gäller till pensionsåldern, dock längst till 65 år. Den som är fullt arbetsför har rätt att höja försäkringsbeloppet med högst 10 procent per år om premien är ett fast belopp eller med högst 15 procent (20 procent för anställd som inte är Företagare) om premien är bestämd i procent av lön eller inkomst. Höjning kan inte göras efter 60 års ålder. Premie för sjukförsäkring och premiebefrielse behöver inte betalas under tid och i den mån ersättning från försäkringarna utgår Vad kostar premiebefrielsen? Den årliga premien för premiebefrielsen är fyra procent av det avtalade försäkringsbeloppet.

5 14.2 Sjukförsäkringen Vad ger sjukförsäkringen för ersättning? Sjukförsäkringen kompletterar skyddet från Försäkringskassan. Det högsta försäkringsbelopp som går att välja ger en total inkomst vid sjukdom på som högst ca 90 % av din ordinarie inkomst. Rörelseidkare eller anställda i eget aktiebolag som ensam eller tillsammans med make/ sambo äger minst 20 % av aktierna i bolaget har möjlighet att få en högre ersättning än 90 %. Anledningen till detta är att Företagare ofta väljer att ta ut en lägre lön än vad rörelseresultatet medger för att konsolidera företaget. Om Företagaren insjuknar förlorar han inte bara lönen utan han går också miste om framtida värdestegring i företaget. Den lön som ska anges i ansökan är den som anmälts till försäkringskassan eller skulle ha anmälts om det inte funnits ett inkomsttak för sjukpenningen När ger försäkringen rätt till ersättning? Försäkringen betalar ut ersättning efter att sjukdomen varat viss tid, den s k karenstiden. Karenstiden väljs vid tecknandet och kan antingen vara 90 dagar eller tiden fram till det att sjukersättning eller aktivitetsersättning beviljas av försäkringskassan. I karenstiden får inräknas sjukperioder om minst 30 dagar under de senaste 360 dagarna. Arbetsoförmågan ska dessutom uppgå till minst 25 procent. Ersättning betalas ut med så stor del av försäkringsbeloppet som graden av arbetsoförmåga utgör. Vid 50 procents arbetsoförmåga betalas alltså ersättning ut med 50 procent av försäkringsbeloppet. Ersättning utbetalas så länge den som är försäkrad är sjuk, dock längst till 65 år Är ersättningsbeloppen indexerade? Vid sjukperioder som varar mer än 360 dagar höjs ersättningsbeloppet med förändringarna av prisbasbeloppet, dock högst 5 procent Kan man höja försäkringsbeloppet? Vid inkomstförändringar har den som är fullt arbetsför rätt att höja försäkringsbeloppet så att detta svarar mot den nya inkomsten. Höjningen får dock vara högst 10 procent per år om försäkringsbeloppet är ett bestämt belopp eller 15 procent (20 procent för anställd som inte är Företagare) om det är bestämt i procent av lön eller inkomst Vad kostar sjukförsäkringen? Premien för sjukförsäkringen bestäms för ett år i taget enligt gällande premietariff. Premiens storlek är beroende av försäkringsbelopp samt ålder och kön på den försäkrade. 15. Vad gäller vid utlandsvistelse? Vid vistelse utom Norden gäller premiebefrielseskyddet och sjukförsäkringen i 12 månader. Om den försäkrade är i svensk tjänst eller i tjänst hos utländskt företag eller internationell organisation med fast anknytning till Sverige, gäller den dock även efter det att vistelsen varat 12 månader. 16. Vilka inskränkningar gäller? Vid arbetsoförmåga på grund av utbrändhet, utmattningssyndrom, trötthet eller aste-ni, rygg-, led- eller muskelbesvär som ej kan påvisas ha orsakats av olycksfallsskada, fibromyalgi eller kroniskt smärttillstånd samt psykiska sjukdomar och symtom gäller vissa inskränkningar i rätten till ersättning från premiebefrielse- och sjukförsäkringen. Inskränkningen gäller om sjukdomen påvisas av en läkare inom 18 månader från den tidpunkt då försäkringen trädde i kraft eller senare återupptogs. Vid sjukfall kan Swedbank Försäkring avräkna försäkringstid i annat bolag från 18-månaders karens om den försäkrade har styrkt detta vid nyteckningstidpunkten. Dessutom finns inskränkningar i försäkringsskyddet för dödsfall och arbetsoförmåga vid särskilt riskfyllda idrotter eller sysselsättningar, atomkärnreaktion, vid krig och krigsliknande oroligheter samt vid långvarig vistelse utom Norden. 17. Är pensionsförsäkringen utmätningsfri? En tjänstepensionsförsäkring som ägs av arbetsgivare kan inte mätas ut vare sig för arbetsgivarens eller den försäkrades skulder. Om försäkringen ägs av den försäkrade kan den, innan den börjat utbetalas, endast utmätas för dennes skulder i den mån det under något av de senaste tio åren har betalats premier som överstiger dubbla genomsnittet av de premier som betalats under perioden eller den kortare tid som försäkringen gällt. När det gäller pensionsbelopp som utbetalas till den försäkrade eller förmånstagare gäller ett begränsat skydd för utmätning som bland annat beror på mottagarens ekonomiska förhållanden. För belopp som enligt förmånstagarförordnande tillfaller den försäkrades make eller den försäkrades eller makens barn som vid dödsfallet inte fyllt 25 år, skall ett belopp som motsvarar sex prisbasbelopp alltid undantas från utmätning för varje sådan förmånstagare. 18. Kan pengarna tas ut under spartiden? Utbetalning i förtid kan i undantagsfall göras genom s k återköp. Det innebär att försäkringen avslutas genom att Försäkringskapitalet eller fondandelsvärdet betalas ut med ett engångsbelopp. Återköp kan normalt endast göras med tillstånd från skattemyndigheten, t ex om den försäkrade befinner sig i ett mycket svårt ekonomiskt läge. Försäkring utan återbetalningsskydd eller garanterat efterlevandeskydd kan inte återköpas och inte heller tjänstepensionsförsäkring ägd av arbetsgivare. Försäkringen kan överlåtas endast vid äktenskapsskillnad eller utmätning samt, om den är en tjänstepensionsförsäkring, vid förändring av anställningsförhållande. Försäkringen kan inte pantsättas. 19. Vad menas med ägare, försäkringstagare, försäkrad och förmånstagare? Ägare är den som tecknar försäkringen, d v s ingår försäkringsavtal med Swedbank Försäkring. Ett annat ord för ägare är försäkringstagare. Försäkrad är den som har rätt till pensionen och på vars liv försäkringen gäller. Normalt är ägare och försäkrad samma person utom vid tjänstepensionsförsäkring, som oftast ägs av arbetsgivaren. Förmånstagare är den eller de personer som får pensionen om du dör: a) make/maka/registrerad partner eller f d make/maka/registrerad partner b) sambo eller f d sambo c) barn/styvbarn/fosterbarn till dig eller till någon av personerna under a) eller b). Anmälan av förmånstagare ska göras skriftligen till Swedbank Försäkring. Finns ingen förmånstagare anmäld vid dödsfall, görs ingen utbetalning av pension. 20. Vilka skatteregler gäller? 20.1 Avdragsrätt Swedbank Pensionsplan innehåller försäkringar som i inkomstskattelagen kallas pensionsförsäkringar. Om pensionsplanen tecknats till förmån för anställd, d v s den utgör en tjänstepensionsförsäkring, är den avdragsgill för arbetsgivaren med upp till 35 procent av den anställdes lön, dock max tio prisbasbelopp. Årets eller föregående räkenskapsårs lön får användas. Enligt en särskild kompletteringsregel kan högre avdrag medges t ex för att förbättra ett bristfälligt pensionsskydd. I lönen får även skattepliktiga förmåner, t ex bilförmån, inräknas. Näringsidkaren som har inkomst av aktiv näringsverksamhet får göra avdrag för premien på sin privata pensionsförsäkring i näringsverksamheten med kr samt 35 procent av inkomsten av näringsverksamheten. Avdraget får dock inte vara högre än 10 prisbasbelopp kr. Årets eller föregående års inkomst får användas som underlag Utbetalning All utbetalning från pensionsförsäkring beskattas som inkomst av tjänst. 5

6 20.3 Löneskatt Arbetsgivare som gör avdrag för tjänstepensionsförsäkring och näringsidkare som gör avdrag för premien i näringsverksamheten, ska betala särskild löneskatt på premien. Löneskatten är avdragsgill Avkastningsskatt Istället för skatt på kapital och utdelningar betalar Swedbank Försäkring en avkastningsskatt baserad på Försäkringskapitalets/ fondandelarnas värde vid beskattningsårets ingång. Skatteunderlaget multipliceras med den genomsnittliga statslåneräntan året före beskattningsåret. Skatten på det framräknade värdet är 15 procent per år, vilken tas ut från försäkringen i januari månad. 21. Kan pensionskapitalet flyttas? Under förutsättning att försäkringen innehåller återbetalningsskydd eller garanterat efterlevandeskydd och om övriga förutsättningar enligt villkoren och inkomstskattelagen är uppfyllda kan Försäkringskapitalet eller Fondandelsvärdet flyttas till annat försäkringsbolag. Om återbetalningsskydd eller garanterat efterlevandeskydd saknas krävs hälsoprövning varefter Swedbank Försäkring beslutar om du får flytta kapitalet. För att flytta pensionskapitalet tar Swedbank Försäkring ut en avgift, f n 500 kr, som dras från pensionskapitalet före flytt. Begäran om flytt ska göras på särskild blankett från Swedbank Försäkring. Vid flytt av pensionskapitalet upphör försäkringens riskförmåner att gälla. 22. Kan jag ångra mig? Swedbank Pensionsplan kan alltid sägas upp. Det innebär att riskförmånerna premiebefrielse, sjukförsäkring och garanterat efterlevandeskydd upphör att gälla. Pensionskapitalet kan dock inte utbetalas vid uppsägning utan får enligt lag inte utbetalas förrän tidigast vid 55 års ålder och då under minst fem år. 23. Om försäkringsavtalet Till grund för försäkringsavtalet ligger en försäkringsansökan. Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter lämnas i en hälsoförklaring kan försäkringsskyddet utebli eller försäkringsbeloppet sättas ned. Försäkringens omfattning, tidpunkter för utbetalning och utbetalningstid, förmånstagare m m framgår av ett försäkringsbesked som utfärdas vid tecknandet. För försäkringen gäller också Försäkringsvillkor Swedbank Pensionsplan. Försäkringsbesked och försäkringsvillkor utgör tillsammans Försäkringsavtalet. Försäkringsavtalet gäller så länge det finns ett sparande i försäkringen. Swedbank Försäkring kan ändra försäkringsvillkoren om det är nödvändigt på grund av ändrad lagstiftning, föreskrifter från myndigheter, ändrad lagtillämpning eller andra särskilda skäl, t ex av försäkringsteknisk art När börjar försäkringen gälla? Om försäkringen tecknats med Premiebefrielse, Sjukförsäkring eller garanterat efterlevandeskydd, gäller Swedbank Försäkrings ansvar från och med dagen efter den dag då ansökan om försäkring skickats till Swedbank Försäkring. Det förutsätter dock att försäkringen kan beviljas på normala villkor. I annat fall gäller ansvaret från det att försäkringstagaren accepterar de villkor Swedbank Försäkring erbjuder. Första premien måste betalas inom 14 dagar från det att försäkringsbesked översänts. I annat fall upphör Swedbank Försäkrings ansvar vid dödsfall eller arbetsoförmåga. 25. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) För TGL gäller särskilda villkor. Tjänstegrupplivförsäkringen bygger på ett gruppavtal som ingås mellan Swedbank Försäkring och arbetsgivaren/näringsidkaren. För att få teckna försäkringen måste den försäkrade omfattas av Swedbank Pensionsplan, vara minst 18 år och ej ha fyllt 65 år, arbeta minst 8 timmar i veckan och vara fullt arbetsför. Tjänstegrupplivförsäkringen ger skydd vid dödsfall. Ett försäkringsbelopp på sex prisbasbelopp (grundbelopp) betalas ut vid den försäkrades död före 55 års ålder. Efter 55 år trappas försäkringsbeloppet ner så att det vid 65 år är ett prisbasbelopp. Finns barn under 17 år vid dödsfall före 65 år utbetalas dock alltid sex prisbasbelopp. Försäkringen upphör vid pensionstidpunkten, d v s normalt vid 65 år, men kan vid fortsatt anställning gälla till 70 år. Har den försäkrade barn under 20 år betalas även ett barntillägg ut. Detta är 2 prisbasbelopp för varje barn under 17 år, 1,5 prisbasbelopp för varje barn mellan 17 och 19 år och 1 prisbasbelopp för varje barn mellan 19 och 20 år. Utöver grundbelopp och eventuella barntillägg betalas alltid ett halvt prisbasbelopp ut till dödsboet som begravningshjälp. Förmånstagare till grundbeloppet är, om den försäkrade inte skriftligen anmält annat till Swedbank Försäkring, den försäkrades make/ sambo/registrerade partner eller, om sådan saknas, barn. Saknas förmånstagare görs utbetalning till dödsboet. Barntillägg utbetalas alltid till barnet. Försäkringen upphör om den försäkrade arbetar mindre än 8 tim/ vecka i genomsnitt under en månad den försäkrade inte längre är anställd hos försäkringstagaren Företagare som är försäkrad upphör att driva näringsverksamheten gruppavtalet upphör att gälla en uppsägning på grund av dröjsmål med premien har fått verkan den försäkrade fyllt 70 år. Upphör försäkringen före 65 år finns möjlighet för den försäkrade att utan hälsoprövning teckna fortsättningsförsäkring på ett försäkringsbelopp motsvarande grundbeloppet. Ett efterskydd gäller på tre månader efter det att försäkringen upphört. Både rätten till fortsättningsförsäkring och efterskydd förutsätter att den försäkrade inte redan fått eller kan få motsvarande skydd på annat håll. Premien betalas av arbetsgivaren och är avdragsgill som personalkostnad. Försäkringsförmånen är skattefri för den anställde. Motsvarande gäller för försäkrad som är enskild näringsidkare. Avdragsrätt och skattefrihet förutsätter att den försäkrade inte omfattas av annan TGL-försäkring. Vid långvarig arbetsoförmåga om minst 25 procent är försäkringstagaren befriad från att betala premien. Premien för TGL uppgår f n till 50 kr/mån. 26. Vart vänder jag mig om jag vill veta mer? Har du frågor om sparandet, kontakta ditt bankkontor, telefonbanken eller Swedbank Försäkring, Stockholm. Telefon , telefax Vad händer om jag är inte är nöjd? Om du är missnöjd med Swedbank Försäkrings hantering av din försäkring ska du i första hand vända dig till ditt bankkontor. Är du missnöjd med det besked du får av banken kan du begära att få frågan prövad av Swedbanks klagomålsansvarige. Du kan även få din fråga prövad av Personförsäkringsnämnden, om den gäller frågor som rör medicinska bedömningar. Du kan i sista hand också vända dig till allmän domstol. 28. Hur behandlas mina personuppgifter? Personuppgifter som lämnas till bolag i Swedbanks koncern eller till sparbankerna, kan komma att behandlas i datasystem, dock endast i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundengagemang i koncernen och i sparbankerna. Även personuppgifter som inhämtas från annan än den kund som avses kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag och organisationer som samarbetar med bolag i Swedbanks koncern eller sparbankerna. Vid all behandling av personuppgifter beaktas såväl banksekretessen som reglerna i Personuppgiftslagen (PUL). Personuppgifter kan komma att arkiveras och behandlas även efter det att försäkring avslutats eller bolaget avböjt försäkring, dock inte under längre tid än som är nödvändigt för att kunna fullfölja avtal och rättsliga skyldigheter samt framställa rättsliga anspråk. Personuppgifter kan komma att behandlas för marknadsföringsändamål hos bolag i

7 Swedbanks koncern, hos sparbankerna och hos dessa bolags samarbetspartners. Personuppgifter som kommer att behandlas är uppgifter om försäkringstagare, försäkrad, inbetalare, förmånstagare och panthavare såsom exempelvis allmänna namn- och adressuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke och medborgarskap, ekonomiska förhållanden och hälsotillstånd. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Swedbanks eller sparbankernas kontor, vilka också tar emot begäran om rättelse av personuppgift. Personuppgiftsansvarig är Swedbank Försäkring AB, org nr Du kan genom skriftlig ansökan, en gång om året, kostnadsfritt begära att få besked om vilka personuppgifter som rör dig samt skrifligen anmäla att dina personuppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Adress och telefonnummer hittar du under avsnittet Vart vänder jag mig om jag vill veta mer?. 29. Registrering av anmälda skador i gemensamt skadeanmälningsregister GSR För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som baseras på oriktiga uppgifter använder sig Swedbank Försäkring av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Personuppgiftsansvarig för GSR är Försäkringsförbundet, Box 24043, Sthlm. När en skada anmäls till bolaget, anmäls denna (skadetyp, skadedatum, skade-, organisations- och personnummer) även för registrering i GSR. Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. Detta dokument innehåller allmän information om ett produkterbjudande från Swedbank Försäkring. För att avgöra om produkten är lämplig för just dig, krävs en individuell rådgivning som bland annat omfattar en kartläggning av dina ekonomiska förhållanden och dina personliga önskemål. Villkor Försäkringsvillkor Swedbank Pensionsplan 0611 Gäller från Försäkringsavtalet 1.1 Parter Ett försäkringsavtal om Swedbank Pensionsplan kan omfatta ålderspension med traditionell förvaltning eller fondförvaltning samt riskförmåner i form av premiebefrielseförsäkring, sjukförsäkring samt garanterat efterlevandeskydd. Ett försäkringsavtal gäller för en försäkrad. Ålderspension ingår alltid, dock att personer som är under 25 år vid teckningstillfället kan omfattas endast av sjukförsäkring. Swedbank Pensionsplan kan tecknas av arbetsgivare till förmån för anställd samt av näringsidkare som driver näringsverksamhet i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag. Försäkrad skall för att omfattas av premiebefrielse- och/eller sjukförsäkringsförmåner ha en sjukpenninggrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Swedbank Pensionsplan kan tecknas mot engångspremie men kan då endast avse ålderspension med eller utan återbetalningsskydd. Vilka försäkringsförmåner som gäller för den försäkrade framgår av det senaste utfärdade försäkringsbeskedet. Parter i försäkringsavtalet är å ena sidan försäkringstagaren och å andra sidan Swedbank Försäkring AB, org nr Försäkringstagare till tjänstepensionsförsäkring kan vara den försäkrades arbetsgivare eller den försäkrade. Vid arbetsgivarägd försäkring tillkommer rätten att insätta förmånstagare till efterlevandeskydd samt, vid fondförvaltning, välja och byta fonder, den försäkrade ensam. Den försäkrade äger inte i övrigt rätt att förfoga över försäkringen. Försäkringsavtalet grundar sig på de uppgifter som försäkringstagaren eller den försäkrade skriftligen eller på annat sätt enligt avtal lämnat till Swedbank Försäkring. För försäkringsavtalet gäller vad som anges i försäkringsbesked och därtill hörande handlingar samt i de övriga handlingar som Swedbank Försäkring vid var tidpunkt tillhandahåller för tecknande, ändring eller komplettering av försäkringsavtalet. Vidare gäller dessa försäkringsvillkor, lagen om försäkringsavtal, lagen om försäkringsrörelse och allmän svensk lag i övrigt. För försäkringsavtalet tillämpas svensk lag oavsett var försäkringstagaren har sin vistelseort. För försäkringsavtal vari ingår endast ålderspension, med eller utan återbetalningsskydd, gäller inte följande avsnitt i dessa villkor: 2, 3.2, 6.2, 11, 12, 13.4, 20 och Försäkringstid Försäkringsavtalet gäller endast så länge det finns ett tillgodohavande i ålderspensionen. För riskförmånerna gäller dessutom följande. Sjuk- och premiebefrielseförsäkringen gäller till den avtalade utbetalningsåldern för ålderspensionen, dock längst till den första i den månad den försäkrade fyller 65 år. Försäkringarna upphör vid försäkringstidens slut att gälla utan föregående uppsägning och utan någon rätt till förlängning. Om den avtalade utbetalningsdagen för ålderspensionen begärs framflyttad till en tidpunkt efter det att den försäkrade fyllt 60 år, medges förlängning av premiebefrielseförsäkringen till längst 65 år endast mot prövning av den försäkrades hälsa. Om ålderspension tas ut endast delvis nedsätts försäkringsbeloppen i sjuk- och premiebefrielseförsäkringen i samma grad som pensionen utgår. Om exempelvis pensionsuttag görs med 50 % nedsätts försäkringsbeloppen med 50 %. Sjukförsäkringsbeloppet kan dock även komma att förändras på grund av överförsäkringsreglerna i punkt Garanterat efterlevandeskydd gäller längst fram till den avtalade pensionsåldern och aldrig längre än till den försäkrades 75-årsdag. Det upphör även i det fall ålderspensionen endast delvis tas ut. 1.3 Swedbank Försäkrings uppsägningsrätt Swedbank Försäkring äger rätt att säga upp premiebefrielse- och sjukförsäkring samt garanterat efterlevandeskydd vid slutet av en premieperiod om den försäkrades anställning hos den arbetsgivare vari försäkringen utgör tjänstepensionsförsäkring upphör. Detsamma gäller om försäkringen tecknats av näringsidkare som driver aktiv näringsverksamhet i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag och denne upphör med näringsverksamheten. En uppsägning får verkan tidigast en månad efter det att den avsänts från Swedbank Försäkring. Om den försäkrade inom tre månader från det att anställningen hos den tidigare arbetsgivaren upphört anställs hos annat företag som åtar sig att betala premierna såsom tjänstepensionsförsäkring, får riskförmånerna utan hälsoprövning behållas på den nivå som gällde vid den tidigare anställningens upphörande. Detsamma gäller om den försäkrade inom samma tid startar aktiv näringsverksamhet i form av enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag. Nedsättning av sjukförsäkring kan dock ske med hänsyn till överförsäkringsreglerna i punkt Skadefall som pågår vid den tidpunkt för- 7

8 säkringen ska upphöra att gälla enligt första stycket eller som inträffar under efterskyddstid (se punkt 18), ersätts så länge arbetsoförmågan varar. Om den försäkrade efter att ha återfått sin arbetsförmåga, åter insjuknar inom sex månader av samma anledning, har den försäkrade åter rätt till ersättning så länge arbetsoförmågan består. Ersättning enligt vad nu sagts utgår dock aldrig längre än till den tidpunkt den skulle ha utgått om försäkringen inte hade sagts upp. Om försäkringsavtalet gällt under minst två år och pensionskapitalet understiger 20 procent av gällande prisbasbelopp, har Swedbank Försäkring rätt att säga upp försäkringsavtalet och utbetala pensionskapitalet i form av ett engångsbelopp. Uppsägningen får verkan 30 dagar efter det att Swedbank Försäkring avsänt meddelande till försäkringstagaren därom. I övrigt äger Swedbank Försäkring säga upp försäkringsavtalet till upphörande i förtid endast vid bristande premiebetalning eller vid brott mot upplysningsplikten. 1.4 Försäkringstagarens uppsägningsrätt Försäkringstagaren har alltid rätt att när som helst säga upp försäkringsavtalet till upphörande omedelbart eller vid viss framtida tidpunkt. En sådan uppsägning innebär att samtliga riskförmåner - i den mån sådana ingått i försäkringsavtalet - upphör. Försäkringsavtalets förmåner består därefter av ålderspension och, om det i försäkringen ingått efterlevandeskydd (se punkt 13), återbetalningsskydd. Uppsägningen kan begränsas till att avse en eller vissa riskförmåner. Utbetalning av sparandet kan endast göras i enlighet med punkt 8 eller Definitioner Ägare och försäkringstagare är den som ingår försäkringsavtal med Swedbank Försäkring eller den till vilken försäkringsavtalet överlåtits. Försäkrad är den på vars liv eller hälsa försäkring gäller. Pensionskapital är det aktuella värdet av sparandet till ålderspensionen. Vid traditionell förvaltning utgörs pensionskapitalet av Försäkringskapitalet och vid fondförvaltning av fondandelsvärdet. Spartid är tiden fram till det att pensionsutbetalningarna påbörjas. Utbetalningstid är den tid under vilken pensionsutbetalningarna pågår. 1.6 Swedbank Försäkrings rätt att ändra villkoren Swedbank Försäkring förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor under försäkringstiden, i den mån detta blir nödvändigt med hänsyn till ändrad lagstiftning, myndigheters föreskrifter eller ändrad lagtillämpning. Swedbank Försäkring har även rätt att ändra dessa villkor, om de allmänna förutsättningarna för villkorens tillämplighet förändras på 8 sådant sätt att villkorsändringen med hänsyn till försäkringens art eller annan särskild omständighet kan anses sakligt befogad eller om ändringen generellt inte kan anses innebära en betydande nackdel för försäkringstagaren. En ändring av villkoren träder i kraft en månad efter det att Swedbank Försäkring avsänt information om ändringen samt de nya villkoren till försäkringstagaren, eller den tidigare tidpunkt som följer av lag. En ändring som generellt kan anses vara obetydlig för försäkringstagaren får genomföras utan att försäkringstagaren informeras särskilt. För det fall Swedbank Försäkring äger rätt att säga upp försäkringsavtalet enligt punkt 1.3, har Swedbank Försäkring rätt att istället erbjuda försäkring på förändrade villkor. 1.7 Anmäld lön eller inkomst Sjukförsäkringsbelopp samt premie för ålderspension är i vissa fall bestämda utifrån den försäkrades lön eller inkomst. Med lön avses i dessa fall den lön som försäkringstagaren har anmält till Swedbank Försäkring. Med inkomst förstås den inkomst av aktiv näringsverksamhet som den försäkrade kan ha då anställningsförhållande inte föreligger. För Företagare som driver verksamhet i aktiebolag, gäller att inkomsten ska ha genererats av den egna arbetsinsatsen. Detta innebär att inkomsten, för att grunda rätt till ersättning från sjukförsäkringen, vid inkomstbeskattningen skulle ha ansetts utgöra inkomst från aktiv näringsverksamhet om verksamheten bedrivits i annan företagsform. Lönen eller inkomsten ska vidare vara den försäkrades huvudsakliga inkomst. För Företagare (se definition punkt 2.1) görs vid skadefall en jämförelse mellan den till Swedbank Försäkring anmälda inkomsten och den före skadefallet senast kända taxerade inkomsten av tjänst eller näringsverksamhet. Om den anmälda inkomsten är högre än den taxerade inkomsten måste Företagaren visa att företaget varaktigt kan generera en arbetsinkomst som minst uppgår till den anmälda inkomsten. Om så sker utgår ersättning utifrån den anmälda inkomsten. Den anmälda lönen eller inkomsten tillämpas från den 1:a i månaden efter den under vilken Swedbank Försäkrings huvudkontor mottagit anmälan om ny lön eller inkomst eller från ingången av en i anmälan angiven annan månad. Höjd lön eller inkomst kan dock inte få retroaktiv verkan för riskförmåner. Retroaktiv sänkning av lön medför ingen rätt till återbetalning av premier. Vid ändring av anmäld lön eller inkomst föreligger vissa begränsningar att erhålla förmåner beräknade utifrån den höjda anmälda lönen eller inkomsten. Vid anmälan av lön eller inkomst avseende sjukförsäkring skall tillämpas det inkomstbegrepp som gäller vid beräkning av sjukpenningförmåner enligt lagen om allmän försäkring, bortsett från de inkomsttak som kan finnas i dessa regler. Om Företagare under uppbyggnadsskedet av sitt företag ej kan styrka en faktiskt högre lön eller inkomst, begränsas den sjukförsäkringsgrundande lönen eller inkomsten under de första två verksamhetsåren. Om verksamheten drivs i aktiebolagsform begränsas lönen till högst fem prisbasbelopp. Vid övriga verksamhetsformer begränsas inkomsten till högst tre prisbasbelopp. Skulle lönen/inkomsten vara lägre gäller reglerna för överförsäkring i punkt För att verksamhet ska anses påbörjad krävs att den försäkrade är aktiv i verksamheten genom egen arbetsinsats och att dennes huvudsakliga inkomst härrör från verksamheten. Med första verksamhetsår avses tiden från det att verksamheten påbörjats enligt vad nu sagts och 12 månader framåt. Vad som avses med Företagare framgår av punkten Pensionsförsäkring Försäkringar som ingår i Swedbank Pensionsplan är skattemässigt pensionsförsäkringar. Det innebär att de inte kan pantsättas eller belånas och inte heller ändras så att de förlorar sin karaktär av pensionsförsäkring. En pensionsförsäkring får återköpas, överlåtas och förmånstagare insättas endast i den utsträckning detta är tillåtet enligt Inkomstskattelagen. 2. Hälsoprövning För försäkringsavtalet gäller de regler för hälsoprövning som Swedbank Försäkring vid var tid tillämpar. Nedanstående regler kan därför komma att ändras av Swedbank Försäkring under försäkringsavtalstiden utan särskild underrättelse. 2.1 När och hur görs hälsoprövning Om minst tio personer i samma företag samtidigt ansöker om Swedbank Pensionsplan omfattande någon av förmånerna sjukförsäkring och premiebefrielse på likartade villkor, kan anslutning av anställd som inte är Företagare ske mot intyg om full arbetsförhet under förutsättning att minst tio anställda uppfyller detta krav. Om dessa förutsättningar var uppfyllda då avtalet om pensionsplanen ingicks och minst 10 anställda fortfarande är försäkrade med de angivna förmånerna, kan även personer som senare anställs och som inte är Företagare, anslutas mot intyg om full arbetsförhet. Anslutning måste dock ske inom tre månader från anställningen. I de fall förutsättningarna i första stycket ej föreligger, krävs fullständig hälsoförklaring för varje person som ska omfattas av någon riskförmån. Detsamma gäller vid nyanslutning av försäkrad om antalet personer som omfattas

9 av någon riskförmån inte längre uppgår till tio eller om nyanställd ansluts senare än tre månader efter anställningsdagen. För anslutning av Företagare krävs alltid fullständig hälsoförklaring. Med Företagare avses i företag som ej är juridisk person, samtliga ägare, i handelsbolag samtliga ägare, delägare och komplementär i kommanditbolag, i aktiebolag den som ensam eller tillsammans med make, sambo, förälder eller barn äger minst en tredjedel av aktierna i bolaget samt i företaget verksam make, sambo, förälder eller barn till Företagare. Intyg om arbetsförhet respektive hälsoförklaring lämnas enligt formulär som Swedbank Försäkring vid var tidpunkt tillämpar. För det fall att det vid den tidpunkt då den försäkrade ansluts till Swedbank Pensionsplan visar sig att försäkringsbeloppet för den försäkrade överstiger en vid var tid gällande gräns som Swedbank Försäkring tillämpar för krav på utökade hälsouppgifter/läkarutlåtande vid nyteckning, har Swedbank Försäkring, oberoende av vad som framgår ovan, rätt att kräva att den försäkrade genomgår en fullständig hälsoprövning med godkänt resultat innan försäkringen träder i kraft. Detsamma gäller om det visar sig att försäkringsbeloppet för den försäkrade överstiger en vid var tid gällande gräns som Swedbank Försäkring tillämpar för krav på specialistundersökning. Vid bedömningen av om gränsen för utökade hälsouppgifter/ läkarutlåtande respektive specialistundersökning överstigs har Swedbank Försäkring rätt att göra en sammanläggning av samtliga försäkringar som den försäkrade omfattas av hos Swedbank Försäkring. Sammanläggning görs separat avseende försäkringsförmån för den försäkrades arbetsoförmåga respektive dödsfall. 2.2 Återförsäkring Om Swedbank Försäkring enligt tillämpade regler ska återförsäkra någon del av försäkringen på grund av försäkringens storlek omfattas den försäkrade av riskförmåner först när återförsäkringen beviljats. 3. Ändringsmöjligheter 3.1 Vilka ändringar kan göras? Om försäkringstagaren har medgivit det samt under förutsättning att den försäkrade anslutits till riskförmåner i plan med stöd av intyg om arbetsförhet, kan den försäkrade inom 90 dagar från anslutningsdagen och under förutsättning att hon/han fortfarande är arbetsför, göra följande ändringar. Återbetalningsskydd kan läggas till Garanterat efterlevandeskydd kan läggas till eller höjas Det garanterade efterlevandeskyddet får högst uppgå till det högsta belopp Swedbank Försäkring tillåter för denna försäkringsförmån utan krav på läkarutlåtande. För ändring enligt ovan som begärs i andra fall, krävs fullständig hälsoförklaring varefter Swedbank Försäkring bedömer om den begärda ändringen kan godkännas. Återbetalningsskydd kan dock väljas till utan hälsoprövning vid s k familjehändelse, se punkt Garanterat efterlevandeskydd kan inte väljas till efter 75 års ålder. Försäkrad kan alltid när som helst Välja bort återbetalningsskydd Välja bort eller sänka garanterat efterlevandeskydd Ändra förmånstagarförordnandet avseende återbetalningsskydd och garanterat efterlevandeskydd Flytta sparandet i ålderspensionen från traditionell förvaltning till fondförvaltning och vice versa enligt reglerna i punkt 9.7 resp Komplettering med eller höjning av efterlevandeskydd kan inte göras efter det att försäkringsutbetalningarna påbörjats. 3.2 Höjning av försäkringsskydd utan hälsoprövning Av dessa försäkringsvillkor framgår vissa möjligheter att, utan hälsoprövning, höja försäkringsbeloppen under förutsättning att den försäkrade är fullt arbetsför vid tidpunkten för höjningen. För det fall önskad höjning av försäkringsbelopp leder till att den vid var tid gällande gräns som Swedbank Försäkring tillämpar för krav på utökade hälsouppgifter/läkarutlåtande vid nyteckning överskrids, har dock Swedbank Försäkring rätt att kräva att den försäkrade genomgår en sedvanlig hälsoprövning med godkänt resultat innan ändringen av försäkringen träder i kraft. Detsamma gäller om den önskade höjningen av försäkringsbeloppet leder till att den vid var tid gällande gräns som Swedbank Försäkring tillämpar för krav på specialistundersökning vid nyteckning av motsvarande försäkring och försäkringsbelopp överskrids. Vid bedömningen av om gränsen för utökade hälsouppgifter/ läkarutlåtande respektive specialistundersökning överskrids har Swedbank Försäkring rätt att göra en sammanläggning av samtliga försäkringar som den försäkrade omfattas av hos Swedbank Försäkring. Sammanläggning görs separat för försäkringsförmåner gällande för arbetsoförmåga respektive dödsfall. 4. Förmånstagare 4.1 Vem är förmånstagare? Om arbetsgivaren är försäkringstagare, är den försäkrade alltid förmånstagare till ålderspension och sjukförsäkring. Detta förordnande kan inte återkallas. Rätten att insätta förmånstagare till belopp som utfaller efter den försäkrades död, tillkommer dock alltid den försäkrade ensam. För att återbetalningsskydd och garanterat efterlevandeskydd ska utbetalas krävs att förmånstagare finns insatt. Förmånstagare till återbetalningsskydd och garanterat efterlevandeskydd vid den försäkrades död är - om den försäkrade inte förordnat annat - i första hand den försäkrades make/maka/sambo/ registrerad partner och i andra hand den försäkrades barn. Möjliga förmånstagare till återbetalningsskydd och garanterat efterlevandeskydd är; a) make/registrerad partner eller tidigare make/ registrerad partner b) sambo eller tidigare sambo c) barn/styvbarn/fosterbarn till den försäkrade eller till någon person enligt a) eller b). Barns avkomlingar får inte vara förmånstagare. Finns det flera barn som är förmånstagare fördelas pensionen i lika proportioner såvida inget annat anges. Styvbarn/fosterbarn till den försäkrade eller barn/ styvbarn/fosterbarn till någon person enligt a) eller b) måste namnges för att omfattas av förmånstagarförordnandet. Förmånstagare erhåller förfoganderätt till sin del av försäkringen vid den försäkrades död, om ej annat föreskrivits. Förmånstagarförordnande ska anmälas skriftligen till Swedbank Försäkring. 4.2 Tolkningsregler för förmånstagarförordnande Nedanstående gäller om inte annat föreskrivits. Har nedanstående begrepp använts i förmånstagarförordnande ska de anses ha följande innebörd. Make. Med make menas person med vilken man var gift vid dödsfallet. Förordnande till make gäller inte under tid då mål om äktenskapsskillnad pågår. Detta gäller även vid förordnande av typ min make NN. Förordnande till make som endast angivits med namn gäller oavsett om äktenskapet består eller inte. Med make avses även registrerad partner enligt lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap utan att detta särskilt anges. Sambo. Med sambo förstås sambo enligt sambolagen (2003:376). Förordnande till förmån för sambo förfaller om samboförhållandet upphör. Detsamma gäller om förordnandet är av typ min sambo NN. Förordnande till sambo som endast angivits med namn, gäller även efter det att samboförhållandet upphört. 9

10 Barn. Med barn förstås den försäkrades arvsberättigade barn i första led, det vill säga ej barnbarn. Styvbarn/fosterbarn samt bortadopterat barn omfattas ej av begreppet barn. Ska sådant barn vara förmånstagare ska det anges med namn och personnummer i förmånstagarförordnandet. Vidare gäller följande. Har uttryck som lika fördelning, till lika delar eller liknande använts, betraktas varje namngiven individ eller grupp av förmånstagare som en enhet. Om förordnandet exempelvis lyder make och barn till lika delar, blir fördelningen om det finns make och två barn hälften till make och en fjärdedel till vardera barnet. Har förordnande gjorts som innebär att förmånstagare ska inträda i ordningsföljd efter varandra, ska om ej annat kan utläsas av förordnandet förmånstagare i andra hand inträda först när förmånstagare i första hand saknas; förmånstagare i tredje hand inträda när förmånstagare i andra hand saknas o s v. Avliden förmånstagares del tillfaller således kvarvarande förmånstagare i den krets av förmånstagare som den avlidne tillhörde och fördelas dem emellan utan att den relativa fördelningen dem emellan förändras. Om förmånstagare avlidit eller om förordnandet avseende denne har förfallit, eller om det av annan orsak inte kan verkställas, och kan varken av förordnandet, av ovanstående tolkningsregler eller av övriga omständigheter utläsas vem som ska träda in i förmånstagarens ställe, ska övriga förmånstagares andel eller belopp ökas utan att den relativa fördelningen dem emellan förändras. 4.3 Avstående Förmånstagare som inte vill utnyttja sin förmånstagarrätt kan helt eller delvis avstå från den. Om inte annat framgår av förordnandet, inträder den eller de som enligt förordnandet skulle ha fått utbetalningen om den avstående avlidit. Avståenden ska göras innan förmånstagare tillträtt sitt förvärv. Har ett avstående gjorts och det senare kommer att saknas förmånstagare till det som avståtts, inträder åter den avstående som förmånstagare till det avstådda Ikraftträdande Försäkringsavtalet träder ikraft dagen efter den dag då ansökan skickats till Swedbank Försäkring under förutsättning att bolaget kan bevilja sökt försäkringsskydd i sin helhet med normal premie och utan förbehåll och om det inte av ansökningshandlingen eller på annat sätt framgår att försäkringsskyddet ska träda ikraft senare. Kan försäkringsförmån inte beviljas mot normal premie eller utan förbehåll gäller Swedbank Försäkrings ansvar från det att försäkringstagaren har accepterat de av Swedbank Försäkring erbjudna villkoren. Om Swedbank Försäkring enligt tillämpade regler ska teckna återförsäkring för del av eller hel riskförmån, inträder ansvarigheten för sådan del först när återförsäkringen beviljats. Om sökt riskförmån inte kan beviljas på normala villkor, kommer försäkringstagaren och den försäkrade att underrättas om detta. Försäkringstagaren får då möjlighet att ta ställning till om försäkringsavtalet ska ingås på de erbjudna villkoren. Om dessa inte accepteras och eventuellt erlagda premier för ålderspensionen önskas återbetalda, ska detta meddelas Swedbank Försäkring inom trettio dagar från det att underrättelse enligt ovan lämnats. Eventuellt erlagda riskpremier återbetalas alltid. Vad ovan sagts gäller även vid ansökan om utökning av befintligt försäkringsskydd. 6. Premier 6.1 Premie för ålderspension Premie för ålderspensionsförmån placeras antingen i traditionell förvaltning (punkt 9) eller fondförvaltning (punkt 10). 6.2 Premier för riskförmåner Premierna för riskförmåner, d v s efterlevandeskydd, sjukförsäkring och premiebefrielse, bestäms vid varje tidpunkt utifrån försäkringsriskens storlek samt aktsamma antaganden om framtida avkastning, försäkringsrisker, driftkostnader och skatt. Swedbank Försäkring har rätt att ändra antagandena löpande Premie för dödsfallsrisk Om det belopp Swedbank Försäkring skulle utbetala vid ett dödsfall under spartiden är högre än pensionskapitalet per dödsfallsregleringsdagen (se punkt 14), utgör skillnaden försäkringens positiva risksumma. För denna risk, tar Swedbank Försäkring ut en premie som är lika med risksumman vid den tidpunkt avgiften tas ut multiplicerad med den aktuella dödligheten. Dödligheten är lika med de tal som anges i Bilaga 1, tabell Premie för premiebefrielseförsäkring Premien för premiebefrielseförsäkring uppgår till en procentuell andel av den premie som omfattas av rätt till premiebefrielse. Premiens storlek framgår av Bilaga Premie för sjukförsäkring Premien beräknas vid varje förfallodag på grundval av den försäkrades ålder, kön, gällande försäkringsbelopp och Swedbank Försäkrings då gällande premietariff och i förekommande fall även med hänsyn till den procentuella premieförhöjning som gäller för försäkringen. 6.3 Arvsvinst Vid s k negativ risksumma uppkommer arvsvinster. Med negativ risksumma menas att Swedbank Försäkrings utbetalningsansvar vid den försäkrades död understiger pensionskapitalet per dödsfallsregleringsdagen. Den årliga arvsvinsten är lika med den negativa risksumman multiplicerad med den aktuella dödligheten, vid den tidpunkt då avgifterna tas ut. Dödligheten är lika med de tal som anges i Avgiftsbilagan, tabell 2. Arvsvinsten tillförs pensionskapitalet genom att Swedbank Försäkring gör inbetalningar till ålderspensionen vid samma tidpunkter som uttag för avgifter görs. 6.4 Ansvar för att premie betalas Swedbank Försäkring åtar sig inget ansvar vare sig mot arbetsgivare eller försäkrad för att premiebetalning sker med annat belopp än det som överenskommits dem emellan eller att premiebetalning underlåtes. 6.5 Lägsta premie Avtalad premie för ålderspension får inte understiga den minimipremie som Swedbank Försäkring vid var tidpunkt tillämpar för nyteckning av Swedbank Pensionsplan. 6.6 Återbetalning av premie Arbetsgivare äger rätt att begära återbetalning av premie som belöper på tid efter det att den försäkrade upphört att vara anställd i företaget eller avlidit. Detsamma gäller om premie inbetalats för tid under vilken premiebefrielse beviljats enligt punkt 12. Premie för riskförmåner återbetalas endast för tid som belöper från och med den första i månaden efter det att begäran om återbetalning inkommit till Swedbank Försäkrings huvudkontor. Premie för ålderspension återbetalas inte för längre tid tillbaka än sex månader från det att begäran inkommit. Återbetalning av premie på grund av lönesänkning, premiesänkning och sänkning av riskförmåner görs inte. Detsamma gäller vid uppsägning och överlåtelse av försäkringsavtal utan samband med anställnings upphörande eller dödsfall. Swedbank Försäkring åtar sig inget ansvar gentemot den försäkrade eller förmånstagare för att återbetalning av premie föranletts av att arbetsgivaren lämnat felaktiga uppgifter till Swedbank Försäkring eller att återbetalningen strider mot vad som kan ha överenskommits mellan arbetsgivaren och den försäkrade. Detsamma gäller, om den försäkrade på grund av felaktiga uppgifter från arbetsgivaren eller på grund av arbetsgivarens underlåtenhet att anmäla förändringar i anställningsförhållandena, blivit försäkrad med för lågt belopp. Återbetalning av premie för ålderspensionen görs ur pensionskapitalet under förutsättning att detta förslår - med inbetalat belopp, d v s hänsyn tas inte till hur värdet av inbe-

11 talningarna utvecklats. Uttagna avgifter och skatter återbetalas inte. 7. Premiebetalning 7.1 När ska premien betalas? Med premie avses nedan det sammanlagda beloppet av premierna för de i försäkringsavtalet ingående försäkringsförmånerna. Betalning av premier för enbart riskförmåner kan med bibehållet försäkringsskydd endast göras enligt reglerna för premieuppehåll (se punkt 7.2) eller om den försäkrade är under 25 år och endast omfattas av sjukförsäkring. Första premien ska betalas senast 14 dagar från det att Swedbank Försäkring översänt försäkringsbesked. Betalas premien inte inom denna tid har Swedbank Försäkring rätt att säga upp försäkringsavtalet till upphörande 14 dagar efter det att uppsägningen avsändes. Fortsättningspremier ska betalas senast på förfallodagen. Betalas inte premien på förfallodagen har Swedbank Försäkring rätt att säga upp försäkringsavtalet. Uppsägningen får verkan 14 dagar efter den dagen uppsägningen avsändes till försäkringstagaren, om inte premien betalas inom denna frist. Pågående utbetalningar från sjuk- och premiebefrielseförsäkring upphör vid den tidpunkt uppsägningen får verkan. Betalas premien senare men inom 90 dagar från det att uppsägningen fått verkan börjar Swedbank Försäkrings ansvar åter att gälla. Ansvaret gäller dock inte sjuk- och skadefall som inträffat före den tidpunkt försäkringen på nytt börjar gälla. Rätten till återupplivning finns inte om försäkringsavtalet sagts upp på grund av dröjsmål med betalning av första premien. 7.2 Premieuppehåll vid tjänstledighet (gäller endast tjänstepensionsförsäkring) Om den försäkrade med stöd av lagstiftning är tjänstledig på grund av föräldraledighet, studier eller militärtjänst föreligger rätt till premieuppehåll. Premieuppehållet kan avse inbetalningen av premie avseende samtliga förmåner, d v s ålderspension och riskförmåner (fullt premieuppehåll) eller avse endast ålderspensionen (premieuppehåll avseende sparande) Allmänt om premieuppehåll vid tjänstledighet Premieuppehåll kan beviljas när som helst under försäkringstiden under förutsättning att minst en månadspremie har betalats, dock tidigast från tjänstledighetens början och endast från den 1:a i månaden efter den då anmälan om premieuppehåll inkom till Swedbank Försäkrings huvudkontor. Premieuppehåll får sammanlagt uppgå till högst 36 månader. Vid beräkning av sammanlagd premieuppehållstid ska tidigare premieuppehållstid, som den försäkrade omfattats av hos såväl nuvarande som tidigare arbetsgivare, medräknas. Kortaste premieuppehåll är sex månader. Ansökan om premieuppehåll görs på blankett som Swedbank Försäkring tillhandahåller Fullt premieuppehåll vid tjänstledighet Vid fullt premieuppehåll betalas ingen premie till vare sig ålderspensionen eller sjuk- och premiebefrielseförsäkringarna. Ingen ersättning utgår från premiebefrielseförsäkring, sjukförsäkring eller garanterat efterlevandeskydd på grund av sjukdom, olycksfall eller dödsfall som inträffar under premieuppehållstiden. Vid premieuppehållstidens slut föreligger rätt till återupplivning av riskförmånerna utan hälsoprövning. Arbetsoförmåga på grund av sjukdom och olycksfall som inträffat under premieuppehållet och som pågår vid premieuppehållets slut ersätts dock inte. Sådan period av arbetsoförmåga får heller inte oavsett om den ligger inom premieuppehållstiden eller därefter - inräknas i karenstid vid nytt sjuk- eller skadefall Premieuppehåll avseende sparande vid tjänstledighet Vid begränsat premieuppehåll betalas premierna för riskförmånerna men inte premien till ålderspensionen. Ersättning från riskförsäkringarna utgår enligt samma regler som om premieuppehåll inte hade gällt. Att rätten till sjukersättning kan vara begränsad på grund av överförsäkring följer av punkt Premieuppehåll i övrigt För försäkringsavtal som gällt i 12 månader, föreligger oberoende av orsak rätt till uppehåll med premiebetalningen avseende ålderspensionen, under längst två perioder om vardera högst tolv månader. För att det andra premieuppehållet ska medges krävs att premier för såväl ålderspension som riskförmåner har betalats under minst 24 månader från det att det första premieuppehållet upphörde. Premieuppehåll medges tidigast från den 1:a i månaden efter den då anmälan om premieuppehåll inkom till Swedbank Försäkrings huvudkontor. Under premieuppehållet ska premierna för samtliga riskförmåner betalas. Ersättning från riskförsäkringarna utgår enligt samma regler som om premieuppehåll inte hade gällt. Att rätten till sjukersättning kan vara begränsad på grund av överförsäkring följer av punkt Ansvar för fel Kan premiebetalning av någon anledning inte hänföras till rätt försäkring och beror felet inte på Swedbank Försäkring, görs placering i försäkringen när betalningen identifierats. Betalas premie in med högre belopp än det som fakturerats, avräknas det överskjutande beloppet från nästkommande faktura. Överskjutande belopp placeras således inte på försäkringen förrän vid nästa förfallodag. Betalas premie in med för lågt belopp, placeras beloppet på försäkringen tidigast när orsaken till den avvikande inbetalningen utretts och felande belopp inbetalats. Swedbank Försäkring ansvarar i ovanstående fall inte för eventuella kurs- eller värdeförluster till följd av att betalning inte kunnat identifieras eller gjorts med avvikande belopp. 8. Ålderspension 8.1 Inledning Den försäkrade kan vad avser ålderspensionen välja mellan Traditionell förvaltning och Fondförvaltning. 8.2 Utbetalning av ålderspension Utbetalning av ålderspension kan tidigast göras i enlighet med vid var tid gällande skattelagstiftning. Till grund för utbetalningarna av ålderspension från traditionell förvaltning, ligger det högsta av Garantivärdet och Försäkringskapitalet vid utbetalningstidpunkten. Från fondförvaltningen ligger fondandelsvärdet vid varje tidpunkt till grund för utbetalningarna. Pensionsbeloppet bestäms med stöd av ett genom försäkringstekniska metoder fastställt delningstal (se punkten 8.6). Den försäkrade, kan innan utbetalningarna påbörjas, välja om utbetalningen ska göras enligt punkt 8.3, 8.4 eller 8.5. Om försäkringen under spartiden gällt utan återbetalningsskydd, kan endast alternativ 8.5 väljas. Om pensionskapitalet vid första utbetalningstillfället är mindre än 30 procent av gällande prisbasbelopp har Swedbank Försäkring rätt att ersätta de periodiska utbetalningarna med en engångsutbetalning. Swedbank Försäkring äger rätt att förkorta den valda utbetalningstiden eller ändra utbetalningstermin så att beloppet per utbetalningstillfälle uppgår till minst det belopp som Swedbank Försäkring vid var tid anger. Efter det att utbetalningarna påbörjats kan avkortning eller förlängning av utbetalningstiden endast göras i den mån ändringen är förenlig med gällande skattelagstiftning och kan ske utan riskökning för Swedbank Försäkring. 8.3 Temporär utbetalning med återbetalningsskydd Utbetalning görs temporärt under 5-20 år. Om pensionen upphör att utbetalas vid 65 års ålder, kan utbetalningstiden vara kortare, dock lägst tre år. Avlider den försäkrade fortsätter utbetalningarna till förmånstagarna under den tid som återstod av utbetalningstiden för ålderspensionen vid dödsfallet. Förmånstagare som fått förfoganderätt kan även välja annan utbetalningstid (5 20 år). 11

12 8.4 Livsvarig utbetalning med återbetalningsskydd Utbetalning görs så länge den försäkrade lever. Avlider den försäkrade fortsätter utbetalningarna till förmånstagarna under så lång tid att den sammanlagda tiden för utbetalning av ålderspensionen och återbetalningsskyddet uppgår till 20 år eller den eventuellt kortare tid, dock lägst fem år, som valts av den försäkrade vid pensioneringstidpunkten. Utbetalningen från återbetalningsskyddet är då lika stor som den ålderspension som skulle ha fortsatt att utgå om den försäkrade inte hade avlidit. Detta innebär att pensionskapitalet vid dödsfallet nedsätts till det belopp som hade gällt om utbetalningstiden för ålderspensionen varit densamma som tiden för återbetalningsskyddet. Förmånstagare som fått förfoganderätt kan även välja annan utbetalningstid (5 20 år). 8.5 Temporär eller livsvarig utbetalning utan återbetalningsskydd Utbetalningen kan vara temporär under 5-20 år eller pågå så länge den försäkrade lever. Om pensionen upphör att utbetalas vid 65 års ålder, kan utbetalningstiden vara kortare, dock lägst tre år. Avlider den försäkrade görs inga ytterligare utbetalningar och försäkringen upphör. 8.6 Delningstal vid utbetalning Storleken på varje utbetalning bestäms till försäkringens tekniska återköpsvärde vid utbetalningstillfället dividerat med ett delningstal. Delningstalet är nuvärdet av en utbetalning av en krona per månad (eller eventuell annan betalningstermin som kan ha överenskommits), under den tid utbetalningen skall eller förväntas ske och bestäms med antaganden om sparandets värdetillväxt, dödlighet och skatt samt avtalade avgifter. Antagandena kan ändras av Swedbank Försäkring. 9. Traditionell förvaltning 9.1 Allmänt om traditionell förvaltning Vid traditionell förvaltning placeras sparandet i enlighet med vid varje tidpunkt gällande placeringsriktlinjer och placeringsreglemente samt med iakttagande av lagen (1982:713) om försäkringsrörelse. För varje försäkrad beräknas andelar i de tillgångar som förvaltas för de försäkrades räkning. Sparandets fördelning mellan olika tillgångsslag, såsom aktier och ränteplaceringar, styrs av den tid som enligt försäkringsavtalet återstår till utbetalningstidpunkten för pensionen. Tillgodohavandet har således en högre riskprofil då lång tid är kvar till pensionen och en lägre riskprofil då pensionstidpunkten närmar sig. Under utbetalningstiden placeras sparandet i tillgångar med i huvudsak låg riskprofil. 9.2 Försäkringskapital Försäkringskapitalet utgör vid varje tidpunkt av den försäkrades andel av marknadsvärdet av de tillgångar som förvaltas för de försäkrades räkning. 9.3 Garantivärde Försäkringens Garantivärde utgörs under spartiden av summan av inbetalda premier efter avdrag för uttagna skatter och avgifter och tillägg för Garantiförstärkningar (se nedan) och i förekommande fall arvsvinster. Garantivärdet är det belopp som vid den avtalade utbetalningstidpunkten minst kommer att ligga till grund för pensionsutbetalningarna, oavsett hur värdet av de tillgångar i vilka Försäkringskapitalet är placerat, utvecklats fram till utbetalningstidpunkten för pensionen. Garantivärdet är också det lägsta värde som, om försäkringen är kombinerad med Efterlevandeskydd, ligger till grund för utbetalning av efterlevandepension (se punkten 13). 9.4 Garantiförstärkning Under spartiden görs en gång om året en jämförelse mellan Försäkringskapitalet och Garantivärdet. Om Försäkringskapitalet är högre än det senare, höjs Garantivärdet med skillnaden. Denna höjning benämns Garantiförstärkning. 9.5 Årligt pensionsbelopp Vid tidpunkten för utbetalningarnas början bestäms ett pensionsbelopp med utgångspunkt från det högsta av Försäkringskapitalet och Garantivärdet och med tillämpning av delningstal enligt punkten 8.6. Detta belopp är det minsta belopp som kommer att utbetalas under utbetalningstiden under förutsättning att denna inte avkortas eller förlängs. Utbetalning sker månadsvis i efterskott. 9.6 Återbäring Om Försäkringskapitalet under spartiden är högre än Garantivärdet utgör skillnaden villkorad återbäring. Om Försäkringskapitalet under utbetalningstiden överstiger det värde, som enligt försäkringstekniska beräkningsmetoder vid varje tidpunkt krävs för att Swedbank Försäkring ska kunna fullgöra sitt utbetalningsåtagande (tekniskt återköpsvärde), utgör skillnaden villkorad återbäring. Villkorad återbäring är inte garanterad utan beroende av värdeutvecklingen av de tillgångar vari Försäkringskapitalet är placerat. Varje årsdag efter det att pensionsutbetalningarna påbörjats, bestämmer Swedbank Försäkring om pensionsbeloppet för den närmast följande 12- månadersperioden ska höjas genom tilldelning av återbäring. Sådan tilldelning görs med utgångspunkt ifrån att höjningen ska kunna bestå under återstoden av utbetalningstiden. Beroende på hur Försäkringskapitalets värde utvecklas, kan sådan höjning vid påföljande omräkningstillfälle för nästa 12-månadersperiod, helt eller delvis komma att bortfalla. Pensionsbeloppet kan således både öka och minska från år till år, dock kan det ej understiga det belopp som bestämts vid utbetalningarnas början. Någon rätt till återbäring utöver vad som angetts ovan finns inte. Detta innebär att Swedbank Försäkring ansvarar för det administrativa resultatet, d v s över- eller underskott som uppkommer om de avgifter som tas ut från försäkringarna inte överensstämmer med bolagets verkliga kostnader. Detsamma gäller över- eller underskott som uppkommer om riskavgifterna inte överensstämmer med de verkliga kostnaderna för utbetalningar på grund av dödsfall eller sjukdom. 9.7 Byte till fondförvaltning Den försäkrade har rätt att byta förvaltningsform till fondförvaltning såvida inte försäkringstagaren skriftligen meddelat Swedbank Försäkring att byte inte får ske. Begäran om byte, som ska vara skriftlig, kan inte göras senare än tre månader före den avtalade utbetalningsdagen för ålderspensionen. Bytet genomförs snarast, dock senast inom en månad från det att begäran inkommit. Den försäkrade kan begära att bytet görs per den avtalade utbetalningstidpunkten. I så fall överförs Garantivärdet om detta skulle vara högre än Försäkringskapitalet. Byte av förvaltningsform kan inte ske efter det att utbetalningarna för ålderspensionen påbörjats. 10. Fondförvaltning 10.1 Allmänt om fondförvaltning Med fond avses nedan svensk eller utländsk värdepappersfond, svensk eller utländsk specialfond samt annan utländsk fond som Swedbank Försäkring vid var tid tillhandahåller för placering i försäkringen. Försäkringsgivaren har inget ansvar för värdeutvecklingen på fondsparandet. Premier skall placeras i någon eller flera av de fonder som Swedbank Försäkring vid var tidpunkt tillhandahåller för försäkringen. Swedbank Försäkring har rätt att utan försäkringstagarens hörande och med omedelbar verkan förändra fondutbudet. Vid fondförvaltning placeras premierna för ålderspensionen, i den eller de av Swedbank Försäkring tillhandahållna fonder, som den försäkrade anmält till Swedbank Försäkring. Denna fördelning gäller intill dess det anmäls att fördelningen ska ändras. Rätten att välja eller byta fonder tillkommer den försäkrade oavsett om försäkringen ägs av den försäkrades arbetsgivare. Swedbank Försäkring är ägare till fondandelarna men ansvarar inte för värdeutvecklingen av dessa. Varje premie får placeras i det antal fonder 12

13 som Swedbank Försäkring vid var tid medger. Swedbank Försäkring har vid var tid rätt att bestämma minsta möjliga sparbelopp och minsta möjliga placering per fond. Värdet av sparandet motsvarar vid var tid värdet av fondandelarna. För fonder gäller de fondbestämmelser som vid var tid gäller för de fonder i vilka inbetalda premier är placerade. Om Swedbank Försäkring upphör att tillhandahålla en viss fond, får inga ytterligare premieinbetalningar eller byten göras till fonden. Swedbank Försäkring äger även rätt att omplacera befintliga medel i fonden till annan fond som Swedbank Försäkring bedömer vara likvärdig med den uteslutna fonden eller, om sådan fond inte finns i det erbjudna sortimentet, i en kort räntefond, s.k. penningmarknadsfond. Swedbank Försäkring ska dock innan detta görs kontakta försäkringstagaren, eller den som trätt i försäkringstagarens ställe när det gäller rätten att bestämma fondplacering, för att ge denne möjlighet att själv anvisa fond till vilken medlen ska flyttas. Om sådan anvisning inte lämnas inom den tid Swedbank Försäkring anger i underrättelsen, omplaceras medlen till den av Swedbank Försäkring bestämda fonden Fondhandel, räntebestämmelser m. m. Handel med fondandelar sker normalt inom tre bankdagar från det att Swedbank Försäkring erhållit erforderliga underlag för transaktionen. Detta gäller oavsett om försäkring beviljats eller ej. Vid byte av förvaltningsform, flytt och återköp genomförs försäljning av fondandelsinnehavet eller köp av fondandelar dock i samband med att bytet, flytten eller återköpet verkställs. Som bankdag räknas endast dag då berörd fond kurssätts. Utdelning från fond återinvesteras i samma fond. Placering i fonder görs även under den tid eventuell hälsoprövning pågår. Försäkringstagaren eller den försäkrade ska, inom skälig tid, skriftligen till Swedbank Försäkring påtala fel och brister vid placering av premier och omplacering av fondandelar som vid var tid är kopplade till försäkringen m.m Byte till traditionell förvaltning Den försäkrade har rätt att byta förvaltningsform till traditionell förvaltning såvida inte försäkringstagaren skriftligen meddelat Swedbank Försäkring att byte inte får ske. Begäran om byte, som ska vara skriftlig, kan inte göras senare än tre månader före den avtalade utbetalningsdagen för ålderspensionen. Bytet genomförs snarast, dock senast inom en månad från det att begäran inkommit. Den försäkrade kan begära att bytet görs per den avtalade utbetalningstidpunkten. Byte kan inte ske efter det att utbetalningarna för ålderspensionen påbörjats. 11. Sjukförsäkring 11.1 Definitioner I försäkringsavtalet och i dessa villkor avses med Arbetsoförmåga: Av sjukdom eller olycksfall föranledd nedsättning av arbetsförmågan med minst 25 procent. Isolering som smittbärare enligt myndighets föreskrift jämställs med sjukdom. Havandeskap anses inte som sjukdom. Sjukperiod: Den tid arbetsoförmåga, som omfattas av försäkringen, varar utan avbrott under försäkringstiden. Karenstid: Den tid sjukperiod skall pågå innan rätt till ersättning inträder. Karenstiden kan antingen vara bestämd i dagar eller vara rörlig. Karenstiden framgår av försäkringsbeskedet. I karenstiden får inte inräknas sjukperiod eller del av sjukperiod som pågått under tid då försäkringen inte gällt eller varit ur kraft. Vid rörlig karens är karenstiden den del av sjukperiod som förflyter, innan den försäkrade blir berättigad till sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt lagen om allmän försäkring. Om det av Försäkringskassans beslut framgår att rätten till ersättning inträder vid en tidigare tidpunkt än dagen för beslutet, gäller den tidigare tidpunkten Rätten att teckna sjukförsäkring En anslutning av en försäkrad till sjukförsäkring måste ske senast fem år före den försäkrades avtalade pensionsålder, dock senast före den försäkrades 60 års ålder, och den försäkrade måste i övrigt uppfylla de hälsokrav Swedbank Försäkring tillämpar vid anslutningstidpunkten Rätten till ersättning Om den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfallsskada får arbetsförmågan nedsatt med minst 25 procent, föreligger rätt till ersättning för sjukperiod som omfattar minst åtta dagar och som varar utöver den avtalade karenstiden. I karenstiden får inräknas varje sjukperiod om minst 30 dagar som vid den aktuella sjukperiodens början helt eller delvis ligger inom de senaste 360 dagarna. Ersättning lämnas inte för tid innan den försäkrade fyllt 16 år eller för tid efter den första i den månad den försäkrade fyllt 65 år eller den eventuellt tidigare tidpunkt Swedbank Försäkrings ansvar enligt avtalet ska upphöra att gälla. Ersättning lämnas inte heller för sjukperiod som pågår när Swedbank Försäkrings ansvarighet inträder. Swedbank Försäkring är vid bedömning av arbetsoförmåga inte bunden av den bedömning som ligger till grund för Försäkringskassans beslut om sjukersättning eller aktivitetsersättning. För fastställande av rätt till ersättning kan Swedbank Försäkring föreskriva att den försäkrade inställer sig för undersökning hos särskild anvisad läkare. Detta gäller även under pågående sjukperiod. Den av Swedbank Försäkring bedömda graden av arbetsoförmåga bestäms efter den minskning i den försäkrades arbetsförmåga som kan anses ha framkallats av sådana symtom och funktionsnedsättningar efter försäkringens tecknande som objektivt kan fastställas. Vid denna bedömning beaktas såväl den försäkrades vanliga arbete som förvärvsarbete i övrigt. Om en förändring av den försäkrades verksamhet krävs för totalt eller partiellt återställande av arbetsförmågan, ska dock under skälig övergångstid, dock högst två år, beaktas i vad mån den försäkrade kan utföra sitt vanliga arbete. Försäkringen kompenserar den försäkrade för inkomstbortfall vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfallsskada. Vid beräkningen förutsätts att den försäkrade har fulla sjukförmåner enligt lagen om allmän försäkring beräknade utifrån till Swedbank Försäkring senast anmäld lön. Beträffande överförsäkring, se punkten Ersättningens storlek Ersättningen bestäms utifrån försäkringsavtalet som det ser ut när den händelse inträffar varpå rätten till ersättning grundas, det vill säga den dag arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfallsskada inträder. Försäkringsbelopp för riskförmåner kan aldrig ändras med retroaktiv verkan. De för försäkringen gällande ersättningsbeloppen framgår av det senast utfärdade försäkringsbeskedet. Fullständig arbetsoförmåga ger rätt till hela försäkringsbeloppet. Nedsättning av arbetsförmågan med minst 25 procent ger rätt till så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar nedsättningen Höjningsrätt (optionsrätt) Med tolvmånadersperiod förstås i denna punkt, de 360 dagar som närmast föregår den dag från vilken höjning börjar gälla Lönerelaterad försäkring Har i försäkringsavtalet bestämts att premien vid varje tidpunkt ska fastställas utifrån den försäkrades aktuella lön eller inkomst och omfattas den försäkrade av ålderspension, premiebefrielse och sjukförsäkring, gäller följande. Höjning av försäkringsbelopp får göras utan hälsoprövning, om den försäkrade är fullt arbetsför, till den nivå som en lönehöjning/ inkomsthöjning om högst femton procent (20 procent för anställda som inte är Företagare) ger upphov till varje tolvmånadersperiod. Vid bedömning av om höjningen överstiger de angivna procenttalen görs en jämförelse mellan den nya lönen/inkomsten och den lägsta lön/ inkomst som gällt under tolvmånadersperioden. Anmälan om ny lön/inkomst ses som en ansökan (se nedan) varvid denna prövning sker automatiskt. 13

14 Försäkring i fasta belopp Försäkringsbeloppet får höjas utan hälsoprövning med högst tio procent varje tolvmånadersperiod. Vid bedömningen av om höjningen överstiger tio procent görs en jämförelse mellan det nya försäkringsbeloppet och det lägsta försäkringsbelopp som gällt under tolvmånadersperioden Hälsoprövning För att få utnyttja optionsrätten ska den försäkrade vara fullt arbetsför när höjningen begärs enligt den definition för arbetsförhet som Swedbank Försäkring vid var tid tillämpar. Är den försäkrade inte fullt arbetsför krävs fullständig hälsoförklaring varefter Swedbank Försäkring beslutar om höjningen kan medges. Ansökan om att utnyttja optionsrätten ska göras på blankett som Swedbank Försäkring tillhandahåller. Optionshöjning börjar gälla tidigast från det att ansökan om höjningen avsänts till Swedbank Försäkring under förutsättning att den beviljas Överförsäkring Försäkringen avser att täcka inkomstbortfall vid arbetsoförmåga. Överförsäkring föreligger om den försäkrades arbetsinkomst eller sjukförmåner ändras så att han skulle få högre inkomst vid arbetsoförmåga än den högsta nivå Swedbank Försäkring tillämpar för nyteckning av sjukförsäkring i det aktuella fallet. I sådant fall har Swedbank Försäkring rätt att sätta ned försäkringen så att sådan överförsäkring inte längre föreligger. Som sjukförmån räknas sjuklön, sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, ersättning från annan sjukförsäkring och annan dylik ersättning. Nedsättning av försäkringsbeloppet vid överförsäkring gäller sjukperiod som börjar efter det att Swedbank Försäkring meddelat försäkringstagaren om nedsättningen. Om nedsättning inte skett då sjukperiod inträffar föreligger rätt till omedelbar utbetalning endast av så stor del av försäkringsbeloppet som skulle ha utgått om överförsäkring inte hade förelegat. Någon utbetalning av eventuellt överskjutande belopp eller premie görs inte. Till Swedbank Försäkring ska, så snart det kan ske, anmälas sådan stadigvarande förändring i den försäkrades arbetsinkomst eller sjukförmåner som medför att överförsäkring föreligger Sjukförsäkring för personer under 25 år Sjukförsäkringen är ett komplement till pensionssparandet. Om den försäkrade är under 25 år krävs dock inget sparande till ålderspensionen för att teckna sjukförsäkring. Sådan sjukförsäkring upphör då den försäkrade fyller 25 år. Försäkringstiden kan förlängas till längst 65 år om komplettering sker med sparande till ålderspension senast 90 dagar efter det att den försäkrade fyllt 25 år. 14 Är den försäkrade inte arbetsför när komplettering enligt första stycket senast ska ske, ska kompletteringen göras senast 90 dagar från det att den försäkrade åter är arbetsför. Intyg om arbetsförhet ska lämnas enligt formulär som Swedbank Försäkring vid var tidpunkt tillämpar Indextillägg Efter en sammanhängande ersättningsperiod om minst 12 månader indexeras ersättningsbeloppet enligt nedan. Sjukperiod anses som sammanhängande om den inte avbrutits av friskperiod om minst 14 dagar. Varje första januari omräknas ersättningsbeloppet med förändringen av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring under året närmast dessförinnan, dock att förändring av prisbasbeloppet inte beaktas till den del den överstiger fem procent Betalning av premie under ersättningstid Under tid ersättning utgår från sjukförsäkringen är försäkringstagaren befriad från att betala premie för sjukförsäkringen i samma grad som den försäkrade är arbetsoförmögen. Premie ska således betalas i förhållande till graden av arbetsförmåga. Om premierna för försäkringens samtliga förmåner inte betalas, sägs försäkringen upp i enlighet med reglerna för obetald premie. All utbetalning av sjukersättning upphör då uppsägningen fått verkan. Om den försäkrades anställning upphör hos arbetsgivare som åtagit sig att betala premien eller om den försäkrade upphör att driva aktiv näringsverksamhet under pågående sjukperiod, är den försäkrade berättigad att reducera försäkringsbeloppet för sjukförsäkringen till aktuell nivå för arbetsoförmågan. Detta ska göras genom skriftlig begäran till Swedbank Försäkring före uppsägningstidens utgång. Premien behöver då inte betalas så länge sjukperioden varar men ingen ytterligare ersättning utbetalas vid ökning av arbetsoförmågan. Höjning av försäkringsbeloppet utöver vad som kan följa av optionsrätten enligt punkt 11.5 kräver därefter hälsoprövning. 12. Premiebefrielse 12.1 Allmänt om premiebefrielse Premiebefrielse innebär att Swedbank Försäkring betalar in det avtalade försäkringsbeloppet för premiebefrielse till försäkringen och att försäkringstagaren befrias från att betala in premie i motsvarande mån. Premiebefrielse kan endast tecknas om den avtalade premiebetalningstiden är minst fem år och den försäkrade vid tecknandet ej fyllt 60 år. Försäkringsbeloppet för premiebefrielse framgår av det senaste utfärdade försäkringsbeskedet. Försäkringsbeloppet får höjas enligt reglerna i punkten Försäkringsbeloppet för premiebefrielse får inte överstiga summan av den avtalade premien för ålderspensionen och premien för garanterat efterlevandeskydd. Om försäkringsbeloppet är lägre, måste mellanskillnaden inbetalas för att försäkringen ska fortsätta att gälla. Komplettering med eller utökning av premiebefrielseskydd kan före den försäkrades 60-årsdag göras efter prövning av den försäkrades hälsa. Hel arbetsoförmåga medför rätt till fullständig premiebefrielse. Nedsättning av arbetsförmågan med minst 25 procent medför rätt till premiebefrielse med så stor del av premien som motsvarar nedsättningen. Begreppen arbetsoförmåga, sjukperiod och karenstid har definierats under punkt Rätten till premiebefrielse Karenstiden är 90 dagar. Om den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfallsskada får arbetsförmågan nedsatt med minst 25 procent, föreligger rätt till premiebefrielse för sjukperiod som omfattar minst åtta dagar och varar utöver karenstiden. I karenstiden får inräknas varje sjukperiod om minst 30 dagar som vid den aktuella sjukperiodens början helt eller delvis ligger inom de senaste 360 dagarna. Med sjukdom jämställs isolering som smittbärare enligt någon myndighets föreskrift. Premiebefrielse medges inte för tid innan den försäkrade fyllt 16 år, för tid efter den tidpunkt försäkringsavtalet ska upphöra att gälla eller för sjukperiod som pågår när Swedbank Försäkrings ansvarighet inträder. Swedbank Försäkring är vid bedömning av arbetsoförmåga inte bunden av den bedömning som ligger till grund för Försäkringskassans beslut om sjukersättning eller aktivitetsersättning. Den av Swedbank Försäkring bedömda graden av arbetsoförmåga bestäms efter den minskning i den försäkrades arbetsförmåga som kan anses ha framkallats av sådana symtom och funktionsnedsättningar efter försäkringens tecknande som objektivt kan fastställas. Vid denna bedömning beaktas såväl den försäkrades vanliga arbete som förvärvsarbete i övrigt. Om en förändring av den försäkrades verksamhet krävs för totalt eller partiellt återställande av arbetsförmågan, ska dock under skälig övergångstid, dock högst två år, beaktas i vad mån den försäkrade kan utföra sitt vanliga arbete. För fastställande av rätt till premiebefrielse kan Swedbank Försäkring föreskriva att den försäkrade inställer sig för undersökning hos särskild anvisad läkare. Detta gäller även under pågående sjukperiod Ersättning Ersättningen bestäms utifrån försäkringsavtalet som det ser ut när den händelse inträffar

15 varpå rätten till ersättning grundas, det vill säga den dag arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfallsskada inträder. Försäkringsbelopp för riskförmåner kan aldrig ändras med retroaktiv verkan. Vid premiebefrielse tillförs ålderspensionen medel av Swedbank Försäkring upp till det avtalade försäkringsbeloppet månadsvis, dock inte tidigare än från den tidpunkt försäkringstagaren fullgjort vad som åligger denne enligt punkten 19. Återbetalning av premie för ålderspension som erlagts för tid för vilken premiebefrielse beviljats görs på försäkringstagarens begäran ur pensionskapitalet så långt detta förslår. Vid tjänstepensionsförsäkring görs återbetalning alltid till arbetsgivaren. Uppgår försäkringsbeloppet för premiebefrielse inte till summan av avtalad premie för ålderspension och premien för garanterat efterlevandeskydd, fördelas försäkringsbeloppet mellan försäkringsförmånerna i förhållande till respektive premies storlek. Mellanskillnaden måste betalas av försäkringstagaren för att skyddet ska gälla Höjningsrätt (Optionsrätt) Med tolvmånadersperiod förstås i denna punkt, de 360 dagar som närmast föregår den dag från vilken höjning börjar gälla Lönerelaterad försäkring Har i försäkringsavtalet bestämts att premien vid varje tidpunkt ska fastställas utifrån den försäkrades aktuella lön eller inkomst och omfattas den försäkrade av ålderspension, premiebefrielse och sjukförsäkring, gäller följande. Höjning av försäkringsbelopp får göras utan hälsoprövning, om den försäkrade är fullt arbetsför, till den nivå som en lönehöjning/ inkomsthöjning om högst femton procent (20 procent för anställda som inte är Företagare) ger upphov till varje tolvmånadersperiod. Vid bedömning av om höjningen överstiger de angivna procenttalen görs en jämförelse mellan den nya lönen/inkomsten och den lägsta lön/ inkomst som gällt under tolvmånadersperioden. Anmälan om ny lön/inkomst ses som en ansökan (se nedan) varvid denna prövning sker automatiskt Försäkring i fasta belopp Försäkringsbeloppet får höjas utan hälsoprövning med högst tio procent varje tolvmånadersperiod. Vid bedömningen av om höjningen överstiger tio procent görs en jämförelse mellan det nya försäkringsbeloppet och det lägsta försäkringsbelopp som gällt under tolvmånadersperioden Hälsoprövning För att få utnyttja optionsrätten ska den försäkrade vara fullt arbetsför när höjningen begärs enligt den definition för arbetsförhet som Swedbank Försäkring vid var tid tillämpar. Är den försäkrade inte fullt arbetsför krävs fullständig hälsoförklaring varefter Swedbank Försäkring beslutar om höjningen kan medges. Ansökan om att utnyttja optionsrätten ska göras på blankett som Swedbank Försäkring tillhandahåller. Optionshöjning börjar gälla tidigast från det att ansökan om höjningen avsänts till Swedbank Försäkring under förutsättning att den beviljas Betalning av premie under ersättningstid Under tid ersättning utgår från premiebefrielseförsäkringen är försäkringstagaren befriad från att betala premier för försäkringens förmåner i samma grad som den försäkrade är arbetsoförmögen. Om premierna inte betalas, sägs försäkringen upp i enlighet med reglerna för obetald premie. All utbetalning från premiebefrielseförsäkringen upphör då uppsägningen fått verkan. Om den försäkrades anställning upphör hos arbetsgivare som åtagit sig att betala premien eller om den försäkrade upphör att driva aktiv näringsverksamhet under pågående sjukperiod, är den försäkrade dock berättigad att reducera försäkringsbeloppet för premiebefrielse till aktuell nivå för arbetsoförmågan. Detta ska göras genom skriftlig begäran till Swedbank Försäkring före uppsägningstidens utgång. Premier behöver då inte betalas så länge sjukperioden varar men ingen ytterligare ersättning utbetalas vid ökning av arbetsoförmågan. Höjning av försäkringsbeloppet utöver vad som kan följa av optionsrätten enligt punkt 12.4 kräver därefter hälsoprövning. 13. Efterlevandeskydd under spartiden 13.1 Utbetalning av efterlevandeskydd Beroende på vad som avtalats gäller efterlevandeskydd vid den försäkrades död. Efterlevandeskyddet kan antingen utgöras av återbetalningsskydd (13.2) eller garanterat efterlevandeskydd (13.4). Saknas efterlevandeskydd görs ingen utbetalning och försäkringen upphör. Utbetalning görs till försäkringstagaren endast om denne förvärvat äganderätten till försäkringen genom bodelning, ackord eller konkurs. I annat fall görs utbetalning till förmånstagare. Saknas förmånstagare görs ingen utbetalning och försäkringen upphör Återbetalningsskydd Till grund för pensionsutbetalningarna efter den försäkrades död, ligger a) vid traditionell förvaltning: Det högsta av Garantivärdet och Försäkringskapitalet per dödsfallsregleringsdagen (se punkten 14). b) vid fondförvaltning: Fondandelsvärdet per dödsfallsregleringsdagen (se punkten 14). Pensionsbeloppet bestäms med stöd av ett genom försäkringstekniska metoder fastställt delningstal (se punkten 8.6). Utbetalning sker periodiskt under den utbetalningstid mellan 5-20 år som väljs av förmånstagaren. Om förmånstagaren saknar förfoganderätt görs utbetalning under den tid som framgår av försäkringsbeskedet. Om försäkringens värde vid första utbetalningstillfället är mindre än 30 procent av gällande prisbasbelopp har Swedbank Försäkring rätt att ersätta de periodiska utbetalningarna med en engångsutbetalning. Swedbank Försäkring äger rätt att förkorta den valda utbetalningstiden eller ändra utbetalningstermin så att beloppet per utbetalningstillfälle uppgår till minst det belopp som Swedbank Försäkring vid var tid anger Komplettering med återbetalningsskydd Om återbetalningsskydd inte ingår i försäkringsavtalet kan försäkringen utan prövning av den försäkrades hälsa kompletteras med återbetalningsskydd vid s k familjehändelse som inträffar före den försäkrades 60-årsdag. Med familjehändelse avses när en försäkrad gifter sig, blir sambo, blir registrerad partner eller får barn. Begäran om komplettering med återbetalningsskydd ska göras skriftligen till Swedbank Försäkring inom 12 månader från det att sådan händelse inträffat. Om komplettering med återbetalningsskydd görs senare eller utan att någon familjehändelse inträffat, beslutar Swedbank Försäkring efter prövning av den försäkrades hälsa om återbetalningsskydd kan beviljas Garanterat efterlevandeskydd Vid garanterat efterlevandeskydd väljs vid tecknandet ett minsta garanterat försäkringsbelopp. Försäkringsbeloppet framgår av försäkringsbeskedet. Om det garanterade försäkringsbeloppet är högre än det belopp som skulle ha legat till grund för utbetalning om försäkringen gällt med endast återbetalningsskydd, ligger det garanterade försäkringsbeloppet till grund för efterlevandepensionens storlek. Vad ovan sagts gäller inte om det vid tecknandet avtalats att det garanterade försäkringsbeloppet ska utbetalas oberoende av pensionskapitalets storlek. I sådant fall utbetalas det garanterade försäkringsbeloppet i sin helhet och därutöver, om försäkringsavtalet gäller med återbetalningsskydd, beloppet enligt punkt Dödsfallsreglering Dödsfallsreglering görs inom fem bankdagar från det att Swedbank Försäkring från Statens person- och registernämnd (SPAR) eller motsvarande myndighet mottagit meddelande om att den försäkrade avlidit eller från den eventuellt tidigare dag då Swedbank Försäkring mottagit dödsfallsintyg, dödsattest, dödsbevis eller liknande handling som styrker dödsfallet. Den dag dödsfallsreglering görs kallas dödsfallsregleringsdag. Dödsfallsreglering innebär vid traditionell förvaltning att en jämförelse görs mellan Garantivärdet, Försäkringskapitalet per döds- 15

16 fallsregleringsdagen och eventuellt garanterat försäkringsbelopp. Om Garantivärdet eller det garanterade försäkringsbeloppet är högre än Försäkringskapitalet, tillförs försäkringen ett belopp motsvarande skillnaden mellan Försäkringskapitalet och det högsta av Garantivärdet och det garanterade försäkringsbeloppet. Dödsfallsreglering vid fondförvaltning innebär att försäkringen tillförs fondandelar för ett belopp som motsvarar skillnaden mellan det garanterade försäkringsbeloppet och inlösenvärdet på befintliga fondandelar per dödsfallsregleringsdagen. Om andelar i flera fonder finns ska nytillskottet av andelar ske proportionellt mot de olika fondernas andelsvärden. 15. Avgifter och skatt 15.1 Allmänt om avgifter och skatt Under försäkringstiden belastas pensionskapitalet med avgifter för drift och skatter. Dessutom uttas avgifter vid ändring och flytt. De vid ingåendet av försäkringsavtalet gällande avgifterna framgår av Bilaga 1 till dessa villkor. Avgifterna gäller tills vidare. Swedbank Försäkring äger rätt att ändra avgifternas storlek. Försäkringstagaren ska underrättas om sådan ändring. Höjning av avgift får tillämpas tidigast 30 dagar efter att sådan underrättelse sänts. Avgifterna beräknas med hänsyn till aktsamma antaganden om avkastning, framtida försäkringsrisker och driftskostnader. Swedbank Försäkring gör avdrag för avgifter och skatt från pensionskapitalet. Uttag för avgifter görs varje kalendermånad eller vid andra tidpunkter som försäkringstagaren får meddelande om vid årets början eller vid någon annan tidpunkt då någon hän delse inträffar som är definitiv för försäkringen. Med definitiv händelse menas dödsfall, utbetalning, återköp, flytt eller annullation. Uttag för skatt görs under januari månad beskattningsåret eller vid andra tidpunkter som försäkringens försäkringstagaren får meddelande om vid årets början eller vid någon annan tidpunkt då någon händelse inträffar som är definitiv för försäkringen. Med definitiv händelse menas dödsfall, utbetalning, återköp, flytt eller annullation Avgift för drift Avgifterna för drift får tas ut i form av procentuell andel av premien procentuell andel av Försäkringskapitalet procentuell andel av fondandelsvärdet periodiskt uttag av fast belopp procentuell andel av utbetalat belopp procentuell andel av försäkringens risksumma procentuell andel av försäkringens Garanti värde Swedbank Försäkring äger rätt att vid var tidpunkt bestämma på vilket sätt avgifterna ska tas ut Avgift vid ändring Vid ändring av försäkringsavtalet har Swedbank Försäkring rätt att ta ut en skälig avgift Avgift vid flytt Vid flytt av pensionskapital till annan försäkringsgivare enligt punkt 17, har Swedbank Försäkring rätt att ta ut en avgift Avgift vid byte av förvaltningsform Vid byte av förvaltningsform har Swedbank Försäkring rätt att ta ut en avgift Avgift för garanti Avgiften tas ut med en procentuell andel av Garantivärdet Avkastningsskatt Avkastningsskatt beräknas enligt vid var tid gällande lag Redovisning Swedbank Försäkring redovisar varje år skriftligen gjorda avgifts- och skatteuttag i värdebesked Kontrolluppgifter Swedbank Försäkring lämnar kontrolluppgift om pensionsförsäkring till Skatteverket enligt vad som följer av 6, 11 och 12 kap. lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. 16. Återköp Pensionsförsäkring får återköpas endast i de fall Inkomstskattelagen medger samt under förutsättning att försäkringens risksumma inte är negativ (se punkt 6.3). Vid återköp utbetalas pensionskapitalet och i förekommande fall ännu inte placerade inbetalningar. Återköp genomförs inom en månad från det att försäkringstagaren inkommit med de handlingar Swedbank Försäkring infordrat. Vid återköp upphör Swedbank Försäkrings åtagande på grund av försäkringsavtalet. Återköp kan endast aktualiseras för försäkring avseende ålderspension. Efter återköp har försäkringstagaren inte rätt att fortsätta försäkringen som ren riskförsäkring. 17. Flytt till annan försäkringsgivare Pensionskapitalet får flyttas till någon annan försäkringsgivare som har rätt att bedriva försäkringsverksamhet inom EES-området under förutsättning att försäkringen, bortsett från att hinder för återköp kan finnas enligt Inkomstskattelagen, är sådan att den skulle kunna återköpas enligt punkt 16. Om försäkringen inte uppfyller villkoren för flytträtt enligt första stycket, kan flytt erbjudas efter prövning av den försäkrades hälsa. Swedbank Försäkring beslutar efter sådan prövning om pensionskapitalet ska få flyttas. Som ytterligare förutsättning för flytt gäller att den försäkring till vilken kapitalet flyttas uppfyller de villkor för flytt som uppställs i inkomstskattelagen. Flytt kan inte göras efter det att den försäkrade avlidit eller efter det att pensionsutbetalningarna påbörjats. Vid flytt äger Swedbank Försäkring rätt att ta ut en avgift. En begäran om flytt ska göras skriftligen av försäkringstagaren och i förekommande fall godkännas skriftligen av annan som äger rätt till försäkringen på grund av oåterkalleligt förmånstagarförordnande eller på annan grund. Förmånstagare till ålderspension på arbetsgivarägd tjänstepensionsförsäkring måste alltid lämna sitt medgivande till flytt. Begäran om flytt ska göras på särskild blankett som tillhandahålls av Swedbank Försäkring. Försäkringstagaren ska på det sätt Swedbank Försäkring kräver styrka att pensionsförsäkring av samma slag tecknats i annat bolag. Överföring av pensionskapital till det andra bolaget ska göras inom en månad från det att försäkringstagaren inkommit med de handlingar Swedbank Försäkring infordrat eller, i förekommande fall, från det att Swedbank Försäkring avslutat hälsoprövning. Försäkringsavtalet upphör att gälla dagen efter den dag utbetalning gjorts till det andra bolaget. Detta innebär att samtliga riskförmåner upphör att gälla och att eventuella pågående utbetalningar från premiebefrielse- och sjukförsäkring upphör. 18. Rätt till fortsatt försäkring samt efterskydd 18.1 Anställning upphör Försäkringsavtalet kan överlåtas till den försäkrade eller ny arbetsgivare i den mån detta är möjligt enligt gällande lagstiftning, d v s normalt endast vid förändring av anställningsförhållandena. För det fall försäkringen ägs av den försäkrade har den försäkrade under samma förutsättningar rätt att överta betalningsansvaret för försäkringen såsom privat pensionsförsäkring. Med överlåtelse avses nedan även sådan s k premiebetalningsförklaring från den försäkrade. Om arbetsgivaren till Swedbank Försäkring har anmält att den försäkrades anställning har upphört, och arbetsgivaren därför ej längre ska betala premierna och Swedbank Försäkring inte har fått anmälan om att försäkringsavtalet ska överlåtas på annan än den försäkrade 16

17 har den försäkrade rätt att, utan medverkan från försäkringstagaren, få försäkringsavtalet överlåtet till sig själv såsom privat pensionsförsäkring eller, om försäkringen ska utgöra tjänstepensionsförsäkring, till ny arbetsgivare. Begäran om överlåtelse ska göras skriftligen. Äganderätten överförs till den försäkrade eller den nye arbetsgivaren per den 1:a i månaden efter den under vilken den försäkrade inkom med sådan begäran till Swedbank Försäkring. Överlåtelse kan endast göras av försäkringsavtalet i sin helhet. Överlåtelse av enskild försäkringsförmån kan således inte göras. Om försäkringen efter överlåtelse inte längre utgör tjänstepensionsförsäkring eller om försäkringen efter överlåtelsen inte längre ägs av näringsidkare som driver aktiv näringsverksamhet i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag, har Swedbank Försäkring rätt att säga upp eventuell sjukförsäkring till upphörande vid slutet av en premieperiod. Uppsägningen får verkan tidigast en månad efter det att den avsänts från Swedbank Försäkring Efterskydd Med efterskydd förstås att försäkringsavtalet gäller under en viss tid efter det att den försäkrades anställning har upphört hos försäkringstagaren. Efterskydd gäller endast tjänstepensionsförsäkring och inte för Företagare. Efterskyddet träder i kraft när den försäkrades anställning upphör, om följande förutsättningar är uppfyllda. Försäkringarna ska vara i kraft och betalda intill den tidpunkt då anställningen upphör. Försäkringarna ska ha varit i kraft under minst ett år innan anställningen upphör. Efterskyddet upphör utan föregående uppsägning 90 dagar efter det att anställningen upphört. när den försäkrade får en ny anställning. när den försäkrade utnyttjar möjligheten enligt punkt 18 att själv inträda som försäkringstagare eller överta premiebetalningsansvaret. 19. Anmälan av skadefall Anmälan om dödsfall ska göras till Swedbank Försäkring snarast möjligt. De handlingar och övriga upplysningar som är av betydelse för bedömning av försäkringsfallet och Swedbank Försäkrings ansvarighet ska anskaffas och insändas utan kostnad för Swedbank Försäkring. Anmälan om en sjukdom eller olycksfallsskada ska göras skriftligen till Swedbank Försäkring snarast möjligt efter sjukperiodens början. Anspråk på ersättning avseende premiebefrielse eller sjukförsäkring ska styrkas med läkarintyg och, om Swedbank Försäkring så kräver, intyg från Försäkringskassan. Under sjukperioden ska läkarutlåtanden därefter fortlöpande skickas in till Swedbank Försäkring. För fastställande av rätt till premiebefrielse eller sjukförsäkring kan Swedbank Försäkring föreskriva att den försäkrade inställer sig för undersökning hos särskild anvisad läkare. Detta gäller även under pågående sjukperiod. Swedbank Försäkring är inte skyldigt att utge ersättning om den försäkrade inte medverkar till att sådan undersökning kan genomföras. Medgivande för Swedbank Försäkring att för bedömning av sin ansvarighet, inhämta upplysningar från nuvarande, tidigare och blivande arbetsgivare samt läkare, sjukhus, annan vårdinrättning, allmän försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning ska lämnas av den försäkrade om Swedbank Försäkring begär det. Den som gör anspråk på utbetalning ska, om denne inte är registrerad försäkringstagare, styrka sin rätt till utbetalning. Om Försäkringskassan har beslutat bevilja den försäkrade aktivitetsersättning, sjukersättning eller tidsbegränsad sjukersättning, ska beslutet omedelbart skickas in till Swedbank Försäkring. Detsamma gäller om Försäkringskassan därefter beslutar att upphäva rätten till sådan ersättning. Under sjukperioden ska den försäkrade stå under fortlöpande läkartillsyn och följa läkarens föreskrifter. I förekommande fall ska den försäkrade följa de anvisningar som Swedbank Försäkring har lämnat i samråd med läkare. Swedbank Försäkring äger rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda skador i anledning av denna försäkring. 20. Inskränkningar i giltigheten Följande inskränkningar gäller i försäkringens giltighet. Inskränkning hävs om särskilt avtal träffas om detta Begränsning avseende vissa sjukdomar och besvär För följande sjukdomar/besvär gäller de särskilda begränsningar som anges nedan. Utbrändhet, utmattningssyndrom, trötthet eller asteni. Rygg-, led- eller muskelbesvär som ej kan påvisas ha orsakats av olycksfallsskada (med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse). Fibromyalgi eller kroniskt smärttillstånd. Psykiska sjukdomar och symtom. Om den försäkrades arbetsoförmåga kan anses bero på någon av de i föregående stycke angivna sjukdomarna/besvären eller på sjukdom/besvär som har ett medicinskt samband med dessa gäller följande. Har sjukdomen/besvären föranlett undersökning, kontroll, vård eller behandling av läkare eller annan vårdpersonal eller vårdinrättning inom 18 månader från den tidpunkt då försäkringen trädde i kraft eller senast återupptogs föreligger inte rätt till ersättning. Denna begränsning gäller även om sjukdomen/besvären inte orsakat arbetsoförmåga inom den nämnda 18-månadersperioden. Inskränkningen ovan tillämpas inte om det efter utgången av 18-månadersperioden har förflutit en sammanhängande period om 36 månader under vilken inga av de ovan uppräknade sjukdomarna/ besvären föranlett hel eller delvis arbetsoförmåga Missbruk Försäkringen omfattar inte arbetsoförmåga som beror på missbruk av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel eller narkotiska medel, skada/arbetsoförmåga framkallad genom egen uppsåtlig handling eller eget vållande av kroppsskada eller kroppsskada genom grov oaktsamhet eller kriminell handling Särskilt riskfylld verksamhet Försäkringen gäller inte för arbetsoförmåga eller dödsfall som drabbar den försäkrade under deltagande i sport och idrott, äventyrlig verksamhet, expeditioner, eller annan riskfylld sysselsättning, som inte kan anses som motions- eller fritidssysselsättning av normal omfattning och intensitet. Nedan ges exempel på sysselsättningar som kan anses som riskfylld sysselsättning: boxning/kampsport samt annan motsvarande sport med kroppskontakt fallskärmshoppning, drakflygning, glid- och skärmflygning, ballong- och segelflygning, bungy-jump eller liknande dykning hästsport motorsport fotboll, amerikansk fotboll, rugby, bandy, innebandy, basketboll, handboll, ishockey eller skidsport om den försäkrade har inkomster p g a utövandet, expeditions- och äventyrsverksamhet stuntman, luftakrobat eller liknande klättring på berg, is, klippa eller glaciär livvakt eller liknande särskilt riskfylld verksamhet förare eller annan tjänstgöring ombord vid militär flygning, avancerad flygning, provflygning eller motsvarande flygning Självmord Vid självmord gäller inskränkningar i försäkringens giltighet i enlighet med vid var tid gällande lag om försäkringsavtal Atomkärnreaktion Försäkringen gäller inte vid dödsfall eller ar- 17

18 betsoförmåga som orsakats av kärnexplosion eller radioaktiv strålning Vistelse utanför Norden Försäkringen gäller inte vid nedsättning av arbetsförmåga som den försäkrade drabbats av vid vistelse utom Norden om vistelsen varat totalt mer än 12 månader. Denna inskränkning gäller dock inte om den försäkrade eller den försäkrades make/sambo/registrerade partner är i svensk utlandstjänst i tjänst hos utländskt företag med fast anknytning till Sverige i tjänst hos en internationell organisation som har fast anknytning till Sverige. Vistelse utom Norden anses inte avbruten genom tillfälliga uppehåll i Norden för läkarbesök, sjukhusvård, affärer, semester eller dylikt Krigstillstånd i Sverige Vid krigstillstånd i Sverige gäller särskild lagstiftning i fråga om Swedbank Försäkrings ansvarighet och rätt att ta ut tilläggspremie (krigspremie) Deltagande i främmande krig eller politiska oroligheter utom Sverige Försäkringen gäller inte vid arbetsoförmåga som inträffar då den försäkrade deltar i krig som inte sammanhänger med krigstillstånd i Sverige eller i politiska oroligheter utanför Sverige. Försäkringen gäller inte heller vid arbetsoförmåga som inträffar inom ett år efter sådant deltagande och som kan anses ha orsakats av kriget eller oroligheterna. Deltagande i militärt FN-uppdrag eller annat fredsbevarande eller fredsframtvingande uppdrag sanktionerat av svenska staten räknas inte som deltagande i krig eller politiska oroligheter Vistelse utanför Sverige vid krig eller politiska oroligheter Under de tre första försäkringsåren gäller försäkringen inte för arbetsoförmåga som kan anses ha orsakats av krig som inte hänger samman med krigstillstånd i Sverige eller av krigsliknande politiska oroligheter och som inträffar då den försäkrade, utan att delta i kriget eller oroligheterna, vistas utanför Sverige i område där sådana förhållanden råder. Under de tre första försäkringsåren gäller försäkringen inte heller för arbetsoförmåga som inträffar inom ett år efter sådan vistelse och som kan anses ha orsakats av kriget eller oroligheterna. Inskränkningar i denna del gäller ej vid vistelse i området i samband med FN-uppdrag eller uppdrag från svenska staten. Utbryter kriget eller oroligheterna medan den försäkrade vistas i området gäller försäkringen utan denna inskränkning under de tre första månaderna därefter Undantag för vissa försäkringar Inskränkningarna i punkterna 20.1 och gäller inte för försäkring som tecknats utan hälsoprövning genom att pensionskapital flyttats från en fondförsäkring i Swedbank Försäkring, under förutsättning att den försäkring från vilken pensionskapitalet flyttats gällde med försäkringsvillkor P0201 eller tidigare villkor och det i försäkringen vid tiden för flytten ingick momentet premiebefrielse. Om försäkringen från vilken flytt gjorts vid tiden för flytten gällde med rätt till premiebefrielse enligt villkoren P0305, gäller de ovannämnda punkterna, dock skall vid tillämpningen av dessa villkor försäkringen anses tecknad den dag från vilken momentet premiebefrielse gällt i den gamla försäkringen. Punkt 12.4 gäller inte för försäkring som tecknats utan hälsoprövning genom att pensionskapital flyttats från en pensionsförsäkring i Swedbank Försäkring under förutsättning att den försäkring från vilken pensionskapitalet flyttats gällde med villkor P0411 och tidigare (gäller fondförsäkring) eller Swedbank Traditionell Pension För dessa försäkringar gäller motsvarande regel i de äldre villkoren. Inskränkningarna i punkterna 20.1 och gäller inte för anställd som för s k frilagd premie tecknar alternativ ITP-lösning eller motsvarande lösning inom annat avtalsområde (s k tio basbeloppslösning). 21. Oriktiga uppgifter I försäkringsavtalslagen regleras konsekvenserna av att försäkringstagaren lämnar någon uppgift som är oriktig eller ofullständig. Om en sådan uppgift har lämnats av den försäkrade gäller detsamma som om den försäkrade hade varit försäkringstagaren. Premie för förfluten tid återbetalas inte om försäkringsersättning uteblir eller försäkring helt eller delvis sägs upp på grund av oriktiga eller ofullständiga uppgifter Svikliga uppgifter m m Om avtalet är ogiltigt enligt lagen om försäkringsavtal på grund av svikliga uppgifter eller på grund av uppgifter som det strider mot tro och heder att åberopa, ansvarar Swedbank Försäkring inte för riskskyddet i försäkringen utan endast med pensionskapitalet. Uttagna riskavgifter och skatter återbetalas inte Brott mot upplysningsplikten i övrigt Har försäkringstagaren eller den försäkrade annars uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte är ringa lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter av betydelse för riskbedömningen och kan Swedbank Försäkring visa att det inte skulle ha meddelat försäkring om upplysningsplikten hade fullgjorts, är bolaget fritt från ansvar för inträffade försäkringsfall. Kan Swedbank Försäkring visa att det skulle ha meddelat försäkring mot högre premie eller i övrigt på andra villkor än som avtalats, är dess ansvar begränsat till vad som svarar mot den premie och de villkor i övrigt som avtalats. Har försäkringsbolaget inte tagit återförsäkring som annars skulle ha tecknats, ska ansvaret anpassas efter detta. 22. Ansvarsbegränsningar Swedbank Försäkring är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall, fondtransaktion eller utbetalning fördröjs på grund av krig eller politiska oroligheter eller på grund av lagbud, myndighets åtgärd eller stridsåtgärd i arbetslivet. Swedbank Försäkring är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om bolaget varit normalt aktsamt. 23. Räntebestämmelser m. m. Utbetalning av efterlevandepension ska påbörjas senast en månad efter det att den som gör anspråk på beloppet fullgjort vad som åligger honom enligt punkt 19. Om det finns anledning att utreda om någon uppgift som lagts till grund för försäkringsavtalet varit oriktig eller ofullständig, behöver utbetalningen dock inte ske förrän en månad förflutit efter det att en sådan utredning har avslutats. Detsamma gäller om det inte utan närmare utredning kan fastställas vilka som är berättigade förmånstagare. Utredningen ska bedrivas med tillbörlig skyndsamhet. Sker utbetalningen senare än vad som sagts ovan betalar Swedbank Försäkring dröjsmålsränta enligt räntelagen. Ränta betalas inte om den är mindre än en halv procent av prisbasbeloppet för januari månad det år utbetalningen sker. 24. Vart vänder jag mig För att få svar på dina frågor vänder du dig i första hand till ditt Swedbanks/Sparbankskontor. Det är en självklarhet för Swedbank Försäkring att hålla en god service i alla försäkringsfrågor. Missförstånd och andra oklarheter kan uppstå, men för det mesta kan sådana klaras upp om du kontaktar oss. Skulle du ändå vara missnöjd med hanteringen av din försäkring kan du vända dig till nedanstående instanser. Konsumenternas Försäkringsbyrå Konsumenternas Försäkringsbyrå är en självständig och obunden rådgivningsbyrå, som avgiftsfritt lämnar vägledning i frågor inom försäkringsområdet. Byrån står i kontakt med klagomålsansvariga i försäkringsbolagen och håller dem och berörda myndigheter informerade i aktuella konsumentfrågor. Postadress: Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, Stockholm. Telefon: Fax: Internet: Konsumentvägledning Konsumentvägledare, som finns i de flesta 18

19 kommuner, lämnar råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor. Konsumentverket (KO) Konsumentverket arbetar bland annat förebyggande för god marknadsföringssed och skäliga avtalsvillkor. Verkets uppgift är att övervaka att företagen följer de regler som gäller på konsumentområdet och att konsumenternas rättigheter respekteras. Postadress: Konsumentverket. Box 48, Karlstad Telefon: Fax: Hemsida: Allmänna Reklamationsnämnden Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet, vars huvuduppgift är att på ett opartiskt sätt pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Nämnden kan behandla de flesta typer av försäkringstvister för privatpersoner. Nämndens prövning är kostnadsfri och besluten är att betrakta som rekommendationer till parterna. Anmälan skall normalt inkomma inom sex månader från avvisat krav. Postadress: Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, STOCKHOLM Telefon: Hemsida: E-post: Personförsäkringsnämnden Personförsäkringsnämnden tar i vissa fall upp sådana livförsäkringsärenden som innefattar medicinska bedömningar. Nämnden har en rådgivande funktion. Det kostar ingenting att få sitt ärende prövat av nämnden. Begäran om prövning i nämnden görs på en särskild blankett som översänds direkt till nämnden. Blanketten finns hos Swedbank Försäkring eller hos nämnden. Postadress: Personförsäkringsnämnden, Nämndkansliet, Box 24067, , STOCKHOLM Telefon: Hemsida: Allmän domstol Du har naturligtvis också rätt att få din sak prövad i domstol i första hand i tingsrätten. Då kan man i många fall utnyttja den allmänna rättshjälpen eller den rättsskyddsförsäkring som finns i hem och villahemförsäkringen. Avgiftsbilaga Avgifter Avgifter m m i Swedbank Pensionsplan gällande fr o m Endast Swedbank Försäkringsavgifter anges. Vid fondförvaltning tillkommer fondbolagets avgift för fondförvaltningen. Denna tas ut vid kurssättningen av fondandelarna. Avgift för driftkostnader Fast avgift 120 kr/år Rörlig avgift Vid fondförvaltning: 0,75% av fondandelsvärdet/år Vid traditionell förvaltning: 1,2 procent av Försäkringskapitalet/år Avgift för garanti (endast vid traditionell förvaltning) 0,5 procent av Garantivärdet/år Tabell 1 Avgift vid flytt av pensionskapital till annan försäkringsgivare 500 kr Premie för premiebefrielse Premien är fyra procent av den premie som enligt försäkringsavtalet omfattas av rätt till premiebefrielse. Förhöjd premie kan avtalas om försäkringen på grund av den försäkrades hälsa inte kan beviljas på normala villkor. Premie för sjukförsäkring Premie tas ut enligt vid var tid gällande försäkringstariff. Förhöjd premie kan avtalas om försäkringen på grund av den försäkrades hälsa inte kan beviljas på normala villkor. Premie för dödsfallsrisk Den årliga premien uppgår till den positiva risksumman multiplicerad med dödligheten. Tabell 2 Av tabell 1 framgår vad dödligheten är vid olika åldrar. Vad som förstås med positiv risksumma framgår av villkoren punkt Förhöjd premie kan avtalas om försäkringen på grund av den försäkrades hälsa inte kan beviljas på normala villkor. Arvsvinst Den årliga arvsvinsten är lika med den negativa risksumman multiplicerad med dödligheten. Av tabell 2 framgår vad dödligheten är vid olika åldrar. Vad som förstås med negativ risksumma framgår av villkoren punkt 6.3. Ålder Dödlighet i % Man Kvinna 20 0,06 0, ,07 0, ,08 0, ,09 0, ,12 0, ,18 0, ,28 0, ,45 0, ,77 0, ,33 0, ,35 1, ,17 2, ,44 4, ,32 8, ,86 14,96 Ålder Dödlighet i % Man Kvinna 20 0,03 0, ,04 0, ,05 0, ,06 0, ,09 0, ,14 0, ,22 0, ,35 0, ,57 0, ,94 0, ,55 0, ,56 1, ,23 2, ,01 4, ,62 7,01 19

20 Tjänstegruppliv (TGL) Villkor Gäller från 1 januari Försäkringsavtalet Till grund för grupplivförsäkringen ligger ett avtal (gruppavtal) mellan å ena sidan försäkringsgivaren Swedbank Försäkring AB (org.nr ) och å andra sidan en företrädare för de försäkringsberättigade. För grupplivförsäkringen gäller vad som sägs i gruppavtalet, i dessa villkor samt i det senast utfärdade försäkringsbeskedet. För försäkringsavtalet tillämpas svensk lag oavsett var försäkringstagaren har sin vistelseort. Försäkringsavtalet gäller under ett kalenderår i taget. Det förnyas på oförändrade villkor om inte Swedbank Försäkring före huvudförfallodagen som inträffar varje den 1 januari, skriftligen underrättat försäkringstagaren om förändringar i villkoren. Sådan underrättelse behöver inte lämnas vid villkorsändringar av bagatellartad karaktär. Försäkringen är i skatterättslig mening en kapitalförsäkring. 2. Gruppavtalet Gruppavtal om tjänstegrupplivförsäkring ingås mellan arbetsgivaren/näringsidkaren och Swedbank Försäkring AB i och med att avtal om Swedbank Pensionsplan ingås. Företaget definierar i ansökan om försäkring vilka som som ska ingå i den försäkringsbara gruppen. Samtliga inom gruppen som uppfyller kraven enligt punkt 3 ska anmälas till försäkringen på det sätt som Swedbank Försäkring föreskriver. Gruppavtalet gäller under det kalenderår under vilket det ingås och förnyas för ett kalenderår i taget om det inte uppsagts av någon part före avtalstidens utgång. För gruppavtalet gäller i övrigt försäkringsavtalslagens regler om obligatorisk gruppersonförsäkring samt dessa försäkringsvillkor. 3. Krav för att få teckna försäkringen För att kunna teckna försäkringen ska den försäkrade ha fyllt 18 men inte 65 år, arbeta minst åtta timmar/vecka i genomsnitt under en månad och vara fullt arbetsför enligt den definition för arbetsförhet som gäller enligt Swedbank Pensionsplan. 4. Försäkringstagare Om gruppavtalet tecknats av arbetsgivare till förmån för de anställda (gruppmedlemmarna), är arbetsgivaren försäkringstagare. Vad gäller rätten till ersättning och rätten att 20 insätta förmånstagare ska dock den försäkrade anses som försäkringstagare. Till försäkring som tecknats av Företagare som inte är anställd är Företagaren försäkringstagare. 5. När börjar försäkring att gälla? Efter genomgång av försäkringsansökan avgör Swedbank Försäkring om försäkring kan beviljas. Försäkring träder i kraft när Swedbank Försäkrings huvudkontor mottagit fullständiga ansökningshandlingar, om det inte av ansökningshandlingen eller på annat sätt framgår att försäkringen ska träda i kraft senare. En ansökningshandling är att anse som fullständig endast om frågorna i den besvarats i alla delar samt daterats och undertecknats. 6. När upphör försäkringen att gälla? En försäkrad omfattas inte av försäkringen om den försäkrade arbetar mindre än 8 tim/ vecka i genomsnitt under en månad den försäkrade inte längre är anställd hos försäkringstagaren Företagare som är försäkrad upphört att driva näringsverksamheten en uppsägning av gruppavtalet har lett till att att avtalet trätt ur kraft och upphört att gälla en uppsägning på grund av dröjsmål med premien har fått verkan den försäkrade fyllt 70 år. utbetalning av ålderspension från Swedbank Pensionsplan påbörjats 7. Vad omfattar försäkringen? Det prisbasbelopp som används vid beräkning av försäkringsbeloppens storlek är prisbasbeloppet enligt lag (1962:381) om allmän försäkring framräknat enligt 1 kap 6 andra stycket det år dödsfallet inträffar. Utbetalning kan endast göras från en tjänstegrupplivförsäkring. Omfattas den försäkrade av tjänstegrupplivförsäkring i annat försäkringsbolag görs ingen utbetalning om TGL utbetalas från det andra bolaget. Avlider den försäkrade betalas försäkringen ut enligt följande: A. Grundbelopp Grundbeloppet utbetalas om den försäkrade hade en ordinarie arbetstid om minst åtta timmar per helgfri vecka, räknat i genomsnitt per månad. Grundbeloppets storlek framgår av nedanstående tabell. Har den försäkrade vid dödsfallet fyllt 18 men inte 55 år 6,00 55 men inte 56 år 5,50 56 men inte 57 år 5,00 57 men inte 58 år 4,50 58 men inte 59 år 4,00 59 men inte 60 år 3,50 60 men inte 61 år 3,00 61 men inte 62 år 2,50 62 men inte 63 år 2,00 63 men inte 64 år 1,50 64 men inte 70 år 1,00 Om den försäkrade har fyllt 55 år (men inte 65) och efterlämnar arvsberättigat barn som vid dödsfallet inte har fyllt 17 år, är grundbeloppet alltid sex prisbasbelopp. B. Barntillägg Efterlämnar den försäkrade arvsberättigat barn som vid dödsfallet inte har fyllt 20 år, betalas ett tillägg ut för varje sådant barn. I begreppet barn ingår inte barns avkomling. Barntilläggets storlek angivet i antal prisbasbelopp: Barnets ålder vid dödsfallet Inte fyllt 17 år 2,00 Fyllt 17 men inte 19 år 1,50 Fyllt 19 men inte 20 år 1,00 C. Begravningshjälp Utöver ovanstående belopp utbetalas 0,5 prisbasbelopp i begravningshjälp till den försäkrades dödsbo. 8. Hur bestäms premien? Premien beräknas för ett år i taget och bestäms enligt den tariff som gäller på försäkringens huvudförfallodag. Ändras premien meddelar Swedbank Försäkring detta inför huvudförfallodagen. Swedbank Försäkring förbehåller sig rätt att - utöver premier - ta ut skäliga administrationskostnader när så finnes erforderligt. 9. Hur betalas premien och vad händer om premien inte betalas? Första premien ska betalas senast 14 dagar från det att Swedbank Försäkring översänt försäkringsbesked. Betalas premien inte inom denna tid har Swedbank Försäkring rätt att säga upp försäkringen till upphörande 14 dagar efter det att uppsägningen avsändes. Fortsättningspremier ska betalas senast på förfallodagen. Betalas inte premien på förfallodagen har Swedbank Försäkring rätt

Swedbank Pensionsförsäkring

Swedbank Pensionsförsäkring Förköpsinformation Swedbank Pensionsförsäkring Kortfakta Pris traditionell förvaltning: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5 procent/år av Garantivärdet.

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer

Grundskydd Företagare

Grundskydd Företagare Kortfakta Genom erbjuds både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5

Läs mer

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23.

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Förköpsinformation Pensionsförsäkring Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB. Pris: Fast avgift 240 kr per år och förvaltningsform och 0,65

Läs mer

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Kortfakta. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23.

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Kortfakta. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Förköpsinformation Pensionsförsäkring Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Försäkringsgivare Swedbank Försäkring AB Pris Fast avgift 240 kr per år och 0,65 procent per år av försäkringens

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning. Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering:

Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning. Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering: Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering: 2018-01-01 Detta faktablad är framtaget efter en gemensam branschstandard för att ge en övergripande

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder 1/5 Fondförsäkring för Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning för dig som omfattas av kollektivavtal mellan å ena sidan Sveriges Kommuner och

Läs mer

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring produktinformation En arbetsgivare kan trygga kollektivavtalade förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. Följande pensionsavtal

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0611

Swedbank Pensionsplan 0611 Försäkringsvillkor Swedbank Pensionsplan 0611 Gäller försäkringar tecknade från 2015-07-01. 1. Försäkringsavtalet 1.1 Parter Ett försäkringsavtal om Swedbank Pensionsplan kan omfatta ålderspension med

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Plats för bild Försäkringsvillkor Vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring

Läs mer

Swedbank Pensionsplan

Swedbank Pensionsplan Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan Grundskydd för företagare Enligt villkor 0611 Kortfakta Grundskydd för Företagare erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell

Läs mer

Förköpsinformation Januari 2016

Förköpsinformation Januari 2016 Förköpsinformation Januari 2016 Företagarskyddet Nordea Företagarskyddet är för dig som driver eget företag. En enkel försäkringslösning som ger dig ekonomisk trygghet. Gör det enkelt att ta hand om dig

Läs mer

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. % Välj själv hur dina pensionspengar från arbetsgivaren ska placeras Jamil, SPP SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Det behöver inte vara svårt Som

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

Swedbank Pensionplan 0503

Swedbank Pensionplan 0503 Försäkringsvillkor Swedbank Pensionplan 0503 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2012-12-21. 1. Försäkringsavtalet 1.1 Parter Försäkring i Swedbank Försäkring Pensionsplan kan omfatta ålderspension med

Läs mer

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Information till dig som har en pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Avvecklingen av Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalsområde PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på alecta.se. Närmare upplysningar

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 1 Datum: Försäkringsnummer: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om din nuvarande försäkring Här finns information om den pensionsförsäkring som du funderar på att

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening pension är viktigt för alla! 20150901 AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO Traditionell Försäkring i Swedbank Gäller försäkringar tecknade från och med 2009-01-01. Försäkrad kan omfattas av både Avtalspension SAF- LO och Livsarbetstidspension/Arbetstidspensionen

Läs mer

frivillig pensionsplan AI Plan

frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Plan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK

Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK Avtalspension FTP Avtalspension FTP omfattar ålderspension inom ramen för FTP-planen (ålderspension inom FTP 1 och kompletterande ålderspension inom FTP 2), som baseras

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK LFAB 04678 Utg 00 2003-08 Form & Profil Gäller från 2003-12-08 Innehållsförteckning 1 Försäkringstagare Försäkrad 2 Försäkringen börjar gälla 3 Premiebetalning 4. Förmåner

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ)

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Tack för att du sparar i Folksam Fondförsäkring Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0611

Swedbank Pensionsplan 0611 Försäkringsvillkor Swedbank Pensionsplan 0611 Gäller försäkringar tecknade från 2012-03-23. 1. Försäkringsavtalet 1.1 Parter Ett försäkringsavtal om Swedbank Pensionsplan kan omfatta ålderspension med

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Bliwas riskförsäkringar i AI Plan SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för Bliwas riskförsäkringspaket för

Läs mer

Villkor Kollektivavtalad Pension (AIP) (2006-07-01)

Villkor Kollektivavtalad Pension (AIP) (2006-07-01) Villkor Kollektivavtalad Pension (AIP) (2006-07-01) Avgiftsbestämd individuell ålderspension i Swedbank Försäkring Fondförsäkring och Traditionell Försäkring Gäller försäkringar tecknade fr o m 2011-10-01

Läs mer

Villkor Kollektivavtalad Pension (BTPK) (2006-07-01)

Villkor Kollektivavtalad Pension (BTPK) (2006-07-01) Villkor Kollektivavtalad Pension (BTPK) (2006-07-01) Kompletterande ålderspension i Swedbank Försäkring Fondförsäkring och Traditionell försäkring 1. Försäkringsavtalet Försäkringen är en kollektivavtalsgrundad

Läs mer

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. % Välj själv hur dina pensionspengar från arbetsgivaren ska placeras Jamil, SPP SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Det behöver inte vara svårt Som

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Kortfakta. Enligt villkor 0706, som gäller från och med

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Kortfakta. Enligt villkor 0706, som gäller från och med Förköpsinformation Pensionsförsäkring Enligt villkor 0706, som gäller från och med 2012-12-21 Kortfakta Försäkringsgivare Pris Utbetalning Minsta premie Viktiga begränsningar Avkastningsskatt Swedbank

Läs mer

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Gör ett viktigt val för din framtid. ITP 1 premiebestämd ålderspension ITPK Egenpension ITP Livsarbetstidspension! Pino, SPP SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Det behöver inte vara svårt

Läs mer

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av

Läs mer

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ)

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) TACK FÖR ATT DU SPARAR I FOLKSAM LO PENSION Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam LO Pension.

Läs mer

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen.

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen. Stockholm 2010-02-23 TEST EFLY UIG3 DUMMYGATAN 99 11388 STOCKHOLM Hej! Vi på AMF är glada över att få ta hand om dina pengar, och hoppas att du känner dig trygg och nöjd med oss. Pensioner och långsiktigt

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Indviduellt utformad tjänstepension för dina anställda. Ger dina anställda möjlighet att själv välja. Christoffer, SPP. SPPs Alternativ ITP

Indviduellt utformad tjänstepension för dina anställda. Ger dina anställda möjlighet att själv välja. Christoffer, SPP. SPPs Alternativ ITP Indviduellt utformad tjänstepension för dina anställda Ger dina anställda möjlighet att själv välja. Christoffer, SPP SPPs Alternativ ITP Ett alternativ som ger dina anställda större valfrihet Med SPPs

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation BLIWAS RISKFÖRSÄKRINGAR T:1 EFTERLEVANDEPENSION OCH PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING Gäller från 1

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 2 Datum: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om en ny försäkring Här finns information om den nya försäkring som du funderar på att flytta till. Du får motsvarande

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015

Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015 1. Allmänt om försäkringen Denna förköpsinformation

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING VILLKOR PRIVAT PENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av privatperson som fyllt

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. Gör ett aktivt val för din pension. Per, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

Kollektivavtalad Pension (ITPK)

Kollektivavtalad Pension (ITPK) Kollektivavtalad Pension (ITPK) Villkor 2006-07-01 Avgiftsbestämd ålderspension i Swedbank Försäkring Traditionell förvaltning 1. Försäkringsavtalet Försäkringen är en kollektivavtalsgrundad försäkring

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 maj 2008 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2015-11-04

Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2015-11-04 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2015-11-04 Med Swedbank Pensionsplan kan företaget skapa ett tryggt pensionssparande för företagets ägare och anställda. Swedbank

Läs mer

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01.

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation PA 03 Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du rätt att

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 31 mars 2016 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

ANSÖKAN OM NORDNET TJÄNSTEPENSION VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5)

ANSÖKAN OM NORDNET TJÄNSTEPENSION VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5) VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5) Ansökan Ansökan om ändring Org.nr UPPGIFTER OM FÖRETAGET Företagets namn Telefonnr dagtid (inkl. riktnr) Adress Telefax (inkl. riktnr) Postnummer Ort Driftställe/Land 1 Kontaktperson

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01

Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01 Med Swedbank Pensionsplan kan företaget skapa ett tryggt pensionssparande för företagets ägare och anställda. Swedbank

Läs mer

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Avtalspension SAF-LO och Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information

Läs mer

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning LFAB 04691 utg 00 2009-03 Form & Profil Gäller från 2009-01-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 26 november 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK

Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN SVENSKT NÄRINGSLIV SAMT FÖRHANDLINGS- OCH SAMVERKANSRÅDET PTK DÖDSFALL Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Förköpsinformation ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring.

Läs mer

AMF Tjänstepension. Förköpsinformation 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 1 ALLMÄNT 2 OM AMF 3 PREMIE 4 ÅLDERSPENSION 6 TRADITIONELL FÖRSÄKRING

AMF Tjänstepension. Förköpsinformation 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 1 ALLMÄNT 2 OM AMF 3 PREMIE 4 ÅLDERSPENSION 6 TRADITIONELL FÖRSÄKRING Förköpsinformation AMF Tjänstepension Gäller från och med 2017-10-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har

Läs mer

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer Avtal om tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för tjänstemän

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK

Villkor för Länsförsäkringar ITPK Villkor för Länsförsäkringar ITPK Gäller från 2009-01-01 LFAB 04685 utg 04 2008-12 Form & Profil Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad 2 Försäkringen börjar gälla 3 Premiebetalning 4 Förmåner 4.1 Utbetalning

Läs mer

Förköpsinformation. Företagsplan. Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal.

Förköpsinformation. Företagsplan. Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal. Fplan förk, 1501 Förköpsinformation Företagsplan Tryggt och enkelt för Dig och Dina medarbetare Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal. Du som företagare har

Läs mer

Privat Pension Gäller från

Privat Pension Gäller från PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2016-07-15 1 Så fungerar Privat Pension Om du vill flytta ditt privata pensionssparande till Länsförsäkringar diskutera detta med din närmaste

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar

Bliwas riskförsäkringar FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Bliwas riskförsäkringar FÖR SVENSK HANDEL FÖRSÄKRINGAR DÖDSFALL SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ)

Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ) Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ) dessa villkor gäller för avtal om försäkring som har träffats den 1 januari 2006 och därefter. 2 försäkringsavtalet

Läs mer

En pensionslösning med större valfrihet. För dig med högre lön. Katarina, SPP. Alternativ ITP från SPP

En pensionslösning med större valfrihet. För dig med högre lön. Katarina, SPP. Alternativ ITP från SPP En pensionslösning med större valfrihet. % För dig med högre lön Katarina, SPP Alternativ ITP från SPP En möjlighet att välja pensionslösning Din arbetsgivare har tecknat ett avtal om Alternativ ITP-försäkring

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan Total (Uppdaterade per 2016-03-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

Nordea Företagsbetald pensionsplan

Nordea Företagsbetald pensionsplan Nordea Företagsbetald pensionsplan Förköpsinformation februari 2015 Vad är Nordea Företagsbetalad pensionsplan Nordea pensionsplan är en flexibel försäkringslösning som skapar en ekonomisk trygghet för

Läs mer

Försäkringsavtalet Försäkringen tecknas hos det av Folksam ömsesidig livförsäkring helägda dotterbolaget Folksam Fondförsäkringsaktiebolag,

Försäkringsavtalet Försäkringen tecknas hos det av Folksam ömsesidig livförsäkring helägda dotterbolaget Folksam Fondförsäkringsaktiebolag, Förköpsinformation 1/6 Innan du bestämmer dig för att teckna försäkring är det viktigt att du tar del av den förköpsinformation som försäkringsgivaren är skyldig att lämna enligt lag. Denna förköpsinformation

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Allmänna villkor år 2013. BTP 1 Avtalspension för anställda inom bank och finans (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2013. BTP 1 Avtalspension för anställda inom bank och finans (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2013 BTP 1 Avtalspension för anställda inom bank och finans (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Tjänstepension AMF Tjänstepension är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som avser att

Läs mer

Swedbank Pensionsplan

Swedbank Pensionsplan Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2011-10-01 Pensionsplan, livförsäkring och tjänstegruppliv (TGL) Olycksfallsförsäkring Sjukvårdsförsäkring Pensionsplan, livförsäkring

Läs mer

FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam

FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam Förköpsinformation 1/6 Innan du bestämmer dig för att teckna försäkring är det viktigt att du tar del av den förköpsinformation

Läs mer

Hur går det för dina tjänstepensionspengar inom ITP 1?

Hur går det för dina tjänstepensionspengar inom ITP 1? Referensnummer: 3333333, datum: 2009-12-22 PER PERSSON Testvägen 3 100 00 TESTSTAD Hur går det för dina tjänstepensionspengar inom ITP 1? Du som får det här utskicket har tjänstepension ITP genom din anställning.

Läs mer

Alternativ KAP-KL. Produktinformation

Alternativ KAP-KL. Produktinformation Alternativ KAP-KL Produktinformation Vad innebär alternativ KPA-KL? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

Gäller från den 1 januari 2012

Gäller från den 1 januari 2012 Gäller från den 1 januari 2012 1 Allmänt...2 2 Allmänt om TGL...2 3 Försäkringsavtal...3 4 Anmälan vid kollektivavtal om TGL...3 5 Försäkringstagare försäkrad...3 6 Förmånstagare...4 7 Avstå sin rätt som

Läs mer

En pensionslösning med större valfrihet. Alternativ ITP från SPP

En pensionslösning med större valfrihet. Alternativ ITP från SPP En pensionslösning med större valfrihet. Alternativ ITP från SPP En möjlighet att välja pensionlösning. Din arbetsgivare har tecknat ett avtal om Alternativ ITP-försäkring med SPP. Är du och din arbetsgivare

Läs mer

Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan

Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan Enkel pensionshantering med många möjligheter. SPPs Arbetsgivarplan är en flexibel tjänstepensionsplan som kompletterar

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Lärarfonder Förköpsinformation 1/6 Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Lärarfonder Gäller från och med 2014-01-01. Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning

Läs mer

KPA Traditionell pensionsförsäkring

KPA Traditionell pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för PA-KFS KPA Traditionell pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter 2 Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring. Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring. Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01 Innehåll 1. Allmänt 2. Allmänt om TGL 3. Försäkringsavtal 4. Anmälan vid kollektivavtal om TGL 5. Försäkringstagare

Läs mer