Energieffektivisering i småhus i Skärholmen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektivisering i småhus i Skärholmen"

Transkript

1 Energieffektivisering i småhus i Skärholmen Projektet Energieffektivisering i småhus i Skärholmen har genomförts inom ramen för tre LIP-åtgärder: Åtgärd 1.1 Teknikupphandling Åtgärd 1.2. Utvecklings- och demonstrationsbidrag Åtgärd 1.1.b. Kunskapssluss I denna rapport finns en beskrivning av genomförandet inom dessa tre LIP-åtgärder samt en sammanställning av resultaten. Sammanfattning Inom ramen för projektet Energieffektivisering i småhus i Skärholmen har 236 småhusägare i Skärholmens stadsdel minskat sin energianvändning med drygt 12 procent per år genom energibesparande investeringar. Minskningen om 774 MWh är bestående och motsvarar det årliga energibehovet för uppvärmning, varmvatten och hushållsel i 39 normalvillor 1. Totalt har småhusägarna satsat 13 miljoner kronor på energibesparande åtgärder. Investeringarna, som genomfördes under perioden , delfinansierades med 26 procent med bidrag från Stockholms lokala investeringsprogram. Investeringsbidraget har kompletterats med information och råd inför inköp från LIP-kansliets sida utan dessa kunskapshöjande insatser hade mycket färre investeringar kommit till stånd, särskilt vad gäller byte av fönster. De 236 småhusägarna, som utgör 12 procent av alla småhusägare i Skärholmen, minskade tillsammans sin miljöbelastning från uppvärmning, varmvatten och hushållsel enligt följande: Energianvändningen har minskat med 12 procent. Bidraget till växthuseffekten har minskat med 13 procent. Användningen av ej förnybar energiråvara har minskat med 13 procent. Produktionen av marknära ozon har sänkts med 14 procent. Småhusägarna bidrar 13 procent mindre till försurning och 14 procent mindre till övergödning. Volymen radioaktivt avfall har minskats med 12 procent. De som installerat A-klassade maskiner har minskat sin vattenanvändning vid tvätt och disk med 46 procent. 1 Baserat på en normalvilla med en årlig energianvändning om kwh/år. Beräkningen att av besparingen i Skärholmen utgår dock ifrån ett genomsnitt på kwh/år vilket baserats på de uppgifter som småhusägarna lämnat in. 1

2 Teknikupphandling Projektet inleddes med en energiinventering av hus i Skärholmen för att se vilka miljöförbättringar som var möjliga. Därefter initierade LIP-kansliet en teknikupphandling, men lyckades inte få ihop tillräckliga beställarvolymer. Upphandling genomfördes trots detta i begränsad omfattning fast med lägre teknikhöjd än vad som initialt var tänkt, varför projektet omvandlades till ett utvecklings- och demonstrationsprojekt med stöd från kunskapssluss vilket beskrivs nedan. Utvecklings- och demonstrationsbidrag Småhusägarna hade som alla andra fastighetsägare i Skärholmen möjlighet att ansöka om utvecklings- och demonstrationsbidrag från LIP för miljöåtgärder som de själva föreslog. Men för att förenkla ansökningsförfarandet och stimulera fler att energieffektivisera sina hus erbjöd också ett skräddarsytt projekt med standardiserade åtgärder och bidragsbelopp för småhusägare. Två ansökningsomgångar genomfördes: 2000 och års ansökningsomgång omfattade endast Lilla Skärholmen dvs området kring Skärholmens centrum. Informationen spreds då främst via samfällighetsföreningarna. Totalt 158 hushåll sökte och beviljades bidrag varav 99 hämtade ut bidraget års ansökningsomgång omfattade hela Skärholmens stadsdel inklusive Sätra, Bredäng, Vårberg och Lilla Skärholmen. Denna gång skickades information om bidraget och om olika energieffektiviseringsåtgärder ut direkt till samtliga drygt småhusägare, 350 hushåll sökte och beviljades bidrag varav 136 hämtade ut bidraget. Totalt utnyttjade 12 procent av alla småhusägare i Skärholmen bidraget i någon form. Rent administrativt gick hanteringen till enligt regeringens riktlinjer för LIP-bidrag. Småhusägarna ansökte på förhand om bidrag till förmodade investeringar. 2 LIPkansliet sammanställde ansökningarna och vidarebefordrade dem till regeringen som gav sitt godkännande. Därefter fick småhusägarna besked om att de beviljats bidrag dvs att pengar reserverats enligt deras ansökan. Bidraget kunde hämtas ut i efterhand mot kvitto förutsatt att bidragskriterierna uppfyllts. Anledningen till att färre personer begärde ut bidraget jämfört med hur många som sökte och beviljades bidrag är att småhusägarna: valde att inte genomföra investeringen alls; valde att investera i annan teknik än den som var bidragsberättigad; fick avslag på utbetalningen. 2 Småhusägarna uppmuntrades att söka även om de inte kände sig helt säkra på att de skulle kunna utnyttja bidraget. 2

3 Åtgärderna och bidragsbeloppen varierade något mellan de båda ansökningsomgångarna. Här följer en sammanställning: Sammanställning av utbetalda bidrag års ansökningsomgång Åtgärd Antal Bidrag per åtgärd Summa bidragsbelopp Radiatorer kr fast bidrag Styrsystem kr fast bidrag Nya fönster & tilläggsisolering 52 30% max 1 500kr/kvm Ytterdörr 16 30% Tilläggsisolering av fasad 7 30% max 291 kr/kvm Tilläggsisolering av vind 27 30% max 63 kr/kvm Värmepump 3 30% Solfångare 0 30% 0 Varmvattenberedare kr fast bidrag Kyl & frys kr fast bidrag Tvätt- & diskmaskin kr fast bidrag Summa års ansökningsomgång Åtgärd Antal Bidrag per åtgärd Summa bidragsbelopp Tvättmaskin kr fast bidrag Kylskåp kr fast bidrag Frys fast bidrag Isolering av vindbjälklag 2 30% max 50 kr/kvm Byte av fönster kr/kvm fast bidrag Tilläggsisolering av fönster kr/kvm fast bidrag Värmepump 18 20% max kr Varmvattenberedare kr fast bidrag Utrustning för pelletseldning 0 20% max Styr- & reglersystem / radiatorer kr fast bidrag Summa Investeringsvolym och bidragsandel Ansökningsomgång Utbetalt bidrag Totalinvestering % bidrag % % Total % 3 na redovisas i en bilaga. 3

4 Enkätundersökning Sommaren 2003 skickades en enkät ut till de hushåll som beviljats bidrag för att få en bild av hur småhusägarna upplevt effekterna av energieffektiviseringen i sina hus. Vissa slutsatser från denna enkätundersökning presenteras nedan fullständiga resultat och kommentarer presenteras i en bilaga. Kunskapssluss information och kunskapshöjande insatser De hushåll som sökte och beviljades bidrag fick information, råd och stöd kring olika energieffektiviseringsåtgärder via skriftliga utskick, genom informationsseminarier samt över telefon. Kunskapsöverföringen sköttes av LIP-kansliet. Totalt kostade kunskapsslussdelen av småhusprojektet totalt kr under åren Informationsarbetet inför 2000-års ansökningsomgång bestod till största delen av informationsmöten med samfällighetsföreningar. Informationsarbetet inför och under 2001-års ansökningsomgång var mer omfattande och småhusägarna fick bland annat allmän information om vilka miljöeffekter som energibesparing ger, information om kondens på fönster med mera. Skriftlig information gick ut till samtliga villaägare i Skärholmen. Personlig rådgivning per telefon och vid informationsmöten nådde uppskattningsvis minst 300 småhusägare, även sådana som i slutänden valde att inte utnyttja bidraget. Information om resultat och miljöeffekter skickades ut till de 236 hushåll som hämtat ut bidraget. I enkäten kommenterade flera hushåll att det tyckte det var särskilt positivt att för ovanlighetens skull få en återkoppling av resultat. En stor del av informationsarbetet gick ut på att sammanföra småhusägarna med tillverkare/installatörer av den energieffektiva tekniken. Återförsäljarledet visade sig ofta ha begränsad kunskap om energieffektiva produkter och ville hellre sälja produkter ur sitt konventionella sortiment, vilket gjorde att köparna måste vara enträgna och känna till ganska mycket om produktens tekniska egenskaper för att hitta rätt. Bristande kännedom och kunskaper om energieffektiv teknik hos återförsäljarledet var ett hinder som småhusägarna ofta vittnade om när de sökte råd hos LIPkansliet. Den skriftliga informationen som togs fram inför bidragsomgången 2001 har bearbetats och finns tillgänglig på en webbsajt som utvecklats med LIP-finansiering. Vid telefonkontakt (men däremot inte i enkäten) framförde flera småhusägare en generell frustration över inkonsekvenser i det svenska systemet som helhet. De åsikter som framfördes var bland annat dessa: Åtgärder som man får bidrag för från en offentlig aktör resulterar i höjda taxeringsvärden och en kostnad gentemot en annan offentlig aktör. Några efterlyste också ökad förutsägbarhet och kontinuitet från statens sida. Idag beskattas olja hårdare, men vem vet, om några år kanske skatten på pellets höjs dramatiskt; på 70-talet gynnades direktel men år 2000 fick man bidrag för omställning från direktel till vattenburen oljevärme etc. Förutsägbarhet är viktig för att småhusägare ska kunna göra långsiktigt kloka investeringar som resulterar i låga driftskostnader. 4

5 Det är också värt att nämna att Stockholms stad under projektperioden saknade kommunal energirådgivning, vilket gjorde att LIP-kansliet ibland fyllde en sådan funktion också för personer bosatta utanför Skärholmen. Både småhusägare från Skärholmen och övriga som hörde av sig uttryckte ett behov av kommunal energirådgivning. År 2003 inrättades energirådgivning i Stockholmsområdet. Erfarenheterna från detta projekt kommer att spridas till dem som arbetar med energirådgivningen. Försök till gemensam upphandling Inom ramen för informationsinsatserna i 2001-års ansökningsomgång hjälpte LIPkansliet intresserade småhusägare att samordna gemensam upphandling, dvs samordning av kravspecifikation och offertförfrågan, av nya fönster och bergvärmeanläggningar. När det gäller bergvärme inleddes upphandlingen med ett seminarium om värmepumpar. Därefter anmälde 17 småhusägare intresse för gemensam upphandling av bergvärmeanläggningar. Offertförfrågan skickades ut till ett tiotal leverantörer varav tre kom in med offert till hela eller delar av beställargruppen. Denna gemensamma upphandling ledde inte till köp, men bidraget och informationsinsatserna ledde till att totalt 14 hushåll installerade tre olika fabrikat av bergvärmepumpar. LIP-kansliet hjälpte också hushållen att samordna gemensam upphandling av nya fönster. Intresset från småhusägarna var stort 90 anmälde intresse. Förfrågan gick ut till åtta leverantörer/installatörer (som uppgivit att de kunnat erbjuda produkter som uppfyllde kriterierna), varav två lämnade offert med viss rabatt jämfört med ordinarie pris. Några av de leverantörer valde att marknadsföra sig individuellt i området. Någon renodlad gemensam upphandling blev det inte, men sammantaget ledde insatserna till att 69 hushåll investerade i nya fönster av sju olika fabrikat i 2001-års ansökningsomgång. Företagens relativt svaga intresse för att lämna anbud till beställargruppen kan bland annat bero på att orderingången i Stockholmsområdet är hög säljarens marknad råder. Energieffektiva fönster Särskilt mycket stöd behövdes i den andra ansökningsomgången vid inköp av nya fönster med U-värde 1,0 W/m 2 K för hela konstruktionen. Det var svårt för småhusägarna att hitta rätt fönster, så LIP-kansliet bistod med listor över fönsterleverantörer och informerade även fönstertillverkare om de potentiella kunderna i Skärholmen. Enkätsvaren från småhusägarna kan tolkas som att det systematiska stödet givit effekt: en markant större andel av 2001-års sökande (jämfört med 2000-års sökande) uppger bidragspengarna och hjälp från LIP med att hitta produkt och leverantör som skäl till varför man valde energieffektiva fönster. Genom att LIP-kansliet ställde höga krav på fönstrens isoleringsförmåga (uttryckt i U- värde Wm 2 K) kom en stor del av informationsarbetet att handla om två kontroversiella frågor: utvändig kondens och U-värden. 5

6 U-värden Under projektet uppdagades viss begreppsförvirring vad gäller U-värden, vilket försvårade arbetet. Vissa tillverkare följer inte branschens standard utan anger U- värden enbart på själva glaset. Här har det i några fall uppstått missförstånd där småhusägare förletts att tro att de köpt fönster som uppfyller U=1,0 för hela konstruktionen, när det i själva verket bara gällt glaset. Återförsäljarledet har också i vissa fall uppvisat bristande kunskaper om U-värden och andra tekniska egenskaper hos de fönster de säljer. LIP-kansliet försökte komma runt detta problem genom att rusta småhusägarna med fakta och uppmuntra dem att inte ge sig förrän de fått veta både glasmittvärdet och U-värdet på hela konstruktionen inklusive karm och båge. Kondens Uppkomst av utvändig kondens är huvudargumentet för dem som är emot installation av energieffektiva fönster 4. De flesta tillverkare, även flera av dem som faktiskt säljer 1,0-fönster, anser U=1,0 är för lågt eftersom det uppstår utvändig kondens eller frost på fönstren vilket orsakar klagomål från kunder. Flera småhusägare som ville köpa 1,0- fönster berättade att de av leverantören blivit avrådda från köp med den motiveringen. Hur lågt leverantörerna tycker att man bör gå i U-värde varierar. Att det är en kontroversiell fråga bekräftades av att enstaka tillverkare som är starka motståndare till låta U-värden intog en närmast hotfull attityd när LIP-kansliet tog kontakt för att informera om småhusbidragen. Förespråkare av energieffektiva fönster med U-värde 1,0-1,3 Wm 2 K, med Energimyndigheten i spetsen, tonar däremot ned frågan genom att säga att kondens endast uppstår under ett fåtal nätter eller inte alls, att det bara är ett bevis på fönstrens goda isoleringsförmåga samt att det oftast orsakas av andra faktorer än det låga U-värdet. Motstridiga uppgifter och ståndpunkter skapar irritation hos konsumenterna, som betalar mycket pengar för att byta fönster. Fönsterbranschen skulle säkert undvika många klagomål om de i förväg informerade köparna om att kondens kan uppstå och varför. Förespråkarna av energieffektiva fönster skulle vinna på att inte försöka släta över problemet, utan ta boendes och tillverkares upplevelse av att utvändig kondens är ett problem på allvar, trots att det bara handlar om ett estetiskt problem. Förespråkare av energieffektiva fönster skulle också tjäna på att ge en mer realistisk uppskattning av hur ofta kondens uppstår istället för att underdriva frekvensen. Med ett förbättrat faktaunderlag kan konsumenterna själv ta ställning till om de vill ha energieffektiva fönster eller ej. Det vore en stor fördel om en dialog kunde skapas mellan fönsterbranschen och aktörer som förespråkar energieffektiva fönster. Mellanledet mellan tillverkare och konsument är betydelsefullt om man vill främja energieffektivisering av fastigheter det utgör i dagsläget ett hinder. Slutkonsumenten bryr sig inte om vad som orsakar kondens och kan inte heller förväntas förvärva den kunskap som krävs för att kunna ställa rätt krav på installatörer och byggare. Här skulle man vinna på att utbilda och informera dem som arbetar på fältet om: U-värde, fönsterkonstruktion, energieffektivisering och byggnadsfysik (t ex att man kan behöva åtgärda ventilationssystemet om man byter fönster, åtgärder som kan förebygga utvändig kondens). 4 U=1,0-1,3 Wm 2 K på hela fönsterkonstruktionen enligt Energimyndighetens definition. 6

7 Enkätresultat i sammandrag Här följer en kort sammanfattning av enkätresultaten. En fullständig sammanställning bifogas. Hälften (51%) av alla som hämtat ut bidraget svarade på enkäten. Sammantaget visar enkätundersökningen att småhusägarna är nöjda med sina energieffektiviseringsåtgärder. Upplevd energibesparing 5 32% uppgav att de märkt av energibesparingen efter åtgärden. 15% uppgav att de inte märkt av någon energibesparing. 57% uppgav att det var för tidigt att säga Fönster Eftersom fönster visade sig vara ett lite problematiskt och kontroversiellt område fick detta extra stort utrymme i enkäten. Av de 124 hushåll som fått bidrag för nya fönster och/eller tilläggsisolering av fönster besvarade 63% enkäten. Så här upplevde småhusägarna kondensproblematiken enligt den uppföljningsenkät som gjordes. Av de 124 hushåll som fått bidrag för nya fönster eller tilläggsisolering av fönster besvarade 69 (63%) enkäten. Av de som svarade uppgav 65% att det någon gång uppstått utvändig kondens på de nya fönstren medan 29% uppgav att det inte uppstått kondens. 5% svarade inte på frågan. Total Kondens har uppstått 65% 59% 70% Ingen kondens 29% 31% 28% Svarade ej på frågan 5% 9% 2% De 51 hushåll som uppgav att de haft kondens svarade så här på frågan I vilken mån upplever du kondensen som ett problem?. Svaren angavs på en skala från 1 till 5 där 1=Inget problem alls och 5=Stort problem och irritationsmoment. Svaren fördelades enligt följande: Total Problem 5 stort problem 6% 16% 0% Problem 4 10% 5% 13% Problem 3 20% 16% 22% Problem 2 33% 42% 28% Problem 1 inget problem 27% 21% 31% Svarade ej på frågan 4% 0% 6% Detta kan tolkas som att de som beviljades bidrag 2000 upplevde kondensen som ett större problem än de som beviljades bidrag En möjlig förklaring till detta är att hushåll som fick bidrag i ansökningsomgång 2001 fick information om att kondens 5 Några fyllde i flera svarsalternativ, t ex både ja och för tidigt att säga. Summan blir därför mer än 100%. 7

8 kunde uppstå och varför redan från början, medan de sökande i 2000-års ansökningsomgång fick information om kondensproblematiken först efter halva projekttiden. Enkäten innehöll frågor om kondens uppstod på få eller många/alla fönster samt om kondensen täckte en mindre eller större del av fönstren. Total Kondens på få fönster 61% 68% 56% Kondens på många fönster 35% 32% 38% Svarade ej på frågan 4% 0% 6% Kondens på stor del av fönstret 43% 53% 38% Kondens liten del av fönstret 55% 47% 59% Svarade ej på frågan 2% 0% 3% Här kan det vara värt att notera att det högsta tillåtna U-värdet för 2000-års ansökningsomgång var 1,3 W/m2K medan det i 2001-års ansökningsomgång låg på max 1,0 W/m2K för hela konstruktionen och glasmittvärde lägst 0,8 W/m2K. Dessa enkätsvar bekräftar alltså inte att kondensproblemen ökar markant med lägre U- värden. 81% rekommenderade andra villaägare att installera energieffektiva fönster även om de inte får bidrag.13% rekommenderade inte andra villaägare att installera energieffektiva fönster även om de inte får bidrag. 6% svarade inte på frågan. Enkäten visar inget direkt samband mellan graden av kondensproblem och benägenhet att rekommendera andra att installera energieffektiva fönster. De som rekommenderade andra att installera energieffektiva fönster utan bidrag hade kondens i samma utsträckning som genomsnittet och upplevde det som ett problem i samma utsträckning som genomsnittet. Av de som inte rekommenderade andra att installera energieffektiva fönster utan bidrag hade majoriteten problem med kondens, men några av de som svarade uppgav att de inte haft kondens på fönstren alls. Värmepump Av de totalt 21 hushåll som fått bidrag för värmepump svarade 62% på enkäten. 15% uppgav att värmepumpen gav upphov till störande ljud. 77% uppgav att värmepumpen inte gav upphov till störande ljud. 8% svarade inte på frågan. 77% uppgav att de upplevde värmepumpen som mycket lättskött. 15% svarade ganska lättskött. 8% svarade inte på frågan. 85% rekommenderar andra villaägare att skaffa värmepump även om de inte får bidrag. 15% svarade inte på frågan. Styr- & reglersystem / nya radiatorer Av de 19 hushåll som installerat styr- & reglersystem eller nya radiatorer besvarade 47% enkäten. 100% upplevde att inomhustemperaturen påverkats positivt av åtgärden. 8

9 22% uppgav att de upplevde systemet som mycket lättskött. 44% uppgav att de upplevde systemet som ganska lättskött. 33% svarade inte på frågan. 9

10 Miljöeffekter De 236 småhusägarna i Skärholmen, Bredäng, Sätra och Vårberg har åstadkommit en bestående minskning av energianvändningen för uppvärmning, varmvatten och hushållsel med 12 procent eller 773 MWh per år. Den reducerade energianvändningen ledde i sin tur till minskad miljöbelastning enligt följande: Enhet Nordisk mix El Olja Fjärrvärme Vatten Summa Energianvändning kwh/år Före Vatten=m 3 /år Efter Besparing % -12% -21% -7% -46% -12,5% Uttag av ej förnybar kwh/år Före energiråvara Efter Besparing % -12% -21% -7% -46% -12,9% Växthuseffekt g CO 2 ekv/år Före Efter Besparing % -12% -21% -7% -46% -12,7% Marknära ozon g C 2H 2 ekv/år Före , Efter , Besparing , % -12% -21% -7% -46% -13,9% Försurning mol H + ekv/år Före , Efter , Besparing , % -12% -21% -7% -46% -13,1% Övergödning g O 2 ekv/år Före Efter Besparing % -12% -21% -7% -46% -13,9% Radioaktivt avfall cm 3 /år Före , Efter , Besparing , % -12% 0% -7% -46% -11,8% Vattenanvändning m 3 /år Före Efter Besparing 367 % -46% -45,6% Måttenheter i tabellen kwh = kilowattimmar g CO 2 ekv = gram koldioxidekvivalenter g C 2H 2 ekv = gram etenekvivalenter mol H+-ekv = mol vätejonekvivalenter g O 2 ekv = gram syreekvivalenter cm 3 = volym, kubikcentimeter m 3 = volym, kubikmeter Förklaring till kolumnrubrikerna El = förändrad energianvändning och miljöbelastning från eluppvärmda hus samt hushållsel. El kan produceras på många olika sätt vilket ger olika miljöpåverkan. I beräkningen har vi utgått ifrån en variant kallad Nordisk elmix, bestående av vattenkraft, kärnkraft, kol, biobränsle, naturgas, olja och vindkraft. Olja = förändrad energianvändning och miljöbelastning från oljeuppvärmda hus. Fjärrvärme = förändrad energianvändning och miljöbelastning från fjärrvärmda hus. Fjärrvärmen i Stockholm produceras av värmepump, eldning av trä, olja, avfall, kol, tallolja samt av hetvatten och el. Vatten = förändring av energianvändning och miljöbelastning genom den vattenbesparing som byte av tvätt-/diskmaskin innebär. 10

11 Så har miljöeffekterna beräknats Beräkningen av miljöbelastningen grundar sig på hur många kilowattimmar el, olja respektive fjärrvärme som sparats tack vare investeringarna. Beräkningen är teoretisk men grundar sig på vedertagna formler och nyckeltal vilka redovisas nedan. Energibesparingen har bearbetats i dataprogrammet Miljöbelastningsprofilen för att få fram vilka miljöeffekter som uppnåtts. Miljöbelastningsprofilen, som utvecklats av Stockholms stads lokala investeringsprogram (LIP) i samarbete med ledande experter och forskare, tar hänsyn till all miljöbelastning som uppstår vid energianvändningen och omfattar exempelvis produktion och distribution, inklusive verkningsgrader och förluster. Beräkningen omfattar däremot inte den miljöbelastning som uppstår exempelvis vid tillverkning av nya kylskåp eller bortforsling och omhändertagande av gamla fönster. Beräkningarna av energianvändning en utgår ifrån ett Skärholms-genomsnitt på kwh per år för uppvärmning och varmvatten (2,8 m 3 olja) samt kwh för hushållsel totalt kwh per år före åtgärd. Denna nivå är baserad på småhusägarnas egna uppgifter den siffra som brukar användas i Sverige för att ange en normalvillas energianvändning är kwh/år. Utgångspunkten för uppvärmningsbehov är gradtimmar per år för Skärholmen. Oljebesparingar har räknats om till kwh/år genom att multiplicera antal m 3 med och därefter med 0,75 (vilket motsvarar verkningsgrad). Vi byte till fönster med U-värde 1,0 W/m2K för hela konstruktionen har LIP-kansliet räknat med att inomhustemperaturen kan sänkas med 1 grad 6 med bibehållen komfort. En justering av resultaten i kwh efter åtgärd har därför gjorts med 5%. Utgångspunkten när det gäller hur välisolerade husen var före åtgärd var: U-värde fönster före åtgärd: 2,9 W/m 2 K U-värde vindbjälklag före åtgärd: 0,563 W/m 2 K U-värde ytterväggar före åtgärd: 0,4 W/m 2 K U-värde ytterdörr före åtgärd: 2 W/m 2 K Räkneexempel: Skärholmsvilla med 70 kvm kutterspånsisolerad vind tilläggsisoleras med 300 mm fibermaterial. 70 kvm x (U före 0,563 W/m 2 K U efter 0,128 W/m 2 K = 0,435 W/m 2 K) x gradtimmar / = kwh besparing per år. 6 Se enkätsammanställning för hur småhusägarna svarat på frågan om de förändrat inomhustemperaturen. 11

12 För värmepumpar har beräkningen utgått ifrån den genomsnittliga energianvändningen 7 i de aktuella hushållen ( kwh/år inkl varmvatten respektive kwh/år exkl varmvatten) samt den genomsnittliga storleken för respektive värmepumpslag som installerats. KWh har omräknats till m 3 olja på följande sätt: kwh / 0,75 / = m 3 (och vice versa från olja till kwh). Beräkningen av besparingarna har skett enligt följande: Bergvärme (6 kw) x 0,98 x 2/3 = kwh/år Luft/luftvärme (4 kw) x 0,875 x 2/3 = kwh/år Luft/vattenvärme (5 kw) x 0,91 x 2/3 = kwh/år Frånluftsvärme (2 kw) kwh/år Projektledare: Jeanette Hagberg, tel /JH Uppgiften om årlig energianvändning kommer från småhusägarna själva. 12

13 Krav för bidrag 2000 I ansökningsomgången 2000 gällde följande krav för utbetalning av bidrag: fönstrens och ytterdörrarnas u-värde får ej överstiga 1,3 W/m 2 K att värmepump och solfångare ska vara testade och godkända av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut eller motsvarande, ackrediterad provplats. att varmvattenberedaren ska vara superisolerad och har bättre värden än en standardmodell att vitvarorna ska vara a-klassade eller bättre att samtliga element ska vara nya eller ett godkänt styrsystem ska installeras Krav för bidrag 2001 Följande bidragskriterier presenterades i informationsutskicket till de sökande i ansökningsomgången Det är mycket viktigt att du läser igenom kraven för respektive åtgärd innan du köper varor eller beställer installationer. LIP-kansliet godkänner aldrig enskilda produkter eller leverantörer. Visa istället upp kraven i detta häfte och be återförsäljaren/leverantören intyga att deras produkt/åtgärd uppfyller kraven för bidrag på alla punkter. Vanliga fakturor och följesedlar innehåller i regel inte de specificerade uppgifter som krävs för bidrag visa upp LIP-kansliets krav för leverantörer/återförsäljare och be dem lämna de uppgifter som behövs. De produkter/åtgärder som LIP-kansliet ger bidrag till ligger i framkant vad gäller energieffektiv teknik, så var därför beredd på att det kan vara lite svårare att hitta dem jämfört med standardprodukter. Om du vill ha information om taxeringsvärdering, beställ Skattemyndighetens broschyrer RSV 361 om deklaration av småhus avseende särskild fastighetstaxering samt RSV 296 om fastighetsskatt på servicetelefon eller ring upplysningsgruppen på Hemsida: Kontakta Miljöförvaltningen om tillstånd för installation av berg-, jord- och vattenvärmepumpar eller om du vill veta mer om vilka regler som gäller för eldning med biobränsle. Hemsida: tel Stadsbyggnadskontoret kan svara på frågor om vad som är anmälningspliktigt och vilka åtgärder som kräver bygglov. Hemsida: tel Slutligen: LIP-bidraget syftar till att uppmuntra småhusägare som vill installera energieffektiv teknik. LIP-kansliet har i våra utskick bidragit med en del råd och tips, MEN ansvaret ligger på varje enskild småhusägare att välja åtgärd, söka eventuella tillstånd, anlita entreprenör och tänka igenom helheten. Var därför en kritisk konsument: jämför olika anbud, ställ krav på garantier och granska entreprenören. Ta råd av fackexperter vid större förändringar i huset (man kan exempelvis behöva justera ventilationen om man byter till tätare fönster). 13

14 Vitvaror Tvättmaskin Krav på dokumentation Kyl, frys och kyl/frys Krav på dokumentation Bidrag ges för en ny tvättmaskin med energieffektivitetsklass A eller Energy+ med ett lägsta centrifugvarvtal på 1400 varv/minut kronor Intyg om tvättmaskinens fabrikat med nummer samt energiklass och centrifugvarvtal. Bidrag ges för en ny kyl, frys eller kombinerad kyl/frys med energieffektivitetsklass A eller Energy kronor Intyg om kylens/frysens fabrikat med nummer samt energiklass. Isolering av vindbjälklag Krav på dokumentation Bidrag ges för tilläggsisolering av vindbjälklag med tillräcklig mängd extra isolering för att i kombination med befintlig isolering uppnå Up-värde 0,08 W/m 2 K för hela takkonstruktionen. Med tilläggsisolering avses ej isolering för inredning av vind utan endast isolering av vindbjälklag. Upphandling skall ske med hjälp av bifogade "Offertförfrågan: Tilläggsisolering av vindbjälklag". 30% av material- och utförandekostnaden inklusive takfotsisolering och extra gavelventil, dock högst 50 kr/kvm vindsarea. "Intyg efter installation" som finns i "Offertförfrågan: Tilläggsisolering av vindbjälklag" skall undertecknas både av entreprenör/leverantör och bidragssökanden. Nya fönster Krav på dokumentation LIP-kansliets rekommendationer (ej krav för bidrag) Bidrag ges för nya fönster där U-värdet för hela fönsterkonstruktionen inklusive karm och båge inte överstiger 1,0 W/m2K. Glasets U-värde får inte understiga 0,8 W/m2K Med fönster avses även sidoljus och fönsterdelen i altandörrar. Produkten skall finnas på den av Energimyndigheten framtagna listan över energieffektiva fönster. I annat fall bifogas testprotokoll från godkänt testinstitut som styrker fönstrets U-värde. Minst 50 % av alla i huset ingående fönster skall bytas ut eller tilläggsisoleras vid samma tillfälle. (Dispens från 50%-kravet kan beviljas förutsatt att LIP-kansliets alternativa krav uppfylls. Kontakta LIP-kansliet innan ni gör upphandlingen om detta skulle vara aktuellt.) 1 500:-/kvm karmyttermått Intyg om: Antal fönster som bytts ut och dess karmyttermått. Tillverkare och produktnamn med nummer. U-värdet för hela fönsterkonstruktionen inklusive karm och båge Glasets U-värde. Dagsljustransmittansen i procent. Solenergitransmittansen i procent. Om produkten inte finns på den av Energimyndigheten framtagna listan med energieffektiva fönster skall testprotokoll från godkänt testinstitut som styrker fönstrets U-värde bifogas. Dagsljustransmittans om 63 % eller högre. Solenergitransmittans om 52 % eller högre. 14

15 Tilläggsisolering av fönster Krav på dokumentation LIP-kansliets rekommendationer (ej krav för bidrag) Bidrag ges för tilläggsisolering som ger ett U-värde för hela glaspaketet om 1,1 W/m2K eller lägre. Glasets U-värde efter tilläggsisolering får inte understiga 0,8 W/m2K. Minst 50 % av alla i huset ingående fönster skall bytas ut eller tilläggsisoleras vid samma tillfälle. (Dispens från 50%-kravet kan beviljas förutsatt att LIP-kansliets alternativa krav uppfylls. Kontakta LIP-kansliet innan ni gör upphandlingen om detta skulle vara aktuellt.) Isolerrutan skall vara P-märkt och monterad enligt MTKs anvisningar. Vid platsbyggd tilläggsisolering av fönster kan kravet på P-märkning ersättas av följande: Leverantören skall uppvisa godkänt provresultat där stickprovskontroller av u-värdet genomförts på minst tre slumpmässigt utvalda referensobjekt som installerats 1999 eller tidigare med samma teknik/metod som används hos bidragssökande investerare. Provning och val av referensobjekt skall vara utförd av ackrediterad provningsinstans. Leverantören skall också lämna en för slutkunden säkerställd, entreprenörsoberoende garanti, omfattande hållfasthet och funktion hos båge/karm inklusive gångjärn, samt för isoler-rutepaketet, dvs både det nya och det gamla glaset under minst 5 år, gärna 10. Kontakta LIP-kansliet om det är aktuellt med platsbyggd tilläggsisolering. 500:-/kvm glasarea Intyg om: Antal fönster som tilläggsisolerats och dess dagmått dvs den synliga glasytan. Beskrivning av vilken metod som använts. Intyg om P-märkning alternativt intyg om att ovanstående ersättningskrav uppfyllts. U-värde för hela glaspaketet efter tilläggsisolering. Dagsljustransmittansen i procent Solenergitransmittansen i procent Dagsljustransmittans om 63 % eller högre. Solenergitransmittans om 52 % eller högre. För all tilläggsisolering av fönster rekommenderar vi följande (för icke P-märkt tilläggsisolering är detta ett krav, se ovan): Leverantören bör lämna en för slutkunden säkerställd, entreprenörsoberoende garanti, omfattande hållfasthet och funktion hos båge/karm inklusive gångjärn, samt för isolerrutepaketet under minst 5 år, gärna 10. Nyinstallation av värmepump Bidrag ges för nyinstallation av värmepump. Bidrag lämnas inte till byggnadstekniska åtgärder eller ändringar i ventilationssystemet. För direktelvärmda hus får kostnaden för ett vattenburet värmesystem ingå. Installatören skall vara SVEP eller VET-certifierad och tillverkaren/generalagenten skall vara medlem i någon av dessa branschorganisationer. Värmepumpen skall vara testad av Sveriges Provnings- och forskningsinstitut (SP) eller annat oberoende provningsinstitut. Om produkten inte är provad av SP eller annat oberoende provningsinstitut skall tillverkaren/generalagenten ha genomfört provning och utfärdat ett särskilt intyg om resultatet. I samtliga fall ska följande krav på värmefaktor vara uppfyllda: 2,8 för vätska/vattenvärmepumpar (vid ±0 C inkommande köldbärare och +45 C utgående värmebärare enligt SS-EN 255) 2,8 för frånluftvärmepumpar (vid frånluftflöde 150 m3/h och +2 C utomhustemperatur enligt SP0029) 2,5 för luft/vattenvärmepumpar (vid +2 C utomhustemperatur och +45 C utgående värmebärare enligt SS-EN 255) 2,0 för luft/luftvärmepumpar (vid +7 C utomhustemperatur och +20 C inomhustemperatur enligt SS-EN 255) Varje levererad värmepump skall vara provad eller kontrollerad. Värmepumpen skall omfattas av en 2-årig fabriksgaranti. För luft/luftvärmepump gäller följande: Bidrag ges bara till hus med direktverkande el som har ett väl fungerande styr- och reglersystem (elektroniska termostater). 20% av kostnaden inkl. installation (inkl. eventuell borrning eller grävning) dock max kr. 15

16 Krav på dokumentation Intyg om: Fabrikat, typ, modellbeteckning och värmepumpens värmeeffekt. Uppskattad energibesparing från värmepumpen. Intyg om att värmesystemet är injusterat och anpassat för värmepumpdrift och att köparen tagit del av drift- och skötselanvisningar samt att värmepumpen uppfyller ovanstående krav på värmefaktor. För luft/luftvärmepump: intyg om husets värmesystem och om att huset har ett styr- och reglersystem med elektroniska termostater. Varmvattenberedare Krav på dokumentation Bidrag ges endast för byte av elektrisk varmvattenberedare. Bidrag ges ej för varmvattenberedardelen i nya el- och oljepannor. Varmvattenberedarens tomgångsförlust skall vara högst 70 Watt dygnsmedelvärde. Eventuell offeranod skall vara lätt att byta och vara utrustad med ett larm som indikerar när det är dags att byta. Bidrag ges med 500 kr Intyg om: Fabrikat, typ och modellbeteckning. Intyg om att köparen har tagit del av drift- och skötselanvisningar. Intyg om vilken typ av varmvattenberedare som bytts ut med fabrikat, typ och modellbeteckning. Styr- & reglersystem för radiatorer Bidrag ges för installation av ett nytt styr- och reglersystem för radiatorer. I direktelvärmda hus ges bidrag om samtliga termostater ersätts med nya elektroniska eller om befintliga termostater ersätts med ett separat styrsystem (centralt eller decentraliserat system). För vattenburen värme gäller att samtliga termostater skall bytas ut mot nya eller att ett separat styrsystem (centralt eller decentraliserat system) installeras. Installationen skall ge individuell temperaturreglering i minst 3 zoner eller i varje rum. Styr- & reglersystemet skall ha givare som läser av temperaturen inomhus kr Krav på dokumentation Intyg om: Fabrikat, typ och modellbeteckning samt antal rum eller zoner som systemet reglerar. Intyg om att värmesystemet är injusterat och att köparen tagit del av drift- och skötselanvisningar. Intyg om vilken typ av åtgärd som genomförts enligt ovan. Biobränsle kaminer, brännare & pannor för pelletseldning Krav på dokumentation Bidrag ges endast för nyinstallation av pelletskamin, pelletsbrännare eller pelletspanna. Med pelletspanna avses brännare och varmvattenpanna sammanbyggda i en enhet. Bidrag för pelletskamin gäller endast elvärmda hus (direktelvärme eller vattenburen elvärme) som har ett väl fungerande styr- och reglersystem (elektroniska termostater). Bidrag för pelletsbrännare gäller endast då denna ersätter en oljebrännare. Produkten skall uppfylla följande krav: Pelletskaminen, pelletsbrännaren eller pelletspannan skall vara P-märkt. Pelletskaminen skall kunna förses med termostat Bidrag utgår med 20% av totalkostnaden dock max: för pelletskamin max kr. för pelletsbrännare max kr. för pelletspanna max kr. Installation, skorsten eller åtgärd på befintlig skorsten samt eventuellt pelletsförråd får räknas in. Intyg om att produkten är P-märkt. Märkningen ska innehålla certifikatets nummer, namnet på innehavaren av certifikat, produktens typbeteckning och tillverkningsnummer eller motsvarande. Intyg om att värmesystemet är injusterat och anpassat för effektiv drift och att köparen har tagit del av driftoch skötselanvisningar. Intyg om att skorstensfejarmästaren har godkänt anläggningen och att den är tagen i drift. Om pelletskamin installeras krävs intyg om att huset är uppvärmt med direktel eller vattenburen el. Om pelletsbrännare installeras krävs intyg om att den ersätter en oljebrännare. 16

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Vinst för er vinst för Sverige!

Vinst för er vinst för Sverige! Stockholm/Östersund i april 2011 Vinst för er vinst för Sverige! Undersökning om energisystem för föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar Bygdegårdarnas Riksförbund

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torvgårda 3:50

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torvgårda 3:50 Utgåva 1:1 2012-05-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Torvgårda 3:50 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-16 Fastighetsbeteckning: Valler 1:15 Adress/ort: Valler 290, Romelanda Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag: Eklund

Läs mer

Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden?

Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden? Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden? Mats Rönnelid Energi och miljöteknik Högskolan Dalarna Presentation vid nätverksträff 1 februari 2012 Fönster viktiga för byggnadens

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna Information om bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler Nu kan du få bidrag om du byter från elvärme till annan individuell uppvärmning

Läs mer

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt Innehåll Välkommen in i min energivärld! 5 Energisituationen i världen 8 Vad finns det då för alternativ till oljan? 9 Energisituationen i EU-(EG-)området 10 Energisituationen i Sverige 11 Varför har energifrågan

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Information om stöd för konvertering. elvärme i småhus

Information om stöd för konvertering. elvärme i småhus Information om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i småhus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus med direktverkande elvärme och genomför någon av nedan uppräknade åtgärder kan du få stöd.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-04 Fastighetsbeteckning: Timmelsta 1:7 Adress/ort: Timmelsta 2, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult Energirapport Dimbo 31:1 Dimbo Älvängen, Tidaholm Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult 2015 08 04 Certifikatsnummer: 5518 Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla begrepp vad

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Besiktning utförd 2017-10-03 EV17-320 Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Anders Samuelsson Fastighetsbeteckning: Husby 2:93 Adress: Älvstigen 10 Postadress: 184 44 Åkersberga Telefonnummer: 070-8392916

Läs mer

RAPPORT. Energikart Grundströms stugby NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] UPPDRAGSNUMMER 4022182002

RAPPORT. Energikart Grundströms stugby NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] UPPDRAGSNUMMER 4022182002 NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikart Grundströms stugby UPPDRAGSNUMMER 4022182002 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (10) S wec o Västra Norrlandsgatan 10 B SE-903

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-11-02 Fastighetsbeteckning: Säbylund 3 Adress/ort: Ugglev 5, Hörby Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19 Utgåva 1:1 2012-04-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Kollanda 1:19 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3 Utgåva 1:1 2014-08-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Urtavlan 3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Besiktning utförd 2017-08-16 EV17-287 Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Sven Björkman Fastighetsbeteckning: Getingen 22 Adress: Enbacken 4 Postadress: 187 44 Täby Telefonnummer: 0705-642172 Företag

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Olofstorp 1:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Olofstorp 1:4 Utgåva 1:1 2012-08-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Olofstorp 1:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vågbro 26:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vågbro 26:1 Utgåva 1:1 2012-10-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vågbro 26:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09

EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09 EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09 Preliminära resultat av mätningar Genomsnittlig innetemperatur: 22,6 º C (jmfr: BETSI: 22,3 º C i flerbostadshus, 21,2 º C för småhus) Trycksättningsmätning

Läs mer

Årsmöte - Viby Ravalnshagens Villaägarförening 20 mars 2013 ENERGISMART SMÅHUS. Ring rådgivarna 08-29 11 29 www.energiradgivningen.

Årsmöte - Viby Ravalnshagens Villaägarförening 20 mars 2013 ENERGISMART SMÅHUS. Ring rådgivarna 08-29 11 29 www.energiradgivningen. Årsmöte - Viby Ravalnshagens Villaägarförening 20 mars 2013 ENERGISMART SMÅHUS Ring rådgivarna 08-29 11 29 www.energiradgivningen.se Opartisk, kommunal och kostnadsfri INNEHÅLL Utgångspunkter för trygg

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 4/3-2015 Fastighetsbeteckning: Havsfrun 7 Adress/ort: Svängen 14, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag: Eklund

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BRF Svalboet Energimätningar och termografering

BRF Svalboet Energimätningar och termografering BRF Svalboet Energimätningar och termografering 2014-01-15 Inledning Luleå Energi fick uppdraget att hjälpa BRF Svalboet att se över deras ventilation, termografera klimatskalet, samt se över värmesystemet

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-03-01 Fastighetsbeteckning: Ås 1:73 Adress/ort: Dalhemsgatan 9 / Finspång Besiktigad av (certnr): Jonas Johansson (5843) Företag: Eklund

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24 Utgåva 1:1 2014-05-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Barlingbo Lillåkre 1:24 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 5 augusti 2015. Adress/ort: Västra Torps byav 109-0. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087)

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 5 augusti 2015. Adress/ort: Västra Torps byav 109-0. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 5 augusti 2015 Adress/ort: Västra Torps byav 109-0 Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Denna rapport

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Intagan 1:17 Adress/ort: Åkerström 108, Trollhättan Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

LuLeå Energi AB And reas Andersson andreas. andersson tu[eaenergi se Swedcert 3070-3070- Normat

LuLeå Energi AB And reas Andersson andreas. andersson tu[eaenergi se Swedcert 3070-3070- Normat 4 Luleé Energi Energiutredning/ Energidek[aration Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: Henry Wätitato Stadsön 1:766 Företag som utfört energiutredningen: Energiexpert: E-postadress: Certifieringsorgan:

Läs mer

Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem

Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i småhus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus med ett oljeuppvärmningssystem och genomför någon av de åtgärder som räknas upp här kan du

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Attarp 2:101

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Attarp 2:101 Utgåva 1:1 2014-09-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Attarp 2:101 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Uppvärmningspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Värnamo kommun Oktober 2006 Policyn ska vara vägledande vid all planering, handläggning och rådgivning som

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Datum 2015-08-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-08-26 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Editshem 6 Kalkylerna grundas

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brännbogärdet 4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brännbogärdet 4 Utgåva 1:1 2014-10-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brännbogärdet 4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Från vatten- eller luftburen. 6 000 kr 6 000 kr. Till kamin. Till bränslepanna. 8 000 kr. 8 000 kr. 6 000 kr 6 000 kr.

Från vatten- eller luftburen. 6 000 kr 6 000 kr. Till kamin. Till bränslepanna. 8 000 kr. 8 000 kr. 6 000 kr 6 000 kr. Information om bidrag till konvertering från elvärme till annan individuell uppvärmning i småhus Nu kan du få bidrag om du helt eller delvis byter från elvärme till annan individuell uppvärmning. För att

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Camilla Palm Fastighetsbeteckning: Hornö 1:74 Adress: Nyadal 506 Postadress: 87294 Sandöverken Uppvärmd area: 179 m² Uppvärmning: Pelletspanna Normalårskorrigerad

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14/9-2015 Fastighetsbeteckning: Ramnås 1:56 Adress/ort: Furuvägen 24, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag: Eklund

Läs mer

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo)

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Miljö- och samhällsbyggnads- Sollentuna den 9 januari 2006 departementet

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-17 Fastighetsbeteckning: Vanneberga 34:49 Adress/ort: Landöv 351, Fjälkinge Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tubberöd 1:273

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tubberöd 1:273 Utgåva 1:1 2014-09-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tubberöd 1:273 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress. Mellanliggande

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress. Mellanliggande Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 169809 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Malmö Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Kantarellen 10 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295 Utgåva 1:1 2014-02-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:295 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Skärkhult 1:53. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Skärkhult 1:53. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2016-02-05 Fastighetsbeteckning: Skärkhult 1:53 Adress/ort: Skärkhult 11 / Sjömarken Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9 Utgåva 1:1 2014-12-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunnskullen 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025.

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025. Välkomna Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025. Lerums kommun är en föregångare i energieffektivt byggande sedan 2005. Idag har vi flera mycket energieffektiva

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Håvra 6:16

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Håvra 6:16 Utgåva 1:1 2012-05-10 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Håvra 6:16 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tegsnäset 1:57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tegsnäset 1:57 Utgåva 1:1 2013-06-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tegsnäset 1:57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/5-2015 Fastighetsbeteckning: Brännö 1:12 Adress/ort: Björkåsvägen 18, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Slutrapport. Projektet - Grönare värme med vatten, Projekt nr

Slutrapport. Projektet - Grönare värme med vatten, Projekt nr Slutrapport Projektet - Grönare värme med vatten, Projekt nr 31789-1 Företag/organisation Energikontoret i Mälardalen AB Postadress Portgatan 3 Postnummer/Ort 633 42 ESKILSTUNA Projektledare (förnamn,

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 208359 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Ängelholm Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) JUNGMANNEN 10 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

Utgåva 1:1 2013-09-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Taburetten 8 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7 Utgåva 1:1 2014-06-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Dammgärdet 7 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

DIALOG med. Ledare. Kongressen 2006. Ni hittar presentationerna från föredragshållare på hemsidan

DIALOG med. Ledare. Kongressen 2006. Ni hittar presentationerna från föredragshållare på hemsidan Nyhetsbrev från Föreningen Sveriges Energirådgivare Nr 2 Maj 2006 Årg. 13 DIALOG med Ledare Nytt nummer av Dialog är här! Från och med årsmötet den 4 april i Västerås har föreningen en ny styrelse och

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Gräsgärde 1:13

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Gräsgärde 1:13 Utgåva 1:1 2012-10-18 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Gräsgärde 1:13 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energispartips. Tips och information från Norrenergi

Energispartips. Tips och information från Norrenergi Energispartips Tips och information från Norrenergi Energispartips för våra kunder Här presenterar vi några tips för dig som vill få ner din energianvändning. Kanske känner du igen vissa och andra är helt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Enhagen 1:273

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Enhagen 1:273 Utgåva 1:1 2012-08-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Enhagen 1:273 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Datum 2015-05-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-05-25 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 272591 Byggnaden - Identifikation Län Dalarna Kommun Gagnef Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) BODARNA 20:26 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Harby 37:2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Harby 37:2 Utgåva 1:1 2012-09-05 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Harby 37:2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lingsberg 1:10

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lingsberg 1:10 Utgåva 1:1 2012-08-08 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Lingsberg 1:10 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-21 Fastighetsbeteckning: Pjäxan 1 Adress/ort: Pjäxgr 1, Höör Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

Alternativa energiformer för uppvärmning av hus. Frågan om nyinstallationer

Alternativa energiformer för uppvärmning av hus. Frågan om nyinstallationer Alternativa energiformer för uppvärmning av hus Frågan om nyinstallationer 1 Egnahemshus 140 + 40 m2 i 1 ½ plan Beräknad förbrukning 24 891 kwh/år 56,4 % dag och 43,6 % natt 6324 kwh/år är hushållsel Direkt

Läs mer

Egenkontroll. för fastighetsägare Energianvändning. Effektivisera din verksamhet med egenkontroll spara energi och pengar

Egenkontroll. för fastighetsägare Energianvändning. Effektivisera din verksamhet med egenkontroll spara energi och pengar Egenkontroll för fastighetsägare Energianvändning Effektivisera din verksamhet med egenkontroll spara energi och pengar September 2006 i n f o r m at i o n t i l l fa s t i g h e t s äg a r e Spara pengar

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 289142 Byggnaden - Identifikation Län Halland Kommun Varberg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Stenbiten 18 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-27 Fastighetsbeteckning: Åkersberg 1:143 Adress/ort: Dammg 15, Höör Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 57535

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 57535 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 714 Byggnaden - Identifikation Län Jönköping Kommun Eksjö Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Bataljonen 7 Husnummer 1 Adress Kaserngatan 9A Adress Kaserngatan

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2001:12 Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna och allmänna råden om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Galgvreten 15:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Galgvreten 15:1 Utgåva 1:1 2012-07-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Galgvreten 15:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-11-18 Fastighetsbeteckning: Hammar 1:13 Adress/ort: Älvängen 180, Harestad Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag: Eklund

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4 Utgåva 1:1 2012-08-10 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Broby 2:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Provning av luft/luft värmepumpar 2007

Provning av luft/luft värmepumpar 2007 2007-09-24 1 (5) Avdelningen för hållbar energianvändning Testlab 016-544 2000 testlab@energimyndigheten.se Provning av luft/luft värmepumpar 2007 Resultat för publicering: Carrier Platinum 035, 42NQV035H/38NYV035H

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer