REGIONAL UTVECKLING INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGIONAL UTVECKLING INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN"

Transkript

1 REGIONAL UTVECKLING INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Förtroendemannautbildning Östersund, 9 februari 2015

2 Regionalt utvecklings- ansvar Lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar: Strategi för länets utveckling Samordna genomförandet Besluta om vissa statliga medel Redovisa resultat Hll regeringen EU:s strukturfondsprogram Regional kollekhvtrafikmyndighet Länsplaner för regional transport- infrastruktur Samverkan med kommuner m fl.

3 Vårt ansvar Regional utvecklingspolihk Forum för strategiska diskussioner och beslut kring länets utveckling Omvärldsbevakning och - analys, internahonella kontakter m.m. Samordning mellan organisahoner som arbetar med regional utveckling i länet Regionala utvecklings- och Hllväxtprojekt Ta inihahv i gemensamma regionala utvecklingsfrågor Samarbetsavtal med länets kommuner om regional utveckling

4 Villkorsbeslut Regeringsbeslut Genomförande av regionala HllväxtpoliHken Medverka i genomförande av sammanhållningspolihken IntegraHons- och mångfaldsperspekhv Resultaten rapporteras årligen Hll bland annat näringsdeparte- mentet

5 Regionala utvecklingsstrategin Företagande, innovahon, forskning och utveckling Kompetens och kunskapsutveckling Resurssnålare och effekhvare Besöksnäring och a\rakhvitet Infrastruktur och samhällsservice Socialt inkluderande och e\ sunt liv Demografiska möjligheter

6 Ledstjärnan: a\ skapa Hllväxt Anders Byström Biträdande regiondirektör Förvaltningschef Näringsliv Verksamhetsstöd Kompetens och utbildning Länskulturen A\rakHon och livsmiljö Infrastruktur och kommunikahoner

7 Kompetens och utbildning Håkan Lundmark

8 Kompetens och utbildning Birka & Bäckedals folkhögskolor IntegraHon IntegraHonsstrategi Projekt & utvecklingsarbete InternaHonellt i utbildning Europa Direkt

9 Kompetens och utbildning Barn och utbildning Samordning t ex BUZ Utveckling t ex PlugIn projektet Ungdomsstrategin Vill framhden bo här? Kompetensplaformen Matchning Kurs och konferens Fortbildning för personal

10 Kompetens och utbildning Lärcentra Samordning och utveckling t ex lärlingsutbildning IT Zonline Förstudie Socialfonden

11 Näringsliv Sven Winemark

12 Näringslivs uppdrag Region Jämtland Härjedalen ska bidra Hll goda förutsä\ningar för länets näringsliv. En vikhg uppgii är a\ samspela med andra aktörer och samordna e\ kraifullt och gemensamt arbete för a\ främja näringslivets utveckling och konkurrenskrai. AmbiHonen är a\ fler företag, gärna en mångfald av företag, startas, och a\ befintliga företag växer och har möjlighet a\ anställa fler.

13 Partners ALMI Företagspartner Mi\ AB Jämtland Härjedalen Turism/Länets turistdeshnahoner Länsstyrelsen Jämtlands län Mi\universitetet Länets kommuner Företagens intresseorganisahoner InlandsinnovaHon Mid Sweden Science Park AB (MSSP AB) Torsta AB Coompanion KooperaHv utveckling i Jämtlands län ek. för.

14 Delägda bolag MidSweden Science Park AB, 15 % Naboer AB, 11,8 % Torsta AB, 40 % Va\enbrukscentrum Norr AB, 20 % ALMI Företagspartner Mi\ AB, 24,5 % Jämtland Härjedalen Turism (ek. för.) Coompanion KooperaHv utveckling i Jämtlands län (ek. för.)

15 Mål och medel Övergripande mål Fler personer är företagare än idag Fler personer besöker vårt län än idag Fler företag säljer på en marknad utanför länet RegionalpoliBska medel Projektstöd beviljade år kr, (52 st.) Tilldelat anslag år kr, varav projekhnsatser kr, företagsstöd kr och förvaltningsändamål kr.

16 Infrastruktur och kommunikahoner inkl digital agenda Ruth Eriksson

17 TransporHnfrastruktur En av de vikhgaste förutsä\ningarna för regional utveckling Ansvar för länsplaner för regional transporhnfrastruktur 12 åriga planer för statens investeringar i det regionala vägnätet Nu gällande planer avser Planerna rullas fram vart qärde år. Investeringar gällande vägarna E 14 och E 45 liksom järnvägarna ingår i den nahonella planen för transporhnfrastruktur som Trafikverket ansvarar för Påverkansarbete för förbä\rad infrastruktur Hll och inom länet Förbä\ring av vägarna E 14 och E 45 Förändrad modell för statens fördelning av regionala ramar (för större satsningar på det regionala vägnätet) Förbä\ring av järnvägen, de största behoven utanför vårt län Slå vakt om bärighetsmedlen för a\ få full bärighet även på det finmaskiga vägnätet

18 Utmaningar Förändra fördelningen av de ekonomiska ramarna för transporhnfrastruktur Verka för a\ Jämtland Härjedalens behov Hllgodoses i den nahonella planen Verka för Jämtland Härjedalens behov av snabba och bra tågförbindelser både med södra Sverige och eier det ost västliga stråket Sundsvall Östersund Trondheim

19 Ekonomiska ramar för transporhnfrastruktur Fördelningsmodellen måste ändras!

20 Regional digital agenda En strategi för hur Jämtland Härjedalen på bästa sä\ ska använda digitaliseringens möjligheter IT- polihskt mål: Sverige ska vara bäst i världen på a\ använda digitaliseringens möjligheter

21 Digital agenda en strategi för digitaliseringen Infrastruktur, inkl. bredband och mobiltäckning, säkerhet, geografisk informahon och intelligenta transportsystem (ITS) Fyra prioriterade områden Digital kompetens, för ökad delakhghet, inkludering, Hllgänglighet, lärande, jämställdhet, entreprenörskap och företagande, miljön m.m. ExperBs, inom teknik, data- och systemvetenskap men även IT- bredd inom t.ex. juridik, ekonomi och design, för bl.a. utveckling, förvaltning, forskning och entreprenörskap Samverkan, i tvärvetenskapliga och tvärsektoriella konstellahoner för innovahon, utveckling och effekhvisering av verksamheter, esamhället, vården, miljöteknik, transportsektorn m.fl.

22 Utmaningar Nå målet i bredbandsstrategin 90 procent av alla hushåll och företag ska ha Hllgång Hll minst 100 Mbit/s år 2020 Samverkan inom IT och e- förvaltning i offentlig verksamhet Kompetensförsörjning teknik förstås men även IT- bredd inom andra kompetensområden, t.ex. juridik, ekonomi, beteendevetenskap Allmän digital kompetens och ökad användning av digitala tjänster för privatliv och arbetsliv Införlivandet av digitala verktyg i skolans pedagogik Medvetet införlivande av digitaliseringen i verksamheter och projekt Företagens delakhghet i den digitala ekonomin

23 Allmän kollekhvtrafik Regionala utvecklingsnämnden är Regional kollekhvtrafikmyndighet (RKM) RKM är den strategiska beslutsnivån för allmän kollekhvtrafik Beslutar om Trafikförsörjningsprogram revideras under 2015 Beslutar om allmän trafikplikt Tar emot anmälan om kommersiell trafik Beslutar om färdtjänst/riksfärdtjänst om uppgiien har överlåhts Hll RKM Länstrafiken i Jämtlands län AB har det operahva ansvaret för kollekhvtrafiken Fr o m 2015 är verksamheten ska\eväxlad Ska\eväxling görs med utgångspunkt a\ regionen ska få täckning för de kostnader som övertas vid Hdpunkten för växlingen Kostnaden för eventuella framhda ambihonsförändringar faller på den som tar på sig ansvaret för verksamheten Gränssni\et budget 2015 och Hllägg i trafikutbudet innebär a\ ska\eväxlingen omfa\ar 35 öre

24 Trafikutbud Interregional trafik Norrtåg, Sundsvall en vikhg nod Busstrafik över länsgräns Stomlinjetrafik Stomlinjetrafiken kommuncentra Östersund 3- milsradien Östersunds tätort Lokal trafik Tätortstrafiken i Östersund Åredalen Inomkommunaltrafik där skolskjutsar utgör basen Närtrafik anropsstyrd trafik för serviceresor Färdtjänst

25 Resor med Länstrafikens färdbevis Antal resor tätort ocvh landsbygdstrafik Tätort 2010 Tätort 2011 Tätort 2012 Tätort 2013 Tätort 2014 Landsbygd 2010 Landsbygd 2011 Landsbygd 2012 Landsbygd 2013 Landsbygd 2014 Buss Tåg

26 Norrtåg

27 Resandeutveckling Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

28 Sundsvall- Östersund- Trondheim Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 100% 95% 90% 85% 80% 75% Punktlighet 100% 80% 60% 40% 20% Regularitet

29 Budget Länstrafiken AB 2015 Intäkter Mkr Biljevntäkter % Statlig medfinans 9 Bussgods 13 Ägarbidrag Kostnader Trafikkostnader % Omkostnader Omsä\ning kr (inkl SÄK och Norrtåg) Trafikkostnad Norrtåg 18,5 mkr och trafikersä\ning Hll Botniatåg 4 mkr

30 Utmaningar En a\rakhv och användbar kollekhvtrafik En fossilbränslefri kollekhvtrafik 2030 Kostnadsutvecklingen

31 A\rakHon och livsmiljö Ulf von Sydow Marina Gregorsson

32 A\rakHon och livsmiljö Länets utmaningar formuleras i 7 prioriteringar, vårt fokus inom: Resurssnålare och effekhvare Besöksnäring och a\rakhvitet Socialt inkluderande och e\ sunt liv Demografiska möjligheter - men vi har akhviteter inom flera andra områden också

33 Resurssnålare och effekhvare Basverksamhet och projekt: - Fossilfri\ Minskad klimatbelastning - EnergieffekHvitet - Mer förnybar energi / bränslen - Miljöbedömningar SME - KemikaliesubsHtuHon - BiogasopHmering - Hållbar utveckling - Naturresursers ny\jande - Regional översiktsplanering Utsko\et för hållbar omställning Energikontoret och Jegrelius Bred samverkan med länsstyrelsen

34 Besöksnäring och a\rakhvitet Basverksamhet och projekt: - Économusée - KreaHv matregion vs. kultur o. besöksnäring - UNESCO CreaHve City Network Årsmöte CCN 2016, 40 länder / 5 konhnenter

35 Socialt inkluderande och e\ sunt liv Basverksamhet och projekt: - FOU- Jämt - ehälsa - ANDT mobilisering / riskbruk - Folkhälsa - Vård- och omsorgscollage - Psykisk ohälsa - SKL evidensbaserad prakhk PoliHska samverkansarenor: Barnarena för barn och utbildningsverksamheterna i länets kommuner SVOM - sociala vård- och omsorgsgruppen

36 Demografiska möjligheter Senaste 100 åren: i Jämtland + 4 miljoner i Sverige bor på Ringvägen i Sthlm, bor i Ragunda kommun Befolkningstätheten vid Odenplan är x Jämtlands

37 Demografiska möjligheter Basverksamhet och projekt: - Samordning kommuner - Medfly\arservice - Move to Jämtland integrahon - StaHsHk & analys - Studenter - Linkedin Nordiska ministerrådet: Modellbygge för Nordisk ny\a

38 Samordningsuppdrag Implementering och uppföljning av den Regionala utvecklingsstrategin Utveckling av bredare mätmetod för hållbar regional utveckling

39 Länskulturen Ingrid Printz

40 En del av Region Jämtland Härjedalen Egna verksamheter Estrad Norr InsHtuHon för musik, teater, musikteater och dans Filmpool Jämtland Regionalt resurscentrum för film Regionala Konsulenter: Slöjd / Konst / Bibliotek - li\eratur Regionalt Designcentrum Hanterar OrganisaHonsbidrag / Arrangörsstöd & bidrag / SHpendier Avtal och samråd med SHielsen Jamtli för Regional Museiverksamhet Östersunds kommun för komple\erande medieförsörjning Föreningsarkivet i Jämtlands län för Regional Arkivverksamhet Riksteatern J/H för konsulentverksamhet scenkonst barn och unga SHielsen GaalHje Sydsamiskt Kulturcentrum Krokoms kommun för ung kulturarena

41 Kultursamverkansmodellen & kulturplanen De nahonella kulturpolihska målen Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen Prioriteringar Kultur för alla - Allas möjlighet a\ delta i kulturlivet. Kulturskaparna, kärnan i kulturlivet - Kulturens egenvärde. Kulturdriven Bllväxt - Kulturens a\rakhonskrai för regional Hllväxt Finansiering av modellen omfa\ar 2015: 72,8 mkr Varav region/kommun 45,5 mkr (63 %) / staten 27,3 mkr (37 %) Utöver de\a finns en omfa\ande projek inansiering Bidrag/invånare (2013): 490 kr/invånare varav region 260 kr och stat 230 kr Årliga löpande samråd/dialogmöten med Kommuner, Kultur Z, inshtuhoner, verksamheter, folkbildning, föreningsliv, organisahoner och kulturskapare

42 Uppföljning och utmaningar Några mål 50 % barn och unga 50 % utanför Östersund Nöjdhetsindex 8 av 10 (2014: 9,5) Aktuella projekt och samarbeten Passa boken läsfrämjande Mid Nordic Film Kulturbuss för unga Craft international Economusée Teater Barda Creative Europé Norrlandslänen, ex NMD och Norrscen Mittnorden - kultur Utmaningar Tillgängligt kulturliv Integration och internationalisering Jämställdhet och mångfald, nationella minoriteter Ungas skapande och delaktighet Kultur och hälsa Kultur i vården Kultur för seniorer Ökat kulturföretagande

43 Verksamhetsstöd Berit Eriksson

44 Personal Antal anställda ca 185 (arbetsplatser: Birka }sk, Bäckedals }sk, Länskulturen och Österäng samt 1 anst stahonerad i Strömsund) Kompetenser från landshnget, Kommunförbundet och länsstyrelsen sammanförts för a\ arbeta med regional utveckling Lågt sjukskrivningstal, ca 3% Personalen känner stor trivsel, 92% trivs på sin arbetsplats enligt senaste arbetsmiljöundersökningen Kränkande särbehandling har sjunkit från 14% 2013 Hll 6% 2014 enligt samma undersökning

45 Verksamhetsstöd Personal och ekonomi StaHsHk och analys StaHsHska underlag Hll handlingsplaner och rapporter Plaform Läget i länet InternaHonell strateg: stöd Hll polihker. Nätverk AER, MNK, Europaforum Norra Sverige. Brysselkontor MSEO InternaHonellt arbete Nämndsekreterare IT- stöd KommunikaHon KommunikaHonsstöd inom regional utveckling, press m m. A\rakHonskrai, Jämtland House m m

46 Mid Sweden European Office Samarbetsavtal med LandsHnget Västernorrland, Kommunförbundet Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland Ägarråd, 2 ordinarie ledamöter från varje part Målet med a\ ha en internahonell organisahon/verksamhet: Öka intern kunskap och internahonella akhviteter Öka regionens aktörers kunskap och internahonella samarbeten Ökar påverkan, ökar Hllväxten..

47 PersonalstaHsHk Antal anställda (exkl. timanställda) Antal anställda Antal anställda Antal anställda Antal anställda Kvinnor 110 (59%] 103 (58 %) Män 75(41%) 75 (42 %) Totalt Övertid och mertid (timmar) Övertid Mertid Sjukfrånvaro Antal sjuktimmar 0-1 dgr 2-14 dgr dgr dgr dgr 180> dgr Sjukersättning Nyckeltal Total sjukfrånvarotid i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid 3,4 % 3,0 % 3,1 % 2,9 %

48 Ändamål

49 Finansiering

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden ÄRENDEFÖRTECKNING

Regionala utvecklingsnämnden ÄRENDEFÖRTECKNING Kallelse/Föredragningslista 1(15) Helena Wiktorsson Tfn: 063-14 66 30 E-post: helena.wiktorsson@regionjh.se 2015-11-06 ORGAN: Regionala utvecklingsnämnden DATUM: 2015-11-13, kl. 9.00-14.00 PLATS: Aulan,

Läs mer

8 kommuner. Strömsund. Krokom. Åre. Östersund Ragunda. Berg. Bräcke. 127.000 invånare. Härjedalen

8 kommuner. Strömsund. Krokom. Åre. Östersund Ragunda. Berg. Bräcke. 127.000 invånare. Härjedalen 8 kommuner Krokom Strömsund Åre Berg Östersund Ragunda Bräcke 127.000 invånare Härjedalen Landstingets vision God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län. Jämtlands läns landsting Med bredd

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

2016-01-28 I Jämtland Härjedalens nyskapandeprocess ville vi skapa en regional arena för dialog om vilka frågor som är viktigast för oss att samskapa kring utifrån våra gemensamma behov och önskningar

Läs mer

Protokoll 2(11)

Protokoll 2(11) Protokoll 2(11) Innehållsförteckning 120 Fastställande av föredragningslista 3 121 Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2016 (RUN/874/2015) 4 122 Förlängning av avtal med Torsta AB (RUN/920/2015)

Läs mer

Inprioriteringar 2016

Inprioriteringar 2016 1(7) Stab för regional utveckling DATUM 2015-04-10 Arne Nilsson Tfn: 063-146559 E-post: arne.nilsson@regionjh.se ar 2016 I bifogade tabeller redovisas inventering av Regionala utvecklingsförvaltningens

Läs mer

Regional utveckling med fokus på integration

Regional utveckling med fokus på integration Regional utveckling med fokus på integration David Norman 2015-01-01 Verksamhetsövergång från Regionförbundet och Länsstyrelsen. Region Gävleborg är nu regionalt utvecklingsansvarig. Lagen (2010:630) om

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Regionalfonden. Magnus Karlsson

Regionalfonden. Magnus Karlsson Regionalfonden Magnus Karlsson 20151030 Regionalfonden Projektägare Ansökan Medfinansiär Medfin intyg Tillväxtverket Handläggning Beslut Länsstyrelse/ Regionförbund Yttrande Strukturfondspartnerskap Till

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott ÄRENDEFÖRTECKNING

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott ÄRENDEFÖRTECKNING Kallelse/Föredragningslista 1(8) Helena Wiktorsson Tfn: 063-14 66 30 E-post: helena.wiktorsson@regionjh.se 2015-06-10 ORGAN: Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott DATUM: 2015-06-18, kl. 8.15-9.45

Läs mer

Handlingsplan Antagen av kommittén

Handlingsplan Antagen av kommittén Handlingsplan 2013 Antagen av kommittén 2012-11- 14 Inledning Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

Läs mer

Regionens samverkansråd

Regionens samverkansråd 1(8) Tid och plats för Nornan, Stugun, den 19 september 2016, kl. 13.00 15.30 sammanträdet Beslutande Robert Uitto (S), ordf Sven-Åke Draxten (S) Therese Kärngård Maria Söderberg (C) Susanne Hansson (S)

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Bildnings- och kulturförvaltningen 2017-11-28 Diarienummer KN170076 Kulturnämnden Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i Förslag till beslut 1. Kulturnämnden fastställer disposition

Läs mer

Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018. Beslutad av Regionsstyrelsen 2014-10-06

Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018. Beslutad av Regionsstyrelsen 2014-10-06 Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018 Beslutad av Regionsstyrelsen 2014-10-06 1 inte så jävla nischat, inte så jävla vitt och medelklass Deltagare i Inflytandeprojektets Workshop Unga i Kulturplanerna

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Kultursamverkansmodellen i Skåne

Kultursamverkansmodellen i Skåne Kultursamverkansmodellen i Skåne Tillsammans utvecklar vi Skåne! Ett ökat deltagande i kulturlivet bidrar till medborgarnas välbefinnande och regionens utveckling. Kulturen ska vara livskraftig i alla

Läs mer

Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2017. Remissutgåva

Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2017. Remissutgåva Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2017 Remissutgåva 1 inte så jävla nischat, inte så jävla vitt och medelklass Deltagare i Inflytandeprojektets Workshop Unga i Kulturplanerna 2 Förord Välkommen

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Kort historia. Norrtåg

Kort historia. Norrtåg Kort historia Norrtåg 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland Stråkmöte inför tågplan 2016 2004

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Medlemmar Svensk Kollektivtrafik Upphandlingsplan för Trafikupphandlingar från 2013. Pågående/planerad Upphandling av avtal år 2013

Medlemmar Svensk Kollektivtrafik Upphandlingsplan för Trafikupphandlingar från 2013. Pågående/planerad Upphandling av avtal år 2013 Medlemmar Svensk Kollektivtrafik Upphandlingsplan för Trafikupphandlingar från 2013 2013 Planerad tilldelning Hallandstrafiken Anropsstyrd trafik Pågående 2014-07-01 150 småfordon 2015-07-01 Kollektivtrafikförvaltningen

Läs mer

Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016.

Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Uppdragsöverenskommelse 2016 Kulturutveckling Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Grund för överenskommelsen är kultursamverkansmodellen

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

2. Kulturpolitiska prioriteringar

2. Kulturpolitiska prioriteringar 2. Kulturpolitiska prioriteringar 2A. Stärkt kulturell infrastruktur 2B. Förbättrade villkor för konstnärligt skapande 2C. Kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga 2D. Ökad tillgång och tillgänglighet

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland Kultur- och fritidsnämnden 2016-07-13 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:116 Lena Klintberg 016-710 13 71 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande - Handlingsplan 2017 regional

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

INLEDNING Bakgrund och nuläge

INLEDNING Bakgrund och nuläge INLEDNING Vår verksamhet ska kännetecknas av en kvalitativ och bred verksamhet, väl spridd över hela länet. Landstingets stöd till kultur, folkbildning, föreningsliv och skolor främjar ett aktivt medborgarskap

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 90-104

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 90-104 PROTOKOLL 1(8) Diarienummer näringsliv och 90-104 Plats: Rektors tjänsterum på Värnamo folkhögskola Närvarande: ande: Malin Wengholm, ordf. Torbjörn Eriksson, Maria Hörnsten t.o.m. 103 Erik Engsbråten

Läs mer

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08 Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019

REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019 REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019 DISPOSITION STYRDOKUMENT KULTURENS INFRASTRUKTUR KULTURNÄMNDENS ARBETSSÄTT KULTURNÄMNDENS STÖDFORMER UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING UTVECKLING KONST- OCH

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda?

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda? antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013 Vad är en digital agenda? Till skillnad från en bredbandsstrategi tar den digitala agendan upp helheten kring IT. Allt från användandet,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 7 272,1 6 462,7 6 116,8 4 575,2 5 211,6 3 621,7 764,6 561,7 889,7 889,4 696,7 541,5 6 319,3 5 844,7 6 405,3 6 241,9 4 070,0 4 686,4 608,1 545,0 617,1 534,3

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2015-11-06 09:00-14:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

Region Örebro Förslag - Regionens roll och uppdrag. Inledning och syfte. Roller och uppdrag i dag

Region Örebro Förslag - Regionens roll och uppdrag. Inledning och syfte. Roller och uppdrag i dag Projekt Region 2015 130513 ver 9 Region Örebro 2015 Förslag - Regionens roll och uppdrag Inledning och syfte Regionbildningen i Örebro län innebär att den regionala politiska nivån tar på sig en annan

Läs mer

Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv för personer med funktionsnedsättning

Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv för personer med funktionsnedsättning 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Kultur i Halland 2013-11-21 RS130452 Eva Nyhammar, förvaltningschef 035-17 98 89 REGIONSTYRELSEN Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 Tid: 2015-09-22 kl.08:30-12.30 Plats: Regionens hus, Malin Wengholms tjänsterum 75 RJL 2015/ 1862 Underlag till beslut

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 1 januari 2012 - en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län - Jönköpings Länstrafik. Landstinget är den nya kollektivtrafikmyndigheten.

Läs mer

Arbetsunderlag till handlingsplan

Arbetsunderlag till handlingsplan Arbetsunderlag till handlingsplan Digital delaktighet och kompetens Stärka och utveckla samverkansformer för a4 öka den digitala delak+gheten i länet. Planera och genomföra målgruppsanpassade åtgärder

Läs mer

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vision Västra Götaland det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i

Läs mer

Kent Johansson

Kent Johansson Ansvar för regional kulturverksamhet i Kalmar län - en utredning om framtida uppdrag att ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag Kent Johansson 2015-09-01 Innehåll 1.

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - Kungsbackanämnden

Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - Kungsbackanämnden Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - nämnden Ärende 6 - bilaga Lokala nämndens plan för internkontroll Enligt kommunallagen ska varje nämnd ansvara för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation.

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation. Region Kalmar län Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse har beslutat att man har för avsikt att bilda regionkommun i Kalmar län från och med 2019. Region Kalmar län bildas genom att Landstingets

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott Protokoll 1(22) Regionala utvecklingsnämndens Tid och plats för Hjortronet, regional utveckling, Östersund den 12 januari 2016, kl. 9.00 14.00 Sammanträdet Beslutande Robert Uitto (S), ordf Susanne Wallner

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-10-26 1 (5) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-11-04 kl. 10.00 Plats: Helsingborgs stadsbibliotek, Bollbrogatan

Läs mer

Medarbetare - bilaga till bokslut december 2015

Medarbetare - bilaga till bokslut december 2015 Medarbetare - bilaga till bokslut december 2015 1(9) Uppföljning av målen för medarbetare = målavvikelse med mer än 10 procent = målavvikelse med mindre än 10 procent = målet är uppnått Strategiska mål:

Läs mer

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020.

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020 Örebro 2014-10-13 Ny programperiod! Nya förutsättningar! Börjar med program och plan ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ERUF

Läs mer

Förebyggande och tidiga insatser för att minska sjukskrivningar. Konferens

Förebyggande och tidiga insatser för att minska sjukskrivningar. Konferens Förebyggande och tidiga insatser för att minska sjukskrivningar Konferens 2017-09-14 Nationell förstudie sjukfrånvaro 1 I kommunerna motsvarar sjukfrånvaron 54 700 heltidstjänster inom exempelvis skola

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun

Internationell strategi för Ronneby kommun Internationell strategi för Ronneby kommun 2016-2017 Antagen av KF 2015-12-10 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar

Läs mer

Hyltenämnden. Bokslut 2013

Hyltenämnden. Bokslut 2013 Hyltenämnden Bokslut 2013 Bokslut 2013 Hyltenämnden Hyltenämnden Ledamöter Ingegerd Torhall (FP) Kristina Johansson (S) Margareta Andersson (C) Jerzy Golowkin (M) tom juni månads sammanträde Desirée Hultberg

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Infrastruktur och trafik Kollektivtrafik Sara Rhudin Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges största arbetsgivarorganisation. Intresseorganisation

Läs mer

ITS rådet - en statusrapport om rådets uppgifter samt handlingsplanen 2012-08-23

ITS rådet - en statusrapport om rådets uppgifter samt handlingsplanen 2012-08-23 ITS rådet - en statusrapport om rådets uppgifter samt handlingsplanen 2012-08-23 Uppdraget Utveckla formerna för samarbete mellan myndigheter och näringsliv Ge råd i och påskynda Trafikverkets och andra

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål

Innehållsförteckning. 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål Innehållsförteckning 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål 2 Organisation 2.1 Arbetet med regional kulturplan i Uppsala län

Läs mer

Energikontor Norra Småland

Energikontor Norra Småland Tjänsteskrivelse 2015-03-10 Regional utveckling Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Energikontor Norra Småland Förslag till beslut Projekt Energikontor Norra Småland beviljas 400 000 i projektmedel

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012 Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län Remissversion maj 2012 1. Inledning Ny kollektivtrafiklag Begreppsförklaring Beslut om allmän trafikplikt Trafikförsörjningsprogram Organisation

Läs mer

Kort historia. Norrtågstrafiken

Kort historia. Norrtågstrafiken Kort historia Norrtågstrafiken 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland utmaningar och möjligheter

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

ERFARENHETSUTBYTE. Reglab: RUS-nätverket

ERFARENHETSUTBYTE. Reglab: RUS-nätverket ERFARENHETSUTBYTE Reglab: RUS-et 170530 Framtagandet av Gröna Kronoberg 2025 (RUS) 1. Beställningen 2. Processen 3. Innehållet Vilka kritiska faktorer bearbetade vi under processens gång? 4. Kommunikationen

Läs mer

Förberedelser inför åtgärdsplanering Regionsamverkan Sydsverige TMALL 0141 Presentation v 1.0

Förberedelser inför åtgärdsplanering Regionsamverkan Sydsverige TMALL 0141 Presentation v 1.0 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Förberedelser inför åtgärdsplanering 2018-2029 Regionsamverkan Sydsverige 2016-06-27 Från ägarens mål till genomförande Transportpolitiska mål 12 års sikt Åtgärdsplanering

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Samverkan mellan utbildning och arbetsliv

Samverkan mellan utbildning och arbetsliv Samverkan mellan utbildning och arbetsliv Umeå universitet den 25 maj Disposition 1. Region Västerbotten 2. Kompetensplattform Västerbotten med sammanhang 3. Arbetsmarknadens behov av utbildningar från

Läs mer

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående

Läs mer

Strukturbild för Skåne: En möjlig väg till att skapa attraktiva och hållbara samhällen?

Strukturbild för Skåne: En möjlig väg till att skapa attraktiva och hållbara samhällen? Strukturbild för Skåne: En möjlig väg till att skapa attraktiva och hållbara samhällen? Region Skåne Joakim Lloyd Raboff Claus Pedersen claus.pedersen@skane.se Inledning RUS och det regionala utvecklingsuppdraget

Läs mer

En digital agenda för Sverige

En digital agenda för Sverige En digital agenda för Sverige Norrköping 14 november 2012 IT-politik i Sverige och EU 2000 2010 2011 Ett informationssamhälle för alla Digital agenda för Europa It i människans tjänst en digital agenda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN

ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN 1(1) Arne Nilsson Likvidator Tfn: 063-14 65 59 E-post: arne.nilsson@regionjh.se 2015-03-13 Dnr: RUN/432/2015 ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Under hösten 2014 tog alla medlemmar beslut

Läs mer