REGIONAL UTVECKLING INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGIONAL UTVECKLING INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN"

Transkript

1 REGIONAL UTVECKLING INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Förtroendemannautbildning Östersund, 9 februari 2015

2 Regionalt utvecklings- ansvar Lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar: Strategi för länets utveckling Samordna genomförandet Besluta om vissa statliga medel Redovisa resultat Hll regeringen EU:s strukturfondsprogram Regional kollekhvtrafikmyndighet Länsplaner för regional transport- infrastruktur Samverkan med kommuner m fl.

3 Vårt ansvar Regional utvecklingspolihk Forum för strategiska diskussioner och beslut kring länets utveckling Omvärldsbevakning och - analys, internahonella kontakter m.m. Samordning mellan organisahoner som arbetar med regional utveckling i länet Regionala utvecklings- och Hllväxtprojekt Ta inihahv i gemensamma regionala utvecklingsfrågor Samarbetsavtal med länets kommuner om regional utveckling

4 Villkorsbeslut Regeringsbeslut Genomförande av regionala HllväxtpoliHken Medverka i genomförande av sammanhållningspolihken IntegraHons- och mångfaldsperspekhv Resultaten rapporteras årligen Hll bland annat näringsdeparte- mentet

5 Regionala utvecklingsstrategin Företagande, innovahon, forskning och utveckling Kompetens och kunskapsutveckling Resurssnålare och effekhvare Besöksnäring och a\rakhvitet Infrastruktur och samhällsservice Socialt inkluderande och e\ sunt liv Demografiska möjligheter

6 Ledstjärnan: a\ skapa Hllväxt Anders Byström Biträdande regiondirektör Förvaltningschef Näringsliv Verksamhetsstöd Kompetens och utbildning Länskulturen A\rakHon och livsmiljö Infrastruktur och kommunikahoner

7 Kompetens och utbildning Håkan Lundmark

8 Kompetens och utbildning Birka & Bäckedals folkhögskolor IntegraHon IntegraHonsstrategi Projekt & utvecklingsarbete InternaHonellt i utbildning Europa Direkt

9 Kompetens och utbildning Barn och utbildning Samordning t ex BUZ Utveckling t ex PlugIn projektet Ungdomsstrategin Vill framhden bo här? Kompetensplaformen Matchning Kurs och konferens Fortbildning för personal

10 Kompetens och utbildning Lärcentra Samordning och utveckling t ex lärlingsutbildning IT Zonline Förstudie Socialfonden

11 Näringsliv Sven Winemark

12 Näringslivs uppdrag Region Jämtland Härjedalen ska bidra Hll goda förutsä\ningar för länets näringsliv. En vikhg uppgii är a\ samspela med andra aktörer och samordna e\ kraifullt och gemensamt arbete för a\ främja näringslivets utveckling och konkurrenskrai. AmbiHonen är a\ fler företag, gärna en mångfald av företag, startas, och a\ befintliga företag växer och har möjlighet a\ anställa fler.

13 Partners ALMI Företagspartner Mi\ AB Jämtland Härjedalen Turism/Länets turistdeshnahoner Länsstyrelsen Jämtlands län Mi\universitetet Länets kommuner Företagens intresseorganisahoner InlandsinnovaHon Mid Sweden Science Park AB (MSSP AB) Torsta AB Coompanion KooperaHv utveckling i Jämtlands län ek. för.

14 Delägda bolag MidSweden Science Park AB, 15 % Naboer AB, 11,8 % Torsta AB, 40 % Va\enbrukscentrum Norr AB, 20 % ALMI Företagspartner Mi\ AB, 24,5 % Jämtland Härjedalen Turism (ek. för.) Coompanion KooperaHv utveckling i Jämtlands län (ek. för.)

15 Mål och medel Övergripande mål Fler personer är företagare än idag Fler personer besöker vårt län än idag Fler företag säljer på en marknad utanför länet RegionalpoliBska medel Projektstöd beviljade år kr, (52 st.) Tilldelat anslag år kr, varav projekhnsatser kr, företagsstöd kr och förvaltningsändamål kr.

16 Infrastruktur och kommunikahoner inkl digital agenda Ruth Eriksson

17 TransporHnfrastruktur En av de vikhgaste förutsä\ningarna för regional utveckling Ansvar för länsplaner för regional transporhnfrastruktur 12 åriga planer för statens investeringar i det regionala vägnätet Nu gällande planer avser Planerna rullas fram vart qärde år. Investeringar gällande vägarna E 14 och E 45 liksom järnvägarna ingår i den nahonella planen för transporhnfrastruktur som Trafikverket ansvarar för Påverkansarbete för förbä\rad infrastruktur Hll och inom länet Förbä\ring av vägarna E 14 och E 45 Förändrad modell för statens fördelning av regionala ramar (för större satsningar på det regionala vägnätet) Förbä\ring av järnvägen, de största behoven utanför vårt län Slå vakt om bärighetsmedlen för a\ få full bärighet även på det finmaskiga vägnätet

18 Utmaningar Förändra fördelningen av de ekonomiska ramarna för transporhnfrastruktur Verka för a\ Jämtland Härjedalens behov Hllgodoses i den nahonella planen Verka för Jämtland Härjedalens behov av snabba och bra tågförbindelser både med södra Sverige och eier det ost västliga stråket Sundsvall Östersund Trondheim

19 Ekonomiska ramar för transporhnfrastruktur Fördelningsmodellen måste ändras!

20 Regional digital agenda En strategi för hur Jämtland Härjedalen på bästa sä\ ska använda digitaliseringens möjligheter IT- polihskt mål: Sverige ska vara bäst i världen på a\ använda digitaliseringens möjligheter

21 Digital agenda en strategi för digitaliseringen Infrastruktur, inkl. bredband och mobiltäckning, säkerhet, geografisk informahon och intelligenta transportsystem (ITS) Fyra prioriterade områden Digital kompetens, för ökad delakhghet, inkludering, Hllgänglighet, lärande, jämställdhet, entreprenörskap och företagande, miljön m.m. ExperBs, inom teknik, data- och systemvetenskap men även IT- bredd inom t.ex. juridik, ekonomi och design, för bl.a. utveckling, förvaltning, forskning och entreprenörskap Samverkan, i tvärvetenskapliga och tvärsektoriella konstellahoner för innovahon, utveckling och effekhvisering av verksamheter, esamhället, vården, miljöteknik, transportsektorn m.fl.

22 Utmaningar Nå målet i bredbandsstrategin 90 procent av alla hushåll och företag ska ha Hllgång Hll minst 100 Mbit/s år 2020 Samverkan inom IT och e- förvaltning i offentlig verksamhet Kompetensförsörjning teknik förstås men även IT- bredd inom andra kompetensområden, t.ex. juridik, ekonomi, beteendevetenskap Allmän digital kompetens och ökad användning av digitala tjänster för privatliv och arbetsliv Införlivandet av digitala verktyg i skolans pedagogik Medvetet införlivande av digitaliseringen i verksamheter och projekt Företagens delakhghet i den digitala ekonomin

23 Allmän kollekhvtrafik Regionala utvecklingsnämnden är Regional kollekhvtrafikmyndighet (RKM) RKM är den strategiska beslutsnivån för allmän kollekhvtrafik Beslutar om Trafikförsörjningsprogram revideras under 2015 Beslutar om allmän trafikplikt Tar emot anmälan om kommersiell trafik Beslutar om färdtjänst/riksfärdtjänst om uppgiien har överlåhts Hll RKM Länstrafiken i Jämtlands län AB har det operahva ansvaret för kollekhvtrafiken Fr o m 2015 är verksamheten ska\eväxlad Ska\eväxling görs med utgångspunkt a\ regionen ska få täckning för de kostnader som övertas vid Hdpunkten för växlingen Kostnaden för eventuella framhda ambihonsförändringar faller på den som tar på sig ansvaret för verksamheten Gränssni\et budget 2015 och Hllägg i trafikutbudet innebär a\ ska\eväxlingen omfa\ar 35 öre

24 Trafikutbud Interregional trafik Norrtåg, Sundsvall en vikhg nod Busstrafik över länsgräns Stomlinjetrafik Stomlinjetrafiken kommuncentra Östersund 3- milsradien Östersunds tätort Lokal trafik Tätortstrafiken i Östersund Åredalen Inomkommunaltrafik där skolskjutsar utgör basen Närtrafik anropsstyrd trafik för serviceresor Färdtjänst

25 Resor med Länstrafikens färdbevis Antal resor tätort ocvh landsbygdstrafik Tätort 2010 Tätort 2011 Tätort 2012 Tätort 2013 Tätort 2014 Landsbygd 2010 Landsbygd 2011 Landsbygd 2012 Landsbygd 2013 Landsbygd 2014 Buss Tåg

26 Norrtåg

27 Resandeutveckling Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

28 Sundsvall- Östersund- Trondheim Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 100% 95% 90% 85% 80% 75% Punktlighet 100% 80% 60% 40% 20% Regularitet

29 Budget Länstrafiken AB 2015 Intäkter Mkr Biljevntäkter % Statlig medfinans 9 Bussgods 13 Ägarbidrag Kostnader Trafikkostnader % Omkostnader Omsä\ning kr (inkl SÄK och Norrtåg) Trafikkostnad Norrtåg 18,5 mkr och trafikersä\ning Hll Botniatåg 4 mkr

30 Utmaningar En a\rakhv och användbar kollekhvtrafik En fossilbränslefri kollekhvtrafik 2030 Kostnadsutvecklingen

31 A\rakHon och livsmiljö Ulf von Sydow Marina Gregorsson

32 A\rakHon och livsmiljö Länets utmaningar formuleras i 7 prioriteringar, vårt fokus inom: Resurssnålare och effekhvare Besöksnäring och a\rakhvitet Socialt inkluderande och e\ sunt liv Demografiska möjligheter - men vi har akhviteter inom flera andra områden också

33 Resurssnålare och effekhvare Basverksamhet och projekt: - Fossilfri\ Minskad klimatbelastning - EnergieffekHvitet - Mer förnybar energi / bränslen - Miljöbedömningar SME - KemikaliesubsHtuHon - BiogasopHmering - Hållbar utveckling - Naturresursers ny\jande - Regional översiktsplanering Utsko\et för hållbar omställning Energikontoret och Jegrelius Bred samverkan med länsstyrelsen

34 Besöksnäring och a\rakhvitet Basverksamhet och projekt: - Économusée - KreaHv matregion vs. kultur o. besöksnäring - UNESCO CreaHve City Network Årsmöte CCN 2016, 40 länder / 5 konhnenter

35 Socialt inkluderande och e\ sunt liv Basverksamhet och projekt: - FOU- Jämt - ehälsa - ANDT mobilisering / riskbruk - Folkhälsa - Vård- och omsorgscollage - Psykisk ohälsa - SKL evidensbaserad prakhk PoliHska samverkansarenor: Barnarena för barn och utbildningsverksamheterna i länets kommuner SVOM - sociala vård- och omsorgsgruppen

36 Demografiska möjligheter Senaste 100 åren: i Jämtland + 4 miljoner i Sverige bor på Ringvägen i Sthlm, bor i Ragunda kommun Befolkningstätheten vid Odenplan är x Jämtlands

37 Demografiska möjligheter Basverksamhet och projekt: - Samordning kommuner - Medfly\arservice - Move to Jämtland integrahon - StaHsHk & analys - Studenter - Linkedin Nordiska ministerrådet: Modellbygge för Nordisk ny\a

38 Samordningsuppdrag Implementering och uppföljning av den Regionala utvecklingsstrategin Utveckling av bredare mätmetod för hållbar regional utveckling

39 Länskulturen Ingrid Printz

40 En del av Region Jämtland Härjedalen Egna verksamheter Estrad Norr InsHtuHon för musik, teater, musikteater och dans Filmpool Jämtland Regionalt resurscentrum för film Regionala Konsulenter: Slöjd / Konst / Bibliotek - li\eratur Regionalt Designcentrum Hanterar OrganisaHonsbidrag / Arrangörsstöd & bidrag / SHpendier Avtal och samråd med SHielsen Jamtli för Regional Museiverksamhet Östersunds kommun för komple\erande medieförsörjning Föreningsarkivet i Jämtlands län för Regional Arkivverksamhet Riksteatern J/H för konsulentverksamhet scenkonst barn och unga SHielsen GaalHje Sydsamiskt Kulturcentrum Krokoms kommun för ung kulturarena

41 Kultursamverkansmodellen & kulturplanen De nahonella kulturpolihska målen Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen Prioriteringar Kultur för alla - Allas möjlighet a\ delta i kulturlivet. Kulturskaparna, kärnan i kulturlivet - Kulturens egenvärde. Kulturdriven Bllväxt - Kulturens a\rakhonskrai för regional Hllväxt Finansiering av modellen omfa\ar 2015: 72,8 mkr Varav region/kommun 45,5 mkr (63 %) / staten 27,3 mkr (37 %) Utöver de\a finns en omfa\ande projek inansiering Bidrag/invånare (2013): 490 kr/invånare varav region 260 kr och stat 230 kr Årliga löpande samråd/dialogmöten med Kommuner, Kultur Z, inshtuhoner, verksamheter, folkbildning, föreningsliv, organisahoner och kulturskapare

42 Uppföljning och utmaningar Några mål 50 % barn och unga 50 % utanför Östersund Nöjdhetsindex 8 av 10 (2014: 9,5) Aktuella projekt och samarbeten Passa boken läsfrämjande Mid Nordic Film Kulturbuss för unga Craft international Economusée Teater Barda Creative Europé Norrlandslänen, ex NMD och Norrscen Mittnorden - kultur Utmaningar Tillgängligt kulturliv Integration och internationalisering Jämställdhet och mångfald, nationella minoriteter Ungas skapande och delaktighet Kultur och hälsa Kultur i vården Kultur för seniorer Ökat kulturföretagande

43 Verksamhetsstöd Berit Eriksson

44 Personal Antal anställda ca 185 (arbetsplatser: Birka }sk, Bäckedals }sk, Länskulturen och Österäng samt 1 anst stahonerad i Strömsund) Kompetenser från landshnget, Kommunförbundet och länsstyrelsen sammanförts för a\ arbeta med regional utveckling Lågt sjukskrivningstal, ca 3% Personalen känner stor trivsel, 92% trivs på sin arbetsplats enligt senaste arbetsmiljöundersökningen Kränkande särbehandling har sjunkit från 14% 2013 Hll 6% 2014 enligt samma undersökning

45 Verksamhetsstöd Personal och ekonomi StaHsHk och analys StaHsHska underlag Hll handlingsplaner och rapporter Plaform Läget i länet InternaHonell strateg: stöd Hll polihker. Nätverk AER, MNK, Europaforum Norra Sverige. Brysselkontor MSEO InternaHonellt arbete Nämndsekreterare IT- stöd KommunikaHon KommunikaHonsstöd inom regional utveckling, press m m. A\rakHonskrai, Jämtland House m m

46 Mid Sweden European Office Samarbetsavtal med LandsHnget Västernorrland, Kommunförbundet Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland Ägarråd, 2 ordinarie ledamöter från varje part Målet med a\ ha en internahonell organisahon/verksamhet: Öka intern kunskap och internahonella akhviteter Öka regionens aktörers kunskap och internahonella samarbeten Ökar påverkan, ökar Hllväxten..

47 PersonalstaHsHk Antal anställda (exkl. timanställda) Antal anställda Antal anställda Antal anställda Antal anställda Kvinnor 110 (59%] 103 (58 %) Män 75(41%) 75 (42 %) Totalt Övertid och mertid (timmar) Övertid Mertid Sjukfrånvaro Antal sjuktimmar 0-1 dgr 2-14 dgr dgr dgr dgr 180> dgr Sjukersättning Nyckeltal Total sjukfrånvarotid i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid 3,4 % 3,0 % 3,1 % 2,9 %

48 Ändamål

49 Finansiering

Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors.

Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors. Årsredovisning 2013 Sorsele Malå Storuman Norsjö Skellefteå Vilhelmina Lycksele Dorotea Vindeln Robertsfors Åsele Bjurholm Vännäs Umeå Om Västerbottens län Landareal: 55 190 km2 Motsvarar 1/8 av Sverige

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

1(12) Ruth Ericsson Regional kollektivtrafikmyndighet Tfn 063-146561 ruth.ericsson@regionjamtland.se PM 2015-05-15 Dnr RS: 2013/467 LS 973/2013 Projekt Region 2015 SLUTRAPPORT REGION 2015 KOLLEKTIVTRAFIK

Läs mer

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Strategi för film och rörlig bild 2015-2020 Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Inledning... 3 Vision för film och rörlig bild... 6 Strategiska insatsområden... 6 Konstnärlig

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Fastställt av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län 1 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 4 Norrbottens vision

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020.

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Sida 1 av 2 2013-06-28 Dnr. 304-1272-2013 Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Bifogat översänds följande handlingar 1. Utkast till Regionalt Program

Läs mer

Våra resultat. Med fokus på välfärden. Verksamhetsberättelse 2012 Kommunförbundet Västernorrland

Våra resultat. Med fokus på välfärden. Verksamhetsberättelse 2012 Kommunförbundet Västernorrland Om du har en smartphone; scanna koden och kom direkt till hemsidan. Med fokus på välfärden Våra resultat Box 3014 871 03 HÄRNÖSAND Besöksadress: Gånsviksvägen 4 Tfn: 0611-55 78 50 www.kfvn.se Verksamhetsberättelse

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Framtid Västernorrland!

Framtid Västernorrland! Framtid Västernorrland! Regional utvecklingsstrategi för länet 2011-2020 N W E S 2020 Visionsformulering Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet Återföring - lärande Övergripande mål o.

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi för leaderområde URnära

Lokal utvecklingsstrategi för leaderområde URnära Lokal utvecklingsstrategi för leaderområde URnära Bilaga 1 Sammanfattning Sex kommuner EN hållbar landsbygd! URnära består av 6 kommuner i Västerbotten som tillsammans med Örnsköldsvik utgör Umeåregionen.

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Reviderad 10 mars, 2014 Innehåll Uppdraget en socioekonomisk analys av Mellersta Norrland... 2 Utvärdering av socialfonden -2007-2013...

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 22 mars 2013 kl. 10.00 Plats: Möbelriket, Videum

Läs mer

Regionalt serviceprogram för Västerbottens län

Regionalt serviceprogram för Västerbottens län Regionalt serviceprogram för Västerbottens län 2014 2018 Bild från Holmön Foto: Elisabeth Karlsson LÄNSSTYRELSEN VÄSTERBOTTEN I PARTNERSKAP MED REGION VÄSTERBOTTEN OCH LÄNETS KOMMUNER Innehållsförteckning

Läs mer

Utkast till Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013

Utkast till Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013 Länsstyrelsen REMISSFÖRSLAG Dnr 300-7114-06 Jämtlands län 2006-09-18 Utkast till Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Region Jönköpings län - ställningstagande till vissa frågeställningar

Region Jönköpings län - ställningstagande till vissa frågeställningar 1(5) 2014-05-19 LJ 2014/353 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Region Jönköpings län - ställningstagande till vissa frågeställningar Inledning För den fortsatta processen med att från 2015-01-01

Läs mer