Region Skånes skyltprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Region Skånes skyltprogram"

Transkript

1 Region Skånes skyltprogram 8.1 Inledning I den nationella handlingsplanen för handikappolitiken i Sverige har man slagit fast att offentliga lokaler ska vara tillgängliga för alla senast Dessutom ska, enligt Plan- och bygglagen, alla offentliga lokaler vara fysiskt tillgängliga. Det innebär bland annat att enkelt avhjälpta hinder som gäller lokalernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga ska tas bort. Region Skånes handikappolitiska program ska ses som en plan med övergripande mål och handlingsinriktningar. Dessa ska vara vägledande för konkreta handlingsplaner för respektive verksamhet med mätbara mål för tillgänglighet inom Region Skånes samtliga verksamheter. Alla ska hitta i och till Region Skånes lokaler. En bra och enhetlig skyltning vägleder besökaren fram till sitt mål och bidrar dessutom till att besökaren får en positiv bild av Region Skåne och dess verksamheter. Tillgängliga skyltar på flera sätt En del människor kan inte tillgodogöra sig skriven text lika väl som andra. Några behöver helt andra alternativ än text. Vissa av Region Skånes övergripande skyltar behöver därför vara kompletterade med talad information och kanske också erbjuda vägvisning med hjälp av GPS, (Global Positioning System 1 ). Besökare ska också i många fall kunna orientera sig med taktila skyltar med upphöjd text i relief eller punktskrift. Många kan också vara hjälpta av skyltning med vedertagna, välkända piktogram och symboler. Härigenom når vi målet att skyltningen ska vara tillgänglig via syn, hörsel eller känsel; perceptuellt tillgänglig. Men det krävs också att skyltningen är kognitivt tillgänglig, det vill säga att man förstår skyltens innebörd och faktiskt hittar fram till sitt mål 1 Det finns flera tekniker som överför ljud och anger positioner till exempel FM, Bluetooth, IR och GPS. Vissa funktioner kan användas redan idag, medan andra kommer att utvecklas mer allteftersom. Ständiga förbättringar och anpassningar All skyltning är unik och påverkas av sin omgivning. Inredningsdetaljer, arkitektonisk utformning, ljusförhållanden och växtlighet inom- och utomhus spelar in och kan ta fokus från skyltningen om dessa faktorer inte underordnas och i stället tillåts samverka med skyltningen. Då uppnås skyltningens huvudsyfte, nämligen att hjälpa intressenter att hitta rätt.

2 8.2 Mål Av Region Skånes handikappolitiska program framgår att alla lokaler som används för Region Skånes verksamheter ska vara tillgängliga och lämpliga för personer med funktionsnedsättning. Därför behöver alla verksamheter också ha en tydlig skyltning och bra belysning. Det finns tre ledstjärnor för utvecklingen av Region Skånes visuella identitet: tydlighet, helhet och resurseffektivitet. Målen för skyltprogrammet är: att besökare till Region Skånes verksamheter hittar rätt att en god design stärker Region Skånes varumärke och hjälper besökarna dels att känna igen Region Skåne dels att känna sig välkomna till verksamheterna att alla Region Skånes lokaler och utomhusmiljöer uppfyller såväl det nationella tillgänglighetsmålet som målsättningarna enligt Region Skånes handikappolitiska program. Strategi met ska genomföras i samband med ny- och ombyggnation samt när förvaltningarna har behov av omskyltning. Skyltningsarbetet i en verksamhet blir aldrig färdigt utan måste kontinuerligt följas upp och förbättras. Basnivå och förhöjd nivå All skyltning ska utgå ifrån Region Skånes skyltprogram med stöd av Region Skånes grafiska identitet. Tillägg till skyltprogrammet kan göras utifrån verksamhetens och fastighetens specifika behov. Lokala tillämpningsanvisningar kan utformas inom ramen för programmet. Kallelser från hälso- och sjukvården ska anpassas så att det finns en tydlig överensstämmelse mellan kallelsens text och innehållet på skyltarna när det gäller orienteringshänvisning och benämningar. Riktlinjer för skyltning Dessa riktlinjer gäller för samtliga förvaltningar, bolag och entreprenörer som bedriver verksamhet för Region Skånes räkning. De förvaltningar som av särskild anledning behöver tilläggsregler kan pröva dessa hos kommunikationsdirektören som är ansvarig för programmet. Enhetligt skyltsystem Alla skyltar av samma typ och för samma ändamål ska ha enhetlig utformning. I byggnad med en enkel och logisk planlösning och entydiga förbindelser kan det räcka med färre skyltar än i en komplicerad byggnad. Utomhus Entréskyltning Entréskyltar ska finnas vid huvudentré och vid övriga ingångar för allmänheten. Skyltningen ska förmedla verksamhetens namn och logotyp. I anslutning till entréerna ska tydlig information ges med benämningar på de ingående verksamheterna i byggnaden, så kallade funktionsskyltar. Om byggnaden vetter mot flera tillfarts- eller gångvägar behöver namnskylt finnas också mot dessa. Vid entrén

3 ska öppettider anslås och hänvisning göras till eventuell nattentré. Om annan ingång än huvudentrén är den enda tillgängliga för rullstolsburna, ska tydlig hänvisning finnas dit från huvudentrén. Sådan tillgänglig entré ska märkas upp med piktogramskylt med rullstolssymbol. 8.3 Orienteringstavlor Vid infarterna till Region Skånes anläggningar ska översiktliga orienteringstavlor finnas med skyltens läge markerat på tavlan. Skyltbelysning Belysning ska lösas i form av god allmänbelysning eller särskild tillsatsbelysning. Ljuskällan bör placeras så att läsaren inte blir bländad. GPS-adressering Gatuadresser till Region Skånes anläggningar och inom sjukhusområden behöver tas fram för att GPS-navigering ska kunna fungera. När det finns gatuadresser kan kunden redan före avresa planera sin resa ända fram till aktuell ingång eller parkeringsplats med hjälp av en mobil GPS-utrustning. Även parkeringsplatser bör alltså få en gatuadress. Inomhus Orienteringstavla I anslutning till entrén till huvudbyggnader med flera ingående verksamheter, ska en orienteringstavla finnas som beskriver var de olika verksamheterna finns i byggnaden, med planskiss, text, taktila symboler och eventuellt ljud. Verksamhetsskylt Varje verksamhet ska inom byggnaden tydligt skyltas med namn på verksamheten. Rumsskyltar Rum skyltas med funktionsnamn som till exempel undersökningsrum, expedition, konferensrum. Administrativa lokaler kan skyltas med yrkesbenämning och personnamn. Piktogram Allmänna utrymmen som till exempel toalett, handikapptoalett, hiss, kapprum med flera, markeras med piktogramskyltar, enligt svensk standard, vid sidan av dörr eller entré. Figurskylt På avdelningar och mottagningar för exempelvis barn eller andra målgrupper vars viktigaste informationskälla inte är skriven svenska, kan skyltningen kompletteras med figurskyltar. Dessa behöver inte ha direkt anknytning till verksamheten utan kan exempelvis vara i form av djur eller föremål. Dessa figurskyltar ska vara utförda i samma färger och dimensioner den övriga skyltningen.

4 8.4 Färg, form och språk På skyltar som riktar sig till allmänheten får förkortningar eller interna benämningar inte förekomma. För att lokal kännedom om variationer av benämningar inte ska krävas av besökaren, ska namn på verksamheter och funktioner som förekommer på flera ställen i Region Skåne vara avstämda mot varandra och likriktade i hela koncernens bredd. Generellt gäller det svenska språket och inte medicinspråkets latinska benämningar eller teknikspråkets engelska begrepp. Det är viktigt att det står exakt likadant i kallelsen som på skyltarna hela vägen tills målet är nått. Man ska under färden kunna jämföra texten i kallelsen med skyltarnas lydelse och se att det stämmer överens och att man är på rätt väg. Också målet ska vara skyltat så att man vet att man verkligen är framme. Versaler och gemener För informationstavlor och andra skyltar som inte är taktila, rekommenderas att första ordet inleds med versal, stor bokstav. Detta gör benämningens startpunkt lättare att uppfatta. Resten av orden skrivs med gemener, små bokstäver. Ord ska inte spärras så att de blir lika långa, det vill säga avståndet mellan bokstäverna ska inte glesas ut. Ordets längd ger viktig information för den som har svårt att tyda det. Typsnitt och färg Typsnitten Arial och News Gothic rekommenderas av Hjälpmedelsinstitutet för att de har bäst läsbarhet för synskadade. För taktila skyltar lyfts typsnittet Arial fram, eftersom det av många uppfattas som lättast att läsa med fingrarna. Hela ord bör vidare skrivas med versaler, eftersom det är lättare att uppfatta vid fingerläsning. Utomhus ska texten vara svart på vit bottenplatta. Om annan bakgrund är aktuell, till exempel vid frilagd text, krävs minst 40 procents kontrast mellan textfärg och bakgrundens färg vid alla ljusförhållanden. Inomhusskyltarna ska ha antracitgrå bottenplatta (RAL 7022, vilket motsvarar Pantone Black 7C) med vita bokstäver och piktogram. Avgörande faktor är att bottenplattans färg ska ha minst 40 procents kontrastverkan mot väggbakgrunden. Om kontrastverkan understiger 40 procent ska skylten kompletteras med vit ram. Orienteringstavla i entré ska vara vit med antracitgrå text. Storlek på text Läsavstånd (meter) Texthöjd (millimeter) Storleken på skyltens bokstäver bestäms framför allt av läsavståndet; ju längre avstånd, desto större bokstäver. Följande texthöjder rekommenderas för synsvaga: 15 millimeter på skylt som man kan komma tätt intill, exempelvis dörrskylt millimeter på skyltar som man ska kunna se på några meters avstånd men samtidigt kunna komma intill. Exempelvis hänvisning till trapphus, hiss och toalett. För verksamheter med många synskadade besökare rekommenderas den större textstorleken 40 millimeter. Lokala variationer kan förekomma beroende på lokalens utformning.

5 Taktil text Taktil skrift innebär att texten är upphöjd så att besökaren kan känna texten med fingrarna. Taktil skyltning kan göras antingen med vanliga bokstäver (endast versaler) eller med punktskrift. Nivåskillnaden mellan text och bakgrund ska vara minst 1 millimeter. 8.5 Punktskrift Punktskrift används för att tillgodose gravt synskadades behov. Punktskriften bör vara svart på vit botten (utomhus). Inomhus ska punkterna vara vita på antracitgrå botten. Piktogram Piktogram förekommer numera ofta i skyltsammanhang. Ett piktogram sammanfattar ett budskap i en enkel bild som förstås av alla oavsett vilket språk man talar. Den vane besökaren lär sig känna igen piktogrammen och behöver inte läsa skyltarna. Piktogrammen ska vara taktila. Placering av skyltar Det viktigaste är att skyltar monteras på ytor utan framförvarande hinder, så att det går lätt att komma nära dem. För synskadade är det viktigare att kunna komma nära en skylt än att texten är stor. På nära håll kan stor text vara svårläst. Möjligheten att kunna komma nära gäller i högsta grad också taktila skyltar som ju ska läsas med fingrarna. När skyltar är försedda med pilar som visar vägen till olika lokaler bör dessa grupperas så att pilar med samma riktning placeras tillsammans. Utförande Vid skyltning av anläggningar med flera och kanske också föränderliga verksamheter, används med fördel ett system med utbytbara lameller av standardmått för skyltuppbyggnaden. Då är det enkelt att ändra eller komplettera innehållet i de sammansatta skyltarna efterhand som behoven skiftar. Skylttyper Orienteringstavla utomhus Översiktskarta med ingående verksamheter markerade placeras ut vid aktuella infarter till anläggningsområdet, med en placering och höjd som är läsbar från förarplatsen i en bil. Tavlans placering ska märkas ut på respektive skylt. Handikapparkering Hänvisningsskylt till parkeringsplats för handikappfordon ska placeras så att den syns väl och är läsbar från bilväg. Parkeringsplats för rörelsehindrade ska skyltas med standardsymbol på stolpe och på mark. Verksamhetens namn Utformningen av utomhusskylt, på fasad, med verksamhetens namn ska följa Region Skånes grafiska identitet och placeras minst 2,2 meter över markplan. Anpassa textstorleken efter önskat läsavstånd, se tabell under Färg, form och språk/storlek på text.

6 8.6 Orienteringstavla inomhus Orienteringstavla behöver finnas i entré vid informationsdisk eller vid trappa/ hiss, helst placerad så att man ser den genast när man kommer in i lokalen. Dörrskyltar Taktila skyltar placeras på lämplig höjd och så att det är lätt att komma nära dem. Piktogramskylt och exempelvis skylt med öppettider eller likvärdig information, placeras invid dörren på handtagssidan. Skyltens överkant ska placeras cirka 1,5 m över golvet. Skyltar med punktskrift Tips! Om skyltar uppbyggda av lameller används, tryck text och punktskrift på samma lamell, så att det inte uppstår risk för förväxling när skyltarna monteras. Punktskriften ska utföras enligt svensk standard. Anlitad skyltfirma eller motsvarande ska se till att texten kontrolläses och godkänns av punktskriftsläsare. Intressenter Besökaren, kunden Den främsta målgruppen för Region Skånes skyltning är besökaren i rollen som kund eller leverantör. För att på bästa sätt vägleda besökaren och ge en tydlig beskrivning av verksamheter, ska en gemensam begreppsförteckning arbetas fram i Region Skåne. En genomgående ledstjärna är att kommunicera på lätt, begriplig svenska. Medarbetarna Det är viktigt att Region Skånes medarbetare är konsekventa i sitt språkbruk i tal och i skrift. Skyltningen börjar redan i kallelsen. Regionservice Här följer de gränsdragningsprinciper som styr ansvar för och finansiering av skyltning enligt skyltprogrammet: 1. Hyresvärden Regionservice ansvarar, om inget annat avtalats, för all utvändig skyltning inom hyresgästens område: trafikskyltar, orienteringstavlor, hänvisningsskyltar till byggnader och utvändigt på byggnader. 2. Vid ny- och ombyggnad ansvarar Regionservice för all invändig skyltning. Detta gäller också skyltning av allmänna utrymmen och inne på klinik eller liknande, oavsett om det är hänvisningsskyltar, avdelningsskyltar eller namnskyltar utanför expeditionsdörrar. 3. I övrigt hänvisas till gällande gränsdragningslista. Privat hyresvärd, Region Skånes verksamhet När Region Skåne hyr av privat hyresvärd ska skyltprogrammet ligga till grund vid avtalsskrivning.

7 Privata vårdgivare Region Skånes skyltprogram ska ligga till grund för avtalsskrivning med privata vårdgivare. Privat vårdgivare använder tillägget På uppdrag av Region Skåne till sitt firmanamn/logotype. 8.7 Andra entreprenörer Vid uthyrning till externa entreprenörer ska skyltprogrammet ligga till grund för avtalsskrivning. För entreprenörer som har avtal med Region Skåne används tillägget På uppdrag av Region Skåne till firmanamn/ logotyp. Exempel på Skåneteknik Skåneteknik Skåneteknik Skånetransport Skånetransport Skånetvätt Skånetransport Projektledning Skånetvätt

Region Skånes skyltprogram

Region Skånes skyltprogram Region Skånes skyltprogram 8.1 Inledning I den nationella handlingsplanen för handikappolitiken i Sverige har man slagit fast att offentliga lokaler ska vara tillgängliga för alla senast 2010. Dessutom

Läs mer

Skolans skyltar REFERENS

Skolans skyltar REFERENS REFERENS Skolans skyltar Bakgrund SISAB har ansvar för rumsnummerskyltar och SISAB skyltar utomhus. Rumsnummerskyltar är de nummerskyltar som finns vid varje dörr i skolan, t ex. A125. SISAB har även entrénummerskylt,

Läs mer

Ordförklaring. blindskrift som består av upphöjda punkter. upphöjd text eller bild. Används för att göra skylten taktil

Ordförklaring. blindskrift som består av upphöjda punkter. upphöjd text eller bild. Används för att göra skylten taktil Ordförklaring Gemener Piktogram Punktskrift Relief Taktil skylt Typsnitt Versaler Visuell skylt små bokstäver symbol för ett ord eller budskap blindskrift som består av upphöjda punkter upphöjd text eller

Läs mer

Utomhusskyltning i Landstinget Halland

Utomhusskyltning i Landstinget Halland Bilaga till Skyltprogram Utomhusskyltning i Landstinget Halland Allmänt 2 3 Utseende och innehåll Kort om utomhusskyltning Utomhusskyltars utseende och innehåll En bra skyltning fungerar som en osynlig

Läs mer

Riktlinjer för skyltning av Lekebergs kommuns verksamhetslokaler

Riktlinjer för skyltning av Lekebergs kommuns verksamhetslokaler Riktlinjer för skyltning av Lekebergs kommuns verksamhetslokaler Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2018-06-04 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteperson: Kommunikatör Diarienummer:

Läs mer

MANUAL FÖR SKYLTNING REGION KRONBERG

MANUAL FÖR SKYLTNING REGION KRONBERG MANUAL FÖR SKYLTNING REGION KRONBERG 1 2 INNEHÅLL RIKTLINJER OCH ANSVAR... 4 5 SKYLTAR UTOMHUS...6 SKYLTAR INOMHUS...7 10 TRAFIK- OCH PARKERINGSSKYLTAR... 11 VARSELSKYLTAR... 11 FORDONSDEKOR... 12 SKYLTARS

Läs mer

Riktlinjer för informationsskyltar i Trollhättans Stads offentliga lokaler

Riktlinjer för informationsskyltar i Trollhättans Stads offentliga lokaler Antaget av/ansvarig Stadsdirektören Dokumentbeteckning Riktlinjer för informationsskyltar i Trollhättans Stad offentliga lokaler Handläggare/Förvaltning Joakim de Blanche/ Kommunstyrelsens förvaltning

Läs mer

Vägledning vid beställning av skyltar i Göteborgs Stad

Vägledning vid beställning av skyltar i Göteborgs Stad Vägledning vid beställning av skyltar i Göteborgs Stad Detta material bygger på och har sitt ursprung i Västra Götalandsregionens skyltprogram. De flesta bilderna är också hämtade därifrån. Materialet

Läs mer

Riktlinjer för Västra Götalandsregionens skyltar

Riktlinjer för Västra Götalandsregionens skyltar Riktlinjer för Västra Götalandsregionens skyltar Innehåll 1. Allmänt om skyltning och ansvar sid. 4 Lagar och riktlinjer som styr vår skyltning 2. Att skylta sid. 5 Skyltar ska skötas Budskap på skyltarna

Läs mer

Regler för skyltning inom- och utomhus

Regler för skyltning inom- och utomhus 1 Regler för skyltning inom- och utomhus VERSION 6: JUNI 2013 Alla ska hitta i Landstinget Gävleborgs lokaler. Skyltningen ska fungera som en osynlig ledstång som för besökaren till sitt mål. De flesta

Läs mer

Skyltmanual för Tyresö kommun

Skyltmanual för Tyresö kommun Skyltmanual för Tyresö kommun Skyltmanualen är en del i Tyresö kommuns grafiska profil. Syftet med den grafiska profilen är att stärka kommunens identitet och göra det lätt för omvärlden att se vilka verksamheter

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL UTKAST

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL UTKAST FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Namn: Region Skåne, Regionservice Namn: Driftentreprenör Ystad Aviseringsadress: HYRESKONTRAKT Nr: 86500072-

Läs mer

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne.

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Parkeringsplats Finns parkering inom 25 m gångavstånd till publik

Läs mer

Checklista vid skyltning i Göteborgs Stad - Inomhus

Checklista vid skyltning i Göteborgs Stad - Inomhus Checklista vid skyltning i Göteborgs Stad - Inomhus Inledning Denna checklista är till för att förenkla och kvalitetssäkra arbetet vid beställning av skyltar i Göteborgs Stad. TA FÖRST REDA PÅ VEM SOM

Läs mer

SKYLTMANUAL REGION SKÅNE

SKYLTMANUAL REGION SKÅNE SKYLTMANUAL REGION SKÅNE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Skyltning inom Region Skåne... Skyltar generell beskrivning...6 Skyltar beskrivning...9 Skylt sjukhus / Huvudentré...9 Profilskylt...10 Hänvisningsskylt utomhus

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/adm Riktlinje Skyltning

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/adm Riktlinje Skyltning Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 15853 su/adm 2017-12-01 3 Innehållsansvarig: Lisa Klang, Sektionsledare, Kommunikationsavdelning (liskl2) Godkänd av: Barbro Fridén, Sjukhusdirektör,

Läs mer

Tillgängliga skyltar allmänt Enligt Handisams riktlinjer förutsätter bra skyltning:

Tillgängliga skyltar allmänt Enligt Handisams riktlinjer förutsätter bra skyltning: Tillgängliga skyltar Här presenteras detaljerad information om vad man ska tänka på för att skyltar ska bli tillgängliga. Det är en fördjupning av riktlinjerna som finns i vår publikation Riktlinjer för

Läs mer

Bygg- och anläggningsprocessen Skyltprogram för byggnader

Bygg- och anläggningsprocessen Skyltprogram för byggnader Bygg- och anläggningsprocessen Skyltprogram för byggnader 1 Innehåll 1. Mål och syfte med programmet... 4 2. Ansvar och kostnadsfördelning vid skyltning... 4 2.1 Nybyggnad... 4 2.2 Utbyggnad och ombyggnad...

Läs mer

Skyltar. Fasad. Samhalls logotypskyltar är avsedda att utföras i färg. Vid praktiska problem, kontakta alltid Stab Kommunikation. SAMHALL PROFILMANUAL

Skyltar. Fasad. Samhalls logotypskyltar är avsedda att utföras i färg. Vid praktiska problem, kontakta alltid Stab Kommunikation. SAMHALL PROFILMANUAL 3.8 Skyltar 3.8.1 Fasad 3.8.2 Val av fasad 3.8.3 Val av storlek 3.8.4 Placering på yta 3.8.5 Placering på färg och material 3.8.6 Placering i grupp 3.8.7 Utomhus varumärkesskylt 3.8.8 Utomhus hänvisningsskyltar

Läs mer

Skyltning vid nybyggnation eller större ombyggnation

Skyltning vid nybyggnation eller större ombyggnation Skyltning vid nybyggnation eller större ombyggnation Umeå kommun ska sträva efter långsiktiga skyltlösningar som gör det enkelt för brukare, besökare och personal att orientera sig i våra lokaler. Det

Läs mer

Självskattning av tillgänglighet i stadens lokaler Sid 1

Självskattning av tillgänglighet i stadens lokaler Sid 1 Självskattning av tillgänglighet i stadens lokaler Sid 1 Bakgrund och syfte Stockholm ska vara en stad som är tillgänglig för alla det ställer krav på flera olika sätt. Ett är hur de lokaler vi bedriver

Läs mer

Riktlinje skyltning. Skapad: Senast ändrad:

Riktlinje skyltning. Skapad: Senast ändrad: Riktlinje skyltning Skapad: 2007-05-21 Senast ändrad: 2018-03-28 Riktlinje skyltning sid 2 av 11 Innehåll Riktlinje skyltning... 3 Inledning... 3 Syfte... 3 Tillämpning av skyltriktlinjen... 4 Orienteringssystem...

Läs mer

Typlösningar Skolskyltar

Typlösningar Skolskyltar 1 Typlösningar Skolskyltar 15.09.11 Generell beskrivning 2 Generell beskrivning Skyltsystem Fundament för skyltar på stativ bundna till mark/ golv skall anpassas till respektive underlag på ett för ändamålet

Läs mer

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder Fysiska hinder Att hitta inom området För att besökare med funktionsnedsättning ska hitta inom området krävs tydlig information. För att synskadade och blinda ska kunna ta till sig information kan man

Läs mer

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar i Inledning Ett spännande stadsliv bygger på mångfald i former, färger och rörelser både på marken och på omgivande byggnader. Men för att inte mångfalden ska

Läs mer

Tillgänglighetspromenaden vänder sig till ledamöter i Kommunala funktionshinderrådet, ritningsgranskarrådet och särskilt inbjudna.

Tillgänglighetspromenaden vänder sig till ledamöter i Kommunala funktionshinderrådet, ritningsgranskarrådet och särskilt inbjudna. 1 Tillgänglighetspromenad 5 september 2016 Plats: Dalslands konstmuseum och Dalslands center. Tillgänglighetspromenaden vänder sig till ledamöter i Kommunala funktionshinderrådet, ritningsgranskarrådet

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av uppdraget... 4

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av

Läs mer

Information och skyltning

Information och skyltning Information och skyltning Information måste lämpa sig för alla Skyltar och information som gjorts enbart med tanke på hörsel eller syn skall alltid kompletteras på så sätt, att personer som saknar någotdera

Läs mer

Skyltprogram för lokaler och fastigheter

Skyltprogram för lokaler och fastigheter Skyltprogram för lokaler och fastigheter Dokumentnamn: Revision: Skyltprogram 1.0 Dokumenttyp: Dokumentnummer: Riktlinje 2018/01144 Detta dokument gäller för: ela Region Blekinge, exlusive Blekingetrafiken.

Läs mer

VL fastigheter invändig skyltning; allmänna föreskrifter

VL fastigheter invändig skyltning; allmänna föreskrifter VL fastigheter invändig skyltning; Umeå 2008-02-15 White arkitekter AB / Maria Olsson antal sidor: 19 2 innehållsförteckning innehållsförteckning 2 allmän orientering 3 4 3 allmän orientering objekt: entréskyltning

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder 2016-03-31 Enkelt avhjälpta hinder Fastighetsägare ska åtgärda enkelt avhjälpta hinder för att så många som möjligt ska kunna få tillträde till och använda publika lokaler och allmän platsmark. Checklista

Läs mer

Katrineholms kommun ~

Katrineholms kommun ~ Katrineholms kommun ~ Innehåll 1.0 Varför en skyltmanual? Tillgänglighet 2.0 Typografi 3.0 Dörrskyltar 4.0 Skyltar vid konferensrum 5.0 Skyltar i trapphus 6.0 Takhängda skyltar 7.0 Pictogram 8.0 Taktila

Läs mer

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde.

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverket har i november 2003 meddelat föreskrifter och allmänna råd (BFS 2003:19)

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Rapport från. Tillgänglighetsinventering av Ålands hälso- och sjukvård

Rapport från. Tillgänglighetsinventering av Ålands hälso- och sjukvård Rapport från Tillgänglighetsinventering av Ålands hälso- och sjukvård Lilian Müller Maj 2013 1 Inledning Sjukhusområdet består av ett stort antal byggnader uppförda under olika tidsperioder med start på

Läs mer

Kognitiv tillgänglighet - erfarenheter från ett projekt

Kognitiv tillgänglighet - erfarenheter från ett projekt Kognitiv tillgänglighet - erfarenheter från ett projekt Birgitta Wennberg Elisabet Lindström Klara Mera center för kognitivt stöd Vad vill den här skylten säga oss? Välj höger eller inte? Är jag tupp eller

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING TANUMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för butiks-/fastighets- och skyltägare, skyltdesigner/tillverkare och beaktas med fördel redan i ett tidigt skede. Riktlinjerna

Läs mer

Tillgänglighetshandboken

Tillgänglighetshandboken Tillgänglighetshandboken Krav och riktlinjer för utformning av tillgängliga och användbara miljöer för personer med funktionsnedsättningar, på allmänna platser och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder eller Vanliga brister och Saker att tänka på I detta dokument har vi försökt att notera ner vanliga brister och saker att tänka, som vi har upptäckt vid genomförda handikappinventeringar

Läs mer

Tillgängliga verksamheter i en stad för alla

Tillgängliga verksamheter i en stad för alla Tillgängliga verksamheter i en stad för alla Tips på hur du kan göra din verksamhet framkomlig och välkomnande för personer med funktionsnedsättning Stockholm en stad för alla Stockholms stad arbetar

Läs mer

Ordlista och definitioner

Ordlista och definitioner 1 Skyltdirektiv 2 Ordlista och definitioner Gemener små bokstäver Piktogram symbol för ett ord eller budskap Punktskrift blindskrift som består av upphöjda punkter Relief upphöjd text eller bild. Används

Läs mer

Skyltning på KTH Planering och beskrivning

Skyltning på KTH Planering och beskrivning Denna sida skall tas bort i produktionen Skyltning på KTH Planering och beskrivning Del 2 Fasadskyltning 2014-11-14 1 2 Innehåll Del 2 - fasadskyltning 5 6 7 8 9 11 12 13 Inledning Planering och anskaffning

Läs mer

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Har du som fastighetsägare satt dig in i frågan om enkelt avhjälpta hinder? Om inte så är det hög tid nu! Varför denna broschyr?

Läs mer

2. Checklista för publika lokaler

2. Checklista för publika lokaler 2. Checklista för publika lokaler Nr. KONTROLLPUNKTER 1 NIVÅSKILLNADER (6 ) 1.1 Allmänt 1.1.1 Kan man nå byggnaden utan att passera trappa eller trappsteg? 1.1.2 Kan man stiga in i byggnaden utan att passera

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Tillgänglighetspromenaden genomfördes en solig eftermiddag med företrädare från funktionshinderföreningar, Politiken, näringsidkare och tjänstemän.

Tillgänglighetspromenaden genomfördes en solig eftermiddag med företrädare från funktionshinderföreningar, Politiken, näringsidkare och tjänstemän. Tillgänglighetspromenad Plats: Vita Sandar Datum: 3 maj 2017 Tillgänglighetspromenaden genomfördes en solig eftermiddag med företrädare från funktionshinderföreningar, Politiken, näringsidkare och tjänstemän.

Läs mer

Skyltprogram för Huddinge kommun

Skyltprogram för Huddinge kommun Skyltprogram för Huddinge kommun Riktlinjer och råd för skyltning av kommunens verksamheter Kommunstyrelsens förvaltning/informationsavdelningen SEPTEMBER 2004 Innehåll Riktlinjer och råd för skyltning

Läs mer

I föreliggande detaljplaneförslag uppfylls nedanstående ambitioner enligt stadens riktlinjer:

I föreliggande detaljplaneförslag uppfylls nedanstående ambitioner enligt stadens riktlinjer: Sida 1 (5) Checklista Antas i kommunfullmäktige Detaljplanens namn: Dnr: 2013-09481 Stadsdel: Kista Svar senast: 2016-02-01 Syfte och huvuddrag Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag

Läs mer

Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1

Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1 Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1 Soliditets logotyp Bokstäverna som du ser i namnet Soliditet är satt i typsnittet Handel Gothic som ritades av Ronald Trogram 1980. Handel Gothic räknas som ett klassiskt

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600

Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600 Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600 Denna guide är avsedd som vägledning för användning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600. Med enhetliga och funktionella bildsymboler i

Läs mer

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011.

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Förklaringar: Grön ruta: god tillgänglighet Röd ruta: det som kan förbättras Kontrastmarkering.

Läs mer

tillgänglighetsstandard

tillgänglighetsstandard Scandics tillgänglighetsstandard Här kan du ta del av vår tillgänglighetsstandard på 110 punkter. Den har tagits fram genom att vi noga följt gästens väg ända från parkeringen och vidare genom hela hotellet.

Läs mer

Skyltning innanför verksamhetens entré

Skyltning innanför verksamhetens entré BE FASTIGHET VLL Skyltning innanför verksamhetens entré 2013-12-06 uppdaterad 2016-08-17 Innehållsförteckning Innehåll: Kod: Sid: Generell information 1 Riktningsskylt R 2 Flaggskylt F 3 Pictogramskylt

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Tillgängliga konferenser där alla kan delta och medverka oavsett funktionsförmåga

Tillgängliga konferenser där alla kan delta och medverka oavsett funktionsförmåga Tillgängliga konferenser där alla kan delta och medverka oavsett funktionsförmåga En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. Det kan till exempel handla om nedsatt rörelseförmåga,

Läs mer

VL fastigheter entré- och invändig skyltning; skyltprogram Vårdcentral

VL fastigheter entré- och invändig skyltning; skyltprogram Vårdcentral VL fastigheter entré- och invändig skyltning; skyltprogram Vårdcentral Umeå 2008-02-15 White arkitekter AB / Maria Olsson antal sidor: 13 2 innehållsförteckning innehållsförteckning 2 allmän orientering

Läs mer

UTEMILJÖNS PÅVERKAN PÅ BRUKAREN- SÅ SKAPAR DU EN MILJÖ SOM BIDRAR TILL HÖGRE LEVNADSVILLKOR

UTEMILJÖNS PÅVERKAN PÅ BRUKAREN- SÅ SKAPAR DU EN MILJÖ SOM BIDRAR TILL HÖGRE LEVNADSVILLKOR FRAMTIDENS BEHOVSANPASSADE LSS- BOENDE 2016 KONFERENS 6-7 DECEMBER UTEMILJÖNS PÅVERKAN PÅ BRUKAREN- SÅ SKAPAR DU EN MILJÖ SOM BIDRAR TILL HÖGRE LEVNADSVILLKOR 1 2016-12-03 EN TEKNIKERS PERSPEKTIV PÅ DELAKTIGHET

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder. Krav, praxis, lagstiftning och ansvarsfördelning

Enkelt avhjälpta hinder. Krav, praxis, lagstiftning och ansvarsfördelning Enkelt avhjälpta hinder Krav, praxis, lagstiftning och ansvarsfördelning Vad innebär HIN 3? Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Juni 2013 Rapport från Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Uppdragsgivare: Ålands landskapsregering/museibyrån 1 Innehåll: Inledning

Läs mer

Vi skyltar om. Hela tiden.

Vi skyltar om. Hela tiden. Vi skyltar om. Hela tiden. En skylt bär budskap som vi vill ta del av! Skyltar hjälper oss att välja, att hitta, eller ger oss annan information vi söker. Varje dag betraktar vi massor av skyltar i olika

Läs mer

Varumärkesprogrammet Åre Åre Fem Byar

Varumärkesprogrammet Åre Åre Fem Byar Varumärkesprogrammet Åre Åre Fem Byar 2003 bestämde sig Åre kommun, Skistar och Åreföretagarna att upprätta ett nytt varumärkesprogram för destinationen Åre. Skälet till beslutet var att Åre fem byar förlorat

Läs mer

botkyrka kommuns skyltmanual VERSION 1.1 2015

botkyrka kommuns skyltmanual VERSION 1.1 2015 botkyrka kommuns skyltmanual introduktion Botkyrka kommun har tagit fram ett skyltsystem som ska gälla för alla kommunens verksamheter. Vi har tagit fram den här manualen för att hjälpa dig välja rätt

Läs mer

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Företag/Vårdgivare Mottagningsadress Verksamhetschef Datum för ifyllnad Vårdvalsområde Denna redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan

Läs mer

Skyltning innanför verksamhetens entré

Skyltning innanför verksamhetens entré Skyltning innanför verksamhetens entré BE FASTIGHET VLL 2013-12-06 uppdaterad 2017-03-13 av TM Konsult Ludvig Widman antal sidor: 13 2 Innehållsförteckning Innehåll: Kod: Sid: Generell information 3 Riktningsskylt

Läs mer

Projekteringsanvisning Skyltar

Projekteringsanvisning Skyltar Projekteringsanvisning Skyltar FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 12 2 JUNI 2015 29 SIDOR PROJEKTERINGSANVISNING - Skyltar -Utgåva 12 Sida 1 av 29 Innehåll Läs detta först viktig information... 3

Läs mer

Enkelt avhjälpt i lokaler dags att åtgärda!

Enkelt avhjälpt i lokaler dags att åtgärda! Enkelt avhjälpt i lokaler dags att åtgärda! 2 Hinder ska åtgärdas Hinder, som exempelvis höga trösklar, tunga dörrar eller dålig belysning, finns både i byggnader och utemiljö. Du som äger en lokal dit

Läs mer

Skyltar med piktogram (pictogram) har enkla symboler som kontrasterar starkt mot bakgrunden. Piktogram kan fås med eller utan punktskrift.

Skyltar med piktogram (pictogram) har enkla symboler som kontrasterar starkt mot bakgrunden. Piktogram kan fås med eller utan punktskrift. I Sverige finns ca 1,6 miljoner personer med funktionsnedsättning och i EU ca 80 miljoner. Med en växande grupp av människor med funktionsnedsättning ökar behovet att anpassa offentliga lokaler för att

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

Slätmossens naturpark

Slätmossens naturpark Naturen på lika villkor Slätmossens naturpark Haninge kommun INVENTERINGSRAPPORT Datum: 26/9 2016 Inventerare Katrin Jones Hammarlund Med från kommunen: Petra Lindvall Projekt Naturen på lika villkor Utförare

Läs mer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer BRA FÖR ALLA En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer Innehåll Förutsättningar... 1 Handikapparkering... 1 Gångväg till entré... 2 Entré... 3 Dörr... 3 Vindfång... 3 Tröskel...

Läs mer

BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1

BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1 BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BFS 2003:19 HIN 1 Utgivare: Sten Bjerström 1 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder

Läs mer

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar 1 (6) Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar Inledning För att få med tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Läs mer

Stockholmsmässans besökare vill veta mer om ditt företag

Stockholmsmässans besökare vill veta mer om ditt företag Reklamplatser 2017 Stockholmsmässans besökare vill veta mer om ditt företag Stockholmsmässan är Nordens största internationella mötesplats. Vi tar emot över en miljon besökare och 7 000 journalister varje

Läs mer

Inledning 3. Färg, mönster och dekor

Inledning 3. Färg, mönster och dekor Grafisk manual 2010 Innehållsförteckning 2 Tema Inledning 3 Färg, mönster och dekor Profilfärger 4 Dekorfärger 5 Regelbundna liljerutor 6 Oregelbundna rutor och regelbundna rektanglar 7 Oregelbundna rektanglar

Läs mer

Skylten och dess belysning

Skylten och dess belysning Inledning Bebyggelsen längs Storgatan och Rådhustorget är en för kulturminnesvården intressant miljö. När man tillverkar och sätter upp en ny skylt bör man tänka på denna miljö och anpassa skyltningen.

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet

Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet Sida 1 av 8 Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet Umeå Kulturhus, Umeå 7:4 Projekt: Uppdragsnummer: Preliminärhandling Upprättad den 4 mars 2015 Reviderad den Granskning utförd av: Solveig

Läs mer

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för kommunen när det gäller bedömning av bygglov, upplåtelse av mark och yttrande till polisen för nyttjande av offentlig

Läs mer

Enkelt avhjälpt i lokaler

Enkelt avhjälpt i lokaler Enkelt avhjälpt i lokaler 2 Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas Du får här kortfattad information om vad som gäller enligt bestämmelserna om enkelt avhjälpta

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program Handikappolitiskt program Innehållsförteckning Förord 2 Sida Åtgärder i kommunerna 3-4 Lagar 5 Socialtjänstlagen, 1 kap 1 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 5, 6 7 Plan- och bygglagen

Läs mer

REGIONAL CYKELVÄGVISNING - CYKELVÄGVISNING AV REGIONALA STRÅK

REGIONAL CYKELVÄGVISNING - CYKELVÄGVISNING AV REGIONALA STRÅK REGIONAL CYKELVÄGVISNING - CYKELVÄGVISNING AV REGIONALA STRÅK BAKGRUND Cykelvägvisning är viktigt för att cyklister ska hitta rätt väg utan onödiga omvägar. Det är också ett sätt att visa avstånd till

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 9 10 10 10 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Grafiska element Verksamhetsspecifika symboler Skyltar

Läs mer

utdrag ur grafisk profil region halland

utdrag ur grafisk profil region halland utdrag ur grafisk profil region halland innehåll om region hallands grafiska profil... 3 huvudlogotypen... 4 huvudlogotypens alternativa färger... 5 verksamhetslogotypen... 6 logotypen verksamhet som drivs

Läs mer

Så arbetar vi med teknik, färgsättning och skyltning

Så arbetar vi med teknik, färgsättning och skyltning VÄSTERÅSMODELLEN Så arbetar vi med teknik, färgsättning och skyltning Vägledning för dig som planerar eller utför underhållsrenovering, ny- eller ombyggnation av särskilda boenden för äldre. Boendet påverkar

Läs mer

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram Möten för alla På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta Dalarnas regionala serviceprogram En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning Det kan till exempel handla om

Läs mer

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram Möten för alla På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta Dalarnas regionala serviceprogram En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning Det kan till exempel handla om

Läs mer

När du kommer till Tekniska museet

När du kommer till Tekniska museet Inför ditt besök När du kommer till Tekniska museet Med buss Du går av på hållplatsen som heter Museiparken. Den ligger på bilvägen precis utanför museet. Från hållplatsen till entrén är sträckan ca 100

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler Rapport över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Cirkus Cirkörs lokaler på Värdshusvägen 7 i Alby för att identifiera ev. hinder mot tillgänglighet för

Läs mer

Intryck som ger avtryck

Intryck som ger avtryck Intryck som ger avtryck Vapnet är stadens minsta gemensamma nämnare, vars släktdrag går att känna igen redan från början av 1600-talet då staden grundades. En stad ett ansikte Göteborgs Stads grafiska

Läs mer

Kvarnbäckens naturområde

Kvarnbäckens naturområde Naturen på lika villkor Kvarnbäckens naturområde Haninge kommun INVENTERINGSRAPPORT Datum: 26/9 2016 Inventerare Katrin Jones Hammarlund Med från kommunen: Petra Lindvall Projekt Naturen på lika villkor

Läs mer

Skyltar med piktogram (pictogram) har enkla symboler som kontrasterar starkt mot bakgrunden. Piktogram kan fås med eller utan punktskrift.

Skyltar med piktogram (pictogram) har enkla symboler som kontrasterar starkt mot bakgrunden. Piktogram kan fås med eller utan punktskrift. I Sverige finns ca 1,6 miljoner personer med funktionsnedsättning och i EU ca 80 miljoner. Med en växande grupp av människor med funktionsnedsättning ökar behovet att anpassa offentliga lokaler för att

Läs mer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Inledning 2 Logotyp Grundversion 3 Logotyp Frizon 4 Logotyp 3D 5 Logotyp Webbanpassad 6 Logotyp Byline 7 Logotyp Tilläggsinformation 8 Tillämpning 10 Typografi 11 Kontakt

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:13 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och

Läs mer