HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL UTKAST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL UTKAST"

Transkript

1 FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Namn: Region Skåne, Regionservice Namn: Driftentreprenör Ystad Aviseringsadress: HYRESKONTRAKT Nr: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Personnr/orgnr: Personnr/orgnr: Sid 1 ( 4 ) Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Kommun: Ystad Gata: Kristianstadsvägen 4 Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas till Verksamhetslokaler driftentreprenör Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation. Lokalen hyrs ut i befintligt skick. Fastighetsbeteckning: Buskamöllan 6 Trappor/hus: Lokalens nr: 8650 En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll. Areatyp Plan ca m 2 Areatyp Plan ca m 2 Övrig area 797 BRA Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran respektive hyresvärden rätt till högre hyra. Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar). Tillfart för bil för i- och urlastning UTKAST Plats för skylt Plats för skyltskåp/ automat Parkeringsplats(er) för 2 bil(ar) Garageplats(er) för bil(ar) 1 Hyrestid Uppsägningstid/ Förlängningstid Hyra Från och med den: Till och med den: Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 9 månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med 2 år månader Kronor kr per år exklusive nedan markerade tillägg Indexklausul Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul. Fastighetsskatt Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul. Fastighetsskatt ingår i hyran. Tillhandahållande av och betalning för el, va, värme, varmvatten, kyla och ventilation Mätare Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer 2 El va Värme Varmvatten Kyla Ventilation Betalning: El Hyresgästen har eget abonnemang. va Hyresgästen har eget abonnemang. Värme Hyresgästen har eget abonnemang. Varmvatten Hyresgästen har eget abonnemang. Kyla Hyresgästen har eget abonnemang. Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. Ventilation Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad driftskostnadsklausul. Ingår i hyran. Ingår i hyran. Ingår i hyran. Ingår i hyran. Ingår i hyran. Ingår i hyran Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av hyresvärden hyresgästen Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat Eftertryck förbjuds. Sign Sign

2 Avfallshantering FÖR LOKAL Nr: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels tillhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden kan komma att besluta. Härutöver gäller följande: Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen (dock åligger det hyresvärden att tillhandahålla avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme). Hyresgästen förbinder sig att med renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall. Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. vara procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknande till kronor per år. Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran. Annan reglering enligt bilaga Trappstädning ingår i hyran ombesörjs och bekostas av hyresgästen annan reglering enligt bilaga Snöröjning och sandning Oförutsedda kostnader Mervärdesskatt (moms) Hyresgästens momsplikt Hyresvärdens momsplikt HYRESKONTRAKT ingår i hyran ombesörjs och bekostas av hyresgästen annan reglering enligt bilaga Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet kan komma att besluta om, eller b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra till följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala årliga kostnadsökningen för fastigheten. Lokalens andel ska anses vara procent. Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl eventuell moms) i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för kostnadsökningen utgående lokalhyrorna (exkl eventuell moms). För lokal som inte är uthyrd görs därvid en uppskattning av marknadshyran för lokalen. Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för denna betalas i enlighet med överenskommelse. Med oförutsedda kostnader menas sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt nedanstående regler om hyrans betalning. UTKAST Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen. Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen. Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande moms. Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande moms. Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på hyran, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar. Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande. Hyrans betalning Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje PlusGiro nr: BankGiro nr: kalendermånads början kalenderkvartals början genom insättning på Sid 2 ( 4 ) Miljöpåverkan Ränta, betalningspåminnelse Byggvarudeklarationer Revisionsbesiktningar Tillgänglighet till vissa utrymmen PBL-avgifter Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m. Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 jordabalken. För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. Om hyresgästen i enlighet med bestämmelser i detta kontrakt eller i annat fall utför underhålls-, förbättrings- eller ändringsarbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete byggvarudeklarationer i den mån sådana finns utarbetade för de produkter och material som ska tillföras lokalen. Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som myndigheten har föreskrivit. Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom förhållanden i hyresgästens verksamhet. Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar i lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt reglerna i plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med motsvarande belopp. Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat Eftertryck förbjuds. Sign Sign

3 FÖR LOKAL Nr: Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Brandskydd Parternas skyldigheter gentemot varandra i anledning av lagstiftningen om skydd mot olyckor regleras i bifogad 4 brandskyddsklausul. Myndighetskrav m.m. Inredning Hyresvärden Hyresgästen Lokalen uthyrs ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas. utan särskild för verksamheten avsedd inredning med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga Underhåll Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och av hyresvärden särskild för verksamheten tillhandahållen inredning Skötsel, drift och ändringsarbeten Ledningar för telefoni och datakommunikation Skyltar, markiser m.m. Försäkringar Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden särskilt tillhandahåller för verksamheten. Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. Hyresgästen svarar dock för enl bilaga Hyresgästens underhållsskyldighet omfattar därutöver enl bilaga Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad. Om inte annat överenskommits ska hyresvärden i förekommande fall ombesörja skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen. Annan överenskommelse avseende allmänna och gemensamma utrymmen Hyresgästen får inte utan hyresvärdens skriftliga godkännande, i lokalen eller annars inom fastigheten, utföra inrednings- och/eller installations- eller ändringsarbeten som direkt berör bärande byggnadsdelar eller för fastighetens funktion viktiga anläggningar eller installationer såsom el, va och ventilation. Installationer såsom sprinklerhuvuden och anordningar för ventilation får inte av hyresgästen byggas in i inredning så att effekten av sådana anordningar försämras. Hyresgästen ska vid utförande av inredningsarbeten se till att funktionen hos radiatorer och andra uppvärmningsanordningar i allt väsentligt behålls. Hyresvärden Hyresgästen svarar för IT knuten till RS bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer. Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga. Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden i godtagbart skick. Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden. Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar. Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram. 5 Det åligger hyresvärden att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen är belägen. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla företagsförsäkring för den verksamhet som bedrivs i lokalen. Såväl hyresvärdens som hyresgästens försäkring ska omfatta skada orsakad av tredje man. Yttre åverkan Hyresvärden Hyresgästen ska svara för skador på grund av åverkan på till lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar som leder till eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder. Låsanordningar Hyresvärden Hyresgästen Nedsättning av hyra Avtalat skick m.m Sedvanligt underhåll HYRESKONTRAKT UTKAST ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor. Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras. Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga. Sid 3 ( 4 ) Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat Eftertryck förbjuds. Sign Sign

4 Återställande vid avflyttning Force majeure FÖR LOKAL Nr: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och återställt lokalen i godtagbart skick. Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Säkerhet Personuppgiftslagen Särskilda bestämmelser Underskrift Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga. Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens åtgärder vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande. Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse. Hyresgästen ska till hyresvärden senast den lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom borgen ställd av bankgaranti intill ett belopp om annan säkerhet i form av Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden före tillträdet så påfordrar. Information till hyresgäst om behandling av personuppgift och skriftligt samtycke, se bifogad personuppgiftsklausul. (Gäller inte när hyresgästen är en juridisk person.) Detta avtals giltighet förutsätter giltigt avtal om driftentreprenad mellan RS och HG. Vid upp- hörande av driftentreprenad upphör detta hyresavtal till samma dag. Denna skrivning gäller prioriterat före angiven avtalstid på sid 1. Avfall ingår i hyran endast för den verksamhet som omfattas av driftavtalet med Region Skåne Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande. Ort/datum: HYRESKONTRAKT UTKAST Ort/datum: Sid 4 ( 4 ) Hyresvärdens namn: Regionservice, Region Skåne Hyresgästens namn: Namnteckning(firmatecknare/ombud): Firmatecknare Namnförtydligande: Namnteckning(firmatecknare/ombud): Firmatecknare Namnförtydligande: Överlåtelse Underskrift Ovanstående hyreskontrakt överlåts fr.o.m. den. Frånträdande hyresgäst (namn): Tillträdande hyresgäst (namn): Personnr/orgnr Namnteckning (frånträdande hyresgäst): Firmatecknare Namnförtydligande (frånträdande hyresgäst): Namnteckning (tillträdande hyresgäst): Firmatecknare Namnförtydligande (tillträdande hyresgäst): Hyresvärdens godkännande Hyresvärden godkänner överlåtelsen Ort/datum: Hyresvärdens namn: Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare): Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat Eftertryck förbjuds.

5

6

7

8

9

10 INDEXKLAUSUL FÖR LOKAL Bilaga nr: 2 Sid 1 (2) Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning: Buskamöllan 6 Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Region Skåne, Regionservice Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Driftentreprenör Ystad Klausul Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet - kronor kr ska 100 % eller kronor utgöra bashyra. Under hyrestiden ska med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basår) tillägg till hyresbeloppet utgå med en viss procent av bashyran enligt nedanstående grunder. - För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 1/1-30/6 anses bashyran anpassad till indextalet för oktober månad året innan. - För hyresavtalet som börjar löpa någon gång under tiden 1/7-31/12 anses bashyran i stället anpassad till indextalet för oktober månad under samma tid. - Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran enligt ovan anses anpassad utgör bastal såvida inte annat avtalats enligt följande genom angivande av år. Annat överenskommet bastal, nämligen indextalet för oktober månad år. Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed indextalet ändrats i förhållande till bastalet. I fortsättningen ska tillägg utgå i förhållande till indexändringarna, varvid hyresförändringen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad. Utgående hyra ska dock aldrig sättas lägre än det i kontraktet angivna hyresbeloppet. Hyresändringen sker alltid fr o m den 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkning. På sidan 2 intagna anvisningar gäller för avtalet. Underskrift Ort/datum: Ort/datum: Hyresvärd: Regionservice, Region Skåne UTKAST Hyresgäst: Namnteckning(firmatecknare/ombud): Firmatecknare Namnteckning(firmatecknare/ombud): Firmatecknare Namnförtydligande: Namnförtydligande: Hyresvärdens egna noteringar om bastal: Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 6E upprättat 1999 i samråd med Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Reviderat 2002 och Eftertryck förbjuds.

11 INDEXKLAUSUL FÖR LOKAL Bilaga nr: 2 Sid 2 (2) Anvisningar till Indexklausul för lokal Bashyra Om hela eller viss andel av det i avtalet angivna hyresbeloppet ska utgöra bashyra är en förhandlingsfråga och kan bero på hyresvillkoren i övrigt (såsom exempelvis hyrans i kr/m 2 och år samt vilka övriga förpliktelser som åvilar hyresgästen mm). Bastalet Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran anses anpassad utgör bastalet såvida inte annat anges genom angivande av år (se bestämmelserna på sidan 1). Jämförelse mellan indextalen sker så snart årets oktoberindex blir känt. De senaste åren har oktoberindex blivit känt i mitten av november. Beräkning av tillägget 1) Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet. 2) Om skillnaden är positiv, divideras den framräknade skillnaden med bastalet. 3) Tilläggets storlek beräknas genom att denna kvot multipliceras med bashyran. Exempel Beräkning av hyrestillägg för år 2002 Bashyran antas vara kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI) för oktober 1999, somär 259,7 (bastalet). Oktoberindex för år 2001 är 269,1. 1. Beräkna skillnaden mellan indextalet 269,1 och 259,7. Skillnaden är positiv och uppgår 9,4. 2. Dividera 9,4 med 259,7 och multiplicera kvoten (utan avrundning) med bashyran kr. Resultatet blir 3 619,56 kr ochutgör hyrestillägget för år 2002 enligt klausulen. Alternativ A: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än året innan t ex 262,0 (oktoberindex år 2000 var 262,6). UTKAST Skillnaden mellan antagna 262,0 och bastalet 259,7 hade fortfarande blivit positiv och uppgått till 2,3. Kvoten mellan 2,3 och bastalet 259,7, multiplicerad med bashyran kr hade resulterat i ett hyrestillägg på 885,63 kr. Den sammalagda hyran hade dock blivit lägre än för år Alternativ B: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än bastalet 259,7 t ex 259,5. Skillnaden mellan 259,5 och bastalet 259,7 hade då varit negativ. Inget hyrestillägg skulle då utgå. Det i avtalet angivna hyresbeloppet skulle gälla.

12 TILLÄGG Debitering av driftskostnader för lokal Sid 1 ( 1 ) Bilaga nr: 3 Undertecknade har denna dag träffat överenskommelse om följande tillägg. Avser Hyreskontrakt nr: Hyresvärd Hyresgäst(er) Tillägg Namn: Region Skåne, Regionservice Namn: Driftentreprenör Ystad Namn: Debitering av driftskostnader för lokalen Fastighetsbeteckning: Buskamöllan 6 Personnr/Orgnr: Personnr/Orgnr: Personnr/Orgnr: tar under året ut en preliminär debitering avseende driftskostnader för nedanstående kostnadsslag enl självkostnadsprincipen. Ev. överskott eller underskott regleras årligen. Följande prel kostnader debiteras: El VA Värme 104 kr/kvm/år 17 kr/kvm/år 62 kr/kvm/år Underskrift Ort/datum: Ort/datum: Hyresvärdens namn: Regionservice, Region Skåne Namnteckning(firmatecknare/ombud): Firmatecknare Namnförtydligande: Hyresgästens namn: UTKAST Namnteckning(firmatecknare/ombud): Firmatecknare Namnförtydligande: Fastighetsägarna Sveriges Formulär för tillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär.

13 BRANDSKYDDSKLAUSUL FÖR LOKALHYRESAVTAL Bilaga nr: 4 Sid 1 (1) Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning: Buskamöllan 6 Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Region Skåne, Regionservice Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Driftentreprenör Ystad Klausul Om denna klausul skulle strida mot bestämmelse i huvudavtalet gäller i första hand denna klausul. Fördelning av ansvar för tekniska brandskyddsåtgärder Hyresvärden ansvarar på egen bekostnad för anordnande, installation och underhåll av allt tekniskt brandskydd som är hänförligt till fastighetens allmänna funktion. Hyresvärden ansvarar vidare för att lokalen vid hyrestidens början uppfyller det krav på brandskydd som för avsedd användning av lokalen följer av gällande regler. Hyresgästen ansvarar på egen bekostnad för anordnande, installation och underhåll av det tekniska brandskydd som efter hyrestidens början kan komma att krävas för den verksamhet för vilken lokalen är upplåten. Hyresgästen är skyldig att fortlöpande kontrollera funktionen av allt i lokalen befintligt tekniskt brandskydd och på egen bekostnad vidta nödvändiga service- och underhållsåtgärder, oavsett vem som har försett lokalen med en anordning eller utrustning. Hyresgästens service- och underhållsskyldighet omfattar dock inte sprinkleranordningar som hyresvärden har installerat i lokalen. Parterna förbinder sig, var och en för sin del, att se till att räddningsvägar, utrymningsvägar, sprinkleranordningar och andra brandskyddsanordningar vid varje tidpunkt hålls fria från hindrande föremål samt att genomföringar som görs i brandcell förses med varaktiga brandtätningar. Part är skyldig att ersätta all skada som är en följd av brister i utrustning eller anordning som parten har installerat eller som i annat fall har inträffat på grund av bristfälligt utförd åtgärd av parten eller som har uppkommit till följd av att parten inte har utfört en åtgärd som han har varit skyldig att vidta. Annan reglering av ansvaret för brandskyddsåtgärder än ovanstående gäller endast om detta särskilt överenskommits. Systematiskt brandskyddsarbete m.m. Partena är medvetna om sitt ansvar för att ett tillfredsställande brandskydd upprätthålls i fastigheten och i lokalen och förbinder sig att fortlöpande vidta, förutom de tekniska åtgärder som reglerats i det föregående, även de organisatoriska åtgärder som behövs för att minska risken för brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Parterna ska samråda med varandra innan mer omfattande åtgärder vidtas. Part ska vidare på begäran av den andre parten lämna den information om fastigheten respektive verksamheten som parten behöver för att kunna fullgöra sitt åtagande enligt denna klausul och sina skyldigheter enligt lagstiftningen om skydd mot olyckor. Part är dessutom skyldig att en gång om året bereda den andre parten tillfälle att få ta del av dokumentation och uppföljning av partens systematiska brandskyddsarbete. Redogörelse för brandskyddet (kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller) Lokalen UTKAST omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt lagstiftningen om skydd mot olyckor. Hyresgästen respektive hyresvärden förbinder sig härmed att på begäran av den andre lämna de uppgifter som denne behöver för att kunna fullgöra sin redogörelseskyldighet. omfattas inte av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt lagstiftningen om skydd mot olyckor. Ändringar avseende fastigheten eller i hyresgästens verksamhet som innebär att lokalen kommer att omfattas av redogörelseskyldigheten ska genast anmälas till hyresgästen respektive hyresvärden. Part ska därefter på begäran av den andre parten lämna de uppgifter som denne behöver för att kunna fullgöra sin redogörelseskyldighet. Denna klausul har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna har tagit var sitt. Underskrift Ort/datum: Ort/datum: Hyresvärdens namn: Regionservice, Region Skåne Hyresgästens namn: Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare Namnförtydligande: Namnförtydligande: Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 68 upprättat i juni 2005 och reviderat i december 2005 i samråd med Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Eftertryck förbjuds.

14 BILAGA TILL KLAUSUL OM BRANDSKYDD Bilaga nr: 4 Sid 1 (1) Ansvarsfördelning av brandskyddsåtgärder m.m Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning: Buskamöllan 6 Ansvar för åtgärder Hyresvärden (hv) och hyresgästen (hg) har vid inventering av brandskyddsåtgärder i lokalen kommit överens om följande ansvarsfördelning: Tekniska brandskyddsåtgärder Del av fastighet Ansvarig Utrymningsvägar Brandceller Nödbelysning Dörrar i brandcellsgräns Dörrar i utrymningsvägar Brand- och utrymningslarm Släckningssystem Brandgasventilation Skydd mot brand- och brandgasspridning via ventilationssystem Räddningsvägar Stigarledningar Brandskydd av bärande stomme Utanför uthyrningsenhet Inom uthyrningsenhet Runt uthyrningsenhet Inom uthyrningsenhet Utanför uthyrningsenhet Inom uthyrningsenhet Runt uthyrningsenhet Inom uthyrningsenhet Runt uthyrningsenhet Inom uthyrningsenhet Inom fastighet Utanför uthyrningsenhet Inom uthyrningsenhet Inom fastighet Inom fastighet UTKAST Inom fastighet Inom fastighet HG HG Skydd mot brandspridning till närliggande byggnad Brandtätningar Ytskikts brandklass Organisatoriska brandskyddsåtgärder Övningar Instruktioner och rutiner Kontrollplaner och dokumentering Inom fastighet Utanför uthyrningsenhet Inom uthyrningsenhet Utanför uthyrningsenhet Inom uthyrningsenhet Utrymning fastighet Insatsplan HG HG Underskrift Ort/datum: Ort/datum: Hyresvärdens namn: Regionservice, Region Skåne Hyresgästens namn: Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare Namnförtydligande: Namnförtydligande: Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 69, upprättat av Fastighetsägarna Sverige Reviderat Eftertryck förbjuds

15 Region Skånes skyltprogram

16 Inledning 3 Mål 4 Strategi 4 Riktlinjer för skyltning 4 Enhetligt skyltsystem 5 Utomhus 5 Entréskyltning 5 Orienteringstavlor 5 Skyltbelysning 5 GPS-adressering 5 Inomhus 5 Orienteringstavla 5 Verksamhetsskylt 5 Rumsskyltar 5 Piktogram 6 Figurskylt 6 Färg, form och språk 6 Versaler och gemener 6 Typsnitt och färg 6 Storlek på text 7 Taktil text 7 Punktskrift 7 Piktogram 7 Placering av skyltar 7 Skylttyper 8 Orienteringstavla utomhus 8 Handikapparkering 8 Verksamhetens namn 8 Orienteringstavla inomhus 8 Dörrskyltar 8 Skyltar med punktskrift 8 Intressenter 8 Besökaren, kunden 8 Medarbetarna 8 Privat hyresvärd, Region Skånes verksamhet 9 När Region Skåne hyr av privat hyresvärd ska skyltprogrammet ligga till grund vid avtalsskrivning. _ 9 Privata vårdgivare 9 Andra entreprenörer 9 2

17 Inledning I den nationella handlingsplanen för handikappolitiken i Sverige har man slagit fast att offentliga lokaler ska vara tillgängliga för alla, senast år Dessutom ska, enligt Plan- och bygglagen, alla offentliga lokaler vara fysiskt tillgängliga. Det innebär bland annat att enkelt avhjälpta hinder som gäller lokalernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga ska tas bort. Region Skånes handikappolitiska program ska ses som en plan med övergripande mål och handlingsinriktningar. Dessa ska vara vägledande för konkreta handlingsplaner för respektive verksamhet med mätbara mål för tillgänglighet inom Region Skånes samtliga verksamheter. Alla ska hitta i och till Region Skånes lokaler. En bra och enhetlig skyltning vägleder besökaren fram till sitt mål och bidrar dessutom till att besökaren får en positiv bild av Region Skåne och dess verksamheter. Tillgängliga skyltar på flera sätt En del människor kan inte tillgodogöra sig skriven text lika väl som andra. Några behöver helt andra alternativ än text. Vissa av Region Skånes övergripande skyltar behöver därför vara kompletterade med talad information och kanske också erbjuda vägvisning med hjälp av GPS, Global Positioning System* ). Besökare ska också i många fall kunna orientera sig med taktila skyltar med upphöjd text i relief eller punktskrift. Många kan också vara hjälpta av skyltning med vedertagna, välkända piktogram och symboler. Härigenom når vi målet att skyltningen ska vara tillgänglig via syn, hörsel eller känsel; perceptuellt tillgänglig. Men det krävs också att skyltningen är kognitivt tillgänglig, det vill säga att man förstår skyltens innebörd och faktiskt hittar fram till sitt mål Ständiga förbättringar och anpassningar All skyltning är unik och påverkas av sin omgivning. Inredningsdetaljer, arkitektonisk utformning, ljusförhållanden och växtlighet inom- och utomhus spelar in och kan ta fokus från skyltningen om dessa faktorer inte underordnas och i stället tillåts samverka med skyltningen. Då uppnås skyltningens huvudsyfte, nämligen att hjälpa intressenter att hitta rätt. * ) Det finns flera tekniker som överför ljud och anger positioner till exempel FM, Bluetooth, IR och GPS. Vissa funktioner kan användas redan idag, medan andra kommer att utvecklas mer allteftersom. Sören Olofsson Regiondirektör 3

18 Mål Av Region Skånes handikappolitiska program framgår att alla lokaler som används för Region Skånes verksamheter ska vara tillgängliga och lämpliga för personer med funktionsnedsättning. Därför behöver alla verksamheter också ha en tydlig skyltning och bra belysning. Det finns tre ledstjärnor för utvecklingen av Region Skånes visuella identitet; tydlighet, helhet och resurseffektivitet. Målen för skyltprogrammet är: att besökare till Region Skånes verksamheter hittar rätt att en god design stärker Region Skånes varumärke och hjälper besökarna dels att känna igen Region Skåne dels att känna sig välkomna till verksamheterna att alla Region Skånes lokaler och utomhusmiljöer uppfyller såväl det nationella tillgänglighetsmålet som målsättningarna enligt Region Skånes handikappolitiska program Strategi Skyltprogrammet ska genomföras i samband med ny- och ombyggnation samt då förvaltningarna har behov av omskyltning. Skyltningsarbetet i en verksamhet blir aldrig färdigt utan måste kontinuerligt följas upp och förbättras. Basnivå och förhöjd nivå All skyltning ska utgå ifrån Region Skånes skyltprogram med stöd av Region Skånes grafiska identitet. Tillägg till skyltprogrammet kan göras utifrån verksamhetens och fastighetens specifika behov. Lokala tillämpningsanvisningar kan utformas inom ramen för programmet. Kallelser från hälso- och sjukvården ska anpassas så att det finns en tydlig överensstämmelse mellan kallelsens text och innehållet på skyltarna när det gäller orienteringshänvisning och benämningar. Riktlinjer för skyltning Dessa riktlinjer gäller för samtliga förvaltningar, bolag och entreprenörer som bedriver verksamhet för Region Skånes räkning. De förvaltningar som av särskild anledning behöver tilläggsregler, kan pröva dessa hos kommunikationsdirektören som är ansvarig för programmet. 4

19 Enhetligt skyltsystem Alla skyltar av samma typ, för samma ändamål, ska ha enhetlig utformning. I byggnad med en enkel och logisk planlösning och entydiga förbindelser, kan det räcka med färre skyltar än i en komplicerad byggnad. Utomhus Entréskyltning Entréskyltar ska finnas vid huvudentré och vid övriga ingångar för allmänheten. Skyltningen ska förmedla verksamhetens namn och logotyp. I anslutning till entréerna ska tydlig information ges med benämningar på de ingående verksamheterna i byggnaden, så kallade funktionsskyltar. Om byggnaden vetter mot flera tillfarts- eller gångvägar behöver namnskylt finnas också mot dessa. Vid entrén ska öppettider anslås och hänvisning göras till eventuell nattentré. Om annan ingång än huvudentrén är den enda tillgängliga för rullstolsburna, ska tydlig hänvisning finnas dit från huvudentrén. Sådan tillgänglig entré ska märkas upp med piktogramskylt med rullstolssymbol. Orienteringstavlor Vid infarterna till Region Skånes anläggningar ska översiktliga orienteringstavlor finnas med skyltens läge markerat på tavlan. Skyltbelysning Belysning ska lösas i form av god allmänbelysning eller särskild tillsatsbelysning. Ljuskällan bör placeras så att läsaren inte blir bländad. GPS-adressering Gatuadresser till Region Skånes anläggningar och inom sjukhusområden behöver tas fram för att GPS-navigering ska kunna fungera. När det finns gatuadresser kan kunden redan före avfart planera sin resa ända fram till aktuell ingång eller parkeringsplats med hjälp av en mobil GPS-utrustning. Även parkeringsplatser bör alltså få en gatuadress. Inomhus Orienteringstavla I anslutning till entrén till huvudbyggnader med flera ingående verksamheter, ska en orienteringstavla finnas som beskriver var de olika verksamheterna finns i byggnaden, med planskiss, text, taktila symboler och eventuellt ljud. Verksamhetsskylt Varje verksamhet ska inom byggnaden tydligt skyltas med namn på verksamheten. Rumsskyltar Rum skyltas med funktionsnamn som t.ex. undersökningsrum, expedition, konferensrum. Administrativa lokaler kan skyltas med yrkesbenämning och personnamn. 5

20 Piktogram Allmänna utrymmen som t.ex. toalett, handikapptoalett, hiss, kapprum med flera, markeras med piktogramskyltar, enligt svensk standard, vid sidan av dörr eller entré. Figurskylt På avdelningar och mottagningar för exempelvis barn eller andra målgrupper, vars viktigaste informationskälla inte är skriven svenska, kan skyltningen kompletteras med figurskyltar. Dessa behöver inte ha direkt anknytning till verksamheten utan kan exempelvis vara i form av djur eller föremål; blomma, fisk och bil. Dessa figurskyltar ska vara utförda i samma färger och dimensioner den övriga skyltningen. Färg, form och språk På skyltar som riktar sig till allmänheten får förkortningar eller interna benämningar inte förekomma. För att lokal kännedom om variationer av benämningar inte ska krävas av besökaren, ska namn på verksamheter och funktioner, som förekommer på flera ställen i Region Skåne, vara avstämda mot varandra och likriktade i hela koncernens bredd. Generellt gäller det svenska språket och inte medicinspråkets latinska benämningar eller teknikspråkets engelska begrepp. Det är viktigt att det står exakt likadant i kallelsen som på skyltarna hela vägen tills målet är nått. Man ska under färden kunna jämföra texten i kallelsen med skyltarnas lydelse och se att det stämmer överens och att man är på rätt väg. Också målet ska vara skyltat så att man vet att man verkligen är framme. Versaler och gemener För informationstavlor och andra skyltar, som inte är taktila, rekommenderas att första ordet inleds med versal, stor bokstav. Detta gör benämningens startpunkt lättare att uppfatta. Resten av orden skrivs med gemener, små bokstäver. Ord ska inte spärras så att de blir lika långa, det vill säga avståndet mellan bokstäverna ska inte glesas ut. Ordets längd ger viktig information för den som har svårt att tyda det. Typsnitt och färg Typsnitten Arial och News Gothic rekommenderas av Hjälpmedelsinstitutet för att de har bäst läsbarhet för synskadade. För taktila skyltar lyfts typsnittet Arial fram, eftersom det av många uppfattas som lättast att läsa med fingrarna. Hela orden bör vidare skrivas med versaler, eftersom de är lättare att uppfatta vid fingerläsning. Utomhus ska texten vara svart på vit bottenplatta. Om annan bakgrund är aktuell, till exempel vid frilagd text, krävs minst 40 procents kontrast mellan textfärg och bakgrundens färg vid alla ljusförhållanden. Inomhusskyltarna ska ha antracitgrå bottenplatta (Pantone Cool Gray 10 C) med vita bokstäver och piktogram. Avgörande faktor är att bottenplattans färg ska ha minst 40 procents kontrastverkan mot väggbakgrunden. Om kontrastverkan understiger 40 procent ska skylten kompletteras med vit ram. Orienteringstavla i entré ska vara vit med antracitgrå text. 6

21 Storlek på text Storleken på skyltens bokstäver bestäms framför allt av läsavståndet; ju längre avstånd, desto större bokstäver. Läsavstånd (meter) Texthöjd (millimeter) Följande texthöjder rekommenderas för synsvaga: 15 mm på skylt som man kan komma tätt intill, exempelvis dörrskylt mm på skyltar som man ska kunna se på några meters avstånd men samtidigt kunna komma intill. Exempelvis: hänvisning till trapphus, hiss och toalett. För verksamheter med många synskadade besökare rekommenderas den större textstorleken 40 mm. Lokala variationer kan förekomma beroende på lokalens utformning. Taktil text Taktil skrift innebär att texten är upphöjd så att besökaren kan känna texten med fingrarna. Taktil skyltning kan göras antingen med vanliga bokstäver (endast versaler) eller med punktskrift. Nivåskillnaden mellan text och bakgrund ska vara minst 1 mm. Punktskrift Punktskrift används för att tillgodose gravt synskadades behov. Punktskriften bör vara svart på vit botten (utomhus). Inomhus ska punkterna vara vita på antracitgrå botten. Piktogram Piktogram förekommer numera ofta i skyltsammanhang. Ett piktogram sammanfattar ett budskap i en enkel bild som förstås av alla oavsett vilket språk man talar. Den vane besökaren lär sig känna igen piktogrammen och behöver inte läsa skyltarna. Piktogrammen ska vara taktila. Placering av skyltar Det viktigaste är att skyltar monteras på ytor utan framförvarande hinder, så att det går lätt att komma nära dem. För synskadade är det viktigare att kunna komma nära en skylt än att texten är stor. På nära håll kan stor text vara svårläst. Möjligheten att kunna komma nära gäller i högsta grad också taktila skyltar som ju ska läsas med fingrarna. När skyltar är försedda med pilar som visar vägen till olika lokaler bör dessa grupperas så att pilar med samma riktning placeras tillsammans. Utförande Vid skyltning av anläggningar med flera och kanske också föränderliga verksamheter, används med fördel ett system med utbytbara lameller av standardmått för skyltuppbyggnaden. Då är det enkelt att ändra eller komplettera innehållet i de sammansatta skyltarna efterhand som behoven skiftar. 7

22 Skylttyper Orienteringstavla utomhus Översiktskarta med ingående verksamheter markerade, placeras ut vid aktuella infarter till anläggningsområdet, med en placering och höjd som är läsbar från förarplatsen i en bil. Tavlans placering ska märkas ut på respektive skylt. Handikapparkering Hänvisningsskylt till parkeringsplats för handikappfordon ska placeras så att den syns väl och är läsbar från bilväg. Parkeringsplats för rörelsehindrade ska skyltas med standardsymbol på stolpe och på mark. Verksamhetens namn Utformningen av utomhusskylt, på fasad, med verksamhetens namn ska följa Region Skånes grafiska identitet och placeras minst 2,2 meter över markplan. Anpassa textstorleken efter önskat läsavstånd, se tabell under Färg, form och språk/storlek på text. Orienteringstavla inomhus Orienteringstavla behöver finnas i entré vid informationsdisk eller vid trappa/hiss, helst placerad så att man ser den genast när man kommer in i lokalen. Dörrskyltar Taktila skyltar placeras på lämplig höjd och så att det är lätt att komma nära dem. Piktogramskylt och exempelvis skylt med öppettider eller likvärdig information, placeras invid dörren på handtagssidan. Skyltens överkant ska placeras ca 150 cm över golvet. Skyltar med punktskrift TIPS! Om skyltar uppbyggda av lameller används, tryck text och punktskrift på samma lamell, så att det inte uppstår risk för förväxling när skyltarna monteras. Punktskriften ska utföras enligt svensk standard. Anlitad skyltfirma eller motsvarande ska se till att texten kontrolläses och godkänns av punktskriftsläsare. Intressenter Besökaren, kunden Den främsta målgruppen för Region Skånes skyltning är besökaren i rollen som kund eller leverantör. För att på bästa sätt vägleda besökaren och ge en tydlig beskrivning av verksamheter ska en gemensam begreppsförteckning arbetas fram i Region Skåne. En genomgående ledstjärna är att kommunicera på lätt, begriplig svenska. Medarbetarna Det är viktigt att Region Skånes medarbetare är konsekventa i sitt språkbruk i tal och i skrift. Skyltningen börjar redan i kallelsen. RegionFastigheter Här följer de gränsdragningsprinciper som styr ansvar för och finansiering av skyltning enligt skyltprogrammet: 8

23 1. Hyresvärden RegionFastigheter ansvarar, om inget annat avtalats, för all utvändig skyltning inom hyresgästens område: trafikskyltar, orienteringstavlor, hänvisningsskyltar till byggnader och utvändigt på byggnader. 2. Vid ny- och ombyggnad ansvarar RegionFastigheter för all invändig skyltning. Detta gäller också skyltning av allmänna utrymmen och inne på klinik eller liknande, oavsett om det är hänvisningsskyltar, avdelningsskyltar eller namnskyltar utanför expeditionsdörrar. 3. I övrigt hänvisas till gällande gränsdragningslista. Privat hyresvärd, Region Skånes verksamhet När Region Skåne hyr av privat hyresvärd ska skyltprogrammet ligga till grund vid avtalsskrivning. Privata vårdgivare Region Skånes skyltprogram ska ligga till grund för avtalsskrivning med privata vårdgivare. Privat vårdgivare använder tillägget På uppdrag av Region Skåne, till sitt firmanamn/logotype. Andra entreprenörer Vid uthyrning till externa entreprenörer ska skyltprogrammet ligga till grund för avtalsskrivning. För entreprenörer som har avtal med Region Skåne används tillägget På uppdrag av Region Skåne, till firmanamn/logotyp. 9

24 OBS! LÄS INFORMATIONEN PÅ SIDAN 2 INNAN DU FYLLER I BLANKETTEN Sid 1 (2) ÖVERENSKOMMELSE OM AVSTÅENDE FRÅN BESITTNINGSSKYDD LOKAL ANSÖKAN TILL HYRESNÄMND Hyresvärd/Uthyrare TEXTA Hyresgäst(-er) TEXTA Namn: Namn: Region Skåne, Regionservice Driftentreprenör Ystad Gatuadress: Gatuadress: Nr: Överenskommelsens innehåll Postnr: Ort: Postnr: Ort: Telefon dagtid: Telefon mobil: Telefon dagtid: Telefon mobil: Lokalens adress Gata: Ort: Fastighetsbeteckning: Kristianstadsvägen 4 Buskamöllan 6 Hyresavtalet (kopia på hyresavtalet bör ges in) Dag då hyresavtalet undertecknades: Tillträdesdag (dag då hyresförhållandet börjar/började): Vi kommer härmed överens om att hyresrätten till lokalen (-erna) inte skall vara underkastad bestämmelserna i 12 kap jordabalken, om uppsägning av avtalet sker på grund av att lokalen ligger i ett hus som skall rivas eller undergå större ombyggnad annan orsak (utom när hyresnämndens godkännande inte behövs, se sid. 2) Hyresavtalet är kopplat till ett verksamhetsavtal mellan hyresgästen och Region Skåne. UTKAST Giltighetstid: Denna överenskommelse gäller endast i fem år från tillträdesdagen, dvs. om hyresavtalet upphör inom fem år från den dag då hyresförhållandet inleds. Av denna överenskommelse följer bl.a. att hyresgästen vid avflyttning från lokalen efter sådan uppsägning inte har rätt till ekonomisk ersättning eller ersättningslokal samt inte heller rätt till uppskov med avflyttningen. Ansökan Vi ansöker härmed om att hyresnämnden godkänner vår överenskommelse. Datum: Uthyrare (namnteckning): Datum: Hyresgäst(er) (namnteckning): Hyresnämndens beslut: Observera att hyresnämndens godkännande inte innebär att nämnden har godkänt villkoren i hyresavtalet. Hyresnämndernas formulär för lokal HN-3 (nya regler fr.o.m. den 1 januari 2006).

25 Sid 2 (2) INFORMATION OM AVSTÅENDE FRÅN BESITTNINGSSKYDD - LOKAL (nya regler fr.o.m. den 1 januari 2006) 1. Besittningsskydd, vad innebär det? En lokalhyresgäst har i regel indirekt besittningsskydd enligt bestämmelserna i 12 kap jordabalken, om inte hyresförhållandet upphör innan det har varat längre än nio månader i följd. Detta innebär att hyresgästen i vissa fall kan få ersättning av hyresvärden för ekonomisk förlust som han förorsakas på grund av att hyresförhållandet upphör. Om hyresavtalet skall upphöra på grund av att huset skall rivas eller byggas om kan hyresvärden, istället för ekonomisk ersättning, anvisa hyresgästen en annan godtagbar lokal (ersättningslokal). I besittningsskyddet ligger också att hyresgästen har rätt till skäligt uppskov med avflyttning. 2. Besittningsskyddet kan avtalas bort i vissa fall. Om hyresvärden och hyresgästen i en särskilt upprättad handling har kommit överens om att hyresgästen skall avstå från sitt besittningsskydd gäller överenskommelsen. Har överenskommelsen träffats innan hyresförhållandet har varat längre än nio månader i följd, gäller den i regel endast om den har godkänts av hyresnämnden. Sistnämnda överenskommelse gäller dock utan nämndens godkännande om den har en giltighetstid på högst fem år från det att hyresförhållandet inleds och avser avstående antingen p.g.a. att hyresvärden skall bedriva egen verksamhet i lokalen eller vid andrahandsupplåtelse även p.g.a. att hyresavtalet mellan fastighetsägaren och dennes hyresgäst skall upphöra. 3. Var finns blanketter och mer information? Du kan hämta blanketter hos hyresnämnden eller på hyresnämndernas webbplats Där finns också mer information om hyresrättsliga frågor. Hyresnämnderna har även telefonupplysning vissa tider. UTKAST

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Namn: Namn: Aviseringsadress:

Läs mer

HYRESKONTRAKT LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till:

HYRESKONTRAKT LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till: Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Hyresvärd Hyresgåst(er) eslövs bostads ab ESLÖVS KOMMUN HYRESKONTRAKT LOKAL Kryss 1 ruta innebär att den därefter följande texten gäller. Personnr/orgnr

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kallelse Kultur- och fritidsnämnden Tid: Måndagen den 8 juni 2015 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset Ärenden 1. Godkännande av dagordning 2. Bibliotekslokal Dnr 2015 ULN 007 Föredraganden Kultur-

Läs mer

Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: fastighetsnamnden@halmstad.se. Plats: Nymansgatan 23. Sammanträdesdatum: 2015-05-06.

Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: fastighetsnamnden@halmstad.se. Plats: Nymansgatan 23. Sammanträdesdatum: 2015-05-06. HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(2) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: fastighetsnamnden@halmstad.se Plats: Nymansgatan 23 Sammanträdesdatum: 2015-05-06 Tid:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Hermods AB Org.nr. 556044-0017

ÅRSREDOVISNING. för Hermods AB Org.nr. 556044-0017 ÅRSREDOVISNING för Hermods AB Org.nr. 556044-0017 Styrelsen och verkställande direktören fr härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Sid 1(3) Ansvar Objekt Avtal Projekt 6287 1320 002 HYRESKONTRAKT LOKAL Hyresvärd Malmö kommun, genom dess Servicenämnd affärsområde Stadsfastigheter Deb År Månad Dag Sign Ou År Månad Dag Sign Hyresgäst

Läs mer

Måndag 3 juni 2013 kl. 10:00-14:30 Kommunkontoret

Måndag 3 juni 2013 kl. 10:00-14:30 Kommunkontoret KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag 3 juni 2013 kl. 10:00-14:30 Kommunkontoret Håkan Laack (S), Ordförande Ann-Katrin Järåsen (S) Håkan Lindh (S) Rune Mattsson (S) Stanley Nilsson (S) Birgit

Läs mer

BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN. Sammanträdesdatum: 2013-04-09 Sammanträdestid: 17:00 Rådhuset i Staffanstorp, lokal Knästorp A

BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN. Sammanträdesdatum: 2013-04-09 Sammanträdestid: 17:00 Rådhuset i Staffanstorp, lokal Knästorp A STAFFANSTORPS KOMMUN BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 1(2) DATUM: 2013-04-02 NÄMNDSEKRETERARE: Anna Jarl 046-25 13 39 anna.jarl@staffanstorp.se Sammanträde Sammanträdesdatum: 2013-04-09 Sammanträdestid:

Läs mer

SERVICE RESTAURANG OCH SHOP PÅ GOLFBANOR

SERVICE RESTAURANG OCH SHOP PÅ GOLFBANOR SERVICE RESTAURANG OCH SHOP PÅ GOLFBANOR 1 1488.8.0001 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET (Denna skrift har utarbetats av advokaten Ulf Skorup, Advokatfirman Åberg & Co, Stockholm i oktober 2004) Restaurang och shop

Läs mer

!"#$%&'()(*$%+,('-.#%#+,/#+&"#&'01-+ 2.%*$%+,/#+"1$#%+!"#$%&$'()*%+$)($%&$),--./%

!#$%&'()(*$%+,('-.#%#+,/#+&#&'01-+ 2.%*$%+,/#+1$#%+!#$%&$'()*%+$)($%&$),--./% !"#$%&'()(*$%+,('-.#%#+,/#+&"#&'01-+ 2.%*$%+,/#+"1$#%+ +!"#$%&$'()*%+$)($%&$),--./% Copyright Sema Kadir, Maria Karlsson, 2011 Lunds tekniska högskola Telefon: 046-222 74 21 Institutionen för byggvetenskaper

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

Handledning avseende Regler och rutiner avseende förvaltning och upplåtelse av exploaterings-, jord- och skogsbruksfastigheter i Huddinge kommun

Handledning avseende Regler och rutiner avseende förvaltning och upplåtelse av exploaterings-, jord- och skogsbruksfastigheter i Huddinge kommun HANDLEDNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-30 1 (14) Handledning avseende Regler och rutiner avseende förvaltning och upplåtelse av exploaterings-, jord- och skogsbruksfastigheter i Huddinge kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING En väl fungerande hyresmarknad bygger på att hyresvärdar och hyresgäster står i ett direkt kundförhållande till varandra. För hyresgästerna som kollektiv innebär en utbredd

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

Genomförandebeslut avseende alternativ lokalisering av bussinnerstadsdepån Hornsberg till Tomteboda i Solna kommun

Genomförandebeslut avseende alternativ lokalisering av bussinnerstadsdepån Hornsberg till Tomteboda i Solna kommun Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-03-12 1 (7) Identitet TN 1203-0073 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Genomförandebeslut avseende alternativ lokalisering av bussinnerstadsdepån Hornsberg till

Läs mer

Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion

Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion Du glömmer väl inte att registrera dina kontaktuppgifter. Detta för att vi ska kunna meddela dig om det sker någon förändring. Hälsningar Upphandlingsfunktionen

Läs mer

SKYLTMANUAL REGION SKÅNE

SKYLTMANUAL REGION SKÅNE SKYLTMANUAL REGION SKÅNE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Skyltning inom Region Skåne... Skyltar generell beskrivning...6 Skyltar beskrivning...9 Skylt sjukhus / Huvudentré...9 Profilskylt...10 Hänvisningsskylt utomhus

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 46. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 46 / Juli 2013

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 46. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 46 / Juli 2013 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 46 / Juli 2013 Välkommen till Experten i Huset nr 46 I DETTA NUMMER går vi igenom nio rättsfall av intresse för de som arbetar med hyresjuridik.

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden Innehåll 1. Förord 4 2. Fastighetsägarnas etiska regler 6 3. Fastighetsägaren i förhållande till lokalhyresgästen 8 NÄR HYRESFÖRHÅLL ANDET BÖRJAR 8

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

Vägledning: Kommersiella villkor 2014:1

Vägledning: Kommersiella villkor 2014:1 Vägledning: Kommersiella villkor 2014:1 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1. Vad är kommersiella villkor? 4 1.2. Att utforma det optimala avtalet/avtalsvillkoret 5 1.3. Avtalsfriheten begränsas av

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01 Rev. 2015-01-01 1 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom TeliaSonera-koncernen ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en skund ( Kunden ).

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Uthyrning av villa för bostadsändamål - hyreslagen

Uthyrning av villa för bostadsändamål - hyreslagen Uthyrning av villa för bostadsändamål - hyreslagen Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

REMISS. Offentlig konst i Kalmar län. Policy och riktlinjer 2014-03-04

REMISS. Offentlig konst i Kalmar län. Policy och riktlinjer 2014-03-04 REMISS Offentlig konst i Kalmar län Policy och riktlinjer 2014-03-04 1 Inledning Kalmar läns Konststrategi 2012-2014, är ett handlingsprogram antaget av Regionförbundets styrelse 2011. Ett av målen i Konststrategin

Läs mer

Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar tillämpas på bostadsrättsföreningar i den utsträckning som anges i 9-10 kap.

Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar tillämpas på bostadsrättsföreningar i den utsträckning som anges i 9-10 kap. Bostadsrättslagen Källa: regeringskansliets rättsbas SFS nr: 1991:614 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1 Rubrik: Bostadsrättslag (1991:614) Utfärdad: 1991-05-30 Ändring införd: t.o.m. SFS

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetad av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetad av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetad av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1 Inledande bestämmelser 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer