Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad"

Transkript

1 Mariehamn 2009 Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad Matilda Råbergh Matilda Råbergh Författare B Högskolan på Åland o.s.v. serienummer 55/2013 Hospitality Management Mariehamn 2013 ISSN

2 Examensarbete Högskolan på Åland Utbildningsprogram: Författare: Arbetets namn: Handledare: Uppdragsgivare: Hospitality Management Matilda Råbergh Marknadsföring på internet en litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad Therese Sjöblom Abstrakt: I detta arbete behandlas några utvalda former av verktyg som ett hotellföretag kan använda sig av på internet för att öka sin synlighet och skapa starkare kundrelationer. Syftet med arbetet är ta reda på varför internet har blivit en så viktig del av företagens marknadsföring samt hur den kan användas för att förbättra kommunikationen till sina kunder, öka synligheten och därmed öka anläggningens besöksfrekvens. I teoridelen kan läsaren bland annat fördjupa sig i de nya marknadsvillkoren, betydelsen av att vara tillgänglig på internet samt introduktion till sökmotoroptimering, sociala medier samt betydelsen av att ha en webbsida. Avslutningsvis berör jag också problematiken med internet. Mycket tyder på att det finns mängder med fördelar med internet. Dock kan öppenhet och kommunikation bland konsumenter skada ett företags varumärke. På internet har företagen möjlighet att delta i diskussionerna, bemöta eventuell kritik och reda ut felaktiga påståenden och oklarheter. Nyckelord (sökord): Marknadsföring, internet, sökmotoroptimering, sociala medier, kundrelationer Högskolans serienummer: ISSN: Språk: Sidantal: 55/ Svenska 40 Inlämningsdatum: Presentationsdatum: Datum för godkännande:

3 Degree Thesis Högskolan på Åland / Åland University of Applied Sciences Study program: Author: Title: Academic Supervisor: Technical Supervisor: Hospitality Management Matilda Råbergh Internet marketing A Literature Review of the Risks and Benefits that the Internet Brings to a Hotel Business Today Therese Sjöblom Abstract: The purpose of this thesis is to describe the risks and the benefits that internet brings to a hotel business. The internet can help the companies to build a stronger brand, improve personal communication with the costumers and increase the loyalty of the target groups. All these activities generate consumer awareness about the company, which will lead to higher visitor range. The theoretical part of this thesis deals with the development from traditional marketing to marketing on the internet, the meaning of being accessible on the internet as well as a brief introduction to search engine optimization, social media and the role of the website. The theoretical part also includes the problems that internet can cause. There are plenty of positive effects with the internet. The open communication among consumers might, however, have a negative effect on the brand of the company. It is though easy to take part in the discussions, to meet the critics and clear out the misconceptions. Key words: Marketing, internet, search engine marketing, social media, customer relationships Serial number: ISSN: Language: Number of pages: 55/ Swedish 40 Handed in: Date of presentation: Approved on:

4 INNEHÅLL 1. INLEDNING Arbetets uppställning Syfte Problemdiskussion Avgränsningar Definitioner METOD Kvalitativ metod Litteraturstudie Validitet Reliabilitet TEORI De nya marknadsvillkoren Tillgänglighet på internet Vem använder internet Internet som ett verktyg i marknadsföring Skapa kundrelationer genom internet Mäta effekten av internetmarknadsföring Webbsidans roll i marknadsföring Sökmotorer Att få hemsidor att synas i det naturliga sökresultatet Annonsering på sökmotorer Nätverk inom sociala medier Problematiken med internet En tjänst som produkt Trovärdighet på internet... 24

5 Synlig kritik och ratingsidor Bemöta kundkritik RESULTATREDOVISNING Syns man, så finns man Utnyttja tillgängliga verktyg Jobba med personlig kundkontakt Statistikverktyg för att följa upp marknadsföring Allting hänger ihop ANALYS OCH DISKUSSION SLUTSATSER Förslag till vidare forskning KÄLLFÖRTECKNING... 39

6 1. INLEDNING Marknadsföringen har blivit en väsentlig del för företag när det gäller att synas på marknaden. Tidigare förknippade man marknadsföring med de aktiviteter som vi nu brukar kalla för den traditionella marknadsföringen, där det finns en sändare och en mottagare, som t.ex. dagspress, radio-, och tv-reklam. I och med internets utveckling i samhället har ramarna för marknadsföringen förändrats. Möjligheterna att kunna beröra större geografiska ytor och därmed också ett större antal individer har blivit genomförbar med hjälp av internet. Internet har skapat möjligheter för människor att kommunicera och söka information på ett helt annat sätt än tidigare det har blivit lättare för konsumenter att byta information med varandra och dela med sig av olika upplevelser på internet. Samtidigt som internet kan vara till en stor fördel för ett företag i form av till exempel positiv feedback och bred spridning av marknadsföringsmaterial kan resultatet också bli det motsatta. Kommunikation på internet, speciellt inom sociala medier, är inte som kommunikationen i traditionella medier där mottagaren kan sägas vara passiv i mottagandet av budskap. På internet har människor möjligheten att svara, kommentera och sprida det som de upplever. Eftersom många människor lever i olika dygnsrytmer och olika tidszoner, uppskattar de därför att kunna uträtta sina ärenden under den tid som de själva är aktiva. Att samla in information begränsas inte längre av bibliotekets öppettider, utan internet har blivit det nya biblioteket där du kan finna i stort sett vad du än söker efter. Det lönar sig därför för företagen att finnas tillgängliga på internet, ha uppdaterade och relevanta hemsidor samt integrera och medverka i informationsöverföringen på internet. Mitt examensarbete handlar om marknadsföring på internet för hotell. Jag kommer att beskriva några utvalda former av verktyg man kan använda sig av i marknadsföring och samtidigt belysa de risker som internet kan medföra. Orsaken till att jag valde detta ämne som mitt projekt i examensarbetet är huvudsakligen av två orsaker. För det första intresserar ämnet marknadsföring mig mycket och för det andra är detta ett minst sagt aktuellt ämne inom utvecklingen av både hotellbranschen samt inom IT och marknadsföring. Marknadsföring har en väsentlig del för såväl privatpersoner som företag för att lyckas och nå framgång. 6

7 1.1. Arbetets uppställning Arbetet börjar med ett inledningskapitel där målsättningen är att läsaren ska få en introduktion till vad uppsatsen kommer att handla om samt vilka problemformuleringar, avgränsningar och definitioner som finns kopplade till ämnet. Inledningskapitlet följs av ett metodkapitel där läsaren kan ta del av tillvägagångssättet som jag använder för att samla in information som sedan ska bidra till att arbetets syfte uppnås. I kapitlet medföljer även förklaring till benämningarna validitet och reliabilitet. Efterföljande kapitel kommer att redogöra för de väsentliga teorier och forskning som finns inom ämnet och som kommer att användas vid resultatredovisningen. Arbetet avslutas med analys, diskussion och egna slutsatser där jag knyter ihop teori och resultat Syfte Syftet med mitt examensarbete är att ta reda på varför internet har blivit en så viktig marknadsföringskanal på dagens marknad. Bisyftet är att utreda hur ett hotell kan öka synligheten med hjälp av internet, förbättra kommunikationen till sina kunder samt öka anläggningen besöksfrekvens med hjälp av utvalda marknadsföringskanaler Problemdiskussion Nästan alla företag, små som stora, har mer och mer börjat använda internet som verktyg i sin marknadsföring. Det kan skapa stora ekonomiska förluster för hotell på en marknad där konkurrensen är tuff om man inte anpassar sig efter konsumenternas beteenden och behov. Det kan vara svårt för hotellföretagare att bestämma vilka kanaler det lönar sig att satsa på, eftersom det finns oändligt mycket valmöjligheter. Internet kan vara till stor fördel för hotellen att effektivt nå ut till fler konsumenter, men eftersom internet är som ett öppet forum där användare kan fritt sprida, kommentera och granska material, kan företagen tappa kontrollen över spridningen och feedbacken. Den väsentliga skillnaden med att göra en kampanj på internet istället för att använda traditionella medier är således att publiken inte längre är passiv. Publiken svarar, formar och granskar det budskap som sänds ut. 7

8 1.4. Avgränsningar Verktygen som man kan använda sig av vid internetmarknadsföring är enormt många. Jag kommer inte att beröra e-postmarknadsföring eller gå djupare in på komponenter inom sociala medier. I detta arbete kommer det inte att beskrivas hur man teoretiskt går tillväga för att skapa sig en närvaro på internet, med hjälp av exempelvis en kampanj eller annons. Slutligen har jag valt att inte redogöra för de olika stegen i en marknadsföringsprocess, där man analyserar och forskar marknadsmöjligheterna, segmenterar och fokuserar på ett område och en målgrupp Definitioner Marknadsföring Jag väljer att använda mig av Kotlers, Bowens och Makens definition av marknadsföring. Kotler, Bowen och Makens definierar marknadsföring som en process var företagen skapar värde för kunderna och samhället och som resulterar i starka kundrelationer. Marknadsföringen måste enligt Kotler, Bowen och Makens uppfattas som ett verktyg för att förstå kundens önskemål och behov. Om marknadsföraren förstår kundens behov kan han skapa produkter som tillhandahåller förstklassigt kundvärde, och samtidigt kunna prissätta dem, distribuera dem och marknadsföra dem på ett effektivt sätt. (Kotler, Bowen, & Makens, 2013, s. 11) Relationsmarknadsföring Evert Gummesson definierar relationsmarknadsföring som följande: Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum. (Gummesson, 2002) Traditionell marknadsföring Traditionella medier är bland annat direktreklam, tidningar, teve-, radio- och utomhusreklam. I traditionella medier blir interaktionen mellan avsändare och mottagare passiv, det vill säga, avsändaren säger en sak och mottagaren tar passivt emot budskapet. (Frankel, 2007, s. 9) 8

9 Direktmarknadsföring Direktmarknadsföring definieras som en marknadsföringsmetod där säljare vill komma i direkt kontakt med köpare. Till metoderna hör postorderförsäljning, försäljning via telefon och Internet, hemförsäljning, direktreklam, kupongannonser i tidningar och försäljning under TV-program (s.k. TV-shopping). (Nationalencyklopedin) Direktmarknadsföring handlar enligt Kotler, Bowen och Makens också om att nå en specifik målgrupp, där man har som mål att framkalla omedelbar och mätbar kundrespons. Företagen integrerar oförmedlat med konsumenterna genom deras hemsidor, Facebook, Twitter, Youtube och andra onlinenätverk. (Kotler, Bowen, & Makens, 2013, s. 472) Social media Sociala medier är ett vanligt förekommande begrepp, men inhyser ingen klar definition på vad det egentligen är. Enligt Holmström och Wikberg (2010:15) är det svårt att fastslå en definition som kommer att vara beständig över tid eftersom sociala medier utvecklas i en rasande takt. (Holmström & Wikberg, 2010, ss ) Sociala medier definieras även som ett samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användaren att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud (Nationalencyklopedin & Eriksson, Nationalencyklopedin, 2013). Charlesworth (2010:286) definierar social media som webbsidor som erbjuder besökaren att integrera med andra, tillägga eget budskap, men har dock inte kontroll över webbsidan i samma utsträckning som exempelvis en egen webbsida. Användaren får välja vad man vill bifoga för information, men man äger inte domännamnet eller kan påverka hur webbsidan fungerar. (Charlesworth, 2009, s. 286) Hemsida, webbsida och webbplats Med hemsida, menas den ingångssida eller startsida som man i datorsammanhang vanligen har som startpunkt eller förstasida för en persons eller organisations webbsidor. (Nationalencyklopedin, 2013) Webbsida och webbplats, också kallad sajt, är en presentation av t.ex. en viss organisations eller persons verksamhet eller ett visst företags varor på internet. (Nationalencyklopedin, 2013) 9

10 2. METOD Att välja metodik är det grundläggande arbetssätt man väljer för sitt examensarbete. Metodiken sätter upp ramarna och principerna för hur man kommer att arbeta. Metodiken föreskriver dock inte i detalj vad och hur man ska göra eller inte göra, utan fungerar snarare som ett hjälpmedel att uppnå målsättningen med examensarbetet. En studie kan vara giltig i olika avseenden. Att slutsatserna är väl motiverade, att den verkligen riktar sig till det fenomen man vill studera och att resultaten är övergripande. Kategorierna som brukar benämnas inom giltighet kallas validitet och reliabilitet. (Höst, Regnell, & Runeson, 2006, ss. 29, 41) 2.1. Kvalitativ metod Som metod har jag valt att använda mig av kvalitativ undersökningsmetod i form av en litteraturstudie. Kvalitativa metoder används då forskaren har i syfte att få fram beskrivande data. Detta kan göras exempelvis genom intervjuer, fokusgrupper, observationer eller skrivna texter. (Olsson & Sörensen, 2011, s. 131) En kvantitativ studie är inte aktuell eftersom min målsättning inte är att mäta något i numerisk data eller undersöka några kvantitativa egenskaper. I och med att min undersökning baserar sig på marknadsföringen på internet skulle inte en enkät undersökning vara tillförlitlig då ämnet kräver en viss insikt och förståelse för hela processen, vilket skulle vara svårt att uppnå genom ett urval av respondenter i en kvantitativ undersökning. (Olsson & Sörensen, 2011, s. 148) 2.2. Litteraturstudie I en litteraturstudie ligger litteratur som grund och informationskälla. Det är speciellt viktigt att den insamlade litteraturen är vetenskaplig. Dock ska litteraturstudier genomföras med samma noggrannhet och trovärdighet som de primära källorna. De ska alltså genomföras och kontrolleras med tanke på vilka instrument och vilka metoder som har använts i originalforskningen. (Olsson & Sörensen, 2011, s. 144) 2.3. Validitet Generellt kan man säga att validitet handlar om att man mäter det som man har i avsikt att mäta. För att öka validiteten i en studie kan man tillämpa triangulering, det vill säga 10

11 att man studerar samma objekt med olika metoder för att på så sätt styrka sitt resultat. (Höst, Regnell, & Runeson, 2006, s. 42) 2.4. Reliabilitet Reliabilitet är tillförlitligheten i en datainsamling och analys. Resultatet ska kunna bevisa det samma vid upprepade mätningar och oberoende av vem som utför testet. För att åstadkomma bra reliabilitet gäller att man är noggrann i sin datainsamling och analys. Genom att redovisa hur man gått till väga kan läsaren göra en bedömning av hur man gått till väga. (Höst, Regnell, & Runeson, 2006, ss ) 11

12 3. TEORI 3.1. De nya marknadsvillkoren Att marknadsföra sitt varumärke genom reklam i köpta kanaler minskar i betydelse. Vi tittar inte längre lika mycket på TV. Istället använder vi hellre digitalboxens inspelarfunktioner för att slippa se reklam. Vi tittar på våra favoritprogram på internet när vi har tid och tittar på film och serier via on-demand 1 program. När vi ser reklam på TV så byter vi allra helst kanal och reklamen i brevlådan åker direkt ned i pappersåtervinningen. (Frankel, 2007, ss ) Idag är de flesta konsumenter uppkopplade och kan i princip publicera vad som helst på internet via exempelvis bloggar, mikrobloggar, forum och olika ratingsidor. Konsumenter har aldrig tidigare varit så upplysta och uppdaterade som de är idag. Kort sagt, konsumenterna har enorma resurser att sprida bilden av ett varumärke. Internet som kommunikationskanal mellan konsument och företag har förändrat arbetet inom marknadsföring. Fastän erkända strategier för att bygga sitt varumärke inte blivit mindre betydelsefulla för att internet tillkommit i bilden, har företagen istället fått nya verktyg att jobba med. Internet har gjort det besvärligare för företagen att upprätthålla sitt varumärke. Internet underlättar för konsumenter att sprida information om företagen, inte minst när det gäller klagomål. Det finns forum och diskussionsgrupper där konsumenter kan ta del av andra konsumenters åsikter om olika tjänster och produkter. (Frankel, 2007, ss. 5-12) Tillgänglighet på internet Tekniken förändrar förutsättningarna för att lyckas med marknadsföring. I och med digitaliseringen utnyttjar allt fler konsumenter internet som sin huvudsakliga informationskanal. Det går snabbt att söka, surfa och att navigera sig fram till önskad webbplats. Eftersom internet är uppbyggt kring nätverk kan information också sprida sig snabbt till olika användare. Eftersom konkurrensen om konsumenternas uppmärksamhet är stenhård även på internet måste man som företag skapa marknadsaktiviteter som väcker uppmärksamhet. Man vill få besökare till sin webbplats 1 On demand; video-on-demand, VOD, beställvideo, extratjänst i TV-nät som innebär att tittaren med kort varsel kan beställa visning av önskat videoprogram. (video-on-demand, 2013) 12

13 eller facebook-sida, e-postanvändare att öppna och läsa mejlen och webbanvändare att klicka sig in på annonserna. Som marknadsförare behöver man dock vara medveten om att konsumenten blir bombarderad av marknadsföringsbudskap på nätet och bara en bråkdel av alla budskap som konsumenten utsätts för blir ihågkomna. Människor har högst begränsade möjligheter att ta till sig information. Det innebär att internet ställer högre krav på marknadsförare. Eftersom budskapsmängden på internet är så enorm, kan man aldrig behålla uppmärksamheten någon längre stund utan man sjunker tillbaka i anonymitet när konsumenternas uppmärksamhet har riktats mot någonting annat intressant. På internet ligger makten hos användaren. Internet har ingen decentraliserad struktur där ett företag bestämmer innehållet som på till exempel en tv kanal eller en dagstidning. Internet bygger på att varje användare själv styr varje rörelse och varje moment själv med sin smarttelefon, datormus eller sitt tangentbord. (Frankel, 2007, ss ) Vem använder internet Finländarna använder internet allt mer. Enligt en undersökning av Finlands Officiella Statistikcentral använder 78 % av åringarna internet dagligen under år % av dessa använde internet flera gånger dagligen. De mest aktiva internetanvändarna är ungdomar och unga vuxna. 88 % av finländarna mellan år använder internet flera gånger dagligen. (Kohvakka & Meklas, 2012) Tabell 1 Sammanfattad tabell för internetanvändningen i Finland år 2012 (Kohvakka & Meklas, 2012) 13

14 Finländarna är en av de mest aktiva på internet i Europa. Bara de andra nordiska länderna, Luxemburg och Nederländarna är internet användningen en aning mer vanligt. År 2011 var islänningarna de mest aktiva internetanvändarna, där andelen av befolkningen som använde internet var 95 %. Under år 2012 köpte närmare 65 % av finländarna någonting från en webbhandel och andelen väntas stiga alltmer. De mest vanliga att inhandla på internet är resetjänster, resebiljetter samt inträdesbiljetter till olika kulturevenemang. Ur produktsynpunkt är det kläder och skor. Bland finländarna är sociala medier väldigt populära. På våren 2012 använde hälften av åringarna minst ett socialt medium där de registrerat sig som medlem. Enligt undersökningen är kvinnorna mera intresserade av sociala medier än män. Under år 2012 har 53 % av kvinnorna följt minst ett socialt medium inom de närmaste tre månaderna. Motsvarande siffra för männen är 44 %. (Kohvakka & Meklas, 2012) 3.2. Internet som ett verktyg i marknadsföring Internet kan användas för att bygga ett starkt varumärke, genom att kommunicera personligt, skapa medvetenhet om företaget och öka målgruppens lojalitet. Under detta kapitel kan man bekanta sig med möjligheterna att skapa mervärde för kunden samt hur aktiviteterna på internet kan mätas Skapa kundrelationer genom internet Många företag använder sociala medier som ett verktyg att skapa kundrelationer. Via sociala medier kan företagen ta del av de åsikter som diskuteras om företaget. Genom deltagande i sociala medier kan hotellföretag vara med i dialogen och bli mer medveten om konsumenternas uppfattning om företaget. Företagen kan förse sina kunder med snabb och effektiv respons och därmed få direkt feedback på hur företaget uppfattas. (Roberts & Zahay, 2012, s. 367) Sociala medier är effektiva verktyg för att få nära och direkt kontakt med kunder. Förutom sociala medier spelar webbsidan också en stor roll i relationsmarknadsföringen. För att man ska kunna ta hand om besökare behöver en webbplats ha konkreta och definierade mål. Det ska finnas information för den som vill fördjupa sig och det ska vara enkelt att hitta. Annars finns risken att webbanvändaren trycker bort sidan och fortsätter sin sökning. Det blir därför viktigt att alltid analysera hur besökare navigerar och hur innehåll och funktionalitet motsvarar besökarens krav 14

15 och önskemål. En webbplats som tar hand om och ger besökare det som hon vill ha, har en stor fördel gentemot konkurrenterna. En webbsida med korrekt och uppdaterad information skapar förtroende och det kan vara det som gör skillnaden när en kund ska boka en semesterresa eller en hotellnatt. Förtroende är grunden och en förutsättning för en god kundrelation (Tufvesson, 2009, ss ) Genom att erbjuda kunden så mycket information som möjligt om tjänsterna ett hotell erbjuder så slipper man dels belastning på kundtjänsten och dels minskar osäkerheten hos kunden vilket minskar sannolikheten att gästen blir överraskad och missnöjd vid ankomsten till destinationen. (Roberts & Zahay, 2012, ss ) För att undvika stora mängder förfrågningar från kunderna ska man alltså försöka ge så mycket information som möjligt genom webbsidorna. Vilken information som efterfrågas lär man sig i interaktionen med kunderna då man märker vilka frågor som ständigt återkommer. Ett vanligt sätt att informera på webbsidor är frequently asked questions (FAQ) vilket helt enkelt är en rad vanliga frågor som fungerar som länkar till svaren. (Roberts & Zahay, 2012, s. 361) Mäta effekten av internetmarknadsföring Det räcker inte enbart med att marknadsföra sig på olika kanaler på internet om man inte kan mäta effektiviteten av aktiviteterna på internet. Med hjälp av olika spårningsoch analys verktyg kan man mäta effekten av sin marknadsföring på internet. Exempel på olika aktiviteter som kan mätas är: Besökarantal på webbsidan Sökord i sökmotorer Klickningar på annonser Följare på sociala medier Prenumeranter på nyhetsbrev (Frankel, 2007, s. 125) Några internetbaserade verktyg som kan användas är Google Analytics, Omniture och Webtrends (Tufvesson, 2009, s. 135). Med hjälp av programmet Google Analytics går det att identifiera antalet besökare på en webbsajt, huruvida de har lokaliserat företaget via sökmotorer, sociala medier eller reklam. Man har även möjlighet att få reda på vart 15

16 besökaren kommer ifrån, vilken tid på dygnet de besökt webbsidan, hur många klickningar de gjort samt vilka operativsystem samt webbläsare de utnyttjar. Med Google analytics kan marknadsförare få information som gör att de effektivare kan skräddarsy reklam och kampanjer till företagets målgrupp och de kan utforma budskap efter användarnas preferenser. (Google, 2013) Figur 2 Exempel på hur Google Analytics kan se ut (Google, 2013) För bloggar och sociala forum finns särskilda mätverktyg som tillhandahåller statistik. Genom att analysera resultatet av dessa verktyg kan företaget få en bild av hur användarna förhåller sig till marknadsföringen, hur smidigt det exempelvis är att hitta på webbsidan och därefter bestämma vad som är värt att satsa på och vart man bör lägga mer resurser. (Carlsson, 2010) 16

17 3.3. Webbsidans roll i marknadsföring För många hotellföretag är det första steget att bygga upp en online-existens är genom att skapa en webbplats. Skapandet av webbsidan kan vara väldigt enkel, men idén bakom webbsidan är att locka besökarna till webbsidan, att få dem att stanna länge och göra återbesök. Webbsidorna varierar starkt i dess syfte och innehåll. Dock har i stort sett alla företagens webbsidor i syfte att få människor att besöka webbsidan. Problemet med dagens webbanvändare är att de är snabba på att slopa och klicka bort webbsidor som inte ger dem något värde. Webbsidan bör därför vara användbar, informationsrik och intressant för att få webbanvändaren att tillbringa tid på webbsidan och samtidigt känna att det är värt att besöka den igen. (Kotler, Bowen, & Makens, 2013, ss ) När det gäller textens betydelse ska den vara översiktlig och tydlig, men också kärnfull och kort. Ju relevantare text desto högre upp på hemsidan ska texten placeras eftersom användaren snabbt vill komma åt den information som han söker efter. Allt från störande reklamer till blinkande bilder bör undvikas då de har en negativ inverkan på besökaren och kan avleda uppmärksamheten från det väsentliga. (Roberts & Zahay, 2012, s. 325) Sist, men dock inte minst bör hemsidan se professionell ut, lätthanterlig och det ska finnas enkla beskrivningar på hur man går till väga för att ta kontakt samt att göra en beställning eller reservation. (Kotler, Bowen, & Makens, 2013, ss ) 3.4. Sökmotorer Webben tillhandahåller information om i stort sett vad man än kan tänkas leta efter och för att kunna finna den informationen man söker efter måste man använda sökmotorerna. Sökmotorer är alltså en tjänst på internet som hjälper användarna att hitta den information som de söker efter (Roberts & Zahay, 2012, s. 198). De mest använda sökmotorerna enligt Statcounter är Google Microsoft s Bing Yahoo! Search Baidu Yandex RU (StatCounter, 2013) 17

18 Idén bakom sökordsmarknadsföring är att få en webbsidan att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid sökningar i sökmotorer. Det finns olika metoder och tekniker som används för att synas gentemot dem som söker. För att besökarna ska kunna hitta till din webbsida krävs att den är sökmotoroptimerad. Det betyder att den är utformad på ett sådant sätt att sökmotorerna med lätthet kan para ihop den väsentliga informationen på webbsidan med de sökord som webbanvändare använder på sökmotorerna. (Lindstedt & Pettersson, 2006, ss ) Det finns olika sätt att synas och hamna så högt som möjligt på sökmotorerna. Det främsta sättet är genom träfflistan, eller det naturliga sökresultatet som det ofta också kallas. Det innebär att man måste kunna anpassa och styra innehållet i webbsidan för att locka så mycket trafik som möjligt från sökmotorernas naturliga sökresultat utan att behöva betala för detta. Ett annat sätt är att köpa sig en plats genom sponsrade länkar. (Frankel, 2007, ss ) Figur 3 Bilden är hämtad från Google, där jag har ramat in de olika sätten att använda sökmotorer i sin marknadsföring. (Google, 2013) 18

19 För att lyckas framgångsrikt med sökordsoptimering kräver både kunskap och förståelse för sökmotorernas teknik, eftersom bakgrunden bakom sökordsoptimering är både tekniskt och kunskapsmässigt komplicerad. (Frankel, 2007, s. 91) Under nedanstående underrubriker berörs endast det allra väsentligaste Att få hemsidor att synas i det naturliga sökresultatet För att man ska ha möjligheten att öka trafiken till webbsidan utan att betala för det så måste man identifiera vilka sökord eller sökbegrepp webbanvändarna använder sig av i sökordsfältet då de vill finna en produkt eller tjänst. För att sökmotorerna ska kunna registrera all information på internet, skickar sökmotorerna ut spindlar, eller krypare som de också kallas, för att söka igenom webbsidorna och kategoriserar dem i olika register som sedan används vid olika sökord. Innehållet på webbsidorna plockas ur ord i titeln, rubriken eller ur andra fält på webbsidan. Titeln visar både för användaren och sökmotorn vad en särskild webbsida handlar om. Därför är utformningen av webbsidan mycket viktigt för hur en sajt kommer att rankas i sökmotorerna. (Roberts & Zahay, 2012, ss ) Sökmotorerna skickar ut så kallade spindlar, som söker igenom webbsidor Webbanvändaren får en rad resultat som är baserade på utformningen av webbsidorna på internet Spindlarna sparar ner ord och länkar de hittar på internet och kategoriserar dem i olika register (index) Det skickas en förfrågan till registret (indexet) som undersökar de olika kategorierna som passar ihop med sökorden En webbanvändare skriver in ett sökord eller sökfras i söktjänsten Figur 4 En bild av sökmotorernas sökprocess; egen konstruerad bild. Titeltaggen är ett enkelt knep för att synas i sökmotorerna. Det som skrivs i titeltaggen syns högst upp i webbläsarfönstret. Några bra exempel på hur man bör gå till väga när man skapar titeltaggen är att använda ord som företaget vill bli förknippade med, följt av företagets namn eller en beskrivning av denna samt att hålla titeltaggen kort och 19

20 koncist (i bild exemplet nedan har Scandic använt boka, hotell, online samt hotellkedjans namn som sina huvudsakliga nyckelord i titeltaggen). (Roberts & Zahay, 2012, s. 209) Figur 5 Ett exempel från Scandics webbsida på hur titeltaggen kan se ut. (Scandic, 2013) Sökmotorerna registrerar inte endast den information, eller de sökord som finns tillgängliga på de väsentligaste platserna på webbsidan, utan tar också hänsyn till andra faktorer när sökmotorerna väljer vilka webbsidor som ska visas i resultatfältet. Beroende av popularitet som en webbsida har, kan det hjälpa webbsidan att klättra uppåt i resultatfältet. Om webbsidan blivit länkad via sociala medier, eller andra webbsidor som länkar till webbplatsen samt hur många klickningar webbsidan fått genom sökmotorerna bidrar till att en webbsida kan placera sig högre upp bland de naturliga sökresultaten. (Roberts & Zahay, 2012, s. 206) Antal länkar som pekar mot hemsidan Identifiera sökord och sökbegrepp var nyckelorden är placerade på webbsidan Länkar Innehåll Relevant titeltagg Nyckelord URL - webbardress Beskrivande och relevant webbadress till den önskade sök kategorin Figur 6 En bild som visar de grundläggande komponenterna till sökordsmarknadsföring; egen konstruerad bild Annonsering på sökmotorer Att annonsera på sökmotorer innebär att ett företag väljer att betala för att en textannons ska dyka upp på resultatsidan när någon söker med ett särskilt nyckelord i sökfältet som 20

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Peter Hellström PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Internet, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

SEMSEO Internetmarknadsföring och webbstrategi

SEMSEO Internetmarknadsföring och webbstrategi SEMSEO Internetmarknadsföring och webbstrategi Internetmarknadsföring, strategi Seminarier 2010 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring, möjligheter Webbstrategi, hur använda möjligheter Verktygen

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Digital producent 4 dgr

Digital producent 4 dgr Digital producent 4 dgr Lär dig hur du framgångsrikt kan jobba med digitala medier. Få fler besökare, kunder och affärer. Under 4 dagar för du möjlighet att lära dig mer om hur du kan skapa en digital

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011

SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10 Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO

SEMSEO sökmotoroptimering SEO SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2010 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg - Tips Målsättning:

Läs mer

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET Mariah Gustavsson Marknadsföring PÅ INTERNET Del 2 MARKNADSFÖRING PÅ INTERNET 6. Annonsering... 24 7. Sökordsannonsering... 35 8. Affiliatemarknadsföring... 42 9. E-postmarknadsföring... 47 10. Rekommendationsmarknadsföring...

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring SWEDMA DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring 13 februari 2007 Vad gör SWEDMA SWEDMA är intresseorganisationen för Direktmarknadsföring (DM) Ger medlemmar service och information,

Läs mer

Närvaro Online. WiFi: Koppar Restaurang Guest Lösen: Free4all

Närvaro Online. WiFi: Koppar Restaurang Guest Lösen: Free4all Närvaro Online WiFi: Koppar Restaurang Guest Lösen: Free4all Kenny Johansson Modul 1: Närvaro online -Hur skapar jag en hemsida och vad kan den göra för mig? Modul 2: Få fler kunder -Hur konverterar jag

Läs mer

Marknadsföring via Twitter

Marknadsföring via Twitter Marknadsföring via Twitter Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Ann-Sofie Hellsén anhe0037@student.hv.se 2011-05-20 Innehållsförteckning Inledning... 1 Beskrivning... 1 Diskussion... 4 Slutsats...

Läs mer

Betala endast för resultat så fungerar affiliatemarknadsföring

Betala endast för resultat så fungerar affiliatemarknadsföring Betala endast för resultat så fungerar affiliatemarknadsföring Affiliatemarknadsföring är prestationsbaserad försäljning på Internet där sk Publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare

Läs mer

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring?

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? Uppsala Universitet 2 januari 2009 Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi D Magisteruppsats Handledare: Konstantin Lampou Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? - en fallstudie om Google

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

FUNGERAR DIN PR-STRATEGI?

FUNGERAR DIN PR-STRATEGI? FUNGERAR DIN PR-STRATEGI? Så kan du använda data för att mäta effekten av din PR Mynewsdesk PR Academy Studieguide 4 av 5 Del 1 Ett ramverk för mätning AMEC-modellen är ett ramverk som är framtaget av

Läs mer

Lär dig skriva för webben

Lär dig skriva för webben Lär dig skriva för webben Start Academy Martin Johansson, Copywriter på StartCommunication martin.johansson@startcommunication.com Lär dig skriva för webben Tack vare internet och en uppsjö av digitala

Läs mer

Närvaro Online. WIFI: ldg-guest

Närvaro Online. WIFI: ldg-guest Närvaro Online WIFI: ldg-guest Jonathan Lemethy Modul 1: Närvaro online -Hur skapar jag en hemsida och vad kan den göra för mig? Modul 2: Få fler kunder -Hur konverterar jag mina besökare till nya kunder?

Läs mer

Bra hemsidor, trender och Google sökmotor

Bra hemsidor, trender och Google sökmotor Bra hemsidor, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring = SEM, Search Engine Marketing Internet användare 06/2012 ca.2,4 miljarder Internetanvändare

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013 Bild 1 Gävle-Dala E-marknad 2013 oberoende och neutral rådgivning i IT frågor för företagare och blivande företagare i Gävleborgs- och Dalarnas län. 1 Bild 2 Etrappa Utgår från behov och kunskapsnivå 2

Läs mer

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media SM.170321.S1 IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media INNEHÅLL Vad är sociala medier? s. 3 Statistik & Sociala medier s. 4-6 Annonsering i sociala medier s. 7-8 Vad är en hashtag #? s.9 Uppföljning

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110407. STAFFANSTORP Framtidens kommun

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110407. STAFFANSTORP Framtidens kommun STAFFANSTORP Framtidens kommun 1 Innehållsförteckning Det nya informationssamhället sid 3 Staffanstorps kommun framtidens kommun sid 4 Det sociala medier i korta drag sid 5 Vad är wordpress sid 6 Att skriva

Läs mer

Sökoptimering - Innehåll

Sökoptimering - Innehåll Sökoptimering - Innehåll Introduktion Del 1 - Lokal Sökoptimering Del 2 - Onsite Optimering Del 3 - Offsite Optimering Sökoptimering (SEO): Sökoptimering är grunden för din synlighet på nätet. Ca 97% av

Läs mer

YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken

YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken Vill du hitta fler sätt att öka trafiken till din webbplats? På de här sidorna hittar du 25 tips som hjälper dig att locka kunder till din webbplats. Prova

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Interntmarknadsföring i praktiken + tips och taktik Fördelar - Internetmarknadsföring Distributionen Billigt Flexibiliteten Lätt att uppdatera eller byta budskap Räckvidden Kan nå hela världen Mätbarheten

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Sökmotoroptimering. Hur gör jag min sida sökmotorvänlig?

Sökmotoroptimering. Hur gör jag min sida sökmotorvänlig? Sökmotoroptimering Hur gör jag min sida sökmotorvänlig? Hur gör jag min sida sökmotorvänlig?...2 Vad är Metataggar?...2 Metataggarnas betydelse...2 Metataggar i Jetshop...2 Title...2 Meta description...3

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

Sociala medier och Flickr som marknadsföring Essä i kursen Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Av: Nicklas Johansson

Sociala medier och Flickr som marknadsföring Essä i kursen Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Av: Nicklas Johansson Sociala medier och Flickr som marknadsföring Essä i kursen Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Av: Nicklas Johansson Innehåll Sammanfattning..s.1 Inledning.s.2 Beskrivning.s.2,3 Diskussion...s.4,5

Läs mer

7 steg för att starta ett affiliateprogram

7 steg för att starta ett affiliateprogram 7 steg för att starta ett affiliateprogram Affiliatemarknadsföring är en internetbaserad försäljningskanal där sk publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare till en annonsör och

Läs mer

GREEN STATE ANALYS BESLUT LÖNSAMHET. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt.

GREEN STATE ANALYS BESLUT LÖNSAMHET. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt. Vi sköter din marknadsföring, kostnadsfritt. DIGITAL PRESENCE Innehållsförteckning Detta dokument är till för att ge dig en förståelse i vilka vi är, vad vi erbjuder & hur vi arbetar för att gör din digitala

Läs mer

Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark.

Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark. Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark. CNV deltog 15-16 november 2011 på ett innovationsdygn för naturvägledare om ny teknik i förmedlingen. Det var det danska Friluftsrådet,

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2012

Det svenska sökbeteendet 2012 Det svenska sökbeteendet 2012 Webbenkät i 11 år Ca 4 300 respondenter Ca 50 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Hur når du fram med ditt varumärke i en digitaliserad värld?

Hur når du fram med ditt varumärke i en digitaliserad värld? Hur når du fram med ditt varumärke i en digitaliserad värld? Björn Alberts http:// http://twitter.com/bjornalberts http://linkedin.com/in/bjornalberts Det enkla svaret Genom att göra skillnad Genom att

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Att använda nätet - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek

Att använda nätet - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek Att använda nätet - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek Göteborg 2 mars, 2011 Innehåll: Vår kulturella plattform Pedagogiska utmaningar Alingsås biblioteks Internetkurser Källa: Olle

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Sociala mediers betydelse för kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8

http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8 http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8 1 Sökmotoroptimering SEO En introduktion för webbredaktörer 2 Agenda Var är vi på väg? Hur fungerar sökmotorer? Hur går det till när jag söker? Hur hänger det

Läs mer

Syns ni på sökmotorerna?

Syns ni på sökmotorerna? Syns ni på sökmotorerna? Internet är en av de snabbast växande reklamkanalerna just nu och allt fler företag riktar nu en allt större del av sin marknadsföring mot detta medie. Detta innebär att konkurrensen

Läs mer

Synlighet och en dröm. Karl Norrbom, 2013

Synlighet och en dröm. Karl Norrbom, 2013 Synlighet och en dröm Karl Norrbom, 2013 Att synas på Internet kodord - innehåll 40 minuter tips och råd för att komma igång med att sprida ditt budskap. återkommer till drömmen Att synas gratis på Internet

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Undersökning digital tillgänglighet i svensk besöksnäring idag AV VISIT SWEDEN

Undersökning digital tillgänglighet i svensk besöksnäring idag AV VISIT SWEDEN Undersökning digital tillgänglighet i svensk besöksnäring idag AV VISIT SWEDEN Undersökning Digital tillgänglighet inom svensk besöksnäring Digital närvaro Hjälp vad ska jag prioritera?! Josefine Schön,

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Sökmotoroptimering. Per Svanström SMM. Online Communication Manager. Web Intelligence. /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per.

Sökmotoroptimering. Per Svanström SMM. Online Communication Manager. Web Intelligence. /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per. Sökmotoroptimering SEO SEM Per Svanström Online Communication Manager SMM Web Intelligence /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per.svanstrom www.knowit.se Copyright 2011 294 miljarder epost skickas

Läs mer

Digital Marknadsföring

Digital Marknadsföring Digital Marknadsföring Wasabi Web - Digital Marknadsföring SEO SEO-Sitemap SEO-Analys Content Marketing Redaktionell plan SEO-anpassad till red. plan Mediestrategi Styrdokument sociala kanaler Delning

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9

Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9 Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9 Inledning Välkommen till steg 3 av Internetkursen för nybörjare!

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2013

Det svenska sökbeteendet 2013 Det svenska sökbeteendet 2013 Webbenkät i 11 år Ca 4 500 respondenter 55 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Skapa fler affärer med hjälp av säljande text och bilder. Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen

Skapa fler affärer med hjälp av säljande text och bilder. Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Skapa fler affärer med hjälp av säljande text och bilder. Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen TEXTER OCH BILDER SOM VÄCKER RESLUSTEN SKAPAR MER OCH BÄTTRE AFFÄRER Det är en konst

Läs mer

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng 1 2 Vem är vi? Magnus Äng 3 14 år 4 5 TopVisible 6 Kunder Digital byrå ü Grundandes 2012 ü 7 st i TopVisible-team ü +50 år samlad erfarenhet inom Digital Marketing ü Omsättning ca 5,1 Mkr ü Resultat ca

Läs mer

Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen?

Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen? Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen? Åsa Wallström, professor industriell marknadsföring Maria Ek Styvén, bitr. professor industriell marknadsföring Vad är e-generationen?

Läs mer

Get the Click. Richard Swenman, Head of Sales - Viva Media

Get the Click. Richard Swenman, Head of Sales - Viva Media Get the Click Richard Swenman, Head of Sales - Viva Media Anders Berglund - fd VD Google Sverige Det har aldrig gått så snabbt som idag, men det kommer heller aldrig gå så långsamt som idag. 2005 2013

Läs mer

Affärsplan. Grupp 13. Simplex

Affärsplan. Grupp 13. Simplex Grupp 3 Affärsplan Simplex Simplex gör det möjligt för alla med ett hushåll att låna samt hyra ut prylar som inte används kontinuerligt i hemmet. Via en hemsida sparar kunden pengar och utrymme samtidigt

Läs mer

Boknings- och värderingssajter Ida Blixt

Boknings- och värderingssajter Ida Blixt Boknings- och värderingssajter Ida Blixt Boknings- och va rderingssajter Internet kan kännas som en djungel, det finns oändligt många sajter som erbjuder dig som boendeanläggning möjlighet att öka din

Läs mer

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före fem SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före Fem smarta sätt att hitta nya kunder Om inte du hittar dem, så kommer dina konkurrenter att göra det För varje företag är nya kunder

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn kunskaps tisdagar Peter Tilling 2011 Sociala medier B2B KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011 Peter Tilling konsult i SEMSEO SEMSEO hjälper SME företag hitta nya affärer Utbildar i e-handel, SEO, SEM, sociala medier Fd. rådgivare/konsult

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo.

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo. Välkommen! önskar & Om VIVA Viva Media är en digital affärspartner som erbjuder strategier och tjänster med fokus på att konvertera digitala medieinvesteringar till konkreta affärer. Bolaget har kontor

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Stigande optimism i e-handeln

Stigande optimism i e-handeln + 4 % e-barometern Q2 2009 Stigande optimism i e-handeln Den ekonomiska krisen har pressat ner e-handelns kraftiga tillväxt till svagare nivåer men optimismen bland e-handlarna stiger trots detta. Försäljningen

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Twittrande marknadsföring

Twittrande marknadsföring Twittrande marknadsföring En essä i digitala distrubtionsformer Ulf Stäke VT 2010 Högskolan Väst Innehållsförteckning Inledning... 3 Twitter... 4 Varför Twitter används till marknadsföring och hur... 4

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

SEO-rapport. Innehållsförteckning. Introduktion EkoLekos sökord.. 3. Rapport från Semrusch som visar EkoLekos Organic Search Summary,...

SEO-rapport. Innehållsförteckning. Introduktion EkoLekos sökord.. 3. Rapport från Semrusch som visar EkoLekos Organic Search Summary,... SEO-rapport Innehållsförteckning Introduktion EkoLekos sökord.. 3 Rapport från Semrusch som visar EkoLekos Organic Search Summary,...4 Organic SearchTop Keywords..5 Utvecklingen på EkoLekos viktigaste

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

SEO & SEM ESSENTIALS 2015-10-13

SEO & SEM ESSENTIALS 2015-10-13 SEO & SEM ESSENTIALS 2015-10-13 Beatrice Lindholm SEO Consultant Katarina Sonnenberg SEM Consultant AGENDA SEO Introduktion till SEO 5 viktiga saker som Google förstår/gillar Länkar SEM Vad är Google AdWords?

Läs mer

HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA.

HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA. HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA. Innehåll Introduktion... 2 Title... 2 Huvudrubrik... 2 Underrubriker... 3 Alt-attributet... 3 Fetstil och kursivering... 3 Brödtexten... 4 Meta Description...

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING. www.webbstrategerna.se. 2010 Webbstrategerna Sverige AB

5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING. www.webbstrategerna.se. 2010 Webbstrategerna Sverige AB 5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING www.webbstrategerna.se 2010 Webbstrategerna Sverige AB 5 webbstrategier som ökar ditt företags försäljning Idag är ett företags webbnärvaro ordentligt

Läs mer

Riktlinjer Sociala medier

Riktlinjer Sociala medier FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.2) Riktlinjer Sociala medier Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp Styrdokument, Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Ämnesområde Information Ägare/ansvarig

Läs mer