BRUKSANVISNING RESERVDELSLISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING RESERVDELSLISTA"

Transkript

1 BRUKSANVSNNG RESERVDELSLSTA 3U7-917 U Rev A STANDARD PUMP 10:1 Severe-Duty behandlad och i rostfritt stal Utrustningar for 20 7 burk och viiggmontage 66 bar MAXMALT ARB[TSTRYCK Modell Serie A Enbart pump Mode Burkmonterad utrustning nkluderar pump, burkmontagesats, tryckluftregulatorsats, slangsats, AA 2000 pistol med munstycke Modell Vaggmonterad utrustning nkluderar pump, vaggmontagesats, tryckluftregulatorsats, slangsats, AA 2000 pistol med munstycke NNEHALL Sakerhetsanvi sningar... 2 nstallation Drift... 9 Felsokning Service Reservdelsritningar och list~r Ti 11 beh6r Dimensionsritni ng... ZO Pumpprestanda Tekniska data... sista s1dan Garanti sista sidan MODELL ENBART PUMP GRACO, Box 25095, STOCKHOU1

2 2 NTRANGNNGSRSK Allmanna sakerhetsanvisningar Denna utrustning utvecklar hogt fargtryck. Fargstralen fran pistolen, lackage eller komponenter som brister kan medfora att farg tranger in genom huden och kroppsvavnaderna. Detta kan fororsaka mycket allvarliga kroppsskador som i svaraste fall kan leda till amputation. Fargstank och stank av losningsmedel i ogonen kan ocksa foranleda allvarliga skador. Rikta ALDRG pistolen mot nagon person eller nagon del av kroppen. HALL ALDRG handen eller fingrarna over munstycket. Forsok ALDRG att "blasa tillbaka" farg, vilket ar vanligt i ett system med konventionell sprutpistol for luftsonderdelning. Folj ALLTD Anvisningarna for tryckavlastning fore rengoring eller vid byte av munstycke eller vid service av nagon del i systemet. Farsak ALDRG stoppa eller hindra lackage med handen eller kroppen. Kontrollera funktionen hos pistolens alla sakerhetsanordningar fare varje anvandningstillfalle. Medicinsk behandling Om nagon vatska trangt genom huden, sok omedelbart medicinsk behandling. Behandla inte skadan sam ett enkelt skarsar. Tala am for lakaren exakt vilken vatska sam trangt genom huden. For behandling, be lakaren ringa GFT- NFORMATONSCENTRALEN, tfn 08/ SAKERHETSANVSNNGAR Sprutpistolens sakerhetsanordningar Se till att sprutpistolens alla sakerhetsanordningar fungerar tillfredsstallande innan den tas i bruk. Ta inte bort eller modifiera nagon del pa sprutpistolen. Detta kan foranleda funktionsfel och resultera i allvarliga kroppsskador. Sakerhetssparren Narhelst man slutar spruta, aven for ett kort agonblick, skall man alltid satta sakerhetssparren i last position eller i lage "SAFE". Detta medf5r att det inte gar att spruta med pistolen nar avtryckaren aktiveras. Forsummelse att lasa avtryckaren kan medfara oavsiktlig avtryckning av pistolen. Spridare (diffusor) Pistolens spridare slar sander fargstralen och minskar risken for intrangningsskador,nar munstycket inte ar pa plats. Vid kontrall av spridarfunktionen skall Anvisningarna for tryckavlastning faljas. Darefter kan munstycket tas bart. Rikta pistolen ned i en jordadmetallburk. Tryck in avtryckaren vid lagsta mojliga tryck pa fargen. Om fargen nu inte sprids i en oregelbunden stram skall spridaren (diffusorn) omedel bart bytas. Munstyckssakerheten aktta starsta forsiktighet nar ett munstycke byts eller rengors. Om munstycket satter igen under sprutning skall sakerhetssparren lasas omedelbart. Falj ALLTD forst Anvisningarna for tryckavlastning. Sedan kan munstycket tas bort for rengoring. Torka ALDRG bort farguppbyggnad runt fargmunstycket Farran trycket ar helt avlastat och pistolens sakerhetssparr ar i last lage.

3 3 Anvisningar for tryckavlastning For att minska risken for allvarlig kroppsskada, som intrangningsskada, stank i 6gon eller pa hud och skada orsakad av rorliga delar, skall alltid dessa anvisningar f6ljas nar pumpen stangs av, vid kontroll eller service av nagon del av utrustningen, vid installation eller byte av sprutmunstycke och narhelst sprutningen stoppas. 1 Las pistolens sakerhetssparr 2 Stang av lufttillforseln till pumpen 3 Stang den avluftande luftkranen (som maste inga i systemet) 4 Frig6r pistolens sakerhetssparr 5 Hall en metalldel av pistolen stadigt mot en jordad metallbehallare och tryck av for att~avlasta farge trycket 6 Las pistolens sakerhetssparr igen 7 Oppna pumpens avtappningsventil (maste inga i systemet) och hall en behallare i beredskap for att ta emot dranaget. 8 Lamna avtappningsventilen oppen tills sprutningen skall paborjas igen. Om man misstanker att sprutmunstycke eller slang ar he7t igensatt eller att fargtrycket inte ar he7t av7astat trots ovanstaende ~tgarder, kan man MYCKET FORSKTGT lossa munstycket eller slangens andkoppling och lata trycket avlastas gradvis for att darefter montera bort dem helt. Nu kan munstycke och slang rengoras. FARA VD FELAKTG ANVANDNNG AV UTRUST NNGEN Allmanna Sakerhetsanvisningar All felaktig anvandning av sprututrustningen ell er till behoren, som overskridande avarbetstrycket, andring av delar, anvandning av icke forenliga kemikalier eller farger eller anvandning av slitna eller skadade delar kan medfora att des5a brister eller sprangs och detta kan.resultera i allvarliga kroppskador, eldsvada, explosion eller annan skada pei egendom. Andra eller modifiera ALDRG nagon del av denna sprututrustning. Detta kan innebara att utrustningen far felaktig funkti on. KONTROLLERA all sprlltutrustning regelbundet och reparera eller byt ut slitna eller skadade delar omedelbart. Systemtryck Denna pump kan utveckla ett MAXMALT ARBETSTRYCK av 66 bar vid 6,6 bar MAX- MALT NKOMMANDE LUFTTRYCK. OVERSKRD ALDRG 6,6 bar lufttryck till pumpen. Kontrollera att alla tillbehor klarar maxirnala luft- och arbetstryck i detta system. Overskrid heller ALDRG det angivna maximala arbetstrycket for samtl iga ingaende komponenter eller tillbehor i systemet. Vatskors lamplighet SE TLL att alla farger och losningsmedel ar lampliga for delarna i kontakt med vatskan enligt TEKNSKA DATA pa sista sidan. En lista over konstruktionsmaterialets kemiska resistens och feller fargleverantorens information ger besked om detta.

4 4 FARGSLANG - sakerhet Farg innesluten i en slang under hogt tryck kan anses vara en potentiell fara. am slangen borjar lacka, exploderar eller brister pa grund av slitage, skada eller misskotsel, kan den uppkomna fargstralen under detta hoga tryck fororsaka en intrangningsskada eller andra allvarliga kroppsskador. ALLA ANSLUTNNGAR FOR FARGEN SKALL TATAS ORDENTLGT FORE ANVANDNNG. Farg under hogt tryck kan lacka i form av en skarp strale och fororsaka intrangningsskador. Anvand ALDRG en skadad slang. Fore sprutning skall hela slangen kontrolleras betraffande skador, lackage, notning och slangkopplingar. am det ar nagot fel pa slangen skall den omedelbart bytas. FORSOK NTE byta kopplingar eller laga en fargslang for hogtryck med tejp. ORA NTE i slangen for att forflytta sprututrustningen. Anvand inte farger eller losningsmedel som inte ar lampliga for innertuben och ytterholjet pa slangen. UTSATT bnte slangen for hogre temperatur an 82 C. Kontroll av slangens jordforbindelse Ordentlig elektrisk jordning av fargslangen ar av storsta vikt for att halla hela sprututrustningen jordad. Kontrollera hydraulslangens och fargslangens motstand med intervaller. am fargslangen inte har maximalt motstand tryckt pa slangen, skall slangleverantoren kontaktas for uppgift om motstandet. Anvand en motstandsmatare for att mat a motstandet. am motstandet ligger utanfor det rekommenderade omradet skall slangen omedelbart bytas ut. En icke jordad eller daligt jordad fargslang ar en potentiell fara. For egen sakerhet, las anvisningarna under ELD- ELLER EX- PLOSONSFARA. FARA MED RORLGA DELAR Rorliga delar kan nypa eller allvarligt skada fingrar eller andra kroppsdelar. VDROR NTE rorliga delar vid uppstartning eller nar utrustningen ar i drift. Sla ifran kraftkallan och avlasta trycket enligt Anvisningar for tryckavlastning pa sid 3 innan nagon service utfors pa sprututrustningen for att forhindra att pumpen gor nagot extra pumpslag.

5 5 ELD- ELLER EXPLOSONSFARA Statisk elektrieitet alstras av flodeshastigheten pa fargen genom pump, slang oeh sprutpistol. Om inte varje del av utrustningen ar ordentligt jordad, kan gnistbildning ske oeh utrustningen kan utgiira en fara. Gnistbildning kan oeksii. ske nar stiekkontakten pluggas i eller ur natspanningen. Gnistor kan antanda angor fran losningsmedel, den farg som sprutas, dammpartiklar oeh andra lattantandliga substanser, vilken kan fororsaka brand eller explosion oeh resultera i allvarliga kroppsskador oeh skador pa fastighet oeh egendom. Plugga inte i eller ur nagon kontakt till natspanningen i sprutzonen, om den allra minsta risk finns att losningsmedelsang~r i luften kan antandas. Om man marker nagon som helst gnista eller kanner en liten stat SKALL MAN SLUTA SPRUTA OMEDELBART. Kontrollera att hela systemet ar ordentligt jordat. Borja inte spruta igen -fiirran felet ar atgardat. -- Jordning For att minska risken for statisk gnistbildning skall sprututrustning i sprutzonen jordas. KONTROLLERA alltid de lokala elektriska bestammelserna oeh sprututrustningens separata skotselinstruktion for detaljerade jordningsforeskrifter. SE TLL att systemet ar anslutet till en ordentlig jordforbindelse. 1. Pumpen: Anvand en jordlina med klammer som visas i fig Luftslangar: Anvand endast jordade luftslangar. 3. Fargslangar: Anvand endast jordade fargslangar. 4. Luftkompressor: Jordas enligt tillverkarens rekommendati oner Sprutpistal: Jordas genom anslutning till en riktigt jordad fargslang oeh pump. 6. Materialbehii.llare: Jordas enligt lokala bestammelser. 7. Objektet sam sprutas: Jordas enligt lokala bestammelser. 8. A77a 7osningsmede7sbeM77are jordas enligt lokala bestammelser. Anvand endast meta77beha71are som ar elektriskt ledande. Plaeera inte behallaren pa en ieke ledande yta, t ex papper eller masonit som avbryter jordningskontinuiteten. 9. For att bemj17 a jordningskontinuiteten vid spo7ning eller tryekav7astning skall man alltid halla en metalldel av pistolen/ventilen mot en jordad meta" bemll are oeh sedan tryeka av pistolen/ventilen. For att jorda pumpen, lossa jordskruvens lasmutter (Wl oeh b~ieka (Xl. Anslut enaanden pa 1,5 mm jordledning (V) i sparet (Zl oeh dra at lasmuttern ordentligt. Se fig 1. Anslut den andra anden pa jordledningen med hjalp av en klammer till riktig jord. Fig 1 Sakerhet vid skoljning oeh rengorlng Fore skoljning, se till att hela systemet oeh spillburken ar ordentligt jordade. Se Jordning enligt ovan. Folj Anvisningarna for tryckavlastning pa sid 3 oeh ta bort munstyeket fran sprutpistolen. Anvand alltid lagsta m5jliga fargtryek oeh behall kontakten metall mot metall mellan pistolen och den jordade metallburken under renspolningen for att minska risken for intrangningsskador, gnistbildning pa grund av statisk elektrieitet oeh stank. y w

6 6 OBS! Se till att all driftpersonal laser denna bruksanvisning och andra anvisningar som medlevereras komponenter och tillbehor innan utrustningen tas i drift. Siffror och bokstaver inom parentes hanvisar till reservdelslistor och fig 1-5. Den typiska installationen som visas i fig 2 och 3 ar enbart exempel for val av erforderliga delar och extra tillbeh~r. Kontakta din Graco distributor for assistans vid design av ett system som passar ditt behov. Tillbehor som namns i texten visas pa sidan 17. NSTALLATON NSTALLATON AV BURKMONTERAD UTRUST- NNG (se fig 2) Placera burklocket (206) pa burken _ (204) och drag at de tre vingskruvarna (207). Fast plattan (205) for 2" pumphallaren pa burklocket med hjalp av de tva skruvarna (203). Skruva in nippeln (208) i pumpens bottenventil. Sank ned pumpen (A) genom plattan (205) och locket in i burken, sa att nippeln (208) nar 10 mm fran botten pa burken. Skruva (205) sa att pumpen sitter stadigt. Se "nstallation - Alla modeller" for slutmontaget. Typisk nstallation: Burkmonterad utrustning A Pump B Tryckluftregulator for pumpen C Tryckluftregulator for pistolen D Luftfil ter E Luftledning F Avluftande luftkran G Draneringsventil for farg A H Sprutpistol AA " pumphall are 205 Fastpl atta Burklock 207 Vingskruv 401 Fargslang 402 Fargfilter in-line 403 Luftslang 503 Snabbkoppling for luft 506 Sakerhetsventil H 205 E o B C Fig 2 G 401

7 7 NSTALLATON AV VAGGMONTERAD UTRUSTNNG (se fig 3) Satt fast fastplattan (306) pa vaggkonsolen med hjalp av de tva skruvarna (303) och muttrarna (304). Montera vaggkonsolen (305) 1,5 mover golvet. Se anvisningarna for vaggkonsolen. Se till att vaggen ar stark nog for att taupp belastningen av pump med farg och slangsatsen och den pafrestning som uppstar nar utrustningen ar i drift. Sank ned pumpen (A) genom plattan och vaggkonsolen. Skruva fast pumpens 2" hallare (18) i plattan (306). Montera sugslangen med sugroret (307) pumpens bottenventil. Se installation - Alla modeller for slutmontaget. Typisk installation: Vaggmonterad utrustning A Pump B Tryckluftregulator for pumpen C Tryckluftregulator for pistolen D Luftfil ter E Luftledning F Avluftande luftkran G Draneringsventil for farg H Sprutp i sto 1 AA 2000 A 18 2" pumphall are Vaggkonsol 306 Fastplatta 307 Sugslang med sugror 401 Fargslang 402 Fargfilter in-line 403 Luftsl ang 503 Snabbkoppling for luft Sakerhetsvent il E o B H Fig 3

8 8 NSTALLATON - ALLA MOD ELLER (5e fig 2 och 3) OBS! For att forhindra farliga koncentrationer av giftiga och/eller eldfarliga angor, skall sprutning endast ske i ordentligt ventilerade sprutboxar. SPRUTA ALDRG ANNAT AN NAR UTSUGNNGS- FLAKTEN AR DRFT. Regulatorsatsen for tryckluft Regulatorsatsen for tryckluft ar en prefabricerad enhet, som bestar av nedanstaende detaljer: forinstalld sakerhetsventil (506), som forhindrar att utrustningens maximerade arbetstryck overskrides, genom att den automatiskt oppnar nar ingaende lufttryck till pumpen overstiger 6,6 bar tryckluftregulator (B) for att reglera lufttrycket till pumpen (A), likasa en regulator (C) for att reglera lufttrycket till sprutpistolen (H). insticksnippel (502) och snabbkoppling (503) for att ansluta luft till regulatorsatsen nipplar Anslut pumpens tryckluftregulator (B) till pumpens luftintag. Anvand denna regulator for att reglera pumphastigheten och fargtrycket. Luftintaget till regulatorsatsen bestar av en snabbkoppling (503) och en insticksnippel (502). Tag isar snabbkopplingen fran insticksnippeln och skruva fast den pa luftslangen, men anslut den inte till insticksnippeln annu. Tillbehor Montera ett luftfilter (D) pa luftledningen (E) for att avlagsna smuts och vatten fran tryckluften till pumpen och pistolen. Efter pumpens regulator (B) installeras en avluftande luftkran (F) med nodvandiga nipplar. Pa pumpens uttag monteras ett T-ror med en draneringskran for fargen. OBS! Tva tillbehor erfordras i systemet, en avluftande luftkran (F) och en draneringsventil for fargen (G). Dessa tillbehor minskar risken for allvarliga kroppsskador sasom intrangningsskador, stank pa huden eller i ogonen, eller skador fororsakade av rorliga delar vid underhall eller service pa pumpen. Den avluftande luftkranen avlastar luften som ar innestangd mellan denna ventil och pumpen efter det att luften stangts avo nnestangd luft kan fororsaka att pumpen gar ett oavsiktligt pumpslag. nstallera luftkranen nara pumpen. Draneringskranen for fargen hjalper till att avlasta fargtrycket i pumpen, fargslangen och pistolen. Att trycka av pistolen for att avlasta fargtrycket kan vara otillrackligt. Anslutning av fargslang och pistol Slangsatsen bestar av pistolens luftoch fargslangar. Fargslangen har ett in-line fargfilter (402) i pistolanden. Anslut den utvandiga slangkopplingen pa luftslangen (403) till pistolregulatorns (C) unionkoppl ing 1/4" NPSM(f) och anslut den invandiga slangkopplingen till pistol ens (H) luftintag i handtaget. Anslut fargslangens (401) utvandiga koppling till pumputtaget och den invandiga kopplingen till fargfiltret och pistolens fargintag. Satt inte in munstycket i pistolen annu. JORDNNG OBS! nnan pumpen tas i drift skall utrustningen jordas enligt anvisningarna ELD- OCH EXPLOSONSFARA och Jordning pa sidan 5.

9 9 Anvisningar for tryckavlastning For att minska risken for allvarl ig kroppsskada, som intrangningsskada, stank i ogon eller pa hud och skada orsakad av rorliga delar, skall alltid dessa anvisningar foljas nar pumpen stangs av, vid kontroll eller service av nagon del av utrustningen, vid installation e11er byte av sprutmunstycke och narhe1st sprutningen stoppas. 1 Las sprutpistolens sakerhetssparr 2 Stang av luftti11forseln till pumpen 3 Stang den avluftande luftkranen (som maste inga i systemet) 4 Frigor pisto1ens sakerhetssparr 5 Hall en meta11de1 av pistolen stadigt mot en jordad metal1behallare och tryck av for att avlasta fargtrycket. 6 Las sprutpisto1ens sakerhetssparr igen 7 Oppna pumpens avtappningsventil (maste inga i systemet) och hall en beha11are i beredskap for att ta emot dranaget. 8 Lamna avtappningsventilen oppen tills sprutningen ska1l piiborjas igen. Om man misstanker att sprutmunstycke e77er s7ang ar ti77tappt e77er att fargtrycket inte ar he7t av7astat trots ovanstaende atgarder ska71 man MYCKET LANGSAMT 10ssa munstycksskyddet e11er slangens andkopp1ing och lata trycket avlastas gradvis for att darefter montera bort dem helt. Nu kan munstycke och slang rengoras. OBS! For sakerhets skull, se till att all driftpersonal har last och begrundat al1a sakerhetsanvisningar innan utrustningen tagits i drift. DRFT Spolning av pumpen fore anvandning Spola igenom pumpen innan den tas i drift. Pump en ar testad med en tunn olja som finns kvar i pumpen som korrosionsskydd. For att forhindra att fargen fororenas ska11 pumpen spolas med ett 1ampligt 16sningsmede1 innan den tas i dri ft. OBS! nnan renspolningen, se till att hela systemet och spi1lburken ar ordent1igt jordade. Se anvisningarna for Jordning pa sidan 5. Fo1j Anvisningarna for Tryckavlastning bredvid och tag bort munstycket fran pistolen. Anvand alltid lagsta moj1 iga tryck, hall ordentlig kontakt metall mot metall mellan pistol och spillburken under spo1ningen for att minska risken for intrangningsskador, gnistor fororsakade av statisk e1ektricitet och stank i ogonen ell er pa huden. Uppstart och injustering av pumpen Se till att de tva tryckluftregu1atorerna (507) och den avluftande luftkranen ar stangda. SATT NTE N MUNSTYCKET ANNU. Ans1ut snabbkopplingen for luft (503) till insticksnippeln (502). Oppna den av1uftande luftkranen (D). Hall pisto1en med meta11 mot meta11 kontakt med insidan av den jordade spi11burken och tryck av pistolen. Oppna sakta pumpens tryckluftregulator tills pump en startar. lat pumpen sakta ga tills 1uften ar evakuerad fran fargs1angen. Slapp avtryckaren och las pisto1ens sakerhetssparr, pump en stannar mot fargtrycket. Nar pumpen och slangen ar fyllda med farg och med til1rackligt lufttryck och volym, sa startar och stannar pumpen nar pistolen oppnas och stangs. Folj Anvisningarna for Tryckav1astning till vanster och satt in munstycket i pistolen.

10 10 Up pst art och ;njuster;ng av pumpen (forts) Anvand pumpens tryckluftregulator for att reglera pumphastigheten och fargtrycket. Anvand alltid lagsta m5jliga fargtryck for att uppna onskat resultat. Hogre ryck kan f5rorsaka onodigt slitage pa packningar och munstycken. Hall packningsmuttern/smorjkoppen (114) till half ten fylld med TSL olja for att smorja halspackningarna och f5rlanga deras livslangd. Kontrollera atdragningen av packningsmuttern varje vecka. Packningsmuttern skall dras sa hart att det forhindrar lackage - inte hardare. Folj al1tid Anvisn;ngarna for Tryckavlastning innan packningsmuttern justeras. Lat aldrig pumpen ga torr pa fargo En torr pump accellererar snabbt till hog pumphastighet, vilket skadar packningarna. Om pumpen gar for snabbt, stanna den omedelbart och kontrollera fargbehallaren. Om burken ar tom och luft har pumpats.in i ledningarna, sa skall farg fyllas pa och systemet fyllas upp med fargen. Se t i 11 att all 1 uft pumpasur systemet eller spola systemet som beskrives i avsnittet "Avstangning och skotsel" nedan. Avstangning och skotsel Folj alltid Anv;sn;ngarna for Tryckavlastning narhelst pumpen stangs avo Stann a pumpen i sitt nedre pumpslag for att f5rhindra att farg torkar pa kolvstangen som finns utanf5r pumphuset och skadar halspackningarna. Spola alltid igenom pumpen med ett liimpligt 10sningsmedel sa att inte farg kan torka pa kolvstangen vid langre uppehall. Om vattenbaserad farg anvandes skall fargtillverkarens rekommendationer for genomspolning, och sm5rjmedel for packningarna beaktas. Oftast bar en alkohol anvandas! OBS! Pa grund av det dranerande satet i bottenventilen (102) sa stannar denna pump endast i uppatgaende pumpslag.

11 11 FELSHKNNGSSCHEMA OBS Kontrollera alla andra yttre orsaker innan pumpen demonteras. FHLJ NOGA ANVSNNGARNA FHR TRYCKAVLASTNNG - -'-_~... ' ~ ~~_~..::.;~_...;.=..;;:;..;._'.:.:.. n_ PROBLEM ORSAK ATGiiRD ~ "-...;.-----~~-~-:;~..;;----~-; Pumpen fungerar inte alls Packningsmuttern for hart atdragen Smutsig eller sliten luftmotor Otillracklig lufttillfbrsel leller igensatt luftledning gensatt fargledning pistol eller munstycke Torkad farg pa kolvstangen Lossa. Drag at en bart sa hart att inte lackage uppsur. RengBr, utfbr service se " luka eller rengbr RengBr Demontera och rengbr ~ ~--~ Pump en fungerar men lag kapacitet i bada pumpslagen --""~ Pumpen fungerar men lag kapacitet i nedatgaende pumpslag gensatt fargslang, pistol leller munstycke Otillracklig lufttillforsel leller igensatt luftledning Tom fargbehallare Sliten eller skadad ko 1 vpackn i ngr ~ - "_.::: ~ Sliten eller skadad kolv- packning.. Oppen eller sliten botten- vent il.l.~ Rengor laka eller rengor Fyll pa Byt _ Byt Rengor och utfbr service ~-----.:...~ Pumpen fungerar men lag kapacitet i uppatgaende pumpslag ~----=--- Oregelbunden eller accellererad gang Sliten eller skadad kolv- packning Oppen e1ler sliten botten- ventil Byt Reng5r cch utfbr service,;..;.... _.; =;...r.;;.. :... - Tom fargbehallare Trasig fjader i luftmotcrn Sliten eller skadad kclvpackning Dppen eller sliten bot ten vent il Dppen eller sliten kolv- ventil Fyll pa Utfor service se UtfBr service Reng6r cch utfor service RengBr och utf5r service

12 12 REPARATON 1. Vid service av luftmatarn skall pumpdelen skiljas fran luftmatarn sam beskrives nedan ach skotselinstruktianen for luftmatarn Det finns en reparatianssats for pumpdelen att tillga Delarna sam ingar i satsen ar*utmarkta med en asterisk, ex (103 ). For basta resultat skall alla delar i satsen anvandas, aven am de gamla delarna ser bra ut. Smorj packningarna med TSL-olja innan de manteras. SERVCE PA PUMPDELEN (se fig 4 ach 5) 1. Spola igenom pumpen och stanna den i sitt nedre pumpslag. 2. nnan service utfores skall Anvisningarna for Tryekavlastning pa sid 8 foljas. 3. Lassa luft- oeh fargslangarna. Skruva bart 2" pumphallaren (18) och pumpen. Lassa skruven (16) ach tag bart 2" pumphallaren fran pumpen. 4. Tag bart de tre lasmuttrarna (4) ach skruva bart de tre stagstangerna (3). Se fig Tag bart klipset (6) och pinnen (5) fran kopplingen (115) i luftmatarn (1). Skruva bart kapplingen fran luftmatarn. Drag luftmatorn (1) av pumpdelen (2). 4 DRAG AT NED ETT MOMENT AV 13,5-20Nm SERVCE 6. Hall pumpen upp och ned oeh skruva bart battenventilen (102) fran pumpeyl indern (101). (Se fig 5). Tag bort kulstyrningen (105). Tag_bart kulstyrningen (105), kulan (104) aeh stappinnen (106) fran eylindern, se till att dessa inte faller ut. Tag bart packningen (103). Reng6r alla delar oeh kontrolleras efter slitage eller skador. Kontrollera kulan oeh satet efter skadar. 7. Lassa men tag inte bort paekningsmuttern (114). Skruva bart kapplingen (115) fran kolvstangen (107) oeh tryek ned kolvstangen tills den kommer ut ur batten pa eylindern (101). Drag ut kolvstangen ur botten pa cylindern. 8. Skruva bort kalven (108) fran kolvstangen (107). Lossa kalvmuttern (111) aeh tag bart packningen (121). Tag bart pinnen (109) fran kalven (121). Rengor oeh kontrallera alla delar efter slitage oeh skadar. 9. Skruva bart cylindern (101) fran pumphuset (113). Kantrallera ytan pa cylinderns insida ach kalvstangens utsida efter repar sam kan skada packningarna. Tag bart ach kantrallera O-ringen (112). 10. Skruva bart packningsmuttern (114) ach tag bart halspackningarna fran pumphuset (113). Rengor ach kantrallera alla delar efter slitage ach skador. /l Fig 4 3 ANvAND lasvatska PA GANGORNA L/ 16

13 Atermontera nya halspackningar i pumphuset (113) en i sander med V- packningarnas lappar yanda nedat enligt nedan, hangland (118*), en V-packning i UHMW polyetylen (120*, en V-packning i PTFE (119*), en V-packning i UHMW polyetylen (120*) och hongland (117*). Fetta in packningsmutterns (114) gang~r och satt tillbaka den i pumphuset, se fig Satt tillbaka kulan (110) i kolven (108). Pressa in stoppinnen (109) i kolvens hal par sa att den inte sticker ut ur kolven. Anvand lasvatska pa kolvstangens (107) gangor och skruva fast kolven (108) pa kolvstangen. Drag at med ett moment av 20,3-27 Nm. 13. nstallera kolvpackningen (121*) pa kolven (108). Anvand lasvatska pa kolvens gangor (108) ochskruva fast kolvmuttern (ll) pa kolven. Drag at med ett moment av 20,3-27Nm 14. Fetta in O-ringen (112) och satt in den i pumphuset (113). Fetta in cylinderns gangor (101) och skruva fast den i pumphuset. Drag at med ett moment av Nm. Tryck upp kolvstangen (107) i cylindern fran botten tills den syns ovanfor packningsmuttern (114). 15. Anvand lasvatska pa kolvstangens gangor (107) och skruva fast kopplingen (115) pa kolvstangen. Drag at med ett moment av 20,3-27 Nm. 16. Drag at packningsmuttern (114) med ett moment av Nm. 17. nstallerapiol1en (T06fi kul styrningen (105) och for in kulstyrningen i pumpcylindern sa att pinnen hamnar pa ovre delen. 18. Satt fast tatningen (103*) pa bottenventilen (102). Placera kulan (104) pa bottenventilens sate och skruva in bottenventilen i pumpcylindern. Drag at med ett moment av Nm. 19. Skruva in kopplingen (115) i luftmotorn (). Styr upp halen och sakra med pinnen (5) och klipset (6), se fig Anvand lasvatska pa stagstangernas gangor (3) och skruva fast stagstangerna i pumphuset (113). Montera luftmotorn (1) pa stagstangerna (3). Skruva pa lasmuttrarna (4) pa stagstangerna utan att dra at. 21. Atermontera 2" pumphall aren (18) pa pumpen. Sank ned pump en i fastplattan,~ drag fast i konsol eller lock. 22. Anslut luft- och fargslangar till pumpen. Atermontera jordledningen om den togs bort under service. 23. Lat pumpen ga sakta for att kontrollera centreringen med stagstangerna och drag at lasmuttrarna (4) med ett moment av 13,5-20 Nm. ANVAND 115 LAsvATSKA ~." DRAG AT NED.~ ~"' ETT MOMENT AV 20,3-27 Nm n 112 FETTA N GANG- ~/ 107 ~ ORNA OCH DRAG \t:jl AT MED ETT MO- ~ MENT AV 34-40Nm~ 114 ~ FETTA N GANG-... -~ ANV~ND ORMA OCH DRAG ~101 LASVATSKA AT MED ETT MO- MENT AV 34-40Nm CO) / "117 "-',/ DRAG AT MED '- "120 ~." 20,3-27 Nm 109 '119~ ~ ANVAND,~/ ~ LASVlTSKA - '120 V-PACK- 121" '118~'" m~~:n ~N_ ~ '" ~ DES KEDAT ~ '" 111 ~106. r.. DRAG AT NED "'0' / ~ ),ETT MOMENT AV <{, ~ ,3-27 NM ~ «t ~ ~:~:. '-./C!3 Fi 9 5 " / 102 \.../ DRAG AT MED ETT MOMENT AV 3/1-40 Nm

14 14 Modell Serie A Pump nk1 pos.nr 1-19 RESERVDELRTNNG OCH RESERVDELSLSTA 13! 2 ANVAND 3 LASVATSKA V U - 16 POS DET.NR BENAMNNG ANT LUFTMOTOR i nk1 1 pos.nr 13 (se ) PUMPOEL (se sid 15) STAGSTANG LAsMUTTER nylon M8xl, PNNE KLPS VARNNGSSKYLT VARNNGSSKYLT SKRUV M8xl,25 t=35 mm FASTPLATTA " PUMPHALLARE UNONKOPPLNG 1 1/4" NPT(m)xl/4"NPSM(f) ANDRNGSSATS FOR ATT ANORA PUMP till en burkmonterad utrustning: Burkmonteringssats (se pos.nr 202 pit sid 16 for deta1jer) Tryck1uftregu1atorsats (se sid 16) Slangsats (se sid 16) AA 2000 Sprutpistol ANDRNGSSATS FOR ATT ANORA PUMP till en vaggmonterad utrustning: Vaggmonteringssats (se pos.nr 302 pit sid 17 for deta1jer) Tryck1uftregulatorsats (se sid 18) Slangsats (se sid 18) AA 2000 Sprutpistol

15 15 Modell Serie A Pump nkl pos.nr ANVlND lasvltska ~DRAGATHED ',' "' ETT HOENT AV '.",." Nm n 112 FETTA N GANG-' ~ 107 ORNA OCH DRAG-" AT HED ETT HO- HENT AV 34-40Nm 114 FETTA N GJlNG- AHVND ORMA OCH DRAG 101 LAsVTSKA AT HED ETT HO- HENT AV 34-40Nm RESERVDELRTNNG OCH RESERVDELSLSTA t8 '117 DRAG AT MED.-J /110 ::~:~~ g:~~~, cr /'" '120~~ V-PACK- 121" '118 NNGARNAS G'1l / lllppar VN CV ~ ~ DES NEDAT ~ 111 ~&;106 DRAG AT HED ':{P3 / ~ ETT MOMENT AV ~ '9" r".. Q::: "" t ~ 103'.- / 102 '--./ DRAG AT MED ETT MOMENT AV Nm POS DET.NR BENAMNNG ANT CYLNDER BOTTENVENTL * TATNNG, acetalplast ** KULA 1/2" dia KULSTYRNNG STOPPNNE KOLVSTANG KOLV LASPNNE ** KULA 5/16" KOLVMUTTER ** O-RNG, buna-n PUMPHUS PACKNNGSMUTTER KOPPLNG * HONG LAND * HANGLAND * V-PACKNNG, PTFE * V-PACKNNG, UHMW 2 polyetylen * KOLVPACKNNG, UHMW 1 polyetylen * ngar i reparationssats ** Rekommenderade reservdelar for lager Reparationssats bestaende av: (maste bestallas separat) Pos nr Anta

16 16 Modell Burkrnonterad utrustning nkl pos.nr RESERVDELRTNNG OCH RESERVDELSLSTA POS.NR 202 BURKMONTERNGSSATS NKL POS.NR / ~ POS DET.NR BENAMNNG PUMP (se sid 14) BURKMONTERNGSSATS inkl pos.nr SKRUV 1/4"-20 UNC x 16mm BURK FASTPLATTA LOCK ANT POS DET.NR BENAMNNG ANT VNGSKRUV 5/16" UNC 3 x 25 mm 208 lo-044 NPPEL 3/8" 1=127 mm TRYCKLUFTREGULATORSATS 1 (se sid 18) SLANGSATS (se sid 18) 1 2l AA 2000 sprutpistol MUNSTYCKE 1

17 17 Modell Vaggmonterad utrustning nk1 pos.nr RESERVDELRTNNG OCH RESERVDELSLSTA 308 1\ POS.NR 302 VAGGMONTERNGS- SATS NKL POS.NR / ~ U \ 307 POS DET.NR BENMNNG PUMP (se sid 14) VAGGMONTERNGSSATS ink1 pos.nr SKRUV 1/4"-20 UNC x 16mm MUTTER 1/4" UNC VGGKONSOL (se ) ANT POS DET.NR BENMNNG ANT FASTPLATTA SUGSLANG MED SUGROR 1 3/8" TRYCKLUFTREGULATORSATS 1 (se sid 18) SLANGSATS (se sid 18) AA 2000 sprutpisto MUNSTYCKE 1

18 18 RESERVDELSRTNNG OCH RESERVDELSLSTA POS DET.NR BENAMNNG ANT FARGSlANG 3/16" nylon 1 med koppl ingar 1/4"NPSM(f) 7,5 m liingd FARGFlTER, in-line 1 (100 mesh) 1/4"NPSM(m} 401 x 1/4" NPSM(f} luftslang 1/4" nylon 1 mild kopp 1 i ngar 1/4"NPSM(f} 7,5 m liingd NPPEl 1/4" NPT 1 x 1/4" NPSM STRAPS NPPEL 3/8" NPT 1 x 1/4" NPSM 402~ Tryckluftregulatorsats POS DE.NR BENAMNNG ANT nkl pos.nr KORSROR 1/4" NPT(f} NSTCKSNPPEL 1 1/4" NPT(nl} SNABBKOPPLNG NPPEl 1/4" NPT 2 x 1/8" NPT NPPEL SAKERHETSVENTl TRYCKLUFTREGULATOR bar regleromrade 1/8" NPT(f} in- och utlopp MANOMETER 0-9 bar UNONKOPPLNG 1 1/8" NPT(m} x 1/4" NPSM(f} 503 ~'"

19 19 TLLBEHOR (bestalls separat) JORDKlAMMER JORDLEDNNG ,5 m langd, 1,5 mm LUFTFLTER ,5 bar MAX ARBETSTRYCK 112" NPT in- och ut70pp AVLUFTANDE luftkran bar MAX ARBETSTRYCK Avlastar innestangd luft mellan pumpens luftintag och denna kran nar denna ar stangd. 1/2" NPT (m x f) in- och utlopp NPPlAR /8" NPT(m) x 1/4" NPT(f) /4" NPT(m) x 1/2" NPT(f) /2" NPT(m) x 1/4" NPT(f) /4" NPT(m) x 1/4" NPSM(m) DRANERNGSKRAN FOR F~RG bar MAXMALT ARBETSTRYCK Avlastar fargtrycket i slang och pistol 3/8" NPT(m) TSl-OlJA for smorjning av halspackningarna ; smorjkoppen , ,8 1 HJUlSATS for 20 1 burk OMRORARE for 20 1 burk 1/4 hk luftdriven. Erfordrar f61jande monteringsdetaljer (maste bestallas separat) : Luftslang, 1/4" inv. dia Buna-N kopplingar 1/8" NPT(m) 1=450 mm T-riir 1/4" NPT(f) Bussning 1/4"NPT(m) xl/8"npt(f) Nippel 1/4"NPT(m) xl/4"npt(m) SUGROR TLL PUMP for fat MONTERNGSSATS for fat Fiir montage i fat med 2" sprund erfordras fo1jande de1er: :1 Standard pump Forlangningsr5r Tryckluftregulatorsats Slangsats_ AA 2000 sprutpistol Munstycke MONTERNGSSATS for fat For montage i iippet fat erfordras foljande de1ar: :1 Standard pump Lock Fastplatta Skruv 2 st Fiir1angningsr6r Tryckluftregulatorsats Slangsats AA 2000 sprutpistol Munstycke AA 2000 SPRUTPSTOL bar MAXMALT ARBETSTRYCK NPPlAR /8" NPT(m) x 3/8" NPT(m) 1 " 100 m T-ror 3/8" NPT(f) MUNSTYCKE savida inte annat munstycke onskas

20 20 DMENSONSRTNNG 1/4" NPSM luftintag 685 mm (27 n.) 80 mm (3.15 in.) dia. 3/8" NPT(f) Urguttag 200mm (7.9 in.) 3/8" NPT(f) fargintag Vikt: 4.5 kg

21 21 FLliDESDAGRAM UTGAENDE FARGTRYCK - svart kurva luftf6rbruknng - gr~ kurva =-:: u >- a: - <! a: :co: LL. bar psi pumpslag per minut psi ~' 6.6 bar 70 psi "'<bar 40 psi ~ar "-- "<,.,.. " : r i '...,,~i.::,.,.;:',.',t/,:". 1./. '-.i'(: '../....,...,,:;::' 195 psi,::,/ 6.6 bar".. l...,.','..{" <,,:/" 70 psi 4.9 bar T' 40 psi 2.8 bar...,...,:,..,...,...,.',,',," scfm m3( min gpm liter min o o F L i D E (SAE 10 MOTOR OLJA) For att finna utg!ende fargtryek bar vid ett speeiellt fargflode l/min och ing~ende lufttryek bar: 1. S5k upp on skat flode langd flodesaxeln p! diagrammet. 2. F6lj den vertikala linjen tills den skar den Bnskade kurvan for utg~ende fargtryek (svart). F6lj en linje ut till vanster, las av utgaende fargtryek. For att finna luftforbrukningen m 3 /min vid ett speeiellt fargflode l/min oeh ing~ende lufttryek: 1. S6k upp anskat flode langs flodesaxeln p! diagrammet. 2. Falj den vertikala linjen tills den skar den 6nskade kurvan for luftfarbrukningen (gra). F5lj en linje ut till hoger, las av luftforbrukningen.

22 TEKNSKA DATA Maximalt arbetstryck.... Maximalt ingaende lufttryck.... Minimalt ingaende lufttryck.... Tryckfarha 11 ande.... Maximalt rekommenderad pumphastighet per minut.... Luftfarbrukning Luft i ntag.... Farguttag Fargi ntag.... Delar i kontakt med fargen bar 6,6 bar 1,7 bar 10: pumpslag 1,9 1 farg per minut 0,1 m 3 /min vid 60 pumpslag per minut (,ll/min) och 4,8 bar ingaende lufttryckflade 1/4" NPSM(f) 3/8" NPT (f) 3/8" NPT(f) rostfr~tt stal, krom, acetalplast, PTFE, UHMW polyetylen, Buna-N GARANT GRACO NC. garanterar att all utrustning som tillverkats av faretaget och bar dess namn ar fri fran fel i material och tillverkning under normal anvandning och skatsel. Garantin galler for den ursprunglige kaparen under en tid av 12 manader fran inkapsdagen, och den galler endast om utrustningen installeras och anvands i enlighet med fabrikens rekommendationer. Garantin omfattar inte skador eller slitage som vallats av felaktig anvandning, slitskador, korrosion, farsummelse, olyckor, felaktig installation eller ingrepp som paverkar den normala funktionen. For den handelse nagra fel konstateras pa GRACO utrustning som levererats inom den ovan namnda 12-manadersperioden, kommer den auktoriserade GRACO distributaren som levererat utrustningen att gratis reparera eller byta ut sadana felaktiga delar, om de sands in med betald frakt till fabriken eller den auktoriserade GRACO distributaren, och det vid GRACO NC's kontroll visar sig att det verkligen fareligger fel i material eller tillverkning. Om alltsa ett material eller tillverkningsfel konstaterats, kommer detta att avhjalpas och delen returneras med betald frakt inom Sverige. Om undersakningen visar att det inte fareligger nagot fel i material eller arbete, kommer reparationen att utfaras till rimlig kostnad. Fran andra hall kapta enheter, som ingar i utrustningen fran GRACO, har sina tillverkares normala garantier. denna utrustning anvanda kemikalier och vatskor, varken tillverkas eller saljes av oss. Vi ar darfor icke ansvariga for deras egenskaper. Pa grund av den stora mangfald material, sasom t ex farger, lacker och losningsmedel, och pa grund av olika reaktionsbeteende bar kaparen och anvandaren av denna utrustning, fran materialtillverkaren, inhamta samtliga med hanteringen av vederborandes speciella material sammanhangande fakta, aven sa vitt galler kontakt mellan materialet ifraga och de i utrustningen anvanda tatningarna och metallerna. Vi papekar uttryckligen att halogeniserade kolvaten i kontakt med aluminium och galvaniserade delar, som kan finnas i utrustningen, under vissafarhallanden (beroende av tryck, temperatur och koncentration) kan reagera med explosion som faljd. Narmare uppgifter skall inhamtas hos materialtillverkaren. Tankbara risker genom giftiga sprutdimmor, eld, explosion, reaktionstider efter blandning och toxisk effekt hos bearbetat material eller des$ komponenter betraffande manniskor och djur samt vaxter, bar diskuteras och tagas hansyn till. Denna garanti ar exklusiv och ersatter alla andra garantier (skriftliga, muntliga ell er underforstadda) i nkl usi ve garanti-er om sal jbarhet i andra avseenden an vad som angivits har ovan, och garanti for lampl ighet for ett speciellt andamal. Med undantag for vad sam sagts har ovan avvisar vi uttryckligen alla former av krav grundade pa direkta eller indirekta skador eller farluster.