ARKITEKTUR 1(25) Version 0.13 Datum Diarienr / Arkitektur för Geodataportalen v2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARKITEKTUR 1(25) Version 0.13 Datum Diarienr 109-2011/572 2010-02-16 Arkitektur för Geodataportalen v2.0"

Transkript

1 ARKITEKTUR 1(25) Arkitektur för Geodataportalen v2.0

2 ARKITEKTUR 2(25) Innehållsförteckning 1 Dokumenthistorik Inledning System Arkitektur Introduktion Applikationslagret Tjänstelager Datalager Användningsfallsvy Webbpubliceringssystem Integrerad sök- och kartkomponent SDI Säkerhetssystem Övervakningssystem Betalsystem Ickefunktionella krav Fysisk vy Geodata.se Sök- och kartkomponent Publiceringsmotorn Övervakare GeoRM Externa tjänster Logisk vy Sök- och kartkomponent GeoRM Publiceringsmotorn Dynamisk Vy Fallet Find-Bind Behörighetshantering 21 4 Driftsättningsvy Driftsättningsalternativ webbhotell Driftsättningsalternativ egna servrar 24

3 ARKITEKTUR 3(25) 5 Referenser...25 Figurförteckning Figur 1. Systemarkitektur för INSPIRE... 5 Figur 2. Systemarkitektur för Geodataportalen version Figur 3. Användningsfallsdiagram Integrerad sök- och kartkomponent... 8 Figur 4. Användningsfallsdiagram över säkerhetssystemet... 9 Figur 5. Komponenter i Geodata.se...11 Figur 6. Geospatial Rights Management paketet baserat på XACML auktorisationsmodell...12 Figur 7. Arkitektur för det integrerade sök- och kartgränssnittet...15 Figur 8. Den logiska strukturen av Geodata.se...17 Figur 9. Aktivitetsdiagram för fallet Find Bind...20 Figur 10. Behörighetskontroll med XACML...22 Figur 11. Sekvensfallsdiagram som beskriver flödet vid behörighetshantering i en federation av organisationer...22 Figur 12. Nätverk och servrar i Lantmäteriets webbhotell...23 Figur 13. Nätverk och servrar i egen serverpark...24

4 ARKITEKTUR 4(25) 1 Dokumenthistorik Datum Utfärdare Version Status Kommentar Jonas Jernunger, Fredrik Persäter 0.01 utkast Dokument skapat, Struktur, Fysisk vy Fredrik Persäter 0.02 utkast Logisk vy, dynamisk vy och Användningsfallsvy Jonas Jernunger 0.03 utkast Bakgrund och kompletteringar i Fysisk vy Fredrik Persäter 0.04 utkast Omarbetning av struktur och textmassa Fredrik Persäter 0.05 utkast Driftsättning och konfiguration, omarbetning Fredrik Persäter 0.06 granskning Förtydligande ang. hantering av anv. och roller Jonas Jernunger 0.07 granskning Förtydliganden kring konfiguration Fredrik Persäter 0.08 granskning Justeringar efter samtal med Kjell Hjorth Fredrik Persäter 0.09 granskning Justeringar efter remiss i teknisk arbetsgrupp Fredrik Persäter 0.10 granskning Komplettering kring katalog och kartgränssnitt Fredrik Persäter 0.11 granskning Synkroniserat begrepp/definitioner mot kravdokumentet Fredrik Persäter 0.12 granskning Kompletterat med arkitekturskiss för sök- och kartgränssnittet i den logiska vyn. Motiverat teknikval. Lagt till referenser. Fredrik Persäter 0.13 granskning Delat upp Sök- och kartkomponenten i två separata komponenter.

5 ARKITEKTUR 5(25) 2 Inledning Den nationella Geodataportalen tas fram inom ramen för den svenska geodatastrategien. Portalen kommer att ingå som en del i ett europeiskt nätverk av Nationella SDI:er 1 som tas fram i genomförandet av EU:s INSPIRE direktiv. Arkitekturen i det här dokumentet baseras till stor del på de intentioner som finns i Inspire-direktivets tekniska arkitektur. Figur 1. Systemarkitektur för INSPIRE Detta dokument syftar till att sammanställa arkitekturen för Geodataportalen V 2.0. Man bör vara medveten om att arkitekturen i sin helhet inte är implementerad inom ramen av V Spatial Data Infrastructure

6 ARKITEKTUR 6(25) 3 System Arkitektur 3.1 Introduktion Arkitekturen för Geodata.se är byggd på en treskiktslösning. De tre lagren benämns applikationslagret, tjänstelagret och datalagret. Applikationslager pekar generellt ut applikationer som vill konsumera tjänster i tjänstelagret. I detta dokument kommer dock endast den svenska geodataportalen att avhandlas. Systemet skall vara uppbyggt av löst knutna moduler enligt SOA 2 konceptet eller m.a.o. det skall vara enkelt att byta ut samt integrera nya moduler. Figur 2. Systemarkitektur för Geodataportalen version 2.0 Alla interna tjänster och moduler som är direkt knutna till systemet skall vara webbaserade. Öppna standarder skall användas för att underlätta interoperabilitet internt inom systemet, men även externa ut mot andra system. För att göra oss fri från låsningar mot vissa produkter och leverantörer bör öppen källkod nyttjas, så långt det är möjligt Applikationslagret Alla komponenter som ingår i applikationslagret skall kommunicera med datalagret via ett tjänstelager. Kommunikationen sker via standardiserade gränssnitt, på så vis är komponenterna i tjänstelagret och 2 Service Oriented Architecture. Den svenska benämningen är Tjänsteorienterad arkitektur

7 ARKITEKTUR 7(25) klientlagret löst knutna till varandra och kan vid behov ersättas utan att det leder till stora insatser. I applikationslagret hanteras användaren via sk. single sign-on (SSO) vilket innebär att användaren kan röra sig fritt mellan olika gränssnitt och applikationer inom sitt behörighetsområde när en autentisering väl är gjord Tjänstelager Tjänstelagret är det lager som hanterar logiken i systemet. All kommunikation mellan applikationslagret och datalagret går via tjänstelagret där det bearbetas och struktureras för att förmedlas vidare till avsett lager. I tjänstelagret ingår även externa tjänster med standardiserade gränssnitt ex. OGC 3 tjänster(wms 4,WFS 5 ), transformationstjänster, övervakningstjänster mm. Här finns även moduler för säkerhet, avtalsmodeller, prismodeller, betaltjänster och annat som är nödvändigt för att skapa en pålitlig och säker infrastruktur för geografiska resurser. I figuren är dessa moduler samlade under benämningen Geo Rights Management (GeoRM). GeoRM ligger som ett lager ovanför alla andra tjänster i tjänstelagret och kommunicerar själv direkt mot säkerhetsdatabasen Datalager Datalagret består av två databaser, Metadatakatalogen och SDI Säkerhetsdatabasen. Metadata katalogen lagrar metadata för geografiska resurser som publiceras in till systemet. Vissa logiska operationer byggs in för att hantera geografiska objekt samt optimera prestanda. Säkerhetsdatabasen lagrar information som rör behörigheter och rättigheter i systemet. Här ligger även information som reglerar avtal och licenser. Säkerhetsdatabasen skall kunna kopplas ihop i ett sammanhängande behörighetssystem som hanterar behörigheter inom och över organisationsgränser. 3.2 Användningsfallsvy Webbpubliceringssystem För att optimalt hantera den information som skall spridas behövs ett webbpubliceringssystem 6. 3 Open Geospatial Consortium 4 Web Map Service 5 Web Feature Service 6 Ett webbpubliceringssystem (eng. Web content management system WCMS) är ett innehållshanteringssystem för att förenkla kollaborativ utveckling av en webbplats.

8 ARKITEKTUR 8(25) I webbpubliceringssystemet skall all information finnas som har med Geodata.se att göra (med undantag av direkta hjälptexter för geodataportalen). Det är hit adressen skall peka, vilket gör systemet till den officiella ingången även för geodataportalen. Webbpubliceringssystemet och geodataportalen utgör tillsammans Geodata.se Integrerad sök- och kartkomponent Den integrerade sök- och kartkomponenten är det verktyg där användarna skall kunna söka efter, utvärdera metadata för, titta på och ladda ner geografiska resurser i enlighet med det beslut som är tagna i den svenska Geodatastrategien. Figuren visar de användningsfall som komponenten måste kunna hantera. Figur 3. Användningsfallsdiagram Integrerad sök- och kartkomponent Webbsidorna redigeras via ett webbgränsnitt. Användaren behöver vanligen inte använda HTML, utan kan använda enkel vad du ser är vad du får -redigering. Idén är att låta ett datasystem sköta den tekniska hanteringen av innehållet, stå för avancerade funktioner samt automatisera sysslor som annars skulle innebära massor av redundant manuellt arbete. (Wikipedia).

9 ARKITEKTUR 9(25) SDI Säkerhetssystem Önskemålet om att resurser skall vara mer allmänt tillgängliga i digital form över nätverk kräver ett system som ger en pålitlig och säker infrastruktur för att köpa, förvalta och skydda rättigheter till dessa resurser. Generellt sett krävs det att systemet skall hantera behörigheter för användarna, regler och rättigheter för användandet av resurser publicerade i Portalen, digitala avtal och licenser samt e-handel. Figuren nedan visar de användningsfall som skall lösa dessa frågor i systemet. 7 Figur 4. Användningsfallsdiagram över säkerhetssystemet Övervakningssystem För att säkerställa en hög kvalité på portalen måste metadatakatalogen, publiceringsmotor m.m. övervakas. Även tjänsterna som är publicerade i portalen bör övervakas så att användarna direkt kan få en uppfattning om tjänsterna är tillgängliga eller inte. Övervakningssy- 7 I figuren finns en användare benämnd Licensieringssystem. Licensieringssystemet representerar en maskinell lösning som med automatik skapar de licensmodeller som behövs utifrån vad mänskliga användare av geodata väljer att konsumera.

10 ARKITEKTUR 10(25) stemet omfattar även de mätningar som skall göras av SDI användningen och som skall rapporteras i enlighet med Inspire-direktivet Betalsystem Under utredning och kommer troligen inte att vara en del av version Ickefunktionella krav Systemet ska installeras och driftsättas i Lantmäteriets ITinfrastruktur. Följande är beslutat inom ramen för Inspire och utgör generella krav för V 2.0. Prestanda Svarstiden för avsändning av det första svaret på en söktjänstförfrågan ska under normala förhållanden vara högst 3 sekunder. Normala förhållanden är perioder utanför toppbelastning. De gäller under 90 % av tiden. Kapacitet Enligt tjänstekvalitetsprestandan ska det lägsta antalet begärda söktjänster som expedieras samtidigt vara 30 per sekund. Tillgänglighet Tillgängligheten hos en INSPIRE nättjänst är sannolikheten att systemet är igång. Värde: 99 %. Nertiden per dygn får inte överstiga 15 minuter under arbetstid. I övrigt hänvisar vi till kravspecifikationen för Geodataportalen version Fysisk vy I denna vy presenterar vi hur den fysiska miljön i geodataportalen kommer att se ut för version 2.0. Här beskrivs systemets alla ingående komponenter, deras fysiska placeringar och deras inbördes relationer Geodata.se Huvudkomponenterna i systemet som utgör den infrastruktur som har fått namnet Geodata.se är: Content Management System (CMS) eller på svenska Webbpubliceringssystem, Sök- och kartkomponenterna, Publiceringsmotorn, Övervakare samt Geo Rights Management System (GeoRM).

11 ARKITEKTUR 11(25) Figur 5. Komponenter i Geodata.se Sök- och kartkomponent Sök- och kartkomponenterna skall tillhandahålla grafiska användargränssnitt för att kunna söka efter, utvärdera metadata för, titta på och ladda ner geografiska resurser. Här ligger även logiken för kommunikationen med metadatakatalogen. De båda komponenterna har en nära koppling till varandra men fokus i sökkomponenten är att ge sökmöjligheter mot den information som finns i metadatakatalogen samt att presentera träffarna så att användaren kan utvärdera metadata för dessa. Kartkomponenten är ett verktyg där användaren kan utvärdera den geografiska informationen i form av rasterbilder och/eller vektordata Publiceringsmotorn Publiceringsmotorn är den komponent som skall göra det möjligt att publicera validerat metadata till metadatakatalogen. Publicering kan ske via webbaserat verktyg som ingår i geodataportalen, via externa metadataredigeringsverktyg eller via skördning från andra kataloger/katalogtjänster Övervakare Övervakaren består av dels en driftsövervakning av Geodata.se dvs katalog, skördningsverktyg och GeoRM och del den övervakning som

12 ARKITEKTUR 12(25) krävs för den årliga rapport som skall göras enligt Inspire-direktivet. Respektive tjänsteleverantör måste enligt direktivet mäta användningen av sina tjänster. Dessa mätningar skall rapporteras in till Geodata.se så att en sammanställd rapport kan levereras enligt kraven GeoRM GeoRM paketet tar hand om alla frågor som rör säkerhet, avtal, licenser och betalning. Arkitekturen baseras på XACML 8 och GeoXACML 9 auktorisationsmodell ([XACML]) och stereotyperna i figuren är hämtade från den. Figur 6. Geospatial Rights Management paketet baserat på XACML auktorisationsmodell Enligt modellen ingår följande stereotyper: PEP (Policy Enforcement Point): Komponenten tillhandahåller funktioner i enlighet med det beslut som görs av en PDP. I figuren kallar vi denna för Gatekeeper och huvuduppgiften är att kontrollera tillgången till OWS 10 tjänster och verkställa de regler och restriktioner som gäller. PIP (Policy Information Point): En komponent som tillhandahåller externa sammanhang och attribut till PDP. I figuren kallar vi den Autentisieringstjänst (WAS Web Authentication Service), huvuduppgif- 8 extensibel Access Control Markup Language 9 Ett tillägg till XACML för hantering av rumsligt data 10 OGC Web Services

13 ARKITEKTUR 13(25) ten är att ge den information som behövs om en viss användare för att utföra PDP beslutet. PDP (Policy Decision Point): En komponent som utvärderar en auktoriseringsförfrågan från t.ex. en PEP mot det regler och restriktioner som finns lagrade I en PAP. I figuren kallar vi den för Auktoriseringstjänst och huvuduppgiften är att ta beslut om åtkomst till en viss OWS. PAP (Policy Administration Point): En komponent som lagrar och underhåller åtkomstrestriktioner. I figuren kallas den för LicensManager och huvuduppgiften är att ansvara för licenser som omfattar det regler och restriktioner som gäller för en viss OWS. Licenserna används sedan som underlag för att godkänna och genomdriva beslut. Anledning/motivering till arkitekturval i denna del: De lösningar som vi kunnat hitta som hanterar säkring av tjänster använder sig av ovanstående standards. Valet av standards stämmer även väl överens med E-delegationens betänkande Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Externa tjänster Transformation Enklare former av koordinattransformationer som är generella och kan antas var efterfrågade av många kommer att tillhandahållas, däremot inte mer avancerade bearbetningstjänster. Nedladdning Här åsyftas en extern tjänst som skall kunna hantera beställningar och leverans av paketerat data i olika format men även nedladdning mha WFS. Tjänsten är under utredning men kommer i någon form att finnas tillgänglig i version 2.0. Övervakning Övervakningen av katalog, skördningsverktyg och GeoRM sker via Portalens driftorganisation men är en extern tjänst som vid behov kan bytas ut. Övervakning av nättjänster publicerade i Portalen förväntas ske hos respektive tjänsteleverantör, tjänstens status levereras till Portalen som ett RSS/GeoRSS flöde. WMS/WFS/WCS Dessa tjänster är externa tjänster som förväntas komma från olika tjänsteleverantörer. Geodata.se tillhandahåller en WFS som har till uppgift att serva säkerhetslösningen och kart- och kataloggränssnitt med avgränsningsområden.

14 ARKITEKTUR 14(25) CS-W Externa applikationer/system skall kunna söka i metadatakatalogen genom att anropa geodataportalens CSW-tjänst. 3.4 Logisk vy Här beskrivs systemets struktur, hur komponenterna relaterar till varandra och hur de samarbetar. I vissa delar tränger vi djupare ner i strukturen för att säkerställa förståelsen för systemets logik. Komponenternas uppdelning i arkitekturens olika lager presenteras inte i denna vy. Figur 8 nedan är en modell över den logiska strukturen i systemet. Strukturen är konstruerad på ett sätt så att varje del i systemet skall kunna bytas ut med en så liten påverkan som möjligt på systemet i övrigt. Geodata.se är benämningen på systemet och består av fem huvudkomponenter: CMS, Sök- och kartkomponent, GeoRM, Publiceringsmotorn och en Övervakare Sök- och kartkomponent Gränssnittet för den integrerade sök- och kartfunktionen är Javabaserat och bygger på följande externa öppna ramverk och API er: Mapfish Ext JS OpenLayers

15 ARKITEKTUR 15(25) Figur 7. Arkitektur för det integrerade sök- och kartgränssnittet Anledning/motivering till arkitekturval i denna del: Den kart- och sökkomponent som utvecklats inom ramen för V 1.0 bygger på redan tidigare utvecklade komponenter i denna arkitektur. Stora delar av komponenterna är tidigare utvecklade inom ramen för projekt med SKI, Banverket, SGU m fl. Komponenterna har vidareutvecklats av Planeringsportalen och tillhandahållits för vidare utveckling inom Geodataprojektet. Våra nordiska grannländer som vi samverkar med planerar för en nära nog identisk arkitektur. Den exempelportal som tagits fram av Inspire använder sig av i stort sett samma ramverk och API er (se figur ovan). Vi är medvetna om att arkitekturen till del skiljer sig från Lantmäteriets egna arkitekturval (JSF/Dojo/Spring webflow ) men ett byte av dessa delar skulle innebära ett betydande merarbete och möjligen även få konsekvenser för den funktionalitet vi önskar uppnå. Sök- och kartkomponenten består av tre delar (se figur nedan) som var och en har sin avgränsade uppgift. Den första klossen hanterar kommunikationen med den underliggande metadatakatalogen och har i

16 ARKITEKTUR 16(25) figuren fått namnet DbLogik. Här skall gränssnitt för CS-W 11 och CSW- T 12 implementeras. Den andra klossen skall hantera alla logiska operationer och benämns Affärslogik. Affärslogikkomponenten består av ett antal klasser som på ett strukturerat sätt samlar olika logiska operationer som hör samman. Vi har i figuren valt att inte specificera dessa klasser närmare därför att vi inte kan se att det påverkar arkitekturen. För att öka prestanda i kommunikationen med klienterna skall vi här implementera ett JSON 13 gränssitt. Här skall vi även implementera ett gränssnitt för nyhetsflöden via RSS/GeoRSS 14. Den sista klossen består av ett antal grafiska användargränssnitt som beskrivs lite mer utförligt nedan. Administrationsgränssnitt Vi behöver ett gränssnitt för att administrera systemet. Med det avser vi förutom att hantera användare och roller även hantering av den konfiguration som måste till för att kunna skörda metadata från andra metadatakataloger. Katalog Kataloggränssittet skall tillhandahålla möjlighet för användaren att söka efter och utvärdera metadata för resurser som är publicerade i metadatakatalogen. Karta Kartan skall tillhandahålla ett gränssnitt med en bakgrundskarta där användarna kan lägga till visningstjänster samt tjänster för direktåtkomst (ex. WFS) i utvärderings syfte. Gränssnittet skall innehålla de funktioner som förväntas finnas i en enkel kartvisare. Någon närmare beskrivning av gränssnittet görs inte här då det inte anses påverka arkitekturen. Hantering av dynamisk webbkartografi mha SLD 15 samt användningen av Web Map Context (WMC) i geodataportalen måste utredas vidare. 11 Catalog Service Web 12 Catalog Service Web - Transaction 13 JavaScript Object Notation 14 Really Simple Syndication (ibland även Rich Site Summary eller RDF Site Summary) 15 Styled Layer Description

17 ARKITEKTUR 17(25) Figur 8. Den logiska strukturen av Geodata.se Nedladdning Ett webbaserat nedladdningsgränssnitt som är nära knutet till kataloggränssnittet. Det är med andra ord enkelt att direkt från katalog gränssnittet komma åt nedladdningsfunktionerna. Nedladdningsgränssnittet kommunicerar endast mot externa tjänster. Från gränssnittet skall man kunna specificera område, format och leverans sätt. Förutom att ge möjlighet till nedladdning av enkla geografiska resurser direkt från kataloggränssnittet skall ett gränssnitt byggas för att hantera nedladdning av större datamängder. Metadata insamlingsgränssnitt Ett gränssnitt för insamling av metadata som uppfyller den svenska metadataprofilen. Gränssnittet skall vara webbaserat. Metadata publiceras från gränssnittet till katalogen via CSW-T.

18 ARKITEKTUR 18(25) Nyhetsflöden RSS/GeoRSS används för att erbjuda användare att prenumerera på nyheter från bland annat katalogen och övervakningsverktygen GeoRM Ett krav på systemet är att det måste det gå att begränsa möjligheten att använda publicerade resurser, vem som skall kunna nyttja resursen, vilka logiska operationer som får göras, begränsningar i geografiskt område, copyright mm. Tjänster som tar hand om dessa regler och restriktioner måste tas fram. För hanteringen av licens och avtalsfrågor måste tjänster byggas som ger möjlighet att skapa digitala licens- och prismodeller. När de tillämpas på någon tjänst skall de kunna presenteras on the fly för användarna direkt när hon försöker använda tjänsten. Licens- och avtalstjänsterna skall vara konstruerade på ett sådant sätt att flera licenser kan grupperas i paket. Användarna med en grupplicens kan därmed få tillgång till resurser från flera olika dataleverantörer med en och samma licens. Tjänster behöver också tas fram för att hantera betalning över Internet via kreditkort och faktura. Detta skall vara möjligt att göra i direkt anslutning till där användaren utvärderar och bestämmer sig för att köpa en viss tjänst (alltså inne i själva sök- och kartkomponenten) Publiceringsmotorn Tanken med Publiceringsmotorn är att tillhandahålla en möjlighet för externa redigeringsverktyg för metadata att publicera metadata till metadatakatalogen. Gränssnitt för CS-W och CSW-T kommer att implementeras i sök- och kartkomponenten. Användarna skulle kunna publicera in till portalen direkt via dessa gränssnitt men vi har då inte någon kontroll på det data som publiceras. Huvuduppgiften för publiceringsmotorn blir alltså att validera inkommande metadata i jämförelse med den svenska metadataprofilen. Motorn skall även se till att Redaktören och andra berörda meddelas om resultatet av publiceringen. 3.5 Dynamisk Vy Fallet Find-Bind Vi försöker här att beskriva flödet när en användare vill komma åt en viss geografisk resurs och använder systemet för att söka efter, utvärdera, använda och eventuellt köpa den (se figur). Användaren börjar med att logga in i portalen via en webbläsare. En förfrågan skickas till behörighetssystemet som kontrollerar användaren i förhållande till förfrågan (se Sekvensdiagram för behörighets-

19 ARKITEKTUR 19(25) hantering). Om användaren är behörig presenteras ett gränssnitt i Geodataportalen där hon får fylla i sina sökkriterier. Geodataportalen bygger en CS-W fråga i sin affärslogikkomponent utifrån kriterierna och skickar sedan denna till DbLogikkomponenten. CS-W frågan analyseras och görs om till SQL-frågor som hämtar ut data från metadatakatalogen. Svaret formateras till ett CS-W svar och skickas tillbaka till affärslogikkomponenten som levererar en resultatlista tillbaka till användaren. Användaren kan nu utvärderar metadata för resurserna som presenteras i listan. Beroende på resultatet av användarens utvärdering av listan samt vilka restriktioner som finns för den eventuella resursen kan ett antal scenarios inträffa. Senorio 1, användaren är inte nöjd med någon av resurserna och väljer att avbryta sökningen. Senario 2, användaren är inte nöjd med någon av resurserna och väljer att förändra sina sökkriterier och ställa en ny fråga mot katalogen. Senario 3 användaren hittar sin sökta resurs och har inget behov av ytterligare utvärdering. Avbryter. Senario 4, användaren vill ytterligare utvärdera en resurs genom att lägga till den i kartvisaren. Här kan ytterligare alternativa händelser uppstå. Senario 4a, användaren väljer att lägga till tjänsten i kartan. Ett anrop görs till GeoRM komponenten som kontrollerar vilka restriktioner som finns för den aktuella resursen. Komponenten avslår begäran och meddelar användare att behörighet saknas. Användaren återvänder till läget för utvärdering av resultatlistan från tidigare sökning.

20 ARKITEKTUR 20(25) Figur 9. Aktivitetsdiagram för fallet Find Bind Senario 4b, inleder som 4a med en kontroll i GeoRM komponenten. Användaren är behörig och tjänsten kräver inget avtal. Tjänsten läggs till i kartan med de restriktioner som gäller för tjänsten. Senario 4c, inleder som 4a med en kontroll i GeoRM komponenten. Användaren är behörig och tjänsten kräver avtal. GeoRM komponenten presenterar licensavtalet som gäller för tjänsten. Användaren godkänner inte avtalet. Användaren återvänder till läget för utvärdering av resultatlistan från tidigare sökning. Senario 4d, inleder som 4a med en kontroll i GeoRM komponenten. Användaren är behörig men tjänsten kräver avtal. GeoRM komponen-

21 ARKITEKTUR 21(25) ten presenterar licensavtalet som gäller för tjänsten. Användaren godkänner avtalet. Tjänsten kräver ingen betalning. Tjänsten läggs till i kartan med de restriktioner som gäller för avtalet. Senario 4e, inleder som 4a med en kontroll i GeoRM komponenten. Användaren är behörig men tjänsten kräver avtal. GeoRM komponenten presenterar licensavtalet som gäller för tjänsten. Användaren godkänner avtalet. Tjänsten kräver betalning. GeoRm komponenten presenterar sin betaltjänst. Användaren väljer att avbryta betalningen och återvänder till läget för utvärdering av resultatlistan från tidigare sökning. Senario 4f, inleder som 4a med en kontroll i GeoRM komponenten. Användaren är behörig men tjänsten kräver avtal. GeoRM komponenten presenterar licensavtalet som gäller för tjänsten. Användaren godkänner avtalet. Tjänsten kräver betalning. GeoRm komponenten presenterar sin betaltjänst. Användaren betalar för tjänsten. Tjänsten läggs till i kartan med de restriktioner som gäller för avtalet Behörighetshantering För att tydliggöra interaktionen mellan de ingående komponenterna i systemet vid en behörighetskontroll presenterar vi här ett typiskt scenario för behörighetshantering i XACML. Vi försöker även beskriva hur behörighetshanteringen går till i en federation av organisationer. Behörighetskontroll med XACML/GeoXACML En mänsklig eller maskinell användare vill vita någon åtgärd på en viss resurs. Den aktuella användaren skickar sin förfrågan till enheten som skyddar resursen (kallas Policy Enforcement Point - PEP). PEP formulerar i sin tur en fråga (använder sig av XACML s frågespråk) baserad på attribut från användaren, vilken åtgärd som avses, vilken resurs det gäller och annan relevant information. PEP skickar sedan denna fråga till en beslutstjänst (Policy Decision Point PDP), som analyserar förfrågan, hämtar de regler som gäller för resursen i detta fall (skrivna i XACML s regelspråk) och avgör om användaren skall tillåtas komma åt resursen enligt de restriktioner som är uppsatta för den aktuella användaren. Svaret skickas till PEP (uttryckt i XACML s svarsspråk) som då kan tillåta eller neka användaren åtkomst.

22 ARKITEKTUR 22(25) sd Sequence Access contol Människa/Maskin Geodataportalen PEP PDP Georesurs Lägg till georesurs i karta() Kontrollera förfrågan() Formulera XACML Fråga() Analysera förfrågan() Kontrollera behörighet() Meddela beslut() : XACML svarsspråk Hämta regler och restriktioner() :XACML regelspråk Meddela beslut() Lägg till i kartan() Figur 10. Behörighetskontroll med XACML Behörighetshantering i en federation Modellen innebär att en federation skapas mellan ett antal organisationer där man litar på varandras behörighetskontroll. Var och en av organisationerna kan ha egna system där användarna och rollerna lagras. När en användare har identifierats och godkänts av någon organisation i federationen så behövs ingen ytterligare identitetskontroll. Figuren nedan beskriver ett typiskt scenario. Figur 11. Sekvensfallsdiagram som beskriver flödet vid behörighetshantering i en federation av organisationer. 1. En användare försöker komma åt en skyddad resurs hos en Service Provider (SP).

23 ARKITEKTUR 23(25) 2. Användaren omdirigeras till WAYF för att välja sin ursprungliga organisation (IdP). 3. IdP ser till att användaren verifieras på något sätt som IdP finner lämpligt. 5. Efter lyckad autentisering genereras en identitetsbiljett för användaren som är giltig för den aktuella sessionen. 6. SP använder biljetten för att begära attribut information från IdP för användaren. 7. IdP tillåter eller nekar att attributinformation görs tillgänglig för aktuell SP. 8. Baserat på attributetinformationen tar SP beslut om godkännande, dvs. tillåter eller hindrar användaren tillgång till resursen. 4 Driftsättningsvy För driften av geodataportalen har vi två alternativ. Antingen driftsätter vi systemet i Lantmäteriets webbhotell, vilket är det mest önskvärda, eller så skapas en egen serverpark (den vi har idag). Alternativ två skall endast väljas om det medför allt för stora problem eller kostnader med att anpassa systemet till Lantmäteriets webbhotell. Konsekvens samt tidpunkt för eventuell driftsättning av det ena eller andra alternativet kommer att utredas vidare Driftsättningsalternativ webbhotell Om vi väljer att lägga driften av själva geodataportalen i Lantmäteriets webbhotell och driften av webbpubliceringssystemet (EPIServer) i en separat miljö, skulle det kunna se ut enligt figuren. Figur 12. Nätverk och servrar i Lantmäteriets webbhotell

24 ARKITEKTUR 24(25) Mest nytta av denna konfiguration får vi om det går att samköra driften av webbpubliceringssystemet med övriga delar i lantmäteriet som också bygger på samma plattform. Oracle databasen som systemet kräver placeras i Lantmäteriets Oracle cluster Driftsättningsalternativ egna servrar Bilden nedan visar en tänkbar konfiguration av systemet om vi väljer att gå på den linjen som vi har idag, dvs vi fortsätter att bygga en egen serverpark för de servrar som krävs för drift av Geodata.se Figur 13. Nätverk och servrar i egen serverpark

25 ARKITEKTUR 25(25) 5 Referenser INSPIRE direktivet EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) pdf Geodatastrategien Nationell geodatastrategi _goedata/geodatastrategi2009/geodatastrategi_2009.pdf Kravspecifikationen Kravspecifikation för Geodataportalen V 2.0 E-delegationens betänkande Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning, betänkande av E-delegationen df [XACML] OASIS Open (2003): extensible Access Control Markup Language (XACML) Version 1.1 [GeoXACML] GeoXACML, a spatial extension to XACML, June 2005, OGC # [SAML] OASIS Open (2003): Assertions and Protocol for the OASIS Security Assertion Markup Language (SAML) V1.1 open.org/committees/download.php/3406/oasis-sstc-saml-core- 1.1.pdf

Geodataportalen www.geodata.se Fjärranalysseminariet 10-11 feb 2009

Geodataportalen www.geodata.se Fjärranalysseminariet 10-11 feb 2009 Geodataportalen www.geodata.se Fjärranalysseminariet 10-11 feb 2009 Ulf Sandgren, Lantmäteriet 1 Geodatastrategins insatsområden Samverkan Informations struktur Teknisk infrastruktur Metadata Geodetiska

Läs mer

Geodataportalen - Metadata - Dokumentation av tjänster

Geodataportalen - Metadata - Dokumentation av tjänster PM 1(13) Geodataportalen - Metadata - Dokumentation av tjänster Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63 geodatasekretariatet@lm.se

Läs mer

Geodataportalen - Geodata.se. Kjell Hjorth, Lantmäteriet

Geodataportalen - Geodata.se. Kjell Hjorth, Lantmäteriet Geodataportalen - Geodata.se Kjell Hjorth, Lantmäteriet 1 Vad är syftet med den nationella geodatastrategin? Att utgöra planen för hur vi bygger en gemensam infrastruktur för geodata Att visa hur den nationella

Läs mer

Geodataportalen - Geodata.se

Geodataportalen - Geodata.se Geodataportalen - Geodata.se Jord- och SkogsGIS 2010-01-26 Kjell Hjorth, Lantmäteriet 1 Geodataprojektet Två delprojekt Teknisk infrastruktur Metadata Affärs- och verksamhetsmodell Teknisk infrastruktur

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

Regelverk. Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag. Bilaga A. Tekniska ramverk. Version: 1.0

Regelverk. Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag. Bilaga A. Tekniska ramverk. Version: 1.0 Regelverk Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag Bilaga A Tekniska ramverk Version: 1.0 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 1 1.1 Definitioner 1 2 Inledning...

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy 1(14) Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och 2(14) Geodataportalen Denna skärmbild är det första du möts av när du går in i Geodataportalen: : Skärmbilden är indelad i tre olika paneler: Sökpanel

Läs mer

Avtal för frivillig medverkan enligt EUdirektivet. förordningen om geografisk miljöinformation

Avtal för frivillig medverkan enligt EUdirektivet. förordningen om geografisk miljöinformation 1(13) Avtal för frivillig medverkan enligt EUdirektivet Inspire samt lagen och förordningen om geografisk miljöinformation Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

Geodataportalen V2.0

Geodataportalen V2.0 PM 1(19) Geodataportalen V2.0 PM 2(19) 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Översiktlig beskrivning av arkitektur och portal... 5 4. Sök- och kartkomponent... 7 5. Metadata... 8 6. Användar-, säkerhets-

Läs mer

PM 1(10) Med begreppet resurs menas någon typ av företeelse exempelvis data, tjänst, applikation.

PM 1(10) Med begreppet resurs menas någon typ av företeelse exempelvis data, tjänst, applikation. PM 1(10) 2017-05-01 Vägledning metadata 1 Inledning Detta är en översiktlig beskrivning av metadata som ger en introducerande beskrivning av vad det är och hur metadata används i den nationella Infrastrukturen

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Datahantering. Webinar 4 - Tryggt och säkert

Datahantering. Webinar 4 - Tryggt och säkert Datahantering Webinar 4 - Tryggt och säkert - 2016 Anna Halvarsson Jobbet - GIS ingenjörsutbildningen i Kiruna - GIS och geodata i alla former sedan 1997 - Från 2015-04-01 GITTER Consult AB tillsammans

Läs mer

Nationell geodatastrategi

Nationell geodatastrategi Nationell geodatastrategi Vetenskapsrådet den 17 januari Ewa Rannestig Lantmäteriet Geodataråd Regeringen har tillsatt Geodatarådet för att bereda frågor som rör Lantmäteriverkets samordnande roll. Rådet

Läs mer

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation.

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Datum: 2011-02-28 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad: Dokumentnamn:

Läs mer

Sustainable engineering and design

Sustainable engineering and design Sustainable engineering and design 1 Bildyta - Välj Infoga bild Trender inom geografisk IT Hur hanterar man att GIT idag är en del av IT-utveckling och verksamhetsutveckling? Mikael Elmquist Sweco 2 Geografisk

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e-legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e-legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e-legitimation ELN-0600-v1.3 Version: 1.3 2015-04-29 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E-LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER 4

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Avancerade sökning

Hjälp vid användning av Geodataportalens Avancerade sökning 1(12) Datum: 2014-05-26 Diarienr: Hjälp vid användning av s Avancerade sökning Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63 geodatasekretariatet@lm.se

Läs mer

Apotekens Service. federationsmodell

Apotekens Service. federationsmodell Apotekens Service Federationsmodell Detta dokument beskriver hur Apotekens Service samverkar inom identitetsfederationer Datum: 2011-12-12 Version: Författare: Stefan Larsson Senast ändrad: Dokumentnamn:

Läs mer

Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se

Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se Öppen Källkod inom Offentlig Sektor 15-16 april 2008, Stockholm Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se 2008-05-14 Signatur Om SMHI Som experter inom

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Geodataportalen - Metadata -Webbformulär för redigering av metadata

Geodataportalen - Metadata -Webbformulär för redigering av metadata PM 1(17) Geodataportalen - Metadata -Webbformulär för redigering av metadata PM 2(17) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Inledning... 3 3 Webbformulär för metadata... 3 3.1 Översikt...

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Slutrapport Datum: 2011-01-27 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare noden...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 1 2. Användningsfall...1

Läs mer

Logisk Access I MicroWeb

Logisk Access I MicroWeb Logisk access 1.0 Sidan 1 av 5 Logisk Access I MicroWeb 1(6) Logisk access 1.0 Sidan 2 av 5 Inloggning till MicroWeb sker via SSO (Single sign-on). Länken säkerställer att rätt person får access till systemet

Läs mer

Länsstyrelsernas geodatakatalog ANVÄNDARMANUAL - SÖKNING. LÄNSSTYRELSERNA

Länsstyrelsernas geodatakatalog ANVÄNDARMANUAL - SÖKNING. LÄNSSTYRELSERNA 2017 Länsstyrelsernas geodatakatalog ANVÄNDARMANUAL - SÖKNING LÄNSSTYRELSERNA http://lansstyrelsen.se Innehåll Söka metadata... 2 Sökpanel... 2 Fritextsökning... 2 Geografisk sökning... 3 Ämnesområden...

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1 Teknisk guide för brevlådeoperatörer Annika Melin 2015-03-10 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Inledning... 2 1 Dokumentinformation... 3 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Begrepp

Läs mer

Sjunet robust DNS. Teknisk Beskrivning

Sjunet robust DNS. Teknisk Beskrivning Sjunet robust DNS Teknisk Beskrivning Revisionshistorik Version Författare Kommentar 0-0.9 Björn Gustavsson 0.91 Christoffers Johansson 1. Inledning... 2 2. Syfte... 2 3. Bakgrund... 2 4. Kontaktvägar...

Läs mer

NatureSDIplus: Utveckling och test av europeiska dataspecifikationer för naturskydd

NatureSDIplus: Utveckling och test av europeiska dataspecifikationer för naturskydd NatureSDIplus: Utveckling och test av europeiska dataspecifikationer för naturskydd Co-funded by the Community Programme econtentplus ECP-2007-GEO-317007 Anders Östman Högskolan i Gävle Agenda Projektet

Läs mer

API:er/Mashup. Föreläsning 4 API:er och Mashups. Johan Leitet johan.leitet@lnu.se twitter.com/leitet facebook.com/leitet. Webbteknik II, 1DV449

API:er/Mashup. Föreläsning 4 API:er och Mashups. Johan Leitet johan.leitet@lnu.se twitter.com/leitet facebook.com/leitet. Webbteknik II, 1DV449 API:er/Mashup Föreläsning 4 API:er och Mashups Webbteknik II, 1DV449 Johan Leitet johan.leitet@lnu.se twitter.com/leitet facebook.com/leitet F04 API:er Mashup Dagens agenda API RSS Säkerhet Mashup Resurser

Läs mer

Metria:s satsning på Open Source-GIS. Seminariet Open Source för GIS 8-9 mars 2010

Metria:s satsning på Open Source-GIS. Seminariet Open Source för GIS 8-9 mars 2010 Metria:s satsning på Open Source-GIS Seminariet Open Source för GIS 8-9 mars 2010 Martin Davidson Chefsarkitekt Metria Martin Davidson, 2010-02-17, Luleå Affärsidé GIS as a Service Metria erbjuder marknaden

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Formulärflöden (utkast)

Formulärflöden (utkast) 2017-03-15 1 (17) PROJEKT SERVERAT Formulärflöden (utkast) ARKITEKTUR, BILAGA 1, VER 0.7, 2017-03-16 Sveriges Kommuner och Landsting, Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skl.se,

Läs mer

Stockholm Open Award 2014 Meet Up 26 mars Trafik och framkomlighet

Stockholm Open Award 2014 Meet Up 26 mars Trafik och framkomlighet Stockholm Open Award 2014 Meet Up 26 mars Trafik och framkomlighet Trafik och parkering Trafikkontoret hanterar en mängd information i sina IT-system som finns åtkomlig som öppen data. Vi kommer här visa

Läs mer

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav

Läs mer

Riktlinjer för nationellt genomförande av Inspires nedladdningstjänster

Riktlinjer för nationellt genomförande av Inspires nedladdningstjänster Version 1.9 1(23) Riktlinjer för nationellt genomförande av Inspires nedladdningstjänster Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63

Läs mer

Skolfederation.se. KommITS

Skolfederation.se. KommITS Skolfederation.se Staffan.Hagnell@iis.se KommITS 2012-05-10 Allt fler skolor... satsar på datorer eller annan utrustning till alla elever har ett väl utbyggt trådlöst nät tillåter elever att ta med egen

Läs mer

Sustainable engineering and design

Sustainable engineering and design Sustainable engineering and design 1 Bildyta - Välj Infoga bild Kartan i kommunala e-tjänster Strategival för att använda kartan i kommunala e-tjänster Johan Peterson och Mikael Elmquist Sweco Örebro länskarta

Läs mer

OneGeology-Europe gör geologiska data lättillgängliga. Tomas Lindberg & Lars Kristian Stölen Sveriges geologiska undersökning (SGU)

OneGeology-Europe gör geologiska data lättillgängliga. Tomas Lindberg & Lars Kristian Stölen Sveriges geologiska undersökning (SGU) OneGeology-Europe gör geologiska data lättillgängliga och användbara Tomas Lindberg & Lars Kristian Stölen Sveriges geologiska undersökning (SGU) De nästa 20 min Bakgrund Varför OneGeology-Europe? Projektmål

Läs mer

Arkitektur för ansökan/anmälan (utkast)

Arkitektur för ansökan/anmälan (utkast) PROJEKT SERVERAT Arkitektur för ansökan/anmälan (utkast) ANGE UNDERRUBRIK Innehåll Marcos rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Mellanrubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Arkitektur för

Läs mer

moln Martin Davidson, Metria Danfilip Lundberg, Ljungby kommun MätKart 2012

moln Martin Davidson, Metria Danfilip Lundberg, Ljungby kommun MätKart 2012 Fungerande GIStjänster i ett svenskt moln Martin Davidson, Metria Danfilip Lundberg, Ljungby kommun MätKart 2012 Innehåll Vad är egentligen ett GIS-moln? Behov som drev Ljungby kommun att lägga delar av

Läs mer

PM 1(7) Data är tillgängligt. Figur 1. Figuren visar det sammanvägda resultatet för respektive fråga åren 2009, 2010 och 2011.

PM 1(7) Data är tillgängligt. Figur 1. Figuren visar det sammanvägda resultatet för respektive fråga åren 2009, 2010 och 2011. PM 1(7) Nöjdhetsundersökning av Geodataportalen 2011 Sammanfattning I december 2011 genomfördes den tredje Nöjdhetsundersökningen av Geodataportalen. Sammantaget visar undersökningen att resultatet är

Läs mer

tisdag 8 november 11

tisdag 8 november 11 Hur bygger vi SSO-lösningar utan att påverka IT-infrastrukturen? 2011-11-07 Tommy Almström Product Manager www.nordicedge.se/talmstrom Dagens mest aktuella fråga: Hur många konton samt lösenord har

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

Federering i praktiken

Federering i praktiken Federering i praktiken IT-forum Stockholms län 26 kommuner + Gotland och Stockholms läns landsting 2,1 miljoner invånare Byggstenar för samverkan Informationsklassning Autentisering Katalogsamverkan Identitetsfederering

Läs mer

Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar

Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inkopplingsalternativ... 4 2.1 Lokal gatekeeper ansluten till Central Sjunet SBC... 4 2.2

Läs mer

DI Studio 4.3 - nyheter

DI Studio 4.3 - nyheter DI Studio 4.3 - nyheter Sofie Eidensten och Patric Hamilton Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. 2 Varför DI Studio Snabbare utveckling Enklare underhåll Gör det överskådligt 3 Nyheter

Läs mer

När geografisk information blir allas egendom

När geografisk information blir allas egendom När geografisk information blir allas egendom Martin Davidson Kartdagarna och GIT-Mässan, 2012-03-27 Presentation Martin Davidson Affärsenhetschef Utveckling Metria Bor i Luleå med min fru och mina tvillingar

Läs mer

Gränssnitt och identiteter. - strategiska frågor inom Ladok3

Gränssnitt och identiteter. - strategiska frågor inom Ladok3 - strategiska frågor inom Ladok3 Sida 2 av 9 er Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 0.1 2011-05-26 Daniel Lind Utkast 0.2 2011-05-30 Daniel Lind Synpunkter från Catherine 0.3 2011-06-16 Daniel

Läs mer

Vägen fram för ArcGIS for Server. Johnny Björk

Vägen fram för ArcGIS for Server. Johnny Björk Vägen fram för ArcGIS for Server Johnny Björk Vart är ArcGIS for Server påväg? Webb GIS Johnny Björk Vart är Webb GIS påväg? Nyckelteman i plattformen Vilka visioner har vi med server Pågående projekt

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Webbserverprogrammering

Webbserverprogrammering Webbserverprogrammering WES Webbserverprogrammering Ämnet webbserverprogrammering behandlar funktionalitet för webblösningar och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Ämnets

Läs mer

Vägen till en modern. integrations plattform

Vägen till en modern. integrations plattform Vägen till en modern integrations plattform Integrerade säkerhetssystem Integrerade säkerhetssystem Basen i det integrerade säkerhetssystemet utgörs alltid av olika funktionssystem, inbrottslarm, överfallslarm,

Läs mer

Vidareutnyttjande av öppen data från Stockholms stad

Vidareutnyttjande av öppen data från Stockholms stad STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Bilaga HANDLINGSPLAN Förslag till handlingsplan från Stockholms stad Bilaga 1 2011-06-20 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 3 3. Vidareutnyttjande

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

BILAGA 2 Tekniska krav Version 0.81

BILAGA 2 Tekniska krav Version 0.81 BILAGA 2 Tekniska krav Version 0.81 Sammanfattande teknisk kravbild Sambi har likt andra federativa initiativ som mål att använda följande SAMLv2 1 profiler: Implementationsprofilen egov2 2 (beskriver

Läs mer

JHS 179 Planering och utveckling av en övergripande arkitektur Bilaga 9. Virtualisering och molntjänster i planering av teknologiarkitektur

JHS 179 Planering och utveckling av en övergripande arkitektur Bilaga 9. Virtualisering och molntjänster i planering av teknologiarkitektur JHS 179 Planering och utveckling av en övergripande arkitektur Bilaga 9. Virtualisering och molntjänster i planering av teknologiarkitektur Version: 2.0 Publicerad: 7.2.2017 Giltighetstid: tills vidare

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 TERMINOLOGI I Polopoly används ett antal grundläggande begrepp för publicering och hantering av information, eller innehåll som det också benämns. Nedan följer en kort genomgång av denna grundläggande

Läs mer

Testning av Sambi. Testplan. Version PA12. Fil namn: SAMBI_TP.docx Senast sparad: 2014-11- 24. Copyright (c) 2014 IIS

Testning av Sambi. Testplan. Version PA12. Fil namn: SAMBI_TP.docx Senast sparad: 2014-11- 24. Copyright (c) 2014 IIS Testning av Sambi Testplan Version PA12 Fil namn: SAMBI_TP.docx Senast sparad: 2014-11- 24 Copyright (c) 2014 IIS Dokument kontroll Dokument information och säkerhet Skapad av Faktaansvarig Dokumentansvarig

Läs mer

Test av Metria Maps avseende Användbarhet och prestanda

Test av Metria Maps avseende Användbarhet och prestanda Test av Metria Maps avseende Användbarhet och prestanda Solgerd Tanzilli, Projektledare Tomas Rosendal, Testledare Xin He, Testare Lars Palm, Testare Anders Östman, Vetenskaplig ledare 1 Sammanfattning

Läs mer

PM 1(8) Data är tillgängligt 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40. Sökverktygen är användarvänliga. Metadata är användarvänliga

PM 1(8) Data är tillgängligt 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40. Sökverktygen är användarvänliga. Metadata är användarvänliga PM 1(8) Nöjdhetsundersökning av Geodataportalen 2013 Sammanfattning Resultatet av årets nöjdhetsundersökning av Geodataportalen gav inte samma glädjande resultat som förra årets undersökning. Bara drygt

Läs mer

Användbarhet. Geodataportalen 2.0 Beta. Testat av GeoTest. RAPPORT fastställd 08-02-2011. Geodataportalen 2.0 Beta testad för användbarhet

Användbarhet. Geodataportalen 2.0 Beta. Testat av GeoTest. RAPPORT fastställd 08-02-2011. Geodataportalen 2.0 Beta testad för användbarhet Geodataportalen 2.0 Beta Testat av GeoTest Användbarhet RAPPORT fastställd 08-02-2011 Geodataportalen 2.0 Beta testad för användbarhet Testat av GeoTest, en nationell resurs vid Future Position X Bilagor

Läs mer

RELEASE 14.1. Release 14.1 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 10 mars 2014. Allmänt

RELEASE 14.1. Release 14.1 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 10 mars 2014. Allmänt RELEASE 14.1 Release 14.1 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 10 mars 2014. Allmänt Under den gångna utvecklingsperioden har vi utöver nya funktioner och migrering av sidor för olika webbläsare,

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Company Cybercom Sweden AB Doc no - Title Version A Date 2013-01-30 Förstudie Responsible Dan Nilsson RIGES - Stödinformation för bygglovsansökan Prepared Patrik Johnsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

WELCOME TO. Value of IAM in Business Integrations

WELCOME TO. Value of IAM in Business Integrations WELCOME TO Value of IAM in Business Integrations WELCOME TO Value of IAM Agenda Zipper Zecurity, vilka är vi? IAM, varför och vad gör det för nytta? IBM Security Identity Manager IBM Security Role & Policy

Läs mer

Vektorkartor för mobila terminaler

Vektorkartor för mobila terminaler Vektorkartor för mobila terminaler Magnus Janlert 3 juni 2004 Introduktion Externt examensarbete, utfört VT2003 Visualiseringscentrum, c:a tio anställda, en del av Lantmäteriet Handledare: Jerry Eriksson

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting. Marianne Leckström marianne.leckstrom@skl.se

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting. Marianne Leckström marianne.leckstrom@skl.se Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Marianne Leckström marianne.leckstrom@skl.se 1 PBL-Taxan, MBK-delarna? AID - Arbetsidentifikation? Mark- och MBK-avtalen Aktuella remisser: Förordningen om

Läs mer

Content Management System. Publiceringssystem

Content Management System. Publiceringssystem Content Management System Publiceringssystem Vad är ett Content Management System (CMS)? Ett verktyg för att separera innehåll från presentation Skapa webbsidor utan att kunna html Låt många skapa sidor

Läs mer

Hur kan medborgaren få bättre vård?

Hur kan medborgaren få bättre vård? Hur kan medborgaren få bättre vård? Säkert informationsutbyte med federationslösning för utökad vårdkvalitet över organisationsgränser Presentatörer Stefan Wittlock, Hultsfreds kommun Tommy Almström, Nordic

Läs mer

Geodatasamverkan möjligheter för Sveriges kommuner

Geodatasamverkan möjligheter för Sveriges kommuner Geodatasamverkan möjligheter för Sveriges kommuner Katrin Falk Illustratör Cecilia Lundgren Geodatasekretariatet, Lantmäteriet 1 Geodatasamverkan möjligheter för Sveriges kommuner Geodatasamverkan Översyn

Läs mer

ESMIKKO4 är den driftmässiga grundstommen i Schneider Electrics integrerade säkerhetssystem.

ESMIKKO4 är den driftmässiga grundstommen i Schneider Electrics integrerade säkerhetssystem. ESMIKKO4 Integrerat säkerhetssystem ESMIKKO4 integrerat säkerhetssystem är grunden i systemkonceptet ESMI integrerat säkerhetssytem. Från de olika enheterna i vår driftsäkra produktserie kan man hitta

Läs mer

Implementation av en infrastruktur för geodata CHRISTOFER ÖSTERBERG

Implementation av en infrastruktur för geodata CHRISTOFER ÖSTERBERG Implementation av en infrastruktur för geodata CHRISTOFER ÖSTERBERG Examensarbete Stockholm, Sverige 2009 Implementation av en infrastruktur för geodata CHRISTOFER ÖSTERBERG Examensarbete i datalogi om

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Vad är. Geodatasamverkan?

Vad är. Geodatasamverkan? Vad är Geodatasamverkan? 1 Allt som händer har en geografisk anknytning och därför är geodata För att säkerställa en god tillgång till geodata bygger vi en Infrastruktur för geodata - samverkande system,

Läs mer

GTP Info KP 081113. P-O Risberg per-ola.risberg@logica.com. Jaan Haabma Jaan.haabma@basesoft.se. 2008-11-13 GTP Info KP Inforum 1

GTP Info KP 081113. P-O Risberg per-ola.risberg@logica.com. Jaan Haabma Jaan.haabma@basesoft.se. 2008-11-13 GTP Info KP Inforum 1 GTP Info KP 081113 Jaan Haabma Jaan.haabma@basesoft.se P-O Risberg per-ola.risberg@logica.com 2008-11-13 GTP Info KP Inforum 1 GTP - FM Generell Teknisk Plattform En IT-infrastruktur som bl a tillhandahåller

Läs mer

SKOLFS. beslutade den XXX 2017.

SKOLFS. beslutade den XXX 2017. 1 (12) Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet webbutveckling i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade

Läs mer

Webforum. Nya funktioner i version 14.4. Senast uppdaterad: 2014-12-02

Webforum. Nya funktioner i version 14.4. Senast uppdaterad: 2014-12-02 Webforum Nya funktioner i version 14.4 Senast uppdaterad: 2014-12-02 Innehåll Om detta dokument... 3 Översikt... 4 Generellt och administration... 5 Dokument... 5 Seriell gransknings- och godkännandeflöde...

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE SOLUTION DESCRIPTION 1 (7) DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE SOLUTION DESCRIPTION SOLUTION DESCRIPTION 2 (7) INNEHÅLL 1. DOCUMENT MANAGER... 3 2. BESKRIVNING AV DOCUMENT MANAGER... 3 2.1 Produkter... 4 2.1.1

Läs mer

Klient/server. Översikt. Lektion 1: Webbtekniker från Microsoft. Webbteknik från Microsoft. Klient/server. Designmönster. Utrullning.

Klient/server. Översikt. Lektion 1: Webbtekniker från Microsoft. Webbteknik från Microsoft. Klient/server. Designmönster. Utrullning. Klient/server Översikt Webbteknik från Microsoft. Klient/server. Designmönster. Utrullning. Lektion 1: Webbtekniker från Microsoft Microsoft webbtekniker. ASP.NET. Klientsidan. Internet Information Server.

Läs mer

Utkast/Version (8) Användarhandledning - inrapportering maskin-till-maskin

Utkast/Version (8) Användarhandledning - inrapportering maskin-till-maskin Utkast/Version Sida 2.0 1 (8) 2017-05-12 Användarhandledning - inrapportering maskin-till-maskin 2 (8) Innehåll 1. Rapportering till VINN eller KRITA... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Terminologi... 3 2. Hämta

Läs mer

Microsoft Operations Manager 2005

Microsoft Operations Manager 2005 Microsoft Operations Manager 2005 Grundläggande begrepp Syfte med artikel När jag började arbeta med MOM2K5 upplevde jag det som svårt att få en överblick över alla komponenter och hur dessa hängde ihop.

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Astro. Centiro Solutions. -Transportörstöd -Transportdokument -Track&Trace LAGERSTYRNINGSSYSTEM. Version 1.0 2001-01-10

Astro. Centiro Solutions. -Transportörstöd -Transportdokument -Track&Trace LAGERSTYRNINGSSYSTEM. Version 1.0 2001-01-10 Astro LAGERSTYRNINGSSYSTEM Centiro Solutions -Transportörstöd -Transportdokument -Track&Trace Version 1.0 2001-01-10 1 AVSNITT A: SAMMANFATTNING Detta white paper ( vitbok ) handlar om Astro Centiro Solutions-modul

Läs mer

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Delrapport DP3 FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Karin Bredenberg & Mats Berggren IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 2.0 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BILAGA 1: METS...3 1.1 INTRODUKTION...3

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Yttrande över Remiss med anledning av införande av Inspire direktivet

Yttrande över Remiss med anledning av införande av Inspire direktivet 2008-02-26 Vår ref: 2008/259/184 Er ref: M2008/413/H Miljödepartementet Enheten för hållbar utveckling 103 33 STOCKHOLM Yttrande över Remiss med anledning av införande av Inspire direktivet Nedan följer

Läs mer

Införande av Skolfederation. Erfarenheter i Sundsvalls kommun

Införande av Skolfederation. Erfarenheter i Sundsvalls kommun Införande av Erfarenheter i Sundsvalls kommun Innehåll 1. OM DOKUMENTET... 3 2. OM SKOLFEDERATION... 3 3. INFÖRANDE AV SKOLFEDERATION... 3 3.1 FASTSLÅ VERKSAMHETENS MÅLBILD FÖR SKOLFEDERATION... 3 3.1.1

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 07-05-24 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Kravunderlag inom området Identitet och Åtkomst

Kravunderlag inom området Identitet och Åtkomst Kravunderlag inom området Identitet och Åtkomst Specifik kravställning inom området identitets- och åtkomsthantering att utnyttja som underlag vid nyanskaffning av informationssystem. Ett kompletterande

Läs mer

Identitet, kontroll & spårbarhet

Identitet, kontroll & spårbarhet Identitet, kontroll & spårbarhet Nexus erbjudande 2017 Stefan Runneberger 2017-09-07 Hantera fysisk och digital åtkomst Nexus Kommunkoncept 2017 Ge ut och hantera bärare av identiteter Säker inloggning,

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

SaaS Email and Web Services 8.3.0

SaaS Email and Web Services 8.3.0 Versionsinformation Version A SaaS Email and Web Services 8.3.0 Innehåll Om den här utgåvan Nya funktioner Lösta problem Hitta McAfee SaaS tjänstedokumentation Om den här utgåvan Tack för att du väljer

Läs mer