Geodataportalen - Metadata - Dokumentation av tjänster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Geodataportalen - Metadata - Dokumentation av tjänster"

Transkript

1 PM 1(13) Geodataportalen - Metadata - Dokumentation av tjänster Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet Gävle Lantmäterigatan

2 PM 2(13) 1 Innehållsförteckning Geodataportalen - Metadata - Dokumentation av tjänster Innehållsförteckning Inledning Metadata för tjänster (huvudsakligen WMS) Översikt Kategorier av tjänster En WMS-tjänsts beståndsdelar Dokumentation av tjänsten Princip för dokumentation av wms-tjänster Dokumentera och publicera datamängder som ingår i tjänsten Dokumentera tjänsten som helhet Ange kopplade resurser för tjänsten Dokumentera hela tjänsten i tjänstens capabilitiesdokument Ange länkar till lager i wms-tjänst vid registrering av datamängder WFS-tjänster WPS-tjänster Dokumentation av generella webbservices ex SOAP- eller RESTtjänster12

3 PM 3(13) 2 Inledning Detta dokument är en vägledning för hantering av metadata för tjänster i Geodataportalen. Dokumentet beskriver olika typer av tjänster, hur de kan dokumenteras och hur relationen till underliggande data skall beskrivas. Senaste versionen av detta dokument kan återfinnas på: 3 Metadata för tjänster (huvudsakligen WMS) 3.1 Översikt Tjänster med geografisk information är en viktig beståndsdel i den nationella infrastrukturen för geodata. För att informationen i tjänsterna skall vara fullt användbar och tydlig för användarna behöver tjänsterna dokumenteras enligt specifika regler. För tjänster som har hårt kopplade data, t ex WMS-tjänster, är det viktigt att även de ingående datamängderna dokumenteras. De beskrivningar som anges i detta dokument syftar i huvudsak på WMS-tjänster. Andra typer av tjänster exempelvis WFS, WPS samt generella REST- och SOAPtjänster kan också publiceras i portalen och beskrivs i separat kapitel. 3.2 Kategorier av tjänster Tjänster som kommer att publiceras till Geodataportalen är av olika karaktär. Enligt Inspiredirektivet kommer hanterar vi:. Visningstjänster (OGC:WMS) Nedladdningstjänster (OGC:WFS) "Invoke" (Processnings)-tjänster (OGC:WPS) Utöver dessa kommer vi även att hantera generella WEBServices (WS). via Ex SOAP- eller REST-gränssnitt. WMS och WFS skiljer sig från övriga två tjänster genom att dessa är Fast kopplade (Tightly coupled) services. DVS tjänsten har i förväg definierade datakällor som inte kan ändras. Principerna för metadata för dessa tjänstetyper blir därmed speciella. I servicemetadata som dessa tjänstetyper erbjuder beskrivs både vilka operationer de tillhandahåller och vilka data som ingår. Vid publicering av WPS och WS till portalen kommer fokus att vara bara på vilka operationer som tjänsterna tillhandahåller och vilken ingående och utgående information som tjänsten konsumerar/producerar.

4 PM 4(13) 3.3 En WMS-tjänsts beståndsdelar Tjänst, lager och datamängder En tjänst består av ett antal lager. Dessa lager kan innehålla geografiskt heterogen information över skilda geografiska områden och med skilda geografiska referenssystem. Det tematiska innehållet kan även variera. Men det är även möjligt att skapa en tjänst med data som täcker ett specifikt område för presentation i ett gemensamt geografiskt referenssystem och som innehåller data för ett specifikt tematiskt område. Denna flexibilitet gör att dokumentationen av tjänsterna måste vara flexibel och tillgodose ovanstående varierande behov. Därför beskrivs tjänsten separat från de ingående datamängderna. Det är möjligt för en datamängd att användas som datakälla i olika lager i två skilda tjänster. Historiskt har i flera fall WMS tjänster publicerats efter tre olika principer Tjänsten innehåller ett fåtal tematiska lager samt en bakgrundskarta som referens. Tjänsten behövde alltså ingen extern tjänst för att kunna användas Tjänsten innehåller ett fåtal lager med ett närliggande tematiskt innehåll Tjänsten innehåller et stort antal lager med stora skillnader i tematiskt innehåll, aktualitet mm. Med denna utgångspunkt har det för de två översta typerna räckt att beskriva hela tjänsten med metadata då denna har haft ett så homogent och specialanpassat innehåll. Men med det tredje alternativet blir tjänsterna så pass heterogena att det inte räcker med en metadatapost för tjänsten som helhet.

5 PM 5(13) För att kunna hantera ovanstående vid publiceringen till portalen i version 3.0 är det därför möjligt att publicera metadata om en datamängd som har flera olika distributionsformer. För en och samma datamängd kan det alltså vara möjligt att den har exempelvis: - En länk till en nedladdningsbar zip-fil med data - En länk till en tjänst där datamängden är datakälla till ett lager eller flera lager - En länk till ytterligare en tjänst där datamängden är datakälla till ett annat lager Ovanstående synsätt delas inte av alla. I många länder har man hittills inte dokumenterat tjänster på datamängdnivå utan endast dokumenterat tjänsterna som helhet. Detta är delvis styrt av ambitionsnivå då arbete blir mer omfattande när varje enskild datamängd skall dokumenteras. Inom Inspire krävs dock dokumentation av en tjänsts ingående datamängder. Inom arbetet med den svenska infrastrukturen har vi dock ansett att informationen för användaren inte blir tillräckligt användbar om inte de ingående datamängdernas relation till lager i en tjänst blir tydligt för användaren. 3.4 Dokumentation av tjänsten Alternativ för dokumentation av en WMS-tjänst En WMS-tjänst kan dokumenteras på två olika sätt. Via dokumentation med en metadatapost enligt ISO19115/ISO Genom att tjänsten dokumenteras i sin helhet i tjänstens Capabilities-dokument Orsaken till att båda ovanstående metoder för att dokumentera en tjänst finns är att de standarder som idag används har tagits fram genom 2 olika organisationer. WMS-tjänster och dess hantering av metadata som del av tjänstens gränssnitt ( via metoden GetCapabilities) har utvecklats av OGC (Open Geospatial Consortium). ISO har parallellt med detta arbetat fram standarderna ISO19115 för generella metadata och ISO19119 för metadata om tjänster. Arbete pågår att försöka få en enhetlig hantering av ovanstående 2 standarder, men fram tills dessa metoder existerar är en enhetlig metodik det bästa vi kan åstadkomma. Det finns även en tredje möjlighet att dokumentera en tjänst och då mera ur ett tekniskt gränssnittsperspektiv. Det är beskrivning av en tjänst med en wsdl-fil. Detta används huvudsakligen för beskrivning av generella webbservices. Principiellt ligger en WMS-tjänsts capabilities-dokument nära innehållet i en wsdl-fil. Det pågår därför diskussioner hur ovanstående tre metoder för dokumentation skall kunna integreras så metadata inte behöver hanteras på fler ställen. Dock har inga tydliga lösningar på detta framtagits som kan användas ännu Dokumentation med ISO19115 Tjänsten kan dokumenteras i sin helhet med metadata i ISO19115/ISO19119 så att metadata följer Inspires krav. Detta kan

6 PM 6(13) exempelvis göras i Redigeringsverktyget för metadata eller i de webbaserade formulären Dokumentation med Capabilities-dokument En WMS-tjänst har en adress som kan anropas med tre huvudsakliga operationer. GetCapabilities GetMap GetFeatureInfo WMS-tjänsten har alltså definierad adress som kan svara på dessa anrop. Metadata för tjänsten kan beskrivas i tjänstens Capabilities-dokument. Dock kan inte all information som hanteras i ISO19115 anges i Capabilities-dokumentet. Därför är det just nu rekommenderat att tjänstens fullständiga metadata hanteras i ett metadatadokument enligt ISO Längre fram i texten beskrivs fler alternativ för att hantera tjänstemetadata enligt Inspires krav Metadata för en wmstjänst och dess komponter WMS-tjänst Lagermetadata Capabilities ISO19115 MD ISO19115 MD Tjänste metadata ISO19115 MD ISO19115 MD ISO19115 MD ISO19115 MD Figur 1 Beskriver hur tjänster kan beskrivas med metadata. Tjänsten kan beskrivas i ett capabilitiesdokument som är integrerat i kartjänsten (wms-tjänsten). Varje lager i tjänsten kan även beskrivas med en metadatapost enligt ISO Hela tjänsten kan även dokumenteras med ett dokument enligt ISO Capabilities En wms-tjänst är dokumenterad med ett capabilities-dokument. Detta beskriver tjänsten som helhet men även dess ingående lager. I varje lager

7 PM 7(13) som beskrivs capabilties-dokumentet kan man referera (via MetadataURL) till ett metadata dokument i ISO19115 som beskriver varje enskilt lagers datamängd. Lagermetadata Varje enskilt lager/datamängd i tjänsten kan beskrivas med metadata enligt ISO Dessa lager definieras som datamängder. Tjänstemetadata ISO19115/ISO19119 Tjänsten kan som helhet även beskrivas med ett metadatadokument enligt ISO19115/ISO19119 Relationer mellan tjänstemetadata i ISO19115/ISO19119 och Lagermetadata Som pilarna i figuren ovan visar kan man skapa relationer mellan Tjänstemetadata i ISO9115/ISO19119 och dess ingående lager. Det gör att man för tjänsten kan beskriva vilka datamängder som ingår i tjänsten och att man för den omvända relationen kan för en datamängd ange vilken tjänst detta ingår i. För att beskriva i dokumentationen för en tjänst vilka lager som ingår kan man använda elementet Kopplade resurser Lager respektive datamängder i en WMStjänst En tjänst har en eller flera lager definierade i sin capabilities-fil. Det är även lager (Layer) som anropas när man vill ange vilka delar av en tjänst som skall ritas upp. Dock är det normalt den underliggande datamängden som skall dokumenteras och publiceras som metadata. Det är dock inte allrid ett 1-1 för hållande mellan ett lager och dess data. Som figuren nedan visar kan en datamängd ingå i flera olika lager. Det kan vara skillnader mellan olika lager som använder samma datamängd som exempelvis: Skala som lagren visas i Symboliseringen kan variera Urval av objekt kan variera

8 PM 8(13) I normalfallet är det alltså de underliggande datamängderna som skall dokumenteras. 4 Princip för dokumentation av wms-tjänster Nedanstående kan ses som en vägledning till hur en tjänst och dess ingående lager kan dokumenteras. Genom att följa principerna för denna så uppfyller man kraven från Inspire och tar fram olika dokument i den ordning som behövs. 4.1 Dokumentera och publicera datamängder som ingår i tjänsten En tjänst använder en eller flera datamängder för att skapa en kartbild. Respektive datamängd skall publiceras till portalen. 4.2 Dokumentera tjänsten som helhet En metadatapost som beskriver hela tjänsten skall skapas och publiceras till katalogtjänsten All information om tjänsten kan inte skapas i detta första steg, men genom att skapa en metadatapost för tjänst erhålls en unik metadataidentifierare för tjänstens metadatapost som skall användas senare. Tjänster skall för att följa Inspires förordning om tjänster ha en utökad beskrivning (extended capabilities) av tjänsten i capabilities-dokument. Dessa extended catabilities kan hanteras på två olika enligt Technical Guidelines för visningstjänster. Capabilities-dokumentet utökas med ett element MetadataURL för hela tjänsten som helhet. Denna URL skall peka på metadataposten i katalogtjänsten i ISO19115/IUSO19119 som beskriver tjänsten i sin helhet, detta motsvarar metadata som skapas i kapitel ovan. Alternativt utökas capabilities-dokumentet med ytterligare extended capabilities så att det kan hantera alla de metadata som Inspire kräver av en tjänst och dess underliggande datamängder.

9 PM 9(13) I nuläget rekommenderar vi myndigheter att använda metoden enligt första punkten i punktlistan ovan. Det är enligt denna metod som nedanstående beskrivningar är avpassade till. 4.3 Ange kopplade resurser för tjänsten De publicerade datamängder (1 ovan) skall refereras från tjänstens metadatapost via elementet kopplade resurser (OperatesOn) som anges för en tjänst. OperatesOn är ett metadataelement som används vid dokumentation av tjänster. För varje ingående datamängd som ingår i tjänsten skall en post med OperatesOn anges. OperatesOn skall anges både för lokala specifikation och för data som följer Inspires specifikationer. Detta anges i tjänstens metadatapost enligt ISO19115/ISO Exempelvis om en wmstjänst för sin presentation använder två datamängder som har identifierare för metadatamängd a5c7dbfb d-a9bf-dec0e158380b respektive 83d7684e-ac3f-45a3-8aca-373a9489d07. Då skall man in ISO19115/ISO19139-metadata för tjänsten ange två förekomster av operateson som pekar på metadataposten. 4.4 Dokumentera hela tjänsten i tjänstens capabilitiesdokument Dokumentera tjänstens egenskaper i capabilities-dokument. Med den metod som anges här följer man principerna för WMS 1.3.

10 PM 10(13) Ange MetadataURL för tjänsten som helhet En MetadataURL som anges för hela tjänsten som sådan skall peka in i katalogtjänsten på det metadatadokument som beskriver tjänsten (4.2 ovan) För att ange en referens till metadata för hela tjänsten anges i capabilitiesfilen följande information: Denna MetadataUrl pekar in i Geodataportalen katalogtjänst och refererar till en metadatapost med UUID qc7f8260-3pe9-66e d15699a4fda4. Denna metadatapost beskriver tjänsten som helhet i ISO19115/ISO19119 enligt Inspires krav. Genom att denna adress är angiven kan klienter som använder tjänsten hämta och visa metadata för tjänsten Ange MetadataURL för varje ingående lager Varje lager i en tjänst skall ha en MetadataURL som pekar ut den datamängd som detta lager arbetar mot. Det innebär att flera lager kan ha samma MetadataURL. Dock kan inte flera datamängder ingå i ett lager (vad gäller metadataurl) <MetadataURL type="tc211"> <Format>text/html</Format> <OnlineResource xmlns:xlink=" xlink:type="simple" xlink:href=" UUID=44d5c95b-ba a77-ac8e1ad535a4"/> </MetadataURL>

11 PM 11(13) Ovanstående utdrag från ett capabilities-dokument visar hur man för ett lager i tjänsten anger en referens till metadata för den till lagret underliggande datamängden. 4.5 Ange länkar till lager i wms-tjänst vid registrering av datamängder För att datamängder som ingår i en tjänst skall vara lätt åtkomliga att finna igen skall man för en datamängd ange länken via Online-linkage till de lager som datamängden presenteras via. Detta är en rekommendation från Geodataportalen och ej ett krav från Inspire. Varje datamängd som dokumenteras som är en del av en WMS-tjänst rekommenderas ha en onlinelinkage till de lager som denna datamängd verkar mot. I adressen skall layer=lager1,lager2 etc. användas. Namnet på OnlineLinkage kan lämpligen vara samma titel som för Titleelement i capabilities. Exempelvis om en tjänst är dokumenterad som har adressen I denna tjänst ingår en datamängd som innehåller avrinningsområden. Detta lager i wms-tjänsten heter SMHI_avromr. Då är det lämpligt att i metadata för datamängden ange en online-länk till <srv:operateson xlink:type="simple" xlink:title="hastighetsgräns" xlink:href=" request=getrecordbyid&id=58e79a60-4a59-405e-9bea-d821cc333a03"/> 4.6 WFS-tjänster Utförligare beskrivning kommer i kommande versioner av dokumentet 4.7 WPS-tjänster Utförligare beskrivning kommer i kommande versioner av dokumentet

12 PM 12(13) 5 Dokumentation av generella webbservices ex SOAP- eller RESTtjänster Även generella webbservices som inte direkt genererar en kartbild kan publiceras till Geodataportalen. Exempel på sådana typer av webbservices är SOAP-tjänster REST-tjänster I princip kan alla typer av tjänster dokumenteras och publiceras med ISO19115/ISO Dessa kan normalt inte förhandsgranskas i Geodataportalen på samma sätt som WMS men de kan dokumenteras med liknande metadata som övriga tjänster. Utöver de metadata för tjänster som normalt rekommenderas är det därför lämpligt att ytterligare dokumentation av tjänsten görs tillgänglig via en länk från metadataposten. Det kan vara en länk till en webbsida eller ett pdf-dokument. Det man normalt beskriver i ett sådant dokument är exempelvis: Metoder och anrop som webbservices stöder Exempel på användning Länk till wsdl-fil Det är i huvudsak teknisk information riktat till utvecklare eller systemintegrerare så att man vet hur tjänsten kan användas. För en WMStjänst finns motsvarande information i capabilities-dokumentet.

13 PM 13(13)

PM 1(10) Med begreppet resurs menas någon typ av företeelse exempelvis data, tjänst, applikation.

PM 1(10) Med begreppet resurs menas någon typ av företeelse exempelvis data, tjänst, applikation. PM 1(10) 2017-05-01 Vägledning metadata 1 Inledning Detta är en översiktlig beskrivning av metadata som ger en introducerande beskrivning av vad det är och hur metadata används i den nationella Infrastrukturen

Läs mer

Teknisk Vägledning metadata

Teknisk Vägledning metadata PM 1(40) Teknisk Vägledning metadata PM 2(40) Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Varför metadata... 3 1.2 Nationell metadataprofil... 3 1.3 Styrande och vägledande standarder... 4 2 Beskrivning av alla element...

Läs mer

Geodataportalen - Metadata -Webbformulär för redigering av metadata

Geodataportalen - Metadata -Webbformulär för redigering av metadata PM 1(17) Geodataportalen - Metadata -Webbformulär för redigering av metadata PM 2(17) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Inledning... 3 3 Webbformulär för metadata... 3 3.1 Översikt...

Läs mer

Geodataportalen - Metadata

Geodataportalen - Metadata PM 1(15) Geodataportalen - Metadata Vägledning till metadata, värdelistor och exempel PM 2(15) PM 3(15) Historik 2013-09-20 MÖ Nytt kapitel om protokoll 2015-05-09 MÖ Komplettering om Initiativ och Protokoll

Läs mer

Geodataportalen - Metadata Validering av metadata

Geodataportalen - Metadata Validering av metadata PM 1(9) Geodataportalen - Metadata Validering av metadata PM 2(9) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Inledning... 3 3 Översikt... 3 3.1 Styrande och vägledande standarder... 3 4 Validering

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Avancerade sökning

Hjälp vid användning av Geodataportalens Avancerade sökning 1(12) Datum: 2014-05-26 Diarienr: Hjälp vid användning av s Avancerade sökning Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63 geodatasekretariatet@lm.se

Läs mer

PM 1(7) Data är tillgängligt. Figur 1. Figuren visar det sammanvägda resultatet för respektive fråga åren 2009, 2010 och 2011.

PM 1(7) Data är tillgängligt. Figur 1. Figuren visar det sammanvägda resultatet för respektive fråga åren 2009, 2010 och 2011. PM 1(7) Nöjdhetsundersökning av Geodataportalen 2011 Sammanfattning I december 2011 genomfördes den tredje Nöjdhetsundersökningen av Geodataportalen. Sammantaget visar undersökningen att resultatet är

Läs mer

PM 1(8) Data är tillgängligt 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40. Sökverktygen är användarvänliga. Metadata är användarvänliga

PM 1(8) Data är tillgängligt 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40. Sökverktygen är användarvänliga. Metadata är användarvänliga PM 1(8) Nöjdhetsundersökning av Geodataportalen 2013 Sammanfattning Resultatet av årets nöjdhetsundersökning av Geodataportalen gav inte samma glädjande resultat som förra årets undersökning. Bara drygt

Läs mer

Utbildningsbehovet i frågor kring infrastrukturen för geodata hos informationsansvariga myndigheter och kommuner.

Utbildningsbehovet i frågor kring infrastrukturen för geodata hos informationsansvariga myndigheter och kommuner. PM 1(8) Utbildningsbehovet i frågor kring infrastrukturen för geodata hos informationsansvariga myndigheter och kommuner. - En enkätundersökning genomförd under februari-april 2012 Organisation Postadress

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy 1(14) Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och 2(14) Geodataportalen Denna skärmbild är det första du möts av när du går in i Geodataportalen: : Skärmbilden är indelad i tre olika paneler: Sökpanel

Läs mer

TRAFIKBULLER WMS. Miljöförvaltningen, Johan Sylvén

TRAFIKBULLER WMS. Miljöförvaltningen, Johan Sylvén TRAFIKBULLER WMS Produktbeskrivning Titel: Version: 001 Publicerad: Oktober 2017 Kontakt: Miljöförvaltningen, Belma Krslak belma.krslak@miljo.goteborg.se Miljöförvaltningen, Johan Sylvén johan.sylven@miljo.goteborg.se

Läs mer

Att använda Metria Maps WMS baserad på Geoserver

Att använda Metria Maps WMS baserad på Geoserver 1 (9) Metria WMS-DOKUMENT 1 (9) Åsa Gustafsson 2011-05-30 Dnr Att använda Metria Maps WMS baserad på Geoserver Intro 2 Behörighetsskydd 2 Skicka anrop till WMS-tjänst 3 Testa åtkomst 3 Get Capabilities

Läs mer

Riktlinjer för nationellt genomförande av Inspires nedladdningstjänster

Riktlinjer för nationellt genomförande av Inspires nedladdningstjänster Version 1.9 1(23) Riktlinjer för nationellt genomförande av Inspires nedladdningstjänster Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63

Läs mer

Geodataportalen - Metadata -CSW - Utbyte av metadata, maskin till maskin

Geodataportalen - Metadata -CSW - Utbyte av metadata, maskin till maskin PM 1(6) Geodataportalen - Metadata -CSW - Utbyte av metadata, maskin till maskin PM 2(6) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Inledning... 3 3 Kataloggränssnitt för metadata... 3 3.1 Översikt...

Läs mer

Dataproduktspecifikation Projektionszoner Sweref 99 Järnväg. Version 4.0

Dataproduktspecifikation Projektionszoner Sweref 99 Järnväg. Version 4.0 Dataproduktspecifikation Projektionszoner Sweref 99 Järnväg Version 4.0 Ändringsförteckning Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 4.0 2016-01-07 Version 4.0 är den första versionen Jenny Rassmus

Läs mer

GATEWAY TJÄNSTEBESKRIVNING. Webbservice. WSDL-fil. Skicka meddelanden. SMS och FastnätsSMS

GATEWAY TJÄNSTEBESKRIVNING. Webbservice. WSDL-fil. Skicka meddelanden. SMS och FastnätsSMS GATEWAY TJÄNSTEBESKRIVNING Tjänsten Messit Gateway består av ett gränssnitt som enkelt kan implementeras i en egen applikation. Det enda som krävs för att använda Messit Gateway är att applikationen som

Läs mer

När geografisk information blir allas egendom

När geografisk information blir allas egendom När geografisk information blir allas egendom Martin Davidson Kartdagarna och GIT-Mässan, 2012-03-27 Presentation Martin Davidson Affärsenhetschef Utveckling Metria Bor i Luleå med min fru och mina tvillingar

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalen

Hjälp vid användning av Geodataportalen 1(12) Hjälp vid användning av Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriverket 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63 support@geodata.se www.lantmateriet.se 2(12) Denna

Läs mer

Nationell geodatastrategi

Nationell geodatastrategi Nationell geodatastrategi Vetenskapsrådet den 17 januari Ewa Rannestig Lantmäteriet Geodataråd Regeringen har tillsatt Geodatarådet för att bereda frågor som rör Lantmäteriverkets samordnande roll. Rådet

Läs mer

Avtal för frivillig medverkan enligt EUdirektivet. förordningen om geografisk miljöinformation

Avtal för frivillig medverkan enligt EUdirektivet. förordningen om geografisk miljöinformation 1(13) Avtal för frivillig medverkan enligt EUdirektivet Inspire samt lagen och förordningen om geografisk miljöinformation Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801

Läs mer

Strategiskt mål Status Kommentar Mål 1 Nyttorna med infrastrukturen är kända

Strategiskt mål Status Kommentar Mål 1 Nyttorna med infrastrukturen är kända Uppföljning av handlingsplan för Lantmäteriet som geodatasamordnare 2014 2014-04-10 Strategiskt mål Status Kommentar Mål 1 Nyttorna med infrastrukturen är kända Goda exempel på nyttor och möjligheter med

Läs mer

OneGeology-Europe gör geologiska data lättillgängliga. Tomas Lindberg & Lars Kristian Stölen Sveriges geologiska undersökning (SGU)

OneGeology-Europe gör geologiska data lättillgängliga. Tomas Lindberg & Lars Kristian Stölen Sveriges geologiska undersökning (SGU) OneGeology-Europe gör geologiska data lättillgängliga och användbara Tomas Lindberg & Lars Kristian Stölen Sveriges geologiska undersökning (SGU) De nästa 20 min Bakgrund Varför OneGeology-Europe? Projektmål

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Geodataportalen - Geodata.se

Geodataportalen - Geodata.se Geodataportalen - Geodata.se Jord- och SkogsGIS 2010-01-26 Kjell Hjorth, Lantmäteriet 1 Geodataprojektet Två delprojekt Teknisk infrastruktur Metadata Affärs- och verksamhetsmodell Teknisk infrastruktur

Läs mer

Användbarhet. Geodataportalen 2.0 Beta. Testat av GeoTest. RAPPORT fastställd 08-02-2011. Geodataportalen 2.0 Beta testad för användbarhet

Användbarhet. Geodataportalen 2.0 Beta. Testat av GeoTest. RAPPORT fastställd 08-02-2011. Geodataportalen 2.0 Beta testad för användbarhet Geodataportalen 2.0 Beta Testat av GeoTest Användbarhet RAPPORT fastställd 08-02-2011 Geodataportalen 2.0 Beta testad för användbarhet Testat av GeoTest, en nationell resurs vid Future Position X Bilagor

Läs mer

NatureSDIplus: Utveckling och test av europeiska dataspecifikationer för naturskydd

NatureSDIplus: Utveckling och test av europeiska dataspecifikationer för naturskydd NatureSDIplus: Utveckling och test av europeiska dataspecifikationer för naturskydd Co-funded by the Community Programme econtentplus ECP-2007-GEO-317007 Anders Östman Högskolan i Gävle Agenda Projektet

Läs mer

Geodataportalen www.geodata.se Fjärranalysseminariet 10-11 feb 2009

Geodataportalen www.geodata.se Fjärranalysseminariet 10-11 feb 2009 Geodataportalen www.geodata.se Fjärranalysseminariet 10-11 feb 2009 Ulf Sandgren, Lantmäteriet 1 Geodatastrategins insatsområden Samverkan Informations struktur Teknisk infrastruktur Metadata Geodetiska

Läs mer

Hjälp vid använding av Miljödataportalen - UTKAST

Hjälp vid använding av Miljödataportalen - UTKAST 1(7) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Olsson, Birgitta Tel: 010-698 1448 birgitta.olsson @naturvardsverket.se PM 2013-01-21 Ärendenr: NV-10837-12 Hjälp vid använding av Miljödataportalen

Läs mer

KFF Beskrivning av KFF-handläggningsprocessen 1 (10) Gällande Mikael Andersson REGISTERKARTE-GML

KFF Beskrivning av KFF-handläggningsprocessen 1 (10) Gällande Mikael Andersson REGISTERKARTE-GML Fastighetsbildning Dokumentation Dokumentnamn Sida KFF Beskrivning av KFF-handläggningsprocessen 1 (10) Status Godkänd av Giltig från Version Gällande Mikael Andersson 2017-05-22 1.0 REGISTERKARTE-GML

Läs mer

Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning, CC BY

Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning, CC BY 1(5) D atum: D ok umentversion: A vser tjänstens gränssnittsversion: 2015-07-01 1.0 1.0 Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning, CC BY Förändringsförteckning Innehållsförteckning 1 Allmän beskrivning...

Läs mer

Geodataportalen - metadata - Metadataeditor Redigeringsverktyg för metadata

Geodataportalen - metadata - Metadataeditor Redigeringsverktyg för metadata PM 1(55) Geodataportalen - metadata - Metadataeditor Redigeringsverktyg för metadata PM 2(55) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Inledning... 4 3 Installation av MetadataEditor... 5 3.1

Läs mer

Vad är. Geodatasamverkan?

Vad är. Geodatasamverkan? Vad är Geodatasamverkan? 1 Allt som händer har en geografisk anknytning och därför är geodata För att säkerställa en god tillgång till geodata bygger vi en Infrastruktur för geodata - samverkande system,

Läs mer

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Delrapport DP3 FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Karin Bredenberg & Mats Berggren IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 2.0 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BILAGA 1: METS...3 1.1 INTRODUKTION...3

Läs mer

Beställning av laserdata från Lantmäteriets skanning

Beställning av laserdata från Lantmäteriets skanning Beställning av laserdata från Lantmäteriets skanning I takt med att landet täcks av laserdata ur Lantmäteriets rikstäckande skanning så kommer dessa data att utgöra en viktig informationskälla för många

Läs mer

Operationer: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic

Operationer: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic Produktbeskrivning 1(5) Fastställd datum 2015-08-24 1 Versionsnummer Geodata/Förvaltning Kontakt kundservice@sgu.se PRODUKT: JORDARTER 1:25 000-1:100 000 (VISNINGSTJÄNST) Kort information om innehållet

Läs mer

Länsstyrelsernas geodatakatalog ANVÄNDARMANUAL - SÖKNING. LÄNSSTYRELSERNA

Länsstyrelsernas geodatakatalog ANVÄNDARMANUAL - SÖKNING. LÄNSSTYRELSERNA 2017 Länsstyrelsernas geodatakatalog ANVÄNDARMANUAL - SÖKNING LÄNSSTYRELSERNA http://lansstyrelsen.se Innehåll Söka metadata... 2 Sökpanel... 2 Fritextsökning... 2 Geografisk sökning... 3 Ämnesområden...

Läs mer

Geodataportalen - Geodata.se. Kjell Hjorth, Lantmäteriet

Geodataportalen - Geodata.se. Kjell Hjorth, Lantmäteriet Geodataportalen - Geodata.se Kjell Hjorth, Lantmäteriet 1 Vad är syftet med den nationella geodatastrategin? Att utgöra planen för hur vi bygger en gemensam infrastruktur för geodata Att visa hur den nationella

Läs mer

Vidareutnyttjande av öppen data från Stockholms stad

Vidareutnyttjande av öppen data från Stockholms stad STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Bilaga HANDLINGSPLAN Förslag till handlingsplan från Stockholms stad Bilaga 1 2011-06-20 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 3 3. Vidareutnyttjande

Läs mer

Uppgiftskravstjänsten Beskrivning av XML-schema för uppgiftskrav som öppna data. Version 2.0

Uppgiftskravstjänsten Beskrivning av XML-schema för uppgiftskrav som öppna data. Version 2.0 Uppgiftskravstjänsten Beskrivning av XML-schema för uppgiftskrav som öppna data Version 2.0 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 XML-schema... 3 2.1 Element för paketering av uppgiftskrav... 3 2.1.1

Läs mer

Geodatasamverkan möjligheter för Sveriges kommuner

Geodatasamverkan möjligheter för Sveriges kommuner Geodatasamverkan möjligheter för Sveriges kommuner Katrin Falk Illustratör Cecilia Lundgren Geodatasekretariatet, Lantmäteriet 1 Geodatasamverkan möjligheter för Sveriges kommuner Geodatasamverkan Översyn

Läs mer

Topografisk webbkarta Visning, CC BY

Topografisk webbkarta Visning, CC BY 1(7) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: 2017-01-17 1.3 1.0.1 Produktbeskrivning: Topografisk webbkarta Visning, CC BY LANTMÄTERIET 2017-01-17 2 (7) Innehållsförteckning 1 Allmän

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

Aktuellt från Lantmäteriet

Aktuellt från Lantmäteriet Aktuellt från Lantmäteriet Geodatasamverkan Skåne Höör 29 maj Julie Mostert Öppna geodata för ett effektivare samhälle Varför öppna geodata? Geodata har en särställning Information som adresser, kartor

Läs mer

Yttrande över Remiss med anledning av införande av Inspire direktivet

Yttrande över Remiss med anledning av införande av Inspire direktivet 2008-02-26 Vår ref: 2008/259/184 Er ref: M2008/413/H Miljödepartementet Enheten för hållbar utveckling 103 33 STOCKHOLM Yttrande över Remiss med anledning av införande av Inspire direktivet Nedan följer

Läs mer

Verksamhetsplan för SIS/TK 466 Belägenhetsadresser

Verksamhetsplan för SIS/TK 466 Belägenhetsadresser VERKSAMHETSPLAN 1(9) Verksamhetsplan för SIS/TK 466 Belägenhetsadresser kommun kommundel gatuadressområde metertalsadressområde byadressområde gatuadressplats metertalsadressplats gårdsadressområde byadressplats

Läs mer

Sustainable engineering and design

Sustainable engineering and design Sustainable engineering and design 1 Bildyta - Välj Infoga bild Trender inom geografisk IT Hur hanterar man att GIT idag är en del av IT-utveckling och verksamhetsutveckling? Mikael Elmquist Sweco 2 Geografisk

Läs mer

Parametrar i avgiftsmodell för Geodatasamverkan

Parametrar i avgiftsmodell för Geodatasamverkan 1(5) Datum: 2016-12-20 Parametrar i avgiftsmodell för Geodatasamverkan Avgiftsmodellen fördelar kostnaden för de geodata som ingår i Produktutbudet till årsavgifter för användarna. Genom värden på parametrarna

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

Introduktion Schenker-BTL AB, Stab IT Beskrivning över informationsintegreringmed Schenker, metodbeskrivning version 1.

Introduktion Schenker-BTL AB, Stab IT Beskrivning över informationsintegreringmed Schenker, metodbeskrivning version 1. Schenker har interna system som handhar information som är av intresse för våra kunder/partners. Idag finns ett flertal av dem tillgängliga via Internet, sk Online-tjänster. Dessa erbjuder inte bara hämtning

Läs mer

STOCKHOLMS STADS GEMENSAMMA GIS 2011-10-04

STOCKHOLMS STADS GEMENSAMMA GIS 2011-10-04 SIDAN 1 STOCKHOLMS STADS GEMENSAMMA GIS 2011-10-04 Agenda Stockholms stads organisation och struktur Hur samarbetar vi: stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och bolag Stadens gemensamma centrala GIS-miljö

Läs mer

Implementation av en infrastruktur för geodata CHRISTOFER ÖSTERBERG

Implementation av en infrastruktur för geodata CHRISTOFER ÖSTERBERG Implementation av en infrastruktur för geodata CHRISTOFER ÖSTERBERG Examensarbete Stockholm, Sverige 2009 Implementation av en infrastruktur för geodata CHRISTOFER ÖSTERBERG Examensarbete i datalogi om

Läs mer

GISS. Lantmäteriets geodatatjänster - ett nytt åtkomstsätt till Lantmäteriets geodata. 24 mars 2011 Pär Jonsson Informationsdivisionen Lantmäteriet

GISS. Lantmäteriets geodatatjänster - ett nytt åtkomstsätt till Lantmäteriets geodata. 24 mars 2011 Pär Jonsson Informationsdivisionen Lantmäteriet - ett nytt åtkomstsätt till Lantmäteriets geodata GISS 24 mars 2011 Pär Jonsson Informationsdivisionen Lantmäteriet Pär Jonsson Lantmäteriet Agenda m tider Kort om tjänstekonceptet Information som objekt

Läs mer

Instruktion för användning av

Instruktion för användning av Innehåll 1. Nyheter i biblioteket... 2 2. Inmatning av nya referenser... 2 2.1. Innan du börjar... 2 2.2. Inmatning av nya referenser... 4 2.2.1 Import av flera källor... 4 2.2.2 Skapa enskilda referenser...

Läs mer

Stockholm Open Award 2014 Meet Up 26 mars Trafik och framkomlighet

Stockholm Open Award 2014 Meet Up 26 mars Trafik och framkomlighet Stockholm Open Award 2014 Meet Up 26 mars Trafik och framkomlighet Trafik och parkering Trafikkontoret hanterar en mängd information i sina IT-system som finns åtkomlig som öppen data. Vi kommer här visa

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Planer, bestämmelser och rättigheter Visning

Planer, bestämmelser och rättigheter Visning 1(9) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: 2017-09-12 2,0 1.1 Produktbeskrivning: Planer, bestämmelser och rättigheter Visning LANTMÄTERIET ÅÅÅÅ-MM-DD 2 (9) Innehållsförteckning 1

Läs mer

Utan data inget GIS. KlimatGIS-dagarna den januari 2012 Ulf Sandgren, Lantmäteriet

Utan data inget GIS. KlimatGIS-dagarna den januari 2012 Ulf Sandgren, Lantmäteriet Utan data inget GIS Data för klimatanpassning och några problem Inspire och Geodatastrategin Vad har vi gjort för att göra det enklare att söka, titta på, bedöma kvaliteten och använda geodata? KlimatGIS-dagarna

Läs mer

Beskrivning Behörigheter och rättigheter, Evolution

Beskrivning Behörigheter och rättigheter, Evolution Beskrivning Behörigheter och rättigheter, Evolution skapat av Mattias Lindmark version 36 datum/tid 2011-06-15 10:57 datum/tid 2012-10-12 11:42 Sidan 2 av 7 Innehållsförteckning 1. Behörigheter och rättigheter

Läs mer

Rapport TK 570 N0047. Geografisk information Webbkartografi Riktlinjer för utformning av webbkarttjänster

Rapport TK 570 N0047. Geografisk information Webbkartografi Riktlinjer för utformning av webbkarttjänster Rapport TK 570 N0047 Utgåva 0.5 2014-02-05 Geografisk information Webbkartografi Riktlinjer för utformning av webbkarttjänster [English title level 1 English title level 2 Part n: Part title] SS xxxx:åååå

Läs mer

Introduktion till integrering av Schenkers e-tjänster. Version 2.0

Introduktion till integrering av Schenkers e-tjänster. Version 2.0 Introduktion till integrering av Schenkers e- Version 2.0 Datum: 2008-06-18 Sida 2 av 8 Revisionshistorik Lägg senaste ändringen först! Datum Version Revision 2008-06-18 2.0 Stora delar av introduktionen

Läs mer

RDT Externt Webbtjänst Gränssnitt

RDT Externt Webbtjänst Gränssnitt Version 2.0 1(9) RDT Externt Webbtjänst Gränssnitt Ändringsförteckning: Versionsnummer Ändringsdatum Orsak till ändringen Ändad av 1.0 2007-11-23 Första versionen. Magnus Fredriksson 2.0 2009-03-17 Ändrat

Läs mer

Läkemedel statistik för år HS0202

Läkemedel statistik för år HS0202 EpC 2007-06-13 1(6) Läkemedel statistik för år 2006 2006 HS0202 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Modell fo r ä ndringshäntering äv Sämbis gemensämmä tekniskä infrästruktur Version 1.0

Modell fo r ä ndringshäntering äv Sämbis gemensämmä tekniskä infrästruktur Version 1.0 Modell fo r ä ndringshäntering äv Sämbis gemensämmä tekniskä infrästruktur Version 1.0 Innehåll Revisionshistorik... 2 1. Inledning... 2 1.1. Syfte... 2 1.2. Omfattning och avgränsning... 2 2. Princip

Läs mer

Smarta Geografiska IT-lösningar. Stöd vi genomförande av GIS-projekt

Smarta Geografiska IT-lösningar. Stöd vi genomförande av GIS-projekt Smarta Geografiska IT-lösningar Stöd vi genomförande av GIS-projekt 1 Innehåll Innehåll NI SOM HAR JOBBAT MED ATT KOMBINERA FLERA OLIKA WMS-TJÄNSTER MER ÄN 8 TIMMAR HITTILLS RÄCK UPP EN HAND. 1. Vad är

Läs mer

Avtal om erbjudande av webbtjänster för infrastrukturen för geografisk information

Avtal om erbjudande av webbtjänster för infrastrukturen för geografisk information geografisk information 1 (23) 2.1.2014 Avtal om erbjudande av webbtjänster för infrastrukturen för geografisk information Med beaktande av, att handlingar i enlighet med PSI-direktivet (2003/98/EG) kan

Läs mer

Daniel Clarhed 2006-06-22

Daniel Clarhed 2006-06-22 Avdelningen för Byggnadsmekanik Daniel Clarhed PM för Byggnadsmekaniks nya hemsida 2006-06-22 Byggnadsmekaniks nya hemsida I juli kommer Byggnadsmekanik få en ny hemsida, stöpt i det LTH-gemensamma utseendet.

Läs mer

UTKAST till mall för. Geodataplan XXXXXXX kommun XXXXX KOMMUN, BESÖKSADRESS. TEL FAX E-POST WEBB

UTKAST till mall för. Geodataplan XXXXXXX kommun XXXXX KOMMUN, BESÖKSADRESS. TEL FAX E-POST WEBB 2013-11-04 UTKAST till mall för Geodataplan 2014-2016 XXXXXXX kommun XXXXX KOMMUN, BESÖKSADRESS TEL FAX E-POST WEBB www.kommun.se Innehållsförteckning 1 Inledning 5 2 Syfte med geodataplanen 5 3 Vision

Läs mer

Metria:s satsning på Open Source-GIS. Seminariet Open Source för GIS 8-9 mars 2010

Metria:s satsning på Open Source-GIS. Seminariet Open Source för GIS 8-9 mars 2010 Metria:s satsning på Open Source-GIS Seminariet Open Source för GIS 8-9 mars 2010 Martin Davidson Chefsarkitekt Metria Martin Davidson, 2010-02-17, Luleå Affärsidé GIS as a Service Metria erbjuder marknaden

Läs mer

Workshopledare Geodatarådet tillsammans med Geodatasekretariatet

Workshopledare Geodatarådet tillsammans med Geodatasekretariatet Workshopledare Geodatarådet tillsammans med Geodatasekretariatet 1. Jan Wikström och Britt Grevé-Eriksson + Cecilia Strang (rum 454) 2. Birgitta Stenbäck och Pia Lidberg + Hanna Ridefelt (rum 458) 3. Lena

Läs mer

Anställningsavtal med mallar från Kontek

Anställningsavtal med mallar från Kontek Denna beskrivning visar hur du kan använda Konteks rapport i Rapportgeneratorn för att skapa fil med personaluppgifter som sedan infogas i de anställningsavtal (Word dokument) som finns att ladda hem.

Läs mer

VM VA-förhållanden på delavrinningsnivå: metadata samt metodbeskrivningar.

VM VA-förhållanden på delavrinningsnivå: metadata samt metodbeskrivningar. VM VA-förhållanden på delavrinningsnivå: metadata samt metodbeskrivningar. Skikt: VM_Belastning_EA_2013.shp Plats: Blått plus, Lyr-rubrik: VM VA-förhållanden på delavrinningsnivå Leveranskatalog för publicering:

Läs mer

HMK. Geodesi: Teknisk specifikation och metodval. handbok i mät- och kartfrågor

HMK. Geodesi: Teknisk specifikation och metodval. handbok i mät- och kartfrågor HMK handbok i mät- och kartfrågor Geodesi: Teknisk specifikation och metodval Arbetsdokument juli 2015 Förord juli 2015 HMK-Geodesi arbetsdokument 2015 består av fyra dokument som tillsammans utgör HMK-Geodesi.

Läs mer

Datahantering. Webinar 4 - Tryggt och säkert

Datahantering. Webinar 4 - Tryggt och säkert Datahantering Webinar 4 - Tryggt och säkert - 2016 Anna Halvarsson Jobbet - GIS ingenjörsutbildningen i Kiruna - GIS och geodata i alla former sedan 1997 - Från 2015-04-01 GITTER Consult AB tillsammans

Läs mer

SCB:s geodata och e-tjänster

SCB:s geodata och e-tjänster SCB:s geodata och e-tjänster Karin Hedeklint, karin.hedeklint@scb.se Avdelningen för Regioner och miljö Markanvändning, Vatten, GIS Geodata på SCB Geodatasamverkan SCB:s geodata enligt Inspire Befolkningsfördelning:

Läs mer

Miljödataportalen och Skyddad natur

Miljödataportalen och Skyddad natur Miljödataportalen och Skyddad natur Sandra Wennberg, Birgitta Olsson En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, idag och för kommande generationer Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Informationsmodell metadata Nv kärnprofil

Informationsmodell metadata Nv kärnprofil Informationsmodell metadata Nv kärnprofil Package in package 'Metadata Naturvårdsverket' Naturvårdsverket har mängder av informationstillgångar, både i form av text (t.ex. rapporter), arkivhandlingar (t.ex.

Läs mer

Objekthöjd och objekttäckning ett attribut inom Nationella marktäckedata

Objekthöjd och objekttäckning ett attribut inom Nationella marktäckedata Objekthöjd och objekttäckning ett attribut inom Nationella marktäckedata Produktbeskrivning Utgåva 0.2 2017-06-22 NATURVÅRDSVERKET Version Datum Ändrade avsnitt Anmärkningar Författare 0.1 2017-05-21 Första

Läs mer

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande Innehållsförteckning Starta systemet...1 Startsidan...2 Hantera ärende...3 Skapa ärende...4 Trafikanordningsplan...5 Redigera ärende...6 Hantera karta...7 Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Läs mer

WMS @ SGU. Jonas Holmberg

WMS @ SGU. Jonas Holmberg WMS @ SGU Jonas Holmberg WMS @ SGU - innehåll Vad är WMS (Wep Map Service)? WMS lager / tjänster och struktur på SGU SGUs WMS i ArcGIS SGUs WMS i Geodata.se SGUs WMS i kartvisare WMS Web Map Service OGC

Läs mer

Det här dokumentet är till för att ge en översikt över ASP.NET MVC samt hur WCF Services används från.net applikationer.

Det här dokumentet är till för att ge en översikt över ASP.NET MVC samt hur WCF Services används från.net applikationer. Informationsinfrastruktur 7.5 hp Mattias Nordlindh Inledning Det här dokumentet är till för att ge en översikt över ASP.NET MVC samt hur WCF Services används från.net applikationer. Dokumentet består av

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Begrepp för tjänster på e-förvaltnings- och geodataområdet

Begrepp för tjänster på e-förvaltnings- och geodataområdet [2] RAPPORT 1(19) Anders Skog, 08-555 520 22 anders.skog@sis.se Begrepp för tjänster på e-förvaltnings- och geodataområdet Historik Version Kommentar 2012-10-09 Första workshop 2012-10-18 Andra workshop

Läs mer

Gränslös data. Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@Vianova.fi. Infrastructure Life Cycle Management

Gränslös data. Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@Vianova.fi. Infrastructure Life Cycle Management Gränslös data Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@Vianova.fi Kostnader för dataöverföring 30% av projekttiden går till dataöverföringsproblem Huvudorsak är föråldrad dataöverföringsteknologi

Läs mer

Sustainable engineering and design

Sustainable engineering and design Sustainable engineering and design 1 Bildyta - Välj Infoga bild Kartan i kommunala e-tjänster Strategival för att använda kartan i kommunala e-tjänster Johan Peterson och Mikael Elmquist Sweco Örebro länskarta

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

Råd gällande beständiga länkar

Råd gällande beständiga länkar UTKAST Råd gällande beständiga länkar Nationellt ramverk för öppna data Peter Krantz AB Innehållsförteckning 1. Nationellt ramverk för öppna data... 2 1.1. Råd gällnade beständiga länkar... 2 1.2. Vem

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess Samverkansprojektet Svensk geoprocess Intensifierad samverkan mellan Sveriges kommuner, SKL och Lantmäteriet Allan Almkvist, Malmö stad Peter Lundin, Agima Management Agenda Presentation deltagare Syfte

Läs mer

GIS i molnet. GISS After Work, 13 oktober 2011 Roger Hamrén Cartesia GIS AB. -En del av AddNode

GIS i molnet. GISS After Work, 13 oktober 2011 Roger Hamrén Cartesia GIS AB. -En del av AddNode GIS i molnet GISS After Work, 13 oktober 2011 Roger Hamrén Cartesia GIS AB Agenda Så vad menar vi med molnet?» Jo för oss är molnet egentligen en samling servrar som kan nås över Internet eller över ett

Läs mer

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE SOLUTION DESCRIPTION 1 (7) DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE SOLUTION DESCRIPTION SOLUTION DESCRIPTION 2 (7) INNEHÅLL 1. DOCUMENT MANAGER... 3 2. BESKRIVNING AV DOCUMENT MANAGER... 3 2.1 Produkter... 4 2.1.1

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0. Nytt från Trafikverket. Jenny Rassmus High Court, Malmö

TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0. Nytt från Trafikverket. Jenny Rassmus High Court, Malmö TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Nytt från Trafikverket Jenny Rassmus High Court, Malmö 2016-12-01 Vad gör Trafikverket? Ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik,

Läs mer

Bilaga 9. Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA)

Bilaga 9. Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA) 1 (7) Bilaga 9 Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA) Innehåll 2 (7) Överenskommelse om tjänstenivå 3 1 Inledning 3 1.1 Tillämpning 3 1.2 Ansvarsfrihet 3 1.3 Ändring av tjänstenivåer 2 Servicenivåer 2.1

Läs mer

Styrelsebloggens bruksanvisning

Styrelsebloggens bruksanvisning Styrelsebloggens bruksanvisning sidan 1 av 11 Styrelsebloggens bruksanvisning 1. Inledning Skattkammarvägens samfällighetsförening i Lindsdal, Kalmar består av 85 friliggande hus fördelat på gatorna: Skattkammarvägen

Läs mer

Dataflödet från manual till användning

Dataflödet från manual till användning Dataflödet från manual till användning Miljöövervakningsdagarna 2 3 okt 2013 i Dalarna Anders Foureaux Enheten för Integrerad miljödataförsörjning Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

Läs mer

OneGeology-Europe gör geologiska data lättillgängliga. användbara. Tomas Lindberg Sveriges geologiska undersökning (SGU)

OneGeology-Europe gör geologiska data lättillgängliga. användbara. Tomas Lindberg Sveriges geologiska undersökning (SGU) OneGeology-Europe gör geologiska data lättillgängliga och användbara Tomas Lindberg Sveriges geologiska undersökning (SGU) OneGeology-Europe Projektstart 11 September 2008 Längd 2 år Total budget 3.25

Läs mer

NVDB Teknisk Lösning - Teknisk beskrivning av datautbyte

NVDB Teknisk Lösning - Teknisk beskrivning av datautbyte Publikation 2011:127 NVDB Teknisk Lösning - Teknisk beskrivning av datautbyte Titel: Generella insamlingsregler och krav för vägdata som ska levereras till Trafikverkets NVDB/GVT-miljö, version 1.1 Publikation:

Läs mer

Transportnät i Sverige. Ingemar Halvorsen Trafikverket

Transportnät i Sverige. Ingemar Halvorsen Trafikverket Transportnät i Sverige Ingemar Halvorsen Trafikverket Hvordan/Hur vil din organisasjon tilgjengeliggjøre egne data som inngår i Inspire Transportnett? Vil org etablere en egen wms tjeneste? Hvilken stabilitet,

Läs mer

Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2005 MI0902

Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2005 MI0902 RM/REN 2007-08-21 1(7) Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2005 MI0902 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Geodataportalen V2.0

Geodataportalen V2.0 PM 1(19) Geodataportalen V2.0 PM 2(19) 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Översiktlig beskrivning av arkitektur och portal... 5 4. Sök- och kartkomponent... 7 5. Metadata... 8 6. Användar-, säkerhets-

Läs mer

ANVISNING FÖR SJÖMÄTNING

ANVISNING FÖR SJÖMÄTNING ANVISNING SJÖMÄTNING 2011-04-20 1 (5) Framtagen av: Fastställd av: Version: 2011-04-20 Bengt Holmstrand Tillhör: Dokumenttyp: Anvisning ANVISNING FÖR SJÖMÄTNING Följande information och anvisningar avser

Läs mer