Geodataportalen V2.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Geodataportalen V2.0"

Transkript

1 PM 1(19) Geodataportalen V2.0

2 PM 2(19) 1. Inledning Sammanfattning Översiktlig beskrivning av arkitektur och portal Sök- och kartkomponent Metadata Användar-, säkerhets- och licenshantering Arkitektur/Driftmiljö Utvecklingsarbetet Information användarstöd Publicerade resurser i portalen Webbkartografi Fortsatt utveckling... 19

3 PM 3(19) 1. Inledning Denna rapport syftar till att ge en övergripande beskrivning av. Flera av kapitlen finns eller kommer att finnas ytterligare beskrivna i dokument som tas fram för fortsatt förvaltning. I några av kapitlen finns länkar till fördjupande dokument. Geodataportalen är en viktig del i den tekniska infrastrukturen för geodata. Rapporten beskriver portalens uppbyggnad och grundläggande funktionalitet samt närliggande frågor som berör geodataportalen, t ex drift, användarhantering, metadatafrågor och stödfunktioner. Utvecklingen har bedrivits inom ramen för Geodataprojektet och utgår från dess mål och aktiviteter. Arbetet har bedrivits i nära samverkan mellan landets stora dataproducerade myndigheter. Som ett resultat av detta arbete har Version 2.0 av Geodataportalen utvecklats och tagits i drift. I portalen finns idag WMS-tjänster, datamängder och metadata publicerade från en rad producenter av geodata. Arbetet med den tekniska infrastrukturen har pågått parallellt med framtagande av ny verksamhetsmodell. En första version/prototyp av portalen togs fram under december En vidareutveckling av denna resulterade i V1.0, som driftsattes i maj Erfarenheterna från arbetet med V 1.0 och verksamhetsmodellen har legat till grund för det fortsatta arbetet med V 2.0 av Geodataportalen. Utvecklingsarbetet har skett i samverkan med de organisationer som har samordningsansvaret för den tekniska implementeringen av Inspiredirektivet i Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Regelverk och guidelines från Inspire har utgjort en självklar grund för arbetet. Kravspecifikation och Arkitekturdokument samt olika ställningstaganden i Styrgrupp och Teknikgruppen har i övrigt styrt utvecklingsarbetet. 2. Sammanfattning Syftet med geodataportalen (www.geodata.se) är att skapa en ingång till geodata och tillhörande tjänster. Geodataportalen blir en ingång för att söka, titta på, ladda ner information från olika källor. Data, tjänster, applikationer m.m. ska i största möjliga utsträckning ligga distribuerade. Geodataportalen följer Inspires arkitekturmodell och riktar sig i första hand till professionella och semiprofessionella användare. Användargränssnittet för att söka uppgifter om geodata ska i första hand erbjuda användarna ett enhetligt sökgränssnitt för att hitta geografiska resurser. Gränssnittet skall också erbjuda möjligheten att få tillräckligt med information om resursen så att det går att utvärdera om den passar för tänkt användning. Den tekniska lösningen bygger bl a på GeoNetwork och serverteknik

4 PM 4(19) baserad på JAVA/JSP-kod och för användargränssnittet används komponentbiblioteket ExtJS. Metadatakatalogen lagras i databashanteraren PostgreSQL. För att förhandsgranska WMS-tjänster samt visa täckningsområdet för geografiska resurser används biblioteket Openlayers med ett antal utvidgningar. Överhuvudtaget utgör Open source viktiga och stabila komponenter inom SDI-området. För kunna söka på geografiska namn behövs en databas (Namnsök). Den som nu är implementerad innehåller län, kommuner och tätorter. Kartvisaren har en baskarta som utgörs av Lantmäteriets Topowebbkarta i SWEREF 99 TM. Bakgrundskartan är tillgänglig ner till skalområdet 1: De metadata som återfinns i portalen ägs och förvaltas av respektive myndighet i egna system. För att styra upp hanteringen av metadata har en nationell metadataprofil tagits fram tillsammans med ett antal alternativa rutiner för att publicera metadata. Funktionalitet för att validera metadata är också implementerad. Geodataportalen har idag ingen primär behörighetskontroll för att söka och utvärdera geodata. För att inneha rollen som publicerare och delta i diskussionsforumet så krävs dock inloggning. Användarhanteringen bygger på samma principer som för Lantmäteriet i övrigt och är baserat på Siteminder /LDAP. Vissa geodata och tjänster kan behöva skydd mot otillåten användning av kommersiella orsaker eller sekretesskäl. I geodataportalen är en säkerhetslösning som omfattar autentisiering och regler om hur och i vilken omfattning en tjänst får nyttjas samt hantering av licenser implementerad. Lösningen är levererad av ESRI/ConTerra och bygger på två moduler, SecurityManager som hanterar autentisiering och regler för tjänsterna och LicenseManager som hanterar licensfrågor. Säkerhetslösningen är modulbaserad och bygger på beprövade standarder och öppna gränssnitt. Driftmiljön är placerad inom Lantmäteriets koncerndataenhet (KC) i Gävle vilka också ansvarar för driften av Geodataportalen. KC tillhandahåller även en identisk testmiljö som används för demonstration och verifikation innan någon nyutvecklad eller förändrad del går vidare till driftmiljö. En projektgrupp bestående av företrädare för SGU, Sjöfartsverket, SMHI, Trafikverket och Lantmäteriet har medverkat i olika delar och varit med i analys och design av lösningar under arbetets gång. Utvecklingsarbetet har bedrivits i ett iterativt förfarande där vi fångat behov, utvecklat, utvärderat och genomfört. För användargränssnittet har de studier som togs fram inom arbetet med Planeringsportalen legat som grund. Under arbetets gång har ett flertal presentationer av gränssnittet genomförts och användarnas synpunkter på gränssnittet beaktats. De tekniska förutsättningarna för samverkan finns beskrivet i Tekniskt ramverk samt i anvisningar för bl a publicering av resurser till portalen. För att följa användningen av portalen används Google Analytics.

5 PM 5(19) Idag finns ca 250 resurser publicerad från 15 olika organisationer. 3. Översiktlig beskrivning av arkitektur och portal Geodataportalen är en del i den nationella infrastrukturen för geodata och är en gemensam plats på Internet där den som söker information om geodata kan få en överblick över utbudet i Sverige. Syftet med geodataportalen (www.geodata.se) är att skapa en ingång till geodata och tillhörande tjänster. Geodataportalen blir en ingång för att söka, titta på och ladda ner information från olika källor. Förutom möjlighet att söka, titta på och få åtkomst till geodata finns även stöd för publicering av metadata. Här kan den som söker information och leverantörerna hitta varandra. Det viktigaste målet med portalen är att på ett åskådligt sätt, för relevanta data och tjänster visa vad som finns och var det finns. Data, tjänster, applikationer m.m. ska i största möjliga utsträckning ligga distribuerade. Tjänster av allmän/generell natur kan utvecklas och tillhandahållas i portalen men huvuddelen ligger ute hos de samverkande organisationerna. I figuren nedan visas en översiktlig bild av den tekniska arkitekturen som arbetet bygger på. Arkitekturen är indelad i fyra lager. I det översta lagret, som är direkt synligt för användaren finns Geodataportalen och applikationer. Via en gemensam kommunikationsväg (Internet) och ett GeoRights Management-lager (GeoRM-lager) som hanterar licenser, rättigheter och, behörigheter når användaren de olika tjänsterna som i sin tur förmedlar metadata och geodata. GeoRM-lagret är ett skikt ovanpå tjänsterna. Även andra portaler ska kunna utnyttja funktionaliteten. Det översta lagret kan vara vilken portal eller applikation som helst, t.ex. en webbsida hos en annan myndighet eller EU-portal. Arkitekturen har varit styrande och har utvecklats gemensamt via Geodataprojektet och av respektive myndighet och bygger i grunden på OGC:s principer som omsatts inom Inspirearbetet. Ett exempel är metadata som skapas av respektive myndighet men det är via geodataportalen som metadata blir tillgängligt genom att de publiceras i portalen. En enhetlig söktjänst och sökapplikation gör det lättare för användarna att hitta geodata och tjänster.

6 PM 6(19) Figur 1. Arkitekturbild från EG-direktivet Inspire. Lösningen bygger på att uppnå samverkan mellan deltagande organisationer via distribuerade lösningar. Tjänsterna tas fram och förvaltas av respektive myndighet. Tjänsterna (och geodata) kan nås via en egen applikation eller via den gemensamma portalen. Geodataportalen riktar sig i sitt nuvarande utförande i första hand till professionella och semi-professionella användare. En viktig del för grundplattformen för V 2.0 utgörs av öppen källkod från projektet GeoNetwork som är en katalogapplikation för lägesbunden information. GeoNetwork tillhandahåller ett maskingränssnitt (CS-W) för maskinläsning av informationen som finns i katalogen. Ett sök- och kartgränssnitt utvecklat i Openlayers och ExtJS samt andra Javabaserade komponenter utgör det visuella gränssnittet för fysiska användare att utvärdera informationen. För at publicera information till katalogen har ett maskingränssnitt (CSW-T) med inbyggda valideringsregler utvecklats. Databasmodellen är en typ av stjärnmodell som medger möjlighet till en flexibel filtrering av data i olika kategorier. Uppbyggnaden är modulbaserad vilket gör att olika komponenter kommunicerar via gränssnitt och därmed är sinsemellan utbytbara. Licens- och säkerhetshantering är implementerat via ESRI/ConTerras produkt LicenseManager and SecurityManager och är integrerad i portallösningen. En LDAP-katalog används för användarhantering, dvs. för att definiera olika användare och deras roller.

7 PM 7(19) 4. Sök- och kartkomponent Portalen är en central knutpunkt för att söka efter och utvärdera geografiska resurser. Portalen i sig innehåller inga lagrade datamängder utan är en sökfunktion som söker i en metadatakatalog. De metadata som finns i katalogen är information om resurser som myndigheter tillhandahåller från sina egna webbplatser. Portalen innehåller i V 2.0 både ett enkelt och ett utökat sökgränssnitt. Användargränssnittet för sökning skall i första hand erbjuda användarna ett enhetligt sökgränssnitt för att hitta geografiska resurser. Gränssnittet skall också erbjuda möjligheten att få tillräckligt med information om resursen så att det går att utvärdera den om den passar för tänkt användning. Ett gränssnitt för att söka i metadatakatalogen datorer emellan erbjuds också via gränssnittet CS-W. CS-W står för Catalogue Service Webb och är ett standardiserat gränssnitt för att söka i metadatakatalogen. Via detta gränssnitt kan t ex andra applikationer använda sig av informationen i katalogen för sina tillämpningar Sök- och kartgränssnitt Det utökade sökgränssnittet är en trädbaserad struktur som ger användaren möjlighet att navigera baserat på kategorier. Dessa kategorier är Ämnesområden, Resurstyp och Ansvarig. För att underlätta sökandet efter data ur olika synvinklar finns det möjlighet för användaren att själv flytta om ordningen i trädet. Som komplement till att söka med hjälp av trädstrukturen finns det möjlighet för användaren att även sätta sökkriterier baserat på fritext, geografiskt täckningsområde och tidsmässig utsträckning. Sökgränssnitt bygger på innehållet i de resurser som publiceras i portalen. Det betyder att om metadata inte är fullständigt så begränsas sökmöjligheterna. Efter att resurser är framsökta i gränssnittet kan användaren utvärdera dessa genom att studera kompletta metadata. Som en del i utvärderingen finns det möjlighet att förhandsgranska publicerade tjänster i en integrerad kartvisare. Namnsök En databas för att söka på geografiska namn (Gazetteer) är integrerad i sökfunktionen och används vid förflyttning i kartvisaren och vid geografisk sökning i utforskaren. Denna Gazetteer innehåller län, kommuner och tätorter. I Kartvisaren används denna funktion för att förflytta och zooma in kartan på nya områden. I sökfunktionen används polygonen som respektive namn refererar till för att avgränsa sökningen geografiskt.

8 PM 8(19) Baskarta Kartvisaren har en baskarta som utgörs av Lantmäteriets webbkarta, Topografisk webbkarta med fastighetsindelning, i SWEREF 99 TM (RH 2000). Kartan är en fillagrad kartcache i ArcGIS server miljö. Kartan är tillgänglig ner till skala 1:5 000 och till viss del varierar innehållet beroende på vilken skala kartan visas i. Thesaurus För att klassificera information i portalen baserat på ämnesinnehåll används ISO19115s ämnesområden. För en övergripande beskrivning av portalens gränssnitt och användning, se länkar till Film och Användarhandledning. 5. Metadata Geodataportalen innehåller information (metadata) om geografiska resurser (exempelvis datamängder och tjänster) som har publicerats in till portalen. Metadata presenteras i portalen i en enhetlig stilmall. Profil För att styra upp hanteringen av metadata har en nationell metadataprofil som bygger på ISO-standard tagits fram. I denna profil definieras hur olika metadataelement skall hanteras. I detta ingår bland annat: vilka element som är frivilliga eller obligatoriska, exempel på hur elementet kan användas samt XML-syntax på hur elementet skall beskrivas då de skall publiceras till portalen. Denna XMLsyntax baseras på en standard för överföring av geografiska metadata ISO Den aktuella versionen av Nationell Metadataprofil är version 2.0- Profilen är framtagen i samverkan mellan STANLI (teknisk kommittén TK 489) och Geodata.se. EN PDF-version av profilen kan hämtas från Geodata.se. Skapa metadata Varje organisation är själva ansvarig för att skapa och förvalta metadata. Metadata kan skapas och redigeras i ett redigeringsverktyg som tillhandahålls via portalen, via egna verktyg eller via det webbgränssnitt som tillhandahålls via Geodata.se. Efter att metadata har skapats ska de publiceras in till Geodataportalen, se nedan. Publicering till portalen När metadata är framtaget enligt den standard som gäller kan metadata göras tillgängligt för sökning (Publicering) i portalen. Det finns ett antal alternativ för publicering: genom publiceringsfunktionen i det tillhandahållna redigeringsverktyget, uppladdning av XML-filer via det webbformulär som är tillgängligt via Geodata.se

9 PM 9(19) via skördningsfunktion. Alla metoderna innebär att metadata som förvaltas inom den egna myndigheten görs tillgänglig för sökning i portalen Det är valfritt vilken av metoderna som används. Nedan ges en lite tydligare beskrivning av de olika sätten att publicera till Geodataportalen. Publicering från redigeringsverktyg Metadata som skapas i det redigeringsverktyg som tillhandahålls från Geodata.se kan via en funktion i verktyget publiceras direkt upp till portalen genom att metadata skickas in till portalen via en webbservice (CSW-T). Inläsning av metadatafiler via webgränssnitt Metadata som skapats i myndighetens egen miljö kan via ett webbaserat inläsnings formulär ( en länk på Geodata.se.) laddas upp till Geodataportalen Metadatafilerna som läses in kan ha skapats i ett eget verktyg som tagits fram inom myndigheten, via det redigeringsverktyg som Geodata.se tillhandahåller eller via andra metadataredigerare som uppfyller standarden. Skördning av metadata Det innebär att när en myndighet skapat eller uppdaterat metadata kopieras dessa metadata till en fritt tillgänglig webbplats hos myndigheten, en så kallad WAF (Web Accessible Folder). Portalen läser därefter av denna WAF med en regelbunden intervall (ex. veckovis) och importerar (publicerar) dessa till portalens databas. Ett alternativ nära ovanstående är att en myndighet själv har en katalogtjänst (som följer specifikationen CSW). Då kan Geodataportalen skörda denna katalog istället för en WAF. Detta angreppssätt är nog den långsiktiga lösningen för skördning. Dock är de specifikationer som är skrivna för CSW inte tillräckligt distinkta vilket gjort att olika leverantörers specifikationer kan skilja sig något åt. Därför förordar vi på kort sikt användning av WAF. Kataloggränssnitt för metadata Geodataportalen har ett gränssnitt för användare som vill söka efter information. Om istället en annan applikation vill söka i katalogen så finns det ett standardiserat gränssnitt för sådana maskin till maskin sökningar. Detta gränssnitt heter CS-W (Catalogue Service for the Web). Just nu är det version CS-W 2.02 som är aktuell version. En djupare beskrivning av metadatahanteringen, publicering mm finns i: Metadata och Redigeringsverktyg för metadata till Geodata.se Användar-, säkerhets- och licenshantering Informationen på Geodata.se samt Geodataportalens funktionalitet för att

10 PM 10(19) söka och utvärdera geodatatjänster har inga användarrestriktioner. För att publicera till portalen och delta i Diskussionsforum krävs en behörighetskontroll. Användarna tillhör olika grupper (organisationer). Kombinationen roll och grupp styr vilka användare som får publicera metadata till portalen Syftet med användar-, säkerhets- och licenshanteringen är att: Verifiera behörighet att publicera metadata för geodatatjänster Verifiera behörighet att utvärdera och använda skyddade geodatatjänster (kommersiella eller av andra skäl icke-publika tjänster) Ge möjlighet till en gemensam licenshantering för tjänsteleverantörer och därmed underlätta för slutanvändaren. Skapa förutsättningar för seriösa diskussioner på diskussionsforumet Användarhantering Uppgifter om användare som registrerar sig hos Geodata.se lagras i Lantmäteriets centrala edirectory (LDAP katalog) för externa applikationer. Denna lösning ger en rad fördelar: Befintlig och säker lagring samt förvaltning av personuppgifter och lösenord Stöd för distribuerad hantering av användarkonton, d.v.s. tjänsteleverantörer kan hantera sina användare och dess roller via ett webbgränssnitt, t.ex. utse vilka användare i sin organisation som skall ha behörighet att publicera metadata i Geodataportalen. Befintlig integration mellan edirectory och autentiseringssystemet CA SiteMinder förenklar konfigurering och implementation av autentisering och Single SignOn i Geodata.se och Geodataportalen. Befintliga kunder hos Lantmäteriet kan använda sina användarkonton hos Geodata.se. Autentisering och Single SignOn Aktiviteter på Geodata.se eller Geodataportalen som kräver autentisering, t.ex. publicering av metadata, hanteras av systemet CA SiteMinder. CA SiteMinder fungerar som ett skalskydd framför de olika webbapplikationerna som utgör Geodata.se och Geodataportalen, och känner av om en besökare försöker nå en aktivitet (URL) som kräver autentisering. När besökaren har identifierat sig hos CA SiteMinder, som verifierar användarens uppgifter mot LDAP katalogen, skickas denna vidare till den skyddade aktiviteten. När väl besökaren har identifierat sig hos CA SiteMinder en gång under en besökssession kommer vidare aktiviteter som kräver autentisering hanteras i bakgrunden av systemet, s.k. Single SignOn. Behörigheter och roller Behörigheter i Geodata.se och Geodataportalen styrs genom roller. Roller tilldelas en användare genom att denne läggs med i en rollgrupp i LDAP katalogen, t.ex. en användare som skall kunna publicera metadata tilldelas medlemskap i gruppen geodata.se_publisher.

11 PM 11(19) De olika delsystemen i Geodata.se och Geodataportalen har olika interna lösningar för att hantera roller, men samtliga är integrerade med LDAP katalogens rollsystem. Skyddade geodatatjänster Tjänster eller data som tjänste-/dataägarna vill skydda från obehörig åtkomst kan skyddas via de verktyg som finns integrerade i portalen. För att möjliggöra publicering av skyddade tjänster och skapa förutsättningar för en sammanhållen hantering för tjänsteleverantörer och slutanvändare, används systemet securitymanager/licensemanager, som levereras av ESRI/ConTerra GmbH. SecurityManager SecurityManager-modulen är ett verktyg för hantering och organisering av åtkomsträttigheter till tjänster och data i en SDI. Åtkomst till tjänster och data begränsas till auktoriserade användare och på så vis säkerställs erkännandet av användarens avtal och obehörig användning förebyggs. SecurityManager använder sig av Web Authentication Service (WAS) och Web Security Service (WSS) från initiativet 52 North (OpenSource) och integrerar dem i en enhetlig säkerhetslösning. Säkerhetstjänsterna har öppna gränssnitt och kan lätt integreras i alla infrastrukturer. Figur 2 Schematiskt flöde mellan komponenterna i securitymanager. User Database är i vår installation den centrala LDAP katalogen för externa applikationer. Teknik SecurityManager använder sig av integrerade säkerhetsbarriärer

12 PM 12(19) (Interceptors) för att säkra olika tjänster. Modulen tillhandahåller säkerhetsbarriärer för varje typ av tjänst (WMS, WFS, WFS-T, ArcIMS, ArcGIS Server). Vid konfigurering av en WSS (säkerhetsskal kring ursprungstjänsten) väljer man barriär beroende på bakomliggande tjänst. Säkerhetsbarriärerna filtrerar både förfrågningar som hänger samman med tjänsten i sig och de värden som returneras med hänsyn till användarens behörigheter. Dessa fungerar oberoende av anropande klient (mapclient, ArcGIS ArcMap). SecurityManager använder OASIS XACML standarden för att formulera beskrivningar av tillgängliga rättigheter. Administration Administration och hantering av användare och behörigheter sker genom ett användargränssnitt i en vanlig webbläsare. Varje ansluten organisation har en egen administratör som har rättigheter att hantera säkrade tjänster och policys för den egna organisationen. Administratören kan lägga till och konfigurera så många skyddade tjänster (WSS skal) som önskas. Varje konfigurerad tjänst får en WSS-URL, genererad av SecurityManager, som ersätter den ursprungliga tjänstens URL i tjänstens metadata, och därmed passerar förfrågningar till tjänsten genom SecurityManager s WSS skal för kontroll av behörighet och i förekommande fall även licensvalidering. För att de säkrade tjänsterna inte skall vara tillgängliga från annat håll än via säkerhetsskalet så måste organisationerna se till att spärra åtkomst till tjänsterna från andra håll. Ett sätt att göra detta är att begränsa åtkomst via IP-adress på den server där tjänsterna finns uppsatta så att endast anrop från WSS servern eller andra tillåtna IP-adresser (samt ev. interna ip-adresser) är tillåtna. Konfiguration och produktionsmiljö SecurityManager/LicenseManager är installerad i Geodataportalens produktionsmiljö på en egen applikationsserver (Tomcat 6), och konfigurerad för att hämta användare, grupper och rolltillhörighet från den centrala LDAP katalogen LicenseManager LicenseManager-modulen kan användas för att definiera, organisera och använda licensmodeller för tjänster. Den tillåter licensierad tillgång till georesurser och bygger på upprättandet av avtal om villkor och begränsningar för användning samt pris- och avgiftsmodeller. LicenseManager gör det möjligt att definiera licensmodeller som kan användas för tjänsterna i infrastrukturen. Licensavtalet ingås elektroniskt,

13 PM 13(19) och verkställs när tjänsten används Det är också möjligt att använda LicenseManager för att sätta upp villkor för tjänster som skall vara fria att använda, vilket kan exempelvis uttryckligen utesluta användningen av tjänster för kommersiella ändamål. Detta alternativ, som kallas click-through licens, liknar den metod som använts för att acceptera licensens villkor under en installation av programvara, och gör det möjligt för både offentliga och privata företag att komma överens om licens och användningsförhållanden med användarna. Integration SecurityManager/LicenseManager är integrerad i Geodataportalen. Sök- & kartgränssnitt möjliggör skapande av temporära säkerhetsskal mot tjänsten för utvärdering (s.k. click-through licens) samt möjlighet att ingå licensavtal för tjänsten/resursen direkt i Geodataportalens gränssnitt. En fördjupad beskrivning av licens/securitymanagern finns i följande länk Captcha För att skydda mot att någon genererar automatiska anrop för att lamslå portalen eller för att t ex ladda ner data från bakgrundskartan men samtidigt ge tillgång till Sök- & kartgränssnittet utan användarrestriktioner finns en s.k. Captcha lösning. En Captcha innebär att besökaren måste ange en slumpmässigt genererad bildtext för att få en engångsbiljett till en funktion, i vårt fall Sök- & kartgränssnittet. Denna biljett sträcker sig över en besökssession. Tekniken är utbredd bland webbapplikationer, framförallt för att förhindra spamrobotar att utnyttja oskyddade formulär. 7. Arkitektur/Driftmiljö Produktionsmiljön är placerad hos Lantmäteriets koncerndataenhet (KC) i Gävle, vilka också ansvarar för driften av Geodataportalen. KC tillhandahåller även en identisk testmiljö som används för demo och verifikation innan driftsättning sker i produktionsmiljön. Miljön består av fyra fysiska servrar: En webb- och applikations server för Geodataportalen, en webbserver för Geodata.se samt två databasservrar. Webb- och applikations servern för Geodataportalen ligger i Lantmäteriets webbhotell och är en RedHat Linux server. Webbservern för Geodata.se är en Windows 2003 server. De två databaserna ligger på två olika RedHat Linux servrar beroende på att den ena är en PostgreSQL databas och den andra en Oracle databas. För en övergripande bild av systemets konfiguration se bilden nedan.

14 PM 14(19) Figur 2 Systemskiss Webb- och applikations server för Geodataportalen Som webbserver framför Geodataportalen används Apache, vilket även används i det webbhotell där Geodataportalen är inhyst. Domänen pekar mot denna webbserver. Anropen till informationssidorna skickas av Apache direkt vidare till webbservern för Geodata.se. Alla applikationer i Geodataportalen hanteras i applikationsservern Tomcat och finns installerad på samma fysiska server som Apache webbservern. Tomcat finns installerad med två instanser där securitymanager/licensemanager går på den ena och alla de övriga på den andra. Orsaken till att securitymanager/licensemanager körs på en egen instans är rekommendationer från leverantören och att det krävs särskilda uppstartsparametrar.

15 PM 15(19) Webbserver för Geodata.se Geodata.se är de informationssidor som behövs i infrastrukturen för geodata. Dessa sidor är uppbyggda i EPIServer, ett Content Management System (CMS). Kartserver Den kartserver som används i Geodataportalen är Geoserver version och används för att visa geografisk utbredning av en tjänst i kartan. Geodataportalens bakgrundskarta konsumeras från en kartserver som förvaltas i en annan del i Lantmäteriets organisation. Databasservrar Systemet använder sig av två databasservrar. I EPIServer finns ett beroende till Oracle. I övrigt används open source, PostgreSQL och PostGIS som databashanterare. Geodataportalen är en samling applikationer och därför finns flera olika databaser, dock ligger alla som tillhör Geodataportalen i databashanteraren PostgreSQL. Metadatakatalogen, som är kärnan i hela systemet, har bl a av prestandaskäl duplicerats i två databaser. Innehållet i de två databaserna är identiskt vilket säkerställs genom synkroniseringsrutiner. Det som skiljer databaserna från varandra är hur data är lagrat, dvs. tabellstrukturer samt indexering av informationen. Detta har betydelse för hur det är möjligt att söka samt hur långa svarstiderna blir. Den ena databasen är anpassad för det grafiska gränssnittet och den andra för maskinell sökning via CS-W. Övervakning För att övervaka Geodataportalen används en mjukvara som heter Patrol, vilket är samma övervakningssystem som Lantmäteriet använder för andra applikationer. Övervakningen sker genom tre stycken provskjutningar som upprepas en gång i minuten. Om systemet upptäcker ett fel och samma fel återkommer tre skjutningar i rad så skall systemet skicka ett larm till ansvarig person. Det som testas vid skjutningarna är: Inloggning Öppna kartvisaren Söka efter metadata. Test av systemet. De tester som utförts är av två sorter, det ena är användartester som syftar till att se om de olika funktionerna fungerar som förväntat. De andra är lasttester för att se hur systemet klarar last Testarbetet utgår från projektets krav specifikationen. Alla testfall finns inlagda i HP Quality Center, som är det programstöd Lantmäteriet använder för att administrera Testverksamhet. Strukturen i

16 PM 16(19) HP Quality Center följer dokumentstrukturen för kravspecifikationen. HP Quality ncenter bygger på tre huvudvyer, Kravvy, Testvy och Testlagvy. Först har alla kraven från kravspecifikationen lagts in i kravvyn, därefter har kraven konverterats till tester och successivt implementerats. Inför varje testomgång har nya Testlab skapats, ett antal testfall har plockats ihop. T ex har för GUItesterna valts att testa mot IE 8, Firefox 3.6 och Safari. Testfallens innehåll: Kort sammanfattning av funktionen Stegvisinstruktion för vad som ska göras i testet Förväntat resultat för varje seg som utförs Under testperioden hittades drygt 70 fel eller avvikelser i systemet. Av dessa kunde ca 50 rättas och godkännas och ca 20 fel/avvikelser var av en sådan karaktär att de kunde lämnas eller så rörde det sig om förbättringar. Vissa lasttester har genomförts under projektet och vissa kommer att göras i närtid. En del av de organisationer som deltar i samverkan ser f.n. över sin driftmiljö. Det har därför inte varit relevant att utföra lasttester mot alla inblandade. Alla ev. lasttester görs i överenskommelse och i nära samverkan med resp. tjänsteägare. En användbarhetstest genomfördes 2-4 november 2010 vid GeoUsability lab i Gävle. Testen gjordes på betaversionen av V2.0 och gjordes enligt ramverket för ISO Fjorton personer utförde 11 testfall.testen föll i huvudsak väl ut och en närmare beskrivning av testen är beskriven i bifogad Rapport. 8. Utvecklingsarbetet Utvecklingsarbetet har bedrivits av en kärntrupp bestående av personer från Lantmäteriet och en del konsultinsatser. Därutöver har en projektgrupp bestående av företrädare för SGU, Sjöfartsverket, SMHI och Trafikverket medverkat i olika delar och varit med i analys och design av lösningar under arbetets gång. Utvecklingsarbetet har bedrivits i ett iterativt förfarande där vi fångat behov, utvecklat, utvärderat och genomfört. Fokus har legat på att klara tekniska anspråk och förbereda för krav som kommit från arbetet med verksamhetsmodell. Direktiv och guidelines från Inspire har varit styrande. Internationella utblickar har kontinuerligt varit en del i verksamheten via besök på sajter eller via deltagande organisationers medverkan i internationella projekt. Utvecklingsarbetet har till del bedrivits i nära samverkan med nordiska och Hollands Inom projektet har vi använt Eclips som IDE-systemutvecklingsverktyg för (Integrated Developement Environment) Javautveckling och använt Assembla (en projektsite typ projektplatsen fast för distribuerade systemutvecklinsgprojekt) med scrum (iterativ utveckling).

17 PM 17(19) 9. Information användarstöd Förutom funktionalitet så är ansvaret för portalens innehåll och support av största vikt. En supportfunktion är uppsatt för stöd åt användarna. Informationsspridning och infångandet av användarsynpunkter tas via denna funktion om hand. Funktionen har som uppgift att granska, och informera om, hur de olika delarna/informationen/ programvarorna/portalen och utvecklingsinsatserna fungerar och samverkar. Via portalen sprids information om funktionalitet, bakomliggande krav mm på lite olika sätt. Allmän DOKUMENTATION vad gäller bland annat Geodataprojektet, INSPIRE, Geodatarådet, metadataverktyget mm finns upplagt i Geodata.se: s webbplats som är publikt tillgänglig. Här ligger information om de faktorer som ligger till grund för geodataportalen på ett överskådligt och kortfattat sätt. Specifika Hjälpdokument för handhavandet finns upplagda i portalmiljön. FAQ eller Frågor och svar finns i både Geodata.se: s webbmiljö och PTK miljöerna (kartkomponenten) och fylls på efter hand som återkommande frågor noteras i supporten. MAIL skickas ut till publicerare med en anmodan att korrigera metadata då fel upptäcks i valideringen. Ett antal INSTRUKTIONSFILMER som beskriver handhavandet av olika funktioner på portalen finns på Geodata.se. Inkommande information/support hanteras via: I Geodata.se: s webbmiljö finns ett kontaktformulär upplagt för att kontakta oss. Detta formulär genererar ett mail till den valda delen. En möjlighet att "lägga fråga" på utvalda tjänster finns i kartkomponenten. Ett mail genereras då till supporten. MAIL besvaras löpande. TELEFON besvaras löpande. Till stöd för de samverkande parterna finns även Tekniskt Ramverk som beskriver de tekniska förutsättningarna för Geodatasamverkan.

18 PM 18(19) 10. Publicerade resurser i portalen Tjänster i Portalen I dag finns 15 stycken unika publicerare med sammanlagt 257 tjänster registrerade. 155 är av typen ENBART Metadatainformation. 10 dataset * 92 WMS-tjänster * Det bör påpekas att antalet tjänster inte behöver avspegla mängden data som är tillgängligt i WMS-tjänsterna. En tjänst kan innehålla många lager och därmed mycket data medan en annan tjänst innehåller färre lager med tjänster. Tjänsterna fördelar sig enligt följande när det gäller publicerare: Publicerare Endast Metadata Botkyrka kommun 1 Energimyndigheten 2 Nedladdningsbara dataset * WMS * Göteborgs stad 1 Lantmäteriet 55 Luftfartsverket 1 Länsstyrelserna 6 2 Naturvårdsverket 19 Riksantikvarieämbetet 2 2 SCB 15 SMHI 2 14 Sjöfartsverket 17 Skogsstyrelsen 2 SGI 2 SGU Trafikverket Not * Har även Metadata (102)

19 PM 19(19) 11. Webbkartografi Inom ramen för Geodataprojektet har en studie ang. webbkartografi tagits fram. Ämnet har även diskuterats vid en workshop som anordnats inom ramen för Geodataprojektet. Länk till dokumentet och bilaga. 12. Fortsatt utveckling Portalen och den tekniska infrastrukturen i övrigt är i behov av fortsatt teknisk utveckling. Denna kommer att bedrivas i förvaltningsorganisation i fortsatt nära samverkan med intressenterna i geodatasamverkan.

Geodataportalen www.geodata.se Fjärranalysseminariet 10-11 feb 2009

Geodataportalen www.geodata.se Fjärranalysseminariet 10-11 feb 2009 Geodataportalen www.geodata.se Fjärranalysseminariet 10-11 feb 2009 Ulf Sandgren, Lantmäteriet 1 Geodatastrategins insatsområden Samverkan Informations struktur Teknisk infrastruktur Metadata Geodetiska

Läs mer

ARKITEKTUR 1(25) Version 0.13 Datum Diarienr 109-2011/572 2010-02-16 Arkitektur för Geodataportalen v2.0

ARKITEKTUR 1(25) Version 0.13 Datum Diarienr 109-2011/572 2010-02-16 Arkitektur för Geodataportalen v2.0 ARKITEKTUR 1(25) Arkitektur för Geodataportalen v2.0 ARKITEKTUR 2(25) Innehållsförteckning 1 Dokumenthistorik... 4 2 Inledning... 5 3 System Arkitektur... 6 3.1 Introduktion...6 3.1.1 Applikationslagret

Läs mer

Geodataportalen - Geodata.se. Kjell Hjorth, Lantmäteriet

Geodataportalen - Geodata.se. Kjell Hjorth, Lantmäteriet Geodataportalen - Geodata.se Kjell Hjorth, Lantmäteriet 1 Vad är syftet med den nationella geodatastrategin? Att utgöra planen för hur vi bygger en gemensam infrastruktur för geodata Att visa hur den nationella

Läs mer

Avtal för frivillig medverkan enligt EUdirektivet. förordningen om geografisk miljöinformation

Avtal för frivillig medverkan enligt EUdirektivet. förordningen om geografisk miljöinformation 1(13) Avtal för frivillig medverkan enligt EUdirektivet Inspire samt lagen och förordningen om geografisk miljöinformation Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy 1(14) Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och 2(14) Geodataportalen Denna skärmbild är det första du möts av när du går in i Geodataportalen: : Skärmbilden är indelad i tre olika paneler: Sökpanel

Läs mer

Bakom kulisserna. SMHI webservices. Infrastruktur och säkerhetslösningar Demonstration av webservices

Bakom kulisserna. SMHI webservices. Infrastruktur och säkerhetslösningar Demonstration av webservices OBS: Några av dessa webservice-länkar är nåbara externt. Andra öppnas om det kommer önskemål. SMHI webservices Bakom kulisserna Infrastruktur och säkerhetslösningar Demonstration av webservices Esa Falkenroth,

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Avancerade sökning

Hjälp vid användning av Geodataportalens Avancerade sökning 1(12) Datum: 2014-05-26 Diarienr: Hjälp vid användning av s Avancerade sökning Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63 geodatasekretariatet@lm.se

Läs mer

Vad är. Geodatasamverkan?

Vad är. Geodatasamverkan? Vad är Geodatasamverkan? 1 Allt som händer har en geografisk anknytning och därför är geodata För att säkerställa en god tillgång till geodata bygger vi en Infrastruktur för geodata - samverkande system,

Läs mer

Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se

Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se Öppen Källkod inom Offentlig Sektor 15-16 april 2008, Stockholm Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se 2008-05-14 Signatur Om SMHI Som experter inom

Läs mer

Strategiskt mål Status Kommentar Mål 1 Nyttorna med infrastrukturen är kända

Strategiskt mål Status Kommentar Mål 1 Nyttorna med infrastrukturen är kända Uppföljning av handlingsplan för Lantmäteriet som geodatasamordnare 2014 2014-04-10 Strategiskt mål Status Kommentar Mål 1 Nyttorna med infrastrukturen är kända Goda exempel på nyttor och möjligheter med

Läs mer

PM 1(7) Data är tillgängligt. Figur 1. Figuren visar det sammanvägda resultatet för respektive fråga åren 2009, 2010 och 2011.

PM 1(7) Data är tillgängligt. Figur 1. Figuren visar det sammanvägda resultatet för respektive fråga åren 2009, 2010 och 2011. PM 1(7) Nöjdhetsundersökning av Geodataportalen 2011 Sammanfattning I december 2011 genomfördes den tredje Nöjdhetsundersökningen av Geodataportalen. Sammantaget visar undersökningen att resultatet är

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

Aktuellt från Lantmäteriet

Aktuellt från Lantmäteriet Aktuellt från Lantmäteriet Geodatasamverkan Skåne Höör 29 maj Julie Mostert Öppna geodata för ett effektivare samhälle Varför öppna geodata? Geodata har en särställning Information som adresser, kartor

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk kravspecifikation

Bilaga 1. Teknisk kravspecifikation Bilaga 1 Teknisk kravspecifikation 5.5.2014 Webbplatsen 1. Allmänt Korsholms kommun arbetar aktivt för att vara en ledande tvåspråkig landskommun i Österbotten och har drygt 19 100 invånare varav 68,9

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Hjälp vid använding av Miljödataportalen - UTKAST

Hjälp vid använding av Miljödataportalen - UTKAST 1(7) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Olsson, Birgitta Tel: 010-698 1448 birgitta.olsson @naturvardsverket.se PM 2013-01-21 Ärendenr: NV-10837-12 Hjälp vid använding av Miljödataportalen

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar

Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inkopplingsalternativ... 4 2.1 Lokal gatekeeper ansluten till Central Sjunet SBC... 4 2.2

Läs mer

ISM WEB. ISM WEB GIS för alla typer av användare. Kundanpassade Intranät- Internet- Portallösningar

ISM WEB. ISM WEB GIS för alla typer av användare. Kundanpassade Intranät- Internet- Portallösningar ISM WEB O P E N S O U R C E S Ä K E R H E T I N S P I R E G I S - A N A L Y S W M S I N T E R O P E R A B I L I T E T A R B E T S F L Ö D E N I N T E G R A T I O N D A T A F Å N G S T E D I T E R I N G

Läs mer

Nationell geodatastrategi

Nationell geodatastrategi Statusrapport 1(24) Datum Diarienr Nationell geodatastrategi Statusrapport 2010 Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63 geodatasekretariatet@lm.se

Läs mer

Axalon Office Connector

Axalon Office Connector Axalon Office Connector Produkten åtgärdar Brister i integrationen mellan Office och SharePoint. Använda samma dokumentmallar i Office som i SharePoint. Att finna lagringsplats för dokument bland SharePoints

Läs mer

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation.

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Datum: 2011-02-28 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad: Dokumentnamn:

Läs mer

open Opensource Oberoende av leverantör Samverkan Dela utvecklingsresultat Kontroll över utveckling Inga licenskostnader Uppfinn inte hjulet igen

open Opensource Oberoende av leverantör Samverkan Dela utvecklingsresultat Kontroll över utveckling Inga licenskostnader Uppfinn inte hjulet igen open Opensource Oberoende av leverantör Samverkan Kontroll över utveckling Dela utvecklingsresultat Inga licenskostnader Uppfinn inte hjulet igen Utveckling, inte licenskostnader Vanliga frågor om Opensource

Läs mer

Linuxadministration 2 1DV421 - Laborationer Webbservern Apache, Mailtjänster, Klustring, Katalogtjänster

Linuxadministration 2 1DV421 - Laborationer Webbservern Apache, Mailtjänster, Klustring, Katalogtjänster Linuxadministration 2 1DV421 - Laborationer Webbservern Apache, Mailtjänster, Klustring, Katalogtjänster Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 22 augusti 2013 Instruktioner Organisation och genomförande

Läs mer

Strategiskt mål Status Kommentar Mål 1 Nyttorna med infrastrukturen är kända

Strategiskt mål Status Kommentar Mål 1 Nyttorna med infrastrukturen är kända Uppföljning av handlingsplan för Lantmäteriet som geodatasamordnare 2013 2013-12-05 Strategiskt mål Status Kommentar Mål 1 Nyttorna med infrastrukturen är kända Goda exempel på nyttor och möjligheter är

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

Open Source - Program och hur man väljer

Open Source - Program och hur man väljer Open Source - Program och hur man väljer Copyright 2007, 2008 Marcus Rejås Rejås Datakonsult Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Konsultbolag1. Testplan för Europa version 2. Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) 2009-05-14. Europa-projektet. Dokumenthistorik

Konsultbolag1. Testplan för Europa version 2. Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) 2009-05-14. Europa-projektet. Dokumenthistorik Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) Europa-projektet Testplan för Europa version 2 Dokumenthistorik Utgåva Datum Författare Kommentar 1 2008-12-16 Ulf Eriksson Ursprunglig version, utkast 2 2008-12-18

Läs mer

Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering

Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering Tillgång och åtkomst till ArcGIS pro Hur får jag tag på nya ArcGIS Pro applikationen? - ArcGIS Pro är en ny applikation som är tillgänglig som del av ArcGIS for

Läs mer

RegionNavet för befolkningsuppgifter - fördjupad information

RegionNavet för befolkningsuppgifter - fördjupad information RegionNavet för befolkningsuppgifter - fördjupad information Innehå llsfö rteckning 1. RegionNavet för befolkningsuppgifter s 3 2. Databas med dagsaktuella befolkningsuppgifter s 3 3. Grafiskt gränssnitt

Läs mer

Handledning för applikationsägare

Handledning för applikationsägare Tjänstebeskrivning Handledning för applikationsägare Version 2.25 2006-10-24 Revisionshantering Vernr Datum Notering Ansvarig 2.0 061004 Något modifierat dokument Arne Fredholm 2.1 061016 Korrigeringar

Läs mer

DOTPROJECT Manual. Projektledare och administratör har tillgång till fler funktioner och mer information än andra roller i det webbaserade systemet.

DOTPROJECT Manual. Projektledare och administratör har tillgång till fler funktioner och mer information än andra roller i det webbaserade systemet. Projektarbeta med DOTPROJECT Projektplattformen Dotproject kan användas direkt via webben med en vanlig webbläsare. Systemet är framförallt lämpligt om du snabbt och enkelt vill dela all projektinformation,

Läs mer

Slutrapport Vertikala Sökmotorer Uppdrag från.se:s Internetfond Våren 2008

Slutrapport Vertikala Sökmotorer Uppdrag från.se:s Internetfond Våren 2008 Slutrapport Vertikala Sökmotorer Uppdrag från.se:s Internetfond Våren 2008 Anders Ardö Elektro- och informationsteknik Lunds Universitet Box 118, 221 00 Lund June 18, 2009 1 Inledning Digitala bibliotek

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Införande av QGIS som GIS-plattform i Kristianstads kommun

Införande av QGIS som GIS-plattform i Kristianstads kommun Införande av QGIS som GIS-plattform i Kristianstads kommun Funkar det? Ja! Karl-Magnus Jönsson, GIS-utvecklare Stadsbyggnadskontoret Kristianstad Kristianstad Jag Karl-Magnus Jönsson GIS-utvecklare Avdelningen

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

Systemkrav. Åtkomst till Pascal

Systemkrav. Åtkomst till Pascal Systemkrav Åtkomst till Pascal Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Operativsystem, webbläsare och Net id... 3 3. Net id (Gäller enbart för SITHS-kort)... 6 4. Brandväggar (Gäller enbart för SITHS-kort)...

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

Vad är ArcGIS.com? På ArcGIS.com hittar du:

Vad är ArcGIS.com? På ArcGIS.com hittar du: Vad är ArcGIS.com? ArcGIS.com är en webbplats ESRI Inc tillhandahåller där du kostnadsfritt kan arbeta med kartor och geografisk information. På webbplatsen kan du skapa kartor, hitta kartor och webbaserade

Läs mer

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen.

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Servicekontoret IT & Telefoni 2005-05-20 C:\DOCUME~1\DESIRÉE\LOKALA~1\Temp\fcctemp\Utredningsrapport ver2.doc Innehåll

Läs mer

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Hämta programpaket, MSI Aktuell version av klientprogramvaran finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida på adress http://www.2c8.com/

Läs mer

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell e-hälsa är vårt uppdrag Uppgiften är att skapa en väl fungerande informationsförsörjning inom

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. SITHS kort... 4 3. Förutsättningar för åtkomst till Säkerhetstjänsten... 4 4.

Läs mer

www.vantetider.se Uppföljning av väntetider Lars Larsson, Redpill Ulf Gripkow, SKL

www.vantetider.se Uppföljning av väntetider Lars Larsson, Redpill Ulf Gripkow, SKL www.vantetider.se Uppföljning av väntetider Lars Larsson, Redpill Ulf Gripkow, SKL Agenda Arbetet med vårdgaranti och uppföljning Behov av systemstöd Utveckling av ETT nytt systemstöd som ersättning för

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Slutrapport. APFy.me

Slutrapport. APFy.me Slutrapport APFy.me Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 3 Projektbeskrivning... 3 4 Leverabler... 4 5 Resultat... 4 6 Utvärdering och analys... 4 6.1 Utvärdering av resultat... 4

Läs mer

Dialogue Technologies April 2005

Dialogue Technologies April 2005 Dialogue Technologies April 2005 En typisk självbetjäningstjänst för web ser ut enligt följande En inledande text för att användaren skall förstå tjänsten En aktuell lista med de 10 vanligast frågorna

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Alfa e-recept: Ny anva ndare

Alfa e-recept: Ny anva ndare Ny förskrivare Registrera ny användare av Alfa e-recept Klicka på [Ny användare] Kontrollera att du har din e-legitimation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret. Det går bra att använda BankID,

Läs mer

Boss installationsmanual förberedelser

Boss installationsmanual förberedelser 1 Boss installationsmanual förberedelser Boss kan installeras på flera sätt, Serverinstallation eller Nätverksinstallation. För båda dessa sätt kan man dela databasen med flera användare. Serverinstallation,

Läs mer

Systemanalys och arkitektur på Tillväxtverket 2012

Systemanalys och arkitektur på Tillväxtverket 2012 Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Avrop Systemanalys och arkitektur på Tillväxtverket 2012 2011-12-13 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 8531-2011-4739 Systemanalys och arkitektur på Tillväxtverket

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

Med Geografisk IT för en bättre framtid. Greger Hellman

Med Geografisk IT för en bättre framtid. Greger Hellman Med Geografisk IT för en bättre framtid Greger Hellman Cartesia hjälper Sveriges kommuner att skapa en effektiv geografisk informationshantering Vi ingår i en av Sveriges största och snabbast växande företagsgrupp

Läs mer

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Hårdvara och operativsystem (15 Yhp)... 2 Advanced Enterprise System Administration (25 yhp)... 2 Advanced Linux Security (25 yhp)... 2 CCNA (35 yhp)...

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

Riktlinje för säkerhetskrav vid upphandling av IT-stöd

Riktlinje för säkerhetskrav vid upphandling av IT-stöd 1 (5) Ver. 1.1-2008-11-06 Riktlinje för säkerhetskrav vid upphandling av IT-stöd 1. Inledning Detta dokument redogör för vissa grundläggande säkerhetskrav som bör ställas i samband med anskaffning eller

Läs mer

Statistik från webbplatser

Statistik från webbplatser Statistik från webbplatser problem och möjligheter Ulf Kronman Föredragets huvuddelar Frågorna och motfrågorna Vilka frågor ställer chefen, BIBSAM och ISO? Varför ställer webmastern krångliga motfrågor?

Läs mer

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 1 Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 2 1 Innehåll 2 Bakgrund - EK... 3 2.1 Vad är EK... 3 2.2 Tillämpningar för EK... 4 3 Bakgrund - etjänstekort... 5 3.1

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden Innehåll Inledning... 3 Om Handboken... 3 Målgrupp... 3 Översikt av Applikationen...

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.1 samt anvisningar till ITansvarig eller IT-tekniker Installation av HogiaLön Plus Se separat installationsanvisning på Kundtorget.

Läs mer

Apotekens Service. federationsmodell

Apotekens Service. federationsmodell Apotekens Service Federationsmodell Detta dokument beskriver hur Apotekens Service samverkar inom identitetsfederationer Datum: 2011-12-12 Version: Författare: Stefan Larsson Senast ändrad: Dokumentnamn:

Läs mer

Administratör IT-system Kursplan

Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Advanced Enterprise System Administration 25 CCNA 45 CCNA Security 20 Drift i virtuella miljöer 20

Läs mer

GTP Info KP 081113. P-O Risberg per-ola.risberg@logica.com. Jaan Haabma Jaan.haabma@basesoft.se. 2008-11-13 GTP Info KP Inforum 1

GTP Info KP 081113. P-O Risberg per-ola.risberg@logica.com. Jaan Haabma Jaan.haabma@basesoft.se. 2008-11-13 GTP Info KP Inforum 1 GTP Info KP 081113 Jaan Haabma Jaan.haabma@basesoft.se P-O Risberg per-ola.risberg@logica.com 2008-11-13 GTP Info KP Inforum 1 GTP - FM Generell Teknisk Plattform En IT-infrastruktur som bl a tillhandahåller

Läs mer

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Genom EF1 tillhandahåller Softronic en plattform (uppsättning tekniska tjänster) som tillsammans med övriga tjänster

Läs mer

Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet

Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet Dnr 1-213/2015 Version 2.0 Gäller från och med 2015-05-18 Sida 2 av 7 Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet - Sammanfattning Syfte Det övergripande syftet

Läs mer

Wiking Gruppen Wiking Webdesign 24h-webhosting Entreprenor.net

Wiking Gruppen Wiking Webdesign 24h-webhosting Entreprenor.net Effektiv administration av älg & viltskötsel områden VILTSYS, är ett databas baserat system framtaget av Wiking Gruppen för en effektiv administration av vilt och älgskötselområden via Internet. Systemet

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Snabbguide Infobank beho righet administrato r/redakto r

Snabbguide Infobank beho righet administrato r/redakto r Snabbguide Infobank beho righet administrato r/redakto r Innehåll Inloggning/val av profil Behörighet Administratör Administrationsmodulen Skapa lokal struktur Registrera/redigera användare Skapa användargrupper

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Installationsanvisning. Dokumenttyp Installationsanvisning Område Boss med delad databas

Installationsanvisning. Dokumenttyp Installationsanvisning Område Boss med delad databas Ort och datum Ort och datum Namn Namn Magnus Einarsson/+46 (0)+46 54 291742 2010-06-29 1.0 1 (5) Innehållsförteckning 3 1 Inledning 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Revisionshistoria... 3 1.3 Referenser...

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna.

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna. Modul 1: Molntjänst Publikt moln Privat moln Hybrid moln IaaS PaaS SaaS DaaS DaaS SLA Infrastructure as a Service, leverantör tillhandahåller infrastrukturen, jag tillhandahåller virtuella maskiner eller

Läs mer

TIDOMAT smartone. Säkerhet via webben

TIDOMAT smartone. Säkerhet via webben TIDOMAT smartone Säkerhet via webben Säkerhetssystemet smartone: Har en webbserver integrerad i Centralenheten. Består av en Centralenhet och Dörrmiljöer samt valfria produkter som nätverkskamera och GSM

Läs mer

Helhetsåtagande underhåll och drift

Helhetsåtagande underhåll och drift SID (0) Bilaga b Helhetsåtagande underhåll och drift Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 09, 0 Stockholm.

Läs mer

Intranät med strukturerad dokumentlagring. Öppen intranätplattfom med rollstyrd personal- och elevinformation för alla digitala enheter

Intranät med strukturerad dokumentlagring. Öppen intranätplattfom med rollstyrd personal- och elevinformation för alla digitala enheter Intranät med strukturerad dokumentlagring Öppen intranätplattfom med rollstyrd personal- och elevinformation för alla digitala enheter Alingsås intranät - målbild Nytt modernt och framtidssäkert intranät

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster Kinna den 28 december 2012 Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 1. Bakgrund Marks kommun har under tre år genomfört ett pilotprojekt med systemstöd för arbete och presentation av målsättning,

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

LEFI Online Webbgränssnitt Fråga-svar-bild

LEFI Online Webbgränssnitt Fråga-svar-bild LEFI Online Webbgränssnitt Fråga-svar-bild Copyright, Försäkringskassan Sid. 1 (8) Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 LÄSANVISNING... 3 1.3 REFERENSER... 3 2 LOGGA IN PÅ FORSAKRINGSKASSAN.SE...

Läs mer

Configuration Management Vägen till ordning och reda med rätt stöd! 2010-03-23. Greger.Ohlsson@bita.eu

Configuration Management Vägen till ordning och reda med rätt stöd! 2010-03-23. Greger.Ohlsson@bita.eu Configuration Management Vägen till ordning och reda med rätt stöd! 2010-03-23 Greger.Ohlsson@bita.eu BiTA Service Management Tjänsteområden inom utbildning och konsultation: IT-styrning IT-kvalitet IT-effektivitet

Läs mer

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar.

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar. 1 Inledning Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar. Ellevio använder Basware system och erbjuder en Cloud lösning för leverantörer via Basware - Supplier Portal - där

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 1: Så här bygger du en app för crowdsourcing Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 1 För att utföra uppgifterna i den här

Läs mer

Listägarhandledning för listtjänst vid Uppsala universitet

Listägarhandledning för listtjänst vid Uppsala universitet Listägarhandledning för listtjänst vid Uppsala universitet Listägarskap Privilegierad ägare Vanlig ägare Logga in i listhanteraren Skapa en e-postlista Administrera lista Redigera prenumeranter Redigera

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer