BESKRIVNING AV FÖRBIFART LINDERÖD FÅGELFAUNAN OCH SÄTARÖD - VÄ UNDERLAG FÖR ARBETSPLANER PÅ UPPDRAG AV TRAFIKVERKET OCH ATKINS SVERIGE AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESKRIVNING AV FÖRBIFART LINDERÖD FÅGELFAUNAN OCH SÄTARÖD - VÄ UNDERLAG FÖR ARBETSPLANER PÅ UPPDRAG AV TRAFIKVERKET OCH ATKINS SVERIGE AB 2012-10-01"

Transkript

1 BESKRIVNING AV FÅGELFAUNAN FÖRBIFART LINDERÖD OCH SÄTARÖD - VÄ UNDERLAG FÖR ARBETSPLANER PÅ UPPDRAG AV TRAFIKVERKET OCH ATKINS SVERIGE AB

2 Naturcentrum AB, 2012 Strandtorget 3, Stenungsund Tel Ansvarig handläggare Andreas Malmqvist Tel Rapportförfattare Jens Morin Naturcentrum AB Övrig personal: Johan Sandström/Naturcentrum AB Per Ingvarsson/Naturcentrum AB Uppdragsgivare Atkins Sverige AB och Trafikverket Kartmaterial Tillhandahållet av uppdragsgivaren Omslagsfoto Bivråk, adult hane Jens Morin Naturcentrum AB 2 (16)

3 Innehåll INNEHÅLL... 3 SAMMANFATTNING... 4 INLEDNING... 5 SYFTE... 5 Utredningens syfte... 5 METODIK... 5 Insamling av befintlig information... 5 Fältinventering... 5 UTREDNINGSOMRÅDE... 6 OMRÅDESBESKRIVNING... 6 RESULTAT... 6 ARTREDOVISNING- RÖDLISTADE ARTER... 8 Sånglärka (NT)... 8 Bivråk (VU)... 8 Storspov (VU)... 9 Mindre hackspett (NT)... 9 Vaktel (NT)... 9 Rapphöna (NT) Sydlig gulärla (VU) Hämpling (VU) Nattskärra (NT) Kungsfiskare (VU) Tornseglare (NT) ARTER UTPEKADE I EU:S FÅGELDIREKTIV (EJ RÖDLISTADE) Glada Törnskata Spillkråka Trädlärka ÖVRIGA NATURVÅRDSINTRESSANTA ARTER Stenskvätta Rödbena ÖVERSIKTLIG BEDÖMNING REFERENSER (16)

4 Sammanfattning E22 Linderöd-Vä - Fågel Den undersökta vägkorridoren mellan Linderöd och Vä hyser att antal hänsynskrävande fågelarter. Områdets karaktär med småskaligt jordbruk med betydande inslag av lövskogsdungar i västra delen via Linderödsåsens sluttning med artrika betesmarker och lövskogar till öppnare och mer öppna sandiga marker ger en mycket stor variation och därmed underlag för en stor artdiversitet av fåglar såväl som andra organismgrupper vilket är speciellt även i ett nationellt perspektiv. Förekomsten av betesmarker med lång kontinuitet och med både sandig och kalkrik jordmån ger också speciellt goda förutsättningar för ett rikt växt och insektsliv som i sin tur ger förutsättningar för flera känsliga fågelarter. Det småskaliga med huvudsakligen öppna odlingslandskapet som finns främst öster om Vramsån uppvisar på flera platser täta populationer av odlingslandskapets fågelarter. Till dessa hör bland annat sånglärka, stenskvätta, glada och sydlig gulärla. Vramsån som är ett nationellt särskilt värdefullt vattendrag passerar genom korridoren och tillför potential för vissa fågelarter knutna till strömmande vatten och/eller strandskogar med lång kontinuitet. Skogsmiljöer med höga värden för fågellivet finns primärt väster om Vramsån med inslag av äldre ädellövskog och sumpskogar samt mer i form av dungar med lövträd. Bland känsliga fågelarter knutna till dessa miljöer konstateras mindre hackspett och bivråk förekomma i området. 4 (16)

5 Inledning På uppdrag av Atkins Sverige AB och Trafikverket har Naturcentrum AB sammanställt uppgifter och genomfört kompletterande inventeringar av fåglar utmed den föreslagna nya sträckningen av E22 mellan Linderöd och Vä. Syfte Utredningens syfte Syftet med utredningen är att ta fram underlag för och bedöma vilka hänsynskrävande arter som förekommer inom området. Utredningen ger också en översiktlig bild av hur vanliga de olika hänsynskrävande arterna är inom området. Förutom de arter som särskilt är utpekade i EU:s fågeldirektiv eller är upptagna i den nationella rödlistan (Gärdenfors 2010) redovisas även vissa ytterligare arter som bedöms vara särskilt intressanta lokalt eller som på annat sätt är naturvårdsintressanta. Metodik Insamling av befintlig information Information om fågelobservationer i undersökningsområdet har inhämtats genom beställning ur Artdatabankens databas den 7 februari Uttag av alla observationer av arter som är rödlistade eller skyddsklassade har beställts. För särskilt naturvårdsintressanta arter har även observationer eftersökts i Artdatabankens internetbaserade rapporttjänst Svalan. Fältinventering Fågelobservationer har gjorts löpande under naturvärdesinventering under perioden maj-augusti Kompletterande inventeringar har genomförts den juni i den västra delen av området samt den 29 juni i den östra delen av området. Fätinventering har planerats till tillfällen med gynnsam väderlek och vid samtliga tillfällen var vädret mestadels soligt med måttliga vindar. Ingen inventering har gjorts nattetid vilket gör att exempelvis ugglor, nattskärra och en del nattsångare inte observerats. Riktad fågelinventering har planerats utifrån resultat av naturvärdesinventeringar och optimerats för att ge ett bättre underlag för bedömning av förekomst för de hänsynskrävande arter som bedömts kunna förekomma i området. Särskild fokus har lagts på spaning av rovfåglar där flera arter är lätta att förbise vid naturvärdesinventering/fotvandring. I övrigt har prioriterats områden med särskild potential får hänsynskrävande fågelarter som t ex naturbetesmarker, fuktiga marker och skogsområden med inslag av död ved. Dock har riktad fågelinventering inte kunnat utföras förrän i juni månad vilket begränsat förutsättningarna att observera vissa arter och i synnerhet att bedöma mer exakt var de häckar. Varje del av området har endast fältinventerats vid ett tillfälle vilket medför vissa begränsningar särskilt i möjligheten att bedöma lokala förekomster av de olika arterna. Det konstateras exempelvis att det lite svårtillgängliga området norr om Bertebäcken nordväst om Tollarp är ett område som förefaller underrepresenterat i un- 5 (16)

6 derlaget för flera arter. Detta beror sannolikt på att området genomströvades i sämre väder vid naturvärdesinventeringen och inte hann besökas mer än kortvarigt senare. Utredningsområde Området som undersökts utgörs av den markerade vägkorridor som tillhandahållits av beställaren (figur 1). Figur 1: Översiktskarta över undersökningsområdet Områdesbeskrivning Vägkorridoren sträcker sig genom ett område med skiftande förutsättningar i såväl geologi och topografi som hydrologi. Markanvändningen går från primärt skogsproduktion i väster till helt jordbruksdominerat i öster. I öster finns i skogsmarken inslag av näringsfattiga torra såväl som friska och fuktiga betesmarker liksom en del mindre åkerlappar som primärt nyttjas för vallodling. Både granskog och bokskog finns i denna del. Öster om Linderöd och nedför Linderödsåsens sluttning blir marken bitvis rikare, kalkhaltigare och här finns inslag av rika lövskogspartier och bitvis mycket artrika betesmarker med lång hävdkontinuitet. Mot öster ökar också andelen intensivt brukad bördig åkermark. Längst i öster är landskapet i huvudsak öppet och åkermark dominerar. Även här finns inslag av artrika naturbetesmarker med lång kontinuitet och här är marken huvudsakligen sandig. I större delen av området finns ett rikt inslag av stenmurar även om de i den östra delen ofta är beskuggade. Många av betesmarkerna innehåller blommande och bärande träd och buskar. Resultat Totalt har 15 fågelarter som är rödlistade eller listade i EU:s fågeldirektiv bilaga 1 bedömts som sannolikt häckande inom utredningsområdet (tabell 1). Utöver dessa har storspov (VU) noterats tillfälligt under häckningstid samt som förbiflygande och kan potentiellt häcka inom området vissa år. Silltrut (NT) och gråtrut (NT) har noterats som rastande på olika platser men häckar inte inom området eller utnyttjar det 6 (16)

7 mer än tillfälligt utanför häckningstid. Övriga arter som noterats under inventeringen redovisas i tabell 2. Tabell 1. Särskilt hänsynskrävande fågelarter (rödlistade, eller utpekade i EU:s fågeldirektiv) där observationer gjorts som indikerar häckning inom vägkorridoren/utredningsområdet. Gulmarkerade arter har inte observerats under inventeringen utan kunskapen baseras på uppgifter från Artportalen. Art Rödlista Fågeldirektivet Sånglärka NT Tornseglare NT Hämpling VU Vaktel NT Spillkråka X Mindre hackspett NT Törnskata X Trädlärka X Röd glada X Rapphöna NT Bivråk VU X Sydlig gulärla (M. f. flava) VU Trädlärka X Nattskärra NT Kungsfiskare VU X 7 (16)

8 Artredovisning- rödlistade arter Sånglärka (NT) Sånglärkan är knuten till åkerlandskapet men är samtidigt beroende av tillgång till kantzoner, trädor eller små impediment som inte brukas intensivt. Områdets östra del innehåller rikligt med miljöer som är lämpliga för arten medan de saknas nästan helt i den västligaste delen. Trenden att arten minskar drastiskt särskilt i gränszonen mot skogsdominerade områden med småbrutna odlingsmarker avspeglas tydligt även i nationell miljöövervakning. Förekomst redovisas på figur 2 och grundar sig på observationer gjorda både under naturvärdesinventering och riktad fågelinventering under maj-juni Punkterna anger inte säkra häckningar utan sannolika revir. Figur 2: Observationer av sånglärka som indikerar häckning, ofta sjungande, revirhävdande fåglar. Även observationer i direkt anslutning till vägkorridoren är inkluderade. Bivråk (VU) Bivråken häckar främst i rikare uppväxta lövskogsmiljöer och gynnas av rik tillgång på insekter. Från övervintringsplatser i Afrika återkommer de häckande bivråkarna till reviret i maj, inom vilket exakt boplats kan skifta år från år. Bivråken har, i synnerhet efter äggen kläckts, mycket stora födorevir. Särskilt eftersök har genomförts i hela utredningsområdet genom spaning från platser med god överblick den samt 29 juni. Spelflygande fåglar noterades på flera platser vilket tillsammans med observationer under naturvärdesinventeringen legat till grund för markering av 5 områden på figur 3 som visar uppskattat läge för bivråksrevir. En observation finns även från 2010 under häckningstid från Vä-Mosslunda utmark i områdets östligaste del men inga observatiner gjordes vid inventeringstillfällena i detta område. Strax norr om Linderöd samt ned mot Bjära har observationer gjorts vid inventeringstillfällena men dessa områden har bedömts ligga för långt från vägkorridoren för att vara relevant. Man kan konstatera att främst den centrala och västra delen av området har synnerligen lämpliga förutsättningar för arten med inslag av rika lövskogar och tillgång till insektsrika betesmarker och hyggen. 8 (16)

9 Figur 3: Bedömda lägen för bivråksrevir utifrån observerad spelflykt markerat med gröna cirklar med 1 km diameter. Utredningsområdet är markerat med lila begränsningslinje. Endast revir som bedöms beröra utredningsområdet har inkluderats. Storspov (VU) Storspov är knuten till hävdad mark belägen nära vatten och gärna fuktig. Arten kräver stora öppna ytor av gräsmark och har minskat påtagligt i Sverige de senaste decennierna. Endast en observation har gjorts under häckningstid i områdets östra del nära Adamsberg (figur 4). Inga observationer som i övrigt indikerar häckning har gjorts. Mindre hackspett (NT) På två platser nära Sätaröd noterades två olika individer under fågelinventering den 20 juni (figur 4). Mindre hackspett kräver tillgång på lövskog med död ved och inslag av al behöver finnas i födosöksreviret. Spår av födosökande mindre hackspett har även noterats vid naturvärdesinventering i flera områden. Eftersök av fåglar i juni kan inte förväntas ge en helt representativ bild av förekomsten av mindre hackspett. Arten kräver dock en typ av biotop, lövskog och helst lövsumpskog med död ved, som även lyfts fram i naturvärdesinventeringen. Förekomsten bedöms därmed säkrast genom att även titta på var dessa miljöer finns exempelvis i skogarna väster om Vramsån. Vaktel (NT) Spelande vaktel noterades den 29 juni vid Björka (figur 4) och rapporter finns även från tidigare år från området kring Vä (dock utanför vägkorridoren). Vakteln är sällsynt med generellt på viss frammarsch i Sverige. Den kräver öppna gräsmarker och missgynnas liksom exempelvis rapphöna av tidig maskinell slåtter, användande av bekämpningsmedel samt förlust av småbiotoper som kantzoner kring stenmurar, åkerholmar etc. Arten häckar sannolikt regelbundet i området, men det är okänt om just årets spelplats är särskilt väl frekventerad. 9 (16)

10 E22 Linderöd-Vä - Fågel Rapphöna (NT) 1 par rapphöna noterades i maj söder om Brearöd (figur 4). Arten är likt vaktel beroende av öppna odlingsmarker men missgynnas av alltför rationellt jordbruk. Rapphöna häckar sannolikt årligen främst i vägkorridorens östligaste delar där goda förutsättningar finns för arten. Figur 4: Fynd under häckningstid av de rödlistade arterna storspov, mindre hackspett, vaktel och rapphöna. Sydlig gulärla (VU) Gulärla av den ras som häckar i sydsverige (Motacilla flava flava) är knuten primärt till fuktiga hävdade marker och förekommer särskilt vid strandängar runt vattendrag, sjöar eller utmed kusten. I Skåne utnyttjar den dock i hög grad även åkerlandskapet, i synnerhet där det finns inslag av öppna diken och småvatten. Rasen har noterats på flera platser, främst i vägkorridorens östra del (figur 5) där flera lämpliga miljöer finns för arten. Ett bra exempel på lämplig biotop är den bitvis fuktiga naturbetesmarken sydost Tings Nöbbelöv. Figur 5: Fynd under häckningstid av sydlig gulärla. Vanligast är arten i odlingslandskapet från Tings Nöbbelöv och österut. 10 (16)

11 Hämpling (VU) Hämpling är noterad ganska spritt inom vägkorridoren med en viss tyngdpunkt mot de östra delarna där flera solbelysta buskrika naturbetesmarker finns som är perfekt biotop för arten. Hämplingen finns främst i kulturlandskapet och förutom i naturbetesmarker häckar den även i trädgårdar, granplanteringar och skogsbryn som ligger i anslutning till jordbruksmark. Den flyger ibland rätt långa sträckor även under häckningstid för att söka föda till ungarna. Observationerna som redovisas på figur 6 är samtliga observationer som gjorts under maj-juni. Observationer som, av de markerade på figur 6, mer tydligt indikerar häckning (sjungande hanar eller fåglar i häckningsbestyr) har gjorts vid Spångarp, Sätaröd samt strax norr om Rya och på flera platser öster därom. Avsaknad av observationer i området nord-nordost om Tollarp bedöms främst bero på att mindre tid tillbringats i lämpliga miljöer här vid fågelinventeringarna. Med utgångspunkt från inventeringen kan konstateras att hämpling förekommer relativt spritt i området om än något mer lokalt och sparsamt i den östra delen. Den splittrade bilden är sannolikt förstärkt av att hämplingarna vid inventeringstiden kan ha fått ut flygga ungar och kan påträffas långt från häckningsplatsen. Figur 6: Fynd under häckningstid av Hämpling. Arten är spridd i området men bilden kan vara något missvisande då arten under inventeringsperioden kan flytta sig ganska långt från häckplatserna. Viktigaste häckmiljöer är buskrika men solbelysta naturbetesmarker. Nattskärra (NT) Nattskärran häckar i Sverige särskilt på glesa tallhedar och tallåsar samt i anslutning till hyggen med frötallar. En observation finns inom området det senaste decenniet från 2002 vid avfarten mot Torastorp söder om Linderöd. Främst finns annars tallskog och god potential för arten i områdets östligaste del. Fältbesök har inte gjorts nattetid under juni vilket krävs för att inventera arten. Nattskärran är relativt snabb på att utnyttja förändringar i miljön och nyttjar exempelvis kalhyggen. Kungsfiskare (VU) Kungsfiskaren häckar i branta strandbrinkar eller exempelvis rotvältor eller liknande platser dör gångar och bohåla kan grävas ut. Arten är knuten till vattendrag där goda fiskeförutsättningar finns. Bestånden varierar kraftigt mellan åren och antalen går ned 11 (16)

12 efter hårda vintrar i Europa. Kungsfiskare observeras närmast årligen i eller nära vägkorridoren, främst utmed Vramsån (Artportalen, svalan). Det bedöms finnas goda häckningsförutsättningar för kungsfiskare både kring Vramsån och Tjörningabäcken. Arten har dock inte observerats vid fältinventering och bedöms inte häckat i eller i direkt anslutning till området under 2012 som allmänt varit ett dåligt år för arten. Tornseglare (NT) Arten utnyttjar i södra Sverige främst utrymme under storkupiga taktegelpannor och andra håligheter och nischer i byggnader som boplatser. Den missgynnas exempelvis av ändrade takläggningstekniker som ger mindre utrymmen för den. Tornseglare förekommer spritt i området. Det finns goda häckningsmiljöer i anslutning till bebyggelse liksom goda födosöksmiljöer i det varierade landskapet. Äldre bebyggelse ger generellt bättre boplatsmöjligheter. Inget område kan särskilt pekas ut som särskilt viktigt för arten. Arter utpekade i EU:s fågeldirektiv (ej rödlistade) Nedanstående arter har bedömts sannolikt häcka inom eller i nära anslutning till vägkorridoren. Utöver dessa har brun kärrhök noterats i områdets östligaste del och arten utnyttjar sannolikt områdets odlingsmarker för födosök åtminstone under sträcktid. Glada Glada häckar i stora delar av Skåne numera tämligen allmänt. Den förekommer från ren jordbruksbygd till nästan helt skogsdominerade områden så länge visst inslag av öppen mark förekommer. Inslag av större lövträd, gärna dungar krävs för häckning. I ett europeiskt perspektiv är gladan förhållandevis betydligt mer hotad. Det aktuella området berörs av många revir av glada. Figur 7 visar observationer av mer eller mindre stationära fåglar, en eller flera, och kan ses som indikation på antal revir som sannolikt berör området. Arten är alltså väl spridd inom vägkorridoren som överlag hyser miljöer väl lämpade för arten. Figur 7: Noteringar av stationära glador under häckningstid. Markeringarna i öster bedöms mer tillförlitligt ange olika revir eftersom häckningsmöjligheter där begränsas till spridda dungar. Arten är dock väl spridd i hela vägkorridoren. 12 (16)

13 Törnskata Törnskatan missgynnas genom exempelvis igenplantering av buskrika betesmarker och minskande antal småbiotoper i odlingslandskapet. Den drar dock ofta nytta av hyggen och är inte utpräglat knuten till hävdade miljöer. Arten är noterad ganska spritt inom vägkorridoren (figur 8) Spillkråka Arten är mest utbredd i barrskog eller blandskog och kräver grövre träd för boplatser men är inte som många andra hackspettar lika beroende av tillgång till död ved. Den är inom vägkorridoren observerad på två platser under häckningstid, den ena ett skogsområde nära Vramsån och den andra en talldunge söder om Björka där ett par uppehöll sig den 29 juni (figur 8). Då övriga hänsynskrävande arter generellt har andra biotopkrav har barr och blandskogsmiljöerna i områdets västra del nedprioriterats vid besöksplaneringen. Arten är därmed sannolikt vanligare än vad inventeringsresultatet visar. Trädlärka Trädlärka förekommer typiskt på magra sandiga och åtminstone delvis öppna hedmarker, ofta med inslag av tall. Vuxna fåglar som matade unge noterades vid inventeringen nära grustäkt norr om Adamsberg i lämplig miljö (figur 8). Figur 8: Fynd under häckningstid av de förekommande arter som endast är upptagna i EU:s fågeldirektiv, spillkråka, trädlärka och törnskata. Övriga naturvårdsintressanta arter Det finns en rad arter som i olika sammanhang och i olika områden kan vara värdefullt att beskriva men i denna utredning redovisas primärt arter som är utpekade i laglig mening som särskilt hänsynskrävande. Förutom dessa redovisas här två arter som väl illustrerar förekomst av miljöer som är viktiga för flera andra arter. En artlista på vilka arter som noterats under fältinventeringen återfinns i tabell 2. Här redovisas dock inte arter som registrerats i artportalen då utsökning av alla arter i ett så här stort område inte låter sig göras i dagsläget. 13 (16)

14 Stenskvätta I södra Sverige förekommer stenskvättan i inlandet primärt i anslutning till stenmurar. Den är därmed en god indikator på odlingsmarker rika på småbiotoper som gynnar en rad andra arter, inte bara fåglar. Förekomsten av stenskvättor täcks normalt väl in vid fotvandring i maj då de är lätta att observera och engagerat bevakar sina revir. Förekomsten av stenskvättor visas på figur 9 och sammanfaller som synes väl med de viktigaste områdena för flera andra arter (figur 10). Figur 9: Fynd indikerande häckning av stenskvätta. Ansamlingen SO Tings Nöbbelöv är särskilt anmärkningsvärd med ca 6 par i ett begränsat område. Rödbena Hävdade eller åtminstone öppet belägna våtmarker gynnar rödbenan som tack vare att den fortfarande är ganska vanlig blir en lättobserverad indikator på miljöer som ofta gynnar en lång rad andra arter, såväl fåglar som insekter och groddjur. Rödbena är endast observerad i den fuktiga naturbetesmarken med inslag av småvatten sydost om Tings Nöbbelöv (figur 10). Översiktlig bedömning Underlaget efter fältinventeringarna visar att inom vägkorridoren är det flest hänsynskrävande fågelarter som är knutna till odlingslandskapet vilket illustreras på figur 10. Vissa arter, som hämpling och törnskata förekommer även i halvöppna miljöer och hämplig även ibland i samhällen och dessa är därför inte med i figur 10. Naturbetesmarker och odlingsmarker med rikt inslag av småbiotoper som stenmurar och småvatten bedöms vara den miljön i området som i ett nationellt perspektiv är viktigast för fågellivet med utgångspunkt från de arter som är särskilt skyddade. Sumpskogar med inslag av död ved är särskilt viktiga miljöer för mindre hackspett. För glada är det värdefullt med spridda dungar med äldre lövträd i odlingslandskapet (ofta i anslutning till gårdar). I övrigt sammanfaller de skogliga värdena för fåglarna normalt väl med bedömningarna i naturvärdesinventeringen. Arter särskilt knutna till rinnande vatten har inom vägkorridoren goda förutsättningar främst kring Vramsån och Tjörningabäcken. Förutom kungsfiskare (VU) förekommer strömstare (noterad under häckningstid i Lindebäcks nedströms delar) och fors- 14 (16)

15 ärla utmed Vramsån och åtminstone forsärla är även noterad utmed Tjörningabäcken (Artportalen, Svalan). Forsärla kan sannolikt även häcka utmed Mossabäcken eller andra närliggande mindre vattendrag. Figur 10: Spridning av arter knutna till odlingslandskapet. Tabell 2: Arter som inte redovisas särskilt ovan men observerats under fältinventering. Trana Korp Stare Lärkfalk Gulsparv Ringduva Tornfalk Trädkrypare Nötvecka Ormvråk Steglits Råka Sparvhök Större hackspett Skrattmås Fiskgjuse Stenknäck Svarthätta Kärrsångare Gröngöling Ängspiplärka Härmsångare Rödstjärt Ladusvala Bofink Hussvala Fasan Tofsvipa Gråsparv Gök Häger Buskskvätta Gräsand Grönsångare Grönfink Gransångare Grönsiska Skogsduva Gärdsmyg Törnsångare Järnsparv Trädpiplärka Koltrast Svartvit flugsnappare Kungsfågel Grå flugsnappare Lövsångare Referenser Gärdenfors, U. (red.) Rödlistade arter i Sverige. ArtDatabanken, SLU, Uppsala 15 (16)

16 16 (16)

Fågelinventering vid Storfinnforsen

Fågelinventering vid Storfinnforsen Fågelinventering vid Storfinnforsen Naturföretaget 2016 Inventering: Arvid Löf Foto: Arvid Löf Rapport: Arvid Löf Kvalitetsgranskning: Niina Sallmén Datum rapport: 2016-08-26 Version: 1 Kontaktperson för

Läs mer

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun PM 2015-03-10 1(5) Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun Uppdraget Att bedöma hur fågellivet påverkas av en exploatering av ett ca 15 ha stort område

Läs mer

Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön

Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön Sida 1 av 5 Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön 2012-06-11 Uppdrag Peter Nolbrant, BioDivers Naturvårdskonsult har genom Åsa Röstell, Melica fått uppdrag av Pauline Svensson, Kungälvs

Läs mer

Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl.

Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl. Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl. Uppföljning med fältarbete 2015 Richard Ottvall 2015-11-06 Richard Ottvall Frostavallsvägen 325 243 93 Höör Telefon: 0413-55 14 36 Mobil:

Läs mer

Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005

Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005 Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005 Upplands Ornitologiska Förening 2005-06-28 Inledning s. 1 Upplands Ornitologiska Förening (UOF) har under våren 2005, på uppdrag

Läs mer

REVIRKARTERING AV FÅGLAR. Norra Våxnäs, Karlstads kommun

REVIRKARTERING AV FÅGLAR. Norra Våxnäs, Karlstads kommun REVIRKARTERING AV FÅGLAR Norra Våxnäs, Karlstads kommun 2016-06-20 REVIRKARTERING AV FÅGLAR Norra Våxnäs, Karlstads kommun KUND Karlstads kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad Sverige Box 117 651 04 Karlstad

Läs mer

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Råstasjön har karaktär av vild natur vilket skiljer den från exempelvis Lötsjön som är en parkanläggning med inplanterade

Läs mer

Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008

Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008 Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008 Foto: Björn Sjögren 2 Sammanfattning På uppdrag av Velamsundstyrelsen, Nacka kommun, har i Velamsunds naturreservat under hösten 2007 och året 2008 (t.o.m.3/12

Läs mer

Rödlistan Åke Widgren

Rödlistan Åke Widgren Rödlistan 2015 Åke Widgren Två gånger tidigare har jag i Fåglar i Blekinge (Widgren 2004 och 2011) presenterat vilka blekingefåglar som varit rödlistade. Den nationella rödlistan revideras vart femte år.

Läs mer

Häckfågelinventering vid Galtryggen våren 2011. Nina Rees

Häckfågelinventering vid Galtryggen våren 2011. Nina Rees Version 1.00 Projekt 7303 Upprättad 2011-10-26 Häckfågelinventering vid Galtryggen våren 2011 Nina Rees home:henric:arbete:hekonsult:7303:hackfagelinventering_galtryggen_v100.docx / utskriven: 2011-11-03

Läs mer

Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014

Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014 Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014 Slutversion 2014-09-14 1. Introduktion Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland driver projektet LIFE+ Vänern

Läs mer

Strandängar i Södermanlands län inom Life Coast Benefit

Strandängar i Södermanlands län inom Life Coast Benefit Strandängar i Södermanlands län inom Life Coast Benefit LIFE12 NAT/SE/000131 En redovisning av häckande strandängsfåglar före åtgärder. Rapportens innehåll De uppgifter om häckande fåglar som redovisas

Läs mer

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INVENTERING AV VÅTMARKSFÅGLAR FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING Augusti 2011 Miljötjänst Nord AB Sture Gustafsson Inga Olofsson 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2

Läs mer

Planavdelningen. Härryda Kommun

Planavdelningen. Härryda Kommun Planavdelningen Härryda Kommun Yttrande angående programsamråd för Airport city Ett drygt 200 ha stort område planeras att bebyggas norr om Landvetter flygplats. Detta yttrande berör de naturutredningar

Läs mer

Yttrande över Svevias ansökan om täktverksamhet på fastigheten Lyckan 1:1 i Mölndals stad. Mål nr M

Yttrande över Svevias ansökan om täktverksamhet på fastigheten Lyckan 1:1 i Mölndals stad. Mål nr M Göteborg 2016-11-12 Mark och Miljödomstolen Box 1070 462 28 Vänersborg Yttrande över Svevias ansökan om täktverksamhet på fastigheten Lyckan 1:1 i Mölndals stad. Mål nr M 4675-14 Göteborgs Ornitologiska

Läs mer

Stråk 1a (markkabel) Bilaga 1. Uttag från Artdatabanken. Objekttyp Art Beskrivning. Rödlistad växtart stortimjan

Stråk 1a (markkabel) Bilaga 1. Uttag från Artdatabanken. Objekttyp Art Beskrivning. Rödlistad växtart stortimjan Stråk 1a (markkabel) Uttag från Artdatabanken Objekttyp Art Beskrivning stortimjan Rödlistad fågelart gulsparv Rödlistad fågelart trana Rödlistad fågelart kungsfågel Inventerad fågelart törnsångare Föda

Läs mer

INVENTERING AV MOSSOR SKOGAR I TYRINGE PÅ UPPDRAG AV HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2012-04-27

INVENTERING AV MOSSOR SKOGAR I TYRINGE PÅ UPPDRAG AV HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2012-04-27 INVENTERING AV MOSSOR SKOGAR I TYRINGE PÅ UPPDRAG AV HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2012-04-27 Inventering, text och foto Naturcentrum AB 2012 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund Tel. 0303-726160 ncab@naturcentrum.se

Läs mer

ÖVERSIKTLIG INVENTERING

ÖVERSIKTLIG INVENTERING NATURCENTRUM AB NATURVÅRDSUTLÅTANDE ÖVERSIKTLIG INVENTERING OCH BEDÖMNING AV OMRÅDEN VÄRDEFULLA FÖR INSEKTER NORRA BORSTAHUSEN, LANDSKRONA KOMMUN 2011-09-14 Naturcentrum AB, 2011 Stenungsund: Strandtorget

Läs mer

Naturvärdesinventering, förstudie för detaljplaneområdet Barkarbystaden II PM 2014-03-28

Naturvärdesinventering, förstudie för detaljplaneområdet Barkarbystaden II PM 2014-03-28 Naturvärdesinventering, förstudie för detaljplaneområdet Barkarbystaden II PM 2014-03-28 Innehåll Uppdraget 3 Naturvärdesinventering 3 Metod! 3 Inventeringsområdet! 4 Potentiellt naturvärdesobjekt! 4 Landskapsobjekt!

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Version 1.00 Projekt 7400 Upprättad 2016-05-30 Reviderad Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Sammanfattning En inventering har

Läs mer

Återinventering av häckande fåglar i Hullsjön och omgivande landskap

Återinventering av häckande fåglar i Hullsjön och omgivande landskap Återinventering av häckande fåglar i Hullsjön och omgivande landskap En jämförelse med resultatet från år 2000 Rapport 2006:2 Omslagsfoto: Michael Egerzon Rapport 2006:2 ISSN 1403-1051 Miljöförvaltningen,

Läs mer

Standardrutter i Uppsala län 2008

Standardrutter i Uppsala län 2008 Bill Douhan Standardrutter i Uppsala län 2008 Redan på 1970-talet startade Lunds universitet (Ekologiska institutionen) standardiserade häckfågelinventeringar i Sverige. Inledningsvis var det två inventeringsmetoder

Läs mer

NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE

NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE NATURCENTRUM AB NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE 2010-10-23 Lavinventering utmed Mölndalsån, Mölnlycke, Härryda kommun Naturcentrum AB har genomfört en översiktlig inventering

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP 25 maj 2015 ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN NATURVÅRDSAVDELNINGEN Nicklas Johansson Inledning I samband med att området utreds

Läs mer

A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER

A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER 1. Burmått 2. Journal 3. Bon, ungar, årstider och vikter Burmått MINIMUM-MÅTT Dessa mått är beräknade per individ, men i olika situationer, bl.a.

Läs mer

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona 1 (12) Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av Norrtälje kommun Tilläggsuppdrag naturvärdesinventering Nordrona Utredningen har genomförts i juni

Läs mer

Bilaga 3 Naturinventering

Bilaga 3 Naturinventering GothiaVindAB Bilaga3Naturinventering Projekt:Fjällboheden Datum:201105 Utförare:MiljötjänstNordAB 2011 Naturvärdesinventering av terrester miljö vid Fjällboheden i Skellefteå kommun, Västerbottens län

Läs mer

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425)

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Värmdö kommun Stefan Eklund 2013-05-24 Figur 1 Tallticka RAPPORT Västra Ekedal 2013 Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Huvudkontor

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer

Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun

Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun På uppdrag av EXARK Arkitekter April 2012 Uppdragstagare Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Niklas.Franc@naturcentrum.se

Läs mer

Skånska specialiteter 28-31 maj 2010

Skånska specialiteter 28-31 maj 2010 Skånska specialiteter 28-31 maj 2010 Om resan Vi reste med minibuss från Mörby centrum på fredagsmorgonen. På vägen mot Skåne stopp för skådning och fika vid Sättunaviken och Hyltena. Väl i Skåne prioriterades

Läs mer

Inventering av fa glar i tva omra den i Klara lvsdeltat 2014

Inventering av fa glar i tva omra den i Klara lvsdeltat 2014 Inventering av fa glar i tva omra den i Klara lvsdeltat 2014 Version 2014-09-21 Sammanfattning Denna fågelinventering utfördes i Natura 2000-området Klarälvsdeltat där Länsstyrelsen i Värmlands län inom

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI) i Gammelhusområdet

Naturvärdesinventering (NVI) i Gammelhusområdet Naturvärdesinventering (NVI) i Gammelhusområdet Bilaga 3 Naturvärdesobjekt Beställare: Temagruppen, på uppdrag av Östhammars kommun Kontaktperson Temagruppen: Emily Lidman, 08-690 28 69 Projektledare Calluna:

Läs mer

FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009

FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009 FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009 Foto Lars-Erik Nilsson Genomfört och sammanställt av Tunabygdens Fågelklubb Inledning och bakgrund Tunabygdens fågelklubb har på uppdrag

Läs mer

Naturvärden på Enö 2015

Naturvärden på Enö 2015 Naturvärden på Enö 2015 Text och foto: Tobias Ivarsson, Svanås Hagtorpet, 342 64 Ör, tel. 0472-76167. saperda@spray.se 1 Innehållsförteckning Metodik 2 Tidigare inventeringar 3 Intressanta arter 3 Enö

Läs mer

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Version 1.00 Projekt 7390 Upprättad 2015-12-21 Reviderad PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Sammanfattning En inventering har skett i samband

Läs mer

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Version 1.00 Projekt 7365 Upprättad 2014-06-24 Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Sammanfattning I samband med att detaljplaneprogram för fastigheten Saltkällan 1:3 tas fram har en översiktlig

Läs mer

Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun

Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun MAGNUS GELANG Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun.

Läs mer

VRAMSÅNS FÅGLAR - EN UNDERSÖKNING 2002

VRAMSÅNS FÅGLAR - EN UNDERSÖKNING 2002 45 VRAMSÅNS FÅGLAR - EN UNDERSÖKNING 2002 Niklas Jeppsson Inledning Vramsån utgör en viktig del i Kristianstads Vattenrike. I jämförelse med Helgeån, som ju är ryggraden i Vattenriket, är Vramsån ett betydligt

Läs mer

Fågelinventering Hösten Stora Beddinge ängar 58:3 Trelleborgs kommun Skåne

Fågelinventering Hösten Stora Beddinge ängar 58:3 Trelleborgs kommun Skåne Fågelinventering Hösten 008 Stora Beddinge ängar 58: Trelleborgs kommun Skåne Gråhäger Richard Bergendahl Trelleborgs kommun 008-1-15 Inledning... Inventeringsutförandet... Områdesbeskrivning... Vädret...

Läs mer

Studie av fågellivet kring Råstasjön

Studie av fågellivet kring Råstasjön Studie av fågellivet kring Råstasjön Solna Stad Inför upprättande av detaljplan för Arenastaden Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Syfte! 4 Fågelstudie metod! 4 Resultat 7 Bedömning, lövskogen som fågelbiotop

Läs mer

RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO

RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO Lund 2009-12-17 Leif Nilsson Ekologihuset 223 62 Lund Leif.nilsson@zooekol.lu.se UPPDRAGET Vattenfall AB planerar att uppföra en mindre vindkraftspark

Läs mer

Standardrutter i Stockholms län. Ett inventeringsverktyg för miljömålsarbetet. Faktablad 2012:1. Samarbete med Stockholms Ornitologiska Förening

Standardrutter i Stockholms län. Ett inventeringsverktyg för miljömålsarbetet. Faktablad 2012:1. Samarbete med Stockholms Ornitologiska Förening Foto: Fotografens namn och ev bildbyra. Fiskgjuse. Foto: Tomas Viktor. Faktablad 2012:1 Standardrutter i Stockholms län Ett inventeringsverktyg för miljömålsarbetet Standardruttsinventeringar är ett viktigt

Läs mer

Småfåglar i vassen. Fr.v.: Rörsångare, skäggmes och sävsparv. Foto: P-G Bentz (sävsparv) och John Larsen.

Småfåglar i vassen. Fr.v.: Rörsångare, skäggmes och sävsparv. Foto: P-G Bentz (sävsparv) och John Larsen. Småfåglar i vassen. Fr.v.: Rörsångare, skäggmes och sävsparv. Foto: P-G Bentz (sävsparv) och John Larsen. Vassfåglar Bladvass är en speciell biotop, som hyser sina särskilda arter. I inre delen av Foteviken

Läs mer

Kompletterande naturinventering inom Resö 8:69, Tanums kommun

Kompletterande naturinventering inom Resö 8:69, Tanums kommun Kompletterande naturinventering inom Resö 8:69, Tanums kommun Linda Andersson 2014 Kompletterande naturinventering inom Resö 8:69, Tanums kommun Rapport 2014:18 Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ

Läs mer

Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna

Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna 1 (8) Om dokumentet Enetjärn Natur AB Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna Utredningen

Läs mer

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun PM inför detaljplan På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Uppdragstagare Naturcentrum AB Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund johan.svedholm@naturcentrum.se

Läs mer

PM Inventering av våtmarksfåglar och rovfågelbon vid Brattberget vindkraftanläggning

PM Inventering av våtmarksfåglar och rovfågelbon vid Brattberget vindkraftanläggning PM Inventering av våtmarksfåglar och rovfågelbon vid Brattberget vindkraftanläggning 2014-08-25 Enetjärn Natur AB Bakgrund Inför en planerad vindkraftanläggning vid Brattberget i Arvidsjaurs kommun har

Läs mer

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN Inledning Inför en planerad exploatering vid södra Törnskogen i Sollentuna kommun har Ekologigruppen AB genomfört en bedömning av områdets naturvärden.

Läs mer

Falsterboresan 5 8 september 2013

Falsterboresan 5 8 september 2013 Falsterboresan 5 8 september 2013 Deltagare Bertil Malmgren, Björn Bergenholtz, Björn Wallentinus, Brita och Lars Svantesson, Calle Ståhlgren, Eva Petersson, Hannu Koho, Jarl Schuberth, Kerstin Nordenadler,

Läs mer

Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun

Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun På uppdrag av HB Arkitektbyrå Maj 2013 Uppdragstagare Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Niklas.Franc@naturcentrum.se Tel. 0303-72 61 65 Fältarbete:

Läs mer

Fågelbesöksled Nyköping Väst

Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden västerut, utmed väg 800 i Kiladalen. Den följer ett jordbrukslandskap och flertalet

Läs mer

Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010

Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010 Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010 Jan Gustafsson Flygande grågäss. Sammanfattning Under år 2010 så har området kring Skåraviken studerats för att utröna vilka fåglar

Läs mer

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Biotopkartering Syfte Biotopkartering är en väl beprövad metod för inventering och värdering av skyddsvärda naturmiljöer. Syftet är att med en rimlig arbetsinsats

Läs mer

Fågelinventering Sässmanområdet 2013

Fågelinventering Sässmanområdet 2013 Fågelinventering Sässmanområdet 2013 Stefan Persson Bete vid Sässmans västra strand Detta projekt har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen Gävleborg Inventeringens genomförande

Läs mer

NATURCENTRUM AB Johan Ahlén Naturvårdsbiolog

NATURCENTRUM AB Johan Ahlén Naturvårdsbiolog Naturvårdsutlåtande: Detaljplan för Åker 1:10 m.fl. Beställare: Ingemar Lind, SWECO FFNS Arkitekter AB Inledning Naturcentrum AB har på uppdrag av SWECO FFNS, Ingemar Lind, utfört översiktlig inventering,

Läs mer

Mindre hackspett vid Frostvägen i Alingsås förekomst och förutsättningar

Mindre hackspett vid Frostvägen i Alingsås förekomst och förutsättningar PM 2016-11-10 1(5) Mindre hackspett vid Frostvägen i Alingsås förekomst och förutsättningar Uppdraget Vid Frostvägen 39 i Alingsås planerar kommunen för bostadsbyggande. Under planarbetet framkom indikationer

Läs mer

StOF:s tjejresa till Öland maj 2011

StOF:s tjejresa till Öland maj 2011 StOF:s tjejresa till Öland 13-16 maj 2011 Ett soligt Öland ännu en gång Deltagare: Gigi Sahlstrand, Eva Stenvång-Lindqvist, Anita Melin, Maria Stenmark, Annika Morberg, Marianne Dannbeck, Stina Yström.

Läs mer

Rapport för fågelinventering av myrområden i Kronobergs län inom projekt Life to ad(d)mire

Rapport för fågelinventering av myrområden i Kronobergs län inom projekt Life to ad(d)mire MiNa, miljö & naturpedagogik Rapport för fågelinventering av myrområden i Kronobergs län inom projekt Life to ad(d)mire Sammanfattning Fågelförekomsten längs ett antal linjer har inventerats. Arterna har

Läs mer

Bilaga till biotopskyddsdispens Tiarp

Bilaga till biotopskyddsdispens Tiarp Bilaga till biotopskyddsdispens Tiarp För översiktlig orientering av läget se figur 4. Figur 5 visar ett område där det finns mycket goda möjligheter att förstärka en befintlig, isolerad lokal med större

Läs mer

Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011

Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011 Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011 Text: Torbjörn Winqvist Foto: Peter Berglin och Torbjörn Om resan Vi for med en minibuss och en personbil från Liljeholmen på torsdagen

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg

Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg Naturvärdesbedömning 1 (9) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg POSTADRESS Miljö- och

Läs mer

Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen

Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen Datum 2016-04-29 PM Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen Lidköpings kommun EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5 C Telefon 031-771 87 40 Telefax 031-771

Läs mer

Åldersrekord för svenska fåglar

Åldersrekord för svenska fåglar Åldersrekord för svenska fåglar - 2016-05-27 Lista över åldersrekord av fåglar ringmärkta i Sverige. Namn Ringnummer Kön Ålder Fynddetaljer Smålom SVG D1928 23 år 7 mån Oljeskadad 9700425 15 år 9 mån Fångad

Läs mer

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012 ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: janne.elmhag@adoxanatur.se Janne Elmhag Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING 14 UPPDRAGSNUMMER: 3840003 FÖR DETALJPLAN LÅNGREVET, VÄSTERVIK 2014-04-03 Sweco Architects AB Ulrika Kanstrup Sweco 14 1 Sammanfattning Naturen i bostadsområdet utgörs av mindre skogspartier med främst

Läs mer

RAPPORT ROVFÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO

RAPPORT ROVFÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO RAPPORT ROVFÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO 2013-2014 Lund 2014-04-29 Leif Nilsson Ritaregränden 16 226 47 Lund Leif.nilsson@biol.lu.se UPPDRAGET Vattenfall AB planerar att uppföra

Läs mer

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Allmän beskrivning av naturmiljön... 3 Metodik och avgränsning... 3 Begreppet rödlistad

Läs mer

Kompletterande inventering inför detaljplan för befintliga och nya bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 m.fl.

Kompletterande inventering inför detaljplan för befintliga och nya bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 m.fl. Version 1.00 Projekt 7320 Upprättad 2012-07-03 Kompletterande inventering inför detaljplan för befintliga och nya bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 m.fl. Kompletterande inventering inför detaljplan

Läs mer

Målarberget Höststräcksinventering Avesta och Norbergs kommuner 2012

Målarberget Höststräcksinventering Avesta och Norbergs kommuner 2012 Beställare: VKS AB Nadine Jörres Målarberget Höststräcksinventering Avesta och Norbergs kommuner 2012 Rapporten bör citeras som: Storck J. Höststräcksinventering Målarberget, Avesta och Norbergs kommuner

Läs mer

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07 NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV ÄLMHULTS KOMMUN 2014-10-07 Inventering, text och foto Naturcentrum AB 2014 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund Tel. 0303-726160

Läs mer

ÖVERSIKTLIG BIOTOPKARTERING OCH

ÖVERSIKTLIG BIOTOPKARTERING OCH NATURCENTRUM AB NATURINVENTERINGAR ÖVERSIKTLIG BIOTOPKARTERING OCH NATURVÄRDESBEDÖMNING Kronetorps gård, Burlövs kommun UNDERLAG FÖR DETALJPLAN På uppdrag av FOJAB Arkitekter, Malmö 2010-03-18 Uppdragstagare

Läs mer

Figur 7 Ekhage i Brannebol, ängs- och hagmarksmiljö MKB för Detaljplan 24 (46) Bostäder i Brannebol

Figur 7 Ekhage i Brannebol, ängs- och hagmarksmiljö MKB för Detaljplan 24 (46) Bostäder i Brannebol I det öppna kulturlandskapet återfinns även flera stora fristående ekar, vilka utgör ekologiskt värdefulla strukturer för den biologiska mångfalden. Eken kan, om den får växa öppet och solbelyst, bli mycket

Läs mer

Miljöövervakning i Malmö

Miljöövervakning i Malmö Miljöövervakning i Malmö 2001 Foto: Johan Hammar Ekologgruppen på uppdrag av MALMÖ STAD Miljöförvaltningen december 2001 Miljöövervakning i Malmö 2001 Rapporten är författad av Johan Hammar Uppdragsgivare:

Läs mer

Resultat Här nedan följer de observationer som gjordes av båtarna vid de olika inventeringsdagarna.

Resultat Här nedan följer de observationer som gjordes av båtarna vid de olika inventeringsdagarna. Bakgrund Inventeringen är beställd av Nässjö kommun och utförd av medlemmar i Nässjö ornitologklubb våren och sommaren 2008. Sjön[81] har inventerats vid flera tillfällen tidigare. Senast det gjordes var

Läs mer

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge Naturinventering och översiktlig spridningsanalys Tullinge 2 Beställning: Wästbygg Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 : Uppdragsansvarig: Karn Terä Medverkande:

Läs mer

Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland

Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland TEXT: MARIA STENMARK, FOTO: GIGI SAHLSTRAND I år firade StOF:s vårliga tjejresa till Öland tioårsjubileum. Helt enligt utsatt tid kom vi iväg från Liljeholmen

Läs mer

Specialbilaga Augusti 2010 - Vellinge kommuns flyttfåglar

Specialbilaga Augusti 2010 - Vellinge kommuns flyttfåglar VELLINGE KOMMUNIKÉ Specialbilaga Augusti 2010 - Vellinge kommuns flyttfåglar Kungsfågeln, Sveriges minsta fågel, väger bara 5 gram. Man skulle kunna skicka fyra stycken med brev och bara behöva frankera

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av naturområden i Möllstorp

Översiktlig naturvärdesinventering av naturområden i Möllstorp Översiktlig naturvärdesinventering av naturområden i Möllstorp Håkan Lundkvist/Carabus consult 2014-12-18 Inledning En översiktlig naturvärdesinventering utfördes under ett par dagar i september 2014 inom

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun 2016-10-20 Uppdragsnr: 16139 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun Beställare Luleå kommun Daniel Rova Konsult Vatten

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk 2013-12-09 Inledning I december 2013 utfördes en övergripande inventering av skogsområdena med syfte att

Läs mer

Fågelbesöksled Nyköping Norr

Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden norrut, utmed väg 53. Den följer delvis Nyköpingsån i början. Ett stickspår

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Beskrivning av den översiktliga naturvärdesinventeringen och hjälp till tolkning av resultattabellen

Beskrivning av den översiktliga naturvärdesinventeringen och hjälp till tolkning av resultattabellen Beskrivning av den översiktliga naturvärdesinventeringen och hjälp till tolkning av resultattabellen Naturvärdesinventeringen utfördes den 8 och 9 maj 2014 av Robert Björklind och Rebecka Lemoinè. Naturvärdesinventeringen

Läs mer

Stöcke och Rengrundets strandängar Häckfågelinventering 2012

Stöcke och Rengrundets strandängar Häckfågelinventering 2012 Stöcke och Rengrundets strandängar Häckfågelinventering 2012 Adriaan "Adjan" de Jong Sveriges Lantbruksuniversitet Rapport 48 Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö Swedish University of Agricultural Sciences

Läs mer

Fågeltornskampen 2014 en kort resume.

Fågeltornskampen 2014 en kort resume. Fågeltornskampen 2014 en kort resume. Hela 69 fågeltorn anmälde sig till Fågeltornskampen 2014. Alla anmälda torn har inte rapporterat när detta skrivs. Förhoppningsvis får vi in fler rapporter. Dock har

Läs mer

Fågelförekomster vid södra och norra delarna av Bogeviken, Gotland, juli 2015

Fågelförekomster vid södra och norra delarna av Bogeviken, Gotland, juli 2015 Fågelförekomster vid södra och norra delarna av Bogeviken, Gotland, juli 2015 Nordöstra Bogeviken och Slite samhälle, betraktat från söder. Enligt uppdrag av Ola Wizén Visby 2015-08-17 2 Uppdragsbeskrivning

Läs mer

Naturvårdsutlåtande. Ljunghusen, Vellinge kommun

Naturvårdsutlåtande. Ljunghusen, Vellinge kommun Naturvårdsutlåtande Ljunghusen, Vellinge kommun Andreas Malmqvist Naturcentrum AB 2008 Skåne: Strandtorget 3 Byvägen 13 444 30 Stenungsund 247 45 Torna Hällestad tel: 0303-72 61 60 tel: 046-530 45 1 Innehåll

Läs mer

RAPPORT 2006/9 INVENTERING AV STRANDMILJÖER VID DALÄLVENS MYNNING EFTER STRANDSANDJÄGARE Cicindela maritima. Pär Eriksson

RAPPORT 2006/9 INVENTERING AV STRANDMILJÖER VID DALÄLVENS MYNNING EFTER STRANDSANDJÄGARE Cicindela maritima. Pär Eriksson RAPPORT 2006/9 INVENTERING AV STRANDMILJÖER VID DALÄLVENS MYNNING EFTER STRANDSANDJÄGARE Cicindela maritima Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO Pär Eriksson KARTOR Lantmäteriet 2006, SGU Länsstyrelsen

Läs mer

Kungsörnsinventering av området kring vindkraftprojekt Mjösjö

Kungsörnsinventering av området kring vindkraftprojekt Mjösjö Kungsörnsinventering av området kring vindkraftprojekt Mjösjö i Bräcke kommun, Jämtlands län Ett underlag till JämtVind AB Konsultrapport 2012-05-21 Författare: Jan Henriksson Amalina Natur & Miljökonsult

Läs mer

Vilka åtgärder är effektiva? Vetenskapliga resultat. Åke Berg Centrum för Biologisk Mångfald, SLU

Vilka åtgärder är effektiva? Vetenskapliga resultat. Åke Berg Centrum för Biologisk Mångfald, SLU Vilka åtgärder är effektiva? Vetenskapliga resultat Åke Berg Centrum för Biologisk Mångfald, SLU 1. Underlag för uppföljning av effekter av miljöersättningar Det saknas data för att kunna analysera effekten

Läs mer

Konsekvensbedömning av detaljplan för Borraren 2 del av Stoeryd 2:1 i Tranås 2013

Konsekvensbedömning av detaljplan för Borraren 2 del av Stoeryd 2:1 i Tranås 2013 Konsekvensbedömning av detaljplan för Borraren 2 del av Stoeryd 2:1 i Tranås 2013 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdrag och utförande 3 3. Resultat och diskussion 4 4. Referenser 7 Beställare: Susanna

Läs mer

Svenskt namn Lördag 29/6 Söndag 30/6 Måndag 1/7 Tisdag 2/7 Onsdag 3/7 Torsdag 4/7 Fredag 5/7 Lördag 6/7 Sångsvan A E Sädgås

Svenskt namn Lördag 29/6 Söndag 30/6 Måndag 1/7 Tisdag 2/7 Onsdag 3/7 Torsdag 4/7 Fredag 5/7 Lördag 6/7 Sångsvan A E Sädgås esökta lokaler Tåget odens stn med E bisko Ö F bisko turiststation Njakajaure Hamnen biskojåkkas delta och östra E bisko turiststation Njulla jörkliden Vassijaure och Riksgränsen E jörkliden Stordalens

Läs mer

FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015

FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015 FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015 Deltagare: Anders Claesson, Liselotte Claesson, Jörgen Fagerblom, Ann- Jeanette Fagerblom, Maria Henriksson, Oscar Berkefalk- Westman, Kicki Westman,

Läs mer

Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun

Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun Uppdraget På uppdrag av förvaltningschef Birgitta Johansson, miljö- och byggförvaltningen på Gagnefs kommun, utfördes den 7 juli

Läs mer

Fältrapport från besök i det skogsområde som föreslås för tillfällig återvinningscentral vid Dalkarlskärret.

Fältrapport från besök i det skogsområde som föreslås för tillfällig återvinningscentral vid Dalkarlskärret. Fältrapport från besök i det skogsområde som föreslås för tillfällig återvinningscentral vid Dalkarlskärret. Ronny Fors från Naturskyddsföreningen i Nacka och Kerstin Lundén från Boo Miljö och Naturvänner

Läs mer

Ny vägsträckning vid Fiskeby

Ny vägsträckning vid Fiskeby Att: Gun-Marie Gunnarsson Vectura Ny vägsträckning vid Fiskeby Norrköpings kommun Allmän ekologisk inventering Sammanfattning Allmän ekologisk inventering Vid den allmänna ekologiska inventeringen har

Läs mer

Pelagia Miljökonsult AB

Pelagia Miljökonsult AB KOMPLETTERANDE NATURVÄRDESINVENTERING OCH MYRKARTERING I LIDENOMRÅDET MED OMNEJD 2014 Pelagia Miljökonsult AB Adress: Sjöbod 2, Strömpilsplatsen 12, 907 43 Umeå, Sweden. Telefon: 090-702170 (+46 90 702170)

Läs mer

Rapport för fågelinventering av myrområden i Kronobergs län inom projekt Life to ad(d)mire 2015

Rapport för fågelinventering av myrområden i Kronobergs län inom projekt Life to ad(d)mire 2015 Rapport för fågelinventering av myrområden i Kronobergs län inom projekt Life to ad(d)mire 2015 Sammanfattning Fågelförekomsten med betoning på häckningskriterier längs ett antal linjer på fem myrområden

Läs mer

Komplettering till ansökan om nätkoncession, Vattenfalls transformatorstation OT66 Waggeryd Cell AB:s produktionsanläggning, dnr.

Komplettering till ansökan om nätkoncession, Vattenfalls transformatorstation OT66 Waggeryd Cell AB:s produktionsanläggning, dnr. Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA 2016-12-16 Komplettering till ansökan om nätkoncession, Vattenfalls transformatorstation OT66 Waggeryd Cell AB:s produktionsanläggning, dnr. 2016-102619

Läs mer