Inventering av hackspettar i Brunnsbergsskogen och Stenåsa grönområde, Varbergs kommun 2017

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inventering av hackspettar i Brunnsbergsskogen och Stenåsa grönområde, Varbergs kommun 2017"

Transkript

1 Inventering av ar i Brunnsbergsskogen och Stenåsa grönområde, Varbergs kommun 2017 PROJEKT: BRUNNSBERGSSKOGEN Per Österman ECOCOM AB Stortorget Kalmar

2 Innehåll Uppdrag och syfte... 3 Projektområde... 3 Bakgrund... 5 Lagstiftning om fågelfaunan... 5 Hackspettar... 5 Tidigare kunskap om området... 5 Metod... 6 Materiel... 6 Resultat... 7 Observationer av ar... 7 Övriga fågelarter... 9 Diskussion... 9 Rekommendationer Brunnsbergsskogen Stenåsaområdet Referenser Bilaga 1. Påträffade fågelarter Brunnsbergsskogen (område A) Stenåsa (område B) Beställare: ÅF Infrastructure AB Projekt nr: Genomförande konsult: Ecocom AB Uppdragsledare: Per Österman Fältarbete: Per Österman Framsida, bildtext: Mindre observerad under inventering 2017 Framsida, fotograf: Per Österman Inventering av ar Brunnsbergsskogen-Stenåsa 2017 Sida 2 av 14

3 Uppdrag och syfte Föreliggande rapport är framtagen av Ecocom AB på uppdrag av ÅF Infrastructure AB. Rapporten är ett underlag till den bygglovsprövning vid Brunnsbergsskogen i Varberg som utförs inför en planerad ny vägdragning. Inventeringen syftar till att under perioden marsapril undersöka förekomst av ar i Brunnsbergsskogen samt i ett mindre skogsområde ca 500 meter öster om Brunnsbergsskogen. Vidare görs en bedömning av konsekvenser för ar utifrån det trafikförslag som Varbergs kommun tagit fram (figur 1). Figur 1. Trafikförslag från Varbergs kommun, alternativ Syd. Alternativ Syd är inte huvudalternativ, utan det alternativ som skulle ha störst inverkan på Brunnsbergsskogen och är det alternativ som påverkansbedömningen på ar utgår från. Anläggande av cirkulationsplats samt ny vägdragning likt förslag i alternativ Syd innebär ett mycket litet intrång i Brunnsbergsskogen. Kartan tillhör ÅF Infrastructure AB. Projektområde Projektområdet är beläget i de norra delarna av Varbergs tätort i Varbergs kommun, Hallands län (figur 2). De områden som ingår i inventeringen av ar är Brunnsbergsskogen och ett mindre trädbevuxet område öster om Brunnsbergsskogen (figur 3). Brunnsbergsskogen som är en blandlövskog planterades omkring år Innan dess hade området en mer öppen karaktär med ljung och enbuskar. Området klassas idag som stadsnära skog och genom området går motionsslingan Hälsans stig. I norr gränsar Brunnsbergsskogen till ett industrijärnvägsspår, medan den i väster, öster och söder gränsar till bebyggelse. I Brunnsbergsskogen finns två små anlagda gölar som går under namnen Vita havet och Svarta havet (Varbergs kommun 2017). Det mindre inventeringsområdet ca 500 meter österut (kommer härefter hänvisas till som Stenåsa) karaktäriseras av ett Inventering av ar Brunnsbergsskogen-Stenåsa 2017 Sida 3 av 14

4 trädbevuxet och till stora delar sumpigt grönområde med äldre lövträd. De dominerande trädslagen är björk, klibbal och asp. Död ved förekommer både som stående och liggande i Stenåsaområdet och undervegetationen är på några ytor förhållandevis tät. I området finns också öppnare ytor med gräsmattor, en bana för frisbeegolf samt gång- och cykelbana. Figur 2. Geografisk placering av projektområdet vid Brunnsbergsskogen-Stenåsa i Varbergs tätort. Bilden visar den plats där en cirkulationsplats och ny vägdragning planeras. I höger bildkant ses den nordvästligaste delen av grönområdet Brunnsbergsskogen. Foto: Per Österman Inventering av ar Brunnsbergsskogen-Stenåsa 2017 Sida 4 av 14

5 Bakgrund Ca 250 fågelarter häckar regelbundet i Sverige. Förutom dessa tillkommer årligen ett antal mer eller mindre vanligt förekommande tillfälliga besökare. På den svenska rödlistan (ArtDatabanken 2015) finns 97 fågelarter upptagna, varav 60 bedöms ha sämre bevarandestatus än nära hotad (NT). Rödlistningen innebär dock inte något formellt skydd utan är endast en riktlinje som beskriver artens bevarandestatus. Omkring ett 60-tal svenska häckfåglar är också upptagna i fågeldirektivets bilaga 1, vilket innebär att dessa arter anses viktiga och att särskilda skyddsområden skall utpekas för dem. Lagstiftning om fågelfaunan Den svenska lagstiftningen för skydd av fågelfaunan baseras i hög grad på EU:s fågeldirektiv. Direktivet är införlivat i den svenska lagstiftningen, bland annat genom artskyddsförordningen (SFS 2007:845) och Naturvårdsverkets förteckning (NFS 2007:1) över naturområden som avses i 7 kapitlet, 27 miljöbalken. Även jaktlagen och skogsvårdslagen, med flera, är påverkade av direktivet. Artskyddsförordningen innehåller de i svensk lagstiftning mest detaljerade riktlinjerna för skydd av fågelfaunan i samband med exploateringar. Artskyddsförordningen innebär ett generellt förbud mot att avsiktligt fånga, döda, skada eller störa fåglar. Det finns emellertid vissa undantag i samband med jakt som är angivna i jaktlagen. Enligt Naturvårdsverkets handbok till artskyddsförordningen (Naturvårdsverket 2009) skall påverkan från verksamheter eller åtgärder bedömas utifrån riksdagens mål om gynnsam bevarandestatus på populationen och inte utifrån påverkan på individnivå. Mot bakgrund av detta är det viktigt att i utredningsarbetet och vid bedömning av påverkan fokusera på att skydda djurens fortplantningsområden och viloplatser samt att undvika påverkan på särskilt hotade arter med en negativ populationsutveckling, dvs arter vars population och bevarandestatus riskerar att påverkas negativt. Hackspettar I Sverige häckar regelbundet åtta arter av ar och av dessa förekommer fem arter som häckande i Varbergs kommun. Större och göktyta är på den svenska rödlistan listade som livskraftiga (LC) medan mindre, gröngöling och spillkråka vid den senaste klassningen 2015 är listade som nära hotade (NT). Spillkråka är utöver rödlistningen som nära hotad (NT), även upptagen i fågeldirektivets bilaga 1. Tidigare kunskap om området Ecocom utförde 2016 en naturvärdesinventering i den norra delen av Brunnsbergsskogen som gränsar till Susvindsspåret (Ecocom 2016). Under denna naturvärdesinventering observerades större och den biotop som inventerades, med skog som är lövdominerad, med förekomst av sumpigare parti samt med stående och liggande död ved, bedömdes vara lämplig häckbiotop för ar. En allmän sökning på Artportalen visar att sarterna spillkråka, gröngöling, större, mindre samt göktyta samtliga observerats inom projektområdet under häckningstid. Inventering av ar Brunnsbergsskogen-Stenåsa 2017 Sida 5 av 14

6 Metod Inventeringen utfördes under fyra dagar under perioden 22 maj 12 april 2017 (tabell 1). Perioden för inventering har i första hand valts för att observera ar i häckningstid och utifrån eventuella observationer dra slutsatser om arten häckar i projektområdet. Vid denna tid på året är ar som mest ljudliga med trumningar och lockrop för att locka till sig en partner, vilket gör dem enklare att lokalisera än under andra tider på året. Inventeraren rör sig genom projektområdet i långsamt tempo under morgon och förmiddag och då en sart observeras, markeras den med GPS-punkt och notering om art, kön samt aktivitet görs. Även övriga fågelarter utöver ar noteras och sammanställs i en artlista. Inventeringen genomförs vid goda väderförhållanden, då uppehållsväder och svaga till måttliga vindar råder. Tabell 1. Fältbesök i Brunnsbergsskogen-Stenåsa mars-april Datum Tid Inventerare Väder/kommentar :00-13:00 Per Österman +6 C, halvklart med solglimtar, måttlig vind från väst :00-13:00 Per Österman +8 C, mulet, svag vind från sydväst. Senare uppklarnande :00-13:00 Per Österman +9 C, klart till halvklart, måttlig vind från nordväst som senare vred mot norr :00-13:00 Per Österman +8 C, mulet och senare uppklarnande, måttlig vind från väst. Materiel Vid fältinventeringen har handkikare och kamera använts. Positioner har bestämts med en Garmin Dakota 20 GPS med Friluftskartan pro. Övrigt kartunderlag har utgjorts av terrängkarta. Rovfågelobservationer har digitaliserats i ArcGIS och finns tillgängliga som shapefiler. Nordvästra delen av Brunnsbergsskogen nära Västkustvägen. Foto: Per Österman Inventering av ar Brunnsbergsskogen-Stenåsa 2017 Sida 6 av 14

7 Resultat Inventeringen av ar i Brunnsbergsskogen-Stenåsa 2017 resulterade i observationer av tre arter av ar, nämligen större, mindre samt gröngöling (figur 3, tabell 2). Mindre och gröngöling är båda upptagna på den svenska rödlistan som nära hotade (NT), medan större är klassad som livskraftig (LC). Utöver ar observerades ytterligare 40 olika fågelarter vid besöken i Brunnsbergsskogen och i grönområdet vid Stenåsa (bilaga 1). Observationer av ar Totalt gjordes tio observationer av större och antalet observerade individer var minst fem stycken. I Brunnsbergsskogen (område A i figur 3) observerades tre olika större ar, vilka kunde separeras från varandra med ledning av könsskillnader i fjäderdräktens utseende samt genom att två av individerna var ringmärkta med aluminiumring på höger tars. Observationerna av större i område A är koncentrerade till den norra delen, där flest observationer av arten gjordes samt i områdets centrala delar mellan de anlagda dammarna Svarta havet och Vita havet. Vid Stenåsa (område B i figur 3) gjordes tre observationer av större. Observationerna vid Stenåsa rör minst två individer, då ett par observerades vid samma besök den 7 april. Mindre observerades med ett exemplar den 7 april, en hona som trummade centralt i grönområdet vid Stenåsa. Honan observerades sittande i en grövre sälg som har ett antal döda och halvdöda grenar. Efter en stund flög den mindre en österut till den björkdominerade östra delen av område B. En observation av gröngöling gjordes den 7 april, då den stöttes i Stenåsaområdets centrala delar och flög söderut ut ur projektområdet. Figur 3. Kartan visar observationer av ar som gjordes under inventeringen i mars-april Område markerat med A =Brunnsbergsskogen, område B =Stenåsaområdet. Inventering av ar Brunnsbergsskogen-Stenåsa 2017 Sida 7 av 14

8 Tabell 2. Observationer av ar vid inventering av Brunnsbergsskogen-Stenåsa Samtliga observationer har gjorts av Per Österman, Ecocom AB. ID i denna tabell korresponderar med ID i figur 3. ID Art Antal Kön Datum sweref99 N sweref99 E Kommentar 1 Större 2 Större 3 Större 4 Större 5 Större 6 Mindre 1 Hane Hane Ringmärkt med aluminiumring på höger tars. 1 Hane Ringmärkt på höger tars. 1 Hona Ringmärkt på höger tars. 1 Hane Omärkt individ. 1 Hona Trummade i sälg, flyttade sig sedan österut. 7 Gröngöling Större 9 Större 10 Större 11 Större 12 Större 1 Hona Hane Hona Hona Ringmärkt på höger tars. 1 Hane Ringmärkt på höger tars. Större som observerades i Brunnsbergsskogen under inventeringen Denna individ var märkt med aluminiumring på höger tars. Foto: Per Österman Inventering av ar Brunnsbergsskogen-Stenåsa 2017 Sida 8 av 14

9 Övriga fågelarter Under inventeringen av ar i området Brunnsbergsskogen-Stenåsa noterades även övriga fågelarter vid fältbesöken (bilaga 1). Totalt observerades 40 olika fågelarter, varav merparten av observationerna utgörs av sjungande och revirhävdande fåglar. Endast ett mindre antal av observationerna utgjordes av förbiflygande fåglar som uppenbart inte häckar i området. Bland de stationära och revirhävdande fågelarterna kan stare (VU), kungsfågel (VU) och gulsparv (VU) nämnas. Diskussion Strax innan inventeringen av ar vid Brunnsbergsskogen-Stenåsa påbörjades, justerades det trafikförslag som låg till grund för utförande av denna inventering. Justeringen innebär att en betydligt mindre del av Brunnsbergsskogen kan komma att påverkas av en ny planerad vägdragning. Huvudalternativet för ny vägdragning benämns alternativ Nord men i aktuell inventering har påverkansbedömning utgått från alternativ Syd vilket är ett vägdragningsalternativ som leder till ett större ingrepp i Brunnsbergsskogens nordvästra del. Inventeringen utfördes dock enligt de ramar som tidigare fastslagits, men med extra fokus på den mindre del av det nordvästligaste hörnet av Brunnsbergsskogen som kan komma att påverkas vid en eventuell exploatering. Resultatet av inventeringen visar att minst tre arter av ar förekommer inom projektområdet, att större är den vanligast förekommande sarten men att projektområdet även hyser mindre och gröngöling under häckningstid. Observationer av mindre och gröngöling samt förekomst av för de båda arterna visar att Stenåsaområdet (område B) har de förutsättningar som krävs för att de båda arterna ska kunna häcka i området. Dock kunde ingen häckning för arterna konstateras i området under inventeringen Gröngöling behöver grövre lövträd, gärna asp, där den hackar ut sitt bohål medan den mindre en kräver död eller halvdöd stående lövved för att kunna hacka ut sitt bohål. Dessa krav uppfylls av den biotop som finns i grönområdet vid Stenåsa och även om inga bohål påträffades får det förutsättas att de båda arterna kan häcka i området. I Brunnsbergsskogen (område A) observerades endast större, antalet par bedöms vara minst två. Ett par har revir i den nordligaste delen av området samt ett par finns troligen i de centrala delarna i anslutning till dammarna Svarta havet och Vita havet. I den del av Brunnsbergsskogen som kan komma att påverkas av den planerade vägdragningen och cirkulationsplatsen ( vägalternativ Syd, se figur 2) gjordes inga observationer av ar. Observationer av större gjordes i den nordvästra delen av Brunnsbergsskogen, varför det får ses som troligt att större ar ibland även vistas i den allra nordvästligaste delen av Brunnsbergsskogen som till viss del kan komma att påverkas av den planerade nya vägdragningen. Det förslag på ny vägdragning som benämns alternativ Syd, kommer att ta en mycket liten del av Brunnsbergsskogen i anspråk och kommer inte att hota arnas fortlevnad i Brunnsbergsskogen. I den del som kan beröras av vägalternativ Syd, finns mycket få grövre träd som lämpar sig som boträd för större. Grövre träd, främst björk, förkommer i närområdet något hundratal meter öster om korsningen Västkustvägen-Susvindsspåret. Den högre växtlighet som finns i anslutning till vägalternativ Syd, består främst av frisk yngre björk, sälg samt en mycket liten del död ved och bedöms därför vara för frisk samt för klen/tunn för att i dagsläget kunna hysa boplatser för ar. Ecocoms samlade bedömning är att det ingrepp i Brunnsbergsskogen som vägdragning alternativ Syd innebär, inte kommer att påverka populationen av ar i Brunnsbergsskogen negativt. Inventering av ar Brunnsbergsskogen-Stenåsa 2017 Sida 9 av 14

10 Rekommendationer Nedan presenteras information som belyser vilka delar av de inventerade områdena Brunnsbergsskogen och Stenåsaområdet som bedöms vara extra viktiga för ar med hänsyn till lämplig häckningsmiljö och områden för födosök. Ett antal skötselråd presenteras också. Brunnsbergsskogen Området Brunnsbergsskogen är lövdominerat med litet inslag av barrträd i form av gran och tall. I de delar som är lite sumpigare finns en del stående och liggande död ved. Den västra delen av den norra kanten av området som gränsar till Susvindsspåret var vid inventeringsbesöken förhållandevis sumpigt med stillastående vatten i ett dike som var översvämmat. I denna del finns grövre stående död ved och flera äldre bohål tillverkade av större under tidigare år påträffades. Vidare är de centrala delarna av området lämpliga för ar, speciellt området direkt öster om dammen Vita havet samt området norr om Svarta havet. Ett område som är torrt med tätt yngre trädskikt finns i de västra delarna i söder, väster om Svarta havet och bedöms inte vara lika attraktivt för ar som andra delar av Brunnsbergsskogen. - Då ett parti med skog norr om Susvindsspåret avverkats på senare tid bör försiktighet iakttas vid framtida projekt inom och i anslutning till Brunnsbergsskogen för att inte ytterligare minska ars och andra fågelarters livsmiljö. - Den sumpigare delen i norra kanten mot Susvindsspåret är värdefull för ar och andra fågelarter. Undvik därför rensning av diken och andra markavvattnande åtgärder. Området kan göras sumpigare. - Viktigt är att spara stående och liggande död ved samt att låta vindfällen ligga kvar. - Om träd avverkas kan högstubbar sparas. Bilden är tagen från Susvindsspåret västerut mot Västkustvägen. I vänster bildkant ses den norra delen av Brunnsbergsskogen som har sumpigare partier med lämplig häckbiotop för ar. Foto: Per Österman Inventering av ar Brunnsbergsskogen-Stenåsa 2017 Sida 10 av 14

11 Stenåsaområdet Grönområdet Stenåsaområdet är betydligt mindre än Brunnsbergsskogen men andelen lämplig häckningsbiotop för ar är hög, främst i den norra delen av området. I området sluttar marken i nordlig riktning och i de norra delarna finns ett sumpigt parti som var översvämmat vid tiden för inventeringsbesöken under våren Björk är det dominerande trädslaget i den norra delen men grov asp och klibbal förekommer också. Död ved, främst stående finns även i den norra delen. - De norra delarnas sumpiga karaktär utgör en värdefull biotop för ar och då området är förhållandevis litet, är det av stor vikt att ingen avverkning sker. - Viktigt är att dikning eller annan dränering av marken i den norra delen undviks så att området behåller sin sumpiga karaktär. - Den öppna marken i områdets södra delar fungerar som födosöksområde för större och gröngöling. Bra om skötsel utförs som tidigare i denna del av området. - Död ved i liggande och stående form samt högstubbar har sparats i den norra delen, vilket är bra åtgärder som gynnar ar. Fortsatt försiktig skötsel i samma linje rekommenderas. - Röjning av sly i den norra delen av området i anslutning till frisbeegolfbanan bör undvikas i den mån det går, för att den norra delen även ska erbjuda partier med tätare skyddande vegetation. En gång- och cykelbana slingrar sig genom den norra delen av Stenåsa grönområde som är ett sumpigt skogsparti med goda förutsättningar för flera arter av ar. Foto: Per Österman Inventering av ar Brunnsbergsskogen-Stenåsa 2017 Sida 11 av 14

12 Referenser ArtDatabanken Svenska rödlistan. Artskyddsförordning SFS (2007:845) Ecocom AB Naturvärdesinventering i Brunnsbergsskogen, Varbergs kommun Varbergs kommun Parker och grönområden. 4.cd2d5fa14102cb73ad8d9.html Handbok för artskyddsförordningen, del 1 och 2. Naturvårdsverket. 2009:2. Inventering av ar Brunnsbergsskogen-Stenåsa 2017 Sida 12 av 14

13 Bilaga 1. Påträffade fågelarter Brunnsbergsskogen (område A) Art Aktivitet Art Aktivitet Bergfink Kungsfågel Björktrast Blåmes Bofink Domherre Nötväcka Ringduva Rödhake Rödvingetrast Dubbeltrast Skata Entita Skrattmås Fiskmås Steglits Gransångare Gråsiska Stare Stenknäck Gråsparv Strandskata Gråtrut Större Gräsand Grönfink Grönsiska Gärdsmyg Järnsparv Kaja Koltrast Kråka Sånglärka Sädesärla Talgoxe Taltrast Trädkrypare Turkduva Vitkindad gås Inventering av ar Brunnsbergsskogen-Stenåsa 2017 Sida 13 av 14

14 Stenåsa (område B) Art Aktivitet Art Aktivitet Björktrast Blåmes Bofink Mindre Nötväcka Ringduva Dubbeltrast Rödhake Fiskmås Rödvingetrast Gransångare Gråsiska Skata Skrattmås Gräsand Stare Grönfink Gröngöling Grönsiska Gulsparv Gärdsmyg Kaja Koltrast Kråka Kungsfågel Steglits Stenknäck Strandskata Större Sädesärla Talgoxe Taltrast Trädkrypare Inventering av ar Brunnsbergsskogen-Stenåsa 2017 Sida 14 av 14

INVENTERING AV FÅGLAR

INVENTERING AV FÅGLAR INVENTERING AV FÅGLAR BOKHULTET, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV ÄLMHULTS KOMMUN 2013-03-20 Inventering och text Naturcentrum AB 2012 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund Tel. 0303-726160 ncab@naturcentrum.se

Läs mer

Inventering av fåglar inom detaljplan för bostäder vid Torpagatan i Göteborgs kommun

Inventering av fåglar inom detaljplan för bostäder vid Torpagatan i Göteborgs kommun Inventering av fåglar inom detaljplan för bostäder vid Torpagatan i Göteborgs kommun Datum: 2011-05-19 Beställare: Stadsbyggnadskontoret, Emir Aganovic Projektledare: Marie Jakobi (Calluna AB) Inventeringar:

Läs mer

Fågelinventering vid Lommarstranden i Norrtälje kommun

Fågelinventering vid Lommarstranden i Norrtälje kommun Fågelinventering vid Lommarstranden i Norrtälje kommun Naturföretaget 2016 Inventering: Arvid Löf Foto: Arvid Löf Rapport: Arvid Löf Kvalitetsgranskning: Niina Sallmén Datum rapport: 2016-07-04 Version:

Läs mer

Lerums kommun Inventering av fågelfaunan i Gråbo grustäkt

Lerums kommun Inventering av fågelfaunan i Gråbo grustäkt Lerums kommun 2014-12-10 Inventering av fågelfaunan i Gråbo grustäkt Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av området... 2 2. Metod... 3 3. Resultat... 4 3.1 Naturvårdsintressanta arter...

Läs mer

Fågelinventering vid Storfinnforsen

Fågelinventering vid Storfinnforsen Fågelinventering vid Storfinnforsen Naturföretaget 2016 Inventering: Arvid Löf Foto: Arvid Löf Rapport: Arvid Löf Kvalitetsgranskning: Niina Sallmén Datum rapport: 2016-08-26 Version: 1 Kontaktperson för

Läs mer

Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön

Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön Sida 1 av 5 Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön 2012-06-11 Uppdrag Peter Nolbrant, BioDivers Naturvårdskonsult har genom Åsa Röstell, Melica fått uppdrag av Pauline Svensson, Kungälvs

Läs mer

REVIRKARTERING AV FÅGLAR. Norra Våxnäs, Karlstads kommun

REVIRKARTERING AV FÅGLAR. Norra Våxnäs, Karlstads kommun REVIRKARTERING AV FÅGLAR Norra Våxnäs, Karlstads kommun 2016-06-20 REVIRKARTERING AV FÅGLAR Norra Våxnäs, Karlstads kommun KUND Karlstads kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad Sverige Box 117 651 04 Karlstad

Läs mer

Slutversion. Inventering av häckande fåglar, Engelbrektsområdet

Slutversion. Inventering av häckande fåglar, Engelbrektsområdet Inventering av häckande fåglar, Engelbrektsområdet 2 Beställning: Järfälla Hus AB Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 : Uppdragsansvarig: Aina Pihlgren Medverkande:

Läs mer

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun PM 2015-03-10 1(5) Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun Uppdraget Att bedöma hur fågellivet påverkas av en exploatering av ett ca 15 ha stort område

Läs mer

Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl.

Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl. Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl. Uppföljning med fältarbete 2015 Richard Ottvall 2015-11-06 Richard Ottvall Frostavallsvägen 325 243 93 Höör Telefon: 0413-55 14 36 Mobil:

Läs mer

Lagnamn Rally Lagnamn Rally Antal arter Antal arter. Placering Placering

Lagnamn Rally Lagnamn Rally Antal arter Antal arter. Placering Placering Lagnamn Rally 2015 Ullerud Storfors Tjockfot Gråhakarna Gråben & Hjulben Blindgrisarna Gamnackarna Långkallsångarna Sumpmesarna Löparnissarna Il Duce Lagnamn Rally 2015 Antal arter 38 56 51 41 33 45 51

Läs mer

Lagnamn Rally Lagnamn Rally Antal arter Antal arter. Placering Placering

Lagnamn Rally Lagnamn Rally Antal arter Antal arter. Placering Placering Lagnamn Rally 2014 Ullerud Storfors Tjockfot.com Cygnus X Gråben & Hjulben I sista laget Blindgrisarna Gamnackarna Thermåsarna Löparnissarna Lagnamn Rally 2014 Antal arter 33 53 38 44 41 43 42 36 37 38

Läs mer

Inventering av tjäder vid Lillbäcksvallen 2018

Inventering av tjäder vid Lillbäcksvallen 2018 Inventering av tjäder vid Lillbäcksvallen 2018 PROJEKT: Lillbäcksvallen, Bergs kommun / Jämtlands län 2018-06-07 Fredrik Litsgård ECOCOM AB Stortorget 38 392 31 Kalmar 0761-75 03 00 info@ecocom.se www.ecocom.se

Läs mer

Version 1.20 Projekt 7460 Upprättad Reviderad Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för Ny skola Hammar, Hammarö 1:90

Version 1.20 Projekt 7460 Upprättad Reviderad Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för Ny skola Hammar, Hammarö 1:90 Version 1.20 Projekt 7460 Upprättad 2018-05-22 Reviderad 2018-08-13 Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för Ny skola Hammar, Hammarö 1:90 1 Sammanfattning En inventering har skett i samband med

Läs mer

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Råstasjön har karaktär av vild natur vilket skiljer den från exempelvis Lötsjön som är en parkanläggning med inplanterade

Läs mer

Yttrande över Svevias ansökan om täktverksamhet på fastigheten Lyckan 1:1 i Mölndals stad. Mål nr M

Yttrande över Svevias ansökan om täktverksamhet på fastigheten Lyckan 1:1 i Mölndals stad. Mål nr M Göteborg 2016-11-12 Mark och Miljödomstolen Box 1070 462 28 Vänersborg Yttrande över Svevias ansökan om täktverksamhet på fastigheten Lyckan 1:1 i Mölndals stad. Mål nr M 4675-14 Göteborgs Ornitologiska

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun 2016-10-20 Uppdragsnr: 16139 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun Beställare Luleå kommun Daniel Rova Konsult Vatten

Läs mer

Artlistning av skogens fåglar på några trädbevuxna skärgårdsöar i Oxelösunds kommun under år 2012

Artlistning av skogens fåglar på några trädbevuxna skärgårdsöar i Oxelösunds kommun under år 2012 Artlistning av skogens fåglar på några trädbevuxna skärgårdsöar i Oxelösunds kommun under år 2012 Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Jan Gustafsson Omslagsfoto, sid 1 Knölsvan. Foto Thomas Larsson

Läs mer

Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005

Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005 Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005 Upplands Ornitologiska Förening 2005-06-28 Inledning s. 1 Upplands Ornitologiska Förening (UOF) har under våren 2005, på uppdrag

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering av del av planområde för DP 1049 - Skyttevägen i Tierps Köping Bilaga 2 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Tierps kommun Kontaktperson: Lisa Björk, kommunarkitekt

Läs mer

Naturvärdesinventering i Brunnsbergsskogen, Varbergs kommun 2016

Naturvärdesinventering i Brunnsbergsskogen, Varbergs kommun 2016 Naturvärdesinventering i Brunnsbergsskogen, Varbergs kommun 2016 PROJEKT: BRUNNSBERGSSKOGEN 2016-12-17 Per Österman ECOCOM AB Stortorget 38 392 31 Kalmar 0761-75 03 00 info@ecocom.se www.ecocom.se Innehåll

Läs mer

Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014

Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014 Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014 Slutversion 2014-09-14 1. Introduktion Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland driver projektet LIFE+ Vänern

Läs mer

Naturvärdesinventering Vårgårda Hallaberget

Naturvärdesinventering Vårgårda Hallaberget NATURCENTRUM AB Naturvärdesinventering Vårgårda Hallaberget 2019-04-23 Naturcentrum nr 1893 Uppdragsgivare Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27 Göteborg Uppdragsgivarens kontaktperson Henrik

Läs mer

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INVENTERING AV VÅTMARKSFÅGLAR FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING Augusti 2011 Miljötjänst Nord AB Sture Gustafsson Inga Olofsson 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2

Läs mer

Inventering av större vattensalamander och fåglar i Hovshaga. RAPPORT PRELIMINÄR RAPPORT FÖR GENOMLÄSNING Per Saarinen Claesson

Inventering av större vattensalamander och fåglar i Hovshaga. RAPPORT PRELIMINÄR RAPPORT FÖR GENOMLÄSNING Per Saarinen Claesson Inventering av större vattensalamander och fåglar i Hovshaga RAPPORT 2017-05-15 PRELIMINÄR RAPPORT FÖR GENOMLÄSNING Per Saarinen Claesson 2017-05-08 2(10) Uppdragsgivare Växjö kommun Uppdragsgivarens kontaktperson

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING 14 UPPDRAGSNUMMER: 3840003 FÖR DETALJPLAN LÅNGREVET, VÄSTERVIK 2014-04-03 Sweco Architects AB Ulrika Kanstrup Sweco 14 1 Sammanfattning Naturen i bostadsområdet utgörs av mindre skogspartier med främst

Läs mer

Förutsättningar för den mindre hackspetten kring Mossen, Göteborgs kommun 2012

Förutsättningar för den mindre hackspetten kring Mossen, Göteborgs kommun 2012 Förutsättningar för den mindre hackspetten kring Mossen, Göteborgs kommun 2012 Underlag för program På uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad 2012-04-27 Uppdragstagare Naturcentrum AB Strandtorget

Läs mer

FÅGLARNA VID LERKILEN

FÅGLARNA VID LERKILEN FÅGLARNA VID LERKILEN Thomas Liebig juni 2012 Inledning I augusti 2011 tog jag på mig att göra en sammanställning över de fåglar som förekommer i och omkring Lerkilen, Hälleviksstrand i Orust kommun. Rapporten

Läs mer

RAPPORT. Inventering och bedömning av naturvärde detaljplan vid Östmarkskorset UPPDRAGSNUMMER SWECO ENVIRONMENT AB TORSBY KOMMUN

RAPPORT. Inventering och bedömning av naturvärde detaljplan vid Östmarkskorset UPPDRAGSNUMMER SWECO ENVIRONMENT AB TORSBY KOMMUN TORSBY KOMMUN Inventering och bedömning av naturvärde detaljplan vid Östmarkskorset UPPDRAGSNUMMER 13006646 INTERNGRANSKAT SWECO ENVIRONMENT AB KIRSI JOKINEN, INVENTERING, BEDÖMNINGAR OCH ANNELI NILSSON,

Läs mer

Översiktlig naturinventering Vansta 3:1

Översiktlig naturinventering Vansta 3:1 Översiktlig naturinventering Vansta 3:1 Inför detaljplaneläggning av området utfördes den 21 december 2017 ett platsbesök i området för att titta på de naturvärden som kan finnas. Vid besöket deltog Hanna

Läs mer

Bilaga 3 Naturinventering

Bilaga 3 Naturinventering GothiaVindAB Bilaga3Naturinventering Projekt:Fjällboheden Datum:201105 Utförare:MiljötjänstNordAB 2011 Naturvärdesinventering av terrester miljö vid Fjällboheden i Skellefteå kommun, Västerbottens län

Läs mer

Häckfågelinventering vid Galtryggen våren 2011. Nina Rees

Häckfågelinventering vid Galtryggen våren 2011. Nina Rees Version 1.00 Projekt 7303 Upprättad 2011-10-26 Häckfågelinventering vid Galtryggen våren 2011 Nina Rees home:henric:arbete:hekonsult:7303:hackfagelinventering_galtryggen_v100.docx / utskriven: 2011-11-03

Läs mer

CES-ringmärkningen vid Älviken 2018

CES-ringmärkningen vid Älviken 2018 CES-ringmärkningen vid Älviken 2018 Roger Mellroth & Thord Fransson 2018 bjöd på en kall, snörik inledning och i april uppmättes köldrekord för senaste 30 åren på flera platser i Svealand. I inledningen

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk Åkerbär. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Norra Petikträsk, SE0810422 Kommun: Norsjö

Läs mer

Trädinventering av Allégatan i Mönsterås

Trädinventering av Allégatan i Mönsterås 2014-12-16 Trädinventering av Allégatan i Mönsterås Ecocom AB på uppdrag av Mönsterås kommun Inledning Ecocom AB har fått i uppdrag av Mönsterås kommun att genomföra en inventering av träden längs Allégatan

Läs mer

Revirinventering av fåglar inom naturreservatet på Västra Femöre, Oxelösunds kommun under år 2012

Revirinventering av fåglar inom naturreservatet på Västra Femöre, Oxelösunds kommun under år 2012 Revirinventering av fåglar inom naturreservatet på Västra Femöre, Oxelösunds kommun under år 2012 Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Jan Gustafsson Oxelösunds kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

CES-ringmärkningen vid Älviken 2011

CES-ringmärkningen vid Älviken 2011 Södra nätgatan. Foto: Roger Mellroth. CES-ringmärkningen vid Älviken 211 Roger Mellroth & Thord Fransson Redan i slutet av november 211 var hela landet snöklätt. Vintern 21/211 blev liksom vintern 29/21

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 Sumpskog vid Flärkmyran SE0710200 Foto: Per Sander Namn: Sumpskog vid Flärkmyran Sitecode: SE0710200 Områdestyp: SAC 2011-03 Areal: 2,3 hektar Skyddsform: Biotopsskyddsområde

Läs mer

CES-ringmärkningen vid Älviken 2017

CES-ringmärkningen vid Älviken 2017 CES-ringmärkningen vid Älviken 2017 Roger Mellroth & Thord Fransson Vårvärme i mars följdes av snö och blåst i april. Maj blev extremernas väder med riktigt kyliga nätter inledningsvis för att sedan växla

Läs mer

Utlåtande om Fladdermöss inom fastigheten Stockalid 1:4 i Åsa Kungsbacka 2019

Utlåtande om Fladdermöss inom fastigheten Stockalid 1:4 i Åsa Kungsbacka 2019 På uppdrag av: Arkitekterna Eksta Bostads AB Beställarens kontaktperson: Fredrik Bergqvist Version/datum: 2019-04-30 Utlåtande om Fladdermöss inom fastigheten Stockalid 1:4 i Åsa Kungsbacka 2019 Bakgrund

Läs mer

Version 1.00 Projekt 7426 Upprättad Reviderad. Naturvärdesinventering Hammar 1:62 m.fl., Hammarö Kommun

Version 1.00 Projekt 7426 Upprättad Reviderad. Naturvärdesinventering Hammar 1:62 m.fl., Hammarö Kommun Version 1.00 Projekt 7426 Upprättad 2017-04-28 Reviderad Naturvärdesinventering Hammar 1:62 m.fl., Hammarö Kommun Sammanfattning En inventering har skett i samband med detaljplanearbete i området Hammar

Läs mer

Punkttaxering av våtmarksfåglar i Brannäs våtmark i Oxelösunds kommun under år 2012

Punkttaxering av våtmarksfåglar i Brannäs våtmark i Oxelösunds kommun under år 2012 Punkttaxering av våtmarksfåglar i Brannäs våtmark i Oxelösunds kommun under år 2012 Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Jan Gustafsson Oxelösunds kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Vid

Läs mer

Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun

Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun På uppdrag av EXARK Arkitekter April 2012 Uppdragstagare Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Niklas.Franc@naturcentrum.se

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk 2013-12-09 Inledning I december 2013 utfördes en övergripande inventering av skogsområdena med syfte att

Läs mer

Kompletterande inventering inför detaljplan för befintliga och nya bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 m.fl.

Kompletterande inventering inför detaljplan för befintliga och nya bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 m.fl. Version 1.00 Projekt 7320 Upprättad 2012-07-03 Kompletterande inventering inför detaljplan för befintliga och nya bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 m.fl. Kompletterande inventering inför detaljplan

Läs mer

Kompletterande inventering av kungsörn och havsörn

Kompletterande inventering av kungsörn och havsörn Kompletterande inventering av kungsörn och havsörn Åseda, Uppvidinge kommun 2017 Titel: Kompletterande inventering av kungsörn och havsörn. Åseda, Uppvidinge kommun 2017 Version/datum: 2017-04-21 Foton

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Version 1.00 Projekt 7400 Upprättad 2016-05-30 Reviderad Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Sammanfattning En inventering har

Läs mer

Revirkartering av fåglar i Stora Lida våtmark, Nyköping 2012

Revirkartering av fåglar i Stora Lida våtmark, Nyköping 2012 Revirkartering av fåglar i Stora Lida våtmark, Nyköping 2012 Jan Gustafsson, Länsstyrelsen i Södermanlands län Kilaån som rinner i den södra kanten av den tänkta/kommande Stora Lida våtmark. På sydsidan

Läs mer

FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009

FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009 FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009 Foto Lars-Erik Nilsson Genomfört och sammanställt av Tunabygdens Fågelklubb Inledning och bakgrund Tunabygdens fågelklubb har på uppdrag

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken Fjällviol. Foto: Andreas Garpebring Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Rabnabäcken, SE0810426 Kommun: Sorsele Skyddsstatus:

Läs mer

Inventering av större vattensalamander i Gråbo grustäkt. Lerums kommun

Inventering av större vattensalamander i Gråbo grustäkt. Lerums kommun Inventering av större vattensalamander i Gråbo grustäkt Lerums kommun 2014-12-08 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Beskrivning av området... 2 2. Metod... 3 3. Resultat... 4

Läs mer

A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER

A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER 1. Burmått 2. Journal 3. Bon, ungar, årstider och vikter Burmått MINIMUM-MÅTT Dessa mått är beräknade per individ, men i olika situationer, bl.a.

Läs mer

Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008

Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008 Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008 Foto: Björn Sjögren 2 Sammanfattning På uppdrag av Velamsundstyrelsen, Nacka kommun, har i Velamsunds naturreservat under hösten 2007 och året 2008 (t.o.m.3/12

Läs mer

INVENTERING AV HÄCKFÅGLAR I VILLAOMRÅDEN I HAMMAR

INVENTERING AV HÄCKFÅGLAR I VILLAOMRÅDEN I HAMMAR 147 INVENTERING AV HÄCKFÅGLAR I VILLAOMRÅDEN I HAMMAR Niklas Jeppsson Inledning Områden med mänsklig bebyggelse har sin speciella fågelfauna. Det är allmänt känt att arter som t ex turkduva, gråsparv,

Läs mer

PM Naturinventering Täby IP Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson

PM Naturinventering Täby IP Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson PM Naturinventering Täby IP 2015-09-30 Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson INLEDNING WSP har på uppdrag av Täby kommun utfört en naturinventering inom planerat detaljplanområde för

Läs mer

Inventering av biotoper för duvhök, sparvhök, tornfalk och stenknäck vid Decenniumplan, Kortedala, Göteborgs kommun

Inventering av biotoper för duvhök, sparvhök, tornfalk och stenknäck vid Decenniumplan, Kortedala, Göteborgs kommun Inventering av biotoper för duvhök, sparvhök, tornfalk och stenknäck vid Decenniumplan, Kortedala, Göteborgs kommun 2012-2013 Underlag för detaljplan På uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad

Läs mer

Naturvårdsinventering inför detaljplan för befintliga och nya bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 m.fl.

Naturvårdsinventering inför detaljplan för befintliga och nya bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 m.fl. Version 1.00 Projekt 7320 Upprättad 20111031 Naturvårdsinventering inför detaljplan för befintliga och nya bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 m.fl. Naturvårdsinventering inför detaljplan för befintliga

Läs mer

Mindre hackspett vid Frostvägen i Alingsås förekomst och förutsättningar

Mindre hackspett vid Frostvägen i Alingsås förekomst och förutsättningar PM 2016-11-10 1(5) Mindre hackspett vid Frostvägen i Alingsås förekomst och förutsättningar Uppdraget Vid Frostvägen 39 i Alingsås planerar kommunen för bostadsbyggande. Under planarbetet framkom indikationer

Läs mer

Naturvärdesinventering tillhörande området Sapphult

Naturvärdesinventering tillhörande området Sapphult Version 1.00 Projekt 7457 Upprättad 2018-05-22 Reviderad Naturvärdesinventering tillhörande området Sapphult 1 Sammanfattning En naturvärdesinventering har skett i samband med arbetet inför en detaljplan

Läs mer

PM DETALJPLAN KVARNBÄCK, HÖÖR. BEDÖMNING AV NATURVÄRDEN

PM DETALJPLAN KVARNBÄCK, HÖÖR. BEDÖMNING AV NATURVÄRDEN PM DETALJPLAN KVARNBÄCK, HÖÖR. BEDÖMNING AV NATURVÄRDEN PM 2018-03-09 Andreas Malmqvist och Jens Morin Uppdragsgivare Höörs kommun Samhällsbyggnadssektor, Strategiska enheten Box 53 243 21 Höör Uppdragsgivarens

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 Rigstakärret SE0710201 Foto: Per Sander Namn: Rigstakärret Sitecode: SE0710201 Områdestyp: SAC 2011-03 Areal: 4,6 ha Skyddsform: Biotopskydd Kommun: Timrå Tillsynsmyndighet: Skogsstyrelsen

Läs mer

BESKRIVNING AV FÖRBIFART LINDERÖD FÅGELFAUNAN OCH SÄTARÖD - VÄ UNDERLAG FÖR ARBETSPLANER PÅ UPPDRAG AV TRAFIKVERKET OCH ATKINS SVERIGE AB 2012-10-01

BESKRIVNING AV FÖRBIFART LINDERÖD FÅGELFAUNAN OCH SÄTARÖD - VÄ UNDERLAG FÖR ARBETSPLANER PÅ UPPDRAG AV TRAFIKVERKET OCH ATKINS SVERIGE AB 2012-10-01 BESKRIVNING AV FÅGELFAUNAN FÖRBIFART LINDERÖD OCH SÄTARÖD - VÄ UNDERLAG FÖR ARBETSPLANER PÅ UPPDRAG AV TRAFIKVERKET OCH ATKINS SVERIGE AB 2012-10-01 Naturcentrum AB, 2012 Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund

Läs mer

Version 1.00 Projekt 7471 Upprättad Reviderad. Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för Hän, Töcksfors Årjängs kommun

Version 1.00 Projekt 7471 Upprättad Reviderad. Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för Hän, Töcksfors Årjängs kommun Version 1.00 Projekt 7471 Upprättad 2018-11-26 Reviderad Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för Hän, Töcksfors Årjängs kommun 1 Sammanfattning En naturvärdesinventering har skett i samband med

Läs mer

PM: Fågelinventering vid Björnö, Norrtälje kommun

PM: Fågelinventering vid Björnö, Norrtälje kommun 2016-06-28 Granskningsversion PM: Fågelinventering vid Björnö, Norrtälje kommun Förekomst av rödlistade arter och arter listade i fågeldirektivets bilaga 1 2 Beställning: Villamarken Exploatering i Stockholm

Läs mer

Fågelinventering Vedboskogen

Fågelinventering Vedboskogen Datum 2015-12-31 Västerås stad EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5C Telefon 031-771 87 40 Telefax 031-771 87 41 Hemsida www.enviroplanning.se e-post info@enviroplanning.se

Läs mer

Artutredning gällande arter kopplade till hassel och asp, Skridskon i Norrtälje kommun 2016

Artutredning gällande arter kopplade till hassel och asp, Skridskon i Norrtälje kommun 2016 Artutredning gällande arter kopplade till hassel och asp, Skridskon i Norrtälje kommun 2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Uppdrag... 3 Området... 3 Allmänt om naturvärdesinventeringen... Fel! Bokmärket

Läs mer

inventering. Erfaren fältornitolog med flerårig vana av fågelinventeringar i olika sammanhang.

inventering. Erfaren fältornitolog med flerårig vana av fågelinventeringar i olika sammanhang. Om dokumentet Enetjärn Natur AB Inventering och utredning av fågellivet Högdalen-Snösätra Inventeringsuppdraget har genomförts under april 2016 - april 2017. Följande personer har medverkat i inventeirngen

Läs mer

INVENTERING AV FÅGELFAUNAN PÅ VIKSJÖ GOLFBANA ÅR Utförd av Olle Bernard.

INVENTERING AV FÅGELFAUNAN PÅ VIKSJÖ GOLFBANA ÅR Utförd av Olle Bernard. INVENTERING AV FÅGELFAUNAN PÅ VIKSJÖ GOLFBANA ÅR 2000. Utförd av Olle Bernard. Innehåll: 1. Inventeringsförutsättningar, sida 1 2. Golfbanans biotop och förutsättningar i området, sida 1. 3. Förslag till

Läs mer

PM Inventering av våtmarksfåglar och rovfågelbon vid Brattberget vindkraftanläggning

PM Inventering av våtmarksfåglar och rovfågelbon vid Brattberget vindkraftanläggning PM Inventering av våtmarksfåglar och rovfågelbon vid Brattberget vindkraftanläggning 2014-08-25 Enetjärn Natur AB Bakgrund Inför en planerad vindkraftanläggning vid Brattberget i Arvidsjaurs kommun har

Läs mer

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 2014-01-13 Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 Inventering, bedömningar och rapportering är utförd av Marcus Arnesson, biolog på Ecocom AB Omslagsbild: Utfarten till Kungsportsvägen

Läs mer

Inventering av groddjur vid Håvegropen i Ängelholm

Inventering av groddjur vid Håvegropen i Ängelholm Sid 1 (6) Inventering av groddjur vid Håvegropen i Ängelholm, Ekologgruppen 2018-08-09 Bakgrund I samband med ny lokalisering av tranformatorstation i Ängelholm har plats invid dammen Håvegropen valts

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning, Träslöv 10:19 (Helgesbjär)

Översiktlig naturvärdesbedömning, Träslöv 10:19 (Helgesbjär) PM 1 (6) 2018-06-18 Samhällsutvecklingskontoret Lars Rasmus Kaspersson, 0340-882 64 Kommunekolog Stadsbyggnadskontoret Camilla Svensson, 0340-882 47 Kommunekolog Översiktlig naturvärdesbedömning, Träslöv

Läs mer

Inventering av fa glar i tva omra den i Klara lvsdeltat 2014

Inventering av fa glar i tva omra den i Klara lvsdeltat 2014 Inventering av fa glar i tva omra den i Klara lvsdeltat 2014 Version 2014-09-21 Sammanfattning Denna fågelinventering utfördes i Natura 2000-området Klarälvsdeltat där Länsstyrelsen i Värmlands län inom

Läs mer

Bilaga. Beskrivningar av naturvärdesobjekt Björnekullarna

Bilaga. Beskrivningar av naturvärdesobjekt Björnekullarna Bilaga. Beskrivningar av naturvärdesobjekt Björnekullarna 2015-12-14 Objekt-ID Nvklass Biotop Beskrivning 1a 3 Ädellövskog Ädellövskog med stor trädslagsvariation. Bok dominerar i större delen av området.

Läs mer

STANDARDRUTTERNA Resultatprotokoll från kombinerad punkt- och linjetaxering

STANDARDRUTTERNA Resultatprotokoll från kombinerad punkt- och linjetaxering STANDARDRUTTERNA Resultatprotokoll från kombinerad punkt- och linjetaxering Svensk Fågeltaxering, Martin Green & Åke Lindström, Biologiska inst., Lunds universitet, Ekologihuset, 223 62 Lund. Telefon:

Läs mer

!!!! Naturvärdesinventering (NVI) i Skarpäng, Täby kommun !!!!!

!!!! Naturvärdesinventering (NVI) i Skarpäng, Täby kommun !!!!! Naturvärdesinventering (NVI) i Skarpäng, Täby kommun Bilaga 3 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Täby kommun, Plan- och bygglovavdelningen Kontaktperson: Sören Edfjäll, Miljöplanerare Projektledare Calluna:

Läs mer

Kompletterande naturinventering inom Resö 8:69, Tanums kommun

Kompletterande naturinventering inom Resö 8:69, Tanums kommun Kompletterande naturinventering inom Resö 8:69, Tanums kommun Linda Andersson 2014 Kompletterande naturinventering inom Resö 8:69, Tanums kommun Rapport 2014:18 Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ

Läs mer

Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun

Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun Uppdragsnr: 10153917 1 (6) Naturvärdesbedömning Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun Bakgrund och syfte I samband med framtagandet av en detaljplan för

Läs mer

Enetjärn Natur AB Inventering av fågellivet Snösätra-Ekudden - Ersättning av befintliga 220 kv-ledningar med ny 400 kvledning

Enetjärn Natur AB Inventering av fågellivet Snösätra-Ekudden - Ersättning av befintliga 220 kv-ledningar med ny 400 kvledning Om dokumentet Enetjärn Natur AB Inventering av fågellivet Snösätra-Ekudden - Ersättning av befintliga 220 kv-ledningar med ny 400 kvledning Inventeringsuppdraget har genomförts under april - juni 2016.

Läs mer

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge Naturinventering och översiktlig spridningsanalys Tullinge 2 Beställning: Wästbygg Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 : Uppdragsansvarig: Karn Terä Medverkande:

Läs mer

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Version 1.00 Projekt 7390 Upprättad 2015-12-21 Reviderad PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Sammanfattning En inventering har skett i samband

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av grönområde vid Exportgatan

Översiktlig naturvärdesinventering av grönområde vid Exportgatan Översiktlig naturvärdesinventering av grönområde vid Exportgatan 2 (7) Översiktlig naturvärdesinventering av grönområde vid Exportgatan. 2013 Diarienummer: Text: Lars Arvidsson, Emil Nilsson och Lennart

Läs mer

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona 1 (12) Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av Norrtälje kommun Tilläggsuppdrag naturvärdesinventering Nordrona Utredningen har genomförts i juni

Läs mer

BESIKTNING AV OMRÅDE I ALESKOGEN VID HALMSTAD 2014

BESIKTNING AV OMRÅDE I ALESKOGEN VID HALMSTAD 2014 BESIKTNING AV OMRÅDE I ALESKOGEN VID HALMSTAD 2014 SAMMANFATTANDE NATURVÅRDSUTLÅTANDE 2014-10-20 Örjan Fritz & Jonas Stenström Uppdragsgivare Halmstads kommun Samhällsbyggnadskontoret c/o Lasse Sabell

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande detaljplaneområde vid Säterivägen, Säffle kommun.

Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande detaljplaneområde vid Säterivägen, Säffle kommun. Version 1.10 Projekt 7442 Upprättad 2017-07-07 Reviderad 2017-08-08 Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande detaljplaneområde vid Säterivägen, Säffle kommun. Sammanfattning En inventering av utpekat

Läs mer

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Den vegetation som ska avverkas/röjas består av sly, buskar och yngre träd, samt några äldre och grövre träd. Allt ska transporteras bort till angiven upplags plats

Läs mer

Skötselplan för naturmark N i detaljplanen Knutsbo

Skötselplan för naturmark N i detaljplanen Knutsbo Janolof Hermansson RAPPORT 1(11) Skötselplan för naturmark N i detaljplanen Knutsbo Uppdragsgivare: Anas Skaef 2(11) Sammanfattning Området som betecknas natur (N) i detaljplanen är egentligen för smalt

Läs mer

Morakärren SE0110135

Morakärren SE0110135 1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-02-05 Beteckning 511-2005-071404 Morakärren SE0110135 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Inledning Bevarandeplanen

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI) Gamla lands - vägen i Spånga Underlag till detaljplan ARBETSMA - TERIAL

Naturvärdesinventering (NVI) Gamla lands - vägen i Spånga Underlag till detaljplan ARBETSMA - TERIAL 15-10-15 ARBETSMA - TERIAL Naturvärdesinventering (NVI) Gamla lands - vägen i Spånga Underlag till detaljplan 2015 Naturvärdesinventering Gamla landsvägen i Spånga: underlag till detaljplan Spånga Oktober

Läs mer

Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun

Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun Uppdraget På uppdrag av förvaltningschef Birgitta Johansson, miljö- och byggförvaltningen på Gagnefs kommun, utfördes den 7 juli

Läs mer

Uppföljande inventering och populationsberäkning av trumgräshoppa Psophus stridulus vid fem kända lokaler i Södermanlands län 2017

Uppföljande inventering och populationsberäkning av trumgräshoppa Psophus stridulus vid fem kända lokaler i Södermanlands län 2017 Uppföljande inventering och populationsberäkning av trumgräshoppa Psophus stridulus vid fem kända lokaler i Södermanlands län 2017 2017-11-25 Daniel Segerlind ECOCOM AB Stortorget 38 392 31 Kalmar 0761-75

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP 25 maj 2015 ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN NATURVÅRDSAVDELNINGEN Nicklas Johansson Inledning I samband med att området utreds

Läs mer

Version 1.00 Projekt 7466 Upprättad Reviderad. Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för förskolor på Lövnäs, Hammarö

Version 1.00 Projekt 7466 Upprättad Reviderad. Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för förskolor på Lövnäs, Hammarö Version 1.00 Projekt 7466 Upprättad 2018-09-28 Reviderad Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för förskolor på Lövnäs, Hammarö 1 Sammanfattning En naturvärdesinventering har skett i samband med

Läs mer

Allmän naturvärdesinventering vid Bollebygds Prästgård 1:2

Allmän naturvärdesinventering vid Bollebygds Prästgård 1:2 Allmän naturvärdesinventering vid Bollebygds Prästgård 1:2 Huskvarna Ekologi 2014-12-17 Bakgrund 2014-09-28 genomfördes en allmän naturvärdesinventering inom fastigheten Bollebygds Prästgård 1:2. Inventeringen

Läs mer

Version 1.00 Projekt 7461 Upprättad Reviderad. Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för Götetorps skola och förskola

Version 1.00 Projekt 7461 Upprättad Reviderad. Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för Götetorps skola och förskola Version 1.00 Projekt 7461 Upprättad 2018-05-22 Reviderad Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för Götetorps skola och förskola Sammanfattning En naturvärdesinventering har utförts i samband med

Läs mer

Fågelinventering i vassområden i Mälaren, sträckan Hamre- Gäddeholm samt Björnön

Fågelinventering i vassområden i Mälaren, sträckan Hamre- Gäddeholm samt Björnön Datum 2016-01-31 vassområden i sträckan Hamre- Gäddeholm samt Björnön Västerås stad EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5C Telefon 031-771 87 40 Telefax 031-771

Läs mer

INVENTERING AV NATURVÄRDES- TRÄD TALLÅSEN 2, ÖSTERSUND

INVENTERING AV NATURVÄRDES- TRÄD TALLÅSEN 2, ÖSTERSUND PM INVENTERING AV NATURVÄRDES- TRÄD TALLÅSEN 2, ÖSTERSUND Pro Natura April 2019 Inventering, text och foto: Pro Natura Långåkersvägen 3 837 96 Undersåker Telefon: 073 685 54 63 e-post: fredrik.larsson@pro-natura.net

Läs mer

Groddjursinventering Välsviken, Karlstad

Groddjursinventering Välsviken, Karlstad Datum 2016-05-23 PM Groddjursinventering Välsviken, Karlstad Trafikverket EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5 C Telefon 031-771 87 40 Telefax 031-771 87 41 Hemsida

Läs mer