smedstad 1:4, linköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "smedstad 1:4, linköping"

Transkript

1 smedstad 1:4, linköping program samt utredning inför detaljplan för ny ridsportanläggning

2 smedstad idag, Översiktlig analys Rester av äppelodlingar, spännande trädgårdshistoriska spår. MOT LINKÖPING CENTRUM Vegetationen kring bäcken har naturvärden men är bitvis ogenomtränglig blandskog dominerad av löv Blandallé av bl a kastanj, lönn och lind saknar fl era träd samt är delvis i dålig kondition löv smedstadsdammarna Bron vid herrgården är i dåligt skick ung granplantering hundungdom smedstadsbäcken Rester av ramper och stengrunden syns efter den nedbrunna ladugården blandskog dominerad av barr blandskog dominerad av löv Smedstad koloniförening ger liv och aktivitet Militärbarackerna skymmer utsikten mot Smedstadsbäcken ung granplantering gles lövskog blandskog dominerad av löv Staket runt trädgården till den gamla herrgården stänger ute

3 smedstad upplevelser och aktiviteter att utveckla ridverksamhet ridskola privathästar tävlingar kulturhistoria spår i landskapet smedstad herrgård servering/café övernattning konferens koloniförening trädgård odling försäljning naturupplevelser fågelliv vandring cykling hundungdom träning tävling

4 smedstad upplevelser och aktiviteter Övergripande strukturer utsikt/kontakt med smedstadsbäcken utsikt/kontakt med smedstadsbäcken koloniförening/utveckling av trädgård och park hundungdom ny plats utveckling/bevarande av historisk park och byggnad utveckling av det rörliga friluftslivet utveckling av ridverksamhet smedstad herrgård kafé/konferens vägreservat tvärled ungefärligt läge

5 smedstad naturvärden skyddsföreskrifter Smedstad är en del av det större naturreservatet Tinnerö eklandskap. Området är även ett Natura 2000-område enligt art- och habitatsdirektiv samt fågeldirektiv. Det är därför en förutsättning att den föreslagna ridanläggningen infogas på ett sådant sätt i landskapet att varken reservatets eller Natura 2000-områdets höga naturvärden hotas. Allé hänsynstaganden/ ställningstaganden Den nya ridanläggningen med byggnader, tränings- och tävlingsområden, rasthagar och ekonomiytor placeras till sin helhet på de öppna och låglänta ytor som idag innefattar vallodling, åker och klippta gräsytor. Dessa ytor bedöms ha områdets lägsta naturvärden. Smedstadsbäcken De områden som är naturtypsklassade enligt bevarandeplanen för Natura 2000 lämnas helt orörda. Varken några byggnader, markanläggningar eller kommunikationsstråk placeras inom dessa områden, se karta. Traktorkullen Anläggningens högre byggnader, de två ridhusen, placeras i den västra delen, öster om den barrskogsklädda Bensinkullen. På detta sätt kommer inte de känsliga syd- och västvända brynen på de ekbevuxna hagmarkerina på Traktorkullen att påverkas negativt av beskuggning. Bensinkullen En ny entréväg anläggs öster om Bensinkullen. På detta sätts ökar inte trafi ken på vägen väster om kullen, där man idag arbetar med att förstärka sambanden mellan vegetationen på kullen och naturmarkerna väster därom. Dagens blandallé norr om anläggningen bevaras och dess framtida överlevnad säkras genom nyplanteringar då den idag är mycket luckig. Armaturerna i allén väljs med omsorg så att dess ljus inte kommer att ge negativ påverkan på de fl addermöss som bor och jagar i allén. De öppna vyerna ner mot Smedstadbäcken bevaras och området i anslutning till bäcken vårdas och utvecklas så att dess naturoch kulturvärden kan utvecklas. Utpekade naturtyper enligt art- och habitatdirektivet för Natura 2000 visas i grönt. Gräns för Tinnerö naturreservat visas med röd linje. Kartan visar även den planerade ridanläggningen med byggnader, hagmarker och volter. Inga förändringar planeras inom de naturtyper som utpekas av Natura Den idag öppna gräsmarken förses med nyplanteringar av buskar och träd så att en ombonad kringmiljö till ridanläggningen skapas. Naturligt förekommande arter i landskapet används, framförallt ek och bärande arter. Nyplanteringarna kan därmed komma att förstärka områdets höga naturväden ytterligare och till viss del även ses som kompensationsåtgärder för den störning som ridanläggningen kan komma att innebära.

6 smedstad norr kulturhistoria specifika värden att lyfta/ Återskapa -förståelse för platsen, huvudbyggnadens tidigare läge -återuppta denna del som tyngdpunkt, med höjd status -inbjudande, öppet för alla -folkliv, samlingspunkt, ett fl ertal olika aktörer och föreningar -gårdsplanen, angöring från norr och söder -den lilla stenvalvsbron, den pittoreska pärlan -stämning av herrgård; granit, smide, något mer påkostat -park- och trädgårdskaraktär, kultiverade arter, välskött -vyer mot vattnet, koppling mellan gårdsplan, park och vatten framtidsvision En samlingspunkt med folkliv, vimmel och besöksservice. Platsen där alla aktörer och besökare på Smedstad sammanstrålar före eller efter sina aktiviteter på olika håll. Tyngdpunkten för evenemang och tillställningar. Återuppbyggnad av huvudbyggnad alt. fl ygel och grund för huvudbyggnad. Ny byggnad ska erbjuda samlingslokaler, lokaler för enklare konferens och kursverksamhet, servering i form av café med enklare mat på året-runtbasis. Sommartid möjlighet att sitta ute i fruktträdgården och den renoverade övernattningsmöjligheter med vandrarhemsstandard för t.ex. ridlägerdeltagare. Upprustning av den historiska parken och trädgården. Gallring av igenvuxna partier och återplantering samt nyanläggning av gångvägar. Återupptagande av kontakten med vattnet och vyn mot vatten och stenbro, allt med utgångpunkt i historiska kartor och fl ygbilder. Ersättningslokaler för hundföreningar kan fi nnas i det idag tomma magasinet alt. i andra hand i en nyuppförd byggnad öster om magasinet. På detta sätt kan ett livaktigt föreningsliv med ett fl ertal aktörer bibehållas inom området samtidigt som avståndet innebär att eventuella störningar mellan hundar och hästar minimeras. Omlokaliseringen av hundföreningarna ska utredas ytterligare.

7 smedstad ridcenter programinnehåll STALL kvm Ridskolestall med boxar för ponny och häst 60 platser 900 Stall för enskilt ägda hästar 30 platser 450 Gäststall för tävlings- och kursverksamhet, 10 platser 150 Sjuk- och karantänstall, 4 platser 50 Skötsel och spolplatser, hovslagar- och veterinärplats 25 Sadelkammare och putsrum 85 Förråd för stallredskap 20 Plats för förvaringskåp i stall för ryttare 40 Totalt: 1720 kvm GEMENSAMHETSUTRYMMEN Tvättstuga och torkrum 30 Tekniska utrymmen 10 Expedition och kontor 15 Omklädningsrum för personal 45 Matrum/pausrum för personal 15 Städförråd 15 Omklädningsrum, dusch o toaletter för besökande 25 Klubbrum och föreningskansli 60 Servering och kök 80 Utbildnings- och möteslokal 35 Kommunikation 260 Möjlig utvecklingsverksamhet 460 Totalt: 1050 kvm FODER OCH GARAGE Kraftfoderförråd 20 Silo 85 Grovfoderförråd (hösilage och hö) 60 Ströförråd 30 Garage för traktor o redskap med verkstadsfunktion 30 Totalt: 225 kvm RIDHUS 1 Ridbana 25/30 x inkl hinderförråd, åskådarläktare, speakerrum, domarplats, tävlingsekretariat, varmdel med kök o cafeteria, teorisalar duschar och omklädningsrum för män o kvinnor 400 Totalt: RIDHUS 2 22x65 m kvm inkl litet hinderförråd, liten läktare 90 Totalt: 1520 kvm Flyinge Ridhus, färdigt Arkitekt AIX. Interiör från Ågesta Ridskola, färdigt 2010 Fasad Ågesta Ridskola, färdigt 2010 UTOMHUS Plats för gödselcontainer Plats för sopcontainer Rasthagar för privathästar, 14 st Beteshagar för ridskolehästar (rek minst 50 kvm per häst) Skrittmaskin, diam 16 m Uteridbana med läktare, speakerplats, sekretariat, 80 x 100 Dressyrbana 20x60, 2 st Ridskoleridbana 20 x 40 m, 2 st Rundbana Westernridning Tävlingsbana Westernridning 80 x 40 + framridning Ovalbana Islandshäst Passbana Islandshäst Parkering av hästtransportfordon, 200 kvm Bilparkering 56 platser Cykelparkering 20 plaster Bilparkering tävling 100 platser Parkering Hästtransporter tävling

8 smedstad ridcenter förslag plan 1:2000 Anläggningen är yteffektiv och uppfyller moderna krav på en funktionell ridanläggning för ridskola och tävlingsverksamhet. Friytor i form av ridvolter samlas mot Smedstadsbäcken vilket ger vackra vyer och god hänsyn till strandskyddet då äldre byggnadet i bäckens närhet rivs. Byggnadernas vinklingar ger trivsamma gårdsbildningar med en yttre och inre gårdsplan som sammanbinds av anläggningens gemensamhetsutrymmen. Ridskolans dagliga verksamhet samlas närmast ridhus och stall. Anläggningar för tävlingsverksamhet placeras längre från kärnområdet då de inte är lika frekvent nyttjade. Här fi nns även plats för tillfälliga stallar och extra parkeringsmöjligheter. Ridanläggningen knyts till Smedstad Herrgård och de gamla kulturspåren i form av granitramper, broar och grunder kan bevaras. Mindre attraktiva delar som gödselhantering och lastning placeras perifert på en driftsgård.

9 smedstad ridcenter förslag plan 1:1000 Anläggningen består av sammanbundna byggnadskroppar så att ridskoleverksamheten kan bedrivas på ett säkert och klimatmässigt trivsamt sätt under årets alla månader. De två ridhusen länkas samman av gemensamhetsutrymmen. Till denna centrala mittpunkt kommer man då man angör från den yttre eller inre gårdsplanen. Här samlas servering/ kafeteria mm och detta blir anläggningens torg och kärna. I öster byggs 4 separata längor med stallar. På detta sätt kan de olika hästslagen och de olika ägandeformerna hållas med viss separation. Utformningen uppfyller även de moderna djurhållningskraven där varje box kan ges fönster med dagsljusinsläpp. Stallarna sammanbinds med en kommunikationskorridor i väster så att man inomhus kan röra sig inom anläggningen och mellan stallar och ridhus. Söder om stallarna fi nns utrymmen för drift och lager med foder mm. Dessa ekonomiytor nås på ett trafi ksäkert och bra sätt från driftsgården söder om byggnaden. Parkering fi nns utmed byggnadens västra fasad och även på en större parkeringsyta söder om byggnaden. Här fi nns även utrymme att ställa upp större fordon som bil med hästsläp.

10 smedstad ridcenter utbyggnad etapp ii plan 1:2000 Ridanläggningen vid Smedstad ska förutom ridskoleverksamhet även erbjuda tävlingsmöjligheter inom ridsporten på regional nivå. Inom ridsporten fi nns idag ett fl ertal grenar som inkluderar traditionella grenar som dressyr, hoppning och fälttävlan men även nyare grenar som westernridning och tävlingsverksamhet för islandshäst. På Smedstad fi nns goda möjligheter att sammanföra dessa olika grenar och tävlingsformer. I en senare etapp kan kompletterande banor infogas till anläggningen norr om den historiska allén. Här fi nns gott om plats på ett fl ackt och öppet gräsfält för de specialbanor som krävs för dessa tränings- och tävlingsslag.

11 smedstad ridcenter kommunikationsstruktur BILTRAFIK BEHÖRIG BILTRAFIK GÅNG- OCH CYKELTRAFIK TUNG TRAFIK NYANLAGD GÅNGSTIG BILPARKERING CYKELPARKERING GÅNG- OCH CYKELTUNNEL VÄND- OCH LASTZON BUSSHÅLLPLATS VÄGRESERVAT TVÄRLED UNGEFÄRLIGT LÄGE Kommunikationerna till och inom Smedstad behöver byggas ut för att en trafiksäker anläggning ska komma till. Belysta gång- och cykelstråk med tunnel under Haningeleden planeras norr och söder om anläggningen. En ny tillfartsväg från Rosenkällavägen byggs ut så att bilar och tung trafik kan nå anläggningen från söder. I anläggningens södra del finns vägreservat för ny tvärled. Dess exakta utbredning är ännu inte fastställd. Inom denna zon placeras funktioner som inte är nödvändiga för ridanläggnings dagliga drift och funktion såsom extra hagmark samt extra framridningsbana vid tävling. Ridanläggningen bedöms därför kunna fungera bra även om den eventuella tvärleden kommer till stånd.

12 smedstad ridcenter struktur av ridvägar VALLA RIDANLÄGGNING SMEDSTAD RIDANLÄGGNING RIDSTIG LÄNKAR MOT VALLA RIDANLÄGGNING I anslutning till Smedstad fi nns redan idag en struktur av vägar som används av ryttare och som lämpar sig bra för ändamålet. I nordväst fi nns en planskild korsning där ryttare på ett trafi ksäkert sätt kan röra sig mellan ridanläggningarna vid Smedstad och Valla. På dessa ridvägar kan ryttare sedan även nå Tinnerö eklandskap i söder, där goda ridmöjligheter fi nns. En känslig passage fi nns dock där ryttarna ska korsa Rosenkällavägen. Vidare utredning bör göras för hur denna passage kan göras trafi k- säker på ett kostnadseffektivt sätt. Inom Smedstad fi nns gott om plats för de rasthagar som krävs för verksamheten. Däremot fi nns det inte hagmark nog för sommarbete för hästarna. Sommarbetet planeras att lösas på samma sätt som Ånestad idag löser frågan, dvs genom avtal om bete uppdelat på ett fl ertal ställen inom kommunen. Inom Tinnerö eklandskap fi nns även ett antal hagar som bedöms gynnas av hästbete och dessa hagar kan lämpligen nyttjas av de nya hästarna på Smedstad. SMEDSTAD LÄGE FÖR NY RIDANLÄGGNING PASSAGE SOM KAN KRÄVA TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRD RIDSTIG BEFINTLIG RIDSTIG LÄNK SOM SAKNAS RIDSTIG LÄNKAR MOT TINNERÖ EKLANDSKAP

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011 Fritidsförvaltningen INLEDNING Ett flertal utredningar har sedan början av 90-talet belyst ridsporten i Malmö Stad. Ridskoleföreningarna och dess medlemmar utövar sin sport

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder

VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder VÄXJÖ KOMMUNS RIDANLÄGGNINGAR MED RIDSKOLEVERKSAMHET En statusrapport KUND Peter

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

HÄSTAR OCH BEBYGGELSE I VELLINGE KOMMUN

HÄSTAR OCH BEBYGGELSE I VELLINGE KOMMUN HÄSTAR OCH BEBYGGELSE I VELLINGE KOMMUN Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen januari 2006 Denna rapport är framtagen av Miljöoch Stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med landskapsarkitekt Carina Lindeberg.

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

6. Leva och bo. Bebyggelse BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH ANALYS

6. Leva och bo. Bebyggelse BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH ANALYS 6. Leva och bo Följande kapitel redovisar befintliga förhållanden samt analys och ställningstaganden för framtida utveckling av bebyggelse och bebyggelsens innehåll. Delkapitlet inleds med en övergripande

Läs mer

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II)

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Planområdet är markerat med orange Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser Illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Tre Toppar - teknisk beskrivning

Tre Toppar - teknisk beskrivning Tre Toppar - teknisk beskrivning April 2006 1 INNEHÅLL Inledning...3 Vinterturism 3 Barmarksturism 3 Anläggningar... 3 Städjans västsluttning 3 Städjans ostsluttning 3 Fjätervålens västsluttning 5 Nya

Läs mer

NACKA FRITIDSGUIDE 2008/09

NACKA FRITIDSGUIDE 2008/09 NACKA FRITIDSGUIDE 2008/09 Växel 556 744 00 Rådgivning/tidsbokning 556 744 02 Fax 556 744 01 Öppettider vard. 8-17 Lunchstängt 12:15-13 070-594 72 67, 070-441 33 19 Telefonstigen 2, Nacka Tel. 08-718 15

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Giuliana Conciauro 2014-05-13 Tfn 08-508 27 320 1(78) Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 1 3 2 Primusområdet

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier KUST OCH SKÄRGÅRD Förutsättningar Det sörmländska skärgårdslandskapet är ett så kallat sprickdalslandskap uppbyggt av ett antal sprickdalar i olika storlek som skär genom berggrunden. De mellanliggande

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län

E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län GESTALTNINGSPROGRAM TILL ARBETSPLANER FÖR E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län 2010-09-01 Objekt: 88 51112 Förord Följande gestaltningsprogram är upprättat

Läs mer

Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser. Obetydliga konsekvenser. Små negativa konsekvenser. Måttliga negativa konsekvenser

Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser. Obetydliga konsekvenser. Små negativa konsekvenser. Måttliga negativa konsekvenser 7. Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser I detta kapitel redovisas miljökonsekvensbeskrivningens olika ämnen gällande hälsa, miljö och hushållning med naturresurser. Påverkan under

Läs mer

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Bilaga 1 Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Beslutshandling Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledning: SWECO Studio plan, Peter Lindroos Fotografier: Lin Wiklund, Joe Lindström,

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

DRAGARBRUNNSGATAN KVALITETER I STADSBILDEN OCH GESTALTNINGSPRINCIPER

DRAGARBRUNNSGATAN KVALITETER I STADSBILDEN OCH GESTALTNINGSPRINCIPER DRAGARBRUNNSGATAN KVALITETER I STADSBILDEN OCH GESTALTNINGSPRINCIPER Text: Dan Thunman, Karin Åkerblom, Lisen Hessner och Hanna Linde (red.) Foto: Där inget annat anges Dan Thunman, Hanna Linde Illustration

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för kv Stenhöga inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 Handlingar

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer