180 Smedsby, Råst Del av kvarter 721

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "180 Smedsby, Råst Del av kvarter 721"

Transkript

1 180 Smedsby, Råst Del av kvarter 721 Ändring av detaljplan i del av kvarter 721 på Råst-området. Planläggningsavdelningen utkast förslag Detaljplanen godkänd av kommunfullmäktige xx.xx.xxxx xx

2 S i d a 1 Innehållsförteckning 1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER Detaljplanens grunduppgifter och namn Planområdets läge Planens syfte Beskrivningens innehållsförteckning Förteckning över bilagor till beskrivningen Bakgrundsutredningar och källmaterial SAMMANDRAG Olika skeden i planprocessen Detaljplanen Genomförandet av detaljplanen Detaljplanens rättsverkningar UTGÅNGSPUNKTER Utredning om förhållandena i planeringsområdet Allmän beskrivning av området Naturmiljön Den byggda miljön Service Trafik Rekreation Den byggda kulturmiljön och fornminnen Teknisk service Markägoförhållanden Planeringssituationen Planer, beslut och utredningar som berör planområdet OLIKA SKEDEN I PLANERINGEN AV DETALJPLANEN Behovet av detaljplaneringen och planeringsstart Deltagande och samarbete Intressenter Anhängiggörande Deltagande i planeringsprocessen och växelverkan Myndighetssamarbete Mål för detaljplanen REDOGÖRELSE FÖR DETALJPLANEN Planens struktur Dimensionering Områdesreserveringar Kvartersområden Övriga områden Planens konsekvenser Konsekvenser för naturen och naturmiljön Konsekvenser för den byggda miljön Planbeteckningar och planbestämmelser GENOMFÖRANDET AV DETALJPLANEN Uppföljning av genomförandet... 16

3 S i d a 2 1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Detaljplanens grunduppgifter och namn Kommun: Korsholm Kommundel: 180, Smedsby Fastigheter: Pikku-Kaappola RNr 10:153, Hästsko RNr 10:83 Hallonkil RNr 10:166 och del av Råst-2 RNr 10:169. Planens namn: Ändring av detaljplan i del av kvarter 721. Planens skala: 1: Plankod: / Planområdets läge Detaljplanen omfattar ett område beläget ca 2 km nordost om Smedsby kärncentrum, söder om Korsholmsvägen och öster om Vattentagsvägen. Området är ca 2,5 ha stort och dess ungefärliga läge framgår av pärmbilden. 1.3 Planens syfte Genom detaljplanändringen vill man undersöka möjligheten att förtäta bebyggelsen på området genom att dela tomt 3 i kvarter 721 i två separata tomter för egnahemshus samt genom att dela tomt 4 i kvarteret till tre separata tomter för egnahemshus. 1.4 Beskrivningens innehållsförteckning Detaljplanen består av kartan, planbestämmelserna samt planbeskrivningen. I planbeskrivningen presenteras utgångsuppgifter om planområdet samt uppställda mål och motiveringar till detaljplanen. 1.5 Förteckning över bilagor till beskrivningen 1. Program för deltagande och bedömning 2. Uppföljningsblankett 1.6 Bakgrundsutredningar och källmaterial Smedsby kulturmiljöinventering 2014 Kartor över ledningsnät 2. SAMMANDRAG 2.1 Olika skeden i planprocessen Mars 2014 Markägarna till fastigheten Pikku-Kaappola 10:153 lämnade in en anhållan om ändring av detaljplan Samhällsbyggnadsnämnden beslöt att undersöka förutsättningarna till att en detaljplanändring på området påbörjas Program för deltagande och bedömning var framlagt till påseende.

4 S i d a 3 Juni 2015 Markägaren till Hästsko 10:83 lämnade in en anhållan om att få komma med i ändring av detaljplanen Samhällsbyggnadsnämnden beslöt att lägga fram ett utkast till detaljplanändring till påseende Ett planutkast var framlagt till påseende. xx.xx.xxxx Samhällsbyggnadsnämnden beslöt att lägga fram ett förslag till detaljplanändring till påseende. xx-xx.xxxx Ett förslag till detaljplanändring var framlagt till påseende. xx.xx.xxxx xx Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanändringen. xx.xx.xxxx xx Kommunstyrelsen godkände detaljplanändringen. xx.xx.xxxx xx Kommunfullmäktige godkände detaljplanändringen. 2.2 Detaljplanen Genom detaljplanen så bildas tre nya tomter för egnahemsboende (AO) inom befintligt detaljplanerat område. På området är markanvändningen i dagsläget reserverad som område för fristående småhus (AO). 2.3 Genomförandet av detaljplanen Området är i privat ägo. Förverkligandet av planen i enlighet med detaljplanändringen kan påbörjas när planen blivit godkänd i kommunfullmäktige och vunnit laga kraft. 2.4 Detaljplanens rättsverkningar En byggnad får inte uppföras i strid med detaljplanen (bygginskränkning). Beträffande andra åtgärder som förändrar miljön skall detaljplanen beaktas på det sätt som bestäms enligt följande: På detaljplanområdet får inte placeras sådana funktioner som medför olägenheter för den användning av andra områden som anvisats i detaljplanen. På ett detaljplanområde får inte heller placeras funktioner som strider mot detaljplanebestämmelser som avser att förhindra eller begränsa miljökonsekvenser som är skadliga eller förorsakar störningar. 3. UTGÅNGSPUNKTER 3.1 Utredning om förhållandena i planeringsområdet Allmän beskrivning av området Detaljplanområdet är beläget på Råst-området, i östra delen av Smedsby. Detaljplanområdet är utbyggt, och gränsar till bebyggda detaljplanområden. I norr och väster gränsar området till vägområden.

5 S i d a 4 Planområdet är inte beläget inom grundvattenområdet Smedsby Kapellbacken. Bild 1. Vy mot planområdet, sett från Löjtnantvägen Naturmiljön Inom planområdet finns ett sammanhängande skyddsgrönområde mot f.d. riksväg 8, numera Korsholmsvägen. Till övriga delar är planområdet i naturtillstånd på de obebyggda delarna av tomt 3 och tomt 4 i kvarteret. På tomt 4 finns ett stort flyttblock. Bild 2. Vy över en av de tilltänkta tomterna.

6 S i d a Den byggda miljön Inom planområdet finns två egnahemshus samt ekonomibyggnader i anslutning till husen. Närområdet består av byggda detaljplanerade egnahems- och radhusområden, men i närheten finns också en servicestation samt ett mindre industriområde. Bild 3. Den bebyggda miljön i närområdet Service I Smedsby kärncentrum på ett avstånd av ca 2,5 km från planområdet finns ett brett serviceutbud. Skolor, daghem och hälsovårdsstation finns inom ett avstånd av ca 1,0 2,0 km från planområdet. Mer omfattande serviceutbud finns i regioncentrumet Vasa, på ett avstånd av ca 3,5 5,0 km från planområdet Trafik Trafiken till planområdet sker från Vattentagsvägen via detaljplanvägarna Råstvägen, Löjtnantvägen, Jussasvägen och Majorsgränden. I planområdets västra del finns en gång- och cykelbana. Vid slutet av Majorsgränden finns en gång- och cykelväg vilken sammanlänkas med gång- och cykelbanan som finns norr om planområdet i anslutning till Korsholmsvägen.

7 S i d a 6 Bild 4. Gång- och cykelväg från Majorsgränden mot Korsholmsvägen Rekreation Rekreation i form av motion och idrott är styrt till områden utanför detaljplanområdet. Bl.a. Botniahallen ligger inom promenadavstånd från planområdet Den byggda kulturmiljön och fornminnen Området är inte beläget inom regionalt eller nationellt värdefullt kulturområde, eller inom byggda miljöer av riksintresse. Inom planområdet finns ett äldre egnahemshus med tillhörande uthusbyggnad. Bostadshuset och uthuset är byggda Byggnaderna finns medtagna i Smedsby kulturmiljöinventering, vilken har uppgjorts år Av kulturmiljöinventeringen framgår att bostadshuset till gestalt och uttryck är välbevarat och är ett tidstypiskt bostadshus som tydligt vittnar om sin tillkomsttids byggnadsskick. Uthusbyggnaden som finns på fastigheten har ursprungligen använts som hönshus. Av kulturmiljöinventeringen framgår också att Råstvägens ursprungliga vägdragning syns på den aktuella fastighetenen samt intill liggande fastighet. Vägdragningen, kantad av en stenmur vittnar om byadelens ursprungliga vägnät och är en lämning från tidigare byastruktur på nuvarande bostadsområde, och därför har den ett högt kulturhistoriskt värde.

8 S i d a 7 Bild 5-6. Bostadshus och uthus byggda Bild 7. Del av Råstvägens gamla sträckning, kantad av en stengärdsgård. Inom planområdet förekommer inga kända fornminnen eller fornlämningar Teknisk service Till området finns utbyggt teknisk service i form av vatten- och avloppsledning samt elförsörjning På området finns också Anvias underjordiska kablar. Vid nybyggnation görs fastighetsvis nya anslutningar till befintliga nät Markägoförhållanden Största delen av planområdet är i privat ägo, men Korsholms kommun äger också en del.

9 S i d a Planeringssituationen Planer, beslut och utredningar som berör planområdet Landskapsplan Landskapsplan för Österbotten fastställdes av miljöministeriet den Landskapsplanen är en allmän planering av områdesanvändningen i landskapet eller i dess delområden. Landskapsplanen ersätter samtliga i kraft varande region etapp-planer på området. Landskapsplanen innefattar följande helheter: För landskapet centrala utvecklingsområden. För en ändamålsenlig region- och samhällsstruktur behövliga markanvändningsreserveringar. Med tanke på miljö och ekonomi hållbara arrangemang för trafik och teknisk service. Hållbart användningssätt av vatten- och marksubstanstillgångar. Markanvändningsprinciper som tryggar en ekologiskt hållbar områdesanvändning i form av skyddsområden. Områdesreserveringar som värnar om landskapet, naturvärden och kulturarvet samt tillräckligt med områden som lämpar sig för rekreation. I landskapsplanen finns följande områdesreserveringar på detaljplanområdet: Område för tätortsfunktioner (A) Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anges detaljplanerade områden och områden som avses bli detaljplanerade för tätortsfunktioner. Planeringsbestämmelse, Vid planering och markanvändning bör en enhetligare samhällsstruktur främjas. Stadsutvecklingszon (kk) Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anges zoner för urban utveckling. Beteckningarna för utvecklingsprinciperna omfattar beteckningar för områdesreserveringar för tätortsfunktioner, områdesoch objektbeteckningar för centrumklasser samt andra centrala beteckningar. Planområdet beläget inom: Vasa stadsregion (kk-1) Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anges ett område med en enhetlig samhällsstruktur i Vasaregionen. Området bildar kärnområdet i landskapscentrumet. Det finns ett behov av kommunal samverkan vid områdesplaneringen och projektsamordningen i området. Planeringsbestämmelse: Vasas ställning som ett nationellt delcentrum och landskapscentrum torde främjas. Tillväxten i Vasa stadsregion bör i första hand inriktas på stads- och kommuncentrum samt

10 S i d a 9 sekundärcentrum, där stads- och tätortsstrukturen bör kompletteras och förenhetligas. Nya bostadsområden bör placeras fördelaktigt med tanke på kollektivtrafiken. Vid planering av markanvändning bör hänsyn tas till arkeologiskt och kulturhistoriskt värdefulla områden och objekt. Vid utveckling av områdets attraktionskraft som en havsnära boendemiljö bör den regionala typbilden av naturens succession i ett kustområde med landhöjning tryggas samt rekreationsbehoven tillgodoses. Service med betydelse för hela landskapet bör styras till sådana områden i stadens centrum eller i dess närhet som är lättillgängliga. Vid planering av markanvändning bör samarbete över kommungränserna utvecklas och gemensam kommunal generalplanering möjliggöras. Zon för växelverkan mellan stad och landsbygd (kmk) Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anges en till stadsregion ansluten zon, där särskilt sådan näringsverksamhet samt sådant distansarbete och boende som baserar sig på växelverkan mellan stad, goda trafikförbindelser och landsbygd utvecklas. Planeringsbestämmelse: Vid områdesplanering bör bebyggelsen, servicen och arbetsplatserna i första hand placeras i befintliga kommuncentrum och byar. Nybyggnation i området skall styras så att den placeras fördelaktigt med tanke på samhällsstrukturen i närheten av befintlig bebyggelse och service samt befintliga trafikförbindelser. Vid planeringen bör särskild uppmärksamhet fästas vid utveckling av kollektivtrafiken. Vid planering av markanvändning skall bevarandet av å-, älv-, och kulturlandskapet samt goda, enhetliga åkerområden tryggas. Genom områdesanvändningen bör funktionerna i å-, och älvdalarnas avrinningsområden styras så att den främjar förbättring av vattendragens tillstånd. Översvämningskänsliga områden bör inte anvisas för byggande. Generalplan Delgeneralplanen för Smedsby godkändes i kommunfullmäktige den I delgeneralplanen finns följande områdesreserveringar på detaljplanområdet i fråga: bostadsområde dominerat av småhus (AP-2). En revidering av delgeneralplanen är under arbete. Ett förslag till delgeneralplan hölls framlagt våren 2015.

11 S i d a 10 Bild 8. Utdrag av Österbottens landskapsplan. Bild 9. Utdrag av Smedsby delgeneralplan. Detaljplan Över området finns en detaljplan, vilken har godkänts av kommunfullmäktige

12 S i d a 11 Bild 10. Utdrag av godkänd detaljplan. Byggnadsordning Korsholms kommuns reviderade byggnadsordning har vunnit laga kraft den enligt kommunfullmäktiges beslut Miljöskyddsföreskrifter för Korsholm, Närpes, Kaskö, Kristinestad Miljöskyddsföreskrifterna har godkänts av kommunfullmäktige i Korsholm den och har trätt i kraft fr.o.m Baskarta Vid uppgörande av planen har använts kommunens baskarta i skala 1: OLIKA SKEDEN I PLANERINGEN AV DETALJPLANEN 4.1 Behovet av detaljplaneringen och planeringsstart Detaljplanändringen uppgörs på initiativ av privata markägare inom området. Genom detaljplanändringen önskar markägarna att deras fastigheter Pikku-Kaappola 10:153 och Hästsko 10:83 ska delas i flera separata tomter och därmed möjliggöra ett förtätande av byggbeståndet på området. Samhällsbyggnadsnämnden har den beslutat om att undersöka förutsättningarna för att en detaljplanändring görs på

13 S i d a 12 området. Den och beslöt samhällsbyggnadsnämnden att omfatta avtal om detaljplanering med markägarna. I detaljplanändringen tas tomt 3 och 4 i kvarteret med, samt det skyddsgrönområde vilket finns mellan fastigheterna och de angränsande vägarna i väst och norr. 4.2 Deltagande och samarbete Intressenter Intressenterna är följande: Markägare, rågrannar och alla de som planen kan ha betydande verkningar för Korsholms kommuns förvaltningsenheter Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden Byggnadsnämnden Miljösektionen Övriga NTM-centralen i Södra Österbotten Österbottens räddningsverk Österbottens museum Vasa Elnät Ab Anvia Anhängiggörande Om framläggandet av program för deltagande och bedömning annonserades i Vasabladet, Pohjalainen, på kommunens hemsida och på kommunens officiella anslagstavla i ämbetshuset Deltagande i planeringsprocessen och växelverkan Program för deltagande och bedömning var framlagt till påseende under tiden Under tiden för framläggandet inkom en åsikt från en boende i anslutning till planområdet. Ett planutkast var framlagt Under framläggandet inkom utlåtande från byggnadsnämnden, miljösektionen, Österbottens räddningsverk, Vasa Elnät Ab och Anvia. NTM-centralen meddelade att de inte ger något utlåtande över planen. Därtill inkom en åsikt från en privatperson boende i anslutning till planområdet. Byggnadsnämnden ger som utlåtande att de beslutar att omfatta utkastet till detaljplanändring och anser att dylika planändringar är utmärkta med tanke på möjligheterna att få ett trivsamt boende som samtidigt förtätas i kommunens centrumområde. Noteras. Föranleder inga åtgärder.

14 S i d a 13 Miljösektionen har gett som utlåtande att bestämmelser som avser att förebygga och minska förorening av miljön gäller på bostadsområdet, och finns omnämnde i Västkustens miljöenhets miljöskyddsföreskrifter, vilka trädde i kraft I övrigt hade miljösektionen inget att anmärka. Miljöskyddsföreskrifterna omnämns både i planbeskrivning och i program för deltagande och bedömning till förslagsskedet. Österbottens räddningsverk ger som utlåtande att de inte har något att anmärka. Noteras. Föranleder inga åtgärder. Vasa Elnät har i sitt utlåtande konstaterat att planändringarna är av så liten karaktär, att de inte behöver några nya reserveringar i planen för sina behov. Noteras. Föranleder inga åtgärder. Anvia har gett som utlåtande att de underjordiska kablar på planområdet och att de bör tas i beaktande vid grävning. Plankartan kompletteras med planbeteckning för underjordisk ledning till förslagsskedet. Privatpersonen, ägare till grannfastigheten 10:162 som framfört sin åsikt påpekar att våningstalet för den inplanerade tomt 9 kunde ändras från det föreslagna 1u¾ till 1u⅔, för att skydda deras tomt från insyn. De önskar också att man vid beviljande av bygglov på tomt 9 tar i beaktande inskyddsaspekten till deras tomt så att så litet fönsteryta som möjligt på andra våningen på tomt 9 vetter mot deras tomt. De har också påpekat att det finns ett stort flyttblock på tomt 9, vilket troligen måste sprängas i och med att tomten bebyggs, och de framhåller att deras huskroppar inte får åsamkas skada i och med detta. Våningstalet ändras till 1u⅔ till förslagsskedet för samtliga tomter, inom planområdets avgränsning och är således enhetligt med de omgivande kvartersområdena. Beträffande fönsterytan på ett kommande hus på tomt 9 så har rågrannarna möjlighet att ge sin åsikt i samband med grannehörande vid bygglovsförfarandet på tomt 9. Vid tomtarbeten och eventuell sprängning av stenblock ska den som utför arbetet ha den utbildning och kompetens som krävs för i fråga varande arbete. Arbetena ska utföras enligt säkerhetsföreskrifter, så att inga person- eller egendomsskador uppstår. Förslaget till detaljplan har också kompletterats med planbeteckning för underjordisk ledning gällande vatten- och avloppsledningar.

15 S i d a 14 Ett planförslag var framlagt xx-xx.xxxx. Under framläggandet inkom utlåtande från xxxxx Myndighetssamarbete Utlåtande av kommunens förvaltningsenheter, berörda sammanslutningar och myndigheter inbegärs över planutkast och vid behov även över planförslag. 4.3 Mål för detaljplanen Genom detaljplanen eftersträvar man att dela tomt 3 i kvarter 721 i två separata tomter och tomt 4 i kvarteret till tre separata tomter. Genom planen vill man förtäta bebyggelsen på området. Planändringen stödjer och utvecklar de befintliga strukturerna. 5. REDOGÖRELSE FÖR DETALJPLANEN 5.1 Planens struktur Dimensionering Detaljplanen omfattar totalt 5 byggnadsplatser för fristående småhus (AO), varav två tomter är bebyggda. 5.2 Områdesreserveringar Kvartersområden Kvartersområde för fristående småhus (AO) I detaljplanen har reserverats 5 tomter för detta ändamål. Byggrätten har angivits med exploateringstal om e=0.20. På tomterna är det tillåtet att bygga hus i 1⅔-plan med vindsvåning. Tomt 3 i kvarteret har en ursprunglig areal om 5079 m², men genom detaljplanändringen delas tomten i två separata tomter. Arealen för den bebyggda tomt 3 uppgår till 3457 m², emedan arealen för den nya tomt 11 uppgår till 1622 m². Tomt 4 i kvarteret har en ursprunglig areal om 5568 m², men genom detaljplanändringen delas tomten i tre separata tomter. Arealen för den bebyggda tomt 4 uppgår till 2837 m², emedan arealen för den nya tomt 9 uppgår till 1144 m² och för den nya tomt 10 till 1587 m². Inom tomt 3 finns spår av den stenmur som har kantat den gamla vägsträckningen till Råstområdet. I planen har stenmuren på tomten försetts med s-1 beteckning: del av område där med tanke på kulturhistorien viktig stengärdesgård och vägsträckning bevaras. AO-tomternas sammanlagda areal uppgår totalt till 1,0647 ha.

16 S i d a Övriga områden Skyddsgrönområde (EV) Ett större sammanhängande område reserveras som skyddsgrönområde. Inom skyddsgrönområdet finns angivet där trädbeståndet bör bevaras sp. Därtill finns angivet riktgivande för allmän gång- och cykeltrafik reserverad del av område samt för underjordisk ledning reserverad del av område. Inom området finns också spår av den gamla vägsträckningen till Råstområdet, samt delar av den stenmur som har kantat vägsträckningen. I planen har vägen och stenmuren försetts med s-1 beteckning: del av område där med tanke på kulturhistorien viktig stengärdesgård och vägsträckning bevaras. EV-områdets areal uppgår till 1,4317 ha. 5.3 Planens konsekvenser Konsekvenser för naturen och naturmiljön Området är till sin helhet så gott som fullt utbyggt, och på så vis har ingreppen i naturen och naturmiljön redan skett under ett tidigare skede, varpå detaljplanändringen inte medför några större konsekvenser för naturen och naturmiljön Konsekvenser för den byggda miljön Förverkligandet av detaljplanen medför att tre nya byggnadsplatser bildas inom området. Detaljplanen medför dock inga betydande konsekvenser, eftersom det enligt gällande detaljplan skulle vara möjligt att bygga garage- och lagerbyggnader på de obebyggda områdena eftersom områdena i gällande detaljplan är anvisade som tomtmark. Förverkligandet av detaljplanen är en naturlig förtätning av byggnadsbeståndet och de befintliga strukturerna stöds. 5.4 Planbeteckningar och planbestämmelser Planbeteckningarna finns presenterade under punkt 5.2 områdesreserveringar. Allmänna detaljplanebestämmelser framkommer av detaljplanekartan.

17 S i d a GENOMFÖRANDET AV DETALJPLANEN 6.1 Uppföljning av genomförandet Genomförandet övervakas för byggandets del av byggnadsövervakande myndigheter (byggande), för kommunaltekniska konstruktionernas del av samhällsbyggnadsnämnden (vägar, vatten- och avloppsledningar) och i övrigt av miljömyndigheterna (miljöskydd, avfallsservice). Korsholm den Planläggningsavdelningen Planläggningschef Barbara Påfs Planläggare Martina Bäckman

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan P r o g r a m f ö r d e l t a g a n d e o c h b e d ö m n i n g, G ä d d a o m r å d e t i S m e d s b y S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 11.12.2015 SMEDSBY,

Läs mer

BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42

BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42 S i d a 1 Bilaga 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 2.9.2013 Uppdaterat 16.11.2015 BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42 S i d a 1 Avsikten med ett program

Läs mer

S i d a 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu

S i d a 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 12.9.2016 TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu S i d a 1 Avsikten med ett program för deltagande och bedömning Enligt

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 8.8.2013, justerat 28.2.2014 BÖLE, HEMSKOG 1 Sida 1 Avsikten med ett program för deltagande och bedömning Enligt 63 i markanvändnings-

Läs mer

Trollkuniback detaljplan

Trollkuniback detaljplan 90 Singsby Trollkuniback detaljplan PLANBESKRIVNING Planläggningsavdelningen Utkast 27.11.2015 Detaljplanen godkänd av kommunfullmäktige xx.xx.xxxx xx S i d a 1 Innehållsförteckning 1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER...

Läs mer

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod:

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 599406201611 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y4

Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y4 Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans 599-417-4-10) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994172016Y4 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Detaljplan för Vassor farmområde

Detaljplan för Vassor farmområde S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Korsholms kommuns planläggningsavdelning 16.11.2016 Detaljplan för Vassor farmområde KORSHOLMS KOMMUN MUSTASAAREN KUNTA VÖRÅ KOMMUN VÖYRIN KUNTA

Läs mer

Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61)

Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61) Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994142016Y3 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

SOLBRINKEN DETALJPLAN SOLBRINKEN ASEMAKAAVA

SOLBRINKEN DETALJPLAN SOLBRINKEN ASEMAKAAVA SOLBRINKEN DETALJPLAN SOLBRINKEN ASEMAKAAVA DETALJPLANBESKRIVNING ASEMAKAAVASELOSTUS Innehåll 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 4 1.1 Identifikationsuppgifter... 4 1.2 Planeområdets läge... 4 1.3

Läs mer

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1 Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994032017Y1 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 4 3.

Läs mer

Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y3

Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y3 Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994082015Y3 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR...

Läs mer

180 Smedsby. Ändring av detaljplan för kvarter 401 med angränsande vägområde. Planläggningsavdelningen 1:2000

180 Smedsby. Ändring av detaljplan för kvarter 401 med angränsande vägområde. Planläggningsavdelningen 1:2000 180 Smedsby Ändring av detaljplan för kvarter 401 med angränsande vägområde Planläggningsavdelningen 1:2000 Planutkast 5.10.2015 Planförslag 7.4.2016 Godkänd av kommunfullmäktige._.201_ Innehållsförteckning

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245)

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994072016Y2 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET...

Läs mer

KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT

KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 1 KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 2016 2 Innehållsförteckning: INLEDNING 3 PLANLÄGGNINGSNIVÅER.... 3 LANDSKAPSPLANEN.... 3 GENERALPLANERNA... 4 STRANDGENERALPLANEN... 4 DETALJPLANERNA 4 KORSNÄS KOMMUNS

Läs mer

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) 24.1.2012 2/11 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Syftet med program för deltagande och bedömning (PDB) beskrivs

Läs mer

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter BORGÅ, HAIKO HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena Detaljplan för

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING KVARTERET FÖR AKTIVT BOENDE, ILKKAVÄGEN 1 3 OCH KARLEBYGATAN 68 72

BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING KVARTERET FÖR AKTIVT BOENDE, ILKKAVÄGEN 1 3 OCH KARLEBYGATAN 68 72 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING KVARTERET FÖR AKTIVT BOENDE, ILKKAVÄGEN 1 3 OCH KARLEBYGATAN 68 72 PLANOMRÅDE GRANSKNINGSOMRÅDE 1 BAS-

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN, STADSDEL 30, DELAR AV KVARTEREN 4, 19 OCH 20, TORSBY, PERNÅ

ÄNDRING AV DETALJPLAN, STADSDEL 30, DELAR AV KVARTEREN 4, 19 OCH 20, TORSBY, PERNÅ L O V I S A 24.9.2013 ÄNDRING AV DETALJPLAN, STADSDEL 30, DELAR AV KVARTEREN 4, 19 OCH 20, TORSBY, PERNÅ PLANBESKRIVNING 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter Område: TORSBY,

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 )

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) INGÅ KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR BARÖSUND PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) Planområde Planområdet omfattar Barösunds bycentrum med omnejd på Orslandet. Planområdet är avgränsat med rött.

Läs mer

Stadsdel 33 Kvarteren 3554 3561 och gatu-, parkerings-, special- och parkområden

Stadsdel 33 Kvarteren 3554 3561 och gatu-, parkerings-, special- och parkområden 1 Detaljplan 429 BESKRIVNING AV DETALJPLAN 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter HAIKO, LASARETTET Stadsdel 33 Kvarteren 3554 3561 och gatu-, parkerings-, special- och parkområden

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Sammanställning av påpekan och utlåtanden med bemötanden Gäller planutkast framlagt i beredningsskedet

Sammanställning av påpekan och utlåtanden med bemötanden Gäller planutkast framlagt i beredningsskedet Sammanställning av påpekan och utlåtanden med bemötanden Gäller planutkast framlagt i beredningsskedet 10.8 8.9.2017 Påminnelse från markägare (1 fastighet) Markägarna påpekar att rekreationsområdet som

Läs mer

MALAX KOMMUN SÖDERFJÄRDSBACKENS DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Malax kommun. Program för deltagande och bedömning 28.4.

MALAX KOMMUN SÖDERFJÄRDSBACKENS DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Malax kommun. Program för deltagande och bedömning 28.4. Mottagare Malax kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 28.4.2016 MALAX KOMMUN SÖDERFJÄRDSBACKENS DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1-2 SÖDERFJÄRDSBACKENS DETALJPLAN PROGRAM

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING

BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING 2 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter Detaljplan och detaljplaneändring av stadsdel

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE Karleby stads planläggningstjänster har utarbetat detta program för

Läs mer

Bilaga D PLANBESKRIVNING STPLNR 1066 MARIEHAMNS STAD

Bilaga D PLANBESKRIVNING STPLNR 1066 MARIEHAMNS STAD Bilaga D PLANSKRIVNING STPLNR MARIEHAMNS STAD Förslag till ändring av stadsplanen och tomtindelningen för Sviby by, lägenheten Rnr : samt tomtindelning för stadsdelen Klinten, kvarter, tomterna av den..

Läs mer

NÄRPES STAD STRANDDETALJPLANEÄNDRING FÖR DEL AV STRAND- DETALJPLAN, STORÖN NORDVÄSTRA PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Mottagare Närpes stad

NÄRPES STAD STRANDDETALJPLANEÄNDRING FÖR DEL AV STRAND- DETALJPLAN, STORÖN NORDVÄSTRA PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Mottagare Närpes stad Mottagare Närpes stad Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning Datum 16.9.2016 NÄRPES STAD STRANDDETALJPLANEÄNDRING FÖR DEL AV STRAND- DETALJPLAN, STORÖN NORDVÄSTRA PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

KORSHOLMS KOMMUN STRANDDETALJPLANÄNDRING FÖR DEL AV BASTUHOL- MENS STRANDPLAN PLANBESKRIVNING. Korsholms kommun. Planbeskrivning

KORSHOLMS KOMMUN STRANDDETALJPLANÄNDRING FÖR DEL AV BASTUHOL- MENS STRANDPLAN PLANBESKRIVNING. Korsholms kommun. Planbeskrivning Kommun Korsholms kommun Dokument Planbeskrivning Datum 27.5.2016 KORSHOLMS KOMMUN STRANDDETALJPLANÄNDRING FÖR DEL AV BASTUHOL- MENS STRANDPLAN PLANBESKRIVNING PLANBESKRIVNING 2 STRANDDETALJPLANÄNDRING

Läs mer

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ)

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) Karleby stad Tekniska servicecentret Ansvarsområde för stadsmiljön Planläggningstjänster

Läs mer

LOVISA LILJENDAL KVARTER 10 ÄNDRING AV DETALJPLAN PLANBESKRIVNING

LOVISA LILJENDAL KVARTER 10 ÄNDRING AV DETALJPLAN PLANBESKRIVNING LOVISA LILJENDAL KVARTER 10 ÄNDRING AV DETALJPLAN PLANBESKRIVNING 24.1.2011 Pertti Hartikainen Packmästargatan 3, 00520 HELSINGFORS tel. (09) 148 1943, 0400 425 390 e-post: phartikainen@kolumbus.fi Tekniska

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Programmet för deltagande och bedömning är en plan i enlighet med markanvändnings- och bygglagens 63 samt markanvändnings- och byggförordningens 42 om förfarandet

Läs mer

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING Lantmätare Ab Öhman BEHANDLINGSSKEDEN Meddelande om inledande av planläggning kungjorts i Pargas Kungörelser 29.1.2015

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Yttermalax, revidering samt utvidgning av detaljplan på Brinkens industriområde i Yttermalax. 1 MALAX KOMMUN Revidering samt utvidgning av detaljplan på Brinkens industriområde

Läs mer

Mottagare. Larsmo kommun. Dokument. Program för deltagande och bedömning. Datum 14.2.2014 LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV HOLM DETALJPLAN

Mottagare. Larsmo kommun. Dokument. Program för deltagande och bedömning. Datum 14.2.2014 LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV HOLM DETALJPLAN Mottagare Larsmo kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 14.2.2014 LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV HOLM DETALJPLAN 1-2 LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV HOLM DETALJPLAN

Läs mer

Detaljplan för Wahlrooska hästsportområdet i Solf

Detaljplan för Wahlrooska hästsportområdet i Solf S i d a 1 Bilaga 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 7.2.2017 Detaljplan för Wahlrooska hästsportområdet i Solf S i d a 1 Avsikten med ett program för deltagande och

Läs mer

LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN

LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.11.2012; korrigerat 15.1.2015 LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

NYKARLEBY STAD DRAKABACKA DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Nykarleby stad. Program för deltagande och bedömning

NYKARLEBY STAD DRAKABACKA DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Nykarleby stad. Program för deltagande och bedömning Mottagare Nykarleby stad Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 16.11.2016 NYKARLEBY STAD DRAKABACKA DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1-2 DRAKABACKA DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE

Läs mer

22.3.2016 VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV KASTMINNE STRANDDETALJPLAN NORRÅKER SEMESTERBY

22.3.2016 VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV KASTMINNE STRANDDETALJPLAN NORRÅKER SEMESTERBY Mottagare Vörå kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 22.3.2016 VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV KASTMINNE STRANDDETALJPLAN NORRÅKER SEMESTERBY 1-2 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Författare

Läs mer

Kommun. Pedersöre kommun. Dokument. Detaljplanebeskrivning. Datum PEDERSÖRE KOMMUN ÄNDRING AV KÅLLBY DETALJPLAN

Kommun. Pedersöre kommun. Dokument. Detaljplanebeskrivning. Datum PEDERSÖRE KOMMUN ÄNDRING AV KÅLLBY DETALJPLAN Kommun Pedersöre kommun Dokument Detaljplanebeskrivning Datum 1.6.2017 PEDERSÖRE KOMMUN ÄNDRING AV KÅLLBY DETALJPLAN ÄNDRING AV KÅLLBY DETALJPLAN 2 ÄNDRING AV KÅLLBY DETALJPLAN DETALJPLANEBESKRIVNING Författare

Läs mer

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179 Stadsfullmäktige 76 10.06.2015 L35 Gränsbevakningsgatan, stadsdel 2 Ahtsalmi, ändring av detaljplanen och tomtfördelningen för en del av kvarter 224 samt rekreations-, parkerings- och gatuområde Stadsplaneringsnämnden

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE BASUPPGIFTER INITIATIV ELLER VARFÖR DETALJPLANEARBETET INLETTS Initiativet

Läs mer

KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN

KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN Bilaga 6 Utvidgning av Vikarholmen detaljplan Utkast till påseende 19.5. 18.6.2017 KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN Följande åsikter och utlåtanden framfördes under tiden

Läs mer

KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN

KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN Nabbskata detaljplan Utkast till påseende 9.6. 10.7.2016 KOMMUNENS OCH PLANLÄGGARENS BEMÖTANDEN TILL ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN Följande åsikter och utlåtanden framfördes under tiden för påseende till detaljplaneutkastet:

Läs mer

Förslag till ändring av stadsplanen för stadsdelen Västernäs, kvarter 2, tomt 1 av den 27.01.2015

Förslag till ändring av stadsplanen för stadsdelen Västernäs, kvarter 2, tomt 1 av den 27.01.2015 C SUN PLANBESKRIVNING STPLNR 0 MARIEHAMNS STAD Förslag till ändring av stadsplanen för stadsdelen Västernäs, kvarter, tomt av den.0.0 PLANPROCESSEN Godkänd av stadsutvecklingsnämnden Godkänd av stadsstyrelsen

Läs mer

HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN

HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN 1 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi korrigerat 15.11.2014 HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Lovisa stad Tekniska centralen Planläggnings- och arkitektbyrån ÄNDRING AV DETALJPLAN, STADSDEL 8, GRÅBERG, NYA INDUSTRIOMRÅDET, KVARTEREN 818 OCH 819 SAMT GRÖNOMRÅDET OCH LÄTTRAFIKLEDEN SOM GRÄNSAR

Läs mer

Terrängvandring och workshop i Veikars, 25.3.2015

Terrängvandring och workshop i Veikars, 25.3.2015 Sida 1 av 5 Terrängvandring och workshop i Veikars, 25.3.2015 PM 30.3.2015 Bilaga/ Liite 3 Att ständigt utveckla och förbättra växelverkan i planprocesser är både nödvändigt och viktigt, sett ur många

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING OMRÅDET UTMED SIPOLAVÄGEN SÖDER OM RAXOVÄGEN

BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING OMRÅDET UTMED SIPOLAVÄGEN SÖDER OM RAXOVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING 11.8.2015 OMRÅDET UTMED SIPOLAVÄGEN SÖDER OM RAXOVÄGEN PLANOMRÅDE DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLANEN FÖR EN DEL AV KVARTERET 302 (BRANDENSTEINSGATAN 9 / ALEXANDERSGATAN 6)

ÄNDRING AV DETALJPLANEN FÖR EN DEL AV KVARTERET 302 (BRANDENSTEINSGATAN 9 / ALEXANDERSGATAN 6) L O V I S A 5.4.2012 ÄNDRING AV DETALJPLANEN FÖR EN DEL AV KVARTERET 302 (BRANDENSTEINSGATAN 9 / ALEXANDERSGATAN 6) PLANBESKRIVNING 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter Område:

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 24.1.2016 PARGAS INIÖ SÖDERBY, HEMGÅRDEN ÄNDRING AV GENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

PARGAS STAD KIRJAISSUNDET STRANDDETALJPLANE- ÄNDRING

PARGAS STAD KIRJAISSUNDET STRANDDETALJPLANE- ÄNDRING PARGAS STAD KIRJAISSUNDET STRANDDETALJPLANE- ÄNDRING Lantmätare Ab Öhman 2014 STRANDDETALJPLANEBESKRIVNING 1 BAS- OCH IDENTIFIERINGSUPPGIFTER Stranddetaljplanebeskrivningen gäller 2.1.2014 daterad stranddetaljplanekarta.

Läs mer

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING FÖR TOMT 19-6 I STADSDEL 125

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING FÖR TOMT 19-6 I STADSDEL 125 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING FÖR TOMT 19-6 I STADSDEL 125 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER INITIATIV ELLER VARFÖR DETALJPLANEARBETET INLETTS Initiativtagare

Läs mer

Datum 30.01.2014. Bemötande: - Planteringsområdets utsträckning granskas och fel åtgärdas.

Datum 30.01.2014. Bemötande: - Planteringsområdets utsträckning granskas och fel åtgärdas. Sida 1 av 5 Datum 30.01.2014 GENOMGÅNG AV ANMÄRKNINGAR PÅ HOLM DETALJPLAN Genomgång av anmärkningar och myndighetsutlåtanden mot utkastet på Holm detaljplan den 30.01.2014 efter att utkastet varit till

Läs mer

LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV KACKUR-SÄMSKAR DELGENERALPLAN. Mottagare Larsmo kommun. Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning

LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV KACKUR-SÄMSKAR DELGENERALPLAN. Mottagare Larsmo kommun. Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning Mottagare Larsmo kommun Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning Datum 15.2.2016 LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV KACKUR-SÄMSKAR DELGENERALPLAN -- LARSMO KOMMUN REVIDERING AV KACKUR-SÄMSKAR

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0711 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0711 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Plats: telefonsammaträde Tid: fredag den 22 juli 2011 kl. 12.00 13.00 Nr Ärende 087 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 088 Val av protokolljusterare

Läs mer

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ Initiativtagare är Karleby stad. Staden har köpt ett åkerområde i Linnusperä

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

ÖSTRA MENSAS BORGÅ BILAGA 17 STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN

ÖSTRA MENSAS BORGÅ BILAGA 17 STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN BORGÅ BILAGA 17 ÖSTRA MENSAS STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN DETALJPLAN FÖR DELAR AV BYARNA HAIKO OCH SVARTSÅ Förslag II var framlagt 19.3-22.4.2014

Läs mer

LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV BOSUND DETALJ- PLAN. Larsmo kommun. Program för deltagande och bedömning Mottagare.

LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV BOSUND DETALJ- PLAN. Larsmo kommun. Program för deltagande och bedömning Mottagare. Mottagare Larsmo kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 6.4.2016 LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV BOSUND DETALJ- PLAN 1-2 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Revidering och

Läs mer

Stadsdel 9, kvarter 773-778, rekreations-, jord- och skogsbruks- samt gatuområden. Detaljplan och ändring av detaljplan

Stadsdel 9, kvarter 773-778, rekreations-, jord- och skogsbruks- samt gatuområden. Detaljplan och ändring av detaljplan Detaljplan 449 DETALJPLANEBESKRIVNING 25.9.2013 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter BORGÅ STADSHAGEN Stadsdel 9, kvarter 773-778, rekreations-, jord- och skogsbruks- samt gatuområden

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs 21.01.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

TÖLBY, NORRSKOGEN DETALJPLAN FÖR KVARTEREN 1-20

TÖLBY, NORRSKOGEN DETALJPLAN FÖR KVARTEREN 1-20 Planbeskrivning TÖLBY, NORRSKOGEN DETALJPLAN FÖR KVARTEREN 1-20 Planläggningsavdelningen Förslag 1.2.2016 Justerat förslag 29.8.2016 Detaljplanen godkänd i kommunfullmäktige den xx.xx.xxxx xx 0 Innehållsförteckning

Läs mer

INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT

INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT 2015 PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT Enligt markanvändnings- och bygglagen ska kommunen minst en gång om året upprätta en översikt över de planärenden som är anhängiga eller som

Läs mer

Området där planändringen är aktuell ligger på Kivimo i Houtskär.

Området där planändringen är aktuell ligger på Kivimo i Houtskär. LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 4.11.2015 PARGAS HOUTSKÄR, KIVIMO BENSTRAND ÄNDRING HOUTSKÄRS GENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 PARGAS KORPO-BJÖRKÖ, ÅNSÖREN ÄNDRING AV DELGENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN?

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? Nylands förbund 2016 2 PLANLÄGGNINGEN PÅ LANDSKAPSNIVÅ är en planeringsprocess som tar beslut om markanvändningens riktlinjer för ett landskap eller för flera

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

Trollkuniback detaljplan

Trollkuniback detaljplan 90 Singsby Trollkuniback detaljplan PLANBESKRIVNING Planläggningsavdelningen Utkast 27.11.2015 Förslag 24.5.2016 Detaljplanen godkänd av kommunfullmäktige xx.xx.xxxx xx S i d a 1 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

PLANBESKRIVNING PARGAS STAD ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR ÅLÖVÄGENS ANSLUTNING. ARBETSNUMMER: Utkast DATUM: Åbo Sweco Ympäristö Oy

PLANBESKRIVNING PARGAS STAD ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR ÅLÖVÄGENS ANSLUTNING. ARBETSNUMMER: Utkast DATUM: Åbo Sweco Ympäristö Oy PLANBESKRIVNING PARGAS STAD ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR ÅLÖVÄGENS ANSLUTNING ARBETSNUMMER: 20601252 Utkast DATUM: Åbo 7.8.2017 Sweco Ympäristö Oy Sweco Ympäristö Oy PB 88, 00521 Helsingfors Mäkelininkatu

Läs mer

Mål: Markägarens mål är att anvisa tre nya fritidsbostäder i området i tillägg till de två nuvarande.

Mål: Markägarens mål är att anvisa tre nya fritidsbostäder i området i tillägg till de två nuvarande. Stadsutvecklingsnämnden 91 20.03.2012 Stadsutvecklingsnämnden 118 09.06.2015 Stadsutvecklingsnämnden 196 13.10.2015 Stadsstyrelsen 315 02.11.2015 Stadsfullmäktige 59 09.11.2015 REVNÄS, BAGGBÖLE OCH SKAVARBÖLE,

Läs mer

HANGÖ, VESTERVIK STRANDDETALJPLAN

HANGÖ, VESTERVIK STRANDDETALJPLAN LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 15.11.2014 HANGÖ, VESTERVIK STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde och -situation

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING SALUTORGET OCH KVARTER 2-7 BASUPPGIFTER INITIATIV ELLER VARFÖR DETALJPLANEARBETET INLETTS Anhängiggörandet baseras

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING KARLEBY PRISMA MED NÄRMILJÖ

DETALJPLANEÄNDRING KARLEBY PRISMA MED NÄRMILJÖ DETALJPLANEÄNDRING KARLEBY PRISMA MED NÄRMILJÖ BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING KVARTER 5, OMRÅDE FÖR ALLMÄN VÄG SAMT SKYDDSGRÖN- OCH GATUOMRÅDEN I STADSDEL 28 2 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1

Läs mer

Kolari kommun DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV. Sammandrag av planbeskrivningen. Planområde

Kolari kommun DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV. Sammandrag av planbeskrivningen. Planområde Pöyry Finland Oy Väinönkatu 1 B FI-40100 Jyväskylä Finland Hemort Vanda, Finland FO-nummer 0625905-6 DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV Planförslag 15.2.2013 Sida 1 (7) Sammandrag av planbeskrivningen

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTA- GANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING FÖR EN DEL AV KVARTER 109 LOVISA STAD ARBETE NR

PROGRAM FÖR DELTA- GANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING FÖR EN DEL AV KVARTER 109 LOVISA STAD ARBETE NR PROGRAM FÖR DELTA- GANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING FÖR EN DEL AV KVARTER 109 LOVISA STAD ARBETE NR 1510029561 14.10.2016 WWW.RAMBOLL.FI 1 Referens: 1510029561 LOVISA STAD Detaljplaneändring för

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET Planområde, ungefärligt läge Stadsstyrelsen godkände i sitt möte 9.12.2013 754 Karleby

Läs mer

GERBY V BYGGANVISNINGAR

GERBY V BYGGANVISNINGAR GERBY V BYGGANVISNINGAR Janina Lepistö Planläggningen Vasa stad 2012 BYGGANVISNINGAR FÖR OMRÅDET GERBY V I VASA UTARBETADE AV Planläggningsarkitekt Janina Lepistö ENLIGT MARKANVÄNDNINGS- OCH BYGGLAGEN

Läs mer

5.2.1999/132. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

5.2.1999/132. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1999» 5.2.1999/132 5.2.1999/132 Beaktats t.o.m. FörfS 236/2008. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

(5) SAMRÅDSHANDLING. Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län

(5) SAMRÅDSHANDLING. Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län 2015-03-05 1(5) SAMRÅDSHANDLING Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län 2015-03-05 2(5) HANDLINGAR Detaljplan fastställd 1976-08-11 - bestämmelser och beskrivning

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp

Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp Stadsbyggnadskontoret Planbeskrivning Planavdelningen Joel Berring 2015-04-29 Telefon 08-508 27 387 Sida 1 (9) Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp 2014-13247

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2014/01458 Datum: 2015-06-08 Handläggare: Maria Norstedt för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 04.09.2014 57. Sammanträdestid: Onsdagen 04.09.2014, kl. 09.30-11.00. Kommungården i Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 04.09.2014 57. Sammanträdestid: Onsdagen 04.09.2014, kl. 09.30-11.00. Kommungården i Bennäs 04.09.2014 57 Sammanträdestid: Onsdagen 04.09.2014, kl. 09.30-11.00 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja

Läs mer

Beskrivning av stranddetaljplanen

Beskrivning av stranddetaljplanen Beskrivning av stranddetaljplanen KYRKSLÄTTS KOMMUN ÄNDRING AV STRANDDETALJPLANEN FÖR KURKGÅRD, GÅRDSCENTRUM Ändringen gäller kvarter 1 samt jord- och skogsbruks-, rekreations- och vägområden. Med planändringen

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen omfattas av följande handlingar: - Fastighetsförteckning

Läs mer

DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013. Mål för delgeneralplanearbetet

DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013. Mål för delgeneralplanearbetet DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013 Mål för delgeneralplanearbetet Delgeneralplanen för Kungsporten och Estbacka utarbetas i huvudsak

Läs mer