Fingerprint Cards AB (publ), ( ) Delårsrapport för perioden januari juni 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fingerprint Cards AB (publ), (556154-2381) Delårsrapport för perioden januari juni 2005"

Transkript

1 PRESSMEDDELANDE Göteborg 17 augusti 2005 Fingerprint Cards AB (publ), ( ) Delårsrapport för perioden januari juni 2005 För det första halvåret noteras i huvudsak följande: Rörelseintäkterna för första halvåret var 1,3 Mkr (0,7), finansnettot 0,2 Mkr (0,7) Resultatet för första halvåret blev -8,9 Mkr (-12,7) Likvida medel per 30 juni omfattade 25,2 Mkr (39,0) Resultat per aktie uppgick till -1,40 (-2,00) Extra bolagsstämma aviserad till juli Händelser efter rapportperiodens utgång: Extra bolagsstämman ger styrelsen flera alternativ För ytterligare information kontaktas: Lennart Carlson, VD Fingerprint Cards AB , Fingerprint Cards AB, Box 2412, Göteborg Fingerprint Cards, noterat på börsens O-lista (FING B) och med huvudkontor i Göteborg, har utvecklat elektroniska system, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster, fastställer den personliga identiteten. Systemen utgörs av mikrochips med algoritmer, som utan hjälp av extern processorkraft, läser av, lagrar och jämför fingermönster. Bolaget har utvecklat två typer av kapacitiva sensorer för avläsning av fingermönster, dels en extremt liten linjesensor och dels en s.k. areasensor. Till varje sensor har också såväl processorer som algoritmer utvecklats. Genom sin litenhet, låga strömförbrukning och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnad, kan tekniken implementeras i mycket små volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga.

2 Marknaden Tillväxten i biometriska tillämpningar inom den offentliga sektorn fortsatte under det första halvåret av Resultat från ett betydelsefullt biometriskt test, genomfört av Storbritanniens passmyndighet och offentliggjort under perioden, visade att fingertekniken bättre klarade av att registrera individer i systemet jämfört med irisigenkänning och säkerheten i verifiering av identitet var högre än i ansiktsigenkänning. Även om testet inte var uttömmande avseende tekniska prestanda ger resultaten ändå stöd för åsikten att fingertekniken är den mest lämpade biometriska tekniken för storskaliga tillämpningar. Storskaliga införanden av biometriska tekniker kan inte forceras fram. Den press, som många europeiska länder utövat mot USA, att mjuka upp sina krav på biometriska pass från oktober 2005 har lett till att denna deadline nu flyttats fram till oktober Resande till USA, som då inte har ett biometriskt chipbaserat pass, måste kunna uppvisa ett visum. Efter nära tre års arbete med att utveckla biometriska pass var fortfarande flera europeiska länder ej klara med sina lösningar. Ett problem man haft i denna process har varit att enas om en adekvat standard för hur den biometriska signatur, som skall lagras i passet, skall se ut. Det finns ingen tvekan om seriositeten i intentionerna från EU:s sida. I slutet av kvartalet gjorde Ministerrådet klart att man såg ett behov av inte bara biometriska pass utan även biometriska ID-handlingar för hela EU-området. Ytterligare datorleverantörer har försett sina laptops med fingersensorer. Hewlett Packard och Toshiba har gått samma väg som IBM och integrerat inbyggda fingersystem d.v.s. säkra system, som för matchning av fingermönster ej använder datorns operativsystem. Inom laptopsektorn ses också de första tecknen på användning av fingertekniken inte bara för att logga på och starta datorn utan även för hantering av krypterade filer. Bolagets affärssituation Under perioden kallades till en extra bolagsstämma i Bolaget där styrelsen, i syfte att få handlingsalternativ, bad om ett bemyndigande att kunna sälja Bolagets nuvarande verksamhet eller att, för den händelse detta ej skulle vara möjligt, kunna avveckla verksamheten. Stämman var aviserad till den 28 juni men sköts upp till den 28 juli av tekniska orsaker. Bakgrunden till denna åtgärd är inte minst den generellt långsamma marknadsutvecklingen för biometriteknikerna. De volymer som levereras till marknaden är ännu för små för att ge teknikutvecklarna kostnadstäckning, vilket medfört att biometriföretagen tvingats till återkommande nyemissioner för att fylla på kassan. Händelser under de senaste tolv till arton månaderna har emellertid visat tecken på ett möjligt trendbrott. Inom den offentliga sektorn har t.ex. flera storskaliga program för nationella ID-kort med biometri sjösatts och leveranser påbörjats, jämte att politiska beslut tagits om introduktion av biometriska pass inom både EU, i USA och ett flertal andra länder. Leveranser av fingerteknik har även påbörjats till volymprodukter som laptops och mobiltelefoner även om marknadspenetrationen ännu är mycket låg. Sammantaget måste ändå bedömningen göras att det kommer att ta ytterligare några år innan branschen som helhet ska kunna närma sig kostnadstäckning. Bolaget har i sin teknikutveckling fokuserat på att utveckla s.k. inbyggda system med vilket menas system, som inte är beroende av externt processorstöd för lagring och matchning av fingermönster. Ett särskilt chip, en s.k. ASIC, har därför utvecklats vars enda funktion är att exekvera algoritmen för fingermatchning. Inbyggda system är en förutsättning för högsäkerhetslösningar i applikationerna men marknaden för sådana lösningar har hittills varit svag. Den fingerteknik, som nu levereras till volymmarknaderna, utgörs generellt av enbart en linjesensor och en algoritm där processeringen sker i laptopprocessorn eller i telefonens DSP-processor. Fingertekniken används således ej i säkerhetshöjande syfte utan mer som en teknisk finess, som gör det bekvämare att logga in sig på telefonen eller datorn. Bolagets uppfattning är att fingertekniken ej kommer att slå igenom i den kommersiella sektorn förrän den börjar användas i säkerhetshöjande syfte. Säkra system i applikationerna kräver inbyggda biometriska system, som dessutom, och framförallt i batteridrivna produkter, är mycket resurssnåla. Det finns tecken i marknaden på en begynnande efterfrågan på den teknik Bolaget är specialiserat på. Det gäller inte bara bärbara datorer och telefoner utan även kortmarknaden har börjat visa intresse för möjligheten att bygga in hela fingertekniken i ett standardiserat plastkort, således såväl sensorn för avläsning av fingermönster som algoritm och processor där all lagring och matchning av fingermönster sker inne i själva kortet. Efter fingerverifiering av kortinnehavaren aktiveras kortet för den tid som behövs för en avläsning i kortläsaren. Korten får sin strömförsörjning av lövtunna batterier inbyggda i korten. Den stora fördelen med denna teknik är att den minimerar kraven på ändringar i redan uppbyggd infrastruktur eftersom existerande kortläsare kan användas.

3 Det finns således ett intresse i marknaden för Bolagets teknik avsedd för volymprodukter. Problemet för Bolaget är de långa industriella ledtiderna, vilket innebär att Bolaget ej kan förvänta sig intäkter av omfattning förrän ett till två år efter det att en affär kommit till stånd. Om Bolaget då skall vänta ut marknaden krävs finansiella resurser som är större än de Bolaget nu har, vilket innebär att ytterligare riskkapital krävs. Med den svaga försäljning Bolaget hittills haft har styrelsen emellertid gjort bedömningen att förutsättningarna för att attrahera nytt riskkapital är ogynnsamma. Handlingsalternativ Styrelsen behöver därför handlingsalternativ för den händelse inget nytt inträffar i Bolagets affärssituation som radikalt förändrar förutsättningarna. Skulle så ej ske inom en nära tid behövs alternativen att sälja rörelsen eller i absolut sämsta fall avveckla verksamheten, allt i syfte att undvika att Bolaget hamnar i en finansiell stressituation. Detta är bevekelsegrunderna för att kalla till extra bolagsstämma och be aktieägarna om ett brett bemyndigande. Bolagets försäljning Den situation Bolaget nu befinner sig i, med en halverad organisation sedan ett år tillbaka jämte tillkännagivandet att rörelsen är till salu, påverkar givetvis försäljningsarbetet negativt. Under perioden levererades teknik för 1,3 Mkr ( 0,7 Mkr). Gamla kunder håller tillbaka nybeställningar och nya kunder avvaktar med beställningar tills det blir klarlagt vad som kommer att hända med Bolaget och i vilka händer rörelsen hamnar. Omsättning och resultat Koncernens omsättning för perioden januari till juni uppgick till 1,3 Mkr (0,7). Koncernens resultat för perioden januari till mars var -8,9 Mkr (-12,7). Finansiell ställning Verksamheten är väsentligen finansierad genom nyemissioner åren 1998 och 2000 om sammanlagt 205 Mkr. Soliditeten i koncernen uppgick den 30 juni 2005 till 94,7% (94,4). Koncernens disponibla likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar per den 30 juni 2005, uppgick till 25,2 Mkr (39,0). Andra kortfristiga fordringar uppgick till 1,0 Mkr (2,3). Rörelsekapitalet i koncernen uppgick den 30 juni till 29,0 Mkr (45,4). Bolagets optionsprogram om optionsbevis ger innehavarna rätt att köpa motsvarande antal aktier till följande villkor: optioner till 31 kronor i juni Den teoretiskt maximala utspädningen är 2 % av kapitalet och 2 % av rösterna. Anläggningstillgångar, investeringar och avskrivningar Under årets första sex månader har det inte gjorts några investeringar i inventarier (0,2). Under första kvartalet har det heller inte aktiverats några utvecklingskostnader (3,4). Aktiverade utvecklingskostnader skrivs av med 15 %. Inventarier skrivs av med 20 % per år. Personal Antalet anställda per den sista juni var 12 (19), varav inga (3) var kvinnor

4 Redovisningsprinciper Från och med 1 januari 2005 tillämpar Fingerprint Cards, i koncernredovisningen, de redovisningsregler som gäller i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards). Enligt förordning från EU gäller dessa regler för alla noterade företag inom EU. Övergångsreglerna kräver ett jämförelseår, vilket innebär att 2004 års rapportering skall redovisas enligt IFRS i rapporteringen för Vid beräkning av övergångseffekterna har tillämpats de av EU-kommissionen godkända IFRS-reglerna per 1 januari Effekten av övergången till IFRS har visat sig vara begränsade för koncernen och tidigare tillämpade redovisningsrekommendationer från Redovisningsrådet stämmer väl överens med IFRS Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Vid en extra bolagsstämma den 28 juli bemyndigades styrelsen att sälja Bolagets rörelse inklusive dess materiella och immateriella tillgångar. Bemyndigandet omfattar även en avveckling av verksamheten för den händelse en försäljning av rörelsen ej kan komma till stånd inom kort. Bemyndigandet gäller intill nästa ordinarie bolagsstämma. Med anledning av bolagsstämmans beslut att bemyndiga styrelsen att sälja eller avveckla Bolagets verksamhet har Stockholmsbörsen beslutat att aktien fr.o.m. 1 augusti skall handlas på O-listans observationsavdelning. Kommande rapporteringstillfällen Kvartalsrapport juli september, 28 oktober 2005 Bokslutskommuniké 2005 februari 2006 Årsredovisning för 2005 april 2006 Göteborg den 17 augusti 2005 Fingerprint Cards AB (publ) Styrelsen Delårsrapporten har översiktligt granskats av bolagets revisor

5

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INNEHÅLL Precise Biometrics i korthet 1 Inbjudan till teckning av aktier 4 Bakgrund och motiv 5 VD har ordet 6 Villkor och anvisningar 8

Läs mer

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Fingerprint Cards AB (publ)

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Detta Prospekt är upprättat i anledning av upptagande till handel av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm och innefattar inte något erbjudande att förvärva aktier. Prospekt med

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ)

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ) Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ) Viktig information Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Produkter, leverantörer & logistik 7 Viktiga datum 2009 Delårsrapport Q1 28 april

Läs mer

MED KUNDDRIVEN TEKNIKUTVECKLING TAR VI

MED KUNDDRIVEN TEKNIKUTVECKLING TAR VI BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Precise Biometrics AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 16 april 2002, kl 16.00 på Myntkabinettet, Slottsbacken 6 i Stockholm. Rätt till deltagande i stämman

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2005 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2005 med 33 % till 270 320 tkr (203 218

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Precise Biometrics (PREC.ST)

Precise Biometrics (PREC.ST) ANALYSGARANTI* 21 september 2006 Precise Biometrics (PREC.ST) Hösten bör ge bra avtryck! Det ser ut att kunna bli en händelserik höst för biometriföretaget Precise Biometrics. Efter ett antal goda referensorder

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut avseende avyttring av Aspiro TV till befattningshavare i Aspiro TV (punkt 7)

Styrelsens förslag till beslut avseende avyttring av Aspiro TV till befattningshavare i Aspiro TV (punkt 7) ASPIRO AB (publ) (org nr 556519-9998) Extra bolagsstämma torsdag den 15 augusti 2013 Styrelsens förslag till beslut avseende avyttring av Aspiro TV till befattningshavare i Aspiro TV (punkt 7) Sammanfattning

Läs mer

tractechnology Bokslutskommuniké jan - dec 2005

tractechnology Bokslutskommuniké jan - dec 2005 Bokslutskommuniké jan - dec 2005 Globalt fokus runt livsmedelssäkerhet ger ett ökat intresse för bolagets lösning MeatTrac - och patent inom spårbarhet och ursprungsmärkning. Första ordern erhölls för

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005

Bokslutskommuniké 2005 Bokslutskommuniké 2005 Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 105,9 (74,3) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 3,88 (2,79) SEK. Nettosparandet

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Resultatutveckling för halvårsperioden Rörelseintäkterna ökade med 25% till 182,8 (146,6) mkr. Utlandsandelen av rörelseintäkterna ökade till 43

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

AB Novestra Årsredovisning

AB Novestra Årsredovisning AB Novestra Årsredovisning Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en tryckt

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2008

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2008 Enjoy Group AB (publ) 556653-2924 Bokslutskommuniké 2008 Sammanfattning av bokslutskommuniké 2008 2008 2007 Intäkter 32 696 kkr. (23 284 kkr.) Resultat efter finansiella poster (SEK) - 11 757 kkr. (- 11

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FREE2MOVE HOLDING AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FREE2MOVE HOLDING AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FREE2MOVE HOLDING AB (publ) Ett mycket dramatiskt år är till ända med stora förändringar rörande strategi, ledning och kostnadsnivå Året som gick var det mest dramatiska i företagets

Läs mer