Kvartalsrapport, januari - mars 2002, Fingerprint Cards AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport, januari - mars 2002, Fingerprint Cards AB (publ)"

Transkript

1 PRESSMEDDELANDE Göteborg 28 maj 2002 Kvartalsrapport, januari - mars 2002, Fingerprint Cards AB (publ) För det första kvartalet noteras: Ett ökande intresse från företag som utvärderar tekniken Unika en-chiplösningar för mobiltelefoni och smarta kort Brett utbud produkter från samarbetspartners på CeBIT- mässan Mediauppmärksamhet på den inbyggda teknikens möjligheter Kvartalets rörelseintäkter 0,3 Mkr (0,1), finansnetto 1,4 Mkr (1,7) Kvartalets förlust -7,9 Mkr (-9,8) Likvida medel 109,5 Mkr (144,6) Efter det första kvartalets utgång noteras: Bewator AB har köpt en licens till tekniken för sina dörrsystem En licens till Löfbergpatentet har sålts till Global Biometric Corp. i New York Affärsstrategerna AB har stämplat om sina A- aktier till B- aktier Sony Corp., Japan, har köpt en icke- exklusiv licens till Löfbergpatentet En icke-exklusiv licens har sålts till Clere Electronics Ltd., England, för komponentförsäljning Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar system för fingerverifiering, som genom elektronisk avläsning och analys av fingermönster, fastställer den personliga identiteten. Tekniken är helt chipbaserad och läser av, lagrar och jämför fingermönstren utan hjälp av extern processorkraft. Genom sin litenhet, robusthet, låga strömförbrukning och möjlighet till låg tillverkningskostnad kan tekniken implementeras i små volymprodukter som mobiltelefoner och smarta kort, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. Bolaget licensierar sin teknik till tillverkare av produkter, i vilka fingertekniken integreras, för att verifiera användarens identitet. Till mindre och medelstora licenstagare levererar Bolaget tekniken från eget lager, medan större licenstagare själva avtalar med chiptillverkare om leveranser varvid royalty betalas till Bolaget. Fingerprint Cards AB har huvudkontor i Göteborg och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (FING B). Marknaden Flera exempel från markanden visar att tekniken för fingerverifiering nu kommer att börja användas i även mer storskaliga system. Myndigheterna i Hong Kong (Källa: Biometric Technology Today, april 2002) har således beslutat om ett nationellt ID- kort i form av ett biometrisäkrat smart kort som ska ersätta de nuvarande plastlaminerade korten med foton. Korten ska lagra data om minst två fingermönster från kortinnehavaren och de första 1,2 miljoner korten skall börja släppas ut medio I en senare fas är planen att hela befolkningen på 6,8 miljoner invånare skall omfattas av de nya säkrare ID handlingarna. I kölvattnet av septemberattacken i USA har Visionics Corp. fått ytterligare order på fem flygplatssystem för biometrisäkrad incheckning med fingerteknik och har därmed kunnat räkna hem sammanlagt 44 flygplatser. Samtidigt ska mer än anställda på United Airlines identifieras genom fingerverifiering. Fingerprint Cards har under det senaste halvåret fått ett betydligt ökat underlag av företag som seriöst utvärderar Bolagets teknik. I produkthänseende spänner dessa över hela fältet från dörrsystem och närvarokontroll till högvolymprodukter som smarta kort och mobiltelefoner. I de senare fallen, då hela biometrisystemet skall integreras i produkten, har Bolaget med sina avancerade inbyggda system, utmärkta möjligheter och väldigt liten konkurrens. Kraven på robusthet, låg strömförbrukning, litenhet och mycket lågt pris reducerar antalet möjliga biometrileverantörer till ett minimum.

2 I den unika lösning Bolaget nu erbjuder tillverkare av mobilprodukter utgörs hela systemet av ett enda litet chip, där linjesensor och processor integreras för både avläsning och processering. Data om fingermönster liksom matchbeslut sker på SIM- kortet. Tillverkningskostnaden för detta biometrichip är ca 6 dollar redan i volymer om en miljon chip/år. I samarbete med en etablerad chiptillverkare erbjuder Bolaget marknaden även en en-chiplösning för smarta kort. Bolagets areasensor sammanfogas med ett underliggande processorchip som utför både biometri- och smartkortfunktionen. Innan sammanfogningen tunnas båda chipen ner och modulen blir endast 0,1 mm tjock. Fördelarna med denna lösning är flera. Säkerheten höjs, kraven på böjlighet och tjocklek enligt standarden ISO 7816 uppfylles samt att lösningen blir mycket billigare då tidigare tre processorer integreras till en för hela kortet. På årets CeBIT- mässa visade flera samarbetspartners prov på ny produktutveckling med Bolagets teknik. Entry Systems AB demonstrerade ett system för närvarokontroll, DESKO GmbH ett system för incheckning och boarding och Comex Electronics AB visade sitt system för försvarets datasäkerhet. Därutöver deltog även Biometric Associates Inc. med sitt självidentifierande smarta kort och AcciMetrix Inc. visade upp sitt för Uncle Mikes utvecklade biometrisäkrade vapenhölster. Nämnda hölsterapplikation har fått stor mediatäckning både i USA och Sverige. Skärpt lagstiftning är att vänta i bl. a. USA för att hårdare knyta vapnet till den legitime användaren och mot bakgrund av att det lär finnas 200 miljoner vapen i USA kan det bli en intressant produkt. I Sverige visades uppmärksammade inslag i nyhetsprogrammet Rapport liksom i de regionala nyhetsprogrammen. På vissa marknader kommer Bolaget att som komplement arbeta genom distributörer, vilka kommer att hålla egna lager av Bolagets komponenter. De kommer att vara så väl förtrogna med tekniken, att de kan bistå mindre och medelstora företag med att bygga applikationer och dessutom förse dem med komponenter vid produktion i rimliga volymer. Kunder som planerar för större volymer efter ett uppstartskede kommer att slussas över till Fingerprint Cards för att därigenom få de lägre komponentpriser som är en förutsättning för volymproduktion. Bolaget ligger långt framme i processen att kvalificera distributörer i såväl Asien som i USA. Väsentliga händelser på teknikområdet Designarbetet avseende processorchipet till Bolagets linjesensor slutfördes under kvartalet. De första prototyperna är planerade att lämna produktion och levereras under årets andra kvartal. Ett antal utvärderingsenheter har under tiden tagits fram baserade på en FPGA standardplattform med programmerbara chip för att simulera det specialdesignade väntade chipet. Ett fåtal kunder har därmed getts möjlighet att utvärdera Bolagets linjesensorkoncept. En studie har genomförts av olika sätt att applicera dels area- dels linjesensorn i skilda produkter och att finna formgivningar, som på ett naturligt sätt leder fingret i rätt position. Därigenom underlättas en bra avläsning av fingermönstret, vilket säkerställer systemets prestanda. För linjesensorn, där fingret stryks över sensorytan, är en stabil guidning av fingrets rörelse särskilt viktig. Formgivningar som uppfyller högt ställda funktionella, ergonomiska och estetiska krav har tagits fram. Nya ytbeläggningar har framtagits för bolagets sensorer. Fingerprint Cards sensorteknik möjliggör upp till 20 gånger tjockare skyddsskikt jämfört med konkurrerande sensorer. Omfattande tester har genomförts för utvärdering av optimala lösningar. Förutom slitstyrka, ställs bl. a. krav på elektrostatisk urladdning (ESD) och inte minst kostnadseffektiva produktionslösningar för appliceringen. Ett antal material med goda egenskaper har identifierats och testats. I några fall kan applicering direkt på wafer i fabrik genomföras, vilket sänker produktionskostnaderna. En wafer är en kiselplatta på vilken de enskilda chipen är oseparerade. I syfte att sänka kostnaden vid produktion av sensorer har olika material och monteringstekniker testats. Beroende på i vilka miljöer och på vilket sätt sensorsystemet kommer att användas, har moduler baserade på olika substrat framtagits. Testmetoder för att avgöra de enskilda chipens funktion på wafernivå har likaså utvecklats. Totalkostnaden i produktionen sänks genom effektiv bortsortering av oanvändbara chip före paketering. Därigenom kan även testade opaketerade chip levereras. Bolagets insatser inom industrialiseringsprocessen syftar till att förenkla för kunder och reducera kostnader i produktionsflödet. Fortsatta utvärderingar görs kontinuerligt av produktionstekniken med avseende på olika applikationsområden.

3 Omsättning och resultat Koncernens omsättning under första kvartalet uppgick till 0,3 Mkr (0,1). Koncernens resultat för första kvartalet uppgick till 7,9 Mkr (-9,8). Finansiell ställning Verksamheten är väsentligen finansierad genom nyemissioner åren 1998 och 2000 om sammanlagt 205 Mkr. Soliditeten i koncernen uppgick den 31 mars 2002 till 96,6 % (95,8) Koncernens disponibla likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar per den 31 mars 2002, uppgick till 109,5 Mkr (144,6). Andra kortfristiga fordringar uppgick till 5,5 Mkr (5,6). Rörelsekapitalet i koncernen uppgick den 31 mars till 112,0 Mkr (143,5). Bolagets två lika stora optionsprogram riktade till personalen, med lösenkurser på 192 respektive 67 kronor, för totalt aktier, kan maximalt leda till en utspädning om 9,4 % av kapitalet respektive 5,5 % av rösterna. Anläggningstillgångar, investeringar och avskrivningar Under det första kvartalet har investeringar i inventarier gjorts för 0,1 Mkr (0,1). Tidigare aktiverade utvecklingskostnader, 9,2 Mkr skrivs av med 15 % och patenträttigheter 6,9 Mkr skrivs planenligt av med 20 % per år, vilket är en ökning med 5 procentenheter för år 2002 och beräknas motsvara den bedömda ekonomiska livslängden. Inventarier skrivs av med 20 % per år. Personal Antalet anställda per den sista mars var 20 (16) varav kvinnor 5 (2) Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Redovisningsprincipen för rapporteringen har förändrats och från och med år 2002 genom tillämpning av funktionsindelad resultatredovisning. Jämförelseperioder har omräknats. Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång I mitten av april köpte Bewator AB en licens för användning av Bolagets teknik i sina dörrlås. Bewator, som under ett drygt år utvärderat tekniken och i samarbete med Fingerprint Cards byggt system för tester, har för avsikt att ta fram en produkt för lansering på marknaden. Bolaget som har en omsättning på mer än 500 Mkr är verksamt i mer än 40 länder. Ytterligare en licens såldes i april till Global Biometric Corp. i New York. Licensen är begränsad till Fingerprint Cards Löfbergpatent och ska användas för utveckling av smarta kort eller en enhet med samma funktion som ett smart kort men utan kortets formfaktor. Affärsstrategerna AB har genom pressmeddelande den 3 maj 2002 aviserat omstämpling av sitt innehav av A-aktier till B-aktier. Efter omstämpling äger de B-aktier motsvarande 12,3 % av aktiekapitalet och 8,6 % av rösterna enligt pressmeddelandet. Sony Corporation i Japan har köpt en icke-exklusiv licens till Fingerprint Cards Löfbergpatent som ger Sony rätt att i USA fortsätta marknadsföra och sälja sin FIU-710 "Puppy" Fingerprint Identification Unit, som är en produkt för inloggning på PC:s. Produkten innehåller hela systemet för fingerverifiering, sensor, processor och algoritm varför det täcks av Bolagets systempatent. Clere Electronics i England har köpt en icke-exklusiv licens och kommer att arbeta som Bolagets distributör i Storbritannien. Detta elektronikföretag, som är väl förtroget med Bolagets teknik, kommer att ge sina kunder teknisk support och förse dem med biometrikomponenter ur eget lager.

4 Kommande rapporteringstillfällen Delårsrapport för perioden januari- juni - 21 augusti 2002 Delårsrapport för perioden januari- september - 23 oktober 2002 Bokslutskommuniké 2002 februari 2003 Årsredovisning för 2003, april 2003 Göteborg den 28 maj 2002 Fingerprint Cards AB (publ) Styrelsen Delårsrapporten har översiktligt granskats av bolagets revisor. GRANSKNINGSRAPPORT Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR har utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt Börsens regler och årsredovisningslagarna. Göteborg den 28 maj 2002 Ernst & Young AB Jonas Cullberg Auktoriserad revisor För ytterligare information hänvisas till: VD Lennart Carlson eller Finanschef Bengt Alberts på telefon eller fax Fingerprint Cards AB, Box 2412, Göteborg.

5 RESULTATRÄKNINGAR, KONCERNEN jan-mars jan-mars jan-dec Rörelsens intäkter Nettomsättning 0,3 0,1 2,1 Rörelsens kostnader Administration -3,2-2,3-11,9 Utvecklingskostnader -3,5-8,0-26,6 Marknadskostnader -2,9-1,3-6,2 Rörelseresultat -9,3-11,5-42,6 Finansnetto 1,4 1,7 6,3 BALANSRÄKNINGAR, KONCERNEN mars mars dec Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 4,2 6,7 4,9 Materiella anläggningstillgångar 1,2 1,2 1,2 Summa anläggningstillgångar 5,4 7,9 6,1 Lager 1,2 0,0 0,0 Kortfristiga fordringar 5,5 5,6 5,4 Kortfristiga placeringar 106,2 144,1 116,3 Kassa och bank 3,3 0,5 2,9 Summa omsättningstillgångar 116,2 150,2 124,6 Summa tillgångar 121,6 158,1 130,7 Eget kapital och skulder Eget kapital 117,4 151,4 125,1 Kortfristiga skulder, ej räntebärande 4,2 6,7 5,6 Summa eget kapital och skulder 121,6 158,1 130,7 FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, KONCERNEN jan-mar jan-mar jan-dec Ingående eget kapital 125,1 161,2 161,2 Erhållna optionspremier 0,2 0,0 0,2 Utgående eget kapital 117,4 151,4 125,1 KASSAFLÖDESANALYSER, KONCERNEN jan-mar jan-mar jan-dec Avskrivningar 0,9 0,7 2,6 Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -1,4-1,2 0,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -8,4-10,3-33,6 Ökning av varulager -1,2 0,0 0,0 Minskning(+) ökning(-) av kortfristiga fordringar 1,2 0,4-0,8 Minskning(-) ökning(+)av kortfristiga skulder -1,4 0,4-0,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten -9,8-9,5-35,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,1-0,1-0,5 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,2 0,0 0,2 Förändring av likvida medel inkl kortfristiga placeringar -9,7-9,6-35,3 NYCKELTAL, KONCERNEN jan-mar jan-mar jan-dec Nettoresultat per aktie (kronor) -1,24-1,54-5,72 Nettoresultat per aktie efter full konvertering (kronor) -1,14-1,47-5,22 Eget kapital per aktie (kronor) 18,49 23,85 19,71 Eget kapital per aktie efter full konvertering (kronor) 28,08 31,44 29,19 Soliditet (%) 96,6 95,8 95,7 Antal aktier (tusental) Antal aktier efter full konvertering (tusental)

Nettoomsättningen för delårsperioden ökade med 17 procent till 12,5 Mkr (10,7). För det

Nettoomsättningen för delårsperioden ökade med 17 procent till 12,5 Mkr (10,7). För det Sida 1 av 11 PRESSMEDDELANDE Göteborg 5 augusti 2008 Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari juni 2008 För rapportperioden noteras: Nettoomsättningen för delårsperioden

Läs mer

Fingerprint Cards AB (publ), (556154-2381) Delårsrapport för perioden januari juni 2005

Fingerprint Cards AB (publ), (556154-2381) Delårsrapport för perioden januari juni 2005 PRESSMEDDELANDE Göteborg 17 augusti 2005 Fingerprint Cards AB (publ), (556154-2381) Delårsrapport för perioden januari juni 2005 För det första halvåret noteras i huvudsak följande: Rörelseintäkterna för

Läs mer

Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari september 2006

Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari september 2006 1 PRESSMEDDELANDE Göteborg 27 oktober 2006 Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari september 2006 Rörelseintäkterna för januari till september uppgick till 8,0

Läs mer

Nettoomsättningen för räkenskapsåret uppgick till 20,7 Mkr (11,1) och för fjärde kvartalet till

Nettoomsättningen för räkenskapsåret uppgick till 20,7 Mkr (11,1) och för fjärde kvartalet till Sida 1 av 10 PRESSMEDDELANDE Göteborg 29 februari 2008 Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2007 För räkenskapsåret noteras: Nettoomsättningen

Läs mer

Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics

Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké 2001 Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics Omsättning år 2001 uppgick till MSEK 14,1

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 Koncernens omsättning totalt minskade med 13 % till 86 (99) Mkr, men omsättningen under andra kvartalet ökade med 83 % till 42 (23) Mkr. Affärsområdet Anotos omsättning

Läs mer

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

Sida 1 av 14. Lund den 21 april 2010. Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 19,3 Mkr (12,2).

Sida 1 av 14. Lund den 21 april 2010. Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 19,3 Mkr (12,2). Sida 1 av 14 STARK TILLVÄXT I FÖRSTA KVARTALET Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Delårsrapport för perioden januari mars 2010 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2011

Delårsrapport januari-juni 2011 PRESSINFORMATION 275S Delårsrapport januari-juni 2011 Täby, 12 juli 2011 - Micronic Mydata AB (publ) är noterade på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, MICR. Informationen i denna rapport är sådan som Micronic

Läs mer

Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005

Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005 Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005 Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 29 (42) Mkr, affärsområdet Anotos omsättning visar en ökning med 21% till 24 (20) Mkr. Omsättningen för hela

Läs mer

Sida 1 av 15. Lund den 4 februari 2011 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR

Sida 1 av 15. Lund den 4 februari 2011 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR Sida 1 av 15 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2010 Koncernens

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 2 Bakgrund och inledande kommentarer Nexam Chemical Nexam utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2004

Bokslutskommuniké januari december 2004 Bokslutskommuniké januari december 2004 Koncernens omsättning minskade till 147 (192) Mkr, omsättningen under fjärde kvartalet minskade till 29 (41) Mkr. Affärsområdet Anotos omsättning har ökat till 95

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005. Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005. Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005 Pressmeddelande 26 april 2005 Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 170 (137) mkr. Resultat efter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2002. Micro Systemation AB Råsundavägen 1 Box 3053 169 03 Solna, Sweden Tel 08-739 02 70 Fax 08-730 01 70 www.msab.

ÅRSREDOVISNING 2002. Micro Systemation AB Råsundavägen 1 Box 3053 169 03 Solna, Sweden Tel 08-739 02 70 Fax 08-730 01 70 www.msab. ÅRSREDOVISNING 2002 Micro Systemation AB Råsundavägen 1 Box 3053 169 03 Solna, Sweden Tel 08-739 02 70 Fax 08-730 01 70 www.msab.com 1 201 1 Nytta och användbarhet För Micro Systemation har 2002 varit

Läs mer

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Bokslutskommuniké Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Helåret 2007 >> Fortsatt stark tillströmning av kunder >> Omsättningen uppgick till 3 666 (2 049) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -9 540 (-4

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni Omsättningen för januari-juni ökade med 3 procent till 128 (124) miljoner kronor. Rörelseresultatet för januari-juni minskade med 34 procent till 25 (38)

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2013

Delårsrapport januari-september 2013 Delårsrapport januari-september Om ej annat anges i denna delårsrapport, avses koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period. Zubsolv - framgångrikt lanserad i USA den 16 september

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

Kraftfull anpassning för framtiden

Kraftfull anpassning för framtiden Kraftfull anpassning för framtiden FINANSIELL UTVECKLING JANUARIMARS Försäljningen uppgick till 329,1 (427,3) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 8,6 (13,8) MSEK Rörelsemarginalen uppgick till 2,6% (3,2%)

Läs mer

C-RAD AB (publ), Bokslutskommuniké 2010

C-RAD AB (publ), Bokslutskommuniké 2010 C-RAD AB (publ), Bokslutskommuniké 2010 Väsentliga händelser under 2010 6 Sentinelsystem har beställts av Swedish Medical Center i Seattle USA IBA Dosimetry lade för 2010 en ramorder på 1400 diod detektorer

Läs mer

MOC ISO PIV ISO MOC ISO ISO ISO VPN ÅRSREDOVISNING 2014

MOC ISO PIV ISO MOC ISO ISO ISO VPN ÅRSREDOVISNING 2014 ISO MOC PIV 1 2 3 @ 1 2 3 ISO @ MOC @ 1 2 3 @ @ ISO ISO 1 2 3 1 2 3 1 2 3 @ ISO @ ID e 1 2 3 VPN ÅRSREDOVISNING 2014 2 CONVENIENT AND CONVENIENT AND SECURE SECURE IDENTITY IDENTITY AUTHENTICATION AUTHENTICATION

Läs mer

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Fingerprint Cards AB (publ)

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Detta Prospekt är upprättat i anledning av upptagande till handel av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm och innefattar inte något erbjudande att förvärva aktier. Prospekt med

Läs mer

Delårsrapport. Trådlös identifiering med fokus på transportlogistik, access/parkering och fabriksautomation

Delårsrapport. Trådlös identifiering med fokus på transportlogistik, access/parkering och fabriksautomation Trådlös identifiering med fokus på transportlogistik, access/parkering och fabriksautomation Delårsrapport 2011 01 01 till 2011 03 31 Scirocco AB (publ) 556547 6933 Definitioner Scirocco / Bolaget: Scirocco

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2001

Delårsrapport januari - juni 2001 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Delårsrapport januari - juni 2001 Delårsrapporten för perioden 1 januari 30 juni 2001 distribueras som en del av detta pressmeddelande. Koncernens omsättning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008. PolyPlank AB (publ)

Delårsrapport januari - mars 2008. PolyPlank AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2008 PolyPlank AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 3,4 MSEK (3,1). Resultatet efter avskrivningar uppgick till 0,3 MSEK (-1,8). Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2012

Bokslutskommuniké för 2012 Bokslutskommuniké för 2012 Omsättningen för 2012 uppgick till 16 632 KSEK (f å 11 639 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 163 KSEK (f å - 480 KSEK) Nettoresultatet uppgick till - 881

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837)

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837) ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 5566752837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING We have chosen Xavitech pumps because of the reliability, repeatability, quality, outstanding customer service and

Läs mer