Fingerprint Cards AB (publ), org nr Delårsrapport för perioden januari september 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari september 2006"

Transkript

1 1 PRESSMEDDELANDE Göteborg 27 oktober 2006 Fingerprint Cards AB (publ), org nr Delårsrapport för perioden januari september 2006 Rörelseintäkterna för januari till september uppgick till 8,0 Mkr (1,9) Finansnettot uppgick till 0,1 Mkr (0,4) Resultatet för januari till september uppgick till 13,2 Mkr (-13,1) Likvida medel per 30 september uppgick till 14,7 Mkr (22,1) Resultat per aktie uppgick till 1,41 (-2,06) Order från Sydkorea på 1 Mkr för passersystem Order på 7,3 Mkr för bank- och fordonssäkerhet i Kina Order på 3,1 Mkr från Sydkorea för passersystem Order på 9 Mkr från Japan för IT-säkerhet Licensavtal tecknat med ny distributör för USA Händelser efter rapportperiodens utgång: Företrädesemission om 70,1 Mkr för fortsatt tillväxt För ytterligare information kontaktas: Lennart Carlson, VD Fingerprint Cards AB , Fingerprint Cards AB, Box 2412, Göteborg Fingerprint Cards, noterat på Stockholmsbörsens, den nordiska listan (FING B), och med huvudkontor i Göteborg, har utvecklat elektroniska system, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster, fastställer den personliga identiteten. Systemen utgörs av mikrochips med algoritmer, som utan hjälp av extern processorkraft, läser av, lagrar och jämför fingermönster. Bolaget har utvecklat två typer av kapacitiva sensorer för avläsning av fingermönster, dels en extremt liten linjesensor och dels en s.k. areasensor. Till varje sensor har också såväl processorer som algoritmer utvecklats. Genom sin litenhet, låga strömförbrukning och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnad, kan tekniken implementeras i mycket små volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga.

2 2 Marknaden Under 2006 har marknaden för biometrisk teknik utvecklats på ett sätt som överträffar förväntningarna. Allt fler människor kommer nu i kontakt med biometriska tekniker varvid en mer grundläggande förståelse för hur tekniken skyddar mot identitetsstöld etableras. De omfattande nationella och internationella ID-programmen med biometriska lösningar spelar en viktig roll för marknadens utveckling och ger spridningseffekter till sektorer i den privata sektorn. Användningen av biometri i passersystem, bärbara datorer och datatillbehör för inloggning ökar till exempel mycket snabbt och särskilt fingertekniken sprider sig inom dessa marknadssegment. Nationella projekt Nationellt drivna projekt tar sin tid innan de mognar men de fortsätter att bli allt fler. Ett mycket starkt stöd för omställningen till biometrisk identifiering kom i oktober med acceptanses från ett stort antal länder, varav merparten av EU-länderna, att uppfylla kraven i det s.k. US Visa Waiver Scheme. Det innebär att dessa länder kommer att förse sina medborgare med biometriska e-pass, vilket i sin tur kommer att ha en starkt positiv effekt på beslut som förväntas avseende flera andra större biometriprojekt. Bland de europeiska länder, som har bundit sig för att använda fingerteknik i de nya EU-passen från mitten av 2009 och även valt denna teknik för sina nationella ID-kort, återfinns Storbritannien, Spanien, Frankrike och Italien. Tidiga framgångar med fingertekniken inom den privata sektorn underlättade för EU när beslut togs under året att genomföra det europeiska VIS- programmet ( Visa Identification System ) innebärande att upp till 20 miljoner människors fingermönster kommer att läsas av per år med början Införandet av detta system kommer att sammanfalla med introduktionen av ett nytt EU-medborgarkort. Beslut om nya nationella projekt har även tagits i Mellan Östern, Afrika och Asien. Projekt har startats i länder som Qatar, Marocko, Förenade Arabemiraten, Thailand och Ghana syftande till att integrera fingerteknik i identifieringssystem. Applikationer i den offentliga sektorn Vid sidan av de större nationella programmen drivs ett antal mer begränsade projekt baserade på biometriska tekniker. Biometrisk inpassering på flygplatser för kunder som reser frekvent stiger i popularitet i USA, Kanada och en del andra länder. I Storbritannien introduceras irisigenkänning för identifiering av immigranter på flygplatser. I USA har TSA ( Transport Security Administration ) testat en kombination av RF-kort (kontaktlösa kort) och fingerteknik för anställda på flygplatser som en del i ett större projekt för passerkontroll på flygplatsen Dulles i Washington. Men även utanför transportsektorn avser nordamerikanska myndigheter ta biometrin till hjälp. Inför folkräkningen 2010 kommer upp till små handhållna datorer, PDAs, att förses med sensorer för avläsning av fingermönster i samband med insamlingen av data. Tillträdessystem De flesta större leverantörer av tillträdessystem har nu minst ett biometriskt alternativ i produktutbudet. I många fall är det fortfarande fråga om produkter som köpts in från andra utvecklare men säljs under eget varumärke men efterhand som insikten om biometrins värdehöjande effekt blir mer uppenbar väljer alltfler aktörer att köpa in biometrin och utveckla egna produkter. I framförallt Asien har tillverkare varit tidiga med biometri i sina produkter för passersystem och lyckats väl på sina hemmamarknader. Indien, med sina många företag med stora arbetsstyrkor, har blivit en intressant marknad för biometriska passersystem och system för närvarokontroll. IT-säkerhet Biometrin har nu under ett antal år stegvis vunnit inträde i segmentet för IT-produkter och det har främst skett med hjälp av den fingerteknik som är baserad på de mindre linjesensorerna. Även om sensorförsedda datatillbehör, som mus och tangentbord, fortfarande säljer är det i första hand i laptopsektorn som fingertekniken slagit igenom. Av den totala försäljningen av laptops under 2006 beräknas var tionde apparat vara försedd med en fingersensor. De flesta av dessa bärbara datorer innehåller redan den mjukvara som behövs för användning av fingertekniken som en bekväm och säker ersättning för passerord ofta förstärkt med en ytterligare säkerhetsfunktion i datorns BIOS (operativsystem för uppstart). Det finns även exempel på hur fingertekniken används för kryptering av datafiler som ett sätt att skydda data. Laptops, med fingerteknik som standard, levereras i alla prisskikt ända ner till 500 Euro. Vissa ledande märkesleverantörer erbjuder laptops med en integrerad högsäkerhetslösning på en s.k. Trusted Computing Platform, en hårdvara som är helt skild från

3 3 datorns minne, processor och operativsystem. Med detta system genomförs ett antal säkerhetstester av PCn inklusive biometrisk användaridentifiering innan något som helst arbete kan utföras eller någon transaktion genomföras. I förlängningen av en vidare användning av dessa högsäkerhetslösningar är det inte uteslutet med en koppling mellan biometrisk användaridentifiering och applikationer med digitala behörigheter. På marknaden finns nu även ett brett utbud av biometriska USB-, eller s.k. minnesnycklar för bl.a. lagring och transport av data som behöver skyddas. Mångsidigheten hos dessa små produkter är bara i början av deras historia och redan nu finns exempel på hur de även används som portabla autenticeringssystem. Avancemang in i banksektorn Banksektorn har varit sen i att introducera biometrisk identifiering men under årets andra kvartal rapporterades från Japan om de tre största bankernas planer på att installera biometriska bankomater där fingertekniken används. Hittills har fler än 2000 av planerade automater tagits i bruk och planen omfattar totalt ca automater. Anledningen till att man inför biometrisk identifiering av kortanvändarna är bankernas stigande kostnader för kortmissbruk. Men även internt inom bankerna har biometri börjat användas. Motivet är att säkerställa identiteten på den person som genomför större transaktioner inom eller mellan banker. Efter ett flertal uppmärksammade bedrägerier av egen personal har större banker i bland annat Kina börjat införa fingerverifiering för att öka säkerheten. Bolagets försäljning Försäljningen under perioden januari till september har utvecklats starkt och omsättningen uppgick till 8 Mkr jämfört med 1,9 Mkr under motsvarande period föregående år. Det är i huvudsak Bolagets distributörer i Asien som genererar ordrar och tekniken som levereras går delvis till distributörernas egenutvecklade biometriprodukter men främst till kunder i respektive distributörs region. Kategorierna av slutprodukter, i vilka fingertekniken används, uppvisar en god bredd liksom antalet applikationer inom respektive produktområde. Genom det nätverk av distributörer, som byggts upp under en sexårsperiod, har Bolaget nu en god närvaro på viktiga marknader som Sydkorea, Taiwan, Kina, Singapore med omnejd samt Japan som tillkom förra året. Samtliga distributörer representerar Fingerprint Cards på en icke-exklusiv basis. Under året tillkom en stark distributör i USA, som genom ett dussin strategiskt lokaliserade regionkontor är väletablerad på denna kontinent. Bolagets ambition är att etablera närvaro även i Kanada liksom i några länder i Sydamerika samt i Indien. Den efterfrågan som Bolaget upplevt under rapportperioden har överstigit och överstiger fortfarande leveranskapaciteten. Flaskhalsen sitter inte i själva kiselproduktionen utan i efterarbetet avseende sensorkomponenten, s.k. paketering, vilken innefattar uppmontering på små kretskort med bondning, beläggning av kiselytan med ett skyddsskikt, montering av ram och anslutning. Arbetet med att under bibehållen kvalitetssäkring få upp produktionsvolymen hos underleverantörerna har pågått under hela året. Substantiella resultat av detta arbete har börjat visa sig under senare delen av tredje kvartalet och produktionsvolymen stiger nu starkt för varje månad. Vid årsskiftet skall produktionen ligga på en nivå som skall kunna täcka planerade volymer för nästa år. Samtidigt har arbete påbörjats för att ta fram en ny och mer kostnadseffektiv paketeringslösning som under loppet av nästa år successivt kommer att ersätta nuvarande lösning. Denna åtgärd beskrives närmare under avsnittet Bakgrund och motiv till nyemissionen samt under avsnittet Teknisk utveckling. Väsentliga händelser januari - juni Bolagets distributör i Sydkorea, Camos Tech Co., lade under perioden två ordrar värda 4,1 Mkr på kompletta identifieringssystem avsedda att användas i passersystem för hotell, kontor och banker. Produkten är utvecklad av och marknadsföres av Camos Tech. Hardware & Software Technologies Co., Bolagets distributör i Taiwan och Kina, kompletterade en tidigare beställning med en ny order värd 7,3 Mkr. Leveranserna avser ett IT-säkerhetssystem för banker i Kina jämte en fordonsapplikation även den i Kina.

4 4 Väsentliga händelser juli - september Bolagets distributör i Japan, Secure Design, beställde kompletta system med sensor, algoritm och processor ASIC för 9 Mkr för användning i sin egen IT-produkt ITube, som är en USB-minnesnyckel med flera applikationsutföranden utöver basfunktionen säker lagring och transport av data. Licensavtal avseende återförsäljning av Bolagets teknik i USA tecknades med Component Distributors Inc. (CDI). CDI har en historik av mer än 30 år som distributör av elektronikkomponenter och täcker USA-marknaden genom ett dussin strategiskt lokaliserade regionkontor. Bolagets samlade ordervärde per den 30 september och där leverans skall ske under innevarande år uppgick till 16 Mkr. Bakgrund och motiv till nyemissionen Styrelsen beslutade den 4 oktober att, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 maj 2006, genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Aktiekapitalet kommer att ökas med kr genom att nya B-aktier ges ut. För varje tiotal gamla aktier kan tre nya aktier tecknas till emissionskursen 25 kr per aktie innebärande att emissionen totalt omfattar 70,1 Mkr före emissionskostnader. Nyemissionen är garanterad genom att 44% av befintliga aktieägare förbundit sig att teckna nya aktier jämte att ett garantikonsortium garanterar att resterande 56% av emissionen kommer att tecknas (se pressmeddelande av den 4 oktober). Bolaget upplever en stark efterfrågeökning från marknaden och planerar för en betydligt högre affärsvolym inför kommande år. Volymökningen i sig ställer krav på utökat rörelsekapital för vilket huvuddelen av nyemissionen kommer att användas. Utöver det kommer en del av emissionen att användas för att främst rationalisera produktionen hos underleverantörer av den viktiga sensorkomponenten hos underleverantörer. Bolagets målsättning är att under nästa år uppnå en bruttomarginal i försäljningen om minst 35% vilket skall ske genom följande åtgärder: En ny processor ASIC utvecklas. Det nya chipet är mindre, mer kraftfullt och samtidigt mer strömsnålt än det nuvarande. Tillverkningskostnaden kommer att vara 80% lägre jämfört med nuvarande chip. Arbetet påbörjades i december 2005 och leveranser till kunder beräknas påbörjas under andra kvartalet En investering om ca 5 Mkr i verktyg och utrustning för paketering av sensorchipet kommer att genomföras. Med den nya paketeringslösningen kommer kostnaden för paketering av chipet, som utgör 50% av hela produktionskostnaden för komponenten, att kunna sänkas med ca 65% och ledtiden kommer att gå från 8 till 4 veckor. Förberedelser för denna åtgärd har påbörjats och leveranser till kunder beräknas kunna påbörjas under kvartal två I takt med att de nya komponenterna kan börja levereras kommer de äldre att successivt fasas ut varvid Bolagets försäljningsmarginaler förbättras. Finansiella mål Försäljning Efterfrågan på Fingerprint Cards produkter har under hela 2006 överstigit Bolagets leveranskapacitet. Utöver de insatser som genomförts under innevarande år för att höja produktionstakten kommer Bolaget att investera i ny produktionsutrustning för att undanröja flaskhalsar i produktionen. För 2007 förutser Fingerprint Cards en fortsatt kraftig ökning av omsättningen. Mot bakgrund av att biometrimarknaden ännu befinner sig i ett tidigt skede är den framtida tillväxten svårbedömd varför Styrelsen valt att inte formulera något långsiktigt tillväxtmål. Rörelseresultat Styrelsens mål är att Fingerprint Cards inom 24 månader skall uppvisa ett positivt rörelseresultat beräknat på årsbasis. Detta förutsätter dock att den positiva efterfrågesituation som Bolaget erfar kommer att kvarstå samt att planerade åtgärder för att öka produktionsvolymen får önskad effekt.

5 5 Finansiering Den tillväxt Styrelsen förutser för de kommande åren skall finansieras med eget kapital. Styrelsens bedömning är att den nyemission som nu genomförs åtminstone skall täcka kapitalbehovet för de kommande två åren. Utdelningspolitik Bolagets kassaflöde under de kommande åren skall användas för att finansiera fortsatt expansion och Styrelsen förutser därför inte någon utdelning för de närmaste åren. Teknikutveckling Arbete har under hela året pågått med framtagandet av ett nytt processorchip, som skall ersätta nuvarande ASIC. Projektet fortskrider planenligt och målsättningen är att kunna börja leverera till marknaden under andra kvartalet Genom att utnyttja en mer avancerad produktionsprocess minskas kiselytan med 75% samtidigt som tillverkningskostnaden per chip minskas med 80%. Chipet blir dessutom både snabbare, mer kraftfullt och mer strömsnålt. En stor del av resurserna har även använts för att få upp produktionsvolymen hos underleverantörer avseende paketeringen av sensorchipet. Chipet monteras upp på ett litet kretskort jämte ett antal nödvändiga mycket små så kallade passiva komponenter samt att bondning utföres. Därefter appliceras det skyddande ytskiktet på sensorytan varefter slutmontering sker med fixering av anslutning, montering av ram och sluttest av sensorkomponenten. Denna upprampning av produktionen har varit tidsödande men har mot slutet av tredje kvartalet börjat ge substantiella resultat i form av nu successivt starkt stigande månadsvolymer. Ett mått på detta är att produktionen i december 2006 kommer att överstiga motsvarande produktion i början av 2006 med en faktor tolv. En ny paketeringslösning, som bygger på en av Bolaget framtagen mer produktionsvänlig ytbeläggning av chipet, kommer att avsevärt förenkla produktionsprocessen i paketeringen och samtidigt halvera genomloppstiden. Den produktionsutrustning med verktyg för både area- och linjesensorn, som Bolaget avser investera i kommer dessutom att sänka paketeringskostnaden radikalt. Arbetet med att ta fram nämnda verktyg har påbörjats och produktion är planerad till andra kvartalet Omsättning och resultat Koncernens omsättning för perioden januari till september uppgick till 8,0 Mkr (1,9). Koncernens resultat för perioden januari till juni var 13,2 Mkr (-13,1). Finansiell ställning Verksamheten är väsentligen finansierad genom nyemissioner åren 1998, 2000 och 2005 om sammanlagt 227 Mkr. Soliditeten i koncernen uppgick den 30 september 2006 till 91,4 % (94,9). Koncernens disponibla likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar per den 30 september 2006, uppgick till 14,7 Mkr (22,1). Andra kortfristiga fordringar uppgick till 7,8 Mkr (0,8). Rörelsekapitalet i koncernen uppgick den 30 september till 31 Mkr (25,4). Anläggningstillgångar, investeringar och avskrivningar Under årets första nio månader har investeringar i inventarier uppgått till 0,1 Mkr (0). Under perioden har utvecklingskostnader aktiverats med 2,0 Mkr (0). Aktiverade utvecklingskostnader skrivs av med 15 %. Inventarier skrivs av med 20 % per år. Personal Antalet anställda per den sista juni var 11 (11), varav inga (inga) var kvinnor.

6 6 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Interim Financial Reporting. Fingerprint Cards koncernredovisning baseras på International Financial Reporting Standards, IFRS. För ytterligare information se not 1 i bolagets årsredovisning för Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Styrelsen beslutade den 4 oktober att, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 maj 2006, genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (se vidare under avsnittet Bakgrund och motiv till nyemissionen ). Kommande rapporteringstillfällen Bokslutskommuniké 2006, 20 februari 2007 Årsredovisning för 2006, april 2007 Göteborg den 27 oktober 2006 Fingerprint Cards AB (publ) Styrelsen GRANSKNINGSRAPPORT Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Fingerprint Cards AB (publ), org nr för perioden Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Göteborg den 27 oktober 2006 KPMG Bohlins AB Jan Malm Auktoriserad revisor

7 7

Fingerprint Cards AB (publ), (556154-2381) Delårsrapport för perioden januari juni 2005

Fingerprint Cards AB (publ), (556154-2381) Delårsrapport för perioden januari juni 2005 PRESSMEDDELANDE Göteborg 17 augusti 2005 Fingerprint Cards AB (publ), (556154-2381) Delårsrapport för perioden januari juni 2005 För det första halvåret noteras i huvudsak följande: Rörelseintäkterna för

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INNEHÅLL Precise Biometrics i korthet 1 Inbjudan till teckning av aktier 4 Bakgrund och motiv 5 VD har ordet 6 Villkor och anvisningar 8

Läs mer

Beyond keys and pins Årsredovisning 2012

Beyond keys and pins Årsredovisning 2012 Beyond keys and pins Årsredovisning 2012 Innehåll FPC PÅ 30 sekunder Pole Position Året i korthet VD har ordet Affärsidé, mål och strategier Marknaden Verksamhet Affärsmodell Medarbetare Aktien Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sida 1 av 15. Lund den 4 februari 2011 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR

Sida 1 av 15. Lund den 4 februari 2011 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR Sida 1 av 15 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2010 Koncernens

Läs mer

MOC ISO PIV ISO MOC ISO ISO ISO VPN ÅRSREDOVISNING 2014

MOC ISO PIV ISO MOC ISO ISO ISO VPN ÅRSREDOVISNING 2014 ISO MOC PIV 1 2 3 @ 1 2 3 ISO @ MOC @ 1 2 3 @ @ ISO ISO 1 2 3 1 2 3 1 2 3 @ ISO @ ID e 1 2 3 VPN ÅRSREDOVISNING 2014 2 CONVENIENT AND CONVENIENT AND SECURE SECURE IDENTITY IDENTITY AUTHENTICATION AUTHENTICATION

Läs mer

Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2012 i sammandrag 2 Ordförande har ordet 4 Affärsområden 5 Transaktionsväxel Distribution

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Fingerprint Cards AB (publ)

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Detta Prospekt är upprättat i anledning av upptagande till handel av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm och innefattar inte något erbjudande att förvärva aktier. Prospekt med

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011

NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011 NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT Sida 1 STARKT KVARTAL DRIVET AV ORGANISK TILLVÄXT TREDJE KVARTALET 2011 Intäkterna för tredje kvartalet

Läs mer

BEYOND KEYS AND PINS Årsredovisning 2014

BEYOND KEYS AND PINS Årsredovisning 2014 BEYOND KEYS AND PINS Årsredovisning 2014 FPC PÅ 30 SEKUNDER Fingerprint Cards AB, FPC, är ett högteknologiskt börsnoterat företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför fingeravtryckssensorer med mjukvara

Läs mer

Handelsbanken Investment Banking. Noteringsprospekt för Precise Biometrics AB (publ)

Handelsbanken Investment Banking. Noteringsprospekt för Precise Biometrics AB (publ) Handelsbanken Investment Banking Noteringsprospekt för Precise Biometrics AB (publ) Innehåll Precise Biometrics i sammandrag..............3 Bakgrund och motiv........................5 VD har ordet.............................6

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

VÅRT BÄSTA ÅR ÄR BARA BÖRJAN

VÅRT BÄSTA ÅR ÄR BARA BÖRJAN Årsredovisning 2009 VD:N HAR ORDET VÅRT BÄSTA ÅR ÄR BARA BÖRJAN Under 2009 befäste vi vår position som världsledande inom Match-on-Card-teknologi. Vi hade rekordhög omsättning, förbättrad marginal och

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik Investment AB Kinnevik Skeppsbron 18 P.O. Box 2094 SE-103 13 Stockholm Sweden www.kinnevik.se (Publ) Reg no 556047-9742 Phone +46 8 562 000 00 Fax +46 8 20 37 74 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI-30 SEPTEMBER Viktiga

Läs mer

Avanza Delårsrapport januari september 2014

Avanza Delårsrapport januari september 2014 Avanza Delårsrapport januari september Nettoinflödet uppgick till 14 100 (8 410) MSEK, motsvarande 13 (10) procent av totalt sparkapital vid årets början Antal kunder ökade med 12 (8) procent till 355

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 maj 31 oktober 2008 KORT OM PERIODEN maj - oktober 2008 Koncernens nettoomsättning uppgick till 59 785 tkr (21 506 tkr) 1 Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2011

Delårsrapport januari-september 2011 Delårsrapport januariseptember Fortsatt resultatförbättring och positivt kassaflöde FINANSIELL UTVECKLING JANUARISEPTEMBER Försäljningen ökade med 8% till 911,2 (843,9) MSEK. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

MED KUNDDRIVEN TEKNIKUTVECKLING TAR VI

MED KUNDDRIVEN TEKNIKUTVECKLING TAR VI BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Precise Biometrics AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 16 april 2002, kl 16.00 på Myntkabinettet, Slottsbacken 6 i Stockholm. Rätt till deltagande i stämman

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2012

Delårsrapport januari-september 2012 AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Delårsrapport januari-september Händelser under delårsperioden januari-september Omsättningen ökade med 45% för perioden januari till september jämfört

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission Inbjudan till teckning av aktier nyemission Maj 2013 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Nio (9) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier Emissionskurs: 0,93 kr per aktie. Courtage utgår

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni April-juni Omsättning 110 (68) miljoner kronor Rörelseresultat 20 (1) miljoner kronor Rörelsemarginal 18,3 (1,5) procent Resultat efter skatt 15 (1) miljoner

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer

BEYOND KEYS AND PINS Årsredovisning 2013

BEYOND KEYS AND PINS Årsredovisning 2013 BEYOND KEYS AND PINS Årsredovisning 2013 0 FPC ÅRSREDOVISNING 2013 FPC PÅ 30 SEKUNDER Fingerprint Cards AB, FPC, är ett börsnoterat högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför fingeravtryckssensorer

Läs mer

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010 Prospekt avseende nyemission maj 2010 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under finansinspektionens tillsyn.

Läs mer

Delårsrapport januari september 2006

Delårsrapport januari september 2006 Delårsrapport januari september 2006 Fortsatt resultattillväxt Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat ökade för tredje kvartalet med 45 procent till 16 MSEK (11). Motsvarande resultat för de första

Läs mer

ÅRSREDOVISNING VERISEC AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2014

ÅRSREDOVISNING VERISEC AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2014 ÅRSREDOVISNING VERISEC AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2014 INNEHÅLL VERISEC PÅ 5 MINUTER 3 ÅRET I KORTHET 5 VD HAR ORDET 6 MARKNAD & STRATEGI 8 AKTIEN 12 STYRELSE 14 LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE & REVISORER 16

Läs mer