Nettoomsättningen för räkenskapsåret uppgick till 20,7 Mkr (11,1) och för fjärde kvartalet till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nettoomsättningen för räkenskapsåret uppgick till 20,7 Mkr (11,1) och för fjärde kvartalet till"

Transkript

1 Sida 1 av 10 PRESSMEDDELANDE Göteborg 29 februari 2008 Fingerprint Cards AB (publ), org.nr Bokslutskommuniké för perioden januari december 2007 För räkenskapsåret noteras: Nettoomsättningen för räkenskapsåret uppgick till 20,7 Mkr (11,1) och för fjärde kvartalet till 2,2 Mkr (3,1). Finansnettot blev 1,3 Mkr (0,3). Resultatet före skatt för räkenskapsåret uppgick till 34,2 Mkr (- 19,7) och för fjärde kvartalet till - 12,8 Mkr (-6,5). De negativa resultaten inkluderar nedskrivningar av lagret med totalt 10,4 Mkr. Likvida medel vid räkenskapsårets slut var 33,8 Mkr. Resultat per aktie uppgick till -2,82 Kr (- 2,07). Order från Kina på sammanlagt 43 Mkr. Bolagets linjesensormetodpatent beviljat i USA. Ordervärdet per den 31 december 2007 var 24,7 Mkr. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång: Bolagets linjesensorteknik valdes för nytt biometrisäkrat betalkort. För ytterligare information kontaktas: Lennart Carlson, VD Fingerprint Cards AB , Fingerprint Cards AB, Box 2412, Göteborg Fingerprint Cards, noterat på Stockholmsbörsens Nordiska lista (FING B) och med huvudkontor i Göteborg, har utvecklat elektroniska system, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster, fastställer den personliga identiteten. Systemen utgörs av mikrochips med algoritmer, som utan hjälp av extern processorkraft, läser av, lagrar och jämför fingermönster. Bolaget har utvecklat två typer av kapacitiva sensorer för avläsning av fingermönster, dels en extremt liten linjesensor och dels en s.k. areasensor. Till varje sensor har också såväl processorer som algoritmer utvecklats. Genom sin litenhet, låga strömförbrukning och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnad, kan tekniken implementeras i mycket små volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga.

2 Sida 2 av 10 Marknadsutvecklingen Det gångna året kännetecknades av en positiv utveckling i flera olika marknadssektorer. Optimismen i marknaden var generell och sträckte sig från de som levererar storskaliga integrerade system för nationella ID-kort till de, som i likhet med Fingerprint Cards, utvecklar kärntekniken och nu ser ett allt bredare intresse för sina produkter. Trenden mot en konsolidering av både teknikutvecklare och leverantörer av helhetslösningar fortsatte och kunderna fortsatte uttrycka höga förväntningar liksom hårda krav i sina val av biometriteknik. En dynamisk kraft i marknaden för biometrin representeras av intäkterna som kommer från stora nationella projekt, som de för elektroniska pass och nationella ID-kort och intäktsströmmarna går här till biometriföretag som levererar mjuk- och hårdvara för dessa system respektive till de som står för systemintegration. En annan dynamik är tydlig på andra marknader, som fysisk access, logisk access eller kontroll för inloggning på datanätverk och för datasäkerhet samt fristående enheter som USB-nycklar och säkerhetsskåp för värdesaker. Dessa marknader har visat stadig tillväxt baserat på det mervärde dessa produkter levererar och även om de inte representerar lika stora finansiella värden som nationella ID-projekt har de den växande fördelen av att leverera tekniken till miljontals slutanvändare och till ett överkomligt pris. Flera av dessa slutanvändare kan nu ha både en och flera biometriförsedda produkter i sin ägo efterhand som tekniken gjort sitt intrång i laptops för säker inloggning, i USB-nycklar för skydd av känslig information, i mobiltelefoner och i säkerhetsskåp för hemmabruk. Det gångna året underströk både den växande tillgängligheten och användbarheten av kostnadseffektiva biometriska tekniklösningar. Marknadstillväxten för elektronikprodukter ser ut att bli fortsatt stark och där biometri används för skydd av tillgångar, data, transaktioner eller för att ge tillträde, ses en trend mot mer integrerade lösningar. Fingertekniken fortsatte under året att vara den dominerande biometriska tekniken i kraft av bra prestanda, värde för pengarna, lätt att integrera i produkterna och överkomligt pris. Diversifieringsmöjligheterna för biometrin styrs av de tekniska framsteg som görs. Detta var tydligt när Fingerprint Cards valdes som leverantör av ett inbyggt system för ett betalkort som utvecklas av CardLab ApS. Ett sådant fullt fungerande system, inbyggt i ett betalkort som uppfyller ISO standard och får sin ström från i kortet inbäddade batterier var tills nyligen en omöjlighet men har nu blivit möjligt tack vare egenskaperna i den sensor och processorteknik som utvecklats av Fingerprint Cards. Korten förväntas ha en livstid som motsvarar de bankkort som idag används. Under året fortsatte de ledande teknikföretagen att leverera produkter till volymmarknaden, som kännetecknades av kundstyrda krav på förbättringar. Till övervägande del avsåg detta krav från produktutvecklare på leverans av teknik till allt lägre kostnad. Detta är en naturlig del av marknadsdynamiken i denna sektor till skillnad från den offentliga sektorn och biometri för identifieringssystem där bra prestanda är mer väsentligt. Kontroll över teknikutvecklingen och inte minst kontroll över de immateriella rättigheterna fortsatte att spela en viktig roll för teknikens framtid i främst volymsegmenten. Otillräckligt patentskydd påverkar flera aktörers strategiska planering även om konsekvenserna inte kommer att kunna avläsas i en nära framtid. Försäljningen under året Försäljningen under det gångna året ökade med 88 % jämfört med året innan och uppgick till Mkr 20,7. Den övervägande delen av leveranserna utgjordes av Bolagets sensorkomponent av vilken st levererades jämfört med ca st året dessförinnan. Sensorförsäljningen svarade för ca 75 % av det totala försäljningsvärdet medan biometriska moduler och Bolagets äldre processor ASIC i huvudsak stod för resterande del. Försäljning sker i första hand genom distributörer/återförsäljare, som var och en bearbetar kunder i sina respektive regioner. Kunderna i detta sammanhang är företag som utvecklar slutprodukter i vilka Bolagets teknik integreras. Exempel på sådana slutprodukter är dörrlås, förvaringsboxar, kassaskåp, system för närvarokontroll, USB-nycklar och datatillbehör för säker inloggning på datorer och

3 Sida 3 av 10 nätverk. Bolaget har f.n. återförsäljare som täcker tolv länder och som geografiskt är spridda från Nordamerika över Europa och bort till Fjärran Östern. Försäljning sker även i viss utsträckning direkt till slutkund i länder där Bolaget saknar representant. Bolagets försäljningsmässigt största marknad är Kina där återförsäljaren Hardware & Software Technologies (HST) efter målmedvetet marknadsarbete byggt upp en stark position för Bolagets sensorteknik. HST, med huvudkontor i Taiwan och ett flertal regionkontor inne i Kina, har knutit till sig fyra av de fem största leverantörerna av IT-säkerhetsprodukter till de kinesiska bankerna innebärande att Bolagets sensorteknik nu används i mer än 75% av alla biometriska ITsäkerhetsprodukter som levereras till banksektorn i Kina. Till övervägande del är det produkter för biometrisk inloggning på bankernas datorer och nätverk för bankernas personal, en marknad med mycket stor potential. Övriga produkter i Kina återfinns främst i kategorin fysisk access, såsom dörrlås, förvarings- och kassaskåp. Under årets första kvartal erhöll Bolaget två order till ett sammanlagt värde av Mkr 43 för leverans till den kinesiska marknaden. Vid årets slut hade 40% av ordervolymen levererats och enligt plan skall återstående del levereras under första halvåret Leveranserna kan emellertid komma att sträcka sig längre än så i tiden. Resterande del av förra årets leveranser gick i huvudsak till kunder i Argentina, Japan, Italien, Frankrike och USA och produkterna utgjordes där av USB-nycklar, förvaringsboxar och säkerhetsskåp, system för närvarokontroll och Point of Sale-terminaler. Ordervärdet per den 31 december 2007 uppgick till Mkr 24,7. Bruttoresultatet Räkenskaperna visar på ett negativt bruttoresultat uppgående till Mkr 12,6. Av detta belopp utgör lagernedskrivningar Mkr 10,4 medan förlusten på sålda och levererade produkter svarar för Mkr 2,2. Den negativa försäljningsmarginalen på levererade produkter, Mkr 2,2, är ett resultat av att de två större order Bolaget tog under årets första kvartal accepterades medvetet till ett pris som understeg känd produktionskostnad. I takt med att Bolagets kostnadssänkande åtgärder i produktionen får effekt kommer marginalen för dessa två order att vändas till positiv och även det sammanlagda resultatet av leveranserna för dessa order ska bli positivt. Varulagret har skrivits ned med sammanlagt Mkr 10,4. Av detta värde utgör nedskrivningen av Bolagets äldre processor ASIC Mkr 4,3. Mer än hälften av det värdet är processorer som japanska Secure Design KK lagt order på men som de därefter ej fullföljt. Ytterligare Mkr 0,7 av nedskrivningen utgörs av den äldre processorn avsedd för Bolagets linjesensor. Då Bolaget nu sedan ett halvår är i marknaden med sin nya processor, kompatibel med båda typerna av sensor, har bedömningen gjorts att möjligheterna att kunna sälja lagret av de äldre komponenterna är såpass osäkra att lagret av försiktighetsskäl skrivs ned till noll. De återstående Mkr 5,4 av lagernedskrivningen avser till 40 % en nedskrivning av dels färdigproducerade sensorer och dels produkter i arbete. Därmed har lagret ej tagits upp till högre värde än det värde som inneliggande kundorder för senare leverans ger vid handen givet balansdagens dollarkurs. Resterande 60 % av nedskrivningen på Mkr 5,4 avser kostnader Bolaget tvingats ta för produktionsproblem hos den underleverantör som svarar för paketering av sensorn. Leveranser av sensorer med nuvarande paketeringslösning kommer att fortsätta under minst kommande halvår för inneliggande Kinaorder där priset är fixerat i dollar. Med de nedskrivningar av lagret som nu gjorts och förutsatt att dollarn inte förlorar än mer i värde, ska dessa leveranser kunna ske utan marginalförluster. Eftersom det lägre kiselpriset nu också börjar slå igenom på nyproduktionen bör även återstående produktion av den gamla paketeringslösningen kunna levereras utan nämnvärd marginalförlust med avseende på dessa Kinaorder. På all annan försäljning har Bolaget positiva marginaler, även på sensorkomponenten, men en stabil positiv marginal på sensorn är möjlig först när produktion och leveranser kan ske av den aviserade nya paketeringslösningen. Bolagets målsättning är fortsatt att nå minst 35 % marginal på komponenförsäljningen.

4 Sida 4 av 10 Bolagets affärssituation De framväxande biometriska teknikerna löser problemet att på ett säkert och användarvänligt sätt verifiera användarbehörighet och personlig identitet på ett betydligt bättre sätt än de gamla teknikerna med koder och foton och har därför fått mycket uppmärksamhet under de senaste fem sex åren. Detta gäller inte minst tekniken med fingerverifiering, som är den klart dominerande biometriska tekniken. Emellertid är det först under de senaste två till tre åren som noterbara volymleveranser av tekniken till marknaden har påbörjats och det vi nu ser är kraftigt stigande volymer i takt med att fingertekniken integreras i massproducerade slutprodukter och har gjort sitt intrång i en rad produkter och system med tillträdeskontroll. Fingerprint Cards har utvecklat hela system för fingertekniken; sensor, processor och algoritm för matchning av fingermönster. Den viktigaste komponenten är sensorn, som läser av fingermönstret, men det är också den mest komplicerade komponenten ur produktionssynpunkt. Först under loppet av 2006 började Bolaget se konkreta resultat av sitt försäljningsarbete och fick order från marknaden som visade på acceptans för tekniken och att en kundbas var på väg att byggas upp som skulle kunna generera substantiella och stigande volymer. Vid denna tidpunkt var Bolagets produktionskapacitet vad avser paketering av sensorn mycket begränsad och den konstruktion som producerades var en lågvolymlösning som innehöll många manuella moment i produktionen och därför blir förhållandevis dyr att producera. En kostnadseffektiv produktionslösning förutsätter stora volymer och produktion hos högt specialiserade underleverantörer, som är intresserade av samarbete först när uppdragsgivaren kan visa på att tillräckligt volymunderlag finns. Under slutet av 2006 genomfördes den nyemission som var nödvändig för att ge Bolaget det kapital, som skulle behövas inte bara för fortsatt drift utan även för att genomföra de projekt som var nödvändiga för att få till stånd en kostnadseffektiv produktion avsedd för höga volymer och till en styckkostnad som ger konkurrenskraft och acceptabel försäljningsmarginal. Under första kvartalet 2007 erhöll Bolaget order som var tillräckligt stora för att de rätta underleverantörerna kunde kontrakteras och arbetet med att ta fram en kostnadseffektiv paketeringslösning kunde intensifieras. Detta projekt har nu förts så långt att en första prototypproduktion genomfördes mot slutet av året och de första prototyperna av den nya lösningen har levererats till Bolaget. De levererade prototyperna genomgår nu omfattande tester och kvalificering av produkten kommer att pågå under första kvartalet Parallellt påbörjas en process för kvalificering och kvalitetssäkring av produktionen. Denna aktivitet kan komma att ta hela andra kvartalet i anspråk, således en eller två månader längre än vad som aviserades förra hösten, varefter volymproduktion nu är planerad att påbörjas omkring halvårsskiftet. Kostnaden för att paketera sensorn med den nya lösningen och produktionsmetoden kommer att vara 50% lägre jämfört med den gamla lösningen. Utöver det ovan beskrivna paketeringsprojektet slutfördes två andra viktiga projekt under året, vilka båda hade initierats under Vid halvårsskiftet var en ny processor ASIC klar, som ersätter Bolagets tidigare processor från Produktionskostnaden för den nya processorn är 80 % lägre jämfört med den äldre, den är betydligt mer strömsnål har utökad funktionalitet och är kompatibel med Bolagets både linje- och areasensor. Ytterligare ett projekt, som ett led i planen att halvera den totala produktionskostnaden för sensorn, slutfördes under året efter en åtta månaders projekttid. Produktionen av själva kislet för sensorn flyttades till en ny kiseltillverkare och de första leveranserna av detta kisel (själva sensorplattan) erhölls strax efter halvårsskiftet och gick i produktion för paketering under fjärde kvartalet. Den därmed lägre produktionskostnaden för färdiga sensorer kommer att positivt påverka försäljnigsmarginalen för de leveranser som påbörjas under första kvartalet Fingerprint Cards har en i grunden kvalitativt mycket god teknik som nu också nått marknadsacceptans och börjat generera volymorder. De omfattande projekt, som initierades under 2006 och pågick under året har syftat till att få till stånd en kostnadseffektiv produktion, som skall göra Bolagets teknik även prismässigt konkurrenskraftig och samtidigt generera sådana försäljningsmarginaler att Bolaget ska kunna bli lönsamt i närtid. Utöver detta har tekniken förnyats och nya

5 Sida 5 av 10 komponenter har utvecklats med bättre prestanda. Ett bra exempel utgör den nya processorn som medfört att Bolagets teknik valdes av CardLab för utvecklandet av ett nytt biometrisäkrat betalkort avsett för banksektorn. Det framgår av denna bokslutskommuniké att de vidtagna åtgärderna har tagit mycket tid och att de kostat mycket pengar. Emellertid har de varit ofrånkomliga och med två tunga projekt redan i hamn och där det tredje är planerat att vara genomfört runt halvårsskiftet ska Bolaget ha byggt en stark plattform för en kommande lönsam expansion. Den information Bolaget har från kundunderlaget indikerar en fortsatt stark volymutveckling för både 2008 och därefter. Det finansiella mål, som tidigare kommunicerats, att nå break-even på årsbasis under fjärde kvartalet 2008 kan bli svårt att uppnå. Påverkande faktorer är bl.a. den takt i vilken kostnadssänkningarna i produktionen slår igenom i försäljningen, i vilken takt försäljning och leveranser kommer att öka jämte dollarutvecklingen. Även om produktionen framöver nu i huvudsak kommer att betalas i samma dollarvaluta som försäljningen sker har ju Bolaget sina övriga driftskostnader i svenska kronor. Bolagets bedömning är att det finansiella målet, att nå break-even räknat på årsbasis, flyttas fram ett halvår. Teknikutveckling och produktion Resurserna på teknikavdelningen har under året ägnats åt att; dels väsentligt höja produktionsnivån för den redan existerande paketeringslösningen för Bolagets sensor och dels åt att utveckla nya lösningar som markant sänker produktionskostnaden för denna komponent. Därutöver har ett projekt slutförts i vilket en ny processor utvecklats och där produktion påbörjats. De order Bolaget tog under slutet av 2006 och början av 2007 innebar att produktions- och leveranskapaciteten räknat på månadsbasis omgående behövde höjas med en faktor tio. Flaskhalsen utgjordes av paketeringen av sensorn. Den produktlösning och den produktionskapacitet som fanns tillgänglig hos Bolagets underleverantör var inte på långt när dimensionerad eller ens avsedd för så stora volymer. Vid årets utgång var den planerade upprampningen av produktionen emellertid i hamn om än till priset av en hög kostnad. Kvalitetskraven på den färdiga produkten är höga och intrimningen av produktionen för att uppnå acceptabelt produktionsutfall var både komplicerad och mycket kostsam. Bolaget har tvingats bära merparten av dessa kostnader. Parallellt pågick ett projekt, initierat under 2006, som syftar till att ta fram en ny paketeringslösning för sensorn, en lösning avsedd för höga volymer och som kan produceras till en betydligt lägre kostnad. Det paketeringsföretag Bolaget driver detta projekt med är specialiserat på denna typ av lösningar och produktion och är störst på marknaden. Det pris för paketering per sensor, som avtalats för produktionen, innebär en halvering jämfört med nuvarande produktion. En första prototypproduktion gjordes vid årsskiftet med gott resultat och projektet fortsätter nu som planerat med tester, kvalificering av produkten, produktion av förserier och kvalitetssäkring av produktionen. Volymproduktion är planerad att påbörjas runt halvårsskiftet Under året avslutades två andra projekt, även de påbörjade under Kiselproduktionen flyttades till en ny producent med effekt att kiselkostnaden för sensorkomponenten halverats. Det lägre kiselpriset slår igenom på den paketeringsproduktion som skedde under årets sista kvartal. Därutöver avslutades på ett framgångsrikt sätt projektet med att ersätta Bolagets äldre processor med en ny ASIC som är kompatibel med både linje- och areasensorn. Strömförbrukningen har sänkts radikalt, funktionaliteten är utökad och samtidigt är tillverkningskostnaden sänkt med så mycket som 80 % jämfört med den äldre komponenten. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Bolagets system baserat på linjesensortekniken valdes i januari 2008 av CardLab för framtagandet av prototyper till ett nytt, biometrisäkrat betalkort av typen kort med magnetremsa avsett för

6 Sida 6 av 10 banksektorn. Kortet skall klara marknadens ISO standards, förses med egna lövtunna batterier inbakade i kortet liksom Fingerprint Cards sensor, processor ASIC och algoritm. Först efter att kortinnehavaren biometriskt verifierat sin identitet kan kortet användas för en transaktion. Eftersom kortet är ett traditionellt magnetkort, som kan läsas av på marknaden existerande kortläsare, och den biometriska avläsningen, lagringen och matchningen av fingermönster i sin helhet sker i kortet, krävs inga nyinvesteringar i den redan uppbyggda infrastrukturen för betalningssystemet. Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning för räkenskapsåret uppgick till 20,7 Mkr (11,1) och för fjärde kvartalet till 2,2 Mkr (3,1). Resultatet för räkenskapsåret uppgick till 34,2 Mkr (- 19,7) och för det fjärde kvartalet till 12,8 Mkr (- 6,5). Resultaten har påverkats negativt av nedskriving av lagret med sammanlagt 10,4 Mkr. Moderbolagets nettoomsättning för räkenskapsåret uppgick till 20,7 Mkr (11,1) och för fjärde kvartalet till 2,2 Mkr (3,1). Resultatet för delårsperioden uppgick till 34,2 Mkr (- 19,7) och för det fjärde kvartalet till 12,8 Mkr (- 6,5). Resultaten har påverkats negativt av nedskriving av lagret sammanlagt 10,4 Mkr. Finansiell ställning Det egna kapitalet i koncernen uppgick per den sista december 2007 till 67,1 Mkr (100,9). Soliditeten i koncernen uppgick den 31 december 2007 till 90,7 % (93,1). Koncernens disponibla likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar per den 31 december 2007 uppgick till 33,8 Mkr (71,1). Andra kortfristiga fordringar uppgick till 5,6 Mkr (6,7). Rörelsekapitalet i koncernen uppgick den 31 december till 50,4 Mkr (86,9). Moderbolagets disponibla likvida medel per den 31 december 2007, inklusive kortfristiga placeringar, uppgick till 33,7 Mkr (71). Anläggningstillgångar, investeringar och avskrivningar Under året har investeringar i inventarier uppgått till 0,2 Mkr (0,1) och utvecklingskostnader har aktiverats med 5,3 Mkr (2,2). Under fjärde kvartalet har investeringar i inventarier uppgått till 0 Mkr (0) och utvecklingskostnader har aktiverats med 1,1 Mkr (0,2). Aktiverade utvecklingskostnader skrivs av med 15 %. Inventarier skrivs av med 20 % per år. Personal Antalet anställda per den sista juni 2007 var 12 (11), varav inga (inga) var kvinnor. Bolagets optionsprogram På årsstämman 31 maj 2007 beslutades om emission av teckningsoptioner, varav optioner har tecknats av nuvarande anställda och resterande optioner har placerats i dotterbolaget Fingerprint Security System Databärare AB och reserverats för framtida nyanställningar. Personalkostnaden för optionerna i dotterbolaget redovisas först då de överlåtits till framtida anställda. Löptiden är 3,5 år och lösenkursen är 38 kr. Utspädningseffekten vid full teckning är 3,04 % av kapitalet och 2,49 % av antalet röster. Kostnaden för optionsprogrammet, fram till och med den 31 december, har belastat resultatet med totalt 0,4 Mkr. Motsvarande belopp har ökat det egna kapitalet. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

7 Utöver gängse affärsrisker kan följande riskområden sägas vara specifika för Bolaget och dess affärssituation. Personal Ett antal anställda besitter unik kunskap om Bolagets teknik och har lång erfarenhet av verksamheten. Förlust av en eller flera sådana nyckelpersoner skulle under en övergångstid störa verksamheten. Att ersätta högt kvalificerade medarbetare kan ta ansenlig tid och vara kostsamt. Sida 7 av 10 Förlust av större kunder En stor del av Bolagets försäljning går till den kinesiska marknaden där Bolaget har en etablerad återförsäljare som byggt upp en stark position för Bolagets teknik under en längre tid. Förlust av en så för marknads- och försäljningsarbetet väsentlig återförsäljare skulle kunna ge ett allvarligt avbräck i Bolagets verksamhet. Verksamhetsplanering Bolagets produktion av komponenter sker hos underleverantörer. Sådan produktion planeras och beställs med lång framförhållning och vad gäller kiselproduktion upp till ett halvår innan leverans sker. Bindande order med leveransplan från kunder fås normalt inte med samma framförhållning. Prognosmissar avseende försäljning och leveranser till kunder kan leda till för stor lageruppbyggnad och därmed följande ansträngd likviditet för Bolaget. Väsentliga utvecklingsprojekt Ett väsentligt utvecklingsprojekt som drivs av Bolaget syftar till att utveckla en ny paketeringslösning för sensorkomponenten, som är avsedd för mycket höga volymer samtidigt som produktionskostnaden per enhet kommer att halveras jämfört med nuvarande lösning. Detta projekt är viktigt för Bolagets framtida konkurrensförmåga. Projektet drivs i samarbete med en högt kvalificerad underleverantör, som har lång erfarenhet av denna typ av produktion och som redan producerar liknande produktlösningar i stora volymer. En första prototypproduktion är genomförd och bedömningen är att riskerna i utvecklingsarbetet därmed väsentligen reducerats. Volymproduktion är planerad att påbörjas vid halvårsskiftet Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Interim Financial Reporting. Fingerprint Cards koncernredovisning baseras på International Financial Reporting Standards, IFRS. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade från de som tillämpats i den senaste årsredovisningen. Moderbolaget tillämpar samma redovisnings- och värderingsprinciper som i den senast avlämnade årsredovisningen. För ytterligare information se not 1 i bolagets årsredovisning för Kommande rapporteringstillfällen Kvartalsrapport januari mars, 9 maj Årsredovisningen för 2007 publiceras i april och kommer att finnas tillgänglig på bolagers hemsida och kontor från den 30 april Ordinarie årsstämma är planerad till fredagen den 23 maj 2008, klockan 17.00, i Göteborg. Göteborg den 29 februari 2008 Fingerprint Cards AB (publ) Styrelsen

8 Sida 8 av 10 GRANSKNINGSRAPPORT Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av bokslutskommuniké för Fingerprint Cards AB (publ), org nr för perioden Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna bokslutskommuniké i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna bokslutskommuniké grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att bokslutskommuniké inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Göteborg den 29 februari 2008 KPMG Bohlins AB Jan Malm Auktoriserad revisor

9 Sida 9 av 10

10 Sida 10 av 10

Fingerprint Cards AB (publ), (556154-2381) Delårsrapport för perioden januari juni 2005

Fingerprint Cards AB (publ), (556154-2381) Delårsrapport för perioden januari juni 2005 PRESSMEDDELANDE Göteborg 17 augusti 2005 Fingerprint Cards AB (publ), (556154-2381) Delårsrapport för perioden januari juni 2005 För det första halvåret noteras i huvudsak följande: Rörelseintäkterna för

Läs mer

Delårsrapport YTTERLIGARE ORDRAR OCH MARKNADSFRAMGÅNGAR PÅ DEN KINESISKA MARKNADEN

Delårsrapport YTTERLIGARE ORDRAR OCH MARKNADSFRAMGÅNGAR PÅ DEN KINESISKA MARKNADEN Delårsrapport Göteborg 14 augusti 2009 YTTERLIGARE ORDRAR OCH MARKNADSFRAMGÅNGAR PÅ DEN KINESISKA MARKNADEN Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari juni 2009

Läs mer

Koncernens rörelseintäkter för delårsperioden uppgick till 10,7 Mkr (4,8) och för andra kvartalet till 5,6 Mkr (3,0).

Koncernens rörelseintäkter för delårsperioden uppgick till 10,7 Mkr (4,8) och för andra kvartalet till 5,6 Mkr (3,0). PRESSMEDDELANDE Göteborg 16 augusti 2007 Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari juni 2007 För rapportperioden noteras: Koncernens rörelseintäkter för delårsperioden

Läs mer

Nettoomsättningen ökade med 29 procent, till 6,6 Mkr (5,1). Korrigerat för den negativa

Nettoomsättningen ökade med 29 procent, till 6,6 Mkr (5,1). Korrigerat för den negativa Sida 1 av 10 PRESSMEDDELANDE Göteborg 22 april 2008 Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari mars 2008 För rapportperioden noteras: Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Delårsrappport, januari juni 2004, Fingerprint Cards AB (publ)

Delårsrappport, januari juni 2004, Fingerprint Cards AB (publ) PRESSMEDDELANDE Göteborg 18 augusti 2004 Delårsrappport, januari juni 2004, Fingerprint Cards AB (publ) För det första halvåret noteras i huvudsak följande: Rörelseintäkterna för första halvåret var 0,7

Läs mer

Årsredovisning 2007 Fingerprint Cards AB (publ)

Årsredovisning 2007 Fingerprint Cards AB (publ) Årsredovisning 2007 Fingerprint Cards AB (publ) Innehåll 2007 i sammandrag............................................................. 4 VD har ordet.....................................................................

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 2005-07-01-2006-12-31

Bokslutskommuniké för perioden 2005-07-01-2006-12-31 MIRIS HOLDING AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 2005-07-01-2006-12-31 Omsättningen uppgick till 920 tkr Periodens resultat efter fin. poster var 3 959 tkr Bokslutskommunikén omfattar Miris koncernen

Läs mer

Nettoomsättningen för delårsperioden ökade med 17 procent till 12,5 Mkr (10,7). För det

Nettoomsättningen för delårsperioden ökade med 17 procent till 12,5 Mkr (10,7). För det Sida 1 av 11 PRESSMEDDELANDE Göteborg 5 augusti 2008 Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari juni 2008 För rapportperioden noteras: Nettoomsättningen för delårsperioden

Läs mer

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari September 2012 Periodens nettoomsättning 15,7 Mkr (34,5) Rörelseresultat -43,3 Mkr (-34,8) Resultat efter skatt -37,7 Mkr (-25,7) Resultat per aktie -0,08

Läs mer

Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari september 2006

Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari september 2006 1 PRESSMEDDELANDE Göteborg 27 oktober 2006 Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari september 2006 Rörelseintäkterna för januari till september uppgick till 8,0

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport, januari - mars 2002, Fingerprint Cards AB (publ)

Kvartalsrapport, januari - mars 2002, Fingerprint Cards AB (publ) 5552002-06-03 1 PRESSMEDDELANDE Göteborg 28 maj 2002 Kvartalsrapport, januari - mars 2002, Fingerprint Cards AB (publ) För det första kvartalet noteras: Ett ökande intresse från företag som utvärderar

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari Juni 2011 Periodens intäkter 14,0 Mkr (17,8). Rörelseresultat -30,7 Mkr (-1,4), varav lagerjustering -13,8 Mkr (0). Resultat efter skatt -22,8 Mkr (-0,7).

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Omsättningen uppgick till 11,4 (9,6) mkr, en ökning med 19 % Resultat före avskrivningar och finansiella poster blev 877 (122) tkr Nettoresultatet uppgick till -618 (-1372) tkr Trafikvolymen ökade med

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Org. Nr: 556634-1300 Aktietorget: XTRA Bokslutskommuniké januari - december 2014 Turn-around och omstrukturering genomförd, omsättning och resultat bottnade i kvartal

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ)

Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ) Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ) JANUARI DECEMBER 2012 Periodens nettoomsättning 41,0 Mkr (43,4). Rörelseresultat -41,5 Mkr (-51,9). Resultat efter skatt -43,1 Mkr (-38,3). Resultat per aktie

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

RESURS BEMANNING CNC AB (publ)

RESURS BEMANNING CNC AB (publ) RESURS BEMANNING CNC AB (publ) Resurs Bemanning är ett av Sveriges ledande kompetensförsörjningsföretag och är noterat på OMX First North. Vi har verksamhet över hela landet och erbjuder tjänsterna personaluthyrning,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september 2014

Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september 2014 Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september JULI SEPTEMBER Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 43,0 Mkr att jämföras med 3,3 Mkr för samma period förra året Orderingången uppgick

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2013

DELÅRSRAPPORT Q2 2013 DELÅRSRAPPORT Q2 2013 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 JULI 2013 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari juni 2013 Januari juni 2013 jämfört med motsvarande

Läs mer

Sensys Traffic AB (publ) Bokslutskommuniké för 2014

Sensys Traffic AB (publ) Bokslutskommuniké för 2014 1 (9) Sensys Traffic AB (publ) Bokslutskommuniké för OKTOBER DECEMBER Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 58,7 Mkr att jämföras med 32,2 Mkr för samma period förra året Orderingången uppgick till

Läs mer

Värdet på fondinnehaven ökade med 10 MSEK i lokal valuta medan valutakursförändringarna på fondinnehaven uppgick till -11 MSEK.

Värdet på fondinnehaven ökade med 10 MSEK i lokal valuta medan valutakursförändringarna på fondinnehaven uppgick till -11 MSEK. Stockholm 28 april 2010 PRESSMEDDELANDE Delårsrapport januari-mars 2010 Första kvartalet Resultat efter skatt uppgick till -3,2 (-4,0) MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,27) SEK. Redovisat

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 Delårsrapport J A N U A R I S E P T E M B E R 2 0 1 0 Delårsrapport januari september 2010 Omsättningen under årets första nio månader uppgick till 152 (142) MSEK. Omsättningen under tredje kvartalet blev

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari september 2015

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari september 2015 Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari september 2015 Tredje kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -5,2 (-4,1) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,3 (-4,0) MSEK. Periodens

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 5,2 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 11,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Omsättningen blev 9,6 (8,1) mkr Resultat före avskrivningar blev 122 (94) tkr Trafikvolymen ökade till 10 (7,3) miljoner meddelanden Soliditeten förbättrades till 74 % (59 %) Nya kundavtal med dentalkliniker

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) DELÅRSREDOGÖRELSE Januari - mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 33,4 mkr (27,4). Rörelseresultatet (EBITA) blev 2,7 mkr (-1,6). Rörelsemarginalen (EBITA) blev 8,1

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Vivoline Medical AB 556761-1701 Sammanfattning av halvårsrapport Med Bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Första halvåret

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826 Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter och lagerförändring uppgick till 0 (64) tkr. Periodens

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Förbättrat resultat och omsättning

Förbättrat resultat och omsättning Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Org. Nr: 556634-1300 Aktietorget: XTRA Kvartalsrapport januari mars 2013 Förbättrat resultat och omsättning Sammandrag av bolagets Q1 Helår resultatutveckling Summa

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Bästa Q1 i företagets historia

Bästa Q1 i företagets historia Delårsrapport 2013-07-01 till 2013-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Bästa Q1 i företagets historia TiksPac-konceptet gör skillnad och skapar attityder som säger att det inte är okej att skräpa ner!

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2013-09-01 till 2014-02-28. Org. nr 556574-9826

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2013-09-01 till 2014-02-28. Org. nr 556574-9826 Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2013-09-01 till 2014-02-28 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter (EU bidrag) uppgick till 199 (0) tkr. Periodens resultat

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer