Nettoomsättningen för räkenskapsåret uppgick till 20,7 Mkr (11,1) och för fjärde kvartalet till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nettoomsättningen för räkenskapsåret uppgick till 20,7 Mkr (11,1) och för fjärde kvartalet till"

Transkript

1 Sida 1 av 10 PRESSMEDDELANDE Göteborg 29 februari 2008 Fingerprint Cards AB (publ), org.nr Bokslutskommuniké för perioden januari december 2007 För räkenskapsåret noteras: Nettoomsättningen för räkenskapsåret uppgick till 20,7 Mkr (11,1) och för fjärde kvartalet till 2,2 Mkr (3,1). Finansnettot blev 1,3 Mkr (0,3). Resultatet före skatt för räkenskapsåret uppgick till 34,2 Mkr (- 19,7) och för fjärde kvartalet till - 12,8 Mkr (-6,5). De negativa resultaten inkluderar nedskrivningar av lagret med totalt 10,4 Mkr. Likvida medel vid räkenskapsårets slut var 33,8 Mkr. Resultat per aktie uppgick till -2,82 Kr (- 2,07). Order från Kina på sammanlagt 43 Mkr. Bolagets linjesensormetodpatent beviljat i USA. Ordervärdet per den 31 december 2007 var 24,7 Mkr. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång: Bolagets linjesensorteknik valdes för nytt biometrisäkrat betalkort. För ytterligare information kontaktas: Lennart Carlson, VD Fingerprint Cards AB , Fingerprint Cards AB, Box 2412, Göteborg Fingerprint Cards, noterat på Stockholmsbörsens Nordiska lista (FING B) och med huvudkontor i Göteborg, har utvecklat elektroniska system, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster, fastställer den personliga identiteten. Systemen utgörs av mikrochips med algoritmer, som utan hjälp av extern processorkraft, läser av, lagrar och jämför fingermönster. Bolaget har utvecklat två typer av kapacitiva sensorer för avläsning av fingermönster, dels en extremt liten linjesensor och dels en s.k. areasensor. Till varje sensor har också såväl processorer som algoritmer utvecklats. Genom sin litenhet, låga strömförbrukning och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnad, kan tekniken implementeras i mycket små volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga.

2 Sida 2 av 10 Marknadsutvecklingen Det gångna året kännetecknades av en positiv utveckling i flera olika marknadssektorer. Optimismen i marknaden var generell och sträckte sig från de som levererar storskaliga integrerade system för nationella ID-kort till de, som i likhet med Fingerprint Cards, utvecklar kärntekniken och nu ser ett allt bredare intresse för sina produkter. Trenden mot en konsolidering av både teknikutvecklare och leverantörer av helhetslösningar fortsatte och kunderna fortsatte uttrycka höga förväntningar liksom hårda krav i sina val av biometriteknik. En dynamisk kraft i marknaden för biometrin representeras av intäkterna som kommer från stora nationella projekt, som de för elektroniska pass och nationella ID-kort och intäktsströmmarna går här till biometriföretag som levererar mjuk- och hårdvara för dessa system respektive till de som står för systemintegration. En annan dynamik är tydlig på andra marknader, som fysisk access, logisk access eller kontroll för inloggning på datanätverk och för datasäkerhet samt fristående enheter som USB-nycklar och säkerhetsskåp för värdesaker. Dessa marknader har visat stadig tillväxt baserat på det mervärde dessa produkter levererar och även om de inte representerar lika stora finansiella värden som nationella ID-projekt har de den växande fördelen av att leverera tekniken till miljontals slutanvändare och till ett överkomligt pris. Flera av dessa slutanvändare kan nu ha både en och flera biometriförsedda produkter i sin ägo efterhand som tekniken gjort sitt intrång i laptops för säker inloggning, i USB-nycklar för skydd av känslig information, i mobiltelefoner och i säkerhetsskåp för hemmabruk. Det gångna året underströk både den växande tillgängligheten och användbarheten av kostnadseffektiva biometriska tekniklösningar. Marknadstillväxten för elektronikprodukter ser ut att bli fortsatt stark och där biometri används för skydd av tillgångar, data, transaktioner eller för att ge tillträde, ses en trend mot mer integrerade lösningar. Fingertekniken fortsatte under året att vara den dominerande biometriska tekniken i kraft av bra prestanda, värde för pengarna, lätt att integrera i produkterna och överkomligt pris. Diversifieringsmöjligheterna för biometrin styrs av de tekniska framsteg som görs. Detta var tydligt när Fingerprint Cards valdes som leverantör av ett inbyggt system för ett betalkort som utvecklas av CardLab ApS. Ett sådant fullt fungerande system, inbyggt i ett betalkort som uppfyller ISO standard och får sin ström från i kortet inbäddade batterier var tills nyligen en omöjlighet men har nu blivit möjligt tack vare egenskaperna i den sensor och processorteknik som utvecklats av Fingerprint Cards. Korten förväntas ha en livstid som motsvarar de bankkort som idag används. Under året fortsatte de ledande teknikföretagen att leverera produkter till volymmarknaden, som kännetecknades av kundstyrda krav på förbättringar. Till övervägande del avsåg detta krav från produktutvecklare på leverans av teknik till allt lägre kostnad. Detta är en naturlig del av marknadsdynamiken i denna sektor till skillnad från den offentliga sektorn och biometri för identifieringssystem där bra prestanda är mer väsentligt. Kontroll över teknikutvecklingen och inte minst kontroll över de immateriella rättigheterna fortsatte att spela en viktig roll för teknikens framtid i främst volymsegmenten. Otillräckligt patentskydd påverkar flera aktörers strategiska planering även om konsekvenserna inte kommer att kunna avläsas i en nära framtid. Försäljningen under året Försäljningen under det gångna året ökade med 88 % jämfört med året innan och uppgick till Mkr 20,7. Den övervägande delen av leveranserna utgjordes av Bolagets sensorkomponent av vilken st levererades jämfört med ca st året dessförinnan. Sensorförsäljningen svarade för ca 75 % av det totala försäljningsvärdet medan biometriska moduler och Bolagets äldre processor ASIC i huvudsak stod för resterande del. Försäljning sker i första hand genom distributörer/återförsäljare, som var och en bearbetar kunder i sina respektive regioner. Kunderna i detta sammanhang är företag som utvecklar slutprodukter i vilka Bolagets teknik integreras. Exempel på sådana slutprodukter är dörrlås, förvaringsboxar, kassaskåp, system för närvarokontroll, USB-nycklar och datatillbehör för säker inloggning på datorer och

3 Sida 3 av 10 nätverk. Bolaget har f.n. återförsäljare som täcker tolv länder och som geografiskt är spridda från Nordamerika över Europa och bort till Fjärran Östern. Försäljning sker även i viss utsträckning direkt till slutkund i länder där Bolaget saknar representant. Bolagets försäljningsmässigt största marknad är Kina där återförsäljaren Hardware & Software Technologies (HST) efter målmedvetet marknadsarbete byggt upp en stark position för Bolagets sensorteknik. HST, med huvudkontor i Taiwan och ett flertal regionkontor inne i Kina, har knutit till sig fyra av de fem största leverantörerna av IT-säkerhetsprodukter till de kinesiska bankerna innebärande att Bolagets sensorteknik nu används i mer än 75% av alla biometriska ITsäkerhetsprodukter som levereras till banksektorn i Kina. Till övervägande del är det produkter för biometrisk inloggning på bankernas datorer och nätverk för bankernas personal, en marknad med mycket stor potential. Övriga produkter i Kina återfinns främst i kategorin fysisk access, såsom dörrlås, förvarings- och kassaskåp. Under årets första kvartal erhöll Bolaget två order till ett sammanlagt värde av Mkr 43 för leverans till den kinesiska marknaden. Vid årets slut hade 40% av ordervolymen levererats och enligt plan skall återstående del levereras under första halvåret Leveranserna kan emellertid komma att sträcka sig längre än så i tiden. Resterande del av förra årets leveranser gick i huvudsak till kunder i Argentina, Japan, Italien, Frankrike och USA och produkterna utgjordes där av USB-nycklar, förvaringsboxar och säkerhetsskåp, system för närvarokontroll och Point of Sale-terminaler. Ordervärdet per den 31 december 2007 uppgick till Mkr 24,7. Bruttoresultatet Räkenskaperna visar på ett negativt bruttoresultat uppgående till Mkr 12,6. Av detta belopp utgör lagernedskrivningar Mkr 10,4 medan förlusten på sålda och levererade produkter svarar för Mkr 2,2. Den negativa försäljningsmarginalen på levererade produkter, Mkr 2,2, är ett resultat av att de två större order Bolaget tog under årets första kvartal accepterades medvetet till ett pris som understeg känd produktionskostnad. I takt med att Bolagets kostnadssänkande åtgärder i produktionen får effekt kommer marginalen för dessa två order att vändas till positiv och även det sammanlagda resultatet av leveranserna för dessa order ska bli positivt. Varulagret har skrivits ned med sammanlagt Mkr 10,4. Av detta värde utgör nedskrivningen av Bolagets äldre processor ASIC Mkr 4,3. Mer än hälften av det värdet är processorer som japanska Secure Design KK lagt order på men som de därefter ej fullföljt. Ytterligare Mkr 0,7 av nedskrivningen utgörs av den äldre processorn avsedd för Bolagets linjesensor. Då Bolaget nu sedan ett halvår är i marknaden med sin nya processor, kompatibel med båda typerna av sensor, har bedömningen gjorts att möjligheterna att kunna sälja lagret av de äldre komponenterna är såpass osäkra att lagret av försiktighetsskäl skrivs ned till noll. De återstående Mkr 5,4 av lagernedskrivningen avser till 40 % en nedskrivning av dels färdigproducerade sensorer och dels produkter i arbete. Därmed har lagret ej tagits upp till högre värde än det värde som inneliggande kundorder för senare leverans ger vid handen givet balansdagens dollarkurs. Resterande 60 % av nedskrivningen på Mkr 5,4 avser kostnader Bolaget tvingats ta för produktionsproblem hos den underleverantör som svarar för paketering av sensorn. Leveranser av sensorer med nuvarande paketeringslösning kommer att fortsätta under minst kommande halvår för inneliggande Kinaorder där priset är fixerat i dollar. Med de nedskrivningar av lagret som nu gjorts och förutsatt att dollarn inte förlorar än mer i värde, ska dessa leveranser kunna ske utan marginalförluster. Eftersom det lägre kiselpriset nu också börjar slå igenom på nyproduktionen bör även återstående produktion av den gamla paketeringslösningen kunna levereras utan nämnvärd marginalförlust med avseende på dessa Kinaorder. På all annan försäljning har Bolaget positiva marginaler, även på sensorkomponenten, men en stabil positiv marginal på sensorn är möjlig först när produktion och leveranser kan ske av den aviserade nya paketeringslösningen. Bolagets målsättning är fortsatt att nå minst 35 % marginal på komponenförsäljningen.

4 Sida 4 av 10 Bolagets affärssituation De framväxande biometriska teknikerna löser problemet att på ett säkert och användarvänligt sätt verifiera användarbehörighet och personlig identitet på ett betydligt bättre sätt än de gamla teknikerna med koder och foton och har därför fått mycket uppmärksamhet under de senaste fem sex åren. Detta gäller inte minst tekniken med fingerverifiering, som är den klart dominerande biometriska tekniken. Emellertid är det först under de senaste två till tre åren som noterbara volymleveranser av tekniken till marknaden har påbörjats och det vi nu ser är kraftigt stigande volymer i takt med att fingertekniken integreras i massproducerade slutprodukter och har gjort sitt intrång i en rad produkter och system med tillträdeskontroll. Fingerprint Cards har utvecklat hela system för fingertekniken; sensor, processor och algoritm för matchning av fingermönster. Den viktigaste komponenten är sensorn, som läser av fingermönstret, men det är också den mest komplicerade komponenten ur produktionssynpunkt. Först under loppet av 2006 började Bolaget se konkreta resultat av sitt försäljningsarbete och fick order från marknaden som visade på acceptans för tekniken och att en kundbas var på väg att byggas upp som skulle kunna generera substantiella och stigande volymer. Vid denna tidpunkt var Bolagets produktionskapacitet vad avser paketering av sensorn mycket begränsad och den konstruktion som producerades var en lågvolymlösning som innehöll många manuella moment i produktionen och därför blir förhållandevis dyr att producera. En kostnadseffektiv produktionslösning förutsätter stora volymer och produktion hos högt specialiserade underleverantörer, som är intresserade av samarbete först när uppdragsgivaren kan visa på att tillräckligt volymunderlag finns. Under slutet av 2006 genomfördes den nyemission som var nödvändig för att ge Bolaget det kapital, som skulle behövas inte bara för fortsatt drift utan även för att genomföra de projekt som var nödvändiga för att få till stånd en kostnadseffektiv produktion avsedd för höga volymer och till en styckkostnad som ger konkurrenskraft och acceptabel försäljningsmarginal. Under första kvartalet 2007 erhöll Bolaget order som var tillräckligt stora för att de rätta underleverantörerna kunde kontrakteras och arbetet med att ta fram en kostnadseffektiv paketeringslösning kunde intensifieras. Detta projekt har nu förts så långt att en första prototypproduktion genomfördes mot slutet av året och de första prototyperna av den nya lösningen har levererats till Bolaget. De levererade prototyperna genomgår nu omfattande tester och kvalificering av produkten kommer att pågå under första kvartalet Parallellt påbörjas en process för kvalificering och kvalitetssäkring av produktionen. Denna aktivitet kan komma att ta hela andra kvartalet i anspråk, således en eller två månader längre än vad som aviserades förra hösten, varefter volymproduktion nu är planerad att påbörjas omkring halvårsskiftet. Kostnaden för att paketera sensorn med den nya lösningen och produktionsmetoden kommer att vara 50% lägre jämfört med den gamla lösningen. Utöver det ovan beskrivna paketeringsprojektet slutfördes två andra viktiga projekt under året, vilka båda hade initierats under Vid halvårsskiftet var en ny processor ASIC klar, som ersätter Bolagets tidigare processor från Produktionskostnaden för den nya processorn är 80 % lägre jämfört med den äldre, den är betydligt mer strömsnål har utökad funktionalitet och är kompatibel med Bolagets både linje- och areasensor. Ytterligare ett projekt, som ett led i planen att halvera den totala produktionskostnaden för sensorn, slutfördes under året efter en åtta månaders projekttid. Produktionen av själva kislet för sensorn flyttades till en ny kiseltillverkare och de första leveranserna av detta kisel (själva sensorplattan) erhölls strax efter halvårsskiftet och gick i produktion för paketering under fjärde kvartalet. Den därmed lägre produktionskostnaden för färdiga sensorer kommer att positivt påverka försäljnigsmarginalen för de leveranser som påbörjas under första kvartalet Fingerprint Cards har en i grunden kvalitativt mycket god teknik som nu också nått marknadsacceptans och börjat generera volymorder. De omfattande projekt, som initierades under 2006 och pågick under året har syftat till att få till stånd en kostnadseffektiv produktion, som skall göra Bolagets teknik även prismässigt konkurrenskraftig och samtidigt generera sådana försäljningsmarginaler att Bolaget ska kunna bli lönsamt i närtid. Utöver detta har tekniken förnyats och nya

5 Sida 5 av 10 komponenter har utvecklats med bättre prestanda. Ett bra exempel utgör den nya processorn som medfört att Bolagets teknik valdes av CardLab för utvecklandet av ett nytt biometrisäkrat betalkort avsett för banksektorn. Det framgår av denna bokslutskommuniké att de vidtagna åtgärderna har tagit mycket tid och att de kostat mycket pengar. Emellertid har de varit ofrånkomliga och med två tunga projekt redan i hamn och där det tredje är planerat att vara genomfört runt halvårsskiftet ska Bolaget ha byggt en stark plattform för en kommande lönsam expansion. Den information Bolaget har från kundunderlaget indikerar en fortsatt stark volymutveckling för både 2008 och därefter. Det finansiella mål, som tidigare kommunicerats, att nå break-even på årsbasis under fjärde kvartalet 2008 kan bli svårt att uppnå. Påverkande faktorer är bl.a. den takt i vilken kostnadssänkningarna i produktionen slår igenom i försäljningen, i vilken takt försäljning och leveranser kommer att öka jämte dollarutvecklingen. Även om produktionen framöver nu i huvudsak kommer att betalas i samma dollarvaluta som försäljningen sker har ju Bolaget sina övriga driftskostnader i svenska kronor. Bolagets bedömning är att det finansiella målet, att nå break-even räknat på årsbasis, flyttas fram ett halvår. Teknikutveckling och produktion Resurserna på teknikavdelningen har under året ägnats åt att; dels väsentligt höja produktionsnivån för den redan existerande paketeringslösningen för Bolagets sensor och dels åt att utveckla nya lösningar som markant sänker produktionskostnaden för denna komponent. Därutöver har ett projekt slutförts i vilket en ny processor utvecklats och där produktion påbörjats. De order Bolaget tog under slutet av 2006 och början av 2007 innebar att produktions- och leveranskapaciteten räknat på månadsbasis omgående behövde höjas med en faktor tio. Flaskhalsen utgjordes av paketeringen av sensorn. Den produktlösning och den produktionskapacitet som fanns tillgänglig hos Bolagets underleverantör var inte på långt när dimensionerad eller ens avsedd för så stora volymer. Vid årets utgång var den planerade upprampningen av produktionen emellertid i hamn om än till priset av en hög kostnad. Kvalitetskraven på den färdiga produkten är höga och intrimningen av produktionen för att uppnå acceptabelt produktionsutfall var både komplicerad och mycket kostsam. Bolaget har tvingats bära merparten av dessa kostnader. Parallellt pågick ett projekt, initierat under 2006, som syftar till att ta fram en ny paketeringslösning för sensorn, en lösning avsedd för höga volymer och som kan produceras till en betydligt lägre kostnad. Det paketeringsföretag Bolaget driver detta projekt med är specialiserat på denna typ av lösningar och produktion och är störst på marknaden. Det pris för paketering per sensor, som avtalats för produktionen, innebär en halvering jämfört med nuvarande produktion. En första prototypproduktion gjordes vid årsskiftet med gott resultat och projektet fortsätter nu som planerat med tester, kvalificering av produkten, produktion av förserier och kvalitetssäkring av produktionen. Volymproduktion är planerad att påbörjas runt halvårsskiftet Under året avslutades två andra projekt, även de påbörjade under Kiselproduktionen flyttades till en ny producent med effekt att kiselkostnaden för sensorkomponenten halverats. Det lägre kiselpriset slår igenom på den paketeringsproduktion som skedde under årets sista kvartal. Därutöver avslutades på ett framgångsrikt sätt projektet med att ersätta Bolagets äldre processor med en ny ASIC som är kompatibel med både linje- och areasensorn. Strömförbrukningen har sänkts radikalt, funktionaliteten är utökad och samtidigt är tillverkningskostnaden sänkt med så mycket som 80 % jämfört med den äldre komponenten. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Bolagets system baserat på linjesensortekniken valdes i januari 2008 av CardLab för framtagandet av prototyper till ett nytt, biometrisäkrat betalkort av typen kort med magnetremsa avsett för

6 Sida 6 av 10 banksektorn. Kortet skall klara marknadens ISO standards, förses med egna lövtunna batterier inbakade i kortet liksom Fingerprint Cards sensor, processor ASIC och algoritm. Först efter att kortinnehavaren biometriskt verifierat sin identitet kan kortet användas för en transaktion. Eftersom kortet är ett traditionellt magnetkort, som kan läsas av på marknaden existerande kortläsare, och den biometriska avläsningen, lagringen och matchningen av fingermönster i sin helhet sker i kortet, krävs inga nyinvesteringar i den redan uppbyggda infrastrukturen för betalningssystemet. Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning för räkenskapsåret uppgick till 20,7 Mkr (11,1) och för fjärde kvartalet till 2,2 Mkr (3,1). Resultatet för räkenskapsåret uppgick till 34,2 Mkr (- 19,7) och för det fjärde kvartalet till 12,8 Mkr (- 6,5). Resultaten har påverkats negativt av nedskriving av lagret med sammanlagt 10,4 Mkr. Moderbolagets nettoomsättning för räkenskapsåret uppgick till 20,7 Mkr (11,1) och för fjärde kvartalet till 2,2 Mkr (3,1). Resultatet för delårsperioden uppgick till 34,2 Mkr (- 19,7) och för det fjärde kvartalet till 12,8 Mkr (- 6,5). Resultaten har påverkats negativt av nedskriving av lagret sammanlagt 10,4 Mkr. Finansiell ställning Det egna kapitalet i koncernen uppgick per den sista december 2007 till 67,1 Mkr (100,9). Soliditeten i koncernen uppgick den 31 december 2007 till 90,7 % (93,1). Koncernens disponibla likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar per den 31 december 2007 uppgick till 33,8 Mkr (71,1). Andra kortfristiga fordringar uppgick till 5,6 Mkr (6,7). Rörelsekapitalet i koncernen uppgick den 31 december till 50,4 Mkr (86,9). Moderbolagets disponibla likvida medel per den 31 december 2007, inklusive kortfristiga placeringar, uppgick till 33,7 Mkr (71). Anläggningstillgångar, investeringar och avskrivningar Under året har investeringar i inventarier uppgått till 0,2 Mkr (0,1) och utvecklingskostnader har aktiverats med 5,3 Mkr (2,2). Under fjärde kvartalet har investeringar i inventarier uppgått till 0 Mkr (0) och utvecklingskostnader har aktiverats med 1,1 Mkr (0,2). Aktiverade utvecklingskostnader skrivs av med 15 %. Inventarier skrivs av med 20 % per år. Personal Antalet anställda per den sista juni 2007 var 12 (11), varav inga (inga) var kvinnor. Bolagets optionsprogram På årsstämman 31 maj 2007 beslutades om emission av teckningsoptioner, varav optioner har tecknats av nuvarande anställda och resterande optioner har placerats i dotterbolaget Fingerprint Security System Databärare AB och reserverats för framtida nyanställningar. Personalkostnaden för optionerna i dotterbolaget redovisas först då de överlåtits till framtida anställda. Löptiden är 3,5 år och lösenkursen är 38 kr. Utspädningseffekten vid full teckning är 3,04 % av kapitalet och 2,49 % av antalet röster. Kostnaden för optionsprogrammet, fram till och med den 31 december, har belastat resultatet med totalt 0,4 Mkr. Motsvarande belopp har ökat det egna kapitalet. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

7 Utöver gängse affärsrisker kan följande riskområden sägas vara specifika för Bolaget och dess affärssituation. Personal Ett antal anställda besitter unik kunskap om Bolagets teknik och har lång erfarenhet av verksamheten. Förlust av en eller flera sådana nyckelpersoner skulle under en övergångstid störa verksamheten. Att ersätta högt kvalificerade medarbetare kan ta ansenlig tid och vara kostsamt. Sida 7 av 10 Förlust av större kunder En stor del av Bolagets försäljning går till den kinesiska marknaden där Bolaget har en etablerad återförsäljare som byggt upp en stark position för Bolagets teknik under en längre tid. Förlust av en så för marknads- och försäljningsarbetet väsentlig återförsäljare skulle kunna ge ett allvarligt avbräck i Bolagets verksamhet. Verksamhetsplanering Bolagets produktion av komponenter sker hos underleverantörer. Sådan produktion planeras och beställs med lång framförhållning och vad gäller kiselproduktion upp till ett halvår innan leverans sker. Bindande order med leveransplan från kunder fås normalt inte med samma framförhållning. Prognosmissar avseende försäljning och leveranser till kunder kan leda till för stor lageruppbyggnad och därmed följande ansträngd likviditet för Bolaget. Väsentliga utvecklingsprojekt Ett väsentligt utvecklingsprojekt som drivs av Bolaget syftar till att utveckla en ny paketeringslösning för sensorkomponenten, som är avsedd för mycket höga volymer samtidigt som produktionskostnaden per enhet kommer att halveras jämfört med nuvarande lösning. Detta projekt är viktigt för Bolagets framtida konkurrensförmåga. Projektet drivs i samarbete med en högt kvalificerad underleverantör, som har lång erfarenhet av denna typ av produktion och som redan producerar liknande produktlösningar i stora volymer. En första prototypproduktion är genomförd och bedömningen är att riskerna i utvecklingsarbetet därmed väsentligen reducerats. Volymproduktion är planerad att påbörjas vid halvårsskiftet Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Interim Financial Reporting. Fingerprint Cards koncernredovisning baseras på International Financial Reporting Standards, IFRS. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade från de som tillämpats i den senaste årsredovisningen. Moderbolaget tillämpar samma redovisnings- och värderingsprinciper som i den senast avlämnade årsredovisningen. För ytterligare information se not 1 i bolagets årsredovisning för Kommande rapporteringstillfällen Kvartalsrapport januari mars, 9 maj Årsredovisningen för 2007 publiceras i april och kommer att finnas tillgänglig på bolagers hemsida och kontor från den 30 april Ordinarie årsstämma är planerad till fredagen den 23 maj 2008, klockan 17.00, i Göteborg. Göteborg den 29 februari 2008 Fingerprint Cards AB (publ) Styrelsen

8 Sida 8 av 10 GRANSKNINGSRAPPORT Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av bokslutskommuniké för Fingerprint Cards AB (publ), org nr för perioden Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna bokslutskommuniké i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna bokslutskommuniké grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att bokslutskommuniké inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Göteborg den 29 februari 2008 KPMG Bohlins AB Jan Malm Auktoriserad revisor

9 Sida 9 av 10

10 Sida 10 av 10

Fingerprint Cards AB (publ), (556154-2381) Delårsrapport för perioden januari juni 2005

Fingerprint Cards AB (publ), (556154-2381) Delårsrapport för perioden januari juni 2005 PRESSMEDDELANDE Göteborg 17 augusti 2005 Fingerprint Cards AB (publ), (556154-2381) Delårsrapport för perioden januari juni 2005 För det första halvåret noteras i huvudsak följande: Rörelseintäkterna för

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning

Läs mer

Sida 1 av 15. Lund den 4 februari 2011 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR

Sida 1 av 15. Lund den 4 februari 2011 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR Sida 1 av 15 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2010 Koncernens

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2012 i sammandrag 2 Ordförande har ordet 4 Affärsområden 5 Transaktionsväxel Distribution

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2011

Delårsrapport januari-september 2011 Delårsrapport januariseptember Fortsatt resultatförbättring och positivt kassaflöde FINANSIELL UTVECKLING JANUARISEPTEMBER Försäljningen ökade med 8% till 911,2 (843,9) MSEK. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

MOC ISO PIV ISO MOC ISO ISO ISO VPN ÅRSREDOVISNING 2014

MOC ISO PIV ISO MOC ISO ISO ISO VPN ÅRSREDOVISNING 2014 ISO MOC PIV 1 2 3 @ 1 2 3 ISO @ MOC @ 1 2 3 @ @ ISO ISO 1 2 3 1 2 3 1 2 3 @ ISO @ ID e 1 2 3 VPN ÅRSREDOVISNING 2014 2 CONVENIENT AND CONVENIENT AND SECURE SECURE IDENTITY IDENTITY AUTHENTICATION AUTHENTICATION

Läs mer

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige.

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige. Perioden juli-september Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB som avyttrades den 10 juli 2014. Intäkterna uppgick till 144,8

Läs mer

Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005

Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005 Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005 Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 29 (42) Mkr, affärsområdet Anotos omsättning visar en ökning med 21% till 24 (20) Mkr. Omsättningen för hela

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 maj 31 oktober 2008 KORT OM PERIODEN maj - oktober 2008 Koncernens nettoomsättning uppgick till 59 785 tkr (21 506 tkr) 1 Rörelseresultatet

Läs mer

Avanza Delårsrapport januari september 2014

Avanza Delårsrapport januari september 2014 Avanza Delårsrapport januari september Nettoinflödet uppgick till 14 100 (8 410) MSEK, motsvarande 13 (10) procent av totalt sparkapital vid årets början Antal kunder ökade med 12 (8) procent till 355

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni April-juni Omsättning 110 (68) miljoner kronor Rörelseresultat 20 (1) miljoner kronor Rörelsemarginal 18,3 (1,5) procent Resultat efter skatt 15 (1) miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2004

Bokslutskommuniké januari december 2004 Bokslutskommuniké januari december 2004 Koncernens omsättning minskade till 147 (192) Mkr, omsättningen under fjärde kvartalet minskade till 29 (41) Mkr. Affärsområdet Anotos omsättning har ökat till 95

Läs mer

Årsredovisning 2009 1

Årsredovisning 2009 1 Årsredovisning 2009 1 Om C-RAD Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung ifrån Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset i Solna samt Kungliga tekniska

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2012

Delårsrapport januari-september 2012 AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Delårsrapport januari-september Händelser under delårsperioden januari-september Omsättningen ökade med 45% för perioden januari till september jämfört

Läs mer

Januari september. Tredje kvartalet 2011. till 5 023 MSEK (4 830), justerat för valuta och struktur uppgick ökningen till 9 procent.

Januari september. Tredje kvartalet 2011. till 5 023 MSEK (4 830), justerat för valuta och struktur uppgick ökningen till 9 procent. Tredje kvartalet 211 Försäljningsintäkterna ökade med 1 procent till 1 891 MSEK (1 881), justerat för valuta och struktur uppgick ökningen till 4 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 172 MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari september 2006

Delårsrapport januari september 2006 Delårsrapport januari september 2006 Fortsatt resultattillväxt Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat ökade för tredje kvartalet med 45 procent till 16 MSEK (11). Motsvarande resultat för de första

Läs mer

NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011

NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011 NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT Sida 1 STARKT KVARTAL DRIVET AV ORGANISK TILLVÄXT TREDJE KVARTALET 2011 Intäkterna för tredje kvartalet

Läs mer

Beyond keys and pins Årsredovisning 2012

Beyond keys and pins Årsredovisning 2012 Beyond keys and pins Årsredovisning 2012 Innehåll FPC PÅ 30 sekunder Pole Position Året i korthet VD har ordet Affärsidé, mål och strategier Marknaden Verksamhet Affärsmodell Medarbetare Aktien Förvaltningsberättelse

Läs mer

VINST PER AKTIE UPP 24 %

VINST PER AKTIE UPP 24 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014 VINST PER AKTIE UPP 24 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2014 Nettoomsättning 350,4 Mkr (278,9) Resultat efter finansnetto 42,4 Mkr (28,9) Rörelsemarginal

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Fingerprint Cards AB (publ)

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Detta Prospekt är upprättat i anledning av upptagande till handel av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm och innefattar inte något erbjudande att förvärva aktier. Prospekt med

Läs mer

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Januari-september Omsättningen sjönk med 6,7 % och uppgick till 1 215,0 (1 302,0 ). Rörelseresultatet uppgick till -81,8 (-31,7 ), varav poster av engångskaraktär

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INNEHÅLL Precise Biometrics i korthet 1 Inbjudan till teckning av aktier 4 Bakgrund och motiv 5 VD har ordet 6 Villkor och anvisningar 8

Läs mer

Exklusive engångskostnader om 0,0 (-5,5) MSEK för organisationsförändringar samt omvärdering av villkorade köpeskillingar 0,0 (-0,2) MSEK.

Exklusive engångskostnader om 0,0 (-5,5) MSEK för organisationsförändringar samt omvärdering av villkorade köpeskillingar 0,0 (-0,2) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september Starkt resultat och 18% tillväxt i tredje kvartalet Sammanfattning av tredje kvartalet, juli - september Nettoomsättningen uppgick till 354,5 (301,4) MSEK, en tillväxt

Läs mer