Nettoomsättningen för räkenskapsåret uppgick till 20,7 Mkr (11,1) och för fjärde kvartalet till

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nettoomsättningen för räkenskapsåret uppgick till 20,7 Mkr (11,1) och för fjärde kvartalet till"

Transkript

1 Sida 1 av 10 PRESSMEDDELANDE Göteborg 29 februari 2008 Fingerprint Cards AB (publ), org.nr Bokslutskommuniké för perioden januari december 2007 För räkenskapsåret noteras: Nettoomsättningen för räkenskapsåret uppgick till 20,7 Mkr (11,1) och för fjärde kvartalet till 2,2 Mkr (3,1). Finansnettot blev 1,3 Mkr (0,3). Resultatet före skatt för räkenskapsåret uppgick till 34,2 Mkr (- 19,7) och för fjärde kvartalet till - 12,8 Mkr (-6,5). De negativa resultaten inkluderar nedskrivningar av lagret med totalt 10,4 Mkr. Likvida medel vid räkenskapsårets slut var 33,8 Mkr. Resultat per aktie uppgick till -2,82 Kr (- 2,07). Order från Kina på sammanlagt 43 Mkr. Bolagets linjesensormetodpatent beviljat i USA. Ordervärdet per den 31 december 2007 var 24,7 Mkr. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång: Bolagets linjesensorteknik valdes för nytt biometrisäkrat betalkort. För ytterligare information kontaktas: Lennart Carlson, VD Fingerprint Cards AB , Fingerprint Cards AB, Box 2412, Göteborg Fingerprint Cards, noterat på Stockholmsbörsens Nordiska lista (FING B) och med huvudkontor i Göteborg, har utvecklat elektroniska system, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster, fastställer den personliga identiteten. Systemen utgörs av mikrochips med algoritmer, som utan hjälp av extern processorkraft, läser av, lagrar och jämför fingermönster. Bolaget har utvecklat två typer av kapacitiva sensorer för avläsning av fingermönster, dels en extremt liten linjesensor och dels en s.k. areasensor. Till varje sensor har också såväl processorer som algoritmer utvecklats. Genom sin litenhet, låga strömförbrukning och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnad, kan tekniken implementeras i mycket små volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga.

2 Sida 2 av 10 Marknadsutvecklingen Det gångna året kännetecknades av en positiv utveckling i flera olika marknadssektorer. Optimismen i marknaden var generell och sträckte sig från de som levererar storskaliga integrerade system för nationella ID-kort till de, som i likhet med Fingerprint Cards, utvecklar kärntekniken och nu ser ett allt bredare intresse för sina produkter. Trenden mot en konsolidering av både teknikutvecklare och leverantörer av helhetslösningar fortsatte och kunderna fortsatte uttrycka höga förväntningar liksom hårda krav i sina val av biometriteknik. En dynamisk kraft i marknaden för biometrin representeras av intäkterna som kommer från stora nationella projekt, som de för elektroniska pass och nationella ID-kort och intäktsströmmarna går här till biometriföretag som levererar mjuk- och hårdvara för dessa system respektive till de som står för systemintegration. En annan dynamik är tydlig på andra marknader, som fysisk access, logisk access eller kontroll för inloggning på datanätverk och för datasäkerhet samt fristående enheter som USB-nycklar och säkerhetsskåp för värdesaker. Dessa marknader har visat stadig tillväxt baserat på det mervärde dessa produkter levererar och även om de inte representerar lika stora finansiella värden som nationella ID-projekt har de den växande fördelen av att leverera tekniken till miljontals slutanvändare och till ett överkomligt pris. Flera av dessa slutanvändare kan nu ha både en och flera biometriförsedda produkter i sin ägo efterhand som tekniken gjort sitt intrång i laptops för säker inloggning, i USB-nycklar för skydd av känslig information, i mobiltelefoner och i säkerhetsskåp för hemmabruk. Det gångna året underströk både den växande tillgängligheten och användbarheten av kostnadseffektiva biometriska tekniklösningar. Marknadstillväxten för elektronikprodukter ser ut att bli fortsatt stark och där biometri används för skydd av tillgångar, data, transaktioner eller för att ge tillträde, ses en trend mot mer integrerade lösningar. Fingertekniken fortsatte under året att vara den dominerande biometriska tekniken i kraft av bra prestanda, värde för pengarna, lätt att integrera i produkterna och överkomligt pris. Diversifieringsmöjligheterna för biometrin styrs av de tekniska framsteg som görs. Detta var tydligt när Fingerprint Cards valdes som leverantör av ett inbyggt system för ett betalkort som utvecklas av CardLab ApS. Ett sådant fullt fungerande system, inbyggt i ett betalkort som uppfyller ISO standard och får sin ström från i kortet inbäddade batterier var tills nyligen en omöjlighet men har nu blivit möjligt tack vare egenskaperna i den sensor och processorteknik som utvecklats av Fingerprint Cards. Korten förväntas ha en livstid som motsvarar de bankkort som idag används. Under året fortsatte de ledande teknikföretagen att leverera produkter till volymmarknaden, som kännetecknades av kundstyrda krav på förbättringar. Till övervägande del avsåg detta krav från produktutvecklare på leverans av teknik till allt lägre kostnad. Detta är en naturlig del av marknadsdynamiken i denna sektor till skillnad från den offentliga sektorn och biometri för identifieringssystem där bra prestanda är mer väsentligt. Kontroll över teknikutvecklingen och inte minst kontroll över de immateriella rättigheterna fortsatte att spela en viktig roll för teknikens framtid i främst volymsegmenten. Otillräckligt patentskydd påverkar flera aktörers strategiska planering även om konsekvenserna inte kommer att kunna avläsas i en nära framtid. Försäljningen under året Försäljningen under det gångna året ökade med 88 % jämfört med året innan och uppgick till Mkr 20,7. Den övervägande delen av leveranserna utgjordes av Bolagets sensorkomponent av vilken st levererades jämfört med ca st året dessförinnan. Sensorförsäljningen svarade för ca 75 % av det totala försäljningsvärdet medan biometriska moduler och Bolagets äldre processor ASIC i huvudsak stod för resterande del. Försäljning sker i första hand genom distributörer/återförsäljare, som var och en bearbetar kunder i sina respektive regioner. Kunderna i detta sammanhang är företag som utvecklar slutprodukter i vilka Bolagets teknik integreras. Exempel på sådana slutprodukter är dörrlås, förvaringsboxar, kassaskåp, system för närvarokontroll, USB-nycklar och datatillbehör för säker inloggning på datorer och

3 Sida 3 av 10 nätverk. Bolaget har f.n. återförsäljare som täcker tolv länder och som geografiskt är spridda från Nordamerika över Europa och bort till Fjärran Östern. Försäljning sker även i viss utsträckning direkt till slutkund i länder där Bolaget saknar representant. Bolagets försäljningsmässigt största marknad är Kina där återförsäljaren Hardware & Software Technologies (HST) efter målmedvetet marknadsarbete byggt upp en stark position för Bolagets sensorteknik. HST, med huvudkontor i Taiwan och ett flertal regionkontor inne i Kina, har knutit till sig fyra av de fem största leverantörerna av IT-säkerhetsprodukter till de kinesiska bankerna innebärande att Bolagets sensorteknik nu används i mer än 75% av alla biometriska ITsäkerhetsprodukter som levereras till banksektorn i Kina. Till övervägande del är det produkter för biometrisk inloggning på bankernas datorer och nätverk för bankernas personal, en marknad med mycket stor potential. Övriga produkter i Kina återfinns främst i kategorin fysisk access, såsom dörrlås, förvarings- och kassaskåp. Under årets första kvartal erhöll Bolaget två order till ett sammanlagt värde av Mkr 43 för leverans till den kinesiska marknaden. Vid årets slut hade 40% av ordervolymen levererats och enligt plan skall återstående del levereras under första halvåret Leveranserna kan emellertid komma att sträcka sig längre än så i tiden. Resterande del av förra årets leveranser gick i huvudsak till kunder i Argentina, Japan, Italien, Frankrike och USA och produkterna utgjordes där av USB-nycklar, förvaringsboxar och säkerhetsskåp, system för närvarokontroll och Point of Sale-terminaler. Ordervärdet per den 31 december 2007 uppgick till Mkr 24,7. Bruttoresultatet Räkenskaperna visar på ett negativt bruttoresultat uppgående till Mkr 12,6. Av detta belopp utgör lagernedskrivningar Mkr 10,4 medan förlusten på sålda och levererade produkter svarar för Mkr 2,2. Den negativa försäljningsmarginalen på levererade produkter, Mkr 2,2, är ett resultat av att de två större order Bolaget tog under årets första kvartal accepterades medvetet till ett pris som understeg känd produktionskostnad. I takt med att Bolagets kostnadssänkande åtgärder i produktionen får effekt kommer marginalen för dessa två order att vändas till positiv och även det sammanlagda resultatet av leveranserna för dessa order ska bli positivt. Varulagret har skrivits ned med sammanlagt Mkr 10,4. Av detta värde utgör nedskrivningen av Bolagets äldre processor ASIC Mkr 4,3. Mer än hälften av det värdet är processorer som japanska Secure Design KK lagt order på men som de därefter ej fullföljt. Ytterligare Mkr 0,7 av nedskrivningen utgörs av den äldre processorn avsedd för Bolagets linjesensor. Då Bolaget nu sedan ett halvår är i marknaden med sin nya processor, kompatibel med båda typerna av sensor, har bedömningen gjorts att möjligheterna att kunna sälja lagret av de äldre komponenterna är såpass osäkra att lagret av försiktighetsskäl skrivs ned till noll. De återstående Mkr 5,4 av lagernedskrivningen avser till 40 % en nedskrivning av dels färdigproducerade sensorer och dels produkter i arbete. Därmed har lagret ej tagits upp till högre värde än det värde som inneliggande kundorder för senare leverans ger vid handen givet balansdagens dollarkurs. Resterande 60 % av nedskrivningen på Mkr 5,4 avser kostnader Bolaget tvingats ta för produktionsproblem hos den underleverantör som svarar för paketering av sensorn. Leveranser av sensorer med nuvarande paketeringslösning kommer att fortsätta under minst kommande halvår för inneliggande Kinaorder där priset är fixerat i dollar. Med de nedskrivningar av lagret som nu gjorts och förutsatt att dollarn inte förlorar än mer i värde, ska dessa leveranser kunna ske utan marginalförluster. Eftersom det lägre kiselpriset nu också börjar slå igenom på nyproduktionen bör även återstående produktion av den gamla paketeringslösningen kunna levereras utan nämnvärd marginalförlust med avseende på dessa Kinaorder. På all annan försäljning har Bolaget positiva marginaler, även på sensorkomponenten, men en stabil positiv marginal på sensorn är möjlig först när produktion och leveranser kan ske av den aviserade nya paketeringslösningen. Bolagets målsättning är fortsatt att nå minst 35 % marginal på komponenförsäljningen.

4 Sida 4 av 10 Bolagets affärssituation De framväxande biometriska teknikerna löser problemet att på ett säkert och användarvänligt sätt verifiera användarbehörighet och personlig identitet på ett betydligt bättre sätt än de gamla teknikerna med koder och foton och har därför fått mycket uppmärksamhet under de senaste fem sex åren. Detta gäller inte minst tekniken med fingerverifiering, som är den klart dominerande biometriska tekniken. Emellertid är det först under de senaste två till tre åren som noterbara volymleveranser av tekniken till marknaden har påbörjats och det vi nu ser är kraftigt stigande volymer i takt med att fingertekniken integreras i massproducerade slutprodukter och har gjort sitt intrång i en rad produkter och system med tillträdeskontroll. Fingerprint Cards har utvecklat hela system för fingertekniken; sensor, processor och algoritm för matchning av fingermönster. Den viktigaste komponenten är sensorn, som läser av fingermönstret, men det är också den mest komplicerade komponenten ur produktionssynpunkt. Först under loppet av 2006 började Bolaget se konkreta resultat av sitt försäljningsarbete och fick order från marknaden som visade på acceptans för tekniken och att en kundbas var på väg att byggas upp som skulle kunna generera substantiella och stigande volymer. Vid denna tidpunkt var Bolagets produktionskapacitet vad avser paketering av sensorn mycket begränsad och den konstruktion som producerades var en lågvolymlösning som innehöll många manuella moment i produktionen och därför blir förhållandevis dyr att producera. En kostnadseffektiv produktionslösning förutsätter stora volymer och produktion hos högt specialiserade underleverantörer, som är intresserade av samarbete först när uppdragsgivaren kan visa på att tillräckligt volymunderlag finns. Under slutet av 2006 genomfördes den nyemission som var nödvändig för att ge Bolaget det kapital, som skulle behövas inte bara för fortsatt drift utan även för att genomföra de projekt som var nödvändiga för att få till stånd en kostnadseffektiv produktion avsedd för höga volymer och till en styckkostnad som ger konkurrenskraft och acceptabel försäljningsmarginal. Under första kvartalet 2007 erhöll Bolaget order som var tillräckligt stora för att de rätta underleverantörerna kunde kontrakteras och arbetet med att ta fram en kostnadseffektiv paketeringslösning kunde intensifieras. Detta projekt har nu förts så långt att en första prototypproduktion genomfördes mot slutet av året och de första prototyperna av den nya lösningen har levererats till Bolaget. De levererade prototyperna genomgår nu omfattande tester och kvalificering av produkten kommer att pågå under första kvartalet Parallellt påbörjas en process för kvalificering och kvalitetssäkring av produktionen. Denna aktivitet kan komma att ta hela andra kvartalet i anspråk, således en eller två månader längre än vad som aviserades förra hösten, varefter volymproduktion nu är planerad att påbörjas omkring halvårsskiftet. Kostnaden för att paketera sensorn med den nya lösningen och produktionsmetoden kommer att vara 50% lägre jämfört med den gamla lösningen. Utöver det ovan beskrivna paketeringsprojektet slutfördes två andra viktiga projekt under året, vilka båda hade initierats under Vid halvårsskiftet var en ny processor ASIC klar, som ersätter Bolagets tidigare processor från Produktionskostnaden för den nya processorn är 80 % lägre jämfört med den äldre, den är betydligt mer strömsnål har utökad funktionalitet och är kompatibel med Bolagets både linje- och areasensor. Ytterligare ett projekt, som ett led i planen att halvera den totala produktionskostnaden för sensorn, slutfördes under året efter en åtta månaders projekttid. Produktionen av själva kislet för sensorn flyttades till en ny kiseltillverkare och de första leveranserna av detta kisel (själva sensorplattan) erhölls strax efter halvårsskiftet och gick i produktion för paketering under fjärde kvartalet. Den därmed lägre produktionskostnaden för färdiga sensorer kommer att positivt påverka försäljnigsmarginalen för de leveranser som påbörjas under första kvartalet Fingerprint Cards har en i grunden kvalitativt mycket god teknik som nu också nått marknadsacceptans och börjat generera volymorder. De omfattande projekt, som initierades under 2006 och pågick under året har syftat till att få till stånd en kostnadseffektiv produktion, som skall göra Bolagets teknik även prismässigt konkurrenskraftig och samtidigt generera sådana försäljningsmarginaler att Bolaget ska kunna bli lönsamt i närtid. Utöver detta har tekniken förnyats och nya

5 Sida 5 av 10 komponenter har utvecklats med bättre prestanda. Ett bra exempel utgör den nya processorn som medfört att Bolagets teknik valdes av CardLab för utvecklandet av ett nytt biometrisäkrat betalkort avsett för banksektorn. Det framgår av denna bokslutskommuniké att de vidtagna åtgärderna har tagit mycket tid och att de kostat mycket pengar. Emellertid har de varit ofrånkomliga och med två tunga projekt redan i hamn och där det tredje är planerat att vara genomfört runt halvårsskiftet ska Bolaget ha byggt en stark plattform för en kommande lönsam expansion. Den information Bolaget har från kundunderlaget indikerar en fortsatt stark volymutveckling för både 2008 och därefter. Det finansiella mål, som tidigare kommunicerats, att nå break-even på årsbasis under fjärde kvartalet 2008 kan bli svårt att uppnå. Påverkande faktorer är bl.a. den takt i vilken kostnadssänkningarna i produktionen slår igenom i försäljningen, i vilken takt försäljning och leveranser kommer att öka jämte dollarutvecklingen. Även om produktionen framöver nu i huvudsak kommer att betalas i samma dollarvaluta som försäljningen sker har ju Bolaget sina övriga driftskostnader i svenska kronor. Bolagets bedömning är att det finansiella målet, att nå break-even räknat på årsbasis, flyttas fram ett halvår. Teknikutveckling och produktion Resurserna på teknikavdelningen har under året ägnats åt att; dels väsentligt höja produktionsnivån för den redan existerande paketeringslösningen för Bolagets sensor och dels åt att utveckla nya lösningar som markant sänker produktionskostnaden för denna komponent. Därutöver har ett projekt slutförts i vilket en ny processor utvecklats och där produktion påbörjats. De order Bolaget tog under slutet av 2006 och början av 2007 innebar att produktions- och leveranskapaciteten räknat på månadsbasis omgående behövde höjas med en faktor tio. Flaskhalsen utgjordes av paketeringen av sensorn. Den produktlösning och den produktionskapacitet som fanns tillgänglig hos Bolagets underleverantör var inte på långt när dimensionerad eller ens avsedd för så stora volymer. Vid årets utgång var den planerade upprampningen av produktionen emellertid i hamn om än till priset av en hög kostnad. Kvalitetskraven på den färdiga produkten är höga och intrimningen av produktionen för att uppnå acceptabelt produktionsutfall var både komplicerad och mycket kostsam. Bolaget har tvingats bära merparten av dessa kostnader. Parallellt pågick ett projekt, initierat under 2006, som syftar till att ta fram en ny paketeringslösning för sensorn, en lösning avsedd för höga volymer och som kan produceras till en betydligt lägre kostnad. Det paketeringsföretag Bolaget driver detta projekt med är specialiserat på denna typ av lösningar och produktion och är störst på marknaden. Det pris för paketering per sensor, som avtalats för produktionen, innebär en halvering jämfört med nuvarande produktion. En första prototypproduktion gjordes vid årsskiftet med gott resultat och projektet fortsätter nu som planerat med tester, kvalificering av produkten, produktion av förserier och kvalitetssäkring av produktionen. Volymproduktion är planerad att påbörjas runt halvårsskiftet Under året avslutades två andra projekt, även de påbörjade under Kiselproduktionen flyttades till en ny producent med effekt att kiselkostnaden för sensorkomponenten halverats. Det lägre kiselpriset slår igenom på den paketeringsproduktion som skedde under årets sista kvartal. Därutöver avslutades på ett framgångsrikt sätt projektet med att ersätta Bolagets äldre processor med en ny ASIC som är kompatibel med både linje- och areasensorn. Strömförbrukningen har sänkts radikalt, funktionaliteten är utökad och samtidigt är tillverkningskostnaden sänkt med så mycket som 80 % jämfört med den äldre komponenten. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Bolagets system baserat på linjesensortekniken valdes i januari 2008 av CardLab för framtagandet av prototyper till ett nytt, biometrisäkrat betalkort av typen kort med magnetremsa avsett för

6 Sida 6 av 10 banksektorn. Kortet skall klara marknadens ISO standards, förses med egna lövtunna batterier inbakade i kortet liksom Fingerprint Cards sensor, processor ASIC och algoritm. Först efter att kortinnehavaren biometriskt verifierat sin identitet kan kortet användas för en transaktion. Eftersom kortet är ett traditionellt magnetkort, som kan läsas av på marknaden existerande kortläsare, och den biometriska avläsningen, lagringen och matchningen av fingermönster i sin helhet sker i kortet, krävs inga nyinvesteringar i den redan uppbyggda infrastrukturen för betalningssystemet. Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning för räkenskapsåret uppgick till 20,7 Mkr (11,1) och för fjärde kvartalet till 2,2 Mkr (3,1). Resultatet för räkenskapsåret uppgick till 34,2 Mkr (- 19,7) och för det fjärde kvartalet till 12,8 Mkr (- 6,5). Resultaten har påverkats negativt av nedskriving av lagret med sammanlagt 10,4 Mkr. Moderbolagets nettoomsättning för räkenskapsåret uppgick till 20,7 Mkr (11,1) och för fjärde kvartalet till 2,2 Mkr (3,1). Resultatet för delårsperioden uppgick till 34,2 Mkr (- 19,7) och för det fjärde kvartalet till 12,8 Mkr (- 6,5). Resultaten har påverkats negativt av nedskriving av lagret sammanlagt 10,4 Mkr. Finansiell ställning Det egna kapitalet i koncernen uppgick per den sista december 2007 till 67,1 Mkr (100,9). Soliditeten i koncernen uppgick den 31 december 2007 till 90,7 % (93,1). Koncernens disponibla likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar per den 31 december 2007 uppgick till 33,8 Mkr (71,1). Andra kortfristiga fordringar uppgick till 5,6 Mkr (6,7). Rörelsekapitalet i koncernen uppgick den 31 december till 50,4 Mkr (86,9). Moderbolagets disponibla likvida medel per den 31 december 2007, inklusive kortfristiga placeringar, uppgick till 33,7 Mkr (71). Anläggningstillgångar, investeringar och avskrivningar Under året har investeringar i inventarier uppgått till 0,2 Mkr (0,1) och utvecklingskostnader har aktiverats med 5,3 Mkr (2,2). Under fjärde kvartalet har investeringar i inventarier uppgått till 0 Mkr (0) och utvecklingskostnader har aktiverats med 1,1 Mkr (0,2). Aktiverade utvecklingskostnader skrivs av med 15 %. Inventarier skrivs av med 20 % per år. Personal Antalet anställda per den sista juni 2007 var 12 (11), varav inga (inga) var kvinnor. Bolagets optionsprogram På årsstämman 31 maj 2007 beslutades om emission av teckningsoptioner, varav optioner har tecknats av nuvarande anställda och resterande optioner har placerats i dotterbolaget Fingerprint Security System Databärare AB och reserverats för framtida nyanställningar. Personalkostnaden för optionerna i dotterbolaget redovisas först då de överlåtits till framtida anställda. Löptiden är 3,5 år och lösenkursen är 38 kr. Utspädningseffekten vid full teckning är 3,04 % av kapitalet och 2,49 % av antalet röster. Kostnaden för optionsprogrammet, fram till och med den 31 december, har belastat resultatet med totalt 0,4 Mkr. Motsvarande belopp har ökat det egna kapitalet. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

7 Utöver gängse affärsrisker kan följande riskområden sägas vara specifika för Bolaget och dess affärssituation. Personal Ett antal anställda besitter unik kunskap om Bolagets teknik och har lång erfarenhet av verksamheten. Förlust av en eller flera sådana nyckelpersoner skulle under en övergångstid störa verksamheten. Att ersätta högt kvalificerade medarbetare kan ta ansenlig tid och vara kostsamt. Sida 7 av 10 Förlust av större kunder En stor del av Bolagets försäljning går till den kinesiska marknaden där Bolaget har en etablerad återförsäljare som byggt upp en stark position för Bolagets teknik under en längre tid. Förlust av en så för marknads- och försäljningsarbetet väsentlig återförsäljare skulle kunna ge ett allvarligt avbräck i Bolagets verksamhet. Verksamhetsplanering Bolagets produktion av komponenter sker hos underleverantörer. Sådan produktion planeras och beställs med lång framförhållning och vad gäller kiselproduktion upp till ett halvår innan leverans sker. Bindande order med leveransplan från kunder fås normalt inte med samma framförhållning. Prognosmissar avseende försäljning och leveranser till kunder kan leda till för stor lageruppbyggnad och därmed följande ansträngd likviditet för Bolaget. Väsentliga utvecklingsprojekt Ett väsentligt utvecklingsprojekt som drivs av Bolaget syftar till att utveckla en ny paketeringslösning för sensorkomponenten, som är avsedd för mycket höga volymer samtidigt som produktionskostnaden per enhet kommer att halveras jämfört med nuvarande lösning. Detta projekt är viktigt för Bolagets framtida konkurrensförmåga. Projektet drivs i samarbete med en högt kvalificerad underleverantör, som har lång erfarenhet av denna typ av produktion och som redan producerar liknande produktlösningar i stora volymer. En första prototypproduktion är genomförd och bedömningen är att riskerna i utvecklingsarbetet därmed väsentligen reducerats. Volymproduktion är planerad att påbörjas vid halvårsskiftet Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Interim Financial Reporting. Fingerprint Cards koncernredovisning baseras på International Financial Reporting Standards, IFRS. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade från de som tillämpats i den senaste årsredovisningen. Moderbolaget tillämpar samma redovisnings- och värderingsprinciper som i den senast avlämnade årsredovisningen. För ytterligare information se not 1 i bolagets årsredovisning för Kommande rapporteringstillfällen Kvartalsrapport januari mars, 9 maj Årsredovisningen för 2007 publiceras i april och kommer att finnas tillgänglig på bolagers hemsida och kontor från den 30 april Ordinarie årsstämma är planerad till fredagen den 23 maj 2008, klockan 17.00, i Göteborg. Göteborg den 29 februari 2008 Fingerprint Cards AB (publ) Styrelsen

8 Sida 8 av 10 GRANSKNINGSRAPPORT Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av bokslutskommuniké för Fingerprint Cards AB (publ), org nr för perioden Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna bokslutskommuniké i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna bokslutskommuniké grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att bokslutskommuniké inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Göteborg den 29 februari 2008 KPMG Bohlins AB Jan Malm Auktoriserad revisor

9 Sida 9 av 10

10 Sida 10 av 10

Fingerprint Cards AB (publ), (556154-2381) Delårsrapport för perioden januari juni 2005

Fingerprint Cards AB (publ), (556154-2381) Delårsrapport för perioden januari juni 2005 PRESSMEDDELANDE Göteborg 17 augusti 2005 Fingerprint Cards AB (publ), (556154-2381) Delårsrapport för perioden januari juni 2005 För det första halvåret noteras i huvudsak följande: Rörelseintäkterna för

Läs mer

Delårsrapport YTTERLIGARE ORDRAR OCH MARKNADSFRAMGÅNGAR PÅ DEN KINESISKA MARKNADEN

Delårsrapport YTTERLIGARE ORDRAR OCH MARKNADSFRAMGÅNGAR PÅ DEN KINESISKA MARKNADEN Delårsrapport Göteborg 14 augusti 2009 YTTERLIGARE ORDRAR OCH MARKNADSFRAMGÅNGAR PÅ DEN KINESISKA MARKNADEN Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari juni 2009

Läs mer

Koncernens rörelseintäkter för delårsperioden uppgick till 10,7 Mkr (4,8) och för andra kvartalet till 5,6 Mkr (3,0).

Koncernens rörelseintäkter för delårsperioden uppgick till 10,7 Mkr (4,8) och för andra kvartalet till 5,6 Mkr (3,0). PRESSMEDDELANDE Göteborg 16 augusti 2007 Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari juni 2007 För rapportperioden noteras: Koncernens rörelseintäkter för delårsperioden

Läs mer

Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari september 2005

Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari september 2005 PRESSMEDDELANDE Göteborg 28 oktober 2005 Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari september 2005 Rörelseintäkterna för januari till september var 1,9 Mkr (1,0)

Läs mer

Delårsrappport, januari juni 2004, Fingerprint Cards AB (publ)

Delårsrappport, januari juni 2004, Fingerprint Cards AB (publ) PRESSMEDDELANDE Göteborg 18 augusti 2004 Delårsrappport, januari juni 2004, Fingerprint Cards AB (publ) För det första halvåret noteras i huvudsak följande: Rörelseintäkterna för första halvåret var 0,7

Läs mer

Nettoomsättningen ökade med 29 procent, till 6,6 Mkr (5,1). Korrigerat för den negativa

Nettoomsättningen ökade med 29 procent, till 6,6 Mkr (5,1). Korrigerat för den negativa Sida 1 av 10 PRESSMEDDELANDE Göteborg 22 april 2008 Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari mars 2008 För rapportperioden noteras: Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 2005-07-01-2006-12-31

Bokslutskommuniké för perioden 2005-07-01-2006-12-31 MIRIS HOLDING AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 2005-07-01-2006-12-31 Omsättningen uppgick till 920 tkr Periodens resultat efter fin. poster var 3 959 tkr Bokslutskommunikén omfattar Miris koncernen

Läs mer

Årsredovisning 2007 Fingerprint Cards AB (publ)

Årsredovisning 2007 Fingerprint Cards AB (publ) Årsredovisning 2007 Fingerprint Cards AB (publ) Innehåll 2007 i sammandrag............................................................. 4 VD har ordet.....................................................................

Läs mer

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari September 2012 Periodens nettoomsättning 15,7 Mkr (34,5) Rörelseresultat -43,3 Mkr (-34,8) Resultat efter skatt -37,7 Mkr (-25,7) Resultat per aktie -0,08

Läs mer

Nettoomsättningen för delårsperioden ökade med 17 procent till 12,5 Mkr (10,7). För det

Nettoomsättningen för delårsperioden ökade med 17 procent till 12,5 Mkr (10,7). För det Sida 1 av 11 PRESSMEDDELANDE Göteborg 5 augusti 2008 Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari juni 2008 För rapportperioden noteras: Nettoomsättningen för delårsperioden

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(8) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden januari - september Omsättningen uppgick till 594,5 Mkr (531,4). Rörelseresultatet

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Delårsrapport. Fingerprint Cards levererar sitt bästa kvartal någonsin.

Delårsrapport. Fingerprint Cards levererar sitt bästa kvartal någonsin. Delårsrapport PRESSMEDDELANDE Göteborg 22 oktober 2010 Fingerprint Cards levererar sitt bästa kvartal någonsin. Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381 Fingerprint Cards AB (FPC) publicerar delårsrapporten

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari september 2006

Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari september 2006 1 PRESSMEDDELANDE Göteborg 27 oktober 2006 Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari september 2006 Rörelseintäkterna för januari till september uppgick till 8,0

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Nettoomsättningen för delårsperioden uppgick till 18,7 Mkr (18,5) och för det tredje kvartalet

Nettoomsättningen för delårsperioden uppgick till 18,7 Mkr (18,5) och för det tredje kvartalet Sida 1 av 10 PRESSMEDDELANDE Göteborg 24 oktober 2008 Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari september 2008 För rapportperioden noteras: Nettoomsättningen för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrappport, januari september 2004, Fingerprint Cards AB (publ)

Delårsrappport, januari september 2004, Fingerprint Cards AB (publ) PRESSMEDDELANDE Göteborg 20 oktober 2004 Delårsrappport, januari september 2004, Fingerprint Cards AB (publ) För det tredje kvartalet noteras i huvudsak följande: Rörelseintäkterna för januari till september

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Under årets sex första månader utfördes flera kliniska studier med som mål att fastslå potentialen för produkten Biolight inom sportmedicinen. Då studiernas resultat inte var tillräckligt tydliga, fattades

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006 Solna 24 oktober 2006 Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006 Nettoomsättningen ökade med 26 % till 28,2 (22,4) mkr under kvartalet och med 23 % till 87,9 (71,4) mkr under niomånadersperioden

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ)

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) 4 maj 2004 Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) Nettoomsättningen under första kvartalet minskade med 17 procent till 19,2 mkr (23,0 mkr). Resultat för första kvartalet: o Rörelseresultat

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Resultatet före skatt för första kvartalet uppgick till 4,4 Mkr (- 6,7).

Resultatet före skatt för första kvartalet uppgick till 4,4 Mkr (- 6,7). Sida 1 av 11 PRESSMEDDELANDE Göteborg 29 april 2009 Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari mars 2009 För rapportperioden noteras: Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Bokslutskommuniké för JELLO AB (publ) räkenskapsåret 2006

Bokslutskommuniké för JELLO AB (publ) räkenskapsåret 2006 Bokslutskommuniké för JELLO AB (publ) räkenskapsåret 2006 Tolvmånadersperioden januari - december 2006 Nettoomsättningen uppgick till: 4 208 122 kr Resultat före finansiella poster: -2 575 819 kr Resultatet

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014. Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké 2014. Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké 2014 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2014 Resultatet efter finansnetto ökade och uppgick till 194,7 Mkr (125,1 Mkr) Styrelsen föreslår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari Juni 2011 Periodens intäkter 14,0 Mkr (17,8). Rörelseresultat -30,7 Mkr (-1,4), varav lagerjustering -13,8 Mkr (0). Resultat efter skatt -22,8 Mkr (-0,7).

Läs mer

Halvårsrapport SVENSKA BOSTADSFONDEN 14 AB (PUBL) 7 MARS 30 JUNI 2016

Halvårsrapport SVENSKA BOSTADSFONDEN 14 AB (PUBL) 7 MARS 30 JUNI 2016 Halvårsrapport SVENSKA BOSTADSFONDEN 14 AB (PUBL) 7 MARS 3 JUNI 216 Sammanfattning av halvårsr apport Med Bolaget eller SBF 14 avses Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) med organisationsnummer 55956-4.

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2011. Ökad omsättning, förbättrad orderingång och resultatåterhämtning

Bokslutskommuniké januari december 2011. Ökad omsättning, förbättrad orderingång och resultatåterhämtning Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Org. Nr: 556634-1300 Aktietorget: XTRA Bokslutskommuniké januari december 2011 Ökad omsättning, förbättrad orderingång och resultatåterhämtning under sista kvartalet

Läs mer

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) SENSYS Traffic SENSYS AB Traffic (publ) AB 556215-4459 (publ) 556215-4459 Delårsrapport Kvartalsrapport för jan - mars för 2009 jan - sept 2009 Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari september

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013. Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké 2013. Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké 2013 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2013 Resultatet efter finansnetto ökade och uppgick till 125,1 Mkr (96,4 Mkr) Styrelsen föreslår

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2016

Delårsrapport januari - mars 2016 Delårsrapport januari - 2016 Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Mars 2016 Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (-) MSEK Bruttoresultatet för

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Omsättningen uppgick till 11,4 (9,6) mkr, en ökning med 19 % Resultat före avskrivningar och finansiella poster blev 877 (122) tkr Nettoresultatet uppgick till -618 (-1372) tkr Trafikvolymen ökade med

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

DELÅRSRAPPORT SLEEPO AB (PUBL) (SLEEP)

DELÅRSRAPPORT SLEEPO AB (PUBL) (SLEEP) DELÅRSRAPPORT 2015-06-01-2015-11-30 SLEEPO AB (PUBL) 556857-0146 (SLEEP) 29 januari 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år.

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år. Q3 Delårsrapport januari september 2012 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 86,6 Mkr (88,2) Nettoomsättning 297,9 Mkr (324,5) Resultat före skatt 3,5 Mkr (13,0) Resultat före skatt

Läs mer

Kvartalsrapport, januari - mars 2002, Fingerprint Cards AB (publ)

Kvartalsrapport, januari - mars 2002, Fingerprint Cards AB (publ) 5552002-06-03 1 PRESSMEDDELANDE Göteborg 28 maj 2002 Kvartalsrapport, januari - mars 2002, Fingerprint Cards AB (publ) För det första kvartalet noteras: Ett ökande intresse från företag som utvärderar

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 94,6 MSEK (60,5) Omsättning 92,2 MSEK (59,8) Bruttomarginal 41,9 procent (46,2) Rörelseresultat 8,6 MSEK (2,0) Resultat efter skatt 6,9 MSEK (1,7) Kommentarer från VD Efter ett urstarkt första

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Bokslutskommuniké, Förbättrat resultat i fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet 2014 visade Vendator ett positivt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till 2,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

Delårsrapport för Netrevelation AB (publ)

Delårsrapport för Netrevelation AB (publ) Delårsrapport för Netrevelation AB (publ) 1 januari 30 september 2005 Omsättningen för perioden som helhet uppgick till 62,3 (57,1) MSEK, en ökning med 9,0% jämfört med samma period 2004. Rörelseresultatet

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer