Årsredovisning 2007 Fingerprint Cards AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2007 Fingerprint Cards AB (publ)"

Transkript

1 Årsredovisning 2007 Fingerprint Cards AB (publ)

2 Innehåll 2007 i sammandrag VD har ordet Affärsidé och affärsutveckling Marknad och försäljning Teknisk utveckling Patentstrategi Framtidsutsikter Produkter och tillämpningar Organisation Aktiedata och ägarförhållanden Förvaltningsberättelse Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Förändringar i eget kapital Noter och tilläggsupplysningar Revisionsberättelse Fem år i översikt Styrelse, företagsledning och revisor Årsstämma Årsstämma kommer att hållas fredagen den 23 maj 2008, kl 17.30, sal Västerhavet på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan i Göteborg. Rätt att deltaga i årsstämman har aktie ägare som är införd i den av VPC förda aktieboken fredagen den 16 maj Anmälan om deltagande skall göras till bolaget under adress: Fingerprint Cards AB, P.O. Box 2412, SE Göteborg, eller fax , alternativt via e-post: senast fredagen 16 maj 2007 kl Utdelning Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas. Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport för perioden januari mars 2008, 22 april 2008 Delårsrapport för perioden januari juni 2008, 15 augusti 2008 Delårsrapport för perioden januari september 2008, 24 oktober 2008 Bokslutskommuniké 2008, februari Årsredovisning, april 2009

3 2007 i sammandrag VD har ordet I januari fick Bolaget en order från Hardware & Software Technologies Co. Ltd (HST) på sensorer värd 22 Mkr. Leveransplanen sträcker sig från första kvartalet 2007 och till första kvartalet Ordern var en uppföljning på leveranser som gått till HST:s kunder i Kina och tekniken används i bankapplikationer. Sent i februari placerade HST ytterligare en volymorder på sensorer värd 21 Mkr. Leveranser för denna order kommer att fortgå in i 2008 och sensorerna används i IT-säkerhetsprodukter avsedda främst för banksektorn. En delleverans värd 1,5 Mkr gjordes till japanska Secure Design KK för den order värd sammanlagt 9 Mkr detta bolag placerade hösten Deutsche Bank, Global Markets Equity Trading i London köpte i maj samtliga Technoimagia Sweden AB:s B-aktier i Fingerprint Cards AB. Transaktionen omfattade aktier som utgjorde 9,4% av kapitalet och 7,7% av rösterna i Bolaget. På Årsstämman i maj antogs ett optionsprogram för Bolagets anställda exklusive dess VD. Sammanlagt optioner ställdes ut, som kan utnyttjas för teckning av aktier från juni 2010 och sex månader framåt. På Årsstämman invaldes även en ny styrelseledamot, Jan Burénius. De tidigare ledamöterna Gunnar Liljegren och Mr Taketoshi Kashiwabara hade avböjt omval. Licensavtal tecknades i juni med en ny distributör för Tyskland, Österrike och Schweiz. Admatec GmbH har huvudkontor i Hamburg och är specialiserat på återförsäljning av elektronikkomponenter. US Patents Office beviljade Bolagets patentansökan i USA avseende metod för matchning av fingermönster med en linjesensor. Bolagets tredje generation av en biometrisk processor ASIC introducerades på marknaden. Den nya processorn är extremt strömsnål, liten, kostnadseffektiv och kompatibel med både area- och linjesensorn. Verksamhetens förlust för det gångna året uppgick till 34,2 Mkr (- 19,7). Intäckter av rörelsen, exklusive finansiella intäckter, uppgick till 20,7 Mkr (11). Finansnettot uppgick till 1,3 Mkr (0,3). Interna och externa utvecklingskostnader uppgick till 15,6 Mkr (9,5). Disponibla likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, uppgick till 33,8 Mkr (71,1) per den 31 december Väsentliga händelser i början av 2008 I januari tillkännagavs att CardLab ApS valt Bolagets kompletta system baserat på dess linjesensor för utvecklandet av ett nytt bankkort av typen standardiserat kort med magnetremsa. Kortet blir försett med lövtunna batterier, hela biometrisystemet byggs in och livslängden är beräknad till två år. Målmarknaderna för Fingerprint Cards står inte stilla under någon längre tid utan förändras hela tiden. De marknader och kunder vi arbetar med uppvisar även stor variation. Våra kunder, som utvecklar slutprodukter, konkurrerar på snabbt växande marknader där behovet av bättre säkerhet och teknik för att förhindra identitetsstöld växer för varje år som går. För att de ska klara sina utmaningar och för att vi ska få tillgång till deras marknader måste vi vara redo att ta djärva steg för att uppnå marknadsfördelar. Lägre kostnader Marknadens krav på lägre kostnad för biometrin påverkar vår verksamhet på ett direkt sätt. De marknader där detta krav är som störst är också de med volymmöjligheter som passar en affärsmodell som vår och målsättningen under året har varit att stärka vår konkurrensoch leveransförmåga för dessa marknader. Under de senaste åren har vi konsekvent stärkt vår produktportfölj med sikte på volymmarknaderna och vår tro är fortsatt att det sätt marknaderna för biometrin utvecklas på passar väl den mångsidiga teknik vi utvecklat och de affärsmodeller för licensiering vi erbjuder. Att möta marknadens krav Att ta sig in på volymmarknaderna ställer en del krav och några av dem är att försäkra sig om marknadsandelar och att se till att ha rätt underleverantörer. Marknaden för kompakta system med finger verifiering växer starkt och det finns utrymme för ett flertal aktörer. De starkaste drivkrafterna för tillväxt finns inom sektorerna för IT-produkter och för att kunna vara med där måste man klara priskonkurrensen. I slutet av 2006 kunde vi notera växande framgångar i försäljningen av komponenter och systemmoduler men insåg också att en förutsättning för uthållig tillväxt var att produktionen förbättrades. Vid utgången av 2007 har vi klarat av väsentliga delar av detta arbete och byggt upp en ny underleverantörsstruktur som utgör en viktig hörnsten för den fortsatta verksamheten. Syftet har främst varit att radikalt sänka kostnaden för produktionen av sensorn, både kiselkostnaden och kostnaden för paketering av komponenten. Med detta stärks vår konkurrensförmåga och vi får den försäljningsmarginal vi behöver för att i första hand nå break-even. Teknisk förnyelse Ett ytterligare initiativ som togs redan 2006 var att ta fram en ny processor ASIC. Under året som gått har detta projekt förts i hamn och resulterat i en processor, som i jämförelse med föregångaren har utökad funktionalitet, är snabbare och framförallt extremt strömsnål. Kostnaden för att tillverka processorn har samtidigt sänkts med 80 %. Det strategiska värdet av den nya komponenten framgick kort efter årsskiftet när vår teknik valdes för utvecklandet av ett nytt bankkort med inbyggd fingerverifiering. Ett teknikföretag som Fingerprint Cards utvecklas inte bara i takt med marknaden utan teknisk innovation öppnar också nya produkt- och marknadsmöjligheter. Kvalitet, pris och funktion Kvalitet, pris och funktion utgör tillsammans receptet för en vidare positiv utveckling. När prisskillnaderna jämnats ut kommer marknadens fokus att mer riktas mot kvalitet och funktion. Skicklighet och engagemang hos vår personal har under året stärkt vår position och förmåga att konkurrera i dessa avseenden med andra leverantörer. Årets bokslut har belastats med höga kostnader för omställningar i produktionen och för utvecklandet av nya produktionslösningar som kommer att ge väsentligt lägre produktionspriser även för vår sensorkomponent. Det sista steget i denna process är planerat att vara i hamn vid nästa halvårsskifte. Vi har all anledning att utgå från att även detta steg genomföres på ett framgångsrikt sätt och med det har vi byggt upp en slagkraftig uppsättning underleverantörer med en produktion som är anpassad för höga volymer och till konkurrenskraftiga priser. Den information vi har från våra viktigaste marknader och kunder talar samtidigt för starkt ökade volymer för både 2008 och året därefter vilket bäddar för en spännande tid framöver. Göteborg i april 2008 Lennart Carlson Verkställande direktör i sammandrag VD har ordet 5

4 Affärsidé och affärsutveckling Fingerprint Cards teknikutveckling kännetecknas av en målmedveten inriktning på strömsnåla och kostnadseffektiva system för finger verifiering. Teknikportföljen har ett starkt patentskydd. Bolagets kunder är huvudsakligen utvecklare av slutprodukter och lösningar i vilka Bolagets teknik integreras. Kunderna nås genom direkta kontakter eller via Bolagets uppbyggda nätverk av regionala distributörer/återförsäljare. Efterhand som marknaden för biometri fortsätter sin tillväxt i både djup och mångfald kommer Bolaget att kunna dra nytta av bredden i sitt teknikutbud och flexibiliteten i sin affärsmodell. Affärsmodell Bolaget arbetar med två olika affärsmodeller. Den ena av dessa är en flexibel modell för IP-licensiering där antingen Fingerprint Cards svarar för produktion och logistik av komponenter eller att licenstagaren själv tar ansvar för denna del. I det senare fallet betalar licenstagaren en royalty per såld enhet till Bolaget. I båda dessa fall svarar licenstagaren för all marknadsföring och försäljning. Den andra affärsmodellen utgörs av att Bolaget ombesörjer produktion och i egen regi säljer komponenter och systemlösningar antingen direkt till kund eller via ett uppbyggt nätverk av åter - försäljare/distributörer. Försäljningen av sensorn, som enskild komponent, men även av systemkomponenter har ökat markant. Under året har väsentliga utvecklingsresurser lagts på att såväl förnya tekniken som att rationalisera produktionen av de enskilda komponenterna. De vidtagna åtgärderna kommer att stärka denna affärsmodell genom att Bolagets återförsäljare bättre kan konkurrera om volymorder på sina respektive marknader. Pris, funktion och kvalitet På volymmarknaderna konkurrerar de biometriska produkterna och systemen på tre plan; pris, funktion och kvalitet. Kundnyttan är en kombination av alla dessa faktorer och den inbördes prioritetsordningen styrs av efterfrågan i de växande produktsegmenten. Bolaget har inga problem att möta konkurrensen vad gäller kvalitet och teknisk funktionalitet, vilket nuvarande kunder starkt bekräftar. Ett innovativt tekniskt utvecklingsarbete har fört Bolaget till en stark teknikposition. Den starkaste drivkraften på marknaden under de två senaste åren har varit priskonkurrensen och det gäller särskilt för de volymaffärer Bolaget är intresserat av. För att stärka sin konkurrens förmåga med avseende på pris drev Bolaget under året tre väsentliga projekt varav två framgångsrikt var avslutade vid halvårsskiftet och det tredje är planerat att vara i hamn vid halvårsskiftet Samtliga projekt syftar till att radikalt sänka tillverkningspriset för Bolagets komponenter. Teknik och funktion Grundläggande på kärntekniknivån är förmågan att läsa av ett fingermönster och att effektivt hantera den avlästa informationen. På båda dessa områden, sensorteknik respektive algoritmer, har Fingerprint Cards en ledande position avseende såväl area- som linjesensortekniken och detta har följts upp med ett starkt patentskydd för de framtagna lösningarna. På systemnivå erbjuder Bolaget algoritmer och metoder för matchning som täcker båda sensortyperna och omfattar såväl verifiering med matchning en-mot-en, som identifieringssystem där en individ skall identifieras bland ett stort antal registrerade användare. Den konsekventa inriktningen mot en teknikportfölj som kännetecknas av en kompakt, strömsnål och effektiv teknik för avläsning och matchning av fingermönster har lett Fingerprint Cards till en ledande ställning i utvecklandet av kostnadseffektiva biometriska system. Kunden har möjlighet att använda alla eller en del av de komponenter som utgör ett system beroende på utformningen av den slutprodukt kunden utvecklar. Det som styr kundens val är de krav som ställs av slutanvändaren på den aktuella applikationen vare sig det är fråga om logisk access för datorer, fysisk tillträdeskontroll eller en kombination av behörighets- och identitetskontroll. Anpassning till marknadskraven I sitt utvecklingsarbete är Bolaget ständigt lyhört för förändringar i marknadens krav och förväntningar på tekniken vad gäller utformning, formfaktor och pris. Tidigt visades detta genom utvecklandet av en linjesensor med liten formfaktor och tillhörande algoritm och metod för matchning av fingermönster, en metod där patent nu beviljats i väsentliga länder. Under året slutfördes projektet där en ny processor ASIC utvecklats. Den nya komponenten är kompatibel med båda sensortyperna, har utökad funktionalitet, är extremt strömsnål och tillverkningskostnaden har sänkts radikalt. Vid slutet av året hade även väsentliga steg avverkats i ett projekt där en ny lösning för paketering av Bolagets sensorkomponent tas fram och där tillverkningen kommer att kunna ske på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Med den nya lösningen i produktion kommer Bolaget att kunna konkurrera om större volymorder samtidigt som kravet på en acceptabel försäljningsmarginal uppfylls. IP-licensiering I takt med att volymen levererad biometrisk lågkostnadsteknik fortsätter att stiga starkt ökar möjligheterna för en affärsmodell inriktad mot ren IP-licensiering. Fingerprint Cards sitter på starka IP-rättigheter inom områdena för sensorteknik, algoritm och matchningsmetod. Bolaget utvärderar kontinuerligt förutsättningarna för denna typ av affärsupplägg. Affärsidé och affärsutveckling 7

5 Marknad och försäljning Det gångna året kännetecknades av en positiv utveckling i flera olika marknadssektorer. Optimismen i marknaden var generell och sträckte sig från de som levererar storskaliga integrerade system för nationella ID-kort till de, som i likhet med Fingerprint Cards, utvecklar kärntekniken och nu ser ett allt bredare intresse för sina produkter. Trenden mot en konsolidering av både teknikutvecklare och leverantörer av helhetslösningar fortsatte och kunderna fortsatte uttrycka höga förväntningar liksom hårda krav i sina val av biometriteknik. Marknadsdynamik En dynamisk kraft i marknaden för biometrin representeras av intäkterna som kommer från stora nationella projekt, som de för elektroniska pass och nationella ID-kort och intäktsströmmarna går här till biometriföretag som levererar mjuk- och hårdvara för dessa system respektive till de som står för systemintegration. En annan dynamik är tydlig på andra marknader, som fysisk access, logisk access eller kontroll för inloggning på datanätverk och för data - säkerhet samt fristående enheter som USB-nycklar och säkerhetsskåp för värdesaker. Dessa marknader har visat stadig tillväxt baserat på det mervärde dessa produkter levererar och även om de inte representerar lika stora finansiella värden som nationella IDprojekt har de den växande fördelen av att leverera tekniken till miljontals slutanvändare och till ett överkomligt pris. Flera av dessa slutanvändare kan nu ha både en och flera biometriförsedda produkter i sin ägo. Exempel på sådana produkter är laptops för säker inloggning, USB-nycklar för skydd av känslig information, mobiltelefoner och säkerhetsskåp för hemmabruk. Det gångna året underströk både den växande tillgängligheten och användbarheten av kostnads - effektiva biometriska tekniklösningar. Marknadstillväxten för elektronikprodukter ser ut att bli fortsatt stark och där biometri används för skydd av tillgångar, data, eller för att ge tillträde, ses en trend mot mer integrerade lösningar. Fingertekniken fortsatte under året att vara den dominerande biometriska tekniken i kraft av bra prestanda, värde för pengarna, lätt att integrera i produkterna och överkomligt pris. Kostnadsdrivna volymmarknader Under året fortsatte de ledande teknikföretagen att leverera produkter till volymmarknaden, som kännetecknades av kundstyrda krav på förbättringar. Till övervägande del avsåg detta krav från produktutvecklare på leverans av teknik till allt lägre kostnad. Detta är en naturlig del av marknadsdynamiken i denna sektor till skillnad från den offentliga sektorn och biometri för storskaliga identifieringssystem där bra prestanda och interoperabilitet är viktigare. Behovet att reducera kostnaden för biometrin har blivit central på volymmarknaderna och även för de som utvecklar tekniken för dessa produktsegment. Det visar också på att fingertekniken är den mest lovande av de biometriska teknikerna tack vare dess förmåga att leverera bra prestanda till rätt pris. Utvecklingen visar också på att fingertekniken lever upp till marknadens förväntningar på lägre kostnad över tiden. Bolagets bedömning är att detta i sin tur leder till en utveckling mot att kostnadseffektiva inbyggda system vinner mark på bekostnad av enklare lösningar med enbart en sensorkomponent och algoritm. Nya produktområden Diversifieringen av produktmöjligheterna drivs av både teknisk nyutveckling och lägre kostnad för biometrin. Detta var tydligt när Fingerprint Cards valdes som leverantör av ett inbyggt system för ett betalkort som utvecklas av CardLab ApS. Ett sådant fullt fungerande system för fingerverifiering, inbyggt i ett betalkort som uppfyller ISO standards och får sin ström från i kortet inbäddade batterier var tills nyligen en omöjlighet men har nu blivit möjligt tack vare egenskaperna i den sensor och processorteknik som utvecklats av Fingerprint Cards. Korten förväntas ha en livstid som motsvarar de bankkort som idag används som betal- och kreditkort. Dessa biometriförsedda magnetkort, där kortinnehavarens biometriska data aldrig lämnar kortet, ger en överlägsen säkerhet jämfört med dagens chip- och PIN-kodskort. Kontroll över teknikutvecklingen och inte minst kontroll över de immateriella rättigheterna fortsatte att spela en viktig roll för teknikens framtid i främst volymsegmenten. Otillräckligt patentskydd påverkar flera aktörers strategiska planering även om konsekvenserna inte kommer att kunna avläsas i en nära framtid. Marknadsföring och försäljning Försäljning sker i första hand genom distributörer/återförsäljare. Bolaget har f.n. återförsäljare som täcker tolv länder och som geografiskt är spridda från Nordamerika över Europa och bort till Fjärran Östern. Försäljning sker även i viss utsträckning direkt till slutkund i länder där Bolaget saknar representant. Bolagets försäljningsmässigt största marknad är Kina där återför - säljaren Hardware & Software Technologies (HST) efter målmedvetet marknadsarbete byggt upp en stark position för Bolagets sensorteknik. HST, med huvudkontor i Taiwan och ett flertal regionkontor inne i Kina, har knutit till sig fyra av de fem största leverantörerna av IT-säkerhetsprodukter till de kinesiska bankerna innebärande att Bolagets sensorteknik nu används i mer än 75% av alla biometriska IT-säkerhetsprodukter som levereras till banksektorn i Kina. Till övervägande del är det produkter för biometrisk inloggning på bankernas datorer och nätverk för bankernas personal, en marknad med mycket stor potential. Övriga produkter i Kina återfinns främst i kategorin fysisk access, såsom dörrlås, förvarings- och kassaskåp. Bolagets affärssituation Fingerprint Cards har utvecklat hela system för fingertekniken; sensor, processor och algoritm för matchning av fingermönster. Den viktigaste komponenten är sensorn, som läser av fingermönstret, men det är också den mest komplicerade komponenten ur produktionssynpunkt. Först under loppet av 2006 började Bolaget se konkreta resultat av sitt försäljningsarbete och fick order från marknaden som visade på acceptans för tekniken och att en kundbas var på väg att byggas upp som skulle kunna generera substantiella och stigande volymer. Vid denna tidpunkt var Bolagets produktionskapacitet vad avser paketering av sensorn mycket begränsad och den konstruktion som producerades var en lågvolymlösning som innehöll många manuella moment i produktionen och därför blir förhållandevis dyr att producera. En kostnadseffektiv produktionslösning förutsätter stora volymer och produktion hos högt specialiserade underleverantörer, som är intresserade av samarbete först när uppdrags - givaren kan visa på att tillräckligt volymunderlag finns. Under året visade Bolaget att denna potential finns och övergången till kostnadseffektiv volymproduktion är planerad till halvårsskiftet Försäljningen under året Försäljningen under det gångna året ökade med 88 % jämfört med året innan och uppgick till 20,7 Mkr. Den övervägande delen av leveranserna utgjordes av Bolagets sensorkomponent av vilken st levererades jämfört med ca st året dessförinnan. Sensorförsäljningen svarade för ca 75 % av det totala försäljningsvärdet medan biometriska moduler och Bolagets äldre processor ASIC i huvudsak stod för resterande del. Under årets första kvartal erhöll Bolaget två order till ett sammanlagt värde av Mkr 43 för leverans till den kinesiska marknaden. Vid årets slut hade 40% av ordervolymen levererats. Resterande del av förra årets leveranser gick i huvudsak till kunder i Argentina, Japan, Italien, Frankrike och USA och produkterna utgjordes där av USB-nycklar, förvaringsboxar och säkerhetsskåp, system för närvarokontroll och Point of Sale-terminaler. Ordervärdet per den 31 december 2007 uppgick till 24,7 Mkr. 8 Marknad och försäljning Marknad och försäljning 9

6 Teknisk utveckling Patentstrategi Under året fullföljdes strategiskt väsentliga utvecklingsarbeten. Driv - kraften för detta är att förverkliga konkurrensfördelar i form av hög kvalitet och funktionalitet, som skall kunna levereras till konkurrens - kraftigt pris. Samtidigt med detta skall såväl Bolagets för säljnings - marginal förbättras som kundnyttan för marknaden. Detta strategiska arbete är fundamentalt för Bolagets affärsverksamhet och det kräver både investeringar och ett långsiktigt planerande. Orderstyrd produktion De order Bolaget tog under slutet av 2006 och början av 2007 innebar att produktions- och leveranskapaciteten, räknat på månadsbasis, omgående behövde höjas kraftigt. Flaskhalsen utgjordes av paketeringen av sensorn. Den produktlösning och den produktionskapacitet som fanns tillgänglig hos Bolagets underleverantör var inte på långt när dimensionerad eller ens avsedd för så stora volymer. Vid årets utgång var den planerade upprampningen av produktionen emellertid i hamn om än till priset av en hög kostnad. Kvalitetskraven på den färdiga produkten är höga och intrimningen av produktionen för att uppnå acceptabelt produktionsutfall var både komplicerad och mycket kostsam. Bolaget tvingades bära merparten av dessa kostnader för att kunna klara ingångna leveransåtaganden. Parallellt pågick arbetet att ta fram en ny paketeringslösning för sensorn. Ny paketeringslösning Jämsides med ansträngningarna att få upp produktionsvolymen för att kunna möta leveransplaner pågick utvecklingsarbetet med en ny paketeringslösning för sensorkomponenten. Den nya lösningen är anpassad för höga volymer och kan produceras till ett väsentligt lägre pris. Den underleverantör Bolaget driver detta projekt med är specialiserad på denna typ av produktlösning och produktion och är störst på denna marknad. Priset för paketering per sensor kommer att bli hälften av vad Bolaget betalar för nuvarande lösning. En första prototypproduktion genomfördes vid årsskiftet med gott resultat och projektet fortsätter nu som planerat med tester, kvalificering av produkten, produktion av förserier och kvalitetssäkring av produktionen. Volymproduktion är planerad att påbörjas runt halvårsskiftet Ny processor ASIC Under året slutfördes två andra projekt som påbörjats under Kiselproduktionen flyttades till en ny producent varvid kiselkostnaden för sensorkomponenten kunde sänkas radikalt. Den lägre kiselkostnaden slår igenom på paketeringsproduktion från det fjärde kvartalet under det gångna året. Genom det andra projekt som slutfördes ersätts Bolagets äldre processor med en ny ASIC, som är kompatibel med både linje- och areasensorn. Strömförbrukningen har sänkts radikalt, funktionaliteten är utökad och samtidigt är tillverkningskostnaden sänkt med så mycket som 80 % jämfört med den äldre komponenten. Detta utgör en väsentlig förbättring i funktionalitet och värde för de produktutvecklare som integrerar inbyggda biometriska system i sina produkter och där Fingerprint Cards sensor, processor och algoritm samverkar i ett säkert och oberoende system. Tillkänna - givandet strax efter årsskiftet att CardLab valt Fingerprint Cards linjesensorteknik visar att Bolagets inbyggda system klarar de högst ställda kraven och öppnar dörren till nya marknadsmöjligheter. Utökad funktion till lägre kostnad Den nya processorn är uppgraderad med alla algoritm- och matchningsrevisioner som gjorts efter att den förra designen var klar. Den är kompatibel även med linjesensorn och försedd med dubbel algoritmplattform för hantering av både registrering och matchning. Processorn kan även användas för identifiering (1:N) där ett avläst fingermönster skall matchas mot många lagrade. Det innebär att man i en applikation för många användare ej behöver några kort eller andra behörighetsbärare för identifieringsprocessen och processorn klarar ända upp till 500 användare vilket är dubbelt så många jämfört med tidigare version. Den nya processorn lever upp till kravet på hög prestanda till lägre kostnad. Pris och kvalitet Kostnaden för biometrin fortsätter att vara en viktig fråga på många av slutproduktmarknaderna. Emellertid är även kraven på kvalitet ofta utslagsgivande. Fingerprint Cards teknik konkurrerar bäst där kraven på prestanda är höga. Bolagets framgångar på väsentliga marknader i Asien har skett tack vare en sensor som ger överlägsen avläsningskvalitet. Grunden för detta är en reflektiv kapacitiv metod som ger en robust sensor med mycket hög bildkvalitet. Väsentliga delar i sensordesignen är patenterade liksom den matchningsmetod Bolaget utvecklat för sin linjesensor och där patent beviljades i USA under året. Ytterst få utvecklare av linjesensorteknik har motsvarande patentskydd för sina lösningar. I bolagets patentstrategi ingår att noga följa marknaden och identifiera eventuella intrång i Bolagets patent. Alla utvecklingskontrakt med Bolaget fordrar att underleverantörer skall vara uppmärksamma på patenteringsmöjligheter, som ett resultat av utvecklingsarbetet och meddela Bolaget om dessa möjligheter. Alla rättigheter till tekniska resultat och patent i dessa samarbeten tillfaller Bolaget. Vid designarbete i samarbete med kunder, som syftar till fram - tagande av kundspecifika lösningar, levererar Bolaget inkapslade IP-block varigenom kunden ej kan kopiera eller vidareutveckla konstruktionen på egen hand. Sensorpatent, arkitektur Sensorarkitekturpatentet beskriver metoden att i realtid programmera sensormatrisen. Lösningen i sensorarkitekturen medger att varje enskilt pixelelement kan programmeras till olika funktioner under tiden som man läser in fingeravtrycket. Genom att variera pixelelementens funktion kan mättekniken och utläsningsproceduren optimeras och ge bästa bildkvalitet och förutsättningar för verifiering och identifiering av fingeravtrycket. PCT, USA och EPO ansökningarna har alla godkänts under Sensorpatent, pixelelement Huvudkravet i denna patentansökan fokuserar på den fysiska konstruktionen av pixelelementet i sensor ASIC:en samt behandlingen av den utlästa informationen. Konstruktionen ger en extremt känslig sensor med hög förstärkning och lågt brus. Fördelen med detta är att den fulla dynamiken i fingret med noggrann upplösning kan detekteras med hög känslighet och hög utläsningshastighet. Samtidigt ger konstruktionen förutsättningar för applicering av ett tjockt skyddsskikt på sensorytan med bibehållen bildkvalitet. Användandet av ett tjockt skyddsskikt ger en stor fördel då kraven är höga på att den paketerade sensorn skall tåla mekanisk och kemisk åverkan samt statisk elektricitet över produktens livslängd. Alla dessa egenskaper möjliggör utveckling av robusta och användarvänliga biometriska systemlösningar. PCT-myndigheten har nyligen givit ett positivt utslag i den internationella undersökningsrapporten. Sensorpatent, arkitektur: Sverige: Nr , löper till feb EP: Nr , löper till februari Registrerat i Tyskland, och Frankrike. USA: Nr 6,778,686, löper till februari Japan: Ansökan Nr Sensorpatent,pixelelement: PCT: Ansökan Nr. PCT/SE2004/ EP: Ansökan Nr USA: Ansökan Nr 11/ Japan: Ansökan (ansökningsnummer meddelas senare). Algoritmpatent: Sverige: Nr , löper till augusti 2019 EP: Nr , löper till augusti Registrerat i Tyskland och Frankrike. USA: Nr , löper till mars Linjesensor metodpatent: EP: Nr , löper till mars Registrerat i Sverige, Storbritannien, Italien, Tyskland och Frankrike. PCT: Ansökan Nr. PCT/SE02/00505 USA: Nr , löper till mars Japan: Ansökan Nr Paketeringspatent: Sverige: Nr , löper till maj Algoritmpatent Mjukvaran som används vid registrering och verifiering baseras på matematiska beskrivningar, algoritmer. För att uppnå den mest säkra och effektiva lösningen har algoritmen implementerats i Bolagets mikroprocessor där millioner operationer genomförs på bråkdelen av en sekund. Algoritmen genomför en analys av detaljer i hela finger mönstret baserad på en metod med ursprung i forskning inom bildbehandling, specifikt anpassad för denna applikation. En patentansökan lämnades ursprungligen in till svenska Patent och Registreringsverket och fick ett godkännande november Efter ett positivt utslag i den internationella undersökningsrapporten från PCT- myndigheten godkände Europeiska Patentverket patentet En ansökan som inlämnats till patentmyndigheten i USA under 2004 godkändes likaså under Linjesensor metodpatent Det av Europeiska Patentverket jämte patentverket i USA godkända linjesensormetodpatentet beskriver ett system baserat på en sensor som läser delbilder av ett finger i rörelse där sensorytan är avsevärt mindre än fingeravtrycket. Information extraheras från varje delbild under fingrets rörelse varpå delbilden avlägsnas från bildminnet. Den extraherade informationen används sedan vid verifieringen av fingret efter avslutad rörelse. Metoden gör det möjligt att extrahera och lagra en individs biometriska identitet utan att bygga ihop en komplett bild av fingermönstret. Efter ett positivt utslag i den internationella undersökningsrapporten från PCT-myndigheten har Bolaget även registrerat en ansökan i Japan. Paketeringspatent Det godkända paketeringspatentet beskriver en metod att använda samma skyddsskikt för skydd av sensorytan och bondtrådarna som används för att elektriskt ansluta sensorn. Skyddsskiktet ger en produkt som klarar högt uppställda krav på mekanisk nötning, kemisk påverkan och statisk elektricitet. 10 Teknisk utveckling Patentstrategi 11

7 Framtidsutsikter Vid ingången av året stod Bolaget inför utmaningen att både väsentligt öka försäljningen och samtidigt öka produktions- och leverans - kapaciteten. Parallellt pågick insatser för att rationalisera produktionen och sänka kostnader. Delar av detta arbete kommer att ta även första halvåret av 2008 i anspråk. På marknadssidan kommer samarbetet med återförsäljare att intensifieras och nätverket av distributörer att utökas. Bättre försäljningsmarginaler Leveranser av sensorer med den nuvarande paketeringslösningen kommer att fortgå under minst det kommande halvåret för de större order som tecknats för den kinesiska marknaden och där priset är fixerat i US dollar. Med den lagernedskrivning som gjordes i årsbokslutet och förutsatt att dollarn ej faller ytterligare i värde ska emellertid dessa leveranser kunna ske utan ytterligare förluster. Eftersom det lägre kiselpriset nu också börjar slå igenom på nyproduktionen bör även återstående produktion av den gamla paketerings lösningen kunna levereras utan nämnvärd marginalförlust för dessa Kinaorder. På all annan försäljning har Bolaget positiva marginaler, även på sensorkomponenten, men en stabil positiv marginal på sensorn är möjlig först när produktion och leveranser kan ske av den aviserade nya paketeringslösningen. Bolagets målsättning är fortsatt att nå minst 35% marginal på komponentförsäljningen. Ny produktionslösning Under slutet av 2006 genomfördes den nyemission som var nödvändig för att ge Bolaget det kapital, som skulle behövas inte bara för fortsatt drift utan även för att genomföra de projekt som var nödvändiga för att få till stånd en kostnadseffektiv produktion avsedd för höga volymer och till en styckkostnad som ger konkurrenskraft och acceptabel försäljningsmarginal. Det viktiga projektet där en ny paketeringslösning för sensorn tas fram har nu förts så långt att en första prototypproduktion genomfördes vid årsskiftet. De första protyperna har levererats till Bolaget och genomgår nu omfattande tester. Kvalificering av produkten kommer att pågå under första kvartalet Parallellt påbörjas en process för kvalificering och kvalitetssäkring av produktionen. Denna aktivitet kan komma att ta hela andra kvartalet i anspråk, således en eller två månader längre än vad som aviserades förra hösten, varefter volymproduktion nu är planerad att påbörjas omkring halvårsskiftet. Kostnaden för att paketera sensorn med den nya lösningen och produktionsmetoden kommer att vara 50% lägre jämfört med den gamla lösningen. Fortsatt volymökning Det framgår av Bolagets årsbokslut att de åtgärder som vidtagits för att rationalisera produktionen har tagit mycket tid och att de kostat mycket pengar. Emellertid har de varit ofrånkomliga och med två tunga projekt redan i hamn och där det tredje är planerat att vara genomfört runt halvårsskiftet ska Bolaget ha byggt en stark platt - form för en kommande lönsam expansion. Den information Bolaget har från kundunderlaget indikerar en fortsatt stark volymutveckling för både 2008 och därefter. Finansiellt mål Det finansiella mål, som tidigare kommunicerats, att nå breakeven på årsbasis under fjärde kvartalet 2008 kan bli svårt att uppnå. Påverkande faktorer är bl.a. den takt i vilken kostnadssänkningarna i produktionen slår igenom i försäljningen, i vilken takt försäljning och leveranser kommer att öka jämte dollarutvecklingen. Även om produktionen framöver nu i huvudsak kommer att betalas i samma dollarvaluta som försäljningen sker har ju Bolaget sina övriga driftskostnader i svenska kronor. Bolagets bedömning är att det finansiella målet, att nå break-even räknat på årsbasis, skall kunna uppnås någon gång under den senare delen av 2008 eller början av Patentskydd allt viktigare Marknaden närmar sig en situation där de större utvecklarna av elektronikprodukter vill ha bättre kontroll över biometrin i sina produkter. Den biometriska hårdvaran integreras starkare med produktens tekniska plattform liksom den biometriska mjukvaran med tillhörande matchningsmetod. Detta understryker vikten av att ha kontroll över de immateriella rättigheterna. Betydelsen av detta, på både sensor- och algoritmområdet, kommer sannolikt att växa i relevans för främst volymsegmenten. Fingerprint Cards starka patenskydd för både sin sensor och matchningsmetod ger Bolaget en stark marknadsposition i detta avseende och stödjer affärs - modellen för IP-licensiering. 12 Framtidsutsikter Framtidsutsikter 13

8 Produkter och tillämpningar Fingerprint Cards säljer och levererar sin teknik i huvudsak till återförsäljare/distributörer som i sin tur bearbetar sina regionala marknader. Distributörerna har god kännedom om vilka affärsmöjligheter som finns för biometrin i deras regioner. I enskilda fall, då en djupare teknisk kunskap om biometrin krävs, deltar Bolaget i projekt som drivs av slutkunden. Syftet är då oftast att kunden skall licensiera tekniken. I de flesta applikationer där biometri används finns inte bara konkurrens mellan skilda leverantörer utan frågan är även vad som rättfärdigar användandet av biometrin. Hur den frågan hanteras beror mycket på vad det är för slags produkt och hur den marknadsförs. Fingertekniken kanske används för att reducera problemet med identitetsstöld eller för att bättre hantera problemet med lösenord. Produkten kan vara en lågkostnadsprodukt som löser ett enkelt säkerhetsproblem eller det kan vara fråga om en helt ny och avancerad produkt som ett bankkort med inbyggd biometri. Den mest etablerade applikationen för biometri är produkter för kontroll av fysisk access där tillträde till byggnader och tillgångar/ värdesaker skall skyddas. Exempel på sådana produkter är dörrlås där man vill komma bort från behovet av kort; produkter för hemmabruk som värdeskåp för förvaring av värdesaker eller handeldvapen och fordon för värdetransporter där ett komplett säkerhetssystem även inkluderar föraren. Under året användes Bolagets teknik för dessa typer av produkter i Sverige, Korea, USA, Singapore och Taiwan. Affärsmöjligheterna för Bolagets teknik varierar med geografin. I vissa regioner är intresset för ett specifikt användningsområde mer uttalat än i andra. I Sydafrika är efterfrågan på biometrisk närvarokontroll som ett styr- och kontrollverktyg stark och sådana produkter, med Bolagets teknik, introducerades på denna marknad redan under På andra håll används biometrisk närvarokontroll mer som ett trovärdigt, automatiserat substitut för dyrare manuella processer. I Indien används tekniken i mobila enheter för identifiering av studenter på läroanstalter och i Italien för access till medicinsk utrustning. Biometri har även börjat användas som ersättning för namnunderskrifter. En av Bolagets kunder i Kina har utvecklat en batteridriven enhet för biometrisk kvittens av levererat och avhämtat värdegods. Nya applikationer utvecklas också som ett svar på brådskande behov som uppstår genom förändringar i regelverk eller praxis. Förändringar i den finansiella sektorn sker ständigt över hela världen och i t.ex. Kina har bankerna anpassat sig till nya regler genom att använda biometri i en mer omfattande utsträckning. I de flesta fall rör det sig om biometriska applikationer för IT-säkerhet men det förekommer även att tekniken används för fysisk access. Flera utvecklare av slutprodukter i Kina, som använder Fingerprint Cards teknik, har framgångsrikt utnyttjat affärsmöjligheterna inom dessa produktsegment. På den asiatiska marknaden, där tillverkning är den huvud - sakliga kommersiella aktiviteten, finns också produktutvecklare som använder Bolagets inbyggda system i produkter som USBnycklar, vilka används som portabla minnen eller för verifiering av identitet vid inloggning. Pålitliga inbyggda lösningar, som är oberoende av extern processorkraft för matchning av fingermönster, vinner nya produktområden. I Danmark utvecklar CardLab ett bankkort där Bolagets hela system med linjesensor byggs in i kortet, som är av typen magnetkort och som får sin strömförsörjning av tunna batterier som bakas in i kortet. Magnetkort är den typ av kort som till mer än 80% används på bankkortsmarknaden. I USA och Frankrike använder utvecklare av POS-terminaler ( Point of Sale ) Bolagets inbyggda system som substitut för PIN-koder. För skydd av personliga värdesaker säljs batteridrivna säkerhetsskåp i USA och Italien. Utvecklandet av nya applikationer och lösningar fortsätter att växa allt efter skilda geografiska behov och affärsmöjligheter och produkt - utvecklare på de olika marknaderna kan dra nytta av den potential som finns i Bolagets teknik. 14 Produkter och tillämpningar

9 Organisation Aktiedata och ägarförhållanden De nyanställningar som skedde under året gjordes för att bemanna projekten för utveckling av nya produktionslösningar respektive för rationalisering av befintlig produktion hos underleverantörer. Två specialister inom dessa områden anställdes. Inom administration och marknadsföring/försäljning var organisationen intakt. Ytterst ansvarig för den operativa verksamheten är VD, som även ingår i Bolagets ledningsgrupp tillsammans med teknik- och marknads - chefen jämte ekonomichefen. I ledningsgruppen utbytes information och fattas beslut i såväl tekniska utvecklingsfrågor som affärs - mässiga frågor av både enskild natur och frågor som avser verksam - hetens inriktning. I förvaltningen ingår, förutom VD, ekonomichefen, som ansvarar för administration och personal jämte finansiell rapportering till styrelsen och rapportering till myndigheter. I samarbete med VD handhar ekonomichefen vidare Bolagets finansiella placeringar medan VD svarar för IR-arbetet. Marknadschefen är ansvarig för marknadsföring och försäljning. I hans grupp ingår en försäljningschef med ansvar för EMEA och Nordamerika jämte applikationsingenjörer, som förutom att ge tekniskt säljstöd även bistår kunder i projekt som avser integrering av Bolagets teknik i specifika produkter. Det direkta säljarbetet prioriterades under året på bekostnad av mer generella marknads - aktiviteter. Mässaktiviteter för det kommande året är planerade att genomföras i samarbete med Bolagets distributörer. Marknaden bearbetas även genom ett nätverk av återförsäljare och distributörer som fångar upp regionala affärsmöjligheter. Inom teknikavdelningen finns ett antal högt kvalificerade ingenjörer med mångårig erfarenhet av biometrisk teknikutveckling. Avdelningen leds av teknikchefen, som också ansvarar för ledningen av externt kontrakterad teknisk expertis i ett flertal länder samt att han har ansvar för patentfrågor. Teknikavdelningen har hög kompetens inom områdena för algoritm-, processor- och sensorutveckling liksom för hantering av produktion och leveransfrågor. Resurser finns även för deltagande i kundspecifika utvecklingsprojekt. Rekryteringen av två specialister inom områdena produkt- och produktionslösningar jämte logistik och produktionsrationalisering har stärkt teknik - avdelningens kompetens. Notering på om stockholmsbörsens o-lista Fingerprint Cards B-aktie introducerades på Stockholmsbörsens lista Nya Marknaden, den 8 maj Aktien handlas sedan den 19 april 2000 på Stockholmsbörsens, den nordiska listan. En handelspost omfattar 500 aktier. Bolaget publicerar delårsrapporter och annan aktiemarknadsinformation samt följer i övrigt de regler och rekommendationer som gäller för bolag vars fondpapper är noterade vid Stockhomsbörsen. Aktiekapitalets fördelning per den 31 december 2007 Aktien Aktiekapitalet i Fingerprint Cards uppgick per den 31 dec 2007 till kr fördelat på aktier, varav aktier av serie A och aktier av serie B. Varje aktie har ett kvot värde på 0,20 kr. Varje aktie av serie A berättingar till tio (10) röster och varje aktie av serie B till en (1) röst. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. I bolagsordningen finns hembudsklausul avseende bolagets A-aktier. Den 28 december 2007 handlades Bolagets B-aktie till 13,2 kr. Aktieslag Antal aktier Antal röster Kapitalandel % Röstandel % Serie A ,5 20,2 Serie B ,5 79,8 Summa ,0 100,0 Aktiekapitalets förändring Kvot Förändring Totalt antal Ökning Totalt År Händelse värde, kr antal aktier aktier aktiekapital aktiekapital VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 1997 Split 500:1 0, Fondemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, Nyemission 0, /2007 Nyemission 0, Ägarstruktur per den 31 december 2007 Antal Antal Antal Antal Kapital Röster Aktieägare A-aktier B-aktier aktier röster i % i % Technoimagia Sweden AB ,5 20,2 Lennart Carlson ,6 4,6 Utländska ägare ,2 30,4 varav Deutsche Bank ,0 3,3 övriga utländska ägare och förvaltare ,2 27,2 Övriga ,7 44,8 Summa ,0 100,0 EKONOMI & ADMINISTRATION EK- Redovisning Finans IT Personal IR TEKNIK & UTVECKLING Sensorteknik Algoritmutveckling Systemutveckling Processorutveckling Patentfrågor Produktionsfrågor MARKNAD Marknadsföring Försäljning Teknisk support Marknadsinfo Antal aktieägare per den 28 december 2007: Organisation Aktiedata och ägarförhållanden 17

10 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Fingerprint Cards AB (publ), med säte i Göteborg och org.nr , får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Bolaget utgör moderbolag till det helägda dotterbolaget Fingerprint Security System Databärare AB, org.nr Allmänt om verksamheten Bolaget har utvecklat elektroniska system, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Systemen utgörs av microchips med algoritmer, som utan hjälp av extern processorkraft läser av, lagrar och jämför fingermönster. Bolaget har utvecklat två typer av kapacitiva sensorer för avläsning av fingermönster, dels en extremt liten linjesensor och dels en s.k. areasensor. Till varje sensor har också såväl processorer som algoritmer utvecklats. Genom sin litenhet, låga strömförbrukning och möjlighet till mycket låg tillverkningskostnad, kan tekniken implementeras i mycket små volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. Andra användningsområden för tekniken är produkter för fysisk access och produkter för inloggning på datorer och IT-nätverk. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Omfattande tekniska projekt drevs under året i syfte att öka och rationalisera produktionen hos befintliga underleverantörer jämte för att utveckla nya och mer kostnadseffektiva produktionslösningar. Insatserna är ägnade att stärka Bolagets konkurrensförmåga och ge förutsättningar för acceptabla försäljningsmarginaler. Under året erhöll Bolaget två volymorder värda sammanlagt 43 Mkr för leverans av teknik till den kinesiska marknaden. Med det underlaget kunde Bolaget kontraktera en högt specialiserad underleverantör för utvecklandet av en ny kostnadseffektiv paketeringslösning för sin sensorkomponent. Två andra större projekt genomfördes under året. En ny processor ASIC har utvecklats, som produceras till betydligt lägre kostnad, har utökad funktionalitet, är extremt strömsnål och är kompatibel med Bolagets båda sensortyper. I det andra projektet, som är en del i planen att halvera produktionskostnaden för sensorkomponenten, flyttades kiselproduktionen till en ny producent. Det lägre kiselpriset påverkade produktionen positivt från årets fjärde kvartal. Bolagets distributör i Kina, HST, har knutit till sig fyra av de största leverantörerna av IT-säkerhetsprodukter till de kinesiska bankerna innebärande att Bolagets sensorteknik nu används i mer än 75 % av alla biometriförsedda IT-säkerhetsprodukter som levereras till bankerna i Kina. Vid årets slut hade ca 40 % av ordervärdet avseende Kina levererats och enligt plan skall resterande del levereras under första halvåret Leveranser kan komma att sträcka sig in även i det tredje kvartalet. Resterande del av årets försäljning gick till kunder i Argentina, Japan, Italien, Frankrike och USA och produkterna avsåg USB-nycklar, kassa- och värdeskåp, system för närvarokontroll och Point of Sale-terminaler. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Bolagets nya processor ASIC har öppnat möjligheter för nya produktområden såsom det biometriska bankkort Bolagets kund CardLab nu utvecklar. Processorn vidgar också marknaden för Bolagets inbyggda system avseende identifieringslösningar med många användare. Prototyperna av den nya paketeringslösningen för sensorn genomgår under första kvartalet omfattande tester för kvalificering av produkten. Parallellt pågår en process med produktion av förserier och kvalificering av produktionen inför volymproduktion som är planerad till halvårsskiftet Paketeringskostnaden för sensorkomponenten kommer med den nya lösningen och produktions - metoden att halveras i jämförelse med nuvarande produktion. Kombinationen av lägre kiselkostnad och lägre paketeringskostnad kommer att avsevärt öka Bolagets konkurrensförmåga och möjlighet att ta större volymorder. Verksamhet inom forskning och utveckling De order Bolaget tog under slutet av 2006 och början av 2007 innebar att produktions- och leveranskapaciteten räknat på månadsbasis omgående behövde höjas kraftigt. Flaskhalsen utgjordes av paketeringen av sensorn. Den produktlösning och den produktionskapacitet som fanns tillgänglig hos Bolagets underleverantör var inte på långt när dimensionerad eller ens avsedd för så stora volymer. Vid årets utgång var den planerade upprampningen av produktionen emellertid i hamn om än till priset av en hög kostnad. Kvalitetskraven på den färdiga produkten är höga och intrimningen av produktionen för att uppnå acceptabelt produktionsutfall var både komplicerad och mycket kostsam. Ett omfattande projekt, initierat 2006, drevs under året där syftet är att utveckla en ny paketeringslösning för Bolagets sensor. Den nya lösningen är avsedd för stora volymer och kan produceras till låg kostnad. Den underleverantör Bolaget driver detta projekt med är specialiserad på denna typ av lösningar och produktion och är störst på sin marknad. De första prototyperna levererades vid årsskiftet och genomgår tester. Två andra projekt slutfördes. Kiselproduktionen flyttades till en ny tillverkare varvid kiselkostnaden för Bolagets sensorkomponent kunde reduceras. Ett ytterligare projekt som fördes i hamn var framtagandet av en ny processor ASIC, som är kompatibel med båda Bolagets sensortyper. Förbättringarna i den nya komponenten är bl.a. radikalt sänkt strömförbrukning, utökad funktionalitet och en betydligt lägre tillverkningskostnad jämfört med den äldre komponenten. De interna och externa kostnaderna för teknisk utveckling under året uppgick till 15,6 Mkr (9,5). Av dessa kostnader har 5,3 Mkr (2,2) aktiverats i enlighet med IAS 38. Finansiell ställning Det egna kapitalet uppgick per den sista december 2007 till 67,1 Mkr (100,9). Soliditeten i koncernen uppgick den 31 december 2007 till 90,7 % (93,1). Koncernens disponibla likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar per den 31 december 2007, uppgick till 33,8 Mkr (71,1). Andra kortfristiga fordringar uppgick till 5,6 Mkr (6,7). Rörelsekapitalet i koncernen uppgick den 31 december 2007 till 50,4 Mkr (86,9). Moderbolagets disponibla likvida medel per den sista december 2007, inklusive kortfristiga placeringar, uppgick till 33,7 Mkr (71). Anläggningstillgångar, investeringar och avskrivningar Under året har investeringar i inventarier uppgått till 0,2 Mkr (0,1) och utvecklingskostnader har aktiverats med 5,3 Mkr (2,2). Aktiverade utvecklingskostnader skrivs av med 15% och inventarier skrivs av med 20% per år. International Financial Reporting Standards (IFRS) Från och med 1 januari 2005 tillämpar Bolaget i sin koncernredovisning IFRS redovisningsprinciper. Detta är en följd av en EU-förordning som gäller alla noterade bolag inom EU. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång I januari 2008 valdes Bolagets system med linjesensor av CardLab för utveckling av prototyper till ett nytt biometrisäkrat betalkort. Kortet är av typen magnetkort och är avsett för banksektorn. Det är försett med lövtunna batterier och Bolagets sensor, processor och matchningsalgoritm integreras i kortet. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Utöver gängse affärsrisker kan följande riskområden sägas vara specifika för Bolaget och dess affärssituation. Personal Ett antal anställda besitter unik kunskap om Bolagets teknik och har lång erfarenhet av verksamheten. Förlust av en eller flera sådana nyckel - personer skulle under en övergångstid störa verksamheten. Att ersätta högt kvalificerade medarbetare kan ta ansenlig tid och vara kostsamt. Förlust av större kunder En stor del av Bolagets försäljning går till den kinesiska marknaden där Bolaget har en etablerad återförsäljare som byggt upp en stark position för Bolagets teknik under en längre tid. Förlust av en så för marknads- och försäljningsarbetet väsentlig återförsäljare skulle kunna ge ett allvarligt avbräck i Bolagets verksamhet. Verksamhetsplanering Bolagets produktion av komponenter sker hos underleverantörer. Sådan produktion planeras och beställs med lång framförhållning och vad gäller kiselproduktion upp till ett halvår innan leverans sker. Bindande order med leveransplan från kunder fås normalt inte med samma framförhållning. Prognosmissar avseende försäljning och leveranser till kunder kan leda till för stor lageruppbyggnad och därmed följande ansträngd likviditet för Bolaget. Väsentliga utvecklingsprojekt Ett väsentligt utvecklingsprojekt som drivs av Bolaget syftar till att utveckla en ny paketeringslösning för sensorkomponenten, som är avsedd för mycket höga volymer samtidigt som produktionskostnaden per enhet kommer att halveras jämfört med nuvarande lösning. Detta projekt är viktigt för Bolagets framtida konkurrensförmåga. Projektet drivs i samarbete med en högt kvalificerad underleverantör, som har Lennart Carlson Verkställande direktör Göteborg den 24 april 2008 Perc Brodén Ordförande lång erfarenhet av denna typ av produktion och som redan producerar liknande produktlösningar i stora volymer. En första prototypproduktion är genomförd, produktion av förserier pågår och bedömningen är att riskerna i utvecklingsarbetet därmed väsentligt reducerats. Volymproduktion är planerad att påbörjas vid halvårsskiftet Styrelsen och dess arbete Bolagets styrelse består av tre ledamöter med erfarenhet av företagande och styrelsearbete i noterade bolag. VD ingår i styrelsen, som sammanträtt tio gånger under året. I en särskild instruktion för den verkställande direktören beskrivs arbets- och befogenhetsfördelningen mellan VD och styrelse. Därtill har styrelsen antagit en arbetsordning avseende styrelsens arbete. Denna arbetsordning beskriver bl.a. styrelsens övergripande upp gifter avseende Bolagets organisation och ekonomiska förvaltning. Vidare beskrivs vilka ärenden som skall behandlas på styrelse - mötena, jämte vilken rapportering som skall ske till styrelsen. Ekonomiskt utfall liksom finansiell ställning avstäms regelbundet mot av styrelsen godkända budgetar. Förslag till disposition av Bolagets förlust Till bolagsstämmans förfogande står: Vår revisionsberättelse har avgivits den 24 april 2008 KPMG Bohlins AB Jan Malm Auktoriserad revisor Ansamlad förlust, kr Årets förlust, kr Totalt ansamlad förlust, kr Styrelsen föreslår att totalt ansamlad förlust kronor , överförs i ny räkning. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret. Beträffande Bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Årsredovisningen och koncernredovisningen för Bolaget avseende år 2007 har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 21 april Årsredovisning och koncernredovisning föreslås fastställas på årsstämman den 23 maj Jan Burenius 18 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 19

11 Resultaträkning Kassaflödesanalys Belopp i Tkr Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Rörelseresultat 3,4,5,6, Belopp i Tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Nedskriving av lager Personal optioner Övriga ej likviditetspåverkande poster Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat Hänförligt till Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Vinst per aktie, kr Före utspädning -2,82-2,07 Efter utspädning -2,82-2,07 Förändring av rörelsekapital (exkl likvida medel) Ökning (-) Minskning (+) av varulager Ökning (-) Minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+) Minskning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission och andra ägartillskott Summa tillförda medel Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Med likvida medel avses balansposterna kassa och bank samt kortfristiga placeringar. 20 Resultaträkning Kassaflödesanalys 21

12 Balansräkning Belopp i Tkr Not Tillgångar Belopp i Tkr Not Eget kapital och skulder Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsverksamheten Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Förskott till leverantörer Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital/reservfond Pågående emission Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i Tkr Ställda säkerheter Företagsinteckning inga inga inga inga Ansvarsförbindelser inga inga inga inga 22 Balansräkning Balansräkning 23

13 Förändringar i eget kapital Noter och tilläggsupplysningar Övrigt Balanserat resultat Totalt Koncernen Aktiekapital tillskjutet kapital inkl årets resultat eget kapital Ingående balans Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar, exkl. transaktioner med bolagets ägare Nyemission 1) Pågående nyemission Utgående balans Ingående balans Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar, exkl. transaktioner med bolagets ägare Nyemission Personal optioner Utgående balans BUNDET EGET KAPITAL FRITT EGET KAPITAL Bundna Pågående Balanserat Årets Totalt Moderbolaget Aktiekapital reserver nyemission resultat resultat eget kapital Ingående balans Vinstdisposition Koncernbidrag Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar, exkl. transaktioner med bolagets ägare Nyemission Pågående nyemission Utgående balans Ingående balans Vinstdisposition Koncernbidrag Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar, exkl. transaktioner med bolagets ägare Nyemission Personal optioner Utgående balans ) Emissionskostnader som redovisats mot eget kapital uppgår till Tkr. Bundna reserver Bundna fonder får inte minskas genom utdelning. Övrigt tillskjutet kapital/överkursdfond Medel som tillskjutits före den 1 januari 2006 har överförts till reservfonden vilken ingår i posten. Överkursen vid 2006 års emission har redovisats som fritt eget kapital. Fritt eget kapital Balanserat resultat Utgörs av föregående års fria egna kapital och efter att en eventuell vinstutdelning lämnats. Överkursen vid 2006 års emission har redovisats som fritt eget kapital. Utgör tillsammans med årets resultat och eventuell fond för verkligt värde summa fritt eget kapital, det vill säga det belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna. NOT 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) såsom de har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har Redovisningsrådets rekommendation RR 30 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen. Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredo - visningslagen (1995:1554) och Redovisningsrådets rekommendation RR 32 Redovisning för juridisk person. RR 32 innebär att moder - bolaget i årsredovisningen för den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som skall göras från IFRS. Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets och koncernens finansiella rapporter Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska er farenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och anta gan den används sedan för att bedöma de redovisade värdena på till gångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har till - lämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens finansiella rapporter, om inte annat framgår nedan. Koncernens redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent på rapportering och konsolidering av moderbolag och dotterföretag. Segmentsrapportering Den primära indelningsgrunden för koncernens segment är geografiska områden. Detta överensstämmer med koncernens operativa struktur och den interna rapporteringen till koncernledning och styrelse. Rörelsegrenar utgör koncernens sekundära indelningsgrund. Klassificeringar Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och bolag i vilka moder - bolaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna eller på annat sätt har bestämmande inflytande. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att moderbolaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder, värderade till verkligt värde. Skillnaden mellan anskaffningskostnaderna för aktierna och det verkliga värdet av förvärvade identifierbara nettotillgångar utgör goodwill eller negativ goodwill. Intäkter Intäkter för försäljning av varor redovisas i resultaträkningen när väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen. Intäkter från tjänsteuppdrag redovisas i resultaträkningen baserad på färdigställandegraden på balansdagen. Immateriella tillgångar Utgifter för utveckling, där forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller processer, redovisas som en tillgång i balansräkningen, om produkten eller processen är tekniskt och kommersiellt användbar och företaget har tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja den immateriella tillgången. Det redovisade värdet inkluderar utgifter för material, direkta utgifter för löner och indirekta utgifter som kan hänföras till tillgången på ett rimligt och konsekvent sätt. Övriga utgifter för utveckling redovisas i resultaträkningen som kostnad när de uppkommer. I balansräkningen redovisade utvecklingskostnader är upptagna till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande. Koncernen aktiverar inte ränta i tillgångarnas anskaffningsvärden. Avskrivningsprinciper Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Följande procentsatser används: Balanserade utgifter för FoU och liknade 15% Inventarier 20% Persondatorer 20% Koncernbidrag och aktieägartillskott för juridiska personer Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas i enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär att koncernbidrag som lämnats eller erhållits i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt. 24 Förändringar i eget kapital Noter och tilläggsupplysningar 25

14 Skatter Skatt i resultaträkningen utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder, med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas inte i koncernmässig goodwill och inte heller i skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Varulager Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, efter avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstadkomma en försäljning. Nedskrivningar De redovisade värdena för koncernens tillgångar prövas vid varje balansdag för att bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbehov. Undantag görs för varulager och uppskjutna skattefordringar. Om någon indikation på nedskrivning finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. För undantagna tillgångar enligt ovan prövas värderingen enligt respektive standard. Finansiella instrument Finansiella instrument värderas och redovisas i koncernen i enlighet med reglerna i IAS 39. Finansiella tillgångar Banktillgodohavanden, låne- och kundfordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Placeringar värderas löpande till marknadsvärde med marknadsvärdeförändringarna redovisade i resultaträkningen. Monetära finansiella tillgångar i utländsk valuta har omvärderats till bokslutskurs. Kortfristiga fordringar har efter individuell värdering upptagits till det belopp varmed de beräknas inflytta. Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts individuellt. Finansiella skulder Löpande värderas normalt skulderna till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Finansiella skulder värderas initialt till mottagna medel med avdrag för eventuella transaktionskostnader. Monetära finansiella skulder i utländsk valuta har omvärderats till bokslutskurs. Leverantörsskulder värderas utan diskontering till nominellt belopp. Leasing Leasing av tillgångar där uthyraren i allt väsentligt kvarstår som ägare till tillgången klassificeras som operationell leasing och leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Alla leasingavtal är klassificerade som operationell leasing. NOT 2 Finansiell riskhantering Koncernens finansverksamhet och hantering av finansiella risker bedrivs utifrån en av styrelsen fastställd finanspolicy och präglas av låg riksnivå. Syftet är att minimera koncernens kapitalkostnad genom ändamålsenlig finansiering och att effektivt hantera och kontrollera koncernens finansiella risker. Nedan beskrivs de väsentliga delarna av denna hantering. Valutarisk Transaktionsexponering. Koncernen har en väsentlig del av försäljningen i annan valuta än kostnaderna men har valt att inte säkra detta nettoflödet med valutaterminer och valutaoptioner. Försäljningen sker i USD (98%) och i SEK (2%). Produktionskostnaderna består av USD (45%), EUR (10%) och resterande i SEK. Övriga kostnader består huvudsakligen av SEK. Kreditrisker Koncernens finansiella tillgångar redovisas till 39,3 MSEK (74,1) varav 5,1 MSEK (36,3) avser bankmedel. Bolaget har traditionellt haft låga kreditförluster och detta gäller även Risken begränsas genom förskottsbetalningar och kreditvärdighetskontroller av nya kunder samt genom nära kunduppföljning i samarbete mellan marknads- och ekonomifunktionen. Verkligt värde Koncern I balansräkningen redovisade finansiella tillgångar och skulder överensstämmer med verkligt värde och uppgår till 39,3 MSEK (74,1) respektive 6,9 MSEK (7,5). Ingen terminssäkring har skett för de valutakomponenter som ingår i ovanstående belopp. Moderföretaget Finansiella tillgångar och skulder uppgår till 39,2 MSEK (74) respektive 7,3 MSEK (7,9). Ingen terminssäkring har skett för de valutakomponenter som ingår i ovanstående belopp. NOT 3 Rapportering per segment Bolagets verksamhet bedrivs primärt i geografiska områden; EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika), Asien och Amerika. Den information som presenteras avseende intäkter avser de geografiska områden inom vilka bolagets kunder är lokaliserade. EMEA ASIEN AMERIKA TOTALT Resultaträkning per geografiskt område Omsättning Kostnader Ofördelade intäkter/kostnader Rörelseresultat Finansnetto Skattekostnad Årets resultat Omsättning och övriga upplysningar per produktområde Koncernens sekundära segmentsindelning är per produktområde och är indelad i följande områden. PRODUKTER LICENSER TJÄNSTER TOTALT Omsättning Tillgångar Ofördelade tillgångar Investeringar NOT 4 Anställda och personalkostnader Genomsnittligt antal anställda Medelantal Medelantal anställda Varav män anställda Varav män Sverige Totalt moderbolag och koncern Antal anställda vid årets slut uppgick till 12 (varav alla var män). Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner & Sociala Löner & Sociala ersättningar kostnader ersättningar kostnader Moderbolag och koncern varav pensionskostnader 1 366* 1 321* * Av moderbolagets pensionskostnader avser kr ( ) VD. Företagets utestående pensionsförpliktelser till VD uppgår till 0 kr (0). Beräkning av verkligt värde Verkligt värde på finansiella instrument som behandlas på en aktiv marknad baseras på noterade marknadspriser. 26 Noter och tilläggsupplysningar Noter och tilläggsupplysningar 27

15 Löner och andra ersättningar fördelade mellan VD, styrelseledamöter och övriga anställlda i moderbolaget och koncernen VD och styrelse Övriga anställda VD och styrelse Övriga anställda Sverige (varav tantiem o dyl) Löner och ersättningar avser endast moderbolaget och personal i Sverige. Ersättningar till ledande befattningshavare Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Något särskilt arvode utgår inte för kommittéarbete. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön och pension. Med andra ledande befattnings - havare avses de tre personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. För koncernledningens sammansättning se avsnittet "Ledande befattningshavare och revisorer". Grundlön/ Rörlig Övriga styrelsearvode ersättning förmåner Pensionskostnad Summa Styrelsens ordförande Styrelseledamöter Verkställande direktören Andra ledande befattningshavare Årets kostnad för styrelsearvoden uppgår till kr ( ) och avser styrelsens ordförande och övriga ledamöter. Uppsägningstider och avgångsvederlag VDs anställning löper med en uppsägningstid från bolagets sida om 24 månader. Vid uppsägning från VDs sida gäller en uppsägningstid på 12 månader. Under uppsägningstiden utgår lön och övriga förmåner på oförändrad nivå. Mellan bolaget och övriga ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om mellan 3 till 12 månader. Pensionsvillkor För VD avsätts för individuell tjänstepensionsförsäkring ett belopp maximerat till kr per år. För övriga ledande befattningshavare avsätts för motsvarande försäkring mellan 11 och 21 procent av lönen beroende på ålder och lönenivå. Pensionsåldern beräknas vara 65 år. Fingerprint Cards har en avgiftsbestämd pensionsplan. Därmed avser pensionskostnaden den kostnad som påverkat årets resultat. Aktierelaterade ersättningar Årsstämma den 31 maj 2007 beslutade om emission av teckningsoptioner till de anställda, exklusive VD, varav teckningsoptioner tecknades av Bolagets dotterbolag, Fingerprint Security Systems AB, för senare överlåtelse till framtida nyanställda. Teckningskursen är fastställd till 38 kr och teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 juni 2010 till och med 30 november Vid full teckning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med kr varvid utspädningseffekten på kapital blir 3,04% och 2,49% på antalet röster. För räkenskapsåret 2007 har kostnaden avseende optionerna beräknats till 0,4 MSEK vilket belastat årets resultat. Berednings- och beslutsprocess Med hänsyn till bolagets storlek har styrelsen gjort bedömningen att en ersättnings- eller revisionskommitté ej behövs för närvarande. Lön och övriga villkor för VD förhandlas och beslutas av styrelsens ordförande. VD förhandlar och beslutar om löner och villkor för övriga ledande befattninghavare samt all övrig personal. Kompetens och utbildningsnivå Av bolagets 12 anställda har alla akademisk utbildning. Sjukfrånvaro för perioden Under perioden var den totala sjukfrånvaron 104 (504) timmar för alla anställda. I relation till den totala arbetstiden under perioden, (22 626) timmar, var sjukfrånvaron 0,4%(2,3). Sjukfrånvaro som understiger en sammanhängande tid av 60 dagar fördelad efter kön. All frånvaro avser män. Sjukfrånvaro som understiger en sammanhängande tid av 60 dagar specificerad per åldersgrupp Antal frånvarotimmar för respektive åldersgrupp i relation till sammanlagd ordinarie arbetstid 0,4% 0,0% Sjukfrånvaro för en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Någon sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer har inte förekommit under perioden. NOT 5 Avskrivning/nedskrivning av materiella, immateriella och finansiella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader skrivs av med 15% per år. Detta beräknas motsvara den bedömda ekonomiska livslängden Balanserade utgifter för forskning och utveckling Inventarier, verktyg och installationer NOT 6 Revisorernas arvode och kostnadsersättningar KPMG Bohlins AB Revisionsarvode Arvode för övriga uppdrag Med revisionsarvode avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan gransking eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag. NOT 7 Utvecklingskostnader Under året uppgick de interna och externa kostnaderna för teknisk utveckling till kr (9 506). Av årets kostnader har (2 210) aktiverats. NOT 8 Operationell leasing Leasingavtal där företaget är leasetagare avser hyresavtal för lokal Inom ett år Mellan ett och fem år Senare än fem år Noter och tilläggsupplysningar Noter och tilläggsupplysningar 29

16 NOT 9 Finansiella intäkter och kostnader NOT 12 Inventarier, verktyg och installationer Ränteintäkter Summa Räntekostnader Valutakursförluster Summa NOT 10 Skatt Avstämning av effektiv skatt Resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats, 28% Ej avdragsgilla kostnader Kostnader som inte ingår i resultat före skatt Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt Redovisad effektiv skatt Fingerprint Cards skattemässiga underskottsavdrag i taxeringen 2007 är fastställt till 105,1 Mkr. För taxeringen 2007 beräknas skattemässigt underskott om 34,1 Mkr tillkomma. Ingen uppskjuten skattefordran har redovisats avseende dessa avdrag. Skälet är att det ännu inte med sannolikhet kan sägas att avdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. NOT 11 Balanserade utgifter för FoU mm Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Årets aktivering Vid årets slut Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Vid årets slut Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Försäljning/utrangeringar Vid årets slut Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Vid årets slut Planenligt restvärde vid årets slut NOT 13 Andelar i koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Vid årets slut Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Nedskrivning Vid årets slut Bokfört värde vid årets slut Spec av moderbolagets innehav Antal Andel Bokfört av andelar i koncernföretag andelar i % värde Fingerprint Security System Databärare AB, Org.nr , säte i Göteborg ,0 0 Moderbolagets inköp från koncernföretag uppgår till kr (20 000). Någon försäljning till koncernbolag har ej förekommit. Planenligt restvärde vid årets slut Noter och tilläggsupplysningar Noter och tilläggsupplysningar 31

17 Revisionsberättelse NOT 14 Varulager Varor under tillverkning Färdiga varor I kostnaden för sålda varor för koncernen och moderbolaget ingår nedskrivning med 10,4 Mkr (0). Av beloppet avser 5,0 Mkr nedskrivning av äldre processorer. Lagret har av försiktighetsskäl skrivits ned till noll då Bolagets nya processor finns på marknaden sedan ett halvår tillbaka. Resterande nedskrivning om 5,4 Mkr avser Bolagets sensorer och varor under tillverkning som skrvits ned till bedömt nettoförsäljningsvärde baserat på balansdagens dollarkurs. NOT 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna inkomsträntor Pensionspremier Hyra Övrigt NOT 16 Kortfristiga placeringar Koncernen och Moderbolaget Marknadsvärde el. Bokfört värde Marknadsvärde el. Bokfört värde Klassifiering av värdepapper motsv motsv Företagscertifikat Till årsstämman i Fingerprint Cards AB Org nr Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Fingerprint Cards AB för år Årsredovisningen och koncernredovisningen ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS såsom de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS såsom de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 24 april 2008 KPMG Bohlins AB Jan Malm Auktoriserad revisor NOT 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner och sociala avgifter Övriga poster Noter och tilläggsupplysningar Revisionsberättelse 33

18 Fem år i översikt, koncernen Styrelse, ledande befattningshavare och revisor STYRELSE Årets omsättning (Mkr) 20,7 11,1 2,7 2,9 5,2 Årets resultat (Mkr) -34,2-19,7-17,5-21,6-21,2 Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar, vid årets slut (Mkr) 33,8 71,1 40,0 31,0 60,5 Eget kapital vid årets slut (Mkr) 67,2 100,9 58,7 53,7 75,3 Balansomslutning vid årets slut (Mkr) 74,0 108, ,4 81,9 Soliditet (%) 90,7 93,1 96,2 95,2 91,9 Antal anställda vi årets slut Resultat per aktie (kr) -2,82-1,77-1,87-3,40-3,34 Resultat per aktie efter full utspädning (kr) -2,82-1,77-1,87-3,40-3,34 Likvida medel inkl. placeringar vid årets slut per aktie (kr) 2,78 6,39 4,28 4,88 9,53 Eget kapital vid årets slut per aktie (kr) 5,52 9,07 6,28 8,46 11,86 Antal aktier vid årets slut (tusental) , , , , ,3 Antal aktier genomsnittligt (tusental) , , , , ,3 Antal aktier efter full utspädning genomsnittligt (tusental) , , , , ,8 Börskurs vid årets slut (kr) 13,20 16,20 12,00 13,30 30,00 Börsvärde vid årets slut (Mkr) Perc Brodén Född 1944, invald 2000 Styrelsens ordförande sedan 2005 Senior Advisor hos Effectum Franchise Consulting Styrelseordförande I Tankbar IM AB, Styrelseordförande i Parelle AB, Styreseordförande i Sveriges urmakaresförbunds Skola AB. Innehav i Fingerprint Cards AB: B-aktier Jan Burenius Född 1947, invald 2007 VD i Nimba AB Lennart Carlson Född 1946, invald 1997 VD i Fingerprint Cards AB Styrelseordförande i Finansforum AB Innehav i Fingerprint Cards AB: B-aktier Innehav i Fingerprint Cards AB: 0 LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Lennart Carlson Vekställande direktör, född 1946 Anställd sedan Pol.mag. examen från Göteborgs Universitet. Internationell arbetslivserfarenhet från bl.a. England. Drivit egna företag i flera branscher. Grundare och ägare av Finansforum AB. Innehav i Fingerprint Cards AB: B-aktier. Peter Svensson Teknisk chef, född 1963 Anställd sedan Civilingenjör (elektronik) från Chalmers. Utvecklingsingenjör med chefsbefattning på Sigma. Tidigare ansvarig för algoritm- och processorutveckling på Fingerprint Cards AB. Innehav i Fingerprint Cards AB: teckningsoptioner. Lars Lundgren Jr Marknadschef, född 1962 Anställd sedan Tidigare regionsansvarig på Merant Ltd och delägare i ett flertal olika internationella IT-bolag. Anders Sävfält Ekonomichef, född 1953 Anställd sedan Civilekonom från Göteborgs Universitet. Tidigare ekon.chef inom Fronteckoncernen. Innehav i Fingerprint Cards AB: teckningsoptioner. Innehav i Fingerprint teckningsoptioner. REVISOR Jan Malm Född 1960 Ordinarie revisor sedan 2003, KPMG Bohlins AB 34 Fem år i översikt, koncernen Styrelse, företagsledning och revisor 35

19 FOTO: ANNA HULT Besöksadress Västra Hamngatan 8. Postadress Box 2412, SE Göteborg. Telefon E-post

Nettoomsättningen för räkenskapsåret uppgick till 20,7 Mkr (11,1) och för fjärde kvartalet till

Nettoomsättningen för räkenskapsåret uppgick till 20,7 Mkr (11,1) och för fjärde kvartalet till Sida 1 av 10 PRESSMEDDELANDE Göteborg 29 februari 2008 Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2007 För räkenskapsåret noteras: Nettoomsättningen

Läs mer

Fingerprint Cards AB (publ), (556154-2381) Delårsrapport för perioden januari juni 2005

Fingerprint Cards AB (publ), (556154-2381) Delårsrapport för perioden januari juni 2005 PRESSMEDDELANDE Göteborg 17 augusti 2005 Fingerprint Cards AB (publ), (556154-2381) Delårsrapport för perioden januari juni 2005 För det första halvåret noteras i huvudsak följande: Rörelseintäkterna för

Läs mer

Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari september 2005

Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari september 2005 PRESSMEDDELANDE Göteborg 28 oktober 2005 Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari september 2005 Rörelseintäkterna för januari till september var 1,9 Mkr (1,0)

Läs mer

Delårsrappport, januari juni 2004, Fingerprint Cards AB (publ)

Delårsrappport, januari juni 2004, Fingerprint Cards AB (publ) PRESSMEDDELANDE Göteborg 18 augusti 2004 Delårsrappport, januari juni 2004, Fingerprint Cards AB (publ) För det första halvåret noteras i huvudsak följande: Rörelseintäkterna för första halvåret var 0,7

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Koncernens rörelseintäkter för delårsperioden uppgick till 10,7 Mkr (4,8) och för andra kvartalet till 5,6 Mkr (3,0).

Koncernens rörelseintäkter för delårsperioden uppgick till 10,7 Mkr (4,8) och för andra kvartalet till 5,6 Mkr (3,0). PRESSMEDDELANDE Göteborg 16 augusti 2007 Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari juni 2007 För rapportperioden noteras: Koncernens rörelseintäkter för delårsperioden

Läs mer

Delårsrapport YTTERLIGARE ORDRAR OCH MARKNADSFRAMGÅNGAR PÅ DEN KINESISKA MARKNADEN

Delårsrapport YTTERLIGARE ORDRAR OCH MARKNADSFRAMGÅNGAR PÅ DEN KINESISKA MARKNADEN Delårsrapport Göteborg 14 augusti 2009 YTTERLIGARE ORDRAR OCH MARKNADSFRAMGÅNGAR PÅ DEN KINESISKA MARKNADEN Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari juni 2009

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Årsredovisning 2005 INNEHÅLL. 2005 i sammandrag... 3. VD har ordet... 4. Affärsidé och affärsutveckling... 5. Marknad och försäljning...

Årsredovisning 2005 INNEHÅLL. 2005 i sammandrag... 3. VD har ordet... 4. Affärsidé och affärsutveckling... 5. Marknad och försäljning... Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Årsredovisning 2005 INNEHÅLL 2005 i sammandrag... 3 VD har ordet... 4 Affärsidé och affärsutveckling... 5 Marknad och försäljning... 6 Teknikutveckling... 8 Patent...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Nettoomsättningen ökade med 29 procent, till 6,6 Mkr (5,1). Korrigerat för den negativa

Nettoomsättningen ökade med 29 procent, till 6,6 Mkr (5,1). Korrigerat för den negativa Sida 1 av 10 PRESSMEDDELANDE Göteborg 22 april 2008 Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari mars 2008 För rapportperioden noteras: Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Nettoomsättningen för delårsperioden ökade med 17 procent till 12,5 Mkr (10,7). För det

Nettoomsättningen för delårsperioden ökade med 17 procent till 12,5 Mkr (10,7). För det Sida 1 av 11 PRESSMEDDELANDE Göteborg 5 augusti 2008 Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari juni 2008 För rapportperioden noteras: Nettoomsättningen för delårsperioden

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011 Koncern Q3, 1 juli 30 september 2011 Nettoomsättning 2 802 KSEK Resultat efter skatt 1 431 KSEK inklusive upplösning av negativ goodwill med 96 KSEK Resultat per aktie

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013

Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013 Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013 TrueHeading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsrapport för perioden 2013-07-01 2013-09-30 (Q3:2012) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 3, 2013

Läs mer

FPC Årsredovisning 2004

FPC Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING 2004 FPC Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING 2004 Innehåll 2004 - i sammandrag 3 VD har ordet 4 Affärsidé och affärsutveckling 5 Maknad och försäljning 6 Teknikutveckling 8 Patent 9 Framtidsutsikter

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2013-09-01 till 2014-02-28. Org. nr 556574-9826

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2013-09-01 till 2014-02-28. Org. nr 556574-9826 Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2013-09-01 till 2014-02-28 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter (EU bidrag) uppgick till 199 (0) tkr. Periodens resultat

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014 Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars True Heading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsredogörelse för perioden -01-01-- -03-31 (Q1:) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 1, (VD, Anders Bergström)

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari september 2006

Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari september 2006 1 PRESSMEDDELANDE Göteborg 27 oktober 2006 Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari september 2006 Rörelseintäkterna för januari till september uppgick till 8,0

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT SLEEPO AB (PUBL) (SLEEP)

DELÅRSRAPPORT SLEEPO AB (PUBL) (SLEEP) DELÅRSRAPPORT 2015-06-01-2015-11-30 SLEEPO AB (PUBL) 556857-0146 (SLEEP) 29 januari 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Implementa Hebe AB (publ) HALVÅRSRAPPORT

Implementa Hebe AB (publ) HALVÅRSRAPPORT Implementa Hebe AB (publ) Orgnr 556581-9272 HALVÅRSRAPPORT 1 januari - 30 juni CE-märkning av CoolHeater 150 CoolHeater -höljen tillverkade Ny VD utsedd Intäkterna för halvårsperioden uppgick till 0 tkr

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 ELLEN AB Danderyd den 19 februari 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 JANUARI DECEMBER 2008 Bolagets intäkter uppgick under året till 8 402 ( 5 697) KSEK. Under andra halvåret

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR )

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR ) DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2017 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) www.xavitech.com Nettomsättningen uppgick till 2 145TKR (1 834Tkr) Resultatet uppgick till -372Tkr (-289Tkr) Orderingången under perioden

Läs mer

Delårsrapport för Diamorph AB (publ)

Delårsrapport för Diamorph AB (publ) Delårsrapport för Diamorph AB (publ) 556647-5371 1/1 30/6 2009 1 Halvårsrapport för Diamorph AB (publ) Januari - Juni 2009 Sammanfattning Saeid Esmaeilzadeh ny VD för Diamorph AB (publ) Kontakter etablerade

Läs mer

Delårsrappport, januari september 2004, Fingerprint Cards AB (publ)

Delårsrappport, januari september 2004, Fingerprint Cards AB (publ) PRESSMEDDELANDE Göteborg 20 oktober 2004 Delårsrappport, januari september 2004, Fingerprint Cards AB (publ) För det tredje kvartalet noteras i huvudsak följande: Rörelseintäkterna för januari till september

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2013

DELÅRSRAPPORT Q2 2013 DELÅRSRAPPORT Q2 2013 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 JULI 2013 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari juni 2013 Januari juni 2013 jämfört med motsvarande

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnors hälsa genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer