Nettoomsättningen för delårsperioden ökade med 17 procent till 12,5 Mkr (10,7). För det

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nettoomsättningen för delårsperioden ökade med 17 procent till 12,5 Mkr (10,7). För det"

Transkript

1 Sida 1 av 11 PRESSMEDDELANDE Göteborg 5 augusti 2008 Fingerprint Cards AB (publ), org.nr Delårsrapport för perioden januari juni 2008 För rapportperioden noteras: Nettoomsättningen för delårsperioden ökade med 17 procent till 12,5 Mkr (10,7). För det andra kvartalet ökade nettoomsättningen med sju procent från 5,6 till 6,0 Mkr. Korrigerat för den negativa kursutvecklingen för dollarn var ökningarna 32 respektive 21 procent. Finansnettot för delårsperioden blev 0,6 Mkr (0,8) och för andra kvartalet 0,3 Mkr (0,3). Resultatet före skatt för delårsperioden uppgick till 13,5 Mkr (- 12,1) och för andra kvartalet till - 6,8 Mkr (-6,7). Resultatet per aktie uppgick till -1,11 Kr (- 1,00). Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut var 22,8 Mkr. Ordervärdet per den 30 juni 2008 var 11,8 Mkr. Avtal tecknades med återförsäljare för Kanada. Bolaget ställde ut på säkerhetsmässan ISC West i Las Vegas. Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång: Ny order från Kina värd 12 Mkr. Styrelsen kallade den 8 juli till extra bolagsstämma att hållas den 8 augusti Volymproduktion av Bolagets nya paketeringslösning påbörjades i slutet av juli. För ytterligare information kontaktas: Lennart Carlson, VD Fingerprint Cards AB , Fingerprint Cards AB, Box 2412, Göteborg Fingerprint Cards, noterat på Stockholmsbörsens Nordiska lista (FING B) och med huvudkontor i Göteborg, har utvecklat elektroniska system, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster, fastställer den personliga identiteten. Systemen utgörs av mikrochips med algoritmer, som utan hjälp av extern processorkraft, läser av, lagrar och jämför fingermönster. Bolaget har utvecklat två typer av kapacitiva sensorer för avläsning av fingermönster, dels en extremt liten linjesensor och dels en s.k. areasensor. Till varje sensor har också såväl processorer som algoritmer utvecklats. Genom sin litenhet, låga strömförbrukning och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnad, kan tekniken implementeras i mycket små volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga.

2 Sida 2 av 11 Bolagets affärssituation Under de två senaste åren har Bolaget koncentrerat sina utvecklingsresurser till tre viktiga projekt, som syftat till att både uppgradera tekniken och ta fram nya produktlösningar som ur produktionshänseende är anpassade för en kostnadseffektiv volymproduktion. Med dessa investeringar har en grundval lagts för framtida expansion och lönsam försäljning av nuvarande produktutbud. Kiselproduktionen har flyttats från Taiwan till Österrike, vilket sänkt kostnaderna och kortat ner ledtiden i waferproduktionen. Detta projekt var genomfört under första delen av Det andra och betydligt större projektet avsåg framtagandet av en ny extremt strömsnål och snabb processor ASIC. Detta projekt, som var genomfört till förra halvårsskiftet, har gett Bolagets linjesensorteknik en spännande position på biometrimarknaden och har gjort det möjligt för Bolagets kund CardLabs att ta fram marknadens första kort av standardtyp, där hela biometrisystemet integrerats i kortet. Såväl avläsning som matchning av fingermönster sker i kortet, som strömförsörjs av lövtunna interna batterier. Detta är sannolikt den tekniskt mest avancerade integration som kan göras med fingertekniken. I det tredje utvecklingsprojektet har Bolaget i samarbete med ett inom detta område världsledande företag utvecklat en ny produkt- och produktionslösning för sensorkomponenten, som ur försäljningssysnpunkt är den f.n. viktigaste komponenten. Efter mer än ett och ett halvt års utvecklingsarbete har projektet nu nått den fas där volymproduktion skall påbörjas. Detta sker under juli månad och successivt under det tredje kvartalet sker en upprampning av volymen producerade sensorer. Denna fas med intrimning av produktionen är en naturlig del i den process som syftar till att uppnå maximalt möjligt produktionsutfall. Med denna produktionslösning på plats kommer kostnaden för att paketera Bolagets sensor att halveras i jämförelse med den gamla lösningen.effekten blir att Bolaget uppnår en positiv försäljningsmarginal på procent på sensorkomponenten att jämföra med en negativ marginal på ca 20 procent för den gamla lösningen. Sett till hela produktionskedjan, från wafer till ytbeläggning, uppskärning och paketering har Bolaget emellertid identifierat ytterligare potential för kostnadsreducering. Ett projekt, som är planerat att löpa över ett drygt halvår, har påbörjats med målsättningen att ytterligare sänka produktionskostnaden och, givet dagens utpris, höja försäljningsmarginalen till ca 40 procent. Leveranserna av sensorer under årets andra kvartal ökade med ca 25 procent jämfört med första kvartalet, vilket är mindre än planerat och beror på produktionsstörningar hos en av de två underleverantörer som producerar den gamla paketeringslösningen. För det tredje kvartalet planeras leveranserna öka med ca 50 procent jämfört med det andra kvartalet och för det fjärde kvartalet är planen att levereranserna jämfört med andra kvartalet ska öka med ca 100 procent. Under det tredje kvartalet kommer större delen av leveranserna att utgöras av sensorer tillverkade med den äldre paketeringslösningen, vilket innebär att lägre produktionskostnader får begränsat genomslag. För det fjärde kvartalet planeras emellertid leveranserna att till ca 90 procent utgöras av sensorer tillverkade med den nyutvecklade lösningen, vilket då får ett kraftigt positivt utslag i försäljningsmarginalen. Bolagets finansiella mål är att nå en breakeven-punkt någon gång under den senare delen av 2008 eller början av Mot bakgrund av utfallet för det första halvåret, den planerade volymtillväxten för resten av detta år och den ytterligare förstärkta efterfrågan Bolaget ser för nästa år räknar Bolaget med att nå en breakeven-punkt någon gång under början av En förutsättning för detta är givetvis att växlingen från den gamla till den nya produktionslösningen går som planerat, att de expansionsplaner Bolagets kunder aviserat kommer att infrias samt att den amerikanska dollarn inte tappar ytterligare i värde mot kronan. Bolagets dollarexponering kommer visserligen att minska starkt framöver genom att den nya paketeringslösningen faktureras i dollar. Emellertid har Bolaget sina fasta kostnader i kronor medan täckningsbidraget kommer att vara i dollar.

3 Sida 3 av 11 Försäljningen under perioden Försäljningen under det första halvåret uppgick till 12,5 Mkr varav för det andra kvartalet 6,0 Mkr. Rensat för valutakursförändringar ökade försäljningsvärdet med 32 respektive 21 procent jämfört med motsvarande perioder föregående år.i stort sett all försäljning sker i US dollar vars värde mot den svenska kronan kraftigt försämrats sedan början av Även om antalet levererade sensorer under det andra kvartalet var 25 procent högre jämfört med årets första kvartal var försäljningsvärdet något lägre. Orsaken till detta är att Bolaget under det första kvartalet erhöll mer konsult- och royaltyintäkter. Under det andra kvartalet levererades ca fingersensorer till den kinesiska marknaden och därmed har ca 70 procent levererats av de blockorder Bolaget erhöll under förra året. En stor del av Bolagets teknik levereras till utvecklare av IT säkerhetsprodukter för de kinesiska storbankerna men även utvecklare av produkter inom området fysisk access, såsom dörrlås, kassa- och förvaringsskåp, visar på stigande efterfrågan. Nya produkter med Bolagets teknik har under perioden utvecklats för både Kinas postverk och försvarsindustri. Utöver den kinesiska marknaden har Bolaget under det första halvåret levererat både sensorer och hela system till kunder i bl.a. USA, Frankrike och Indien. Applikationerna avser kassaterminaler, värdeskåp, medicinskåp för säker förvaring av medicinsk utrustning och känslig medicin jämte personliga enheter för doseringskontroll av egen medicinering. I flera av dessa fall levererar Bolaget systemmoduler, som utgör kompletta biometriska system vilka är tekniskt lätta att integrera i slutprodukten. Leveranserna av sensorer och processorer till Indien avser ett företag som utvecklat mobila terminaler för bl.a. identifiering av skolelever. Till kortutvecklaren CardLabs har Bolaget under rapportperiodens första kvartal levererat system och konsulttjänster för utvecklandet av ett biometriskt betal- och kreditkort. Bolagets linjesensor, nya processor ASIC jämte algoritm har integrerats i ett kort med magnetremsa, som är den typ av bankkort som internationellt sett är mest använt. Extremt tunna i kortet inbakade batterier ger nödvändig strömförsörjning till systemet varigenom både avläsning och matchning av fingermönster sker internt i kortet innan det kan användas för en transaktion. Ett första mindre antal prototypkort har tillverkats. I april visade Bolaget upp sin teknik på USA:s största säkerhetsmässa ISC West i Las Vegas. I arrangemanget deltog även Bolagets amerikanska återförsäljare Component Distributors Inc. Vidare under det andra kvartalet tecknades avtal med återförsäljare för Kanada, Motion Micro Solutions Inc. Ordervärdet per den 30 juni 2008 uppgick 11,8 Mkr. Order tecknas i US dollar och ordervärdet räknas om till svenska kronor vid varje rapportperiods slut. Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning för delårsperioden uppgick till 12,5 Mkr (10,7) och för andra kvartalet till 6,0 Mkr (5,6). Bolagets försäljning sker i amerikanska dollar vars kurs varit betydligt lägre jämfört med samma period föregående år. Korrigerat för den negativa kursutvecklingen ökade omsättningen med 32 respektive 21 procent. Resultatet för räkenskapsperioden uppgick till 13,5 Mkr (- 12,1) och för det andra kvartalet till 6,8 Mkr (- 6,7). Moderbolagets nettoomsättning för räkenskapsperioden uppgick till 12,5 Mkr (10,7) och för andra kvartalet till 6,0 Mkr (5,6). Resultatet för delårsperioden uppgick till 13,5 Mkr (- 12,1) och för det andra kvartalet till 6,8 Mkr (- 6,7).

4 Sida 4 av 11 Finansiell ställning Det egna kapitalet i koncernen uppgick per den sista juni 2008 till 53,9 Mkr (88,9). Soliditeten i koncernen uppgick den 30 juni 2008 till 88,6 procent (93,7). Koncernens disponibla likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar per den 30 juni 2008 uppgick till 22,8 Mkr (51). Andra kortfristiga fordringar uppgick till 8,7 Mkr (4,8). Rörelsekapitalet i koncernen uppgick den 31 december till 53,9 Mkr (73). Moderbolagets disponibla likvida medel per den 30 juni 2008, inklusive kortfristiga placeringar, uppgick till 22,7 Mkr (50,9). Anläggningstillgångar, investeringar och avskrivningar Under delårsperioden har investeringar i inventarier uppgått till 0,1 Mkr (0,2) och utvecklingskostnader har aktiverats med 3,6 Mkr (3,1). Under andra kvartalet har investeringar i inventarier uppgått till 0,1 Mkr (0) och utvecklingskostnader har aktiverats med 1,6 Mkr (0,3). Aktiverade utvecklingskostnader skrivs av med 15 procent per år. Inventarier skrivs av med 20 procent per år. Personal Antalet anställda per den sista juni 2008 var 13 (12), varav inga (inga) var kvinnor. Bolagets optionsprogram På årsstämman 31 maj 2007 beslutades om emission av teckningsoptioner, varav optioner har tecknats av nuvarande anställda och resterande optioner har placerats i dotterbolaget Fingerprint Security System Databärare AB och reserverats för framtida nyanställningar. Personalkostnaden för optionerna i dotterbolaget redovisas först då de överlåtits till framtida anställda. Löptiden är 3,5 år och lösenkursen är 38 kr. Utspädningseffekten vid full teckning är 3,04 procent av kapitalet och 2,49 procent av antalet röster. Kostnaden för optionsprogrammet, fram till och med den 30 juni, har belastat resultatet med totalt 0,3 Mkr. Motsvarande belopp har ökat det egna kapitalet. Teknikutveckling och produktion Bolaget deltog under årets första del i kortutvecklaren CardLabs projekt för utvecklandet av ett biometrisäkrat plastkort främst avsett för banksektorn. Bolagets hela system med linjesensor, algoritm och den nyutvecklade strömsnåla processorn har integrerats i kortet som är försett med i kortet integrerade mycket tunna batterier. Biometrisk funktionalitet är påvisad och ett mindre antal prototypkort har tillverkats. Under det andra kvartalet drevs projektet med den nya paketeringslösningen för Bolagets areasensor allt närmare ett påbörjande av volymproduktion. Allt material och de komponenter som behövs för produktionsstart finns på plats och arbetet med att ta fram nödvändig produktionsdokumentation är inne i sin slutfas. Den produktion av förserier som genomförts under perioden har gett önskat utfall, vilket bekräftar produktionsprocessens funktionalitet hela vägen från materialhantering till montering, elektriska test och paketering av produkten.utfallet av de producerade förserierna analyseras nu i syfte att få grepp om justeringar i produktionsprocessen behövs för att tillförsäkra ett så högt produktionsutfall och så hög produktkvalitet som möjligt. Kvalitetstester, som t.ex. temperatur- och stresstålighet, pågår hos både Bolagets produktionspartner och i Bolagets egna laboratorium. Två avgörande tester har redan framgångsrikt genomförts och de goda resultaten från tester som gjorts på tidigare producerade prototyper gör att förväntningarna avseende utfallet av

5 sluttesterna är högt ställda. Volymproduktion av den nya paketeringslösningen är planerad att påbörjas i slutet av juli månad. Sida 5 av 11 Parallellt med ovan beskrivna projekt har Bolaget påbörjat ett nytt projekt, som syftar till att ytterligare sänka produktionskostnaden för en paketerad sensor. Två väsentliga kostnadsfaktorer angrips som berör både produktionsprocessen och underleverantörsstrukturen. Tidplanen för genomförande av detta projekt är beräknad till ett drygt halvår och eftersom potentialen för kostnadsreduceringar är stor har projektet hög prioritet. Under perioden slutfördes även arbetet med installation av utrustning för kompletta produktkvalitetstester. Detta stärker Bolagets förmåga att snabbare utföra tester på både existerande och nyutvecklade produkter vilket i sin tur möjliggör en jämnare och högre kvalitet i produktionen. Marknadsutvecklingen Tillväxt och potential för fingertekniken I diskussioner om den gobala marknadstillväxten för de samlade biometriteknikerna har analytiker under det andra kvartalet enats kring förutsägelsen att den redan höga tillväxttakten kommer att öka med ytterligare procent per år för perioden , med en starkare ökning mot slutet av denna femårsperiod. I beräkningarna av dessa goda tillväxttal har hänsyn tagits till upphandlingstiden för biometriprojekt i den offentliga sektorn, att leveranserna börjar först en tid efter det att projektbesluten offentliggjorts samt att leveransplaner ofta blir förlängda. En annan faktor man tagit hänsyn till är att tillverkare av elektronikprodukter som laptops och mobiltelefoner ofta har produktcykler som överstiger ett år när utvecklingstiden räknas in. Utöver den offentliga sektorn och utvecklingen inom de senare högvolymsegmenten växer efterfrågan på biometri stadigt inom sektorn fysisk access där utvecklingen går från PIN-koder och kort och mot biometrisk teknik. Detta gäller även den diversifierade marknaden för IT-säkerhet där många olika biometriprodukter har lanserats. Alla dessa marknader för biometri visar klara preferenser för fingertekniken, som är den teknik som har klart flest användningsområden och är den mest förutsägbara avseende den framtida utvecklingen. I Kina svarar fingertekniken för mer än 90 procent av all biometri på marknaden (källa: Chinese Academy of Sciences), och detta stämmer väl med den återkoppling Fingerprint Cards får från sina kunder på denna marknad. Fingerteknikens applikationsområden Den ökade användningen av biometri i den offentliga sektorn bekräftades ytterligare under det första halvåret Fingertekniken pekas ut som den biometri som har störst potential och flest användningsområden. Dessa sträcker sig över ett brett spektrum; från applikationer för IDhandlingar, till system och produkter för fysisk access, inloggning på datorer och till mobila system som snabbt blir lika avancerade som större kontorsbaserade system. Den samlade potentialen för fingertekniken är också ett utslag av teknikens flexibilitet avseende sättet den kan användas på. Det kan vara ett nätverksbaserat identifieringssystem för rösträttsregistrering, som det Bangladesh infört för 90 miljoner invånare, eller system inom ett sjukhus där läkare ges access till patientinformation först efter biometrisk verifiering. Exemplen på hur fingertekniken kan användas är många. Data om fingermönster lagrade i en databas kan distribueras i ett nätverk eller informationen kan lagras i ett chip i ett kort där matchning för verifiering sker i kortets egen processor vilket ger en snabb och säker lokal lösning. Fingerprint Cards har visat att det t.o.m. är möjligt att även förse ett sådant kort med en sensor för avläsning av fingermönster innebärande att kortet representerar ett fullt fungerande och oberoende biometriskt system. Denna variationsrikedom, avseende det sätt på vilket biometrin kan implementeras, är kännetecknande enbart för fingertekniken. Marknaden för fingertekniken växer därför både i storlek och antal applikationer där valet av implementering styrs av vilket problem som skall lösas; identitetskontroll, säkert tillträde till system eller skydd av affärsinformation eller personliga tillgångar.

6 Sida 6 av 11 Omstruktureringar i marknaden Styrkan i biometrins marknadsposition understryks av tillkännagivandet av flera större kontrakt för biometriska tillämpningar under senare tid. Dessa avser bl.a. system för gränskontroll, registrering och bakgrundskontroll av federalt anställda i USA, elektroniska pass i Europa, nationella ID kort och gränskontroller i Mellanöstern och Asien. Dessa stora kontrakt öppnar nya strategiska möjligheter för systemleverantörer av lösningar där biometri ingår. Även organisationer vars kärnverksamhet ligger inom informationssystem för den offentliga sektorn, där investeringar i IT nu generellt dämpas, är optimistiska vad gäller tillväxten för system som hör ihop med och tillkommer vid dessa stora biometriprojekt. Denna marknad, liksom marknaden för biometrisk hård- och mjukvara, är inte regionalt betingad och de större aktörerna drar nytta av de globala möjligheterna. Systemintegratörer, som SAIC i USA, rapporterar goda och växande marginaler trots de osäkra ekonomiska utsikterna och turbulensen på de finansiella marknaderna. Under årets första kvartal rapporterade CrossMatch, biometrisk systemleverantör och tillverkare av optiska sensorer bl.a., att de förvärvat ett mindre företag som utvecklar plattformar för integrerade lösningar varigenom CrossMatch nu kan erbjuda marknaden mobila lösningar. Detta är ett bra exempel på nytt strategiskt tänkande. Bolaget ifråga vidgar sin produktportfölj och ger fingertekniken nya marknadsmöjligheter samtidigt som kunder i den offentliga sektorn med uppbyggda databaser av fingermönster får utökade användningsområden. Principen registrera en gång och använd flera gånger framstår som ett starkt argument i den offentliga sektorn där man börjar inse att fingerteknikens mångsidighet och de olika leverantörer som levererar tekniken kan tillsammans verka i kundens favör. Medan företag som CrossMatch diversifierar internt ser myndigheten, som investerar i tekniken, möjligheten till diversifiering genom att utforma lösningen på ett sådant sätt att den erbjuder medborgaren ett säkert sätt att både passera genom passkontrollen och använda systemet för hemmabaserad access till internet. Tre år har gått sedan Hong Kong och Kina gemensamt introducerade ett fingerteknikbaserat system för gränskontroll, vilket nu använts för nära 50 miljoner passeringar. Detta är ändå ett lågt antal jämfört med det antal betalningstransaktioner som skulle ha kunnat utföras med ett biometristött internetbaserat system där en fingersensor är kopplad till hemmadatorn. Efterhand som kunden blir mer finansiellt intressant, med ett ökat utbud av biometriska applikationer, kommer omstruktureringen av marknaden att handla lika mycket om att öppna nya försäljningskanaler till kunden som att diversifiera det produktutbud som ska säljas genom dessa kanaler.tidigare i år lades ett bud på Digimarc, USA:s största leverantör av fotobaserade ID kort och körkort. Budgivaren L1 Communications, som utvecklar stora system för biometrisk ID kontroll, erbjöd MUSD 250 i kontanter och aktier. Efter att franska försvars- och säkerhetsföretaget Safrane lagt ett konkurrerande bud höjde L1 sitt bud till MUSD 300 i enbart kontanter, vilket senare stöddes av Digimarcs styrelse. Ytterligare expansion och diversifiering kan förväntas framöver av dessa större strategiska marknadsaktörer. Geografiska marknader Marknadens dynamik vad gäller diversifiering och tillgång till säljkanaler rör sig snabbt och öppnar möjligheter för geografisk tillväxt. Fingerprint Cards upplever en kraftigt ökad efterfrågan på den kinesiska marknaden. Orsaken är inte i första hand landets enormt stora befolkning utan den starka efterfrågan beror snarare på stora problem med oegentligheter i företag och organisationer förknippade med identitetsstöld, vilket lett till regleringar och krav på systemlösningar. I marknadssegmentet bank- och finansiella tjänster finns klara problem som löses med säkerhetssystem där fingerteknik för inloggning till betalningssystem spelar en vital roll. Vägen till denna marknad är en kombination av en stark regional återförsäljare, som kan tekniken väl och ger teknisk support och lokala produktutvecklare eller systemintegratörer som har erfarenhet av och förstår slutkundernas problem. Den kinesiska marknaden för biometri domineras av fingertekniken där system för närvarokontroll svarar för 40 procent följt av tillträdeskontroll med 30 procent (källa: Chinese Academy of Sciences). Säkerhet för informationssystem och för militärt bruk är specialiserade områden som växer snabbt och den totala kinesiska marknaden för biometri uppskattas vara värd cirka MUSD 800 på årsbasis. Tillväxten är starkare än genomsnittet för övriga

7 Sida 7 av 11 världen. Andra snabbt växande marknader inkluderar Indien, som tagit beslut om elektroniska pass och även börjat introducera elektroniska körkort. Att i denna typ av länder erbjuda en kostnadseffektiv, väl fungerande fingerteknik är en potentiell framgångsfaktor när de lokala produktoch systemutvecklarna börjar bygga och marknadsföra sina biometriska lösningar. I andra delar av Asien har under detta första halvår två banker, PT Bank Danamon och ICICI Bank, framgångsrikt introducerat en lösning som kombinerar biometri med smarta kort avsedd för mikrolån till individer och mindre affärsverksamheter. Lösningen, som håller nere de administrativa kostnaderna för hantering av små konton, tillämpas också på den afrikanska kontinenten men Asien med dess högre befolkningstäthet representerar troligen en högre potential. Diversifierade systemlösningar Kapacitiva fingersensorer har visat sig vara den mest lämpade sensorteknologin för den diversifierade marknaden med elektronikprodukter och det gäller inte minst välbekanta produkter som laptops, mobiltelefoner, USB minnen och smarta kort. Elektronikmarknaden har nu utvecklats dithän att den söker ett större urval av sensorerbjudanden vad avser storlek, kostnad, kommunikationsgränssnitt och möjlighet till starkare integrering för att passa alla de nya slutprodukter som planeras. Den biometriska sensorn kan också integreras med slutproduktens övriga elektronik på flera olika sätt och det finns nu produktgrupper, som laptops, där såväl area- som linjesensor och inbyggda system används. Det kanske mest spännande som hänt under första halvåret är integreringen av Fingerprint Cards linjesensor i ett kort som utvecklats för banksektorn. Sensorn och elektroniken för intern matchning av fingermönster får sin strömförsörjning av tunna batterier inbakade i kortet med en varaktighet upp till två år. En sådan systemlösning erbjuder en ny dimension för slutanvändaren eftersom själva autentiseringen, verifieringen av identitet, är säkert förpackad i en personlig enhet. Den allmänna oron över ett urholkat integritetsskydd är sannolikt en drivkraft för att sådana personliga autentiseringssystem kommar att efterfrågas av marknaden. I linje med detta har flera laptoptillverkare förbättrat sin systemlösning med en sensorn näraliggande mikroprocessor, som med specifik mjukvara hanterar biometrifunktionen utan att datorns huvudprocessor är en del i processen. Denna typ av inbyggda system gör datorerna mindre sårbara för attacker. Det finns många sätt att integrera en sensor på och Fingerprint Cards arbetar nära produktutvecklare, som utvecklar de mest skilda produkter. Detta i kombination med ett växande återförsäljarnät är ett bra sätt att tillförsäkra att den teknik Bolaget utvecklar svarar mot marknadens krav. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång I början av juli erhöll Bolaget en order värd 12 Mkr från Hardware & Software Technologies Co. Ltd., som är Bolagets återförsäljare i Kina. Ordern avser sensorer tillverkade med Bolagets nya och mer kostnadseffektiva paketeringslösning där volymproduktion påbörjats. Leveranser skall ske under årets fjärde kvartal och går till stor del till regionala tillverkare av biometriska IT säkerhetsprodukter avsedda för Kinas större banker. Utöver det går leveranser till tillverkare av skilda produkter för fysisk access, såsom värde- och kassaskåp, dörrlås etc. Styrelsen för Fingerprint Cards AB har kallat till extra bolagsstämma den 8 augusti 2008 (se kallelse av den 8 juli) med förslag om bl.a. bemyndiganden att genomföra nyemissioner. Det ökade kapitalbehovet är en konsekvens av de betydligt högre affärsvolymer Bolaget planerar för, vilket förutsätter mer rörelsekapital. Större resurser, inkluderande nyanställningar på marknadsavdelningen, behövs även för upparbetning av nya geografiska marknader. Utöver det planerar Bolaget för att introducera sin linjesensorteknik i segmentet mobiltelefoner. För detta krävs kompletterande nyutveckling av hård- och mjukvara jämte ökade säljresurser. Förslag finns även om val av Christer Bergman till ny styrelseledamot. Christer Bergman, bosatt i USA, har bl.a. varit VD i Precise Biometrics AB och har lång erfarenhet av biometribranschen. Han är förnärvarande tillförordnad VD i IdentiPHI Inc., Austin, Texas.

8 Sida 8 av 11 Volymproduktion av Bolagets nya paketeringslösning påbörjades i slutet av juli. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Utöver gängse affärsrisker kan följande riskområden sägas vara specifika för Bolaget och dess affärssituation. Beroende av nyckelpersoner Biometri är fortfarande ett relativt nytt område som uppvisar en hög tillväxttakt och ställer krav på högt tekniskt kunnande hos medarbetare. Inom Bolaget finns ett antal nyckelpersoner vilka är viktiga för en framgångsrik utveckling av Fingerprint Cards verksamhet. Om nyckelpersoner lämnar Fingerprint Cards kan det, åtminstone kortsiktigt, ha en negativ inverkan på verksamheten. Vidare är rekrytering av anställda som framgångsrikt kan integreras i organisationen av stor vikt för Fingerprint Cards fortsatta utveckling. Det finns ingen garanti för att Fingerprint Cards lyckas rekrytera eller behålla personer som är nödvändiga för att bedriva och utveckla Fingerprint Cards verksamhet vilket kan få negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Ett antal anställda besitter unik kunskap om Bolagets teknik och har lång erfarenhet av verksamheten. Förlust av en eller flera sådana nyckelpersoner skulle under en övergångstid störa verksamheten. Att ersätta högt kvalificerade medarbetare kan ta ansenlig tid och vara kostsamt. Förlust av större kunder En stor del av Bolagets försäljning går till den kinesiska marknaden där Bolaget har en etablerad återförsäljare som byggt upp en stark position för Bolagets teknik under en längre tid. Förlust av en så för marknads- och försäljningsarbetet väsentlig återförsäljare skulle kunna ge ett allvarligt avbräck i Bolagets verksamhet. Leverantörer Fingerprint Cards har ingen egen produktion utan för att tillverka, sälja och leverera produkter är Bolaget beroende av att leveranser från tredje part överensstämmer med avtalade krav vad gäller exempelvis mängd, kvalitet och leveranstid. Felaktiga eller uteblivna leveranser från Bolagets leverantörer kan innebära att Fingerprint Cards leveranser till kunder i sin tur försenas eller innehåller fel, vilket kan ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Produktion av komponenter för Bolagets produkter och system sker hos underleverantörer. Sådan produktion planeras och beställs med lång framförhållning, upp till ett halvår innan leverans sker. Bindande order med leveransplan från kunder fås normalt inte med lika lång framförhållning. Prognosmissar avseende försäljning och leveranser till kunder kan leda till för stor lageruppbyggnad och därmed följande ansträngd likviditet för Bolaget. Väsentliga utvecklingsprojekt Ett väsentligt utvecklingsprojekt,som drivs av Bolaget, syftar till att utveckla en ny paketeringslösning för sensorkomponenten, som är avsedd för mycket höga volymer samtidigt som produktionskostnaden per enhet kommer att halveras jämfört med nuvarande lösning. Detta projekt är viktigt för Bolagets framtida konkurrensförmåga. Projektet drivs i samarbete med en högt kvalificerad underleverantör, som har lång erfarenhet av denna typ av produktion och som redan producerar liknande produktlösningar i stora volymer. Produktion av förserier är genomförd och efter omfattande tester och utvärderingar har volymproduktion påbörjats under slutet av juli månad. Planen är att successivt öka volymen producerade enheter under en intrimningsfas för att därmed tillförsäkra bäst möjliga produktionsutfall. Mer allvarliga och oförutsedda störningar i denna process skulle påverka Bolagets affärssituation negativt.

Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari september 2005

Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari september 2005 PRESSMEDDELANDE Göteborg 28 oktober 2005 Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari september 2005 Rörelseintäkterna för januari till september var 1,9 Mkr (1,0)

Läs mer

Fingerprint Cards AB (publ), (556154-2381) Delårsrapport för perioden januari juni 2005

Fingerprint Cards AB (publ), (556154-2381) Delårsrapport för perioden januari juni 2005 PRESSMEDDELANDE Göteborg 17 augusti 2005 Fingerprint Cards AB (publ), (556154-2381) Delårsrapport för perioden januari juni 2005 För det första halvåret noteras i huvudsak följande: Rörelseintäkterna för

Läs mer

Delårsrapport YTTERLIGARE ORDRAR OCH MARKNADSFRAMGÅNGAR PÅ DEN KINESISKA MARKNADEN

Delårsrapport YTTERLIGARE ORDRAR OCH MARKNADSFRAMGÅNGAR PÅ DEN KINESISKA MARKNADEN Delårsrapport Göteborg 14 augusti 2009 YTTERLIGARE ORDRAR OCH MARKNADSFRAMGÅNGAR PÅ DEN KINESISKA MARKNADEN Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari juni 2009

Läs mer

Nettoomsättningen för räkenskapsåret uppgick till 20,7 Mkr (11,1) och för fjärde kvartalet till

Nettoomsättningen för räkenskapsåret uppgick till 20,7 Mkr (11,1) och för fjärde kvartalet till Sida 1 av 10 PRESSMEDDELANDE Göteborg 29 februari 2008 Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2007 För räkenskapsåret noteras: Nettoomsättningen

Läs mer

Nettoomsättningen ökade med 29 procent, till 6,6 Mkr (5,1). Korrigerat för den negativa

Nettoomsättningen ökade med 29 procent, till 6,6 Mkr (5,1). Korrigerat för den negativa Sida 1 av 10 PRESSMEDDELANDE Göteborg 22 april 2008 Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari mars 2008 För rapportperioden noteras: Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Delårsrappport, januari juni 2004, Fingerprint Cards AB (publ)

Delårsrappport, januari juni 2004, Fingerprint Cards AB (publ) PRESSMEDDELANDE Göteborg 18 augusti 2004 Delårsrappport, januari juni 2004, Fingerprint Cards AB (publ) För det första halvåret noteras i huvudsak följande: Rörelseintäkterna för första halvåret var 0,7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Nettoomsättningen för delårsperioden uppgick till 18,7 Mkr (18,5) och för det tredje kvartalet

Nettoomsättningen för delårsperioden uppgick till 18,7 Mkr (18,5) och för det tredje kvartalet Sida 1 av 10 PRESSMEDDELANDE Göteborg 24 oktober 2008 Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari september 2008 För rapportperioden noteras: Nettoomsättningen för

Läs mer

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari September 2012 Periodens nettoomsättning 15,7 Mkr (34,5) Rörelseresultat -43,3 Mkr (-34,8) Resultat efter skatt -37,7 Mkr (-25,7) Resultat per aktie -0,08

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Koncernens rörelseintäkter för delårsperioden uppgick till 10,7 Mkr (4,8) och för andra kvartalet till 5,6 Mkr (3,0).

Koncernens rörelseintäkter för delårsperioden uppgick till 10,7 Mkr (4,8) och för andra kvartalet till 5,6 Mkr (3,0). PRESSMEDDELANDE Göteborg 16 augusti 2007 Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari juni 2007 För rapportperioden noteras: Koncernens rörelseintäkter för delårsperioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Under årets sex första månader utfördes flera kliniska studier med som mål att fastslå potentialen för produkten Biolight inom sportmedicinen. Då studiernas resultat inte var tillräckligt tydliga, fattades

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(8) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden januari - september Omsättningen uppgick till 594,5 Mkr (531,4). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Delårsrapport för Netrevelation AB (publ)

Delårsrapport för Netrevelation AB (publ) Delårsrapport för Netrevelation AB (publ) 1 januari 30 september 2005 Omsättningen för perioden som helhet uppgick till 62,3 (57,1) MSEK, en ökning med 9,0% jämfört med samma period 2004. Rörelseresultatet

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056 Halvårsrapport för Towork Sverige AB (publ) 5567131056 20090101 20090630 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella händelser 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Bokslutskommuniké för JELLO AB (publ) räkenskapsåret 2006

Bokslutskommuniké för JELLO AB (publ) räkenskapsåret 2006 Bokslutskommuniké för JELLO AB (publ) räkenskapsåret 2006 Tolvmånadersperioden januari - december 2006 Nettoomsättningen uppgick till: 4 208 122 kr Resultat före finansiella poster: -2 575 819 kr Resultatet

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 2005-07-01-2006-12-31

Bokslutskommuniké för perioden 2005-07-01-2006-12-31 MIRIS HOLDING AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 2005-07-01-2006-12-31 Omsättningen uppgick till 920 tkr Periodens resultat efter fin. poster var 3 959 tkr Bokslutskommunikén omfattar Miris koncernen

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20071025 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20080820 5562118637 Delårsrapport 20080101 tom 20080630 Breddat produktprogram och fortsatt satsning

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2016

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2016 Absolent Group AB Delårsrapport jan-jun 2016 ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2016 Nettoomsättningen för perioden jan - jun blev 204,1 Mkr (206,8) Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella

Läs mer

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ)

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) 4 maj 2004 Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) Nettoomsättningen under första kvartalet minskade med 17 procent till 19,2 mkr (23,0 mkr). Resultat för första kvartalet: o Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014. Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké 2014. Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké 2014 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2014 Resultatet efter finansnetto ökade och uppgick till 194,7 Mkr (125,1 Mkr) Styrelsen föreslår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Delårsrapport januari juni

Delårsrapport januari juni 2011-08-26 Delårsrapport januari juni 2011 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen ökade till 8 615 (5 705). Rörelseresultatet ökade till 21 (-564). Rörelseresultatet efter finansiella poster och skatt

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Jämförelsesiffror

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 2008-04-25 556211-8637 Delårsrapport 2008-01-01- tom 2008-03-31 Önskefoto fortsätter att bygga för framtiden Önskefoto antar Tyskland som ny

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013 SchoolSoft Svenska AB, 556587-6066 Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet med 34 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 874 Tkr (4 390 Tkr). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer