Nettoomsättningen för delårsperioden ökade med 17 procent till 12,5 Mkr (10,7). För det

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nettoomsättningen för delårsperioden ökade med 17 procent till 12,5 Mkr (10,7). För det"

Transkript

1 Sida 1 av 11 PRESSMEDDELANDE Göteborg 5 augusti 2008 Fingerprint Cards AB (publ), org.nr Delårsrapport för perioden januari juni 2008 För rapportperioden noteras: Nettoomsättningen för delårsperioden ökade med 17 procent till 12,5 Mkr (10,7). För det andra kvartalet ökade nettoomsättningen med sju procent från 5,6 till 6,0 Mkr. Korrigerat för den negativa kursutvecklingen för dollarn var ökningarna 32 respektive 21 procent. Finansnettot för delårsperioden blev 0,6 Mkr (0,8) och för andra kvartalet 0,3 Mkr (0,3). Resultatet före skatt för delårsperioden uppgick till 13,5 Mkr (- 12,1) och för andra kvartalet till - 6,8 Mkr (-6,7). Resultatet per aktie uppgick till -1,11 Kr (- 1,00). Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut var 22,8 Mkr. Ordervärdet per den 30 juni 2008 var 11,8 Mkr. Avtal tecknades med återförsäljare för Kanada. Bolaget ställde ut på säkerhetsmässan ISC West i Las Vegas. Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång: Ny order från Kina värd 12 Mkr. Styrelsen kallade den 8 juli till extra bolagsstämma att hållas den 8 augusti Volymproduktion av Bolagets nya paketeringslösning påbörjades i slutet av juli. För ytterligare information kontaktas: Lennart Carlson, VD Fingerprint Cards AB , Fingerprint Cards AB, Box 2412, Göteborg Fingerprint Cards, noterat på Stockholmsbörsens Nordiska lista (FING B) och med huvudkontor i Göteborg, har utvecklat elektroniska system, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster, fastställer den personliga identiteten. Systemen utgörs av mikrochips med algoritmer, som utan hjälp av extern processorkraft, läser av, lagrar och jämför fingermönster. Bolaget har utvecklat två typer av kapacitiva sensorer för avläsning av fingermönster, dels en extremt liten linjesensor och dels en s.k. areasensor. Till varje sensor har också såväl processorer som algoritmer utvecklats. Genom sin litenhet, låga strömförbrukning och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnad, kan tekniken implementeras i mycket små volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga.

2 Sida 2 av 11 Bolagets affärssituation Under de två senaste åren har Bolaget koncentrerat sina utvecklingsresurser till tre viktiga projekt, som syftat till att både uppgradera tekniken och ta fram nya produktlösningar som ur produktionshänseende är anpassade för en kostnadseffektiv volymproduktion. Med dessa investeringar har en grundval lagts för framtida expansion och lönsam försäljning av nuvarande produktutbud. Kiselproduktionen har flyttats från Taiwan till Österrike, vilket sänkt kostnaderna och kortat ner ledtiden i waferproduktionen. Detta projekt var genomfört under första delen av Det andra och betydligt större projektet avsåg framtagandet av en ny extremt strömsnål och snabb processor ASIC. Detta projekt, som var genomfört till förra halvårsskiftet, har gett Bolagets linjesensorteknik en spännande position på biometrimarknaden och har gjort det möjligt för Bolagets kund CardLabs att ta fram marknadens första kort av standardtyp, där hela biometrisystemet integrerats i kortet. Såväl avläsning som matchning av fingermönster sker i kortet, som strömförsörjs av lövtunna interna batterier. Detta är sannolikt den tekniskt mest avancerade integration som kan göras med fingertekniken. I det tredje utvecklingsprojektet har Bolaget i samarbete med ett inom detta område världsledande företag utvecklat en ny produkt- och produktionslösning för sensorkomponenten, som ur försäljningssysnpunkt är den f.n. viktigaste komponenten. Efter mer än ett och ett halvt års utvecklingsarbete har projektet nu nått den fas där volymproduktion skall påbörjas. Detta sker under juli månad och successivt under det tredje kvartalet sker en upprampning av volymen producerade sensorer. Denna fas med intrimning av produktionen är en naturlig del i den process som syftar till att uppnå maximalt möjligt produktionsutfall. Med denna produktionslösning på plats kommer kostnaden för att paketera Bolagets sensor att halveras i jämförelse med den gamla lösningen.effekten blir att Bolaget uppnår en positiv försäljningsmarginal på procent på sensorkomponenten att jämföra med en negativ marginal på ca 20 procent för den gamla lösningen. Sett till hela produktionskedjan, från wafer till ytbeläggning, uppskärning och paketering har Bolaget emellertid identifierat ytterligare potential för kostnadsreducering. Ett projekt, som är planerat att löpa över ett drygt halvår, har påbörjats med målsättningen att ytterligare sänka produktionskostnaden och, givet dagens utpris, höja försäljningsmarginalen till ca 40 procent. Leveranserna av sensorer under årets andra kvartal ökade med ca 25 procent jämfört med första kvartalet, vilket är mindre än planerat och beror på produktionsstörningar hos en av de två underleverantörer som producerar den gamla paketeringslösningen. För det tredje kvartalet planeras leveranserna öka med ca 50 procent jämfört med det andra kvartalet och för det fjärde kvartalet är planen att levereranserna jämfört med andra kvartalet ska öka med ca 100 procent. Under det tredje kvartalet kommer större delen av leveranserna att utgöras av sensorer tillverkade med den äldre paketeringslösningen, vilket innebär att lägre produktionskostnader får begränsat genomslag. För det fjärde kvartalet planeras emellertid leveranserna att till ca 90 procent utgöras av sensorer tillverkade med den nyutvecklade lösningen, vilket då får ett kraftigt positivt utslag i försäljningsmarginalen. Bolagets finansiella mål är att nå en breakeven-punkt någon gång under den senare delen av 2008 eller början av Mot bakgrund av utfallet för det första halvåret, den planerade volymtillväxten för resten av detta år och den ytterligare förstärkta efterfrågan Bolaget ser för nästa år räknar Bolaget med att nå en breakeven-punkt någon gång under början av En förutsättning för detta är givetvis att växlingen från den gamla till den nya produktionslösningen går som planerat, att de expansionsplaner Bolagets kunder aviserat kommer att infrias samt att den amerikanska dollarn inte tappar ytterligare i värde mot kronan. Bolagets dollarexponering kommer visserligen att minska starkt framöver genom att den nya paketeringslösningen faktureras i dollar. Emellertid har Bolaget sina fasta kostnader i kronor medan täckningsbidraget kommer att vara i dollar.

3 Sida 3 av 11 Försäljningen under perioden Försäljningen under det första halvåret uppgick till 12,5 Mkr varav för det andra kvartalet 6,0 Mkr. Rensat för valutakursförändringar ökade försäljningsvärdet med 32 respektive 21 procent jämfört med motsvarande perioder föregående år.i stort sett all försäljning sker i US dollar vars värde mot den svenska kronan kraftigt försämrats sedan början av Även om antalet levererade sensorer under det andra kvartalet var 25 procent högre jämfört med årets första kvartal var försäljningsvärdet något lägre. Orsaken till detta är att Bolaget under det första kvartalet erhöll mer konsult- och royaltyintäkter. Under det andra kvartalet levererades ca fingersensorer till den kinesiska marknaden och därmed har ca 70 procent levererats av de blockorder Bolaget erhöll under förra året. En stor del av Bolagets teknik levereras till utvecklare av IT säkerhetsprodukter för de kinesiska storbankerna men även utvecklare av produkter inom området fysisk access, såsom dörrlås, kassa- och förvaringsskåp, visar på stigande efterfrågan. Nya produkter med Bolagets teknik har under perioden utvecklats för både Kinas postverk och försvarsindustri. Utöver den kinesiska marknaden har Bolaget under det första halvåret levererat både sensorer och hela system till kunder i bl.a. USA, Frankrike och Indien. Applikationerna avser kassaterminaler, värdeskåp, medicinskåp för säker förvaring av medicinsk utrustning och känslig medicin jämte personliga enheter för doseringskontroll av egen medicinering. I flera av dessa fall levererar Bolaget systemmoduler, som utgör kompletta biometriska system vilka är tekniskt lätta att integrera i slutprodukten. Leveranserna av sensorer och processorer till Indien avser ett företag som utvecklat mobila terminaler för bl.a. identifiering av skolelever. Till kortutvecklaren CardLabs har Bolaget under rapportperiodens första kvartal levererat system och konsulttjänster för utvecklandet av ett biometriskt betal- och kreditkort. Bolagets linjesensor, nya processor ASIC jämte algoritm har integrerats i ett kort med magnetremsa, som är den typ av bankkort som internationellt sett är mest använt. Extremt tunna i kortet inbakade batterier ger nödvändig strömförsörjning till systemet varigenom både avläsning och matchning av fingermönster sker internt i kortet innan det kan användas för en transaktion. Ett första mindre antal prototypkort har tillverkats. I april visade Bolaget upp sin teknik på USA:s största säkerhetsmässa ISC West i Las Vegas. I arrangemanget deltog även Bolagets amerikanska återförsäljare Component Distributors Inc. Vidare under det andra kvartalet tecknades avtal med återförsäljare för Kanada, Motion Micro Solutions Inc. Ordervärdet per den 30 juni 2008 uppgick 11,8 Mkr. Order tecknas i US dollar och ordervärdet räknas om till svenska kronor vid varje rapportperiods slut. Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning för delårsperioden uppgick till 12,5 Mkr (10,7) och för andra kvartalet till 6,0 Mkr (5,6). Bolagets försäljning sker i amerikanska dollar vars kurs varit betydligt lägre jämfört med samma period föregående år. Korrigerat för den negativa kursutvecklingen ökade omsättningen med 32 respektive 21 procent. Resultatet för räkenskapsperioden uppgick till 13,5 Mkr (- 12,1) och för det andra kvartalet till 6,8 Mkr (- 6,7). Moderbolagets nettoomsättning för räkenskapsperioden uppgick till 12,5 Mkr (10,7) och för andra kvartalet till 6,0 Mkr (5,6). Resultatet för delårsperioden uppgick till 13,5 Mkr (- 12,1) och för det andra kvartalet till 6,8 Mkr (- 6,7).

4 Sida 4 av 11 Finansiell ställning Det egna kapitalet i koncernen uppgick per den sista juni 2008 till 53,9 Mkr (88,9). Soliditeten i koncernen uppgick den 30 juni 2008 till 88,6 procent (93,7). Koncernens disponibla likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar per den 30 juni 2008 uppgick till 22,8 Mkr (51). Andra kortfristiga fordringar uppgick till 8,7 Mkr (4,8). Rörelsekapitalet i koncernen uppgick den 31 december till 53,9 Mkr (73). Moderbolagets disponibla likvida medel per den 30 juni 2008, inklusive kortfristiga placeringar, uppgick till 22,7 Mkr (50,9). Anläggningstillgångar, investeringar och avskrivningar Under delårsperioden har investeringar i inventarier uppgått till 0,1 Mkr (0,2) och utvecklingskostnader har aktiverats med 3,6 Mkr (3,1). Under andra kvartalet har investeringar i inventarier uppgått till 0,1 Mkr (0) och utvecklingskostnader har aktiverats med 1,6 Mkr (0,3). Aktiverade utvecklingskostnader skrivs av med 15 procent per år. Inventarier skrivs av med 20 procent per år. Personal Antalet anställda per den sista juni 2008 var 13 (12), varav inga (inga) var kvinnor. Bolagets optionsprogram På årsstämman 31 maj 2007 beslutades om emission av teckningsoptioner, varav optioner har tecknats av nuvarande anställda och resterande optioner har placerats i dotterbolaget Fingerprint Security System Databärare AB och reserverats för framtida nyanställningar. Personalkostnaden för optionerna i dotterbolaget redovisas först då de överlåtits till framtida anställda. Löptiden är 3,5 år och lösenkursen är 38 kr. Utspädningseffekten vid full teckning är 3,04 procent av kapitalet och 2,49 procent av antalet röster. Kostnaden för optionsprogrammet, fram till och med den 30 juni, har belastat resultatet med totalt 0,3 Mkr. Motsvarande belopp har ökat det egna kapitalet. Teknikutveckling och produktion Bolaget deltog under årets första del i kortutvecklaren CardLabs projekt för utvecklandet av ett biometrisäkrat plastkort främst avsett för banksektorn. Bolagets hela system med linjesensor, algoritm och den nyutvecklade strömsnåla processorn har integrerats i kortet som är försett med i kortet integrerade mycket tunna batterier. Biometrisk funktionalitet är påvisad och ett mindre antal prototypkort har tillverkats. Under det andra kvartalet drevs projektet med den nya paketeringslösningen för Bolagets areasensor allt närmare ett påbörjande av volymproduktion. Allt material och de komponenter som behövs för produktionsstart finns på plats och arbetet med att ta fram nödvändig produktionsdokumentation är inne i sin slutfas. Den produktion av förserier som genomförts under perioden har gett önskat utfall, vilket bekräftar produktionsprocessens funktionalitet hela vägen från materialhantering till montering, elektriska test och paketering av produkten.utfallet av de producerade förserierna analyseras nu i syfte att få grepp om justeringar i produktionsprocessen behövs för att tillförsäkra ett så högt produktionsutfall och så hög produktkvalitet som möjligt. Kvalitetstester, som t.ex. temperatur- och stresstålighet, pågår hos både Bolagets produktionspartner och i Bolagets egna laboratorium. Två avgörande tester har redan framgångsrikt genomförts och de goda resultaten från tester som gjorts på tidigare producerade prototyper gör att förväntningarna avseende utfallet av

5 sluttesterna är högt ställda. Volymproduktion av den nya paketeringslösningen är planerad att påbörjas i slutet av juli månad. Sida 5 av 11 Parallellt med ovan beskrivna projekt har Bolaget påbörjat ett nytt projekt, som syftar till att ytterligare sänka produktionskostnaden för en paketerad sensor. Två väsentliga kostnadsfaktorer angrips som berör både produktionsprocessen och underleverantörsstrukturen. Tidplanen för genomförande av detta projekt är beräknad till ett drygt halvår och eftersom potentialen för kostnadsreduceringar är stor har projektet hög prioritet. Under perioden slutfördes även arbetet med installation av utrustning för kompletta produktkvalitetstester. Detta stärker Bolagets förmåga att snabbare utföra tester på både existerande och nyutvecklade produkter vilket i sin tur möjliggör en jämnare och högre kvalitet i produktionen. Marknadsutvecklingen Tillväxt och potential för fingertekniken I diskussioner om den gobala marknadstillväxten för de samlade biometriteknikerna har analytiker under det andra kvartalet enats kring förutsägelsen att den redan höga tillväxttakten kommer att öka med ytterligare procent per år för perioden , med en starkare ökning mot slutet av denna femårsperiod. I beräkningarna av dessa goda tillväxttal har hänsyn tagits till upphandlingstiden för biometriprojekt i den offentliga sektorn, att leveranserna börjar först en tid efter det att projektbesluten offentliggjorts samt att leveransplaner ofta blir förlängda. En annan faktor man tagit hänsyn till är att tillverkare av elektronikprodukter som laptops och mobiltelefoner ofta har produktcykler som överstiger ett år när utvecklingstiden räknas in. Utöver den offentliga sektorn och utvecklingen inom de senare högvolymsegmenten växer efterfrågan på biometri stadigt inom sektorn fysisk access där utvecklingen går från PIN-koder och kort och mot biometrisk teknik. Detta gäller även den diversifierade marknaden för IT-säkerhet där många olika biometriprodukter har lanserats. Alla dessa marknader för biometri visar klara preferenser för fingertekniken, som är den teknik som har klart flest användningsområden och är den mest förutsägbara avseende den framtida utvecklingen. I Kina svarar fingertekniken för mer än 90 procent av all biometri på marknaden (källa: Chinese Academy of Sciences), och detta stämmer väl med den återkoppling Fingerprint Cards får från sina kunder på denna marknad. Fingerteknikens applikationsområden Den ökade användningen av biometri i den offentliga sektorn bekräftades ytterligare under det första halvåret Fingertekniken pekas ut som den biometri som har störst potential och flest användningsområden. Dessa sträcker sig över ett brett spektrum; från applikationer för IDhandlingar, till system och produkter för fysisk access, inloggning på datorer och till mobila system som snabbt blir lika avancerade som större kontorsbaserade system. Den samlade potentialen för fingertekniken är också ett utslag av teknikens flexibilitet avseende sättet den kan användas på. Det kan vara ett nätverksbaserat identifieringssystem för rösträttsregistrering, som det Bangladesh infört för 90 miljoner invånare, eller system inom ett sjukhus där läkare ges access till patientinformation först efter biometrisk verifiering. Exemplen på hur fingertekniken kan användas är många. Data om fingermönster lagrade i en databas kan distribueras i ett nätverk eller informationen kan lagras i ett chip i ett kort där matchning för verifiering sker i kortets egen processor vilket ger en snabb och säker lokal lösning. Fingerprint Cards har visat att det t.o.m. är möjligt att även förse ett sådant kort med en sensor för avläsning av fingermönster innebärande att kortet representerar ett fullt fungerande och oberoende biometriskt system. Denna variationsrikedom, avseende det sätt på vilket biometrin kan implementeras, är kännetecknande enbart för fingertekniken. Marknaden för fingertekniken växer därför både i storlek och antal applikationer där valet av implementering styrs av vilket problem som skall lösas; identitetskontroll, säkert tillträde till system eller skydd av affärsinformation eller personliga tillgångar.

6 Sida 6 av 11 Omstruktureringar i marknaden Styrkan i biometrins marknadsposition understryks av tillkännagivandet av flera större kontrakt för biometriska tillämpningar under senare tid. Dessa avser bl.a. system för gränskontroll, registrering och bakgrundskontroll av federalt anställda i USA, elektroniska pass i Europa, nationella ID kort och gränskontroller i Mellanöstern och Asien. Dessa stora kontrakt öppnar nya strategiska möjligheter för systemleverantörer av lösningar där biometri ingår. Även organisationer vars kärnverksamhet ligger inom informationssystem för den offentliga sektorn, där investeringar i IT nu generellt dämpas, är optimistiska vad gäller tillväxten för system som hör ihop med och tillkommer vid dessa stora biometriprojekt. Denna marknad, liksom marknaden för biometrisk hård- och mjukvara, är inte regionalt betingad och de större aktörerna drar nytta av de globala möjligheterna. Systemintegratörer, som SAIC i USA, rapporterar goda och växande marginaler trots de osäkra ekonomiska utsikterna och turbulensen på de finansiella marknaderna. Under årets första kvartal rapporterade CrossMatch, biometrisk systemleverantör och tillverkare av optiska sensorer bl.a., att de förvärvat ett mindre företag som utvecklar plattformar för integrerade lösningar varigenom CrossMatch nu kan erbjuda marknaden mobila lösningar. Detta är ett bra exempel på nytt strategiskt tänkande. Bolaget ifråga vidgar sin produktportfölj och ger fingertekniken nya marknadsmöjligheter samtidigt som kunder i den offentliga sektorn med uppbyggda databaser av fingermönster får utökade användningsområden. Principen registrera en gång och använd flera gånger framstår som ett starkt argument i den offentliga sektorn där man börjar inse att fingerteknikens mångsidighet och de olika leverantörer som levererar tekniken kan tillsammans verka i kundens favör. Medan företag som CrossMatch diversifierar internt ser myndigheten, som investerar i tekniken, möjligheten till diversifiering genom att utforma lösningen på ett sådant sätt att den erbjuder medborgaren ett säkert sätt att både passera genom passkontrollen och använda systemet för hemmabaserad access till internet. Tre år har gått sedan Hong Kong och Kina gemensamt introducerade ett fingerteknikbaserat system för gränskontroll, vilket nu använts för nära 50 miljoner passeringar. Detta är ändå ett lågt antal jämfört med det antal betalningstransaktioner som skulle ha kunnat utföras med ett biometristött internetbaserat system där en fingersensor är kopplad till hemmadatorn. Efterhand som kunden blir mer finansiellt intressant, med ett ökat utbud av biometriska applikationer, kommer omstruktureringen av marknaden att handla lika mycket om att öppna nya försäljningskanaler till kunden som att diversifiera det produktutbud som ska säljas genom dessa kanaler.tidigare i år lades ett bud på Digimarc, USA:s största leverantör av fotobaserade ID kort och körkort. Budgivaren L1 Communications, som utvecklar stora system för biometrisk ID kontroll, erbjöd MUSD 250 i kontanter och aktier. Efter att franska försvars- och säkerhetsföretaget Safrane lagt ett konkurrerande bud höjde L1 sitt bud till MUSD 300 i enbart kontanter, vilket senare stöddes av Digimarcs styrelse. Ytterligare expansion och diversifiering kan förväntas framöver av dessa större strategiska marknadsaktörer. Geografiska marknader Marknadens dynamik vad gäller diversifiering och tillgång till säljkanaler rör sig snabbt och öppnar möjligheter för geografisk tillväxt. Fingerprint Cards upplever en kraftigt ökad efterfrågan på den kinesiska marknaden. Orsaken är inte i första hand landets enormt stora befolkning utan den starka efterfrågan beror snarare på stora problem med oegentligheter i företag och organisationer förknippade med identitetsstöld, vilket lett till regleringar och krav på systemlösningar. I marknadssegmentet bank- och finansiella tjänster finns klara problem som löses med säkerhetssystem där fingerteknik för inloggning till betalningssystem spelar en vital roll. Vägen till denna marknad är en kombination av en stark regional återförsäljare, som kan tekniken väl och ger teknisk support och lokala produktutvecklare eller systemintegratörer som har erfarenhet av och förstår slutkundernas problem. Den kinesiska marknaden för biometri domineras av fingertekniken där system för närvarokontroll svarar för 40 procent följt av tillträdeskontroll med 30 procent (källa: Chinese Academy of Sciences). Säkerhet för informationssystem och för militärt bruk är specialiserade områden som växer snabbt och den totala kinesiska marknaden för biometri uppskattas vara värd cirka MUSD 800 på årsbasis. Tillväxten är starkare än genomsnittet för övriga

7 Sida 7 av 11 världen. Andra snabbt växande marknader inkluderar Indien, som tagit beslut om elektroniska pass och även börjat introducera elektroniska körkort. Att i denna typ av länder erbjuda en kostnadseffektiv, väl fungerande fingerteknik är en potentiell framgångsfaktor när de lokala produktoch systemutvecklarna börjar bygga och marknadsföra sina biometriska lösningar. I andra delar av Asien har under detta första halvår två banker, PT Bank Danamon och ICICI Bank, framgångsrikt introducerat en lösning som kombinerar biometri med smarta kort avsedd för mikrolån till individer och mindre affärsverksamheter. Lösningen, som håller nere de administrativa kostnaderna för hantering av små konton, tillämpas också på den afrikanska kontinenten men Asien med dess högre befolkningstäthet representerar troligen en högre potential. Diversifierade systemlösningar Kapacitiva fingersensorer har visat sig vara den mest lämpade sensorteknologin för den diversifierade marknaden med elektronikprodukter och det gäller inte minst välbekanta produkter som laptops, mobiltelefoner, USB minnen och smarta kort. Elektronikmarknaden har nu utvecklats dithän att den söker ett större urval av sensorerbjudanden vad avser storlek, kostnad, kommunikationsgränssnitt och möjlighet till starkare integrering för att passa alla de nya slutprodukter som planeras. Den biometriska sensorn kan också integreras med slutproduktens övriga elektronik på flera olika sätt och det finns nu produktgrupper, som laptops, där såväl area- som linjesensor och inbyggda system används. Det kanske mest spännande som hänt under första halvåret är integreringen av Fingerprint Cards linjesensor i ett kort som utvecklats för banksektorn. Sensorn och elektroniken för intern matchning av fingermönster får sin strömförsörjning av tunna batterier inbakade i kortet med en varaktighet upp till två år. En sådan systemlösning erbjuder en ny dimension för slutanvändaren eftersom själva autentiseringen, verifieringen av identitet, är säkert förpackad i en personlig enhet. Den allmänna oron över ett urholkat integritetsskydd är sannolikt en drivkraft för att sådana personliga autentiseringssystem kommar att efterfrågas av marknaden. I linje med detta har flera laptoptillverkare förbättrat sin systemlösning med en sensorn näraliggande mikroprocessor, som med specifik mjukvara hanterar biometrifunktionen utan att datorns huvudprocessor är en del i processen. Denna typ av inbyggda system gör datorerna mindre sårbara för attacker. Det finns många sätt att integrera en sensor på och Fingerprint Cards arbetar nära produktutvecklare, som utvecklar de mest skilda produkter. Detta i kombination med ett växande återförsäljarnät är ett bra sätt att tillförsäkra att den teknik Bolaget utvecklar svarar mot marknadens krav. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång I början av juli erhöll Bolaget en order värd 12 Mkr från Hardware & Software Technologies Co. Ltd., som är Bolagets återförsäljare i Kina. Ordern avser sensorer tillverkade med Bolagets nya och mer kostnadseffektiva paketeringslösning där volymproduktion påbörjats. Leveranser skall ske under årets fjärde kvartal och går till stor del till regionala tillverkare av biometriska IT säkerhetsprodukter avsedda för Kinas större banker. Utöver det går leveranser till tillverkare av skilda produkter för fysisk access, såsom värde- och kassaskåp, dörrlås etc. Styrelsen för Fingerprint Cards AB har kallat till extra bolagsstämma den 8 augusti 2008 (se kallelse av den 8 juli) med förslag om bl.a. bemyndiganden att genomföra nyemissioner. Det ökade kapitalbehovet är en konsekvens av de betydligt högre affärsvolymer Bolaget planerar för, vilket förutsätter mer rörelsekapital. Större resurser, inkluderande nyanställningar på marknadsavdelningen, behövs även för upparbetning av nya geografiska marknader. Utöver det planerar Bolaget för att introducera sin linjesensorteknik i segmentet mobiltelefoner. För detta krävs kompletterande nyutveckling av hård- och mjukvara jämte ökade säljresurser. Förslag finns även om val av Christer Bergman till ny styrelseledamot. Christer Bergman, bosatt i USA, har bl.a. varit VD i Precise Biometrics AB och har lång erfarenhet av biometribranschen. Han är förnärvarande tillförordnad VD i IdentiPHI Inc., Austin, Texas.

8 Sida 8 av 11 Volymproduktion av Bolagets nya paketeringslösning påbörjades i slutet av juli. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Utöver gängse affärsrisker kan följande riskområden sägas vara specifika för Bolaget och dess affärssituation. Beroende av nyckelpersoner Biometri är fortfarande ett relativt nytt område som uppvisar en hög tillväxttakt och ställer krav på högt tekniskt kunnande hos medarbetare. Inom Bolaget finns ett antal nyckelpersoner vilka är viktiga för en framgångsrik utveckling av Fingerprint Cards verksamhet. Om nyckelpersoner lämnar Fingerprint Cards kan det, åtminstone kortsiktigt, ha en negativ inverkan på verksamheten. Vidare är rekrytering av anställda som framgångsrikt kan integreras i organisationen av stor vikt för Fingerprint Cards fortsatta utveckling. Det finns ingen garanti för att Fingerprint Cards lyckas rekrytera eller behålla personer som är nödvändiga för att bedriva och utveckla Fingerprint Cards verksamhet vilket kan få negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Ett antal anställda besitter unik kunskap om Bolagets teknik och har lång erfarenhet av verksamheten. Förlust av en eller flera sådana nyckelpersoner skulle under en övergångstid störa verksamheten. Att ersätta högt kvalificerade medarbetare kan ta ansenlig tid och vara kostsamt. Förlust av större kunder En stor del av Bolagets försäljning går till den kinesiska marknaden där Bolaget har en etablerad återförsäljare som byggt upp en stark position för Bolagets teknik under en längre tid. Förlust av en så för marknads- och försäljningsarbetet väsentlig återförsäljare skulle kunna ge ett allvarligt avbräck i Bolagets verksamhet. Leverantörer Fingerprint Cards har ingen egen produktion utan för att tillverka, sälja och leverera produkter är Bolaget beroende av att leveranser från tredje part överensstämmer med avtalade krav vad gäller exempelvis mängd, kvalitet och leveranstid. Felaktiga eller uteblivna leveranser från Bolagets leverantörer kan innebära att Fingerprint Cards leveranser till kunder i sin tur försenas eller innehåller fel, vilket kan ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Produktion av komponenter för Bolagets produkter och system sker hos underleverantörer. Sådan produktion planeras och beställs med lång framförhållning, upp till ett halvår innan leverans sker. Bindande order med leveransplan från kunder fås normalt inte med lika lång framförhållning. Prognosmissar avseende försäljning och leveranser till kunder kan leda till för stor lageruppbyggnad och därmed följande ansträngd likviditet för Bolaget. Väsentliga utvecklingsprojekt Ett väsentligt utvecklingsprojekt,som drivs av Bolaget, syftar till att utveckla en ny paketeringslösning för sensorkomponenten, som är avsedd för mycket höga volymer samtidigt som produktionskostnaden per enhet kommer att halveras jämfört med nuvarande lösning. Detta projekt är viktigt för Bolagets framtida konkurrensförmåga. Projektet drivs i samarbete med en högt kvalificerad underleverantör, som har lång erfarenhet av denna typ av produktion och som redan producerar liknande produktlösningar i stora volymer. Produktion av förserier är genomförd och efter omfattande tester och utvärderingar har volymproduktion påbörjats under slutet av juli månad. Planen är att successivt öka volymen producerade enheter under en intrimningsfas för att därmed tillförsäkra bäst möjliga produktionsutfall. Mer allvarliga och oförutsedda störningar i denna process skulle påverka Bolagets affärssituation negativt.

Nettoomsättningen för räkenskapsåret uppgick till 20,7 Mkr (11,1) och för fjärde kvartalet till

Nettoomsättningen för räkenskapsåret uppgick till 20,7 Mkr (11,1) och för fjärde kvartalet till Sida 1 av 10 PRESSMEDDELANDE Göteborg 29 februari 2008 Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2007 För räkenskapsåret noteras: Nettoomsättningen

Läs mer

Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari september 2006

Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari september 2006 1 PRESSMEDDELANDE Göteborg 27 oktober 2006 Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-2381 Delårsrapport för perioden januari september 2006 Rörelseintäkterna för januari till september uppgick till 8,0

Läs mer

Fingerprint Cards AB (publ), (556154-2381) Delårsrapport för perioden januari juni 2005

Fingerprint Cards AB (publ), (556154-2381) Delårsrapport för perioden januari juni 2005 PRESSMEDDELANDE Göteborg 17 augusti 2005 Fingerprint Cards AB (publ), (556154-2381) Delårsrapport för perioden januari juni 2005 För det första halvåret noteras i huvudsak följande: Rörelseintäkterna för

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Sida 1 av 15. Lund den 4 februari 2011 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR

Sida 1 av 15. Lund den 4 februari 2011 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR Sida 1 av 15 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2010 Koncernens

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning

Läs mer

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Fingerprint Cards AB (publ)

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Detta Prospekt är upprättat i anledning av upptagande till handel av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm och innefattar inte något erbjudande att förvärva aktier. Prospekt med

Läs mer

MOC ISO PIV ISO MOC ISO ISO ISO VPN ÅRSREDOVISNING 2014

MOC ISO PIV ISO MOC ISO ISO ISO VPN ÅRSREDOVISNING 2014 ISO MOC PIV 1 2 3 @ 1 2 3 ISO @ MOC @ 1 2 3 @ @ ISO ISO 1 2 3 1 2 3 1 2 3 @ ISO @ ID e 1 2 3 VPN ÅRSREDOVISNING 2014 2 CONVENIENT AND CONVENIENT AND SECURE SECURE IDENTITY IDENTITY AUTHENTICATION AUTHENTICATION

Läs mer

Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2012 i sammandrag 2 Ordförande har ordet 4 Affärsområden 5 Transaktionsväxel Distribution

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2011

Delårsrapport januari-juni 2011 PRESSINFORMATION 275S Delårsrapport januari-juni 2011 Täby, 12 juli 2011 - Micronic Mydata AB (publ) är noterade på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, MICR. Informationen i denna rapport är sådan som Micronic

Läs mer

NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011

NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011 NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT Sida 1 STARKT KVARTAL DRIVET AV ORGANISK TILLVÄXT TREDJE KVARTALET 2011 Intäkterna för tredje kvartalet

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni April-juni Omsättning 110 (68) miljoner kronor Rörelseresultat 20 (1) miljoner kronor Rörelsemarginal 18,3 (1,5) procent Resultat efter skatt 15 (1) miljoner

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Beyond keys and pins Årsredovisning 2012

Beyond keys and pins Årsredovisning 2012 Beyond keys and pins Årsredovisning 2012 Innehåll FPC PÅ 30 sekunder Pole Position Året i korthet VD har ordet Affärsidé, mål och strategier Marknaden Verksamhet Affärsmodell Medarbetare Aktien Förvaltningsberättelse

Läs mer

Handelsbanken Investment Banking. Noteringsprospekt för Precise Biometrics AB (publ)

Handelsbanken Investment Banking. Noteringsprospekt för Precise Biometrics AB (publ) Handelsbanken Investment Banking Noteringsprospekt för Precise Biometrics AB (publ) Innehåll Precise Biometrics i sammandrag..............3 Bakgrund och motiv........................5 VD har ordet.............................6

Läs mer

BEYOND KEYS AND PINS Årsredovisning 2014

BEYOND KEYS AND PINS Årsredovisning 2014 BEYOND KEYS AND PINS Årsredovisning 2014 FPC PÅ 30 SEKUNDER Fingerprint Cards AB, FPC, är ett högteknologiskt börsnoterat företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför fingeravtryckssensorer med mjukvara

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INNEHÅLL Precise Biometrics i korthet 1 Inbjudan till teckning av aktier 4 Bakgrund och motiv 5 VD har ordet 6 Villkor och anvisningar 8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics

Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké 2001 Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics Omsättning år 2001 uppgick till MSEK 14,1

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2013

Delårsrapport januari-september 2013 Delårsrapport januari-september Om ej annat anges i denna delårsrapport, avses koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period. Zubsolv - framgångrikt lanserad i USA den 16 september

Läs mer

PÅ GOD VÄG FRÅN TELEOPERATÖR TILL KOMMUNIKATIONSPARTNER

PÅ GOD VÄG FRÅN TELEOPERATÖR TILL KOMMUNIKATIONSPARTNER Delårsrapport januari september Phonera AB (publ.) Q3 PÅ GOD VÄG FRÅN TELEOPERATÖR TILL KOMMUNIKATIONSPARTNER tember Januari september Nettoomsättningen uppgår till 98,2 (95,4) mkr. Rörelseresultatet före

Läs mer

Delårsrapport 1 oktober 31 december 2012.

Delårsrapport 1 oktober 31 december 2012. Seamless Delårsrapport 1 oktober 31 december 2012. 1 Det fjärde kvartalet har kännetecknats av en rekordartad utrullning av SEQR i Sverige och en lyckad företrädesemission som kraftigt övertecknades. Pengarna

Läs mer

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2014

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 1 Tillväxt, starkt kassaflöde och höjd utdelning Nyckeltal oktober december 214 Omsättning 3,6 (23,8) MKR Rörelsemarginal 3,5 (3,2) procent Rörelseresultat 1,1 (,8)

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2011

Delårsrapport januari-september 2011 Delårsrapport januariseptember Fortsatt resultatförbättring och positivt kassaflöde FINANSIELL UTVECKLING JANUARISEPTEMBER Försäljningen ökade med 8% till 911,2 (843,9) MSEK. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

VÅRT BÄSTA ÅR ÄR BARA BÖRJAN

VÅRT BÄSTA ÅR ÄR BARA BÖRJAN Årsredovisning 2009 VD:N HAR ORDET VÅRT BÄSTA ÅR ÄR BARA BÖRJAN Under 2009 befäste vi vår position som världsledande inom Match-on-Card-teknologi. Vi hade rekordhög omsättning, förbättrad marginal och

Läs mer

Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005

Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005 Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005 Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 29 (42) Mkr, affärsområdet Anotos omsättning visar en ökning med 21% till 24 (20) Mkr. Omsättningen för hela

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2004

Bokslutskommuniké januari december 2004 Bokslutskommuniké januari december 2004 Koncernens omsättning minskade till 147 (192) Mkr, omsättningen under fjärde kvartalet minskade till 29 (41) Mkr. Affärsområdet Anotos omsättning har ökat till 95

Läs mer

Registreringsdokument

Registreringsdokument ~ 1 ~ Registreringsdokument FÖRETRÄDESEMISSION 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 556575-4537 ~ 2 ~ Definitioner RW Capital, Bolaget eller Koncernen RW Capital AB (publ), organisationsnummer 556575-4537, inklusive

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Seamless Distribution AB (publ), org. nr 556610-2660 Årsredovisning 2009 10 år i mobilbranschen 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige

Läs mer