KONFERENS- HANDLEDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONFERENS- HANDLEDNING"

Transkript

1 KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1

2 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens fylld med möten, seminarium, konserter och självklart vårt ombudsmöte. Gullbrannagården kommer att fyllas med SAU:are och SAM:are. Tillsammans som den rörelse vi är kommer vi att möta Gud, lovsjunga Gud, samtala med Gud men också med varandra. Årets tema är otroligt spännande, samtal UPPÅT - INÅT UTÅT Kom till Gullbranna och låt oss samtala. Samtala om det viktigaste vi vet, Jesus, vår tro och vårt hopp. SAU:s ombudsmöte är vår förenings högsta beslutsorgan där ni som ombud har möjlighet att påverka och forma SAU: framtid, tillsammans bildar vi SAU:s framtid och tar beslut som gör att vi rör oss framåt. Förbered er noga genom att läsa igenom handlingarna, ta tid till att ta upp frågor och diskutera med er ledargrupp i er församling/ förening så att ni kan ta med er frågor och åsikter till ombudsmötet. Ombudsmötet blir roligare och mer intressant om man är förberedd. Som ombud har du förslags- och rösträtt under ombudsmötet och därigenom kan du vara med och påverka SAU. I SAU vill vi att alla ska vara välkomna och få vara med och påverka. Din roll är viktig, din röst är viktig, din åsikt är viktig. Det är alla ni som är SAU. Ombudsmötet kommer i år hållas under två dagar. Vi börjar på torsdag den 14 maj och avslutar ombudsmötet på fredag den 15 maj. Vi kommer som sagt var hålla på Gullbrannagården i Bryggan mitt. Alla ombud ska registrera sig i Bokstugan mellan 9.30 och Årsmötet börjar kl med Gudstjänst i Skeppet tillsammans med SAM. I år vill vi våga tänka framåt. Våga utmana oss själva i tankar om framtiden, våga spetsa till frågorna. Under fredagen kommer vi tillsammans med SAM samtala och diskutera kring ämnet Kyrka för Hela Livet under ledning av Magnus Sternegård. Konferensen fortsätter sedan med mängder av intressanta, spännande och inspirerande program ända till söndagen. Så välkomna till en skön och spännande långhelg på Gullbrannagården SAU-styrelsen genom ordförande Johan Eriksson 2

3 Förslag på dagordning 1. Välkommen och ombudsmötets öppnas 2. Fastställande av röstlängd och mötets behöriga utlysande. 3. Fastställande av dagordning 4. Val av presidium a. Ordförande b. Vice ordförande c. Protokollsekreterare 5. Val av två justerare 6. Val av nio rösträknare 7. Hälsningar 8. Föregående ombudsmötesprotokoll Organisationsstruktur 10. Stadgeändring 11. Presentation av ordförandekandidat 12. Presentation av styrelsekandidater 13. Val av ordförande för SAU intill årskonferensen Val av styrelseledamöter intill årskonferensen Verksamhetsberättelse 16. Ekonomisk redogörelse 17. Revisorernas berättelse 18. Fastställande av balans- och resultaträkning för Beslut om ansvarsfrihet 20. Fastställande av Budget 2015 och antagande av rambudget Fastställande av medlemsavgift 22. Val av revisorer och revisorsersättare för verksamhetsåret Val av valberedning 24. Titeländring, Förbundssekreterare 25. Bärarlaget 26. Övriga ärenden a. b. 27. Presentera resultatet av valet 28. Avtackningar/ Bön 29. Utvärdering 30. Avslutning QR-kod för utvärdering 3

4 Viktigt att tänka på inför ombudsmötet Några enkla regler för att årsmötet ska kunna fatta riktiga beslut 1. Du begär ordet när du vill säga något. Det gör du genom att räcka upp handen. Du kan begära ordet av följande skäl: Du har en åsikt om det som diskuteras. Då säger du din åsikt och avslutar med ett yrkande (=ett föslag). Har du inget yrkande kan du instämma i ett yrkande som någon annan har formulerat eller bara yrka avslag. Du vill bidra med en sakupplysning. Det kan vara något faktum som glömts bort eller något som är fel. Du vill begära replik när ditt tidigare inlägg blivit felaktigt uppfattat. Repliken ska vara kort och får inte innehålla nytt yrkande. Du vill väcka en ordningsfråga. Det kan vara dags för en paus eller ett streck i debatten. 2. När du är med och fattar beslut säger du JA! När en debatt är avslutad finns det ibland ett eller flera förslag/yrkanden att ta ställning till. Ibland ställs yrkanden mot varandra och ibland efter varandra i en följd som presidiet föreslår. Slutligen ställs också yrkande mot avslag. För att det ska gå att höra vilket/vilka yrkanden som bifalls av flest ombud får du bara ropa ja. Du ropar alltså ja om du stöder ett förslag/yrkande, och du ropar ja om du stöder ett avslag. 3. Du kan begära votering. Ibland går det inte att höra hur många som stöder det ena eller det andra yrkandet. Då du tycker att presidiet har hört fel kan du begära votering. Men gör det innan klubbslaget. När klubban fallit är beslutet redan fattat. Votering betyder att du röstar genom att sträcka upp en hand istället för att ropa ja. Då får de valda röst-räknarna räkna hur många som räcker upp sin hand för respektive yrkande. I din hand har du för säkerhets skull ditt ombudskort. Först genomförs antagligen en försöksvotering. Då uppskattar presidiet vilket yrkande som har flest röster. Oftast är det lättare att se än att höra. Fungerar det inte ändå så görs voteringen om och rösterna räknas. Ta chansen att yttra dig, komma med förslag och fatta beslut. 4

5 Kommentarer till ärenden i ombudsmötet Ärende 2 Ombudsregistreringen pågår mellan Registreringen ligger till grund för den röstlängd som sedan ska gälla under ombudsmötet. Ärende 4, 5, 6 Valberedningen lämnar förslag på ombudsmötet till de olika roller som leder och administerar förhandlingarna under dagen. Valberedningens arbete leds av Sara Vittgård som jobbar som Musikkonsulent på SAU. Ärende 7 SAU inbjuder organisationer som SAU samarbetar med till ombudsmötet samt våra gårdar. Här är gästernas tillfälle att ge en hälsning det finns också möjlighet att skicka hälsningar via brev eller mejl. Man kan även begära ordet om man personligen fått en hälsning att förmedla. Ärende 8 Protokoll från ombudsmötet finns på sid i konferenshandledningen. Ärende 9 SAU-styrelsen tillsatte under hösten 2013 en grupp som fick som uppdrag att se över vår organisationsstruktur. Gruppen har nu tillsammans med styrelsen diskuterat och samtalat om vår struktur. Gruppen vill förenkla kommunikationsvägarna och förtydliga de olika rollerna inom SAU. Ärende 10 I den utredning som organisationsgruppen gjort ingår ett förslag på en minskad styrelse. I ledet att förenkla och tydliggöra rollerna tror vi på ett minskat antal ledamöter ökar engagemanget och delaktigheten. Minskningen bygger också på erfarenhet och forskning visar att gruppdynamiken blir bättre i grupper SAU-styrelsen föreslår ombudsmötet 2015 följande förändring i 13: (ord i fet stil innehåller de ändringar som önskas göras) 13 SAU:s verksamhet handhas av en styrelse med säte i Jönköping. Styrelsen består av ordförande och 11 ledamöter. 11 ledamöter väljs av årskonferensen för en tid av tre år, år ett och två väljs fyra ledamöter, år tre väljs tre ledamöter. Lokalföreningar inom SAU, församlingar inom SAM som inte har en lokalförening, samt Svenska Alliansmissionen äger rätt att nominera ledamöter till styrelsen. Styrelsen kan till sig adjungera ytterligare personer, i varje fall de finner det befogat. Valbar till SAU:s styrelse är den som är medlem i Svenska Alliansmissionens Ungdom. Styrelsen bör sammanträda minst tre gånger per år, och detta på kallelse av ordförande eller då minst sex ledamöter så begär. Styrelsen är beslutsmässig då minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande. Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott (AU) bestående av ordförande, vice ordförande samt en övrig ledamot. AU förbereder ärenden till styrelsen samt beslutar i mindre frågor som inte kan anstå till nästkommande styrelsesammanträde. Styrelsen har rätt att tillsätta övriga erforderliga organ för verksamheten, vilka fattar beslut enligt regler, fastställda av SAU-styrelsen. Det åligger styrelsen att förbereda ärenden till årskonferensen att verkställa årskonferensens beslut att i övrigt leda och ansvara för SAU:s arbete och ekonomiska förvaltning, samt utse firmatecknare. 5

6 Ärende 11 Valberedningens förslag till ny ordförande är Sofia Svensson Namn, ort och ålder: Sofia Svensson, Gnosjö, 24 år. Sysselsättning: Läser till lärare med inriktning F-3 på högskolan i Jönköping, men spenderar mer tid som tonårsledare i Gnosjö Missionskyrka, som hobbyvokalist i Gnosjö Gospel och på läktaren när någon innebandy spelas. Det är heller inte helt ovanligt att se mig med en kaffekopp i handen. Det bästa med SAU:s barn och ungdomsarbete: Alla tillfällen vi skapar där barn och ungdomar får möjligheten att bli sedda och få veta att Jesus älskar dem. Jag tycker det är fantastiskt med alla lokala engagerade ledare som gör detta möjligt genom att ge av sin tid. Det hoppas jag kunna tillföra SAU: Jag vill fortsätta det goda arbete som vi redan gör och hoppas att mina gåvor i form av ledarskap och organisation kan hjälpa oss vidare. Jag hoppas också att min glädje kan smitta, att styrelsearbete kan vara ett sätt att tjäna Herren med glädje! Mitt bästa SAU-minne: Som hyfsat vuxen har jag insett att alla de barnkörläger som jag fick möjlighet att åka på verkligen berikade min barndom och sångerna nynnar jag fortfarande på. (Sen mötte jag min man på ett tonårsläger för några år sen men utan barnkörlägerna hade jag nog aldrig hängt kvar ända tills jag hade åldern inne för tonårsläger, så tack älskade barnkör!). Ärende 12 Styrelsen består fr.o.m 2015 av ordförande och fjorton ledamöter. Årskonferensen väljer styrelseledamöter för en tid av tre år. Följande personer står i tur att avgå: Johan Eriksson, Frida Svensson, Johan Hultberg, Ellen Larsson, Conny Haraldsson Krisitna Gustavsson Valt att avgå innan mandatperiodens slut: Johan Hördegård, Sofia Svensson (förslag till ordf.) Valberedningen föreslår följande personer till SAU-styrelsen : Stina Rudberg, Robin Ahlnér, Hanna Johansson, Catharina Ekeräng, 1 presenteras senare. Valberedningen föreslår 1 års fyllnadsval av följande personer till SAU-styrelsen: Johan Hultberg, Catarina Ahlander Presentation av valberedningens förslag till nya styrelsemedlemmar Namn, ort och ålder: Stina Rudberg, Växjö, 22år. Sysselsättning: Plugga till civilekonom. När inte skolböckerna är framme arbetar jag som säljare. Det bästa med SAU:s barn och ungdomsarbete: Se Ett arbete som öppnar dörrarna till kyrkan redan när man är liten, där man sedan får växa i sin tro och som människa, knyta kontakter med vänner för livet och ha fantastiska förebilder att inspireras av! forts. nästa sida 6

7 Det hoppas jag kunna tillföra SAU: Jag hoppas kunna komma med nya idéer och inspirera till att utveckla arbetet med barn och tonåringar ännu mer. Att planera, bocka av to-do lists och räkna budgetar är tro det eller ej bland det bästa jag vet, det kanske är något som kan komma till nytta! Mitt bästa SAU-minne: Alla tonårsläger utan tvekan! Alla somrar på Gullbranna, med möten, vänner och strand, där jag har fått ta så många steg i tron, sett många vänner göra desamma och på senare år även som ledare. Det är värt varenda natt i översvämmade tält! Namn, ort och ålder: Robin Ahlnér, Jönköping (snart Starkeryd), 29 år. Sysselsättning: Jobbar som säljledare på Ica Maxi Stormarknad i Jönköping. Det bästa med SAU:s barn och ungdomsarbete: SAU som organisation är väldigt bra strukturerad och man gör det enkelare att bedriva barn och ungdomsverksamhet på det lokala planet. Man håller också största fokus att ha Jesus i centrum, det är ju kärnan i våra liv och i hela SAUs arbete. Det hoppas jag kunna tillföra SAU: Glädje, erfarenhet och framåtanda. Mitt bästa SAU-minne: Mina bästa minnen är från läger både inom UV-scout och tonårsläger. Bara att få se barn och ungdomar ta steg i tron och få en djupare relation med Gud är helt underbart. Det ger glädje och kraft att fortsätta arbeta med barn och ungdomar. Namn, ort och ålder: Catharina Ekeräng och är 45 år. Bor strax utanför Oskarshamn med min familj. Sysselsättning: Jobbar som juristsekreterare och ekonomiassistent på LRF Konsult i Oskarshamn. Det bästa med SAU:s barn och ungdomsarbete: Det är nog alla engagerade ledare som ger sitt allt för barn och ungdomar, timvis... och lägren förståss! Det hoppas jag kunna tillföra SAU: Jag hoppas att alla år som ledare inom SAU/SAM ska kunna fortsätta leda och inspirera. Mitt bästa SAU minne: Ja det blir nog en rad olika läger faktiskt både där man har fått lära känna så många och uppleva så mycket. svårt att säga något specifikt. Namn, ort och ålder: Catarina Ahlander, Jönköping, 26 år Sysselsättning: Sjukgymnast Det bästa med SAU:s barn och ungdomsarbete: Att det ska vara en plats i samhället där alla barn/ungdomar får synas och respekteras för dem de är. Att vi där som ledare får möjligheten att visa att det finns någon som älskar oss och har tankar för våra liv. Det hoppas jag kunna tillföra SAU: Mina egna erfarenheter som deltagare och ledare i barn/ ungdomsgrupper. Kanske lite extra engagemang för barn och ungdomar inom Uv-scout och musikgrupper. Mitt bästa SAU-minne: UV-scoutläger! 7

8 Namn, ort och ålder: Hanna Johansson, Bankeryd 20 år. Sysselsättning: Har det senaste året vikarierat på en förskola. Det bästa med SAU:s barn och ungdomsarbete: Alla eldsjälar och ledare som lägger ner sin tid och kraft på vårt barn- och ungdomsarbete, både i de lokala församlingarna och SAUs större arrangemang. Det hoppas jag kunna tillföra SAU: Ett stort engagemang och hjärta för barn och ungdomar! Mitt bästa SAU-minne: Det finns många minnen från alla läger jag varit på under hela min uppväxt men scoutlägret 2011 i Göteborgs skärgård slår de flesta. Ärende 15 En utförlig redogörelse för SAU:s verksamhet under 2014 finns att läsa i årsboken. Arbetet som utgår från SAU-expeditionen redovisas av SAU:s arbetarkår. Ärende 16 På sidan i konferenshandledningen finns Årsredovisningen för SAU. Föredragande på ombudsmötet är SAU:s kontorschef Anette Almquist. Ärende SAU-styrelsen är ytterst ansvarig för SAU:s verksamhet och ekonomi. Arbetet granskas av revisorer. Ombudsmötet har att bevilja SAU-styrelsen ansvarsfrihet för 2014 års arbete. Ärende 20 Rambudgeteten för 2016 hittar du på sidan 12 och antas av ombudsmötet. Den ligger till grund för den budget som styrelsen under året arbetar fram. Rambudgeten baseras i stort på budget 2014 uppräknat med inflation och kostnadsökningar. Budget för 2015 antogs av SAU-styrelsen i nov Ombudsmötet har bara att ta emot Budget 2015 som en rapport och fastställa den eftersom den redan är i funktion. Ärende 21 Medlemsavgifterna är en viktig intäkt för SAU. SAU-styrelen föreslår att medlemsavgiften blir oförändrad (50 kr) för 2015 Ärende 22 SAU väljer årligen revisorer och valberedningens förslag är Leif Göransson (auktoriserad revisor) och Inger Andersson (auktoriserad revisor). Till revisorssuppleanter Klas-Göran Park och Lennart Henrysson. 8

9 Ärende 23 Följande personer är föreslagna från regionernas årsmöte/stämma till SAU:s valberedning. Från region Nord: Lovisa Henrysson, Vaggeryd (nyval intill 2017) Catarina Ahlander, Jönköping (omval intill 2016) Från region Syd: Ida Svensson, Forsheda(nyval intill 2017) Lisa Liljedahl, Hillerstorp(omval intill 2016) Från region Väst: Ellen Larsson, Västra Frölunda (nyval intill 2017) Matilda Winberg, Bottnaryd (omval intill 2016) Från region Öst: Ludvig Axelsson, Stockaryd (nyval intill 2017) Oskar Ax, Eksjö omval intill 2016) Ärende 24 SAU har under många år haft en anställd Förbundssekreterare förändrades Förbundssekreterarens roll och tjänsten delades med en Kontorschef som bär det administrativa ansvaret. Förbundssekreterare är vanligtvis en tydligt administrativ tjänst, och då tjänsten förändrats så föreslås en ändring till Generalsekreterare, då titeln är mer vedertagen och stämmer bättre överens med arbetsuppgifterna. Ärende 25 Under 2015 genomfördes en förändring av Bärarlaget, då det tidigare utgjorde ett stöd till arbetet med Ungdomsledare för att nu istället bli ett stöd till hela SAU:s verksamhet. Motivet till denna förändring är att arbeta för ett långsiktigt stöd, ekonomiskt och i bön, från privatpersoner som vill stötta SAU:s verksamhet. Vi är många och tillsammans kan vi göra stor skillnad! Detta innebär inte en minskning av vårt stöd till Ungdomsledararbetet, då detta kommer att fortsätta på samma sätt som tidigare. Ärende 26 Övriga ärenden är en öppen punkt på dagordningen. Man kan som ombud kontakta SAU:s ordförande innan ombudsmötet och be om att få ta upp en övrig fråga. Man kan också under ärende 4, fastställande av dagordning, meddela i sittande möte att man vill ta upp en övrig fråga. 9

10 Redogörelse för 2014 års ekonomi EKONOMISKA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Den officiella årsredovisningen som skickas ut tillsammans med konferenshandledningen innehåller siffror i sammandrag. Vi har utgått ifrån dessa siffror och skall försöka ställa dem i relation till 2013 års resultat och budget för Vi har valt att presentera alla siffror i tusental. Resultatet för 2014 är summan av alla transaktioner från den 1/ till den 31/ Budget Resultat Resultat Insamlade medel Kyrkoavgift Bidrag Deltagaravgifter och försäljning Övriga intäkter Summa Intäkter Intäkterna är generellt högre 2014 jämfört med budget 2014 och resultat SAU har fått mer insamlade medel än budgeterat mycket tack vare våra fantastiska lägerinsamlingar. Intäkterna från kyrkoavgiften ökar varje år tack vara att fler väljer att ge sin kyrkoavgift till SAM, vilket är väldigt positivt. Bidragsdelen som består av landstingsbidrag och statsbidrag har minskat något jämfört med 2013 men resultatet är ändå bättre än budgeterat beroende på att vi har fått in mer i verksamhetsbidrag i form av fonder mm. Deltagaravgifter och försäljning är högre än budgeterat beroende på att Gullbrannafestivalens sponsorintäkter och försäljning ökade. Budget Resultat Resultat Förmedlade bidrag och insamlingar Varuinköp Externa kostnader Personalkostnader Summa kostnader SAU förmedlade mer bidrag 2014 jämfört med 2013 till största del beroende på att vi samlade in mer pengar på våra lägerinsamlingar än tidigare år. På kostnadssidan ser vi även att varuinköpen ökade något jämfört med 2013 men att summan i princip landade på budgeterat för Externa kostnader för SAU är allt som rör verksamheten som inte är personalkostnader och matvaror. Det kan vara lokalhyra, hyra av ljud och ljus, trycksaker, medverkande sånger och talare, administration mm. De externa kostnaderna är högre jämfört med budgeterat. Detta beror delvis på att mötesmedverkan på GF blev dyrare än budgeterat vilket kompenserades upp av sponsorintäkter Budget Resultat Resultat Verksamhetsresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader S:a finansiella post Årets resultat Summerat ser vi väldigt positivt på årets resultat. Intäkterna följer kostnaderna och resultatet landar på ungefär det vi har budgeterat med. En viktig grund för SAU:s resultat är det stora engagemang som finns i form av ledare på läger och arrangemang och från lokala administratörer som sköter föreningsadministrationen. Detta givetvis med utgångspunkt i all den goda verksamhet som genomförts.

11 Balansräkningen Balansräkningen är lika viktigt som resultaträkningen. Balansräkningen beskriver exakt hur mycket tillgångar och skulder som fanns i SAU den 31 december Man kan alltså på så sätt avgöra hur mycket SAU äger. Skillnaden mellan tillgångarna och skulderna kallas för eget kapital och skulle kunna beskrivas som den påse med pengar man får kvar om man skulle sälja allt som finns i SAU och betala alla skulder. I balansräkningen kan du se hur det såg ut när året började, förändringen under året och till sist utgående balans alltså ställningen den 31 december Alla belopp är i tusentals kronor. Tillgångar När året Ökning Minskning När året slutade började under året under året Andelar i bolag Summa anläggningstillgångar SAU äger hälften av Gullbrannagården AB. Varulager Kortfristiga fordringar Kassa / Bank Summa omsättningstillgångar Omsättningstillgångar förändrar sig snabbt. Kortfristiga fordringar är t.ex. fakturerade men ännu ej betalda lägeravgifter. SAU har mindre pengar på banken i december 2014 än i december 2013, men här händer som sagt mycket under året. Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Åres resultat 187 Summa eget kapital Eftersom årets resultat är positivt så ökar det egna kapitalet. Kortfristiga skulder Långfristiga skulder 0 0 Summa Skulder Korta skulder är skulder till leverantörer och till skatteverket. De korta skulderna förändrar sig också snabbt. Summa eget kapital och skulder Summan av tillgångarna är lika stor som summan av skulder och eget kapital. Det balanserar och det är därför det heter balansräkning. 11

12 Budget 2015 (rambudget 2016) SAU-styrelsen ska förutom budget också ta fram förslag på en rambudget till årskonferensen. RAM 16 antas av ombudsmötet och ligger till grund för den budget som styrelsen under året arbetar fram. Budget 15 antogs av SAU-styrelsen i november Ombudsmötet har bara att ta emot den som en rapport och fastställa den eftersom den redan är i bruk. SAU-styrelsen försöker förutsäga intäkter och kostnader för planerad verksamhet får både innevarande år (2015) och nästa år (2016). RAM 16 baseras i stort på budget 15 uppräknat med inflation och kostnadsökningar. Budget Ram BUDGET Insamlade medel Kyrkoavgift Bidrag Deltagaravgifter och försäljning Övriga intäkter Summa Intäkter Det är viktigt att budgetera försiktigt vad gäller insamlade medel och bidrag, vilket vi har gjort för både 2015 och I RAM budgeten räknar vi med att i stort sett alla intäkter 2016 blir något högre än 2015 förutom landstingsbidraget som vi tror kommer kunna minska en aning. Kyrkoavgiften förväntas öka något. Även deltagaravgifterna beräknas öka i takt med att kostnaderna för bland annat mat på våra läger blir dyrare. Förmedlade bidrag och insamlingar Varuinköp Externa kostnader Personalkostnader Summa kostnader På kostnadssidan kommer kostnaderna öka något 2016 men inte heller här kommer det att ske några större förändringar från 2015 till Kostnaderna följer intäkterna. Det mesta som samlas in kommer också att förmedlas vidare till något internationellt ändamål. Varuinköpen, de externa kostnaderna och personalkostnaderna beräknas öka något. Verksamhetsresultat Verksamhetsresultatet är intäkter minus kostnader, ej inräknat finansiella poster. Finansiella intäkter Finansiella kostnader 0 0 S:a finansiella post Årets resultat SAU har som mål att budgetera med ett plusresultat på ca kr. Detta för att ha en buffert för oförutsedda händelser. 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 Anteckningar 17

18 HITTA TILL GULLBRANNAGÅRDEN Från norr: Vid E6:ans södra infart till Halmstad (nr 43), tag väg 117 söderut mot Markaryd. Efter ca 8 km sväng till höger vid skylt Gullbrannagården och följ sen skyltarna. Från söder: Sväng av E6 vid macken i Snapparp (vägkrog). Följ skyltar, bakom macken, mot Halmstad till väg 117. Sväng norrut och kör ca 200 meter, sväng vänster mot Gullbrannagården och följ sen skyltarna. GPS - N E Gullbrannagården > > Information Konferensbyrån öppnar 9.30 och finns i Bokstugan, vid tennisplan. Här anmäler du dig som ombud och får handlingar och information. Mer information om SAU och årskonferensen, 18

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 1 In E Ål S ört c n N Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 6 Ordlista 9 Styrelsens propositioner a) Reviderad alkoholpolicy

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien ULRIKSBERGSKYRKANS 2 NYHETSBREV 2013 Årgång 9 TEMA: VÄXT & FÖRÄNDRING Växt & förändring Ulriksbergskyrkan växer och ställs inför nya utmaningar. Är det vatten eller en omplantering vi behöver nu? Läs vår

Läs mer