KONFERENS- HANDLEDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONFERENS- HANDLEDNING"

Transkript

1 KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1

2 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens fylld med möten, seminarium, konserter och självklart vårt ombudsmöte. Gullbrannagården kommer att fyllas med SAU:are och SAM:are. Tillsammans som den rörelse vi är kommer vi att möta Gud, lovsjunga Gud, samtala med Gud men också med varandra. Årets tema är otroligt spännande, samtal UPPÅT - INÅT UTÅT Kom till Gullbranna och låt oss samtala. Samtala om det viktigaste vi vet, Jesus, vår tro och vårt hopp. SAU:s ombudsmöte är vår förenings högsta beslutsorgan där ni som ombud har möjlighet att påverka och forma SAU: framtid, tillsammans bildar vi SAU:s framtid och tar beslut som gör att vi rör oss framåt. Förbered er noga genom att läsa igenom handlingarna, ta tid till att ta upp frågor och diskutera med er ledargrupp i er församling/ förening så att ni kan ta med er frågor och åsikter till ombudsmötet. Ombudsmötet blir roligare och mer intressant om man är förberedd. Som ombud har du förslags- och rösträtt under ombudsmötet och därigenom kan du vara med och påverka SAU. I SAU vill vi att alla ska vara välkomna och få vara med och påverka. Din roll är viktig, din röst är viktig, din åsikt är viktig. Det är alla ni som är SAU. Ombudsmötet kommer i år hållas under två dagar. Vi börjar på torsdag den 14 maj och avslutar ombudsmötet på fredag den 15 maj. Vi kommer som sagt var hålla på Gullbrannagården i Bryggan mitt. Alla ombud ska registrera sig i Bokstugan mellan 9.30 och Årsmötet börjar kl med Gudstjänst i Skeppet tillsammans med SAM. I år vill vi våga tänka framåt. Våga utmana oss själva i tankar om framtiden, våga spetsa till frågorna. Under fredagen kommer vi tillsammans med SAM samtala och diskutera kring ämnet Kyrka för Hela Livet under ledning av Magnus Sternegård. Konferensen fortsätter sedan med mängder av intressanta, spännande och inspirerande program ända till söndagen. Så välkomna till en skön och spännande långhelg på Gullbrannagården SAU-styrelsen genom ordförande Johan Eriksson 2

3 Förslag på dagordning 1. Välkommen och ombudsmötets öppnas 2. Fastställande av röstlängd och mötets behöriga utlysande. 3. Fastställande av dagordning 4. Val av presidium a. Ordförande b. Vice ordförande c. Protokollsekreterare 5. Val av två justerare 6. Val av nio rösträknare 7. Hälsningar 8. Föregående ombudsmötesprotokoll Organisationsstruktur 10. Stadgeändring 11. Presentation av ordförandekandidat 12. Presentation av styrelsekandidater 13. Val av ordförande för SAU intill årskonferensen Val av styrelseledamöter intill årskonferensen Verksamhetsberättelse 16. Ekonomisk redogörelse 17. Revisorernas berättelse 18. Fastställande av balans- och resultaträkning för Beslut om ansvarsfrihet 20. Fastställande av Budget 2015 och antagande av rambudget Fastställande av medlemsavgift 22. Val av revisorer och revisorsersättare för verksamhetsåret Val av valberedning 24. Titeländring, Förbundssekreterare 25. Bärarlaget 26. Övriga ärenden a. b. 27. Presentera resultatet av valet 28. Avtackningar/ Bön 29. Utvärdering 30. Avslutning QR-kod för utvärdering 3

4 Viktigt att tänka på inför ombudsmötet Några enkla regler för att årsmötet ska kunna fatta riktiga beslut 1. Du begär ordet när du vill säga något. Det gör du genom att räcka upp handen. Du kan begära ordet av följande skäl: Du har en åsikt om det som diskuteras. Då säger du din åsikt och avslutar med ett yrkande (=ett föslag). Har du inget yrkande kan du instämma i ett yrkande som någon annan har formulerat eller bara yrka avslag. Du vill bidra med en sakupplysning. Det kan vara något faktum som glömts bort eller något som är fel. Du vill begära replik när ditt tidigare inlägg blivit felaktigt uppfattat. Repliken ska vara kort och får inte innehålla nytt yrkande. Du vill väcka en ordningsfråga. Det kan vara dags för en paus eller ett streck i debatten. 2. När du är med och fattar beslut säger du JA! När en debatt är avslutad finns det ibland ett eller flera förslag/yrkanden att ta ställning till. Ibland ställs yrkanden mot varandra och ibland efter varandra i en följd som presidiet föreslår. Slutligen ställs också yrkande mot avslag. För att det ska gå att höra vilket/vilka yrkanden som bifalls av flest ombud får du bara ropa ja. Du ropar alltså ja om du stöder ett förslag/yrkande, och du ropar ja om du stöder ett avslag. 3. Du kan begära votering. Ibland går det inte att höra hur många som stöder det ena eller det andra yrkandet. Då du tycker att presidiet har hört fel kan du begära votering. Men gör det innan klubbslaget. När klubban fallit är beslutet redan fattat. Votering betyder att du röstar genom att sträcka upp en hand istället för att ropa ja. Då får de valda röst-räknarna räkna hur många som räcker upp sin hand för respektive yrkande. I din hand har du för säkerhets skull ditt ombudskort. Först genomförs antagligen en försöksvotering. Då uppskattar presidiet vilket yrkande som har flest röster. Oftast är det lättare att se än att höra. Fungerar det inte ändå så görs voteringen om och rösterna räknas. Ta chansen att yttra dig, komma med förslag och fatta beslut. 4

5 Kommentarer till ärenden i ombudsmötet Ärende 2 Ombudsregistreringen pågår mellan Registreringen ligger till grund för den röstlängd som sedan ska gälla under ombudsmötet. Ärende 4, 5, 6 Valberedningen lämnar förslag på ombudsmötet till de olika roller som leder och administerar förhandlingarna under dagen. Valberedningens arbete leds av Sara Vittgård som jobbar som Musikkonsulent på SAU. Ärende 7 SAU inbjuder organisationer som SAU samarbetar med till ombudsmötet samt våra gårdar. Här är gästernas tillfälle att ge en hälsning det finns också möjlighet att skicka hälsningar via brev eller mejl. Man kan även begära ordet om man personligen fått en hälsning att förmedla. Ärende 8 Protokoll från ombudsmötet finns på sid i konferenshandledningen. Ärende 9 SAU-styrelsen tillsatte under hösten 2013 en grupp som fick som uppdrag att se över vår organisationsstruktur. Gruppen har nu tillsammans med styrelsen diskuterat och samtalat om vår struktur. Gruppen vill förenkla kommunikationsvägarna och förtydliga de olika rollerna inom SAU. Ärende 10 I den utredning som organisationsgruppen gjort ingår ett förslag på en minskad styrelse. I ledet att förenkla och tydliggöra rollerna tror vi på ett minskat antal ledamöter ökar engagemanget och delaktigheten. Minskningen bygger också på erfarenhet och forskning visar att gruppdynamiken blir bättre i grupper SAU-styrelsen föreslår ombudsmötet 2015 följande förändring i 13: (ord i fet stil innehåller de ändringar som önskas göras) 13 SAU:s verksamhet handhas av en styrelse med säte i Jönköping. Styrelsen består av ordförande och 11 ledamöter. 11 ledamöter väljs av årskonferensen för en tid av tre år, år ett och två väljs fyra ledamöter, år tre väljs tre ledamöter. Lokalföreningar inom SAU, församlingar inom SAM som inte har en lokalförening, samt Svenska Alliansmissionen äger rätt att nominera ledamöter till styrelsen. Styrelsen kan till sig adjungera ytterligare personer, i varje fall de finner det befogat. Valbar till SAU:s styrelse är den som är medlem i Svenska Alliansmissionens Ungdom. Styrelsen bör sammanträda minst tre gånger per år, och detta på kallelse av ordförande eller då minst sex ledamöter så begär. Styrelsen är beslutsmässig då minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande. Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott (AU) bestående av ordförande, vice ordförande samt en övrig ledamot. AU förbereder ärenden till styrelsen samt beslutar i mindre frågor som inte kan anstå till nästkommande styrelsesammanträde. Styrelsen har rätt att tillsätta övriga erforderliga organ för verksamheten, vilka fattar beslut enligt regler, fastställda av SAU-styrelsen. Det åligger styrelsen att förbereda ärenden till årskonferensen att verkställa årskonferensens beslut att i övrigt leda och ansvara för SAU:s arbete och ekonomiska förvaltning, samt utse firmatecknare. 5

6 Ärende 11 Valberedningens förslag till ny ordförande är Sofia Svensson Namn, ort och ålder: Sofia Svensson, Gnosjö, 24 år. Sysselsättning: Läser till lärare med inriktning F-3 på högskolan i Jönköping, men spenderar mer tid som tonårsledare i Gnosjö Missionskyrka, som hobbyvokalist i Gnosjö Gospel och på läktaren när någon innebandy spelas. Det är heller inte helt ovanligt att se mig med en kaffekopp i handen. Det bästa med SAU:s barn och ungdomsarbete: Alla tillfällen vi skapar där barn och ungdomar får möjligheten att bli sedda och få veta att Jesus älskar dem. Jag tycker det är fantastiskt med alla lokala engagerade ledare som gör detta möjligt genom att ge av sin tid. Det hoppas jag kunna tillföra SAU: Jag vill fortsätta det goda arbete som vi redan gör och hoppas att mina gåvor i form av ledarskap och organisation kan hjälpa oss vidare. Jag hoppas också att min glädje kan smitta, att styrelsearbete kan vara ett sätt att tjäna Herren med glädje! Mitt bästa SAU-minne: Som hyfsat vuxen har jag insett att alla de barnkörläger som jag fick möjlighet att åka på verkligen berikade min barndom och sångerna nynnar jag fortfarande på. (Sen mötte jag min man på ett tonårsläger för några år sen men utan barnkörlägerna hade jag nog aldrig hängt kvar ända tills jag hade åldern inne för tonårsläger, så tack älskade barnkör!). Ärende 12 Styrelsen består fr.o.m 2015 av ordförande och fjorton ledamöter. Årskonferensen väljer styrelseledamöter för en tid av tre år. Följande personer står i tur att avgå: Johan Eriksson, Frida Svensson, Johan Hultberg, Ellen Larsson, Conny Haraldsson Krisitna Gustavsson Valt att avgå innan mandatperiodens slut: Johan Hördegård, Sofia Svensson (förslag till ordf.) Valberedningen föreslår följande personer till SAU-styrelsen : Stina Rudberg, Robin Ahlnér, Hanna Johansson, Catharina Ekeräng, 1 presenteras senare. Valberedningen föreslår 1 års fyllnadsval av följande personer till SAU-styrelsen: Johan Hultberg, Catarina Ahlander Presentation av valberedningens förslag till nya styrelsemedlemmar Namn, ort och ålder: Stina Rudberg, Växjö, 22år. Sysselsättning: Plugga till civilekonom. När inte skolböckerna är framme arbetar jag som säljare. Det bästa med SAU:s barn och ungdomsarbete: Se Ett arbete som öppnar dörrarna till kyrkan redan när man är liten, där man sedan får växa i sin tro och som människa, knyta kontakter med vänner för livet och ha fantastiska förebilder att inspireras av! forts. nästa sida 6

7 Det hoppas jag kunna tillföra SAU: Jag hoppas kunna komma med nya idéer och inspirera till att utveckla arbetet med barn och tonåringar ännu mer. Att planera, bocka av to-do lists och räkna budgetar är tro det eller ej bland det bästa jag vet, det kanske är något som kan komma till nytta! Mitt bästa SAU-minne: Alla tonårsläger utan tvekan! Alla somrar på Gullbranna, med möten, vänner och strand, där jag har fått ta så många steg i tron, sett många vänner göra desamma och på senare år även som ledare. Det är värt varenda natt i översvämmade tält! Namn, ort och ålder: Robin Ahlnér, Jönköping (snart Starkeryd), 29 år. Sysselsättning: Jobbar som säljledare på Ica Maxi Stormarknad i Jönköping. Det bästa med SAU:s barn och ungdomsarbete: SAU som organisation är väldigt bra strukturerad och man gör det enkelare att bedriva barn och ungdomsverksamhet på det lokala planet. Man håller också största fokus att ha Jesus i centrum, det är ju kärnan i våra liv och i hela SAUs arbete. Det hoppas jag kunna tillföra SAU: Glädje, erfarenhet och framåtanda. Mitt bästa SAU-minne: Mina bästa minnen är från läger både inom UV-scout och tonårsläger. Bara att få se barn och ungdomar ta steg i tron och få en djupare relation med Gud är helt underbart. Det ger glädje och kraft att fortsätta arbeta med barn och ungdomar. Namn, ort och ålder: Catharina Ekeräng och är 45 år. Bor strax utanför Oskarshamn med min familj. Sysselsättning: Jobbar som juristsekreterare och ekonomiassistent på LRF Konsult i Oskarshamn. Det bästa med SAU:s barn och ungdomsarbete: Det är nog alla engagerade ledare som ger sitt allt för barn och ungdomar, timvis... och lägren förståss! Det hoppas jag kunna tillföra SAU: Jag hoppas att alla år som ledare inom SAU/SAM ska kunna fortsätta leda och inspirera. Mitt bästa SAU minne: Ja det blir nog en rad olika läger faktiskt både där man har fått lära känna så många och uppleva så mycket. svårt att säga något specifikt. Namn, ort och ålder: Catarina Ahlander, Jönköping, 26 år Sysselsättning: Sjukgymnast Det bästa med SAU:s barn och ungdomsarbete: Att det ska vara en plats i samhället där alla barn/ungdomar får synas och respekteras för dem de är. Att vi där som ledare får möjligheten att visa att det finns någon som älskar oss och har tankar för våra liv. Det hoppas jag kunna tillföra SAU: Mina egna erfarenheter som deltagare och ledare i barn/ ungdomsgrupper. Kanske lite extra engagemang för barn och ungdomar inom Uv-scout och musikgrupper. Mitt bästa SAU-minne: UV-scoutläger! 7

8 Namn, ort och ålder: Hanna Johansson, Bankeryd 20 år. Sysselsättning: Har det senaste året vikarierat på en förskola. Det bästa med SAU:s barn och ungdomsarbete: Alla eldsjälar och ledare som lägger ner sin tid och kraft på vårt barn- och ungdomsarbete, både i de lokala församlingarna och SAUs större arrangemang. Det hoppas jag kunna tillföra SAU: Ett stort engagemang och hjärta för barn och ungdomar! Mitt bästa SAU-minne: Det finns många minnen från alla läger jag varit på under hela min uppväxt men scoutlägret 2011 i Göteborgs skärgård slår de flesta. Ärende 15 En utförlig redogörelse för SAU:s verksamhet under 2014 finns att läsa i årsboken. Arbetet som utgår från SAU-expeditionen redovisas av SAU:s arbetarkår. Ärende 16 På sidan i konferenshandledningen finns Årsredovisningen för SAU. Föredragande på ombudsmötet är SAU:s kontorschef Anette Almquist. Ärende SAU-styrelsen är ytterst ansvarig för SAU:s verksamhet och ekonomi. Arbetet granskas av revisorer. Ombudsmötet har att bevilja SAU-styrelsen ansvarsfrihet för 2014 års arbete. Ärende 20 Rambudgeteten för 2016 hittar du på sidan 12 och antas av ombudsmötet. Den ligger till grund för den budget som styrelsen under året arbetar fram. Rambudgeten baseras i stort på budget 2014 uppräknat med inflation och kostnadsökningar. Budget för 2015 antogs av SAU-styrelsen i nov Ombudsmötet har bara att ta emot Budget 2015 som en rapport och fastställa den eftersom den redan är i funktion. Ärende 21 Medlemsavgifterna är en viktig intäkt för SAU. SAU-styrelen föreslår att medlemsavgiften blir oförändrad (50 kr) för 2015 Ärende 22 SAU väljer årligen revisorer och valberedningens förslag är Leif Göransson (auktoriserad revisor) och Inger Andersson (auktoriserad revisor). Till revisorssuppleanter Klas-Göran Park och Lennart Henrysson. 8

9 Ärende 23 Följande personer är föreslagna från regionernas årsmöte/stämma till SAU:s valberedning. Från region Nord: Lovisa Henrysson, Vaggeryd (nyval intill 2017) Catarina Ahlander, Jönköping (omval intill 2016) Från region Syd: Ida Svensson, Forsheda(nyval intill 2017) Lisa Liljedahl, Hillerstorp(omval intill 2016) Från region Väst: Ellen Larsson, Västra Frölunda (nyval intill 2017) Matilda Winberg, Bottnaryd (omval intill 2016) Från region Öst: Ludvig Axelsson, Stockaryd (nyval intill 2017) Oskar Ax, Eksjö omval intill 2016) Ärende 24 SAU har under många år haft en anställd Förbundssekreterare förändrades Förbundssekreterarens roll och tjänsten delades med en Kontorschef som bär det administrativa ansvaret. Förbundssekreterare är vanligtvis en tydligt administrativ tjänst, och då tjänsten förändrats så föreslås en ändring till Generalsekreterare, då titeln är mer vedertagen och stämmer bättre överens med arbetsuppgifterna. Ärende 25 Under 2015 genomfördes en förändring av Bärarlaget, då det tidigare utgjorde ett stöd till arbetet med Ungdomsledare för att nu istället bli ett stöd till hela SAU:s verksamhet. Motivet till denna förändring är att arbeta för ett långsiktigt stöd, ekonomiskt och i bön, från privatpersoner som vill stötta SAU:s verksamhet. Vi är många och tillsammans kan vi göra stor skillnad! Detta innebär inte en minskning av vårt stöd till Ungdomsledararbetet, då detta kommer att fortsätta på samma sätt som tidigare. Ärende 26 Övriga ärenden är en öppen punkt på dagordningen. Man kan som ombud kontakta SAU:s ordförande innan ombudsmötet och be om att få ta upp en övrig fråga. Man kan också under ärende 4, fastställande av dagordning, meddela i sittande möte att man vill ta upp en övrig fråga. 9

10 Redogörelse för 2014 års ekonomi EKONOMISKA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Den officiella årsredovisningen som skickas ut tillsammans med konferenshandledningen innehåller siffror i sammandrag. Vi har utgått ifrån dessa siffror och skall försöka ställa dem i relation till 2013 års resultat och budget för Vi har valt att presentera alla siffror i tusental. Resultatet för 2014 är summan av alla transaktioner från den 1/ till den 31/ Budget Resultat Resultat Insamlade medel Kyrkoavgift Bidrag Deltagaravgifter och försäljning Övriga intäkter Summa Intäkter Intäkterna är generellt högre 2014 jämfört med budget 2014 och resultat SAU har fått mer insamlade medel än budgeterat mycket tack vare våra fantastiska lägerinsamlingar. Intäkterna från kyrkoavgiften ökar varje år tack vara att fler väljer att ge sin kyrkoavgift till SAM, vilket är väldigt positivt. Bidragsdelen som består av landstingsbidrag och statsbidrag har minskat något jämfört med 2013 men resultatet är ändå bättre än budgeterat beroende på att vi har fått in mer i verksamhetsbidrag i form av fonder mm. Deltagaravgifter och försäljning är högre än budgeterat beroende på att Gullbrannafestivalens sponsorintäkter och försäljning ökade. Budget Resultat Resultat Förmedlade bidrag och insamlingar Varuinköp Externa kostnader Personalkostnader Summa kostnader SAU förmedlade mer bidrag 2014 jämfört med 2013 till största del beroende på att vi samlade in mer pengar på våra lägerinsamlingar än tidigare år. På kostnadssidan ser vi även att varuinköpen ökade något jämfört med 2013 men att summan i princip landade på budgeterat för Externa kostnader för SAU är allt som rör verksamheten som inte är personalkostnader och matvaror. Det kan vara lokalhyra, hyra av ljud och ljus, trycksaker, medverkande sånger och talare, administration mm. De externa kostnaderna är högre jämfört med budgeterat. Detta beror delvis på att mötesmedverkan på GF blev dyrare än budgeterat vilket kompenserades upp av sponsorintäkter Budget Resultat Resultat Verksamhetsresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader S:a finansiella post Årets resultat Summerat ser vi väldigt positivt på årets resultat. Intäkterna följer kostnaderna och resultatet landar på ungefär det vi har budgeterat med. En viktig grund för SAU:s resultat är det stora engagemang som finns i form av ledare på läger och arrangemang och från lokala administratörer som sköter föreningsadministrationen. Detta givetvis med utgångspunkt i all den goda verksamhet som genomförts.

11 Balansräkningen Balansräkningen är lika viktigt som resultaträkningen. Balansräkningen beskriver exakt hur mycket tillgångar och skulder som fanns i SAU den 31 december Man kan alltså på så sätt avgöra hur mycket SAU äger. Skillnaden mellan tillgångarna och skulderna kallas för eget kapital och skulle kunna beskrivas som den påse med pengar man får kvar om man skulle sälja allt som finns i SAU och betala alla skulder. I balansräkningen kan du se hur det såg ut när året började, förändringen under året och till sist utgående balans alltså ställningen den 31 december Alla belopp är i tusentals kronor. Tillgångar När året Ökning Minskning När året slutade började under året under året Andelar i bolag Summa anläggningstillgångar SAU äger hälften av Gullbrannagården AB. Varulager Kortfristiga fordringar Kassa / Bank Summa omsättningstillgångar Omsättningstillgångar förändrar sig snabbt. Kortfristiga fordringar är t.ex. fakturerade men ännu ej betalda lägeravgifter. SAU har mindre pengar på banken i december 2014 än i december 2013, men här händer som sagt mycket under året. Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Åres resultat 187 Summa eget kapital Eftersom årets resultat är positivt så ökar det egna kapitalet. Kortfristiga skulder Långfristiga skulder 0 0 Summa Skulder Korta skulder är skulder till leverantörer och till skatteverket. De korta skulderna förändrar sig också snabbt. Summa eget kapital och skulder Summan av tillgångarna är lika stor som summan av skulder och eget kapital. Det balanserar och det är därför det heter balansräkning. 11

12 Budget 2015 (rambudget 2016) SAU-styrelsen ska förutom budget också ta fram förslag på en rambudget till årskonferensen. RAM 16 antas av ombudsmötet och ligger till grund för den budget som styrelsen under året arbetar fram. Budget 15 antogs av SAU-styrelsen i november Ombudsmötet har bara att ta emot den som en rapport och fastställa den eftersom den redan är i bruk. SAU-styrelsen försöker förutsäga intäkter och kostnader för planerad verksamhet får både innevarande år (2015) och nästa år (2016). RAM 16 baseras i stort på budget 15 uppräknat med inflation och kostnadsökningar. Budget Ram BUDGET Insamlade medel Kyrkoavgift Bidrag Deltagaravgifter och försäljning Övriga intäkter Summa Intäkter Det är viktigt att budgetera försiktigt vad gäller insamlade medel och bidrag, vilket vi har gjort för både 2015 och I RAM budgeten räknar vi med att i stort sett alla intäkter 2016 blir något högre än 2015 förutom landstingsbidraget som vi tror kommer kunna minska en aning. Kyrkoavgiften förväntas öka något. Även deltagaravgifterna beräknas öka i takt med att kostnaderna för bland annat mat på våra läger blir dyrare. Förmedlade bidrag och insamlingar Varuinköp Externa kostnader Personalkostnader Summa kostnader På kostnadssidan kommer kostnaderna öka något 2016 men inte heller här kommer det att ske några större förändringar från 2015 till Kostnaderna följer intäkterna. Det mesta som samlas in kommer också att förmedlas vidare till något internationellt ändamål. Varuinköpen, de externa kostnaderna och personalkostnaderna beräknas öka något. Verksamhetsresultat Verksamhetsresultatet är intäkter minus kostnader, ej inräknat finansiella poster. Finansiella intäkter Finansiella kostnader 0 0 S:a finansiella post Årets resultat SAU har som mål att budgetera med ett plusresultat på ca kr. Detta för att ha en buffert för oförutsedda händelser. 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 Anteckningar 17

18 HITTA TILL GULLBRANNAGÅRDEN Från norr: Vid E6:ans södra infart till Halmstad (nr 43), tag väg 117 söderut mot Markaryd. Efter ca 8 km sväng till höger vid skylt Gullbrannagården och följ sen skyltarna. Från söder: Sväng av E6 vid macken i Snapparp (vägkrog). Följ skyltar, bakom macken, mot Halmstad till väg 117. Sväng norrut och kör ca 200 meter, sväng vänster mot Gullbrannagården och följ sen skyltarna. GPS - N E Gullbrannagården > > Information Konferensbyrån öppnar 9.30 och finns i Bokstugan, vid tennisplan. Här anmäler du dig som ombud och får handlingar och information. Mer information om SAU och årskonferensen, 18

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 11.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 12.30-14.00 Lunch 14.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 18.00 Slut på årsmötet 18.30

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

STADGAR för World Animal Protection Sverige

STADGAR för World Animal Protection Sverige STADGAR för World Animal Protection Sverige FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481. Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka HSB - där möjligheterna bor HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 2015 Datum/tid: 2015-05-12, kl 19:00-20:30 Plats: Melanders Fisk, Nacka Forum 1. Föreningsstämmans

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Nya stadgar 2011-01-01

Nya stadgar 2011-01-01 Kvinnocirkeln Sverige, KCS Fastställd extra årsmöte 2010-10-23 Nya stadgar 2011-01-01 1. NAMN Föreningens namn är KCS, Kvinnocirkeln Sverige. 2. UPPTAGNINGSOMRÅDE Föreningens upptagningsområde är i hela

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

Stadgar för Kastellskolans ideella förening. Föreningen har till ändamål att bedriva skol- och förskoleverksamhet på kristen grund.

Stadgar för Kastellskolans ideella förening. Föreningen har till ändamål att bedriva skol- och förskoleverksamhet på kristen grund. Stadgar för kastellskolans ideella förening Antagna vid årsmöte 2011-10-19 1 Namn Kastellskolan Föreningens namn är Kastellskolans ideella förening 2 Ändamål 3 Säte Föreningen har till ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer