ÅRSMÖTE 2015 STOCKHOLMS GOLFFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTE 2015 STOCKHOLMS GOLFFÖRBUND"

Transkript

1

2 Program Informationsprogram: More Than Golf - Intäktshantering och verksamhetsutveckling - Fredrik Kocon Nya Golfäventyret - Nybörjarutbildning Roar Hagen PAUS Årets ledare, förtjänstmärken, ev. diplom Årsmötesförhandlingar enligt dagordning ca Avslutning

3 More Than Golf - Intäktshantering och verksamhetsutveckling Fredrik Kocon

4 Nya Golfäventyret - Nybörjarutbildning 2.0 Roar Hagen

5 Årets Ledare Årets ledare är en eldsjäl, en maratonman som outtröttligt jobbat för tävlingsgolfen under många år. Bl.a. som tävlingsledare på sin klubb, som distriktsdomare, som TD och inom SGDFs Idrottssektion en värdigmottagare av priset.

6 Börje Carlsson, Huvudstadens GK

7 Förtjänsttecken

8 Grattis till utmärkelsen! SGF Silvermärke Kjell Wängelin Bertil Rosvall SGDF Silvermärke Lars Waerland Lars Leander Per Åke Evén

9 Dagordning vid SGDFs Årsmöte, Östergårds, torsdagen den 26 mars Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 4. Fastställande av föredragningslista 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet 6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för det gångna verksamhetsåret 7. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det det gångna verksamhetsåret 8. Fastställande av verksamhetsplan, budget samt årsavgifter för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret 9. Fastställande av antalet ledamöter i SGDF-styrelsen 10. Val av a. ordförande för det kommande verksamhetsåret b. halva antalet övriga styrelseledamöter för de två kommande verksamhetsåren c. en revisor och en revisorssuppleant för det kommande verksamhetsåret d. en ledamot i valberedningen för en tid av fyra år samt val av ordförande inom valberedningen för det kommande verksamhetsåret 11. SGF:s förbundsmöte a. Utseende av distriktets delegater b. Föranmälda ärenden vid förbundsmötet 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner avseende distriktets verksamhet 13. Övriga frågor

10 Verksamhetsberättelse

11 HIGHLIGTHS klubbar med totalt medlemmar, varav 8492 juniorer. Golftjej STHLM vår uppmärksammade tjejsatsning fortsätter med ca 60 flickor i åldern år Ökning av tävlingsgolfandet bland de yngsta juniorerna (Rookie Tour +15%, Mini Tour +10%) Seriespel 493 lag i 99 divisioner Handigolf 10 träningar och prova-på dagar Ny modell för avgifter i samband med seriespel

12 Revisionsberättelse Till ordinarie vårmötet i Stockholms Golfförbund Org. nr Jag har granskat verksamhetsberättelsen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Stockholms Golfförbund för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om verksamhetsberättelsen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet i rimlig grad försäkra mig om att verksamhetsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem, samt att bedöma utvärdera den samlade informationen i verksamhetsberättelsen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med förbundets stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Styrelsens ledamöter har enligt min bedömning inte handlat i strid med förbundets stadgar. Jag tillstyrker att mötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen, årets resultat disponeras enligt förslag i verksamhetsberättelsen och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Bertil Rosenblad

13 Verksamhetsplan 2015

14 HIGHLIGTHS 2016 Genomföra projekt för rekrytering av nya medlemsgrupper, främst kvinnor Bedriva talangverksamhet (bredd och elit) för ca 100 juniorer inkl, Golftjej STHLM Arrangera tävlingar för distriktets juniorer och seriespel för seniorer Se över seriespelets struktur och ersättningsmodell Erbjuda golfklubbarna utbildning inom olika kompetensområden, bl.a. utbildningar för juniorledare, tävlingsledare och i regelkunskap Banvärdera ca 8 banor Hålla seminarier och konferenser om olika golfrelaterade teman för personer Bedriva opinionsbildning för golf inom skola, kommuner, media Föra fram golfklubbarnas ståndpunkter inom ramen för SGFs samverkansprocess

15 FÖRSLAG TILL BESLUT Styrelsen föreslår att årsmötet Fastställer verksamhetsplan och budget för 2015 Beslutar om oförändrad avgift för seniorer 18 kr, och slopad avgift för juniorer (-21 år) 0 kr slopad SGDF avgift (50/100kr) i samband med juniortävlingar Regel- och ledarutbildningar skall vara kostnadsfria för distriktets klubbar

16 Valberedningen

17 Avgår Birgit Bodlund sekreterare Lars Pettersson tävling Stefan Bengtsson marknad Omval Jens Zander ordförande Bertil Rosenblad revisor Bo Karlegård revisor Nyval Cecilia Bergold styrelseledamot Håkan Wedin styrelseledamot Per Johansson styrelseledamot

18 Styrelsens proposition

19 Greenfeespel inom Stockholms Golfförbund 1. Introduktionskort inom distriktet Personer tilldelas introduktionskort enligt nedanstående kategorier att användas enligt fastställda riktlinjer. 1) SGDFs styrelse 2) SGDFs kommittéledamöter, revisorer, valberedning, distriktsdomare, tournament directors och banvärderare 3) Person som har vunnit DM gällande under nästkommande år 4) Ett introduktionskort till GKs styrelse som får användas av styrelseledamot eller suppleant 5) GK får två kort, samt 1 per 6 juniorer baserat på antalet pojkjuniorer med hcp max 9,4 och flickjuniorer med hcp max 18,4. Ett extrakort kan erhållas till flickjunior med hcp max 18,4 6) Innehavare av distriktets förtjänsttecken i guld 7) Innehavare av distriktets förtjänsttecken i silver för de år som är aktuella Utfärdade introduktionskort inom distriktet rekommenderas att gälla på samtliga klubbar. Klubb som ej önskar delta i utbytet skall meddela detta till SGDFs kansli senast 30 April. Klubben erhåller då ej introduktionskort enligt 4 och 5 ovan. 2. Avgifter vid nationella damdagar Deltagarna betalar högst hälften av gällande ordinarie greenfee som tävlingsgreenfee vid tävlingstillfället. Utöver denna tävlingsgreenfee tillkommer tävlingsavgift enligt SGDFs statuter. 3. Greenfeespel vid Nationellt seriespel Medlemmar i klubbar som arrangerar nationellt seriespel (Lag-SM) har under tävlings- och inspelsdagar rätt att spela till halv greenfee på de klubbar som deltar i samma division.

20 Motioner

21 Motion 1: Avgifter i samband med SGDFs seriespel Motion har inlämnats från Arninge GK angående spelaravgift i SGDFs seriespel. Yrkanden: Motionären yrkar att spelaravgiften 100 kr i samband med seriespelet tas bort inför 2015 års säsong. Som motivation anförs att de flesta klubbar skulle ersätta sina spelare för utlägget och att det därmed skulle uppstå ett administrativt merarbete för klubbarna. Styrelsens överväganden: SGDFs styrelse konstaterar att årsmötet 2014 beslutade om att införa spelavgiften. Det anförda argumentet att de flesta klubbar skulle ersätta sina spelare var ett av de viktigaste skälen som anfördes mot spelavgiften. Årsmötet beslöt trots detta med tydlig majoritet att införa en spelaravgift och man gav styrelsen i uppdrag att i samråd med klubbarna hitta en långsiktigt hållbar lösning för seriespelets former och eventuella avgifter. Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som f.n. arbetar med översynen och förväntas komma med förslag under september förslaget avser seriespelet Styrelsen vill avvakta utfallet av detta översynsarbete. Förslag till beslut: Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen att årsmötet avslår motionen.

22 SGF Förbundsmöte

23 REPRESENTATION VID SGF FM Förslag till beslut: Årsmötet uppdrar åt styrelsen att utse 2 delegater och beslutar att följande klubbar utser en delegat vardera: HaningeStrand GK Haninge GK Ullna GC Nacka GK Wäsby GK Närmast i tur efter ovanstående och som utser delegat om ovan nämnda klubbar avsäger sig uppdraget eller inte är närvarande vid årsmötet är, i inträdesordning: Vallentuna GK.

24 GOLFKLUBB Deltog senast FM 2015 DJURGÅRDEN - FÅGELBRO - HANINGESTRAND 1994 x IDROTTSHÖGSKOLAN 2000 SOFIELUND 2001 MÄLARÖ 2002 HUDDINGE 2002 ÅKERSBERGA 2003 DJURSHOLM 2003 HANINGE 2004 x BJÖRKHAGEN 2004 DANDERYD 2004 GRINDSLANTEN 2004 ULRIKSDAL 2005 ULLNA 2006 x NACKA 2006 x ROSENKÄLLA 2006 SALEM 2007 HAGBY 2007 JÄRFÄLLA 2007 WÄSBY 2008 x MELLANSJÖ 2008 NORRÅVA 2008 VALLENTUNA 2008 reserv WERMDÖ 2009 HÖGANTORP 2009 INGARÖ 2010 ARNINGE 2010 LJUSTERÖ 2010 SALTSJÖBADEN 2010 TÄBY 2010 GOLFKLUBB ÅGESTA BRO- BÅLSTA NYNÄSHAMN TJUSTA VIKSJÖ BOTKYRKA HÄSSELBY SOLLENTUNA WAXHOLM ÖSTERÅKER LIDINGÖ JARLABANKE HUVUDSTADEN AIK KUNGL. DROTTNINGHOLM FORS STOCKHOLM TROXHAMMAR Deltog senast FM

25 Tack för idag!

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb STADGAR för Linköpings Orienteringsklubb Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet m.m...3 4 Beslutande organ...3 5 Firmateckning...3 6 Verksamhets- och räkenskapsår...4

Läs mer

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Solna den 22 maj 2014 Till SDF, SSL-föreningar herrar och damer 2013/14 F k Förbundsstyrelsen, Valberedning, Revisorer Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Svenska Innebandyförbundets

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3 Årsmöte 2015 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultat- och balansräkning 2014... 4 Revisorernas berättelse... 6 Verksamhetsplan... 8 Budget 2015... 8 Dessa handlingar är under

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgehistorik Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 Revideringar fastställdes vid årsmötet

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORD I G VID ORDI ARIE FÖRE I GSSTÄMMA Måndag 14 april 2007, kl. 19.00 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen,

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer