MSF:s fullmäktigemöte mars 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013"

Transkript

1 MSF:s fullmäktigemöte mars 2013 Häfte 6: Ekonomi

2 Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och propositioner relaterade till ekonomi för kalenderåren Redovisning av MSF ekonomi kalenderåret 2012 Innehåll... 1 Årsbokslut Revisionsberättelse Styrelsens och revisorernas godkännande av årsbokslut Revisions-promemoria Styrelsens kommentarer på Revisions-promemorian: Budgetutfall kalenderåret Förklaring av kolumnerna i budgetutfallet Kommentar till budgetutfallet Budgetutfall kalenderåret Ekonomipropositioner Proposition 1: Arvodesreglemente för centrala förtroendemän och projektledare Proposition 2: Resereglemente Proposition 3: Medlemsavgift för kalenderåret Proposition 4: Medlemsavgift för kalenderåret Proposition 5: Budget för kalenderåret Proposition 6: Budget för kalenderåret Bilaga 1: Arvodesreglementet Bilaga 2: Resereglementet Grundläggande bestämmelser Resekostnadsersättning Utrikesresa Reseräkning Bilaga 3: Budget för kalenderåret Det planerade negativa resultatet Bilaga 4: Budget för kalenderåret

3 2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Revisions-promemoria Medicine Studerandes Förbund Till: Styrelsen för Medicine Studerandes Förbund Med anledning av utförd verksamhetsrevision (perioden maj januari 2013) överlämnas följande PM. Revisionens inriktning och väsentliga noteringar framgår nedan. Promemorian är upplagd i enlighet med den struktur som väglett revisionsarbetet och inleds med en redogörelse för våra slutsatser om övergripande styrelsearbete. Vänligen notera att vi gjort en generell granskning av styrelsens arbete och verksamheternas resultat, samt en specifik granskning av utvalda verksamhetsområden och att dessa utgör två principiellt olika delar av revisionen. Grunden för urvalet av verksamhetsområden baseras på revisorernas tolkning av beslutens stöd i fullmäktige, relevans för förbundets syftesformulering samt risk för betydelsefulla utmaningar, där styrelsen potentiellt har mest nytta av revisorernas synpunkter. Vi särskilda önskemål från fullmäktiges delegater kan revisorerna redogöra för resterande verksamhetsområden. Om inget annat anges betecknas Medicine Studerandes Förbund med MSF. Granskningen har planerats samt genomförts för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att uppgifterna i detta PM inte innehåller några väsentliga felaktigheter. Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för våra noteringar samt kommentarer. Sammanfattningsvis har vi gjort den bedömningen att förbundsstyrelsen 2012/2013 har gjort ett bra jobb utifrån de förutsättningar som funnits. På grund av avhopp och andra händelser kom styrelsens arbete igång sent men styrelsen har gjort rimliga prioriteringar och ansträngt sig för att motivera dessa. Revisorerna vill betona att det är tråkigt att styrelsen tappat det utvecklingsfokus som finns angivet i verksamhetsplanen men är samtidigt införstådda med att den operativa verksamheten ofta hamnar i fokus när påfrestningen på styrelsen är omfattande. Vi önskar få detta PM återsänt innehållande kommentarer från styrelsen, för vilka det har förberetts plats för, i sådan tid att promemorian efter avslutande kommentarer från revisorerna kan skickas ut med ordinarie möteshandlingar. Stockholm den 2 februari 2013 Madeleine Liljegren Verksamhetsrevisor Anders Lundberg Verksamhetsrevisor Emma Furberg Revisorssuppleant Daniel Livendahl Revisorssuppleant 14

15 1 Övergripande 1.1 Verksamhetens mål och styrning Styrning av verksamheten Att styra verksamheten i ett förbund med en så omfattande, och dessutom på ideell grund baserad, verksamhet är av givna skäl en utmaning. Revisorerna noterar att styrelsen på i princip varje styrelsemöte lämnat utrymme för rapporter från verksamheterna och, vilket får antas, uppdateringar angående respektive verksamhetsområdes måluppfyllelse. Eftersom bilagor, inklusive verksamhets-, kansli- och ekonomirapporter inte finns tillgängliga på webben har vi revisorerna inte kunnat klargöra huruvida så faktiskt har skett Revisorernas rekommendationer Revisorerna noterar, såsom i vår rekommendation till fullmäktige, att styrelsen på det hela taget gjort en god insats och huvudsakligen drivit verksamheten i den riktning som fullmäktige beslutat. Med det sagt så finns utrymme för förbättring kring rapportering, inte bara för externt bruk (revisorer, aktiva, medlemmar), utan för styrelsens egen skull. Genom en tydlig rapport- och avstämningsstruktur för verksamheten ökar förutsättningarna för att styrelsen ska kunna styra verksamheten såsom avsetts. Vi rekommenderar följande åtgärder för att förbättra styrningen av verksamheten: 1) Varje verksamhetsår bör inledas med en genomgång och nedbrytning av verksamhetsplanen i mindre mål som är konkreta nog för individer i styrelsen, alternativt projektledare, att arbeta med. Om målen är för abstrakta eller inte tillräckligt avgränsade kommer de att bli svåra att verkställa. 2) En enda ansvarig person för rapportering och kontakt med verksamheter bör utses, särskilt från verksamheter som har projektledare (eller annan huvudansvarig än styrelseledamot), annars blir det lätt rörigt och otydligt vad gäller befogenheter och skyldigheter. Vi är skyldiga våra ideellt arbetande medlemmar ett tydligt ledarskap. 3) På varje styrelsemöte bör en stående rapportpunkt finnas, där det i en kort men ändock skriftlig rapport redovisas hur varje verksamhet lever upp till, eller strävar efter att leva upp till, målen i verksamhetsplanen. Denna rapport är med fördel tillgänglig innan mötet för att ledamöter ska kunna använda sin tid till att ställa konkreta frågor snarare än att läsa in sig på rapporten. En dylik rapport ökar också transparensen kring allt det MSF:s verksamheter gör och åstadkommer, något som har klar potential att bidra till att stärka arbetsmoralen Styrelsens kommentarer 15

16 1.2 Policys och regelverk Ersättningspolicy och andra policies Styrelsen har under året tagit upp och fastställt tidigare liggande ramar för ersättning till förtroendevalda. Övriga policies har fastställts av fullmäktige Revisorernas rekommendationer Revisorerna har inget att invända i denna fråga Styrelsens kommentarer 1.3 Formalia Dokumentation I MSF finns tyvärr en tradition av bristande dokumentation av styrelsens och de aktivas arbete, något som inte ändrats till detta år. Styrelsen och kansliet har förvisso varit snabba på att lägga upp protokollen, men dessa har till sitt innehåll varit, milt uttryckt, bristfälliga. Protokollen liknar närmast en föredragningslista. Ibland redogörs för hur diskussioner förlöpt och vad slutsatserna varit men allt för ofta konstateras endast att frågan har diskuterats. Det bör framgå vilka beslut som fattats liksom vilka åtgärder styrelsen avsett att vidta med anledning av de diskussioner som förts. Detta underlättar vid såväl granskning som vid fortlöpande uppföljning av styrelsens arbete. Om känsliga ärenden, som är föremål för sekretess eller likvärdig hantering, diskuterats så behöver givetvis inte en detaljerad redogörelse för dessa diskussioner medfölja protokollet. För tydlighetens skull bör dock det framgå att en fråga har bedömts vara föremål för sekretess. I övrigt bör största möjliga öppenhet eftersträvats. Det finns flertalet goda exempel på föredömliga protokoll. Att hemsidan, och då framförallt de delar som speglar MSF:s formella funktioner, stundtals är helt tom eller inaktuell sänder en signal om att dokumentation inte tas på allvar inom MSF, vilket signalerar en minder seriös organisation. Den värre tolkningen av ovanstående är att vi är ett förbund utan tankeverksamhet och konkret verksamhet, vilket vore en allvarlig missuppfattning Revisorernas rekommendationer Styrelsen bör redan under slutet av innevarande verksamhetsår strama upp dokumentationsrutinerna och säkerställa att nästkommande styrelse har goda förutsättningar att upprätthålla en fullgod dokumentation. Då det redan finns goda exempel, även från senare verksamhetsår i MSF, på hur ett koncist och informativt protokoll bör se ut handlar det snarare om att göra det goda protokollförandet till en standard. Vi ser gärna att styrelsen ser till att särskild vikt läggs vid att hålla hemsidans formella delar aktuell, då detta är en grundförutsättning för organisationsdemokrati och insyn Styrelsens kommentarer 16

17 1.3.2 Avhopp och nytillsättningar MSF:s förbundsstyrelse för drabbades tidigt under sitt verksamhetsår av avhopp från ledamöter i styrelsen. MSF Stockholms ledamot samt MSF:s vice ordförande valde vid början av verksamhetsåret att avgå, av olika skäl. Styrelsen stötte av förståeliga skäl på stora operativa utmaningar på grund av detta. Omprioriteringar i verksamheten fick göras. Vid ett extrainsatt styrelsemöte (som för övrigt inte finns dokumenterat på hemsidan) på höstterminen, ersattes ordinarie styrelseledamot av Maria Valeur från MSF Skåne och den valdes Maria Valeur till vice ordförande. Den valdes Alexander Lundin till adjungerad ledamot, dock med full rösträtt, vilket enligt stadgan gör honom likvärdig en ordinarie ledamot. Värt att notera är att MSF Stockholm var utan representation under större delen av verksamhetsåret, detta då inget fyllnadsval från den lokalavdelningen kunde ske och platserna fylldes från andra lokalavdelningar. Avsaknaden av representation har dock, enligt berörda parter, inte förhindrat MSF Stockholm från att påverka styrelsens arbete, tack vare adekvat direktkontakt med förbundsstyrelsens ordförande. Revisorerna uppmanar fullmäktige att, oavsett om fullmäktige anser att styrelsens agerande var befogat eller ej, diskutera vilka befogenheter som en styrelse bör ha utan utlysning av ett extra fullmäktige eller rådgörande samtal med stadgetolkande instans. MSF:s stadgar är tyvärr otydlig på punkten om vilka/vad som utgör stadgetolkande instans, men enligt väletablerad praxis utgörs den av revisorerna i samråd med styrelsen. Om ej samförstånd kan uppnås kan och bör båda parter kalla till ett extra årsmöte Revisorernas rekommendationer Att styrelsens sammansättning inte noggrant utvärderats i förväg är rimligen inte något som kan åläggas den tillträdande styrelsen. Ansvaret vilar här, utan tvekan, på valberedningen och revisorerna vill påminna årsmötet om den oerhörda betydelse valberedningen spelar för organisationens framtid. Vi rekommenderar därför årsmötet, något utom vårt mandat som revisorer, att på bästa möjliga sätt säkerställa att valet till valberedning präglas av transparens och konkurrens samt att valberedningens arbete under året ges hög prioritet och erforderligt erkännande. Det som kan förväntas av den tillträdande styrelsen är att den snabbt och smidigt ser till att, efter bästa förmåga, åtgärda problemen. Det är revisorernas uppfattning att ärendet är välskött av styrelsen, med reservation för att dokumentationen av det första fyllnadsvalet kunnat vara tydligare), men att vissa förbättringar finns att göra i valberedningsarbetet Styrelsens kommentarer 17

18 2 Verksamhetsområden 2.1 Ekonomiarbetet Bokslut Då bokslutet ej ännu är färdigställt vid tidpunkten för denna promemorias undertecknande väljer revisorerna att kommentera detta på årsmötet Revisorernas kommentarer Vi ser gärna att styrelsen kommenterar bokslutet, framförallt med avseende på slutligt resultat. Beskriv gärna hur utfallet/resultatet överensstämmer med budget, och vilka konsekvenser beslut under året har medfört. Har kostnaderna/intäkterna varit större (eller mindre) inom ett område? I så fall; varför? Styrelsens kommentarer Styrning och rapportering av ekonomi Då bokslutet ej ännu är färdigställt vid tidpunkten för denna promemorias undertecknande väljer revisorerna att kommentera detta på årsmötet Revisorernas kommentarer Vi ser gärna att styrelsen kommenterar era ekonomiska kontrollrutiner, exempelvis hur styrelsen har fått delaktighet i den ekonomiska rapporteringen, hur styrelsen (på vilket underlag) har fattat beslut i ekonomiska frågor och annat som kan vara relevant. Med andra ord: redovisa kortfattat att (hur) ni har haft kontroll över ekonomiarbetet Styrelsens kommentarer 2.2 Samverkan och styrning styrelse - kansli Generellt God samverkan mellan styrelse och kansli är fundamentalt för ett framgångsrikt förbundsarbete. Under styrelsens mandatperiod har den nya modellen för MSF:s kansli, där arbetsledningsansvaret ligger på MSF:s styrelse, permanentats och utmaningar i form av personalrotationer har medfört utmaningar. Detta till trots har verksamheten inte påverkats negativt och såväl styrelse som kansli har uttryckt att samverkan fungerat tillfredsställande Revisorernas kommentarer 18

19 Enligt de uppgifter revisorerna tagit del av har samarbete och kommunikation mellan styrelse och kansli fungerat väl, personalbyten/personalövergångar till trots. Därför har vi inga ytterligare kommentarer Styrelsens kommentarer 19

20 2.3 Rekrytering Resultat av rekrytering I en rapport till centralstyrelsen skriver Läkarförbundets statistiker att Studentgruppen växer kraftigast med 7,4 procent. En möjlig förklaring till detta kan vara utökningen av antalet platser på läkarprogrammen. Även MSF-utland har under året genomfört/medverkat i ett flertal medlemsevent vilket troligen lockat nya medlemmar. Dock kvarstår faktum att den yngsta ålderskategorin har en högre andel utträden jämfört med andra åldersgrupper. Arbetet inom detta område bör fokuseras på att minska utträden bland yngre. Ingen stratifiering av gruppen yngre görs, varför det är svårt att klargöra om frekvensen av utträden hos MSF-medlemmar eller SYLF-medlemmar utgör majoriteten Revisorernas kommentarer Revisorerna konstaterar att ökningen är stabil i förhållande till tidigare år och utgör en betydande majoritet av Läkarförbundets totala rekrytering. Den relevanta frågan är huruvida det ökade antalet medlemmar reflekterar en ökad anslutningsgrad. Verksamhetsplanens specificerar tydligt att styrelsen ska sträva efter en nationell anslutningsgrad på 75 procent vid verksamhetsårets slut samt verka för att uppnå minst 80 procent nyanslutningar av närvarande studenter vid lokala T1- informationer. Våren 2011 hade MSF en anslutningsgrad på 68 %. Revisorerna önskar att styrelsen presenterar den mest aktuella rekryteringsstatistiken och redogör för strategin för att nå de i verksamhetsplanen specificerade målen. Informella uppgifter som kommit revisorerna tillhanda gör gällande att anslutningsgraden har, i enlighet med resultatmålet, ökat. Resultatet är dock något mer blygsamt, XX%, än målet på 75%. Revisorerna anser att styrelsen har gjort en signifikant ansträngning för att nå målet och det är upp till fullmäktige att avgöra huruvida denna ansträning varit tillräcklig; för revisionens del har vi inget annat än positiva anmärkningar på styrelsens resultat för rekrytering Styrelsens kommentarer Underlag och information till lokalavdelningarna Enligt ett beslut i samband med behandlandet av Motion 1 på fullmäktige 2012, vars vinnande yrkande utgjordes av ett motionssvar från förbundsstyrelsen och vilket motionären jämkade sig med, ska FS verkar för att kansliet vid terminsstart och i mitten av varje termin tillhandahåller lokalföreningarna uppdaterad, tillgänglig medlemstatistik Enligt revisorernas kännedom har uppdaterad terminsstatistik utkommit åtminstone en gång, och då också kommit lokalavdelningarna till del. Exakt när i tid så skett är bortom vår kännedom Revisorernas kommentarer Styrelsen får gärna kommentera angående detta, då det var en fråga som var av vikt för flera av lokalavdelningarna på fullmäktige

21 Styrelsens kommentarer 2.4 Information och kommunikation Generellt MSF:s hemsida har fått ett välbehövligt ansiktslyft och är idag på många sätt tydligare med avseende på såväl struktur som text. Det finns dock fortfarande områden att förbättra, och det vi revisorer framförallt kan anmärka på är att viktiga, officiella dokument saknas eller är inaktuella på hemsidan. Styrelsen fullföljde i mitten av verksamhetsåret målet om att anställa en projektledare för information och kommunikation, men denne valde kort efter tillsättningen att avsluta sitt engagemang av personliga skäl. Avsaknaden av en blogg (se nedan) har styrelsen kompenserat genom en relativt hög aktivitet på andra sociala medier såsom Facebook och Twitter. Kommunikationen mellan lokalavdelningarna och styrelsen samt lokalavdelningarna emellan har underlättats av organiserade e-postgrupper samt fysiska träffar i de olika nätverken för ordföranden och kassörer. Nytt är medlemsfortbildningsnätverket Revisorernas rekommendationer Även om inte alla mål uppnåtts inom detta område så är det tydligt att styrelsen lagt mycket tid och energi på att förbättra detsamma. Inom ramen för området fanns även många utmaningar som styrelsen inte hade direkt inflytande över. Med anledning av dessa slutsatser så anser revisorerna att styrelsen gjort en berömvärd insats. Vi ser dock mycket gärna, i enlighet med våra kommentarer under punkten 1.3 Formalia att styrelsen ser till att särskild vikt läggs vid att hålla hemsidans formella delar aktuell, då detta är en grundförutsättning för organisationsdemokrati och insyn Styrelsens kommentarer Varumärkesplan Ett resultatmål för information och kommunikation är att MSF ska ha en varumärkesplan vid slutet av verksamhetsåret. Vid tidpunkten för framställandet av detta revisions-pm saknas en dylik Revisorernas rekommendationer Revisorerna har fått indikationer från styrelsen att en varumärkesplan är under framtagande. Om så inte är fallet bör styrelsen redogöra för 1) varför man prioriterat ned varumärkesplanen, 2) om man avser att planera för att uppnå detta mål samt 3) hur denna plan i så fall ser ut Styrelsens kommentarer 21

22 2.4.3 Politisk blogg Ett resultatmål för information och kommunikation är för MSF Att starta en blogg där för MSF relevanta, politiska ämnen regelbundet dryftas. Vid framställandet av detta revisions-pm saknas en sådan blogg. Däremot har MSF:s ordförande sedan november börjat blogga på Läkarförbundets egen blogg Revisorernas rekommendationer Att samordna MSF:s bloggande med Läkarförbundets framstår som mycket klokt. Revisorerna är nöjda med den redogörelse vi fått från styrelsen, men vi vill ändå rekommendera styrelsen att, i det fall ett beslut om att göra så föreligger, för tydlighetens skull redovisa beslutet att förlägga bloggandet på Läkarförbundsbloggen i relevanta dokument, såsom protokoll från styrelsemöten Styrelsens kommentarer 2.5 MSF Utland MSF Utlands verksamhet och projektledare MSF Utland fortsatte under 2012/2013 med en egen projektledare med uppdraget att samordna lokalorterna och leda verksamheten under MSF Utlands paraply. Målen under året var bland annat att stärka MSF Utlands filialer, genomföra två nätverksträffar (varav en kongress) samt genomföra en utredning om MSF Utlands framtid i MSF Revisorernas kommentarer Arbete med projektledare och projektgrupp har enligt vår kännedom fortlöpt problemfritt och framgångsrikt, om än inte utan ansträngningar från såväl styrelse som projektgrupp. Revisorerna har inget att anmärka Styrelsens kommentarer Kongressen Kongressen, som arrangerades i Krakow i november 2012, var MSF Utlands första och tänkt som en möjlighet för MSF Utlands lokalorter att träffas för att stärka nätverken, lära av varandra och träffa svenska arbetsgivare och föreläsare. Intresset var stort och ca 220 utlandsstuderande svenskar deltog Revisorernas kommentarer Kongressen förefaller ha uppfyllt sitt syfte, att erbjuda fortbildning och nätverksmöjligheter till utlandsstuderande medlemmar. Det revisorerna saknar, som förvisso inte är föremål för anmärkning 22

23 men likväl är intressant för MSF:s samtliga medlemmar, är en mer utförlig rapport om vilka frågor som diskuterades under fullmäktige. Särskilt relevant, med tanke på diskussionerna om MSF Utlands framtid i MSF, är hur kongressens deltagare sett på denna fråga. Med tanke på att MSF:s medlemmar subventionerat kongressavgiften får det anses som en rimlig förväntan på kongressens arrangörsgrupp och förbundsstyrelsen att presentera en redogörelse. Ytterligare ett viktigt frågetecken kvarstår också; det ekonomiska resultatet av kongressen. Revisorerna vill be styrelsen att kommentera detsamma Styrelsens kommentarer Utredningen om MSF Utlands plats i MSF På fullmäktige 2012 beslutades Att FS ska under 2012 utreda om MSF utland kan ges rättigheter och skyldigheter motsvarande en lokalavdelning. I samråd med expertkompetens på kansliet har styrelsen tagit fram en proposition som föreslår att, och även hur, MSF Utland tydligare kan närma sig lokalavdelningsstatus. Det är revisorernas förståelse att styrelsen, i detta ärende anförd av ordföranden, enträget och ambitiöst drivit denna fråga i Läkarförbundets centralstyrelse (och dess remissinstanser), det forum som i slutänden avgör detta ärende. Detta är fallet då MSF:s stadgar måste godkännas av denna instans, för detaljer hänvisar vi till MSF:s stadgar Revisorernas kommentarer Under förutsättning att det utredningsarbete som ligger bakom propositionen översiktligt redovisas, så har revisorerna inget att anmärka. Vi önskar framföra en eloge till de som arbetat målinriktat med denna fråga, såväl från förbundsstyrelsen som aktiva i MSF Utland och lokalaktiva i Sverige som jobbat med att förankra frågan för att möjliggöra en reell demokratisk process. Det är i allra högsta grad önskvärt, ur revisorsperspektiv, att MSF Utlands status i MSF formuleras i klarspråk i stadgar och fullmäktigeprotokoll. Allt annat är att likställa med att inte spela med öppna kort med vare sig studerande i Sverige eller i utlandet Styrelsens kommentarer 2.6 Utvecklingsarbetet Trendanalys och agenda På fullmäktige 2012 beslutades Att MSF ska ta fram en metod för trendanalys och tillämpa denna en gång under verksamhetsåret samt Att MSF ska revidera agendan Revisorernas kommentarer På grund av oförutsedda händelser under året, som avhopp av styrelseledamöter, projektledare etc. har området Utvecklingsarbete nedprioriterats av förbundsstyrelsen, Trots detta har föbundsstyrelsen på ett ambitiöst och noggrant sätt arbetat systematiskt för att den antagna strategin skall genomsyra förbundets verksamhet. Vid skrivandet av denna rapport är det oklart huruvida en metod för trendanalys har tagits fram samt om agendan är reviderad. Revisorerna hoppas att styrelsen i förslaget till ny verksamhetsplan beaktat beslutet om långsiktig strategi som togs av fullmäktige Det framgår med all önskvärd tydlighet att strategin ska ligga till grund för framtida proposi- 23

24 tioner till verksamhetsplan. Det är emellertid inte vår sak att anmärka på propositioner till fullmäktige 2013, men vi kan varmt rekommendera dess delegater att säkerställa att tidigare beslut i allmänhet, och strategin i synnerhet, följs upp och verkställs Styrelsens kommentarer Styrelsens kommentarer på Revisionspromemorian: Styrelsen tackar lekmannarevisorerna för det utförliga detaljerade PM:et, och för att de lagt ner mycket tid på att föra fram sina åsikter om hur organisationen skall skötas. Styrelsen bemöter verksamhetsrevisionen generellt i Synopsis av verksamhetsberättelsen i häfte 2. Vissa av lekmannarevisorernas åsikter bemöts även i den utförliga detaljerade verksamhetsberättelsen i häfte 2 24

25 Revisionsrapport till fullmäktige 2013 Medicine Studerandes Förbund Rapport från verksamhetsrevisorer Till: Årsmötet år 2013 för Medicine Studerandes Förbund Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning av verksamheten för år 2012 för Medicine Studerandes Förbund. Det är styrelsen som är ansvarig för att upprätta årsredovisningen i enlighet med god redovisningssed och för att sköta förvaltningen i enlighet med föreningens stadgar. Vår granskning av verksamheten beskrivs i en bilaga till denna handling, Revisionspromemoria. Vi har granskat att årsredovisningen är baserad på en ordnad bokföring och är upprättad i enlighet med god redovisningssed. Vi har dessutom granskat att föreningens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att föreningens interna kontroll är tillräcklig. Baserat på vår granskning anser vi att: Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed och baseras på en ordnad bokföring. Styrelsens ledamöter har utfört sitt uppdrag med omsorg och i enlighet med föreningens stadgar. Vi anser således att: Föreningsstämman kan fastställa årsredovisningen, och Bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. Stockholm den 16 februari Madeleine Liljegren Verksamhetsrevisor Anders Lundberg Verksamhetsrevisor Emma Furberg Revisorssuppleant Daniel Livendahl Revisorssuppleant 25

26 Budgetutfall kalenderåret 2012 Nedan följer budgetutfallet för kalenderåret Det är viktigt att notera att verksamhetsåret 2012/2013 skiljer sig från det ekonomiska året Alltså har kostnaderna fram till fullmäktigemötet (FUM) 2012 legat under föregående förbundsstyrelse (FS). Förklaring av kolumnerna i budgetutfallet Budget FUM 2012: anger beloppen som beslutades om på FUM 2012 för respektive verksamhetsområde eller delområde. Utfall 2012: Anger den faktiska kostnaden för verksamheten under kalenderåret 2012 Utfall %: Anger hur stor del den faktiska kostnaden var av budgeterat belopp. Utfall 2011: Anger den faktiska kostnaden för motsvarande verksamhet under kalenderåret Kommentar till budgetutfallet Under 2012 har MSF haft ett negativ resultat. Detta har dock varit mycket mindre än vad som budgeterats för under budgetåret. Budget/kalenderår Noterar återigen att för budgetåret 2012 har både FS 2011/2012 och FS 2012/13 verkat. Bland annat blev FUM 2012 kostsammare än förväntat samt att några bidrag till lokalavdelningarna först blev av under detta år. Lån för Krakow-kongress För att få MSF Utland mer integrerad i organisationen, gjordes stora ansträngningar under året, bl.a. hjälpte man till att anordna en större kongress i Krakow där alla större utbildningsorter på kontinenten var representerade. I samband med detta gjorde MSF extra ordinära ekonomiska åtagande till dess att omkostnader täckts till fullo av deltagarna, sponsorer och landsting. MSF centralt bistod (utöver de budgeterade bidraget) med ytterligare ca 280 tkr i form av ett lån för utförandet av MSF Utlands kongress i Krakow för att få möjligheten att med handpenning boka hotell för kongressdeltagarna. Ett lån räknas bokföringsmässigt som både en utgift och en intäkt vilka har på ett artificiellt sätt ökat MSF omsättning. Budgetutformning En viktig faktor till varför budget och utfall har skiljt sig mycket är på grund av den nya mer detaljerade budgeteringen. Flera områden fick då uppskattade summor och beroende på annorlunda lösningar än de som använts för uppskattning har många delposter som inte följt budget. Arbetet med projektledare har ökat arvodena och möteskostnaderna under året 26

27 Budgetutfall kalenderåret 2012 tkr, avrundat till tusental kronor INTÄKTER Budget Utfall Utfall Utfall Verksamhet FUM % 2011 Medlemsavgift % 1140 Övriga Intäkter SUMMA INTÄKTER % 1140 UTGIFTER Budget Utfall Utfall Utfall Verksamhet FUM % 2011 Allmän verksamhet % 72 Styrelsen % 267 Styrelseinternat Fullmäktige % 184 Läkarförbundets Fullmäktige % 22 Arbetsgrupper % 1 Representantskap % 27 Appendix % 113 Utbildning % 32 Rekrytering % 1 Kontakter med lokalavdelningar % 15 Kontakt med övr organ Internationellt arbete % 23 Förtroendemannarevision % 0 Omkostnader redaktörer Valberedning % 0 Övrigt SUMMA RÖRELSEKOSTNADER % 773 RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER Resultat från finaisella poster % -11 RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på årets resulat

28 Ekonomipropositioner Proposition 1: Arvodesreglemente för centrala förtroendemän och projektledare FS förslag på arvodesreglemente presenteras i bilaga 1. FS föreslår att de fasta arvodena skalas för alla parter i storlek med det förlängda verksamhetsåret. FS föreslår fullmäktige besluta att fastställa MSF:s arvodesreglemente i enlighet med bilaga 1 Proposition 2: Resereglemente Resereglementet ändrades till detta verksamhetsår och har i sin nya form underlättat återbetalningarna för de som lagt ut egna pengar i samband med MSF-aktiviteter. FS anser att denna förändring har varit till det bättre för organisationen och föreslår att behålla reglementet oförändrat. FS föreslår fullmäktige besluta att fastställa MSF:s resereglemente i enlighet med bilaga 2 Proposition 3: Medlemsavgift för kalenderåret 2013 Medlemsavgifter har varit oförändrad i ett flertal år och FS anser att detta även fortsättningsvis är en bra nivå för verksamheten. Av de 250 kr som medlemmarna betalar in går 190 kr till MSF i stort och 60 kr till Sveriges Läkarförbund (SLF). Där SLF i sin tur betalar tillbaka en del genom olika bidrag både direkt till lokalavdelningarna och MSF:s nationella verksamhet. FS föreslår fullmäktige besluta att fastställa medlemsavgiften för kalenderåret 2013 till 250 kr Proposition 4: Medlemsavgift för kalenderåret 2014 I och med den förlängda perioden mellan fullmäktige föreslår FS att beslut fattas i frågan om medlemsavgift även för nästkommande år. FS anser att även detta års avgift bör förbli oförändrad i uppdelning och i storlek likt FS föreslår fullmäktige besluta att fastställa medlemsavgiften för kalenderåret 2014 till 250 kr. 28

Del 1: Redovisning av MSF:s ekonomi kalenderåret Årsbokslut Revisionsberättelse

Del 1: Redovisning av MSF:s ekonomi kalenderåret Årsbokslut Revisionsberättelse Innehåll Möteshandlingarna som berör MSF:s ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2011 och ekonomirelaterade propositioner för kalenderåren 2012-2013. Del 1: Redovisning av MSF:s

Läs mer

Sveriges läkarförbund Student Fullmäktigemöte

Sveriges läkarförbund Student Fullmäktigemöte Sveriges läkarförbund Student Fullmäktigemöte 19-20 november 2016 Häfte 6: Ekonomi Ekonomi Möteshandlingarna som berör Sveriges läkarförbund Student ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för SYLF Blekinge

Stadgar för SYLF Blekinge Stadgar för SYLF Blekinge Erkänd som lokalavdelning av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF). Senast ändrade vid SYLF Blekinges årsmöte 20:e januari 2016 och ändringen godkänd av SYLF:s styrelse XX månad

Läs mer

Proposition: Treårsstrategi i MSF

Proposition: Treårsstrategi i MSF Innehåll Innehåll... 1 Proposition: Treårsstrategi i MSF... 2 Proposition: Verksamhetsrevision i MSF... 4 Proposition: Flytt av fullmäktigemöte... 5 Bilaga 1 Strategisk plan för Medicine Studerandes Förbund

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

MSF stadgar med ändringar efter FUM i Umeå november Innehåll. Allmänna bestämmelser 1-3. Medlemskap 4-5. Medlems allmänna skyldigheter 6

MSF stadgar med ändringar efter FUM i Umeå november Innehåll. Allmänna bestämmelser 1-3. Medlemskap 4-5. Medlems allmänna skyldigheter 6 MSF stadgar med ändringar efter FUM i Umeå 22-23 november 2014 Innehåll Allmänna bestämmelser 1-3 Medlemskap 4-5 Medlems allmänna skyldigheter 6 Avdelningar 7 10 Fullmäktige 11 18 Styrelsen 19 23 Appendix

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Inledning... 2 Normalstadga Sveriges läkarförbund Students lokalavdelningar... 2

Inledning... 2 Normalstadga Sveriges läkarförbund Students lokalavdelningar... 2 Index Inledning... 2 Normalstadga Sveriges läkarförbund Students lokalavdelningar... 2 Allmänna bestämmelser... 2 1 Lokalavdelning... 2 2 Ändamål... 2 3 Verksamhet... 2 4 Firmateckning... 2 5 Verksamhets-

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T)

STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T) STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T) 1 ORGANISATIONENS NAMN 1.1 Handikappföreningarna Örebro län (HSO-T) är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

15. Ersättning till förtroendevalda 2014

15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Förmiddag, station 2 15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Valberedningen har tagit fram ett förslag på ersättningar till förtroendevalda. Valberedningens förslag till beslut: Att anta valberedningens

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt Stadgar - BRINN Kapitel 1 Föreningen/Allmänt 1 Föreningsnamn BRINN Brandingenjörsstuderande i norra Norrland 2 Föreningens form BRINN är en ideell intresseförening. 3 Ändamål Föreningen ska värna om medlemmarnas

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 2015-03-24 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom RFSL - Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA Hiv-Sverige 2013 Stadgar för Hiv-Sverige Riksförbundet för hivpositiva Antagna den 21 april 2013 Stadgarna består av 21 paragrafer Hiv-Sverige Tjurbergsgatan

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

MSF Protokoll FS 13, söndagen

MSF Protokoll FS 13, söndagen MSF Protokoll FS 13, söndagen 261014 Närvarande Emma Furberg, ordförande Maria Valeur, vice ordförande Eddie de Dios, Skåne (Skype 10, 14 och 16) Maria Forssén, Utland (Skype 13 och 16) Tora Borén, Örebro

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

Centrala styrande dokument De gäller även lokalklubbar och kommittéer i tillämpliga delar

Centrala styrande dokument De gäller även lokalklubbar och kommittéer i tillämpliga delar Centrala styrande dokument De gäller även lokalklubbar och kommittéer i tillämpliga delar 1. Representation vid centrala årsmötet 1/50medl. 2. Olika medlemskategorier Fullbet, familjemedl. Ungdom. 3. Årsmöten

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND 1 Namn Föreningens namn är SPF Malmabygden inom SPF Sörmlandsdistrikt av SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Föreningens organisationsnummer är 818 501-1478 Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Dat. 2014-03-12 Dat. 2015-03-11 Utgåva 1.0 Utgåva2.0 1 1 Kulturföreningen Ebenesers ändamål Kulturföreningen Ebeneser ska erbjuda ett mångkulturellt utbud i en inspirerande

Läs mer