Ökad styrka i Bäckenbottenmuskulaturen Med hjälp av Personlig tränare En intervention och studie på förstföderskor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ökad styrka i Bäckenbottenmuskulaturen Med hjälp av Personlig tränare En intervention och studie på förstföderskor"

Transkript

1 Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Ökad styrka i Bäckenbottenmuskulaturen Med hjälp av Personlig tränare En intervention och studie på förstföderskor Författare: Simonetta Angeloni Uppsats i Biomedicin 10 p Handledare: Marianne Magnusson tfn Examinator: Eva Strandell tfn Examinations dag:

2 Innehållsförteckning 2. Sammanfattning 3. Inledning 3. Bakgrund 6. Metod 7. Resultat 11. Diskussion 13. Referenser Bilagor

3 Sammanfattning Enligt WHO (1998) är urininkontinens en växande folkhälsosjukdom. En anledning kan vara den ökande vikten på nyfödda barn. Med anledning av detta är syftet med denna uppsats att försöka påvisa positiva resultat på den inre stabiliserande bäckenbotten muskulaturen hos förstföderskor, med ett enkelt träningsprogram och betydelsen av närvaron av en personlig tränare. I träningsprogrammet ingick olika typer och metoder av så kallade knip övningar. Man använde sig av en testgrupp och en kontrollgrupp. Testgruppen hade en egen personlig tränare och träffades på bestämda tider två gånger i veckan. Kontrollgruppen fick endast en informations dag och träningsprogrammet som de skulle följa själva hemma. Resultaten utvärderades efter 8 veckor med en intervju, samma intervju som användes i början av studien för att få en mätmetod som kunde fungera. Interventionen hade ett positivt utfall där den visade betydligt bättre resultat i knipförmågan när kvinnorna hade haft sin egen personliga tränare, framförallt över tid. 2

4 Inledning Urininkontinens är en sjukdom och inte ett problem eller tillstånd. Sjukdomens irriterande förlopp kan förklaras med oavbrutet droppande av urin som därmed gör det svårt att hålla tätt mellan toalettbesöken. Enligt WHO (1998) är det uppskattningsvis två hundra millioner människor världen över som lider av urininkontinens. Ändå är det inte länge sedan som urininkontinens kallades för ett problem eller tillstånd, ofta då ett så kallat kvinnoproblem. Nu mera har WHO definierat inkontinens som en sjukdom, eller som de utrycker sig en växande folkhälsosjukdom då allt fler rapporteringar om inkontinens uppmärksammas (Schenkmanis & Ulmsten, 2003). Om det är av dessa två anledningar, (det oftast är kvinnor som drabbas av urininkontinens eller det relativt sena erkännandet av WHO) till att det inte finns några exakta siffror eller statistik på hur många som lider av denna sjukdom får var osagt men undersökningar har visat att 15 % av alla kvinnor i Sverige lider av inkontinens. Siffran bland männen är 5 %. Skillnaden blir ännu högre om man bara tittar på kvinnor som avslutat sitt barnafödande, här ligger nämligen siffran mellan % (Schenkmanis & Ulmsten, 2003). Syftet med denna uppsatts är att försöka påvisa positiva resultat på den inre stabiliserande bäckenbottenmuskulaturen hos förstföderskor med ett enkelt träningsprogram och betydelsen av närvaron av en personlig tränare. Prevention kan vara effektivt för att få negativa hälso- trender att vända. Att arbeta för att få unga mammor att förstå sig på sin kropp och att få dem att känna att de själva kan göra skillnad är viktiga faktorer för att få dem att fortsätta att ta hand om sig själva och sin kropp för en fortsatt lång och god livskvalitet. Bakgrund Att urininkontinens har ökat kan bero på många saker, ett exempel kan vara att kvinnor har blivit bättre på att rapportera sina besvär. Det kan tänkas att kvinnor från olika kulturer inte gärna delat med sig av sina besvär av detta slag och att det fortfarande på talet är lite av ett tabu belagt ämne. Några andra exempel på orsaker till att urininkontinens ökar är att nyfödda barn överlag har blivit tyngre och att mammorna blir allt äldre. År 1973 var tillexempel medelåldern för mammor inte ens 24 år, däremot år 2000 var medelåldern hela 28 år (Socialstyrelsen, 2002). Det är normalt att musklerna med åldern förslappas och minskar i storlek, så kallad muskelatrofi. Men det är inte bara för att musklerna åldras som musklerna förlorar elasticitet och kraft, utan den största anledningen till muskelatrofi är den ökande inaktiviteten (Bjålie & Haug & Sand & Sjaastad, 2005). Muskler kan kallas en färskvara, på endast få veckor av fullständig inaktivitet reduceras muskelomfånget synbart och slapphet är ett faktum. Försvagade och slappa muskler kan effektivt förstärkas genom träning (Bojsen- Möller, 2002). För bäckenbottenmuskulaturen kan denna träning vara just knipövningar av olika slag. 3

5 Bäckenbotten skyddas av en muskelgrupp som heter diaphragma pelvis. Den är trattformad, med den minsta delen pekande neråt och som sluter sig kring analkanalen. Den översta och bredaste delen fäster på det lilla bäckenets väggar. Dennes viktigaste uppgift är att hålla uppe bäckenets inre organ och att förhindra att de glider framåt vid ökat tryck i buken (Bjålie & Haug & Sand & Sjaastad, 2005). Detta ökade tryck kan vara till exempel en nysning, ett hopp eller hosta. För kvinnor kan detta förhöjda tryck uppkomma vid en graviditet. Bäckenbottenmuskulaturen sedd underifrån; Därutöver finns det även i denna bäckenbottenmuskulatur viktiga tillslutningsmuskler till både analkanalen och urinröret. Yttre analslutaren m. sphincter ani externus som är en förstärkning på muskelgruppens största muskel m. levator ani. M. sphincter externus passerar både slidöppningen och urinöppningen, hos män endast analkanalen och urinröret. Dessutom har urinöppningen sin egen slutarmuskel, m. sphincter urethrae (Bjålie & Haug & Sand & Sjaastad, 2005). Det är denna muskel som är förslappad vid urininkontinens. Urininkontinens kan förklaras som ofrivillig urinläckage. Att det är framför allt kvinnor som drabbas av denna sjukdom kan bland annat förklaras genom den anatomiska skillnaden mellan man och kvinna. Det är så att kvinnans urinrör är kort och rakt utan många närliggande strukturer medan mannens är lång och kurvig och omsluts av prostatakörteln som med åren ofta blir förstorad och kan täppa till (Schenkmanis & Ulmsten, 2003). Detta gör att läckage inte kan förekomma men givetvis medför detta andra komplikationer. En annan förklaring är barnafödande. Under graviditeten producerar kvinnan nämligen många hormoner, till exempel Prostaglandiner. Detta hormon ska underlätta förlossningen. De ska framförallt påverka livmoderhalsen så att den ska kunna vidga sig för det kommande barnet. Bindväven som livmoderhalsen är uppbyggd av löser upp sig och barnet kan passera. Livmoder halsen är inte den ända strukturen som påverkas, uppluckringen gäller även hela urogenitalapparaten där förslappning av bäckenbottenmuskulaturen är central (Schenkmanis & Ulmsten, 2003). 4

6 Under en förlossning är det m. levator ani som sträcks ut ordentligt. Det positiva är att det är även denna som kontraheras vid så kallade knipövningar. Dessa knip involverar då hela bäckenbottenmuskulaturen (Bjålie & Haug & Sand & Sjaastad, 2005). Det var först år 1998 som WHO kallade till möte för att öka förståelsen och allvaret i urininkontinens. Mötet definierade urininkontinens som sjukdom och bestämde att öka forskning och förhöja barnmorskors och läkares uppmärksamhet på urininkontinens. Syftet var också att påskynda det preventiva arbetet. De menade att det verkade vara en felaktig men allmän syn att inkontinens är ett normalt symtom på åldrande och att det inte går att göra något åt det (WHO, 1998). På Irland (2002) gjordes en studie på kvinnor där bäckenbottenmuskulaturen var i fokus. Två grupper med kvinnor valdes ut, en grupp var kvinnor utan barn mellan år och den andra gruppen var förstföderskor mellan år tio månader efter födsel. Ingen av kvinnorna hade symtom på inkontinens. Man ville se om det fanns någon skillnad i styrkan i bäckenbottenmuskulaturen. Styrkan mättes på digital väg med hjälp av elektromyografi (EMG) som mäter antal använda muskelenheter. Enligt resultatet bevisades det att de kvinnor som inte hade fött barn använde sig av fler muskelenheter och dessutom hade de signifikant starkare muskler i hela bäckenbottenmuskulaturen. Efter denna studie konstaterade författarna att det var tillrådligt att alla kvinnor skulle rådas av specialister att utföra övningar för bäckenbottenmuskulaturen för att förhindra urininkontinens efter förlossning (Marshall & Walsh & Baxter, 2002). I Norge (1997) gjordes en studie på effekterna av efterfödsel träning av bäckenbottenmuskulaturen för att förebygga urininkontinens. I studien ingick 99 kvinnor som hade fött 8 veckor tidigare och i kontrollgruppen fanns lika många. Effekten av åtta veckors intervention bestående av träning tillsammans med sjukgymnast en gång i veckan á 45 minuter studerades. Kvinnorna i kontrollgruppen blev däremot tillsagda att följa den normala bäckenbottenträning som de fick på förlossningen. Tester på styrkan i bäckenbottenmuskulaturen utfördes före och efter projektet med ballong kateter. Denna förs upp i slidan och känner sen av med en sensor, rörelser och styrka i bäckenbottenmuskulaturen vid knip. Resultatet var att gruppen som hade fått specifik träning med sjukgymnast hade signifikant förbättrad styrka medan kontrollgruppen inte hade någon förändring alls i styrka. Slutsatsen av denna studie var att specifik träning med specialist är en effektiv metod för att förebygga urininkontinens bland kvinnor efter födsel (Morkved & Bo, 1997). En större studie gjordes (2002) i Australien på hela 348 kvinnor. Studien ville påvisa effekterna av en intervention eller en så kallad intervention gjord av en specialist, i detta fall en sjukgymnast. Interventionen syftade till att förebygga urininkontinens genom knip övningar. Kontrollgruppen bestod av 328 kvinnor som matchade kvinnorna i interventions gruppen; de hade alla fött barn tre månader tidigare och de hade alla fött barn som vägde 4 kilo eller mer. Tester genomfördes före och efter interventionen med självrapporterade uppgifter om graden av urininkontinens, styrkan i bäckenbottenmuskulaturen och hur ofta de utförde övningarna själva. Mätmetoden bestod av att kvinnorna fick svara på frågor och själva sätta graden av svårighet på sin urininkontinens. Resultatet blev att efter interventionen hade 5

7 graden av svår inkontinens sjunkit bland kvinnorna som var med i projektet mot kvinnorna i kontrollgruppen (Chiarelli & Cockburn, 2002). Metod På grund av den begränsade tiden för projektet fick ett planerat samarbete med mödravården skrinläggas. Istället togs kontakt med två olika öppna förskolor i Helsingborg där föreläsningar om projektet hölls. Valet av öppna förskolor gjordes med noggrant övervägande för att de båda skulle vara så lika som möjligt, till exempel skulle de ligga i två liknande områden av Helsingborg och inga socioekonomiska eller etniska skillnader skulle förekomma. Föreläsningen hölls på tider då det hölls så kallad baby café, endast för mammor till nyfödda bebisar och upp till 15 månader. Innehållet på föreläsningarna var identiska på båda platserna och innehöll bland annat beskrivning av bäckenbottenmuskulaturen, komplikationer med en förslappad bäckenbotten efter födsel, knip övningar och dess betydelse och statistik om inkontinens bland kvinnor i alla åldrar. Efter föreläsningen informerades mammorna om projektet och blev tillfrågade om de skulle kunna tänka sig att ställa upp att närvara två gånger i veckan á 40 minuter per gång. Man skulle då arbeta fram ett enkelt träningsprogram som endast rörde bäckenbottenmuskulaturen. Sex stycken gick med på detta och projektet sattes igång direkt med en intervju. Syftet med intervjun var att se på vilken nivå träningsprogrammet skulle ligga. Svaren på frågorna skulle också fungera som mätinstrument i uppsatsen. Kvinnorna fick även skriva på ett papper med information om att medverkan var frivillig och att de när som hälst fick avsluta projektet. (Se bilaga 1) En intervju gjordes också i mitten på projektet för att utvärdera hur träningsprogrammet fungerade. Enligt intervjun visade det sig att de sex mammorna hade alla fött mellan tre och sex månader tidigare. Efter den andra föreläsningen på den andra öppna förskolan, frågade jag om det fanns sex förstföderskor som skulle kunna tänka sig att träna hemma efter träningsprogrammet som jag då hade med mig. (Se bilaga 2) Jag efterlyste också mammor som hade fött mellan tre och sex månader tidigare. Sex stycken ställde upp, vilka utgjorde kontrollgruppen. Även här fick de skriva på ett papper med information om frivillig medverkan och att de fick avsluta när de själva ville. De fick också samma intervju frågor som de andra kvinnorna som även här skulle fungera som mätinstrument. Efter träningsperiodens slut gjordes utvärderingen med samma frågor, både på första gruppen och på kontrollgruppen med vissa skillnader dem emellan. (Se bilaga 3) Svaren sammanställdes och visas under resultat För att kunna påvisa eventuella skillnader i resultaten över tid, bland de båda grupperna ringde författaren upp alla kvinnorna som varit med i studien efter två veckor. Frågan som ställdes var enkel; - Utövar du fortfarande övningarna för bäckenbottenmuskulaturen? 6

8 Resultat Första intervjun hölls mellan den 4 och den 5 oktober. Resultaten presenteras i stapel diagram med kommentarer. Diagram 1-4 omfattar både test- och kontrollgrupp Har du fått någon information om bäckenbottenmuskulaturen och dess komplikationer? Ja Kanske Nej Figur 1. Av de som svarade ja och kanske svarare tre mödrar att de hade fått information på MVC vid de såkallade föräldraträffarna. De andra tre fick informationen på BB efter förlossningen. En nej svarare hade sökt egen hjälp på en av efterkontrollerna Har du någon gång under eller efter graviditeten gjort egna knipövningar? Ja Ibland Nej Figur 2. Av de mödrar som svarade ja uppgav de att det endast varit för korta perioder och att det antagligen inte varit tillräckligt. 7

9 Hur upplever du din bäckenbottenmuskulatur idag? Bra Inte bra Vet ej Figur 3. Vet ej svarande mödrar visste inte var bäckenbottenmuskulaturen satt någonstans och hade aldrig hört talas om knip övningar. 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Kan du knipa av urinstrålen? Ja Nej I mitten I slutet Figur 4. Det var en i varje grupp som uppgav att de kunde knipa av urinstrålen. De andra visste inte och fick i hemläxa att undersöka om de kunde och när de kunde. Svaren var fördelade lika i de båda grupperna. 8

10 De följande diagrammen är uppdelade i testgrupp och kontrollgrupp, det vill säga att båda grupperna redovisas i samma diagram. Detta för att dessa frågor var speciellt intressanta att se skillnader grupperna emellan Vad tycker du om träningsprogrammet? Testgrupp Kontrollgrupp Figur 5. Alla i testgruppen svarade att de tyckte att träningsprogrammet var lätt att förstå och att utföra. Denna fråga ställdes efter halva tiden för att se om det var på sin plats att ändra på något. Det ansågs då inte behövas, de flesta tyckte att programmet var lätt. 0 Lätt Svårt Gör du övningarna hemma också? Testgrupp Kontrollgrupp Figur 6. Frågan ställdes även denna under interventionens gång för att förstå om det skulle bli något resultat på bäckenbottenmuskulaturen eller inte. 0 Ja Nej 9

11 Fråga tre och fyra upprepades den 4 december respektive 6 december då interventionen skulle utvärderas. Dessa frågor är tillsammans med frågorna om vad de tyckte om att träna tillsammans med en personlig tränare respektive hade det gått bättre med en personlig tränare utgjorde nyckelfrågorna i uppsatsen. Alla i test gruppen svarade att de tyckte det var bra att träna ihop med en personlig tränare och alla i kontrollgruppen svarade att de trodde att det skulle gå bättre att träna tillsammans med en personlig tränare. På fråga nummer tre svarade alla utom en att deras bäckenbottenmuskulatur kändes bra. Denna mamma fanns i testgruppen. På fråga nummer fyra om de kunde knipa av urinstrålen under tiden som de kissade såg resultaten ut så här i slutet av interventionen; Kan du knipa av urinstrålen? ja nej mitten i slutet Gör du övningarna fortfarande? Testgrupp Kontrollgrupp Figur 8. Frågan ställdes två veckor efter att interventionen var avslutad. Detta för att få ytterligare underlag på vilka skillnader som kunde finnas mellan de båda grupperna. 0 Ja Nej 10

12 Diskussion Då kvinnors bäckenbottenmuskulatur är mer utsatt än männens, som tidigare har redovisats, på grund av förlossningar och anatomiska skillnader, är det just på kvinnor som jag valde att göra denna studie/c-uppsats. Det ansågs dels intressant att se skillnader mellan att ha tillgång till en personligtränare och att inte ha det och givetvis om det gick att få ett positivt resultat på styrkan i bäckenbottenmuskulaturen med hjälp av ett enkelt träningsprogram. Det är också beskrivet i Bakgrunden att stora undersökningar och interventioner på kvinnors bäckenbottenmuskulatur visat positiva resultat av både styrkan och urininkontinensens svårighetsgrad. Ingen av dessa undersökningar var gjorda i Sverige. Dessutom framkom det i denna studie att informationen om komplikationer och knipövningar är överlag för dåliga, många av förstföderskorna i studien fick informationen först efter förlossningen och vissa uppgav att de inte hade fått någon information alls. Det är givetvis inte för sent att börja med knipövningar efter födseln, men det är känt att en redan tränad muskulatur gör muskler mer elastiska. När bäckenbottenmuskulaturen används är den elastisk och därmed redo för den stora belastning som en förlossning innebär. Det finns belägg för att en förlossning är en stor påfrestning på bland annat bäckenbottenmuskulaturen I en studie från Irland där muskelaktiviteten mättes med elektromyografi (EMG) fann man att de kvinnor som fött barn använde sig av färre muskelenheter (=mindre kraftutveckling) vid knipövningar än de som inte hade fött barn. Mot denna bakgrund valdes kvinnor som redan fött barn i denna studie. De är också en tacksam grupp för studier då det är lätt att få tag på dem. De går ofta till exempel på kontroller och undersökningar. Bäckenbottenmuskulaturen är, som sagts, en muskelgrupp som ofta försummas, liksom många andra faktorer som går att gömma undan och som inte syns. Ett annat exempel är tänder. Men bara för att det går att gömma undan betyder inte det att personerna i fråga inte lider av sjukdomarna eller problemen som kan uppstå med tiden då man vanskött eller undvikit att få den hjälp som finns att tillgå. I denna vår värld där utsidan verkar spela större roll än insidan måste vi börja få upp ögonen för vad som verkligen betyder något och vad som kan göras för att förhindra att sjukdomar uppstår. Det var en viktig uppgift att få både förstföderskorna i testgruppen och i kontrollgruppen att förstå att de själva kunde göra skillnad och hur vanligt det verkligen är med urininkontinens. Det var även viktigt att få dem att förstå sig på bäckenbottenmuskulaturen. Det är en liten muskelgrupp med stort ansvar för både urinen och avföring. Dessutom spelar denna muskelgrupp en stor roll i samlivet mellan man och kvinna. Kanske är det just därför det för många kvinnor är tabu att prata om förslappning av denna muskulatur. Enligt resultaten som framkom i denna studie är det enbart positivt att ha en personlig tränare som kan vägleda och pressa på vid tillfällen det känns som om tålamodet vill lägga av. Det behöver givetvis inte vara en personlig tränare det kan också vara, som beskrivet i Bakgrunden, en specialist. Det viktiga är att grupperna får förtroende för ledaren. Det syntes tydligt i intervjuresultaten att den grupp som haft en specialist hade betydligt bättre 11

13 resultat. Både när det gällde om de gjorde övningarna hemma, om de fortsatte att göra övningarna efter avslutad studie och när det gällde den upplevda styrkan i bäckenbottenmuskulaturen. På frågan om mammorna vid slutet av interventionen kunde knipa av urinstrålen var det hela fyra stycken i testgruppen som uppgav att numera kunde de mot tidigare endast en som kunde det betyder att det var hela tre stycken fler som hade förbättrat sig. Även i kontrollgruppen var det förbättringar men inte till att kunna knipa av urinstrålen men ändå förbättringar. Den mamman som uppgav att hon fortfarande inte kunde var även densamma som uppgav att hon inte gjorde övningarna hemma. Då kan man ju tydligt förstå att hon inte heller fått något resultat i styrkan på muskulaturen. Detta är ett tydligt exempel på att det är mycket svårt att nå ut till en hel grupp även om gruppen är liten som i detta fall, på sex personer. Studien, om än liten, får stöd för sina resultat från andra stora internationella studier avseende effekten av bäckenbottenträning. Betydelsen av detta finner också stöd vad det gäller de fysiska och sociala konsekvenserna av problemet inkontinens hos såväl nyförlösta mammor som hos män och kvinnor senare i livet. 12

14 Referenser Bjålie, J G., Haug, E. Sand, O. & Sjaastad Ø, V. (1998). Människokroppen. Fysiologi och anatomi. Stockholm: Liber AB. Bojsen- Möller, F. (2003). Rörelseapparatens anatomi. Stockholm: Liber AB. Chiarelli, P., Cockburn, J. (2002) Promoting urinary continence in women after delivery: randomised controlled trial., BMJ. May 25;324(7348): Australia. Marshall, K., Walsh, DM., Baxter, GD. (2002) The effect of a first vaginal delivery on the integrity of the pelvic floor musculature., Clin Rehabil. Nov; 16(7): Northern Ireland. Morkved, S., Bo, K. (1997) The effect of postpartum pelvic floor muscle exercise in the prevention and treatment of urinary incontinence., Int urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 8(4): Norway. Schenkmanis, U. & Ulmsten, U. (2003). Inkontinens. Västerås: ICA förlaget AB. Internetadresser: Bilagor Bilaga 1 Information om medverkan frivillig Bilaga 2 Träningsprogram Bilaga 3 Intervju frågor 13

15 Bilaga 1 Information Bäckenbotten är den grupp av muskler som bildar bottnen i bukhålan. Dessa muskler bildar en skål under bäckenet med sina fästen på blygdbenet, svanskotan och sittbensknölarna. Dessa muskler har uppgiften att hålla underlivsorganen på plats. Under graviditeten är det även dessa muskler som ska hålla uppe den extra tyngd detta innebär. Bäckenbotten musklerna fungerar också som slutningsmuskler kring urinrör, slida och ändtarm. De är därmed viljestyrda muskler. Urininkontinens är ett folkhälsoproblem, till viss del ett dolt folkhälsoproblem då det är cirka en halv miljon svenskar som söker hjälp och det uppskattas att det är minst samma siffra som inte vågar söka hjälp. De flesta drabbade är kvinnor. Detta beror till stor del på att musklerna vid en förlossning sträcks eller brister. Forskning visar att såkallad bäckenbotten gymnastik hjälper. Det gäller bara att hitta de rätta musklerna och inte lägga av för tidigt. C-uppsats räknas som forskning. Frivillig medverkan och man kan när som hälst avbryta medverkan.

16 Bilaga 2 Träningsprogram Vecka 1-2, 20 minuter, ca rep. Det viktigaste i bäckenbottenträning är att hitta och jobba med de rätta musklerna. Det näst viktiga är att inte ge upp. Dessa två första veckorna ska vi träna på att hitta bäckenbottenmuskulaturen som givetvis kan vara olika lätt eller svårt för olika personer. Därför kommer jag här nedan visa olika sätt att finna muskulaturen. För att sedan vara säkra på att det är rätt muskulatur vi har jobbat med ska vi, hemma prova att knipa av urinstrålen när vi kissar. Det är nämligen dessa muskler som vi ska träna upp. Observera att inte knipa av urinstrålen för många gånger. Detta är bara ett effektivt sätt att förstå vilka muskler som ska användas. GLÖM INTE ATT GÖRA DESSA ÖVNINGAR EN GÅNG OM DAGEN HEMMA, TILLEXEMPEL NÄR NI AMMAR ELLER TITTAR PÅ TV. Vecka 3-4, 20 minuter, ca rep. Dessa två veckor ska vi börja med att träna bäckenbottenmuskulaturen på ett sätt som vi kan kalla 1, 2, 3 och håll metoden. Detta är en metod där man fokuserar på att dra upp bäckenbottenmuskulaturen samtidigt som man räknar till 3. På 3 håller vi först i 5 sekunder som under programmets gång ska bli längre. Slutet på vecka 4 ska vi kunna hålla i sekunder. På detta viset kan man vara extra säker på att det är de rätta musklerna som man arbetar med. Lugnt och rytmiskt kniper vi uppåt med muskulaturen ända upp till naveln. Dessa veckor ska vi fortsätta att sitt på det sätt som man tycker är enklast. En ordentlig inbaning av muskulaturen ger ett mycket bättre resultat. Återigen poängteras tålamod. GLÖM INTE ATT GÖRA DESSA ÖVNINGAR EN GÅNG OM DAGEN HEMMA, TILLEXEMPEL NÄR NI AMMAR ELLER TITTAR PÅ TV.

17 Vecka 5-6, 20 minuter, ca rep. Vi har nu kommit så långt med vår träning att vi ska kunna stå upp och knipa på samma sätt som vi gjort när vi suttit ner i vår egen favorit ställning. Vi ska även träna på att sitta på huk och knipa. Detta för att när man sitter på huk läggs det ett större tryck på bäckenbottenmuskulaturen som vi vid detta laget ska kunna behärska ändå med vår egen vilja och styrka. I slutet på den sjätte veckan ska vi ändra knipövningar från 1, 2, 3 håll övning till att köra snabba och kraftfulla knipövningar på en halv minut ska vi knipa så hårt vi kan så många gånger vi orkar. Vårt mål är att knipa mellan 30 och 40 gånger. Denna övning är inte lönt att utföra i ett tidigare stadium då det är lätt att använda sig av fel muskler. GLÖM INTE ATT GÖRA DESSA ÖVNINGAR EN GÅNG OM DAGEN HEMMA, TILLEXEMPEL NÄR NI UTE OCH GÅR ELLER STÅR OCH DISKAR. Vecka 7-8, 20 minuter, ca rep. Vi ska fortsätta att blanda de olika metoderna på knipövningar och varva dessa med att stå gå sitta och prata på samma gång. Det är viktigt att blanda de olika metoderna för att inte glömma bort någon av dem och för att hitta nya situationer i vardagen som man kan utöva dessa knipövningar på. Nu är det vår sista träningsvecka och jag kan inte nog tacka för er medverkan och jag påminner er än en gång om att nu, när ni tränat upp bäckenbottenmuskulaturen gäller det att fortsätta hålla aktiviteten vid liv. Genom att även fortsättningsvis ha tålamod och låta dessa knip övningar bli en daglig sysselsättning för en bättre livskvalité utan urininkontinens i framtiden.

18 Bilaga 3 Intervjufrågor 4/ respektive 5/ Hur många barn har du? 2. Hur gamla är barnen nu? 3. Har du fått någon information om bäckenbottenmuskulaturen och dess komplikationer? 4. I sådana fall, när fick du den informationen? 5. Har du någon gång under eller efter graviditeten gjort knip övningar? 6. Hur upplever du din bäckenbottenmuskulatur i dag? 7. Kan du knipa av urinstrålen? 4/ respektive 6/ Kan du knipa av urinstrålen? 9. Hur tycker du träningsprogrammet är? 10. Gör du övningarna hemma? 11. (Hur kändes det att träna tillsammans med en personlig tränare?) 12. (Tror du att det hade varit annorlunda att träna tillsammans med en personlig tränare?) 2/ Gör du övningarna för bäckenbottenmuskulaturen fortfarande?

Mammainformation. från BB-vårdavdelning. Lite tips från sjukgymnasten till dig som just fött barn. Södra Älvsborgs Sjukhus.

Mammainformation. från BB-vårdavdelning. Lite tips från sjukgymnasten till dig som just fött barn. Södra Älvsborgs Sjukhus. Mammainformation från BB-vårdavdelning Lite tips från sjukgymnasten till dig som just fött barn Södra Älvsborgs Sjukhus Kvinnoklinik Bäckenbotten Bäckenbotten är den muskulatur som bildar "golv" i bäckenet.

Läs mer

Mamma information från BB-avdelningen

Mamma information från BB-avdelningen Mamma information från BB-avdelningen Lite tips från Sjukgymnasten till dig som just fött barn Kvinnokliniken Borås Materialet är utarbetat av Monika Olsén, leg.sjukgymnast Kvinnokliniken Sahlgrenska Sjukhuset

Läs mer

Information från sjukgymnasten BB-avdelningen Kvinnokliniken. Till dig som är nyförlöst

Information från sjukgymnasten BB-avdelningen Kvinnokliniken. Till dig som är nyförlöst Information från sjukgymnasten BB-avdelningen Kvinnokliniken Till dig som är nyförlöst Efter förlossningen Tanken med detta häfte är att du med hjälp av dessa övningar, råd och tips ska kunna få kroppen

Läs mer

Träna din bäckenbotten!

Träna din bäckenbotten! Träna din bäckenbotten! Vad är urininkontinens? Urininkontinens innebär att inte kunna kontrollera urinblåsan, det vill säga att ofrivilligt läcka urin. Urininkontinens är mycket vanligt, även om de flesta

Läs mer

Inkontinens vid ansträngning

Inkontinens vid ansträngning Inkontinens vid ansträngning fakta, råd och träning Fakta om inkontinens Urininkontinens är ett vanligt problem och var fjärde kvinna har besvär av läckage i någon form. Inkontinens kan vara allt från

Läs mer

Knipkulor för bäckenbottenträning

Knipkulor för bäckenbottenträning Knipkulor för bäckenbottenträning Guide till en starkare bäckenbottenmuskulatur Vielle VAGITRIM knipkulor är kliniskt utformade för att stärka bäckenbottenmuskulaturen och därigenom hjälpa till att kontrollera

Läs mer

Träna din bäckenbotten!

Träna din bäckenbotten! Träna din bäckenbotten! Vad är urininkontinens? Urininkontinens innebär att inte kunna kontrollera urinblåsan, det vill säga att ofrivilligt läcka urin. Urininkontinens är mycket vanligt, även om de flesta

Läs mer

Blås- och bäckenbottenträning

Blås- och bäckenbottenträning URO7003SE 09.207 Blås- och bäckenbottenträning För kvinnor Blåsan.se Fakta om inkontinens Du behöver inte skämmas. Inkontinens är vanligare än du tror och det finns behandling för det. De allra flesta

Läs mer

SJUKGYMNASTEN, KVINNOKLINIKEN

SJUKGYMNASTEN, KVINNOKLINIKEN I Din hand håller Du ett informationshäfte, som utformats av sjukgymnaster på Kvinnokliniken. Häftet innehåller råd om hur Du skall träna Din bäckenbotten. Vi vill även ge Dig lite information om Din hållning,

Läs mer

Inkontinenscentrum Västra Götaland. Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM

Inkontinenscentrum Västra Götaland. Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM Inkontinenscentrum Västra Götaland Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM TILL DIG SOM VILL VETA MER OM Inkontinens Svårt att hålla tätt? Kissar du på dig? Läcker du urin? Är du inkontinent? Beskrivningarna

Läs mer

Vem bestämmer du eller din blåsa?

Vem bestämmer du eller din blåsa? Vem bestämmer du eller din blåsa? Känner du igen problemet? Går du på toaletten ovanligt ofta? Besväras du av täta trängningar? Händer det att du inte hinner fram till toaletten i tid? Symtomen kan bero

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Primärvården. Tips, råd och träning för gravida

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Primärvården. Tips, råd och träning för gravida ÖREBRO LÄNS LANDSTING Primärvården Tips, råd och träning för gravida Tips och råd Under graviditeten förändras din hållning. På grund av att magen växer får man oftast en ökad svank som kan ge trötthetsvärk

Läs mer

Till dig som vill veta mer om inkontinens

Till dig som vill veta mer om inkontinens Till dig som vill veta mer om inkontinens 2 Grundtext: Hjälpmedelsinstitutet och Inkontinenscentrum i Västra Götaland Foto: Kajsa Lundberg Svårt att hålla tätt? Kissar du på dig? Läcker du urin? Är du

Läs mer

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken Till den nyförlösta mamman Sjukgymnastiken juni 2013 Bilderna i denna folder är hämtade från Mobilus. 8 1 Avslappning och viloställningar Det är viktigt att du unnar dig vila och avslappning så att du

Läs mer

Idag beräknar man att var tredje kvinna i Sverige har en försvagad bäckenbottenmuskulatur som ofta påverkar livskvaliteten.

Idag beräknar man att var tredje kvinna i Sverige har en försvagad bäckenbottenmuskulatur som ofta påverkar livskvaliteten. KNIP FÖR ÖKAD HÄLSA Idag beräknar man att var tredje kvinna i Sverige har en försvagad bäckenbottenmuskulatur som ofta påverkar livskvaliteten. Hälsovinsterna du får med KNIP-träning är många Det motverkar

Läs mer

Allmänmedicinsk anamnes vid inkontinens

Allmänmedicinsk anamnes vid inkontinens Allmänmedicinsk anamnes vid inkontinens Datum... Personnummer.... Namn... Adress Tel.... Längd Vikt BMI.. Enskilt boende q Särskilt boende q Ansvarig läkare q... Kontaktorsak...... Socialt Nej Ja, kommentar

Läs mer

Råd efter förlossningen

Råd efter förlossningen Råd efter förlossningen 2 3 4 5 1 6 Bäckenbotten 1. Bäckenbottens muskulatur 2. Ryggrad 3. Ändtarm 4. Livmoder och slida 5. Urinblåsa 6. Blygdben Musklerna i bäckenbotten I slutet av graviditeten och under

Läs mer

Blås- och bäckenbottenträning

Blås- och bäckenbottenträning Blås- och bäckenbottenträning För män Blåsan.se Fakta om inkontinens Inkontinens är vanligare än du tror. Cirka 5 % av alla män har någon form av inkontinensbesvär. Inkontinens drabbar inte bara äldre

Läs mer

Framfall. Patientinformation om ett vanligt problem som kan avhjälpas

Framfall. Patientinformation om ett vanligt problem som kan avhjälpas Framfall Patientinformation om ett vanligt problem som kan avhjälpas 1 Text: Anette Jansson, uroterapeut, barnmorska, Kvinnokliniken SUS Faktagranskat av Pia Teleman, docent, överläkare, Kvinnokliniken

Läs mer

Attends Soft är en komplett produktserie för lätt till medel inkontinens

Attends Soft är en komplett produktserie för lätt till medel inkontinens Dry & Discreet Attends Soft är en komplett produktserie för lätt till medel inkontinens En välmående hud har stor inverkan på hur vi mår och känner oss, både för vårt välbefinnande och självbild, oavsett

Läs mer

Kari Bö Professor, dr. scient Sjukgymnast Norges idrottshögskola. Ansträngningsinkontinens. Bäckenbottenmusklerna. Rätt träning

Kari Bö Professor, dr. scient Sjukgymnast Norges idrottshögskola. Ansträngningsinkontinens. Bäckenbottenmusklerna. Rätt träning Läcker du? Kari Bö Professor, dr. scient Sjukgymnast Norges idrottshögskola Bäckenbottenmusklerna Bäckenbottenmusklerna ligger inuti bäckenet och fungerar som ett golv i kroppen. Musklerna omsluter urinröret,

Läs mer

Till dig som vill veta mer om. Inkontinens. Veta mer_inkontinens_kronoberg.indd 1 2007-07-04 12:43:03

Till dig som vill veta mer om. Inkontinens. Veta mer_inkontinens_kronoberg.indd 1 2007-07-04 12:43:03 Till dig som vill veta mer om Inkontinens 1 Veta mer_inkontinens_kronoberg.indd 1 2007-07-04 12:43:03 Hjälpmedelsinstitutet 2007 Grundtext: Inkontinenscentrum i VGR och Linkenheten i Stockholm Illustratör:

Läs mer

Ta kontroll över din blåsa

Ta kontroll över din blåsa Ta kontroll över din blåsa Beställ behandlingsstödet Ett friare liv Svansben Bä me Blygdben Kvinnlig bäckenbotten i vila Manlig bäckenbotten i vila Ändtarm Bäckenbotten Slida Urinrör ETT FRIARE LIV Namn.

Läs mer

Överaktiv blåsa och inkontinens Ett faktamaterial för media

Överaktiv blåsa och inkontinens Ett faktamaterial för media Överaktiv blåsa och inkontinens Ett faktamaterial för media Ett pressmaterial från Pfizer 2008 Kontaktperson: Cecilia Björkman, PR-ansvarig, Pfizer AB. Tel: 08-550 522 96. Mobil: 0768-89 22 96. E-mail:

Läs mer

TRÄNA DIN BÄCKENBOTTEN- MUSKULATUR. Vi lär dig hur du ska träna din bäckenbottenmuskulatur på ett korrekt sätt.

TRÄNA DIN BÄCKENBOTTEN- MUSKULATUR. Vi lär dig hur du ska träna din bäckenbottenmuskulatur på ett korrekt sätt. TRÄNA DIN BÄCKENBOTTEN- MUSKULATUR Vi lär dig hur du ska träna din bäckenbottenmuskulatur på ett korrekt sätt. VAD ÄR BÄCKENBOTTEN? Muskel stråken löper mellan pubis - benet bak till de nedre ryggkotorna.

Läs mer

Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE

Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE 1 2 Många lider i onödan Drygt en halv miljon människor i Sverige lider av urinläckage, urininkontinens, såväl män som kvinnor, unga som gamla.

Läs mer

Urininkontinens hos män och kvinnor

Urininkontinens hos män och kvinnor Urininkontinens hos män och kvinnor Ett bakgrundsmaterial som reder ut begreppen Ett pressmaterial från Pfizer AB Kontaktperson: Carolin Moro, Informationsansvarig, Pfizer AB Tel: 08-519 067 44, mobil:

Läs mer

Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE

Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE 1 2 Många lider i onödan Drygt en halv miljon människor i Sverige lider av urinläckage, urininkontinens, såväl män som kvinnor, unga som gamla.

Läs mer

Nedan kan du läsa om träning under och efter din gravidiet, samt lite tips kring olika typer av träningsformer.

Nedan kan du läsa om träning under och efter din gravidiet, samt lite tips kring olika typer av träningsformer. Träning & graviditet All form av aktivitet under och efter din graviditet kommer att hjälpa dig att komma tillbaka till din tidigare form. Det viktigaste är att du hittar någon träningsform som du tycker

Läs mer

Kroppen och hälsan efter graviditet - Hur kan jag hålla mig fysiskt aktiv och må bra? Anna Orwallius leg.sjukgymnast

Kroppen och hälsan efter graviditet - Hur kan jag hålla mig fysiskt aktiv och må bra? Anna Orwallius leg.sjukgymnast Kroppen och hälsan efter graviditet - Hur kan jag hålla mig fysiskt aktiv och må bra? Anna Orwallius leg.sjukgymnast BEBISLYCKA!! Men även lite besvär Smärta i underliv Amningsbekymmer Inkontinens Rygg/bäckensmärta

Läs mer

Vad kan uroterapi erbjuda? 2015-02-05 Johanna Sjögren

Vad kan uroterapi erbjuda? 2015-02-05 Johanna Sjögren Vad kan uroterapi erbjuda? Specialistvård VC Egenvård Kvinnlig urininkontinens www.skane.se/sus/bbc Vårdprogram för primärvården i Region Skåne Utredning Anamnes, medicinlista Preliminär diagnos Urinsticka

Läs mer

UroGynekologiskt Centrum

UroGynekologiskt Centrum Uro Gynekologiskt Centrum Samlat omhändertagande av kvinnor med urininkontinens Kvinnor med urininkontinens är en stor patientgrupp som handläggs på flera olika nivåer inom öppen och sluten vård. vid Universitetssjukhuset

Läs mer

Till dig som blivit förälder. BB-avdelningen Kvinnokliniken

Till dig som blivit förälder. BB-avdelningen Kvinnokliniken Till dig som blivit förälder BB-avdelningen Kvinnokliniken Inför hemgång När ni kommit hem 1. Ring BHV - barnhälsovården. Meddela att ni kommit hem från BB och boka en tid när ni ska träffas. 2. Ring barnmorskemottagningen

Läs mer

Bäckenbottenträning vid ansträngningsinkontinens

Bäckenbottenträning vid ansträngningsinkontinens Bäckenbottenträning vid ansträngningsinkontinens En jämförelse mellan EMG-biofeedback och konventionell träningsmetod Författare: Göta Knappsberg, barnmorska Anette Nilsson, barnmorska Mödravårdcentralen,

Läs mer

Att leva med Inkontinens

Att leva med Inkontinens Att leva med Inkontinens Att leva med inkontinens Det är viktigt att söka hjälp och inte lida i det tysta Under lång tid bar Kerstin Järneberg på en hemlighet. Till sist tog hon mod till sig och sökte

Läs mer

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård!

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård! Eva Nordlunds tal vid manifestationen 19 mars 2013 Det är nog nu! Stockholms barnmorskor har fått nog! Sveriges barnmorskor har fått nog! Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker

Läs mer

Svenskarna om inkontinens

Svenskarna om inkontinens Svenskarna om inkontinens Resultat från en SIFO-undersökning, september 2004 En pressrapport från Pfizer AB Kontaktperson: Carolin Moro, Informationsansvarig, Pfizer AB Tel: 08-519 067 44, mobil: 0733-68

Läs mer

Foglossningssmärtor Av Mikael Dahlström

Foglossningssmärtor Av Mikael Dahlström Foglossningssmärtor Av Mikael Dahlström Foglossning eller bäckenuppluckring är ett fenomen som drabbar alla gravida kvinnor. Bäckenets fogar ska mjukas upp något i slutet av graviditeten för att det ska

Läs mer

Ta kontroll över din blåsa

Ta kontroll över din blåsa Ta kontroll över din blåsa M ånga människors liv begränsas av att de känner trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta så kallad

Läs mer

Ta kontroll över din blåsa

Ta kontroll över din blåsa Ta kontroll över din blåsa 3 M ånga människors liv begränsas av att de känner trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta så kallad

Läs mer

Ta hand om din hälsa när du är gravid

Ta hand om din hälsa när du är gravid Ta hand om din hälsa när du är gravid vikten av både träning och vila! Graviditet är inget hinder för att vara fysiskt aktiv utan tvärtom! Du kan göra många hälsovinster genom att vara aktiv och minska

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

Träningsprogram med fitness training ball

Träningsprogram med fitness training ball Träningsprogram med fitness training ball Instruktioner inför träningen Alla övningar bör påbörjas i den korrekta utgångsställning som beskrivs vid varje övning. Om det inte är möjligt bör du vänta med

Läs mer

Eleven kan på ett i huvudsak (E) fungerande sätt

Eleven kan på ett i huvudsak (E) fungerande sätt Centralt innehåll Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen. Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, t ex kön.

Läs mer

Uppvärmning. Stretching

Uppvärmning. Stretching Stretching 1 Fotbollsspelare har i allmänhet mindre rörlighet än icke fotbolls spelande människor. Detta är tyvärr väl dokumenterat. Detta kan hindras av stretching. Stretching är dessutom skadeförebyggande.

Läs mer

Läsarnas Fitness. 3 myter om vältränade gravida tjejer. Så tränar du din bäckenbotten. Jessica Lindberg

Läsarnas Fitness. 3 myter om vältränade gravida tjejer. Så tränar du din bäckenbotten. Jessica Lindberg 3 myter om vältränade gravida tjejer 1.»Vältränade tjejers magmuskler delar inte på sig i samma grad som hos mindre tränade«. Nja, det stämmer till viss del. Starka muskler ger vanligen även starkare bindväv

Läs mer

Sommarträning utomhus Tips på träningspass

Sommarträning utomhus Tips på träningspass Sommarträning utomhus Tips på träningspass Träna tufft utomhus utan redskap Att träna utomhus sommartid är ett härligt sätt att njuta av naturen medan man får dagens träning gjord. Man behöver inte träna

Läs mer

REHABPROGRAM. Hjärt & Lung. Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg

REHABPROGRAM. Hjärt & Lung. Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg REHABPROGRAM Hjärt & Lung Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg Träningsglädje = Livskvalitet Friskare hjärtan! Fysisk aktivitet bidrar till att vi håller

Läs mer

Vårdprogram för kontinens i Primärvården Kalmar Läns Landsting

Vårdprogram för kontinens i Primärvården Kalmar Läns Landsting Vårdprogram för kontinens i Primärvården Kalmar Läns Landsting Utformat av deltagarna i Förbättringsprogram 4 våren 2010; Marita Palm Ankarman distriktssköterska HC Stora Trädgårdsgatan Västervik Nina

Läs mer

Uroterapeutens omhändertagande vid kvinnlig urininkontinens

Uroterapeutens omhändertagande vid kvinnlig urininkontinens Uroterapeutens omhändertagande vid kvinnlig urininkontinens Katarina Parker, leg sjukgymnast, uroterapeut Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset Primärvårdsdag 9 december 2015 Vem söker för urininkontinens?

Läs mer

En av tio kvinnor har det men många vet inte ens om att diagnosen finns.

En av tio kvinnor har det men många vet inte ens om att diagnosen finns. 15 år av smärta I 15 år gick Ella Granbom med fruktansvärd menssvärk. För ett år sedan kom diagnosen Ella har endometrios. Tillsammans med AnnaCarin Sandberg håller hon nu på att starta en lokal stödgrupp

Läs mer

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta.

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta. Övningsguide Hur vi mår i våra muskler och leder beror till stor del på vår livsstil men är också åldersrelaterat. Det bästa du kan göra är att skapa ökad balans i kroppen med förebyggande träning. Faktorer

Läs mer

Forskningsplan. Bihandledare Docent Thorkild F Nielsen MD PhD Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Forskningsplan

Forskningsplan. Bihandledare Docent Thorkild F Nielsen MD PhD Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Forskningsplan 1 Forskningsplan Kvinnans body mass index (BMI) under graviditeten och fosterviktens betydelse för förekomsten av bäckenbottenbesvär 20 år efter förlossningen Leg läkare Maria Gyhagen Avdelningen för obstetrik

Läs mer

Anatomiska ord med förklaring - Kvinnan (skriv ut ensidigt och klipp ut)

Anatomiska ord med förklaring - Kvinnan (skriv ut ensidigt och klipp ut) Anatomiska ord med förklaring - Kvinnan (skriv ut ensidigt och klipp ut) livmoder klitoris urinrörsmynning slida G-punkt lubrikation analöppning yttre blygdläppar ägg inre blygdläppar stånd Anatomiska

Läs mer

Skillnader mellan hängande markdrag frivändningar ryck

Skillnader mellan hängande markdrag frivändningar ryck Skillnader mellan hängande markdrag frivändningar ryck Efter 40 års tränande med dels på mig själv och alla jag tränat de senaste 30 åren är det dags att göra en analys av dessa tre övningar. Alla övningarna

Läs mer

Forskningsplan. Huvudhandledare Docent Thorkild F Nielsen MD PhD Kvinnokliniken, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), Borås, Sverige

Forskningsplan. Huvudhandledare Docent Thorkild F Nielsen MD PhD Kvinnokliniken, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), Borås, Sverige 1 Forskningsplan Kvinnans body mass index (BMI) under graviditeten och fosterviktens betydelse för förekomsten av bäckenbottenbesvär 20 år efter förlossningen Leg läkare Maria Gyhagen Avdelningen för obstetrik

Läs mer

Att kissa med kateter, en instruktionsbok.

Att kissa med kateter, en instruktionsbok. Att kissa med kateter, en instruktionsbok. Urologiprodukter DOLEMA AB Polygonvägen 73, 187 66 TÄBY Epost: info@dolema.com Telefon: www.dolema.com 08-446 15 06, Telefax: 08-446 15 07 Sid 1 inga är lika!

Läs mer

Fysisk aktivitet och träning under och efter graviditet

Fysisk aktivitet och träning under och efter graviditet Fysisk aktivitet och träning under och efter graviditet 9 dec 2015 Fördelar med fysisk aktivitet under graviditet Minskar risk för övervikt (graviditetsdiabetes, hypertoni, preklampsi Påverka insulinresistensen

Läs mer

Styrketräning Vad är styrka? Hur fungerar musklerna? Varför behöver du styrka?

Styrketräning Vad är styrka? Hur fungerar musklerna? Varför behöver du styrka? Styrketräning Vad är styrka? Kroppen är en fantastisk maskin. Den anpassar sig efter mängden och typen av arbete som du utsätter den för, både fysiskt och psykiskt. Om du t ex brukar lyfta tunga vikter

Läs mer

Projekt benböj på olika belastningar med olika lång vila

Projekt benböj på olika belastningar med olika lång vila Projekt benböj på olika belastningar med olika lång vila Finns det några skillnader i effektutveckling(kraft x hastighet) mellan koncentriskt och excentriskt arbete på olika belastningar om man vilar olika

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Apotekets råd om Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Något år innan menstruation upphör går kvinnor in i en övergångsperiod, klimakteriet. Äggstockarna producerar mindre av det kvinnliga könshormonet

Läs mer

Inkontinensskolan Fyra lektioner om överaktiv blåsa

Inkontinensskolan Fyra lektioner om överaktiv blåsa Inkontinensskolan Fyra lektioner om överaktiv blåsa Ett pressmaterial från Pfizer Kontaktperson: Annelie Barkelund, informationschef, Pfizer AB Tel: 08-550 529 75. Mobil: 0768-89 29 75. E-post: annelie.barkelund@pfizer.com

Läs mer

Tentamen i momentet anatomi och biomekanik vt-10 ( )

Tentamen i momentet anatomi och biomekanik vt-10 ( ) Id.lär och tränarprogrammet Rörelseapparatens anatomi och massage B 7.5 hp Ansvarig lärare: Peter Marklund Tentamenskod Tentamen i momentet anatomi och biomekanik vt-10 (2010-03-26) Tentamen består av

Läs mer

Guide: Träning under graviditet

Guide: Träning under graviditet Guide: Träning under graviditet Det här med träning under graviditet är inte helt solklart. Hur mycket är ok? Hur länge? Vilken typ av träning? Vad är fördelarna? Den lilla broschyren hos barnmorskan känns

Läs mer

Läsarnas Fitness. 3 myter om vältränade gravida tjejer. Så tränar du din bäckenbotten. Jessica Lindberg

Läsarnas Fitness. 3 myter om vältränade gravida tjejer. Så tränar du din bäckenbotten. Jessica Lindberg 3 myter om vältränade gravida tjejer Rak 1.»Vältränade tjejers magmuskler delar inte på sig i samma grad som hos mindre tränade«. Nja, det stämmer till viss del. Starka muskler ger vanligen även starkare

Läs mer

ALLT OM URINBLÅSEPROBLEM. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM URINBLÅSEPROBLEM. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM URINBLÅSEPROBLEM Solutions with you in mind www.almirall.com VILKA ÄR DE? Urinblåseproblem definieras som alla symtom som orsakas av bristande funktion av urinblåsan. Två typer av urologiska problem

Läs mer

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Introduktion Detta pass innehåller ett antal styrkeövningar som du kan göra hemma utan någon särskild utrustning. De flesta övningarna är för ben och bålstabilitet,

Läs mer

PRAKTISK INFO. Yoga kan lära dig bli mer medveten om nuet, ge dig mer glädje samt inre lugn och frid.

PRAKTISK INFO. Yoga kan lära dig bli mer medveten om nuet, ge dig mer glädje samt inre lugn och frid. PRAKTISK INFO Plats bokas i Tidsbokare på hemsidan Kösystem finns, avboka plats senast en timma innan klass vid förhinder. Kom i tid, om du ej meddelat att du är sen släpps din plats till ev. drop-in-elev

Läs mer

DOKUMENT NEEEJ inte igen!

DOKUMENT NEEEJ inte igen! DOKUMENT NEEEJ inte igen! 1 av 5 män sig varje 146 amelia.se kissar på dag NÄMEN, ÄR DET VERKLIGEN SANT? VÄND amelia.se 147 Nej, men 1 av kan inte hålla Du vågar inte gå till gymmet för att du är rädd

Läs mer

Idrott och hälsa. Emma Holström Borås

Idrott och hälsa. Emma Holström Borås Idrott och hälsa Emma Holström Borås Dylan Williams fem nyckelsstrategier 1. Tydliggör mål och kunskapskrav 2. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet 3. Återkoppling som för lärandet framåt 4. Aktivera

Läs mer

ATT LÄRA MER OM. Inkontinens

ATT LÄRA MER OM. Inkontinens ATT LÄRA MER OM Inkontinens ATT LÄRA MER OM INKONTINENS Innehåll Du är inte ensam 5 Att leva med inkontinens 6 7 Urinvägarna 8 9 Olika former av urininkontinens 10 11 Så ställs diagnos 12 13 Behandlingsformer

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

BASAL UTREDNING. INKONTINENS Blås- och tarmfunktionsstörning. Blanketter och instruktioner. Centrum Läkemedelsnära produkter/inkontinens

BASAL UTREDNING. INKONTINENS Blås- och tarmfunktionsstörning. Blanketter och instruktioner. Centrum Läkemedelsnära produkter/inkontinens BASAL UTREDNING INKONTINENS Blås- och tarmfunktionsstörning Blanketter och instruktioner Okt 2012 Centrum Läkemedelsnära produkter/inkontinens Basal utredning INLEDNING Dessa blanketter och instruktioner

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede - Fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Mars 2010. Detta är en uppdatera version av den som utkom 2007. Uppdateringen

Läs mer

Vårdprogram för kontinens i Primärvården Kalmar Läns Landsting

Vårdprogram för kontinens i Primärvården Kalmar Läns Landsting Vårdprogram för kontinens i Primärvården Kalmar Läns Landsting Utformat av deltagarna i Förbättringsprogram 4 våren 2010; Marita Palm Ankarman distriktssköterska HC Stora Trädgårdsgatan Västervik Nina

Läs mer

Patientinformation till dig som får Emselex Överaktiv blåsa?

Patientinformation till dig som får Emselex Överaktiv blåsa? Patientinformation till dig som får Emselex Överaktiv blåsa? Det finns hjälp för både kvinnor och män! Denna broschyr är framtagen i samarbete med docent Aino Fianu Jonasson och uroterapeuterna Agneta

Läs mer

Efter artroskopin. www.medcentrum.se

Efter artroskopin. www.medcentrum.se Efter artroskopin www.medcentrum.se Du har i dag genomgått en knäledsartroskopi på grund av dina besvär. De fynd som gjordes vid ingreppet kan du se och läsa om på andra sidan. Du får också där beskrivet

Läs mer

Vad är värdig vård vid blåsdysfunktion?

Vad är värdig vård vid blåsdysfunktion? Vad är värdig vård vid blåsdysfunktion? Värdig vård vid Anders Engelholm BD Inkontinens = Oförmåga att kontrollera blåsa och tarm när det gäller att tömma kroppen på avfallsprodukter *Urininkontinens är

Läs mer

Glöm inte av att ha en underbar sommar, så ses vi v.30 Mvh Tränarna

Glöm inte av att ha en underbar sommar, så ses vi v.30 Mvh Tränarna Hej! För att underhålla och bibehålla formen du kämpat dig till under vintern och våren gäller det att hålla igång även under sommaren. Vad som är bra är att det räcker med 3 pass i veckan för att just

Läs mer

Välkommen till oss. Barnmorska: Kontakta oss

Välkommen till oss. Barnmorska: Kontakta oss Vänta barn Välkommen till oss Att vänta barn är en av livets största upplevelser! Vi vill ge trygghet, kunskap och vara en nära kontakt under hela graviditeten. Välkommen till Kvinnohälsovården i Halland!

Läs mer

REHABTRÄNING. fibromyalgi. Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg

REHABTRÄNING. fibromyalgi. Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg REHABTRÄNING fibromyalgi Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg Fibromyalgi är en livslång sjukdom som oftast drabbar kvinnor. Symtom på sjukdomen är smärta

Läs mer

Grundläggande styrkeprogram att köra 3 gånger i veckan:

Grundläggande styrkeprogram att köra 3 gånger i veckan: EGENTRÄNING 2012 Följande program är framtaget för att ge er spelare de bästa förutsättningarna inför säsongen 2013. Tanken med programmet är inte att ni ska bygga kroppen och öka kondititionen utan återhämta

Läs mer

Träna. Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka. Bristguiden.se

Träna. Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka. Bristguiden.se Träna Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka Bristguiden.se Träning stärker skelettet OBSERVERA att träningsprogrammet i den här broschyren INTE är avsedd för dig som har eller har haft en eller flera

Läs mer

Stretching. Nedvarvning. Stretching

Stretching. Nedvarvning. Stretching Stretching Fotbollsspelare har i allmänhet mindre rörlighet än icke fotbolls spelande människor. Detta är tyvärr väl dokumenterat. Detta kan hindras av stretching. Stretching är dessutom skadeförebyggande.

Läs mer

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29 TESTA MULTI- TRÄNING! Att styrketräna behöver inte betyda maskiner och tunga vikter. I månadens program testas kroppens funktionalitet. Och vi lovar du blir svettig! Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen

Läs mer

Signekursen. Träna avslappning

Signekursen. Träna avslappning Signekursen Träna avslappning Grattis! Du väntar barn du ska bli mamma! Du behöver inte lära dig att föda din kropp är skapad för det. Däremot kan du lära dig andnings- och avslappningsövningar. Signekursen

Läs mer

Din rygg under graviditeten

Din rygg under graviditeten Din rygg under graviditeten Grattis till dig blivande mamma! Det är viktigt att du fortsätter med hälsosamma levnadsvanor och motion även som gravid. Graviditet är inget hinder för att börja motionera.

Läs mer

Träna. Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka. Bristguiden.se

Träna. Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka. Bristguiden.se Träna Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka Bristguiden.se Träning stärker skelettet OBSERVERA att träningsprogrammet i den här broschyren INTE är avsedd för dig som har eller har haft en eller flera

Läs mer

TÄT.NU FRÅN FORSKNING TILL IMPLEMENTERING AV APPAR VID INKONTINENS. Eva Samuelsson Professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

TÄT.NU FRÅN FORSKNING TILL IMPLEMENTERING AV APPAR VID INKONTINENS. Eva Samuelsson Professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin TÄT.NU FRÅN FORSKNING TILL IMPLEMENTERING AV APPAR VID INKONTINENS Eva Samuelsson Professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin MY DISCLOSURE None of the researchers within the econtinence

Läs mer

Till dig som inte ammar

Till dig som inte ammar Kvinnokliniken MK 2 Obstetriksektionen Till dig som inte ammar Matningsstunden en möjlighet Vi vill med denna broschyr berätta om hur du kan gå till väga när du inte ammar. Matstunden är en unik möjlighet

Läs mer

Din värdering av behandlingen efter förlossningsbristning (ca 1 år)

Din värdering av behandlingen efter förlossningsbristning (ca 1 år) Din värdering av behandlingen efter förlossningsbristning (ca 1 år) Enkät 1 år efter bristning Personnummer:......... -... Namn... Adress... Postnummer...Ort... Mobiltelefon... E-post...... Saknas uppgifter

Läs mer

Haninge Hockey Team 01 Off-ice program Säsongen 2012/2013

Haninge Hockey Team 01 Off-ice program Säsongen 2012/2013 Haninge Hockey Team 01 Off-ice program Säsongen 2012/2013 Här följer några sidor off-ice övningar och några enkla träningspass för dig som vill träna lite mer hemma men har svårt att hitta på bra övningar

Läs mer

Blås- och bäckenbottenträning

Blås- och bäckenbottenträning BET-067- BET-0667- Blås- och bäckenbottenträning För män Broschyren är framtagen av Astellas Pharma i samarbete med sjukgymnast och uroterapeut Hanne Ryttergaard, kontinenskliniken i Roskilde. ASTELLAS

Läs mer

Ortopediska kliniken Hässleholm Kristianstad

Ortopediska kliniken Hässleholm Kristianstad Ortopediska kliniken Hässleholm Kristianstad närmare varandra www.hassleholmssjukhus.org Artroskopiundersökning av knäleden Patientinformation Artroskopiundersökning av knäleden Knäleden är leden mellan

Läs mer

Ryggträning. Övningar för dig med kotfraktur till följd av benskörhet

Ryggträning. Övningar för dig med kotfraktur till följd av benskörhet Ryggträning Övningar för dig med kotfraktur till följd av benskörhet Ryggträning för dig med kotfraktur Du som har en eller flera kotfrakturer kommer att må mycket bättre om du börjar träna din rygg. Det

Läs mer

Kejsarsnitt på icke medicinsk indikation

Kejsarsnitt på icke medicinsk indikation Kejsarsnitt på icke medicinsk indikation Berörda enheter MVC kusten, SMVC och förlossningsavdelningen Sunderby sjukhus. Syfte Enhetlig rutin. Förklaring Ca 8 % av svenska kvinnor önskar planerad kejsarsnittsförlossning

Läs mer

Om PSA-prov. för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Om PSA-prov för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen: April 2010. Detta är en uppdaterad version av den broschyr som utkom 2007.

Läs mer