Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster"

Transkript

1 Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom dokumentet ska vara korsreferenser Byt ert ni och myndighet mot kund, i nyare Allmänvillkor används bara kund och Byt Kammarkollegiet mot Statens inköpscentral Konsekventa förkortningar d.v.s. o.s.v. m.m. t.ex. Byt skall mot ska Byt leveransavtal mot kontrakt Gör inte hårda radbryt, de blir olika stora beroende på formatlmallen, om du tycker att det är för lite luft i dokumentet så är det bara att ändra i formatmallen för de olika rubrikerna Lägg ut i både MS-format och ODF-format

2 Sid 2 (8) 1 Inledning 3 2 Avropsberättigade 3 3 Leverantörer 4 4 Övergripande information om ramavtalsområdet 4 5 Pris och betalningsvillkor 7 6 Avbeställning 7

3 Sid 3 (8) 1 Inledning Denna vägledning har tagits fram för att vara ett stöd för avropsberättigade myndigheter/organisationer och ramavtalsleverantörer vid avrop från ramavtalen gällande Konferenstjänster. Övrigt stödmaterial och fördjupad information om ramavtalsområdet finns på där även kontaktuppgifter till Statens inköpscentral finns. Vägledningen innehåller rekommendationer från Statens inköpscentral. Avropets omfattning och komplexitet avgör i vilken grad vägledningen är tillämplig. Vägledningen uppdateras kontinuerligt och det är alltid den senaste publicerade versionen på som är gällande. I denna vägledning används begreppet Leverantör och avser då samtliga ramavtalsleverantörer inom detta ramavtalsområde. Konferensanläggning används som samlingsbegrepp för samtliga Konferenshotell, Slott/herrgårdar, Dagkonferenser och Lokaler/timme 1 som Statens inköpscentral har tecknat ramavtal med. Med Tjänst avses genomförande av de konferenstjänster som omfattas av ramavtalet. 2 Avropsberättigade Ramavtalen för Konferenstjänster kan nyttjas av statliga myndigheter under regeringen samt andra statliga upphandlande myndigheter och förvaltning skild från staten som lämnat fullmakt i aktuell upphandling. Myndigheter under regeringen deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. Myndigheter under riksdagen och förvaltning skild från staten deltar med stöd av att de har lämnat fullmakt till Statens inköpscentral att upphandla ramavtal för deras räkning. Nedan följer de myndigheter och organisationer som under ramavtalsperioden är avropsberättigade. Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. Uppdaterad sammanställning finns på Till staten närstående myndigheter deltar efter särskild anmälan (fullmakt) Riksdagens Ombudsmän Riksdagsförvaltningen Helsingborg, Jönköping, Karlskrona, Landskrona, Ystad, Ängelholm, Lidingö, Stockholms innerstad, Stockholm-Älvsjö, Uppsala, Skellefteå, Sundsvall

4 Sid 4 (8) Riksrevisionen Sveriges Riksbank Förvaltning skild från staten deltar efter särskild anmälan (fullmakt) Hjälpmedelsinstitutet (HI) Nordiska Museet Norrlandsfonden Riksteatern Stiftelsen Dansens Hus Stiftelsen för Föremålsvård i Kiruna Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen) Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning MISTRA Stiftelsen Högskolan i Jönköping Stiftelsen Skansen Stiftelsen Svenska Barnboksinstitutet (SBI) Stiftelsen Tekniska Museet Svenska Filminstitutet Sveriges Civilförsvarsförbund Statliga aktiebolag deltar efter särskild anmälan (fullmakt) Chalmers Tekniska Högskola AB, Radiotjänst i Kiruna AB Specialfastigheter Sverige AB I denna vägledning används begreppet myndighet i vidare mening och avser alla organisationer som är avropsberättigade 3 Leverantörer Leverantörer inom detta ramavtal framgår per delområde och region på 4 Övergripande information om ramavtalsområdet 4.1 Ramavtalens giltighetstid Ramavtalens giltighetstid och eventuella förlängningar framgår vid resp Konferensanläggning på Förlängning sker på initiativ av Statens inköpscentral.

5 Sid 5 (8) 4.2 Omfattning Ramavtalet omfattar helpension och/eller dagkonferens samt möjlighet till bokning av möten per timme. Ramavtalet är indelat i fyra delområden: 1. Konferenshotell (helpension), 2. Slott/herrgård (helpension), 3. Dagkonferens, samt 4. Lokaler/timme Konferenshotell (helpension) Konferenshotell (helpension) omfattar logi, frukost, för- och eftermiddagskaffe, lunch och middag. Helpensionspris (exkl moms) framgår vid resp Konferensanläggning på Konferens- och grupprum kan i vissa fall ingå i helpensionspriset eller ligga utanför med en lämnad rabatt på ordinarie pris (framgår vid resp anläggning på Slott/herrgård Slott/herrgård (helpension) omfattar logi, frukost, för- och eftermiddagskaffe, lunch och middag. Helpensionspris (exkl moms) framgår vid resp Konferensanläggning på Konferens- och grupprum kan i vissa fall ingå i helpensionspriset eller ligga utanför med en lämnad rabatt på ordinarie pris (framgår vid resp Konferensanläggning på Dagkonferens Dagkonferens omfattar för- och eftermiddagskaffe och lunch. Pris för dagkonferens (exkl moms) framgår vid resp Konferensanläggning på Konferens- och grupprum kan i vissa fall ingå i dagkonferenspriset eller ligga utanför med en lämnad rabatt på ordinarie pris (framgår vid resp Konferensanläggning på Lokaler/timme Lokaler/timme innebär timpris (exkl moms, framgår vid resp Konferensanläggning på för lokaler avsedda för grupper.

6 Sid 6 (8) Pris finns angivet inom följande prisgrupper: Lokal för upp till 10 personer Lokal för mellan 11 och 30 personer Lokal för mellan 31 och 50 personer Lokal för mellan 51 och 75 personer Ingen förtäring ingår inom detta delområde. 4.3 Avropsordning För detta ramavtalsområde (innefattande samtliga fyra delområden) gäller en fastställd rangordning (samtliga villkor fastställda). Konferensanläggningarna är rangordnade geografiskt inom resp kommun samt inom de fyra delområdena. Efter val av geografiskt område och kommun ska avropsförfrågan ställas till den först rangordnade Leverantören inom det aktuella delområdet. Kan inte den först rangordnade Leverantören åta sig uppdraget, alternativt inte svarar inom utsatt tid, ska förfrågan gå vidare till den Leverantör som är rangordnad tvåa enligt rangordningen osv. Den avropsberättigade myndigheten äger således rätt att vända sig till nästkommande Leverantör på ramavtalet i det hänseende Konferensanläggningen inte kan tillhandahålla efterfrågad kapacitet (i form av t.ex.konferenslokaler, grupprum och/eller logi) eller i det hänseende den avropsberättigade myndigheten har uppställt verksamhetskritiska krav t.ex. krav på tillgänglighet för handikappade och Konferensanläggningen inte kan ombesörja detta. Innan den avropsberättigade myndigheten äger rätt att vända sig till den nästkommande Leverantören på ramavtalet ska den/de Leverantörer som ligger högre i rangordningen tillfrågas. Observera att avropsförfrågan inte får ändras eller förvanskas. Krav på aktiviteter på ledig tid utgör inte skäl att kringgå rangordningen dvs. vända sig till nästkommande Leverantör på ramavtalet Avropsförfrågan Avropsförfrågan sker direkt till Leverantören. Det finns inga formella krav på att avropsförfrågan ska vara skriftlig. Det är dock att rekomendera att avropsförfrågan sker skriftligen eller i vart fall den avropsberättigade myndigheten dokumenterar förloppet och avropssvaret från Leverantören. I det hänseende Leverantören inte kan leverera ska Leverantören ange detta. Därefter kan den avropsberättigad myndighet vända sig till den Leverantör som är rankad tvåa efter Leverantören osv.

7 Sid 7 (8) Leverantören skickar en skriftlig bekräftelse på beställningen till avropsberättigad myndighet. Det är av vikt att avropsberättigad myndighet kontrollerar bekräftelsen noggrant. I det hänseende bekräftelsen inte är korrekt är det av yttersta vikt att avropsberättigad myndighet underrättar Leverantören och erhåller en korrigerad bekräftelse. Skriftlig korrespondens är att rekommendera. Innehåller Leverantörens bekräftelse uppgifter som inte efterfrågas blir dessa endast giltiga om en skriftlig överenskommelse tecknas särskilt angående detta. En hänvisning till Leverantörens egna allmänna villkor, eller motsvarande, är aldrig giltig. Avropsberättigad myndighet äger rätt att boka Tjänster via bokningsbolag, resebyrå eller motsvarande (bokningsförmedlare) under förutsättning att avropsberättigad myndighet slutit avtal med bokningsförmedlaren om annan ersättningsmodell än provision från Leverantören till bokningsförmedlaren. Har den avropsberättigade myndigheten särskilt önskemål gällande t.ex. specialkost, husdjur m.m. ska det framföras vid avropstillfället. Detsamma gäller även om avropsberättigad myndighet kräver särskilda säkerhetsarrangemang. Det är inte möjligt att avropa enbart logi enligt detta ramavtal. 5 Pris och betalningsvillkor Leverantören ska fakturera avropande myndighet när Tjänsten är utförd. Leverantören äger således inte rätt att ta betalt från avropsberättigad myndighet eller dennes personal i samband med vistelsen avseende Tjänst som ingår i avtalat pris. Betalning sker trettio (30) dagar efter mottagen faktura, under förutsättning att fakturaunderlaget är ostridigt. Faktureringsavgift eller motsvarande avgift får inte debiteras. Vid försenad betalning äger Leverantören rätt till ränta enligt räntelag (1975:635). 6 Avbeställning Avbeställning ska ske skriftligt. Med skriftligt avses även e-postmeddelande. Vid avbeställning senare än fyra (4) veckor före konferensens början ska den avropsberättigade myndigheten ersätta Leverantören med 75 % av det avtalade priset. Detta gäller dock endast under förutsättning av att

8 Sid 8 (8) Leverantören efter skäliga ansträngningar inte kunnat återsälja del eller delar av den beställda Tjänsten. Vid avbeställning senare än två (2) veckor före konferensens början ska avropsberättigad myndighet till fullo ersätta Leverantören det avtalade priset. Detta gäller dock endast under förutsättning av att Leverantören efter skäliga ansträngningar inte kunnat återsälja del eller delar av den beställda Tjänsten. I de fall Leverantören kan visa att denne haft särskilda kostnader orsakade genom avbeställningen eller minskningen, ska avropsberättigad myndighet till fullo ersätta dessa.

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-83-2014:016

Läs mer

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2.1. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVROPAD TJÄNST 2.1.1. BAKGRUND OCH SYFTE Dessa Allmänna villkor för avropad tjänst reglerar Fordonsförhyrning som sker efter Avrop från nedan

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Vägledning för Klienter

Vägledning för Klienter Vägledning för Klienter Stationära och bärbara datorer, All in One produkter, ruggade datorer, tablets/läsplattor, tunna klienter, bildskärmar samt tillbehör och produktnära tjänster Klienter 11 1 (40)

Läs mer

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor.

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor. ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Dalarna AB (VDAB) och Dig när du bokar via Siljan Turism AB. Avtalet kan gälla boende, transport, köp av andra produkter och tjänster,

Läs mer

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd Sid 1 (15) 2014-09-11 Dnr 96-33-2014 Bilaga Avropsregler Programvaror och tjänster 2014 Kontorsstöd Sid 2 (15) Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Definitioner 2 3 Ramavtalets omfattning 2 4 Innan Avrop

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

Allmänna villkor om redovisningstjänster

Allmänna villkor om redovisningstjänster Allmänna villkor om redovisningstjänster version 2010:1 mars 2010 1 Allmänt Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende redovisningstjänster som Redovisningsbyrån alt. Revisionsbyrån (Uppdragstagaren)

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast)

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Bilaga 3 Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Mellan SMHI och XXXXX Registrerings-/Diarienummer: XXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1

Läs mer

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning Projektnummer 10222 Datum XXXX Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning BEMANNINGSTJÄNSTER 2012 1 INLEDNING... 3 1.1 ALLMÄNT OM RAMAVTALET BEMANNINGSTJÄNSTER 2012... 3 1.1.1 Yrkeskategorier

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011 Kävlinge kommun Granskning av upphandlingar inom tekniska området Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet Regler för resor vid Luleå tekniska universitet fastställda vid rektors beslutsmöte 2005-05-24 1. Syfte I vår organisation med långtgående delegering av ansvar och befogenheter och med många beslutsfattare

Läs mer

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice 1 Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice Socialkontoret 2015-01-23 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 2 Denna manual är ett komplement till förfrågningsunderlag,

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

nuvarande resmönster.

nuvarande resmönster. Anbudsförfrågan 1 (17) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Sara Kinnander Upphandlare Datum 2013-12-20 Diarienr (åberopas vid korresp) A204.411/ /2013 Sista

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer