1. OM VÄGLEDNINGEN 1 2. PERSONALUTHYRNING Ramavtalens omfattning Yrkesområden 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. OM VÄGLEDNINGEN 1 2. PERSONALUTHYRNING 5. 2.1 Ramavtalens omfattning 5 2.1.1 Yrkesområden 5"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN Inledning Innehåll och disposition Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer Avropsberättigade Ramavtalsleverantörer Underleverantörer Fortsatt arbete 3 2. PERSONALUTHYRNING Ramavtalens omfattning Yrkesområden Ramavtalens giltighetstid Avropsordning avropsordningar (komboavtal) Stöddokument för avrop AVROPET Kravställning Tilldelningskriterier (gäller vid förnyad konkurrensutsättning) Tilldelningsbeslut (endast vid förnyad konkurrensutsättning) Frivillig avtalsspärr (endast vid förnyad konkurrensutsättning) 17

3 Versioner Publicerad datum: Uppdaterade avsnitt: Layout

4 1 1. Om vägledningen 1.1 Inledning Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet (nedan kallad SIC) har tagit fram denna vägledning i syfte att ge stöd till avropsberättigade myndigheter/organisationer vid avrop mot ramavtal gällande Personaluthyrning. Även ramavtalsleverantörer kan ha nytta av vägledningen även om den i första hand ger ett myndighetsperspektiv på avrop. På finner du mer information om ramavtalsområdet, samt kontaktuppgifter till ramavtalsansvarig och ramavtalsleverantörer. Vägledningen innehåller rekommendationer från SIC, men det är avropets omfattning och komplexitet, samt eventuell användning av elektroniska system för avrop, som avgör i vilken grad vägledningen är tillämplig 1.2 Innehåll och disposition I vägledningens inledande del presenteras avropsberättigade, ramavtalsleverantörer, samt definitioner. I vägledningens avsnitt om ramavtalet får myndigheten information om själva ramavtalsområdet. Kapitlet om avropet redogör i sin tur för de olika stegen i avropsprocessen. Slutligen följer ett kapitel med praktiska råd kring avropet, samt eventuella bilagor. 1.3 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer AVROPSBERÄTTIGADE Ramavtalen för Personaluthyrning kan nyttjas av statliga myndigheter, samt offentligt styrda organ som lämnat fullmakt vissa stiftelser och andra organisationer med anknytning till staten. Myndigheter under regeringen - deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

5 2 Uppdaterad sammanställning finns på Staten närstående myndigheter - deltar efter särskild anmälan (fullmakt) Riksdagens Ombudsmän Riksdagsförvaltningen Riksrevisionen Sveriges Riksbank Förvaltning skild från staten - deltar efter särskild anmälan (fullmakt) Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag Hjälpmedelsinstitutet Nordiska Museet Norrlandsfonden Riksteatern Stiftelsen Dansens Hus Stiftelsen för Föremålsvård i Kiruna Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning Stiftelsen Högskolan i Jönköping Stiftelsen Skansen Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet Stiftelsen Tekniska Museet, Svenska Filminstitutet,

6 3 Sveriges Civilförsvarsförbund Statliga aktiebolag - deltar efter särskild anmälan (fullmakt) Radiotjänst i Kiruna AB Specialfastigheter Sverige AB I denna vägledning används begreppet myndighet i vidare mening och avser alla organisationer som är avropsberättigade RAMAVTALSLEVERANTÖRER Ramavtalsleverantörer inom Personaluthyrning framgår av UNDERLEVERANTÖRER En underleverantör är ett företag som bistår ramavtalsleverantören med tjänster som omfattas av detta ramavtalsområde. En underleverantör kan inte teckna kontrakt med en myndighet. Underleverantören kan utföra avropad tjänst på uppdrag av ramavtalsleverantören. Aktuella underleverantörer: För Bemannia AB Bemannia Kontor AB För Manpower Expertis AB För Wise IT IT Resurs CNC A För Poolia Sverige AB Uniflex AB Student Consulting Professional Consulting 1.4 Fortsatt arbete Vägledningen uppdateras i takt med utvecklingen av domstolspraxis och i takt med erhållen praktisk erfarenhet. Det är alltid den senaste publicerade versionen på som gäller. Dina kommentarer till vägledningen är värdefulla. E-posta gärna dina synpunkter

7 4 till ramavtalsansvarig eller till

8 5 2. Personaluthyrning Nedan följer en kort beskrivning av ramavtalsområdets omfattning och den avropsordning som gäller vid avrop. För mer fördjupad information om ramavtalet hänvisas till 2.1 Ramavtalens omfattning Ramavtalet omfattar tjänster inom yrkesområdena ekonomi och personal, kontorsadministration, samt IT i nio regioner enligt nedan: Region 1: Norrbottens län och Västerbottens län. Region 2: Västernorrlands län och Jämtlands län. Region 3: Gävleborgs län och Dalarnas län. Region 4: Uppsala län, Västmanlands län och Södermanlands län. Region 5: Östergötlands län, Örebro län och Värmlands län. Region 6: Stockholms län och Gotlands län. Region 7: Västra Götalands län. Region 8: Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge län. Region 9: Skåne län och Hallands län YRKESOMRÅDEN Inom respektive yrkesområde ingår flera nedan angivna yrkeskategorier. Yrkesområde Ekonomi och personal Löneadministratör: Bearbeta och kontrollera löneunderlag. Ta fram rapporter och statistik.

9 6 Redovisa skatter och arbetsgivaravgifter. Sammanställa tid- och frånvarorapporter. Ekonomiassistent: Arbeta med redovisning och bokföring. Hantera ekonomisystem. Kontera Kontrollera fakturor, förbereda underlag för databehandling och avstämma kontosaldon. Delta i bokslutsarbete. Besvara förfrågningar om in- och utbetalningar. Redovisningsekonom: Arbeta med redovisning och bokföring. Budgetarbete. Ta fram rapporter om ekonomiska resultat och gör analyser kring resultat och bokslut. Delta i budgetuppföljning. Arbeta med årsbokslut. Yrkesområde Kontorsadministration Receptionist/telefonist: Ge informationsservice till kunder och medarbetare. Ta emot besökare och bud. Vara behjälplig med myndighetens behov av service inom t.ex. bokning, kopiering, inköp eller registrering. Arbeta med myndighetens telefonservice såsom växel, anknytningar eller konferenser. Assistent Hantera återkommande arbetsuppgifter.

10 7 Arbeta utifrån fastlagda rutiner. Hantera många kontakter med anställda och allmänhet. Göra enklare beräkningar, sammanställningar, diagram etc. Administratör Sköta administrativa rutiner. Planera och samordna. Arbeta utifrån fastlagda rutiner. Vara ett operativt stöd för verksamhet. Formulera brev, protokoll etc. efter anvisningar om sakinnehåll. Fatta egna beslut utifrån redan kända handlingsalternativ. Handläggare 1 Självständigt arbete utifrån riktlinjer och praxis. Utreda, granska och handlägga ärenden samt fatta beslut i enklare ärenden. Handläggare 2: Självständigt arbete utifrån riktlinjer och praxis. Utreda, granska och handlägga ärenden. Avrapportera utredningsresultat och ge förslag på beslut. Analysera och utvärdera arbetsuppgifter och projekt. Arbete av utredande och/eller samordnande karaktär. Genomföra och följa upp aktiviteter. Fatta beslut i enklare ärenden.

11 8 Registrator God administrativ förmåga avseende daglig postöppning, registrering, diarieföring, expediering, aktläggning och arkivering av diarieförda handlingar och ärenden. Kontakter med anställda och allmänhet vid offentliggörande av handlingar i enlighet med offentlighetsprincipen. Vaktmästare Arbeta med kontorsservice. Samla in och dela ut post samt packa upp material och försändelser. Ställa i ordning och utrusta lokaler inför möten och konferenser. Ansvara för servicen av till exempel kopieringsmaskiner. Sköta tryckning och utskick av masstrycksaker samt lagerhållning av rapporter eller kursmaterial. Genomföra felsökningar rörande fastighet, rapportera och följa upp fel tillsammans med fastighetsägaren/fastighetsskötaren. Yrkesområde IT IT-tekniker Svara för att den dagliga driften fungerar. Arbeta med felsökning och avgöra hur felet bäst ska åtgärdas. Vara lokal IT-tekniker och främst arbeta med drift och utveckling av myndighetens lokala nätverksmiljö och kommunikationen mellan datorer som finns i samma byggnad. Ge stöd och support till användarna.

12 9 Sköta datakommunikation, drift och datasäkerhet i större nätverksmiljöer med datorer på olika orter och också i globala nätverk. Testa nya produkter och informera användarna om nyheter. Installera och anpassa datorer som sköter kommunikationen i nätverket, till exempel routrar, servrar och arbetsplatser. Arbeta med att göra it-driften säker, till exempel installera brandväggar. Installera program och anpassa dem till nätverket. Ansvara tekniskt för visningar i konferensutrymmen, exempelvis dator, projektor, videokanon och ljudanläggning. Backuphantering. Administrera standardsystem såsom mail och kalender. Administrera backup-, storage- och applikationsservrar. Helpdesk Se till att IT-utrustning fungerar. Tillhandahålla servicestöd mot användare avseende hård- och mjukvara. Administrera IT-miljöer, t.ex. användarkonton, behörigheter och utskriftsköer. Instruera användare i hur de ska arbeta med olika program. Ge telefonrådgivning. 2.2 Ramavtalens giltighetstid Ramavtalen är giltiga till och med och kan förlängas på initiativ av SIC i upp till 24 månader, det vill säga maximalt till och med

13 Avropsordning AVROPSORDNINGAR (KOMBOAVTAL) För detta ramavtalsområde gäller en kombination av fast rangordning och förnyad konkurrensutsättning. Avrop enligt rangordning, samtliga villkor fastställda Vid avrop som omfattar uppdrag till och med 500 timmar per yrkeskategori och region ska avrop ske genom rangordning. Leverantör som är nummer ett i rangordningen för respektive region yrkesområde ska avropas i första hand. Kan leverantör nummer ett inte erbjuda avropad tjänst går avropet vidare till leverantör nummer två och så vidare. Beställaren kan frångå avrop enligt rangordning bland annat om: Beställaren hävt avrops eller leverans avtalet och detta berott på leverantören. Om leverantören inte besvarat avropet alternativt inte återkommit med bekräftelse av avrop. Om leverantören inte kan leverera enlig den leveransdag som begärts av beställaren. Beställaren ska i avropsförfrågan specificera tjänsten, arbetsuppgifterna, krav på kompetens och tidpunkt för leverans samt för vilken tid uppdraget gäller. Avropsförfrågan sänds till leverantörens fasta e-postadress, icke-personbunden e-postadress (se respektive leverantörs kontaktuppgifter). Det åligger leverantören att inom fyra timmar (kontorsarbetstid) skriftligen lämna besked till beställaren om denne kan bemanna avropad yrkeskategori enligt förfrågan. I beskedet måste anges att nivå, kompetens och tid kan tillhandahållas. Det åligger leverantören som antagit och bekräftat avropet att till beställaren tillhandahålla en kandidatpresentation

14 11 för avropad yrkeskategori och nivå. Tidsfristen för detta beror på hur snart uppdraget ska utföras. Specificering: Snarast, eller senast inom fyra timmar för akuta uppdrag. Till akuta uppdrag räknas uppdrag som ska påbörjas inom fem arbetsdagar. Snarast, eller senast inom 24 timmar för brådskande uppdrag. Till brådskande uppdrag räknas uppdrag som ska påbörjas inom sex till tio arbetsdagar. Snarast, eller senast inom 48 timmar för normala uppdrag. Till normala uppdrag räknas uppdrag som ska påbörjas inom elva till femton arbetsdagar). Annan tidpunkt enligt överenskommelse med beställaren, gäller uppdrag som ska påbörjas inom 16 arbetsdagar. Leverantören ska alltid svara på ett avrop. I de fall leverantören inte kan leverera efterfrågad tjänst ska leverantören ange detta i sitt avropssvar samt ange skälen till detta. Om leverantören utan godtagbara skäl vid tre avropstillfällen (per beställare och region per ramavtalsår) underlåter att svara eller tackar nej har beställaren rätt att exkludera leverantören från avrop under sex månader. Vid sådant exkluderande ska leverantören utge en ersättning om SEK till beställaren inom aktuell regionen. Timpris För varje yrkesområde gäller pris per timme exkl. moms inom tidsintervall. Pris debiteras utifrån hur många timmar uthyrd personal faktiskt arbetar för respektive uppdrag. För uppdrag som passerar ett intervall ska nästa prisintervall debiteras (upp till 500 tim.) timmar timmar timmar Kr Kr Kr

15 12 Timpriserna är angivna i prislistan som du finner på Godtagbara skäl Om leverantörens personal inte är tillgänglig pga. annat uppdrag ses det som ett godtagbart skäl till att tacka nej till ett avrop. Avrop enligt förnyad konkurrensutsättning Avrop av uppdrag som överstiger 500 timmar per yrkeskategori och region sker genom förnyad konkurrensutsättning. Avropsförfrågan ställs till de leverantörer som är antagna för det yrkesområde och den region som uppdraget avser. Den avropande myndigheten skickar en skriftlig avropsförfrågan samtidigt till samtliga leverantörer inom aktuell personaluthyrningstjänst. Avropsförfrågan sänds till Leverantörernas fasta e-postadress (icke-personbunden organisations e-postadress). Tanken med detta förfarande är att den förnyade konkurrens som uppstår vid avropet ska leda till att kontrakt tecknas med den leverantör som kan erbjuda det lägsta priset. Offererat pris ska överstiga det lägsta timpris, golvpris för respektive yrkeskategori. Nedan listas golvpriser per yrkeskategori. Yrkesområde Kontorsadministration För yrkeskategori receptionist/telefonist ska offererat pris överstiga 172 kr per timme exklusive mervärdesskatt. För yrkeskategori assistent nivå 1 ska offererat pris överstiga 142 kr per timme exklusive mervärdesskatt. För yrkeskategori assistent nivå 2 ska offererat pris överstiga 152 kr per timme exklusive mervärdesskatt. För yrkeskategori administratör nivå 1 ska offererat pris överstiga 182 kr per timme exklusive mervärdesskatt.

16 13 För yrkeskategori administratör nivå 2 ska offererat pris överstiga 223 kr per timme exklusive mervärdesskatt. För yrkeskategori handläggare 1 ska offererat pris överstiga 213 kr per timme exklusive mervärdesskatt. För yrkeskategori handläggare 2 nivå 1 ska offererat pris överstiga 233 kr per timme exklusive mervärdesskatt. För yrkeskategori handläggare 2 nivå 2 ska offererat pris överstiga 253 kr per timme exklusive mervärdesskatt. För yrkeskategori registrator ska offererat pris överstiga 213 kr per timme exklusive mervärdesskatt. För yrkeskategori vaktmästare nivå 1 ska offererat pris överstiga 162 kr per timme exklusive mervärdesskatt. För yrkeskategori vaktmästare ska offererat pris överstiga 182 kr per timme exklusive mervärdesskatt. Yrkesområde Ekonomi och Personal För yrkeskategori löneadministratör nivå 1 ska offererat pris överstiga 233 kr exklusive mervärdesskatt. För yrkeskategori löneadministratör nivå 2 ska offererat pris överstiga 243 kr exklusive mervärdesskatt. För yrkeskategori ekonomiassistent nivå 1 ska offererat pris överstiga 182 kr exklusive mervärdesskatt. För yrkeskategori ekonomiassistent nivå 2 ska offererat pris överstiga 192 kr exklusive mervärdesskatt. För yrkeskategori redovisningsekonom nivå 1 ska offererat pris överstiga 243 kr exklusive mervärdesskatt. För yrkeskategori redovisningsekonom nivå 2 ska offererat pris överstiga 253 kr exklusive mervärdesskatt. Yrkesområde IT För yrkeskategori It-tekniker nivå 1 ska offererat pris överstiga 192 kr exklusive mervärdesskatt.

17 14 För yrkeskategori It-tekniker nivå 2 ska offererat pris överstiga 223 kr exklusive mervärdesskatt. För yrkeskategori helpdesk nivå 1 ska offererat pris överstiga 203 kr exklusive mervärdesskatt. För yrkeskategori helpdesk nivå 2 ska offererat pris överstiga 223 kr exklusive mervärdesskatt. Vid förnyad konkurrensutsättning skickas avropsförfrågan till leverantörernas speciella e- postadresser: Academic Work Sweden AB: Bemannia AB: Framtiden i Sverige AB: Inpeople Sverige AB: Kornboden resurs AB: Manpower AB: Perido Skills AB: Poolia Sverige AB: Prime Professional AB: Student Consulting Sweden AB: Student Work Sharper AB: Wise IT Bemanning AB: Kontrakt För att kunna göra beställningar kontinuerligt gentemot en och samma leverantör under ett eller flera år kan avropande organisation genomföra sitt avrop för en uppskattad årsvolym och teckna leveransavtal. Mall för leveransavtal (kontrakt) finner du under Gemensamma dokument på

18 15 Giltighetstiden för leveransavtal får maximalt uppgå till sex månader efter ramavtalets upphörande. Leveransavtal tecknas endast vid förnyad konkurrensutsättning. Vid rangordnat avrop regleras avtalet av det som redan specificerats i ramavtalet. 2.4 Stöddokument för avrop SIC avser att under ramavtalsperioden tillhandahålla avropsblanketter som rekommenderas för att underlätta avrop för myndigheter och leverantörer. Avropsblanketten och tillhörande instruktion publiceras på Om en myndighet väljer att göra sin avropsförfrågan med hjälp av en sådan blankett, måste myndigheten specifikt ange att leverantören ska lämna avropssvar i avropsblanketten om detta ska vara bindande för leverantören.

19 16 3. Avropet KRAVSTÄLLNING Ange krav och önskemål på avropade varor och tjänster på ett så tydligt och detaljerat sätt att de uppfyller myndighetens behov. Beställaren kan vid behov precisera avtalsvillkoren och komplettera med andra krav och villkor än de som angetts i upphandlingen, t ex vad gäller kunskap om specifikt kontorsstöd och/eller växelsystem, krav på fördjupad statistik etc TILLDELNINGSKRITERIER (GÄLLER VID FÖRNYAD KONKURRENSUTSÄTTNING) Utvärderingskriterium vid förnyad konkurrensutsättning är lägsta pris. Om det inkommer två eller flera identiska anbudspris så ska respektive avropande myndighet själv ta ställning till frågan om tilldelning av leveransavtal. Ett avropssvar som kommer in för sent får inte tas upp till prövning TILLDELNINGSBESLUT (ENDAST VID FÖRNYAD KONKURRENSUTSÄTTNING) Då utvärderingen resulterat i vilken leverantör som blivit tilldelad kontrakt ska tilldelningsbeslut fattas och skickas ut. För personaluthyrning fattas tilldelningsbeslut per region. Observera att tilldelningsbeslut måste skickas ut till samtliga leverantörer inom ramavtalsområdet. Tilldelningsbeslutet ska innehålla uppgift om vilken leverantör som blev tilldelad kontrakt, en kort motivering till beslutet.

20 FRIVILLIG AVTALSSPÄRR (ENDAST VID FÖRNYAD KONKURRENSUTSÄTTNING) Kontrakt kan tecknas direkt efter att beslut meddelats men om myndigheten vill undvika eventuell framtida ogiltighetstalan av kontraktet så kan myndigheten välja en s.k. frivillig avtalsspärr, dvs. att invänta de lagstadgade tio dagarna innan kontraktet undertecknas med vinnande leverantör. Skickas inte meddelandet om beslut elektroniskt ska avtalsspärren istället vara lagstadgade femton dagar. En ansökan om överprövning av ett kontrakts giltighet ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom sex månader från det att kontraktet tecknades. Tiden räknas från och med dagen efter det att meddelande om tilldelningsbeslut har skickats. Ange i meddelandet när myndigheten avser att teckna kontrakt. Statens inköpscentral vill uppmärksamma om tillämpningen av den s.k. söndagsregeln som innebär att tidsfrister som löper ut på en lördag, söndag eller annan helgdag förlängs till nästkommande vardag. Avtalsspärrens längd måste alltid anges i underrättelsen om tilldelning. Frivillig avtalsspärr kan endast väljas vid förnyad konkurrensutsättning.

21

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer:

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005 Personaluthyrning Upph. ref.nr: 96-107-2011 2013-03-01 Slutdatum: 2015-02-28 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning Projektnummer 10222 Datum XXXX Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning BEMANNINGSTJÄNSTER 2012 1 INLEDNING... 3 1.1 ALLMÄNT OM RAMAVTALET BEMANNINGSTJÄNSTER 2012... 3 1.1.1 Yrkeskategorier

Läs mer

Vägledning för avrop. Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012

Vägledning för avrop. Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012 Vägledning 1 (21) Vägledning för avrop Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012 Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom dokumentet

Läs mer

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 PM 1 (13) 2012-10-09 Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 G:\4 Förvaltning\1 Ramavtalsområden\Tjänstebilar 2011\Information o avropsblankett\avropsstöd\vägledning\avropsstöd_ Vägledning_150422.doc

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Bemanningstjänster 2012-2 Peter Svensson 10222 Sista anbudsdag: 2012-09-24 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtal Dokumenthantering 2012- skrivare, MFP, programvaror och tjänster

Vägledning för avrop från ramavtal Dokumenthantering 2012- skrivare, MFP, programvaror och tjänster Version1.1 Sid 1 (21) Vägledning för avrop från ramavtal - skrivare, MFP, programvaror och tjänster myndighet mot kund, i nyare Allmänna villkor används bara kund och leverantör Byt Kammarkollegiet mot

Läs mer

Vägledning för avrop från Litteratur

Vägledning för avrop från Litteratur RAMAVTALET LITTERATUR Sid 1 (15) 2015-02-27 Dnr 96-15-2012 Vägledning för avrop från Litteratur Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk

Läs mer

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd Sid 1 (15) 2014-09-11 Dnr 96-33-2014 Bilaga Avropsregler Programvaror och tjänster 2014 Kontorsstöd Sid 2 (15) Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Definitioner 2 3 Ramavtalets omfattning 2 4 Innan Avrop

Läs mer

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Referensnr: Upph. ref.nr: 96-117-2014:013

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2013-03-12 Upphandlingsansvarig SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Upphandling Rekryteringstjänster 2013, Vård och omsorg Annelie Dufva 5824-1 Sista anbudsdag: 2013-04-12 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenshotell helpension Referensnr: 96-121-2011:094 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014 Förfrågningsunderlag 2014-05-20 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Vägledning Öppna programvaror 2010

Vägledning Öppna programvaror 2010 Vägledning 1 (17) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Avropsberättigade...3 3 Ramavtalsleverantörer...3 4 Övergripande om ramavtalet...4 4.1 Omfattning...4 4.2 Programvaruområden...5 4.3 Tjänster...7

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

Vägledning för Klienter

Vägledning för Klienter Vägledning för Klienter Stationära och bärbara datorer, All in One produkter, ruggade datorer, tablets/läsplattor, tunna klienter, bildskärmar samt tillbehör och produktnära tjänster Klienter 11 1 (40)

Läs mer

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten 1 Dnr 132 440399-10/21A Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten Mellan Skatteverket och Bring Citymail Sweden AB, nedan kallad leverantören, har träffats följande ramavtal. Kammarkollegiet inträder

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-110-2014. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-110-2014. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m. 75 pers) dagkonferens plus Små konferenser och möten (t.o.m. 75 pers) dagkonferens plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-110-2014:005

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-83-2014:016

Läs mer

Avtal. Taxitjänster Storstockholm Referensnr: 96-105-2014:001. Moms reg nummer:

Avtal. Taxitjänster Storstockholm Referensnr: 96-105-2014:001. Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Taxitjänster Storstockholm Referensnr: 96-105-2014:001 Taxitjänster Upph. ref.nr: 96-105-2014 2015-10-01 Slutdatum: 2017-09-30 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2.1. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVROPAD TJÄNST 2.1.1. BAKGRUND OCH SYFTE Dessa Allmänna villkor för avropad tjänst reglerar Fordonsförhyrning som sker efter Avrop från nedan

Läs mer