2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR"

Transkript

1 2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2.1. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVROPAD TJÄNST BAKGRUND OCH SYFTE Dessa Allmänna villkor för avropad tjänst reglerar Fordonsförhyrning som sker efter Avrop från nedan angivet Ramavtal samt vad som anges i Avropsavtalet i övrigt. Vid Avrop överenskommer Avropsberättigad och Ramavtalsleverantör alla villkor och omfattning av beställd tjänst som inte redan i Ramavtalet är fastlagda. Avropsavtalet kan vara skriftligt eller muntligt. Med Ramavtal avses ramavtal nr :002 mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, nedan benämnd Statens inköpscentral, och First Rent A Car Aktiebolag (Hertz), nedan benämnd Ramavtalsleverantör. Med Avropsavtalet avses i dessa Allmänna villkor det Avropsavtal som upprättas mellan den Avropsberättigade och Ramavtalsleverantören i samband med Avrop. Allmänna villkor gäller för samtliga Avrop av Fordonsförhyrning under en viss tid, som sker inom ramen för detta Ramavtal, oavsett om de Allmänna villkoren bifogas eller inte DEFINITIONER Allmänna villkor Med Allmänna villkor avses detta dokument. Här regleras de villkor som gäller för Fordonsförhyrning genom Avrop från Ramavtal. Arbetsdag Med Arbetsdag avses helgfri måndag till fredag. Avrop Köp/beställning som Avropsberättigad gör genom användande av Ramavtal. Avropsberättigad Avropsberättigade organisationer dvs. statliga myndigheter, stiftelser och andra organisationer med anknytning till staten enligt avsnitt Avropsberättigade. Avropsberättigad är Part i Ramavtalet. Avropsförfrågan Med Avropsförfrågan avses den förfrågan som den Avropsberättigade skickar till Ramavtalsleverantörerna. Avropssvar Med Avropssvar avses det svar som respektive Ramavtalsleverantör lämnar på en Avropsförfrågan. Avtalad specifikation Överenskommen omfattning av Tjänsten samt de krav på den, som Parterna i Avropsavtal särskilt har överenskommit att Tjänsten ska omfatta. Beställning Se Avrop. Fordonsförhyrning Se Tjänst. Utskrivet: :49 Sida 1 av 10

2 Avropsavtal Det avtal, bl.a. innefattande dessa Allmänna villkor, som upprättas mellan den Avropsberättigade och Ramavtalsleverantören i samband med Avrop. Leverans Utförande av Tjänst. Part, Parter Avropsberättigad respektive Ramavtalsleverantör. Personuppgift All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Ramavtal Avtalet mellan Statens inköpscentral och Ramavtalsleverantör. Även den Avropsberättigade är Part i Ramavtalet. Ramavtalsleverantör Leverantör som efter upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) erhållit Ramavtal. Reserelaterad förhyrning Fordon som förhyrs upp till 30 dygn. Med detta avses följande typer av förhyrning: på flygplats, på järnvägsstation envägsförhyrning (när fordonet lämnas på annan plats än det hämtades) förhyrningar när anbudsgivare hämtar/lämnar fordonet vid önskad plats. Tjänst Ramavtalsleverantören medger till den Avropsberättigade en begränsad rätt att under viss tid, dock ej längre än 11 månader och 30 dygn, enligt i Avropsavtalets angivna villkor och mot ekonomisk ersättning, förfoga över ett fordon ägt av Ramavtalsleverantören. Övrig förhyrning Området omfattar såväl korttidsförhyrning (upp till 30 dygn) som långtidsförhyrning (från 1 månad upp till 11 månader och 30 dygn). Leverans kan ske vid Ramavtalsleverantörs utlämningsställe eller enligt överenskommelse AVROPSAVTALET Vid avrop kan Parterna i Avropsavtalet avtala om: a) Typ av förhyrning; Reserelaterad eller Övrig, b) Övriga krav på Leveransen samt c) Avropsavtalets giltighetstid (maximalt 11 månader och 30 dygn). Ändring av ingånget Avropsavtal kan endast ske efter skriftlig överenskommelse mellan Parterna. Ramavtalsleverantören ska skriftligen meddela den Avropsberättigade om Ramavtalsleverantören anser att viss åtgärd innebär ändring av Tjänstens omfattning och därmed ändring av Avtalad specifikation. För det fall Ramavtalsleverantören inte lämnar den Avropsberättigade sådant meddelande, ska arbetet eller åtgärden inte anses ingå i Avtalad specifikation. Ändringar i Avropsavtalet regleras enligt avsnitt , Ändringar och tillägg ALLMÄNT OM PARTSFÖRHÅLLANDET Utskrivet: :49 Sida 2 av 10

3 Parterna ska verka för att en god avtalsrelation upprätthålls genom att kontinuerligt informera varandra om händelser som påverkar, eller kan komma att påverka leverans av Vara och utförande av Tjänst. Ramavtalsleverantören ska inte verka i sådana sammanhang som är ägnade att rubba förtroendet för Beställarens verksamhet. Parterna är skyldiga att vara väl förtrogna med Ramavtalets villkor, samt i övrigt hålla sig informerade om Ramavtalets praktiska tillämpning och utveckling. En händelse som inträffar under Ramavtalsperioden ska hanteras i omedelbar anslutning till händelsen i syfte att möjliggöra en enklare hantering för inblandade Parter. Ramavtalsleverantören äger inte rätt att använda den Avropsberättigades namn eller det faktum att Ramavtalsleverantören utför Tjänst åt den Avropsberättigade i reklam- eller marknadsförings-sammanhang utan att ha inhämtat skriftligt medgivande från den Avropsberättigade. Den Avropsberättigade är ansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Ramavtalsleverantören ska följa den Avropsberättigades instruktioner angående behandling av personuppgifter. Vid behov ska särskilt personuppgiftsbiträdesavtal tecknas. Den Avropsberättigade och Ramavtalsleverantören ska i Avropsavtalet ange varsin kontaktperson. Kontaktpersonerna ska vara behöriga att fatta beslut i frågor som rör Avropsavtalet. Byte av kontaktperson ska utan dröjsmål meddelas motparten skriftligen FORDONEN Ramavtalsleverantören ska under hela hyresperioden tillhandahålla fordon som uppfyller kravspecifikation och svensk lag AVROPSBERÄTTIGADE 1. Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning 2 Till staten närstående myndigheter (deltar efter särskild anmälan (fullmakt) Namn Organisationsnummer Riksdagens Ombudsmän Riksdagsförvaltningen Riksrevisionen Sveriges Riksbank Förvaltning skild från staten (deltar efter särskild anmälan (fullmakt) Namn Organisationsnummer Hjälpmedelsinstitutet (HI) Nordiska Museet Norrlandsfonden Riksteatern Stiftelsen Dansens Hus Stiftelsen för Föremålsvård i Kiruna Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen) Utskrivet: :49 Sida 3 av 10

4 Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning MISTRA Stiftelsen Högskolan i Jönköping Stiftelsen Skansen Stiftelsen Svenska Barnboksinstitutet (SBI) Stiftelse Svenska Rikskonserter Stiftelsen Tekniska Museet Svenska Filminstitutet Sveriges civilförsvarsförbund Statliga aktiebolag (deltar efter särskild anmälan (fullmakt) Namn Organisationsnummer Chalmers Tekniska Högskola AB, Radiotjänst i Kiruna AB Specialfastigheter Sverige AB FORDONETS SKÖTSEL OCH SKICK Ramavtalsleverantören ansvarar för att fordonet är i funktionsdugligt och lagenligt skick vid uthyrningstillfället. Ramavtalsleverantören ska stå för alla kostnader som uppkommer till följd av normalt slitage. Med normalt slitage avses slitage som inte innebär större värdeminskning än vad som är normalt för den aktuella typen av fordon under den aktuella hyresperioden. Den Avropsberättigade ansvarar för att fordonet vårdas väl och ska se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick under hyrestiden. Fordonet får användas för normalt brukande av den Avropsberättigade inom ramen för dennes ordinarie verksamhet. den Avropsberättigade svarar för att den som kör fordonet har behörighet att framföra fordonet ÅTERLÄMNANDE Vid hyrestidens utgång ska den Avropsberättigade återlämna fordonet på den plats där det avhämtats eller på plats som särskilt har överenskommits mellan Parterna. Den Avropsberättigade har rätt att återlämna fordonet före utgången av den överenskomna hyrestiden. Vid återlämnandet ska fordonet lämnas i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage. Om den Avropsberättigade inte återlämnar fordonet inom en timme från avtalad tidpunkt är han alltid skyldig att ersätta Ramavtalsleverantören för de kostnader som varit nödvändiga för att återställa fordonet till sådan plats där det kan tas i bruk av Ramavtalsleverantören. Den Avropsberättigade är därtill skyldig att betala avtalad tilläggskostnad, dock max en dygnshyra per förseningsdygn. Ramavtalsleverantören kan inte vidta åtgärder med anledning av dröjsmål, om underlåtenheten att återlämna fordonet beror på dödsfall, allvarlig sjukdom eller annan liknande omständighet AVROPSBERÄTTIGADS ANSVAR VID FEL, SKADA ELLER STÖLD Den Avropsberättigade ansvarar gentemot Ramavtalsleverantören för att fordonet inte skadas eller förkommer under hyrestiden. Den Avropsberättigade går fri från ansvar om skadan eller förlusten beror på brister i det hyrda fordonet eller om han annars kan göra sannolikt att skadan eller förlusten inte vållats av honom genom oaktsamhet. Den Avropsberättigade ska så snart som möjligt underrätta Ramavtalsleverantören om fel eller skada på fordonet samt om stöld under hyrestiden. Utskrivet: :49 Sida 4 av 10

5 Vid försäkringsfall ska Avropsberättigad så snart som möjligt göra skadeanmälan till Ramavtalsleverantören. Det åligger den Avropsberättigade att vid stöld av fordonet samt vid skada på fordonet som åsamkats av okänd person, göra polisanmälan och sända kopia av anmälan till Ramavtalsleverantören AVROPSBERÄTTIGADS ANSVAR VID ÖVERTRÄDELSE AV TRAFIK- OCH PARKERINGSBESTÄMMELSER Den Avropsberättigade ansvarar gentemot Ramavtalsleverantören för ekonomiska påföljder på grund av överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser, som kan drabba Ramavtalsleverantören i egenskap av fordonets ägare. Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter på fordonet som den Avropsberättigade varken känt till eller borde känt till. Om den Avropsberättigade inte i rätt tid betalar eventuella böter eller avgifter orsakade av överträdelser för vilka han ansvarar, utan Ramavtalsleverantören i egenskap av fordonets ägare tvingas betala dem, har Ramavtalsleverantören rätt att, förutom bötes- eller avgiftsbeloppet, debitera den Avropsberättigade en expeditionskostnad av SEK 100 inkl. moms för varje överträdelse RAMAVTALSLEVERANTÖRENS ANSVAR VID FEL, SKADA ELLER STÖLD Vid problem med fordonet ska leverantören åtgärda problemet. Om problemet innebär att fordonet ej är körbart så ska leverantören tillse att resenären kan fortsätta resan. T ex. genom ny hyrbil, taxi eller på annat sätt. Leverantören ska stå för alla kostnader i samband med detta förutom i de fall problemet uppstått genom resenärens förskyllan. I det fall leverantören inte löser problemet inom 60 minuter ska ett hyresdygn dras av från aktuell hyra, om inte problemet uppstått genom resenärens förskyllan FÖRSENAD ELLER UTEBLIVEN LEVERANS Ramavtalsleverantören ska tillhandahålla fordonet vid avtalad tidpunkt. Kan inte åtagandet uppfyllas är den Avropsberättigade berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot dröjsmålet, eller om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för avropsberättigad, häva avtalet enligt vad som föreskrivs i avsnitt 19 Förtida upphörande. Den Avropsberättigade är därutöver berättigad till ersättning för den styrkta skada som han åsamkats till följd av dröjsmålet. Den Avropsberättigade äger inte rätt att häva avtalet om Ramavtalsleverantören genast och utan märkbar olägenhet för den Avropsberättigade erbjuder annat godtagbart fordon PRIS- OCH BETALNINGSVILLKOR Ramavtalsleverantören äger rätt till betalning för uthyrning av fordon enligt prisbilagorna. De priser som anges i prisbilagorna är exklusive mervärdesskatt. Betalning för bilhyran ska kunna ske via: a) Faktura/e-faktura b) Betal-/kreditkort c) Resekonto Av fakturan ska minst framgå: a) förarens namn b) datum och klockslag för start och slut av fordonshyran c) förhyrt fordons mätarställning vid start och slut, samt d) Pris för aktuell förhyrning. Utskrivet: :49 Sida 5 av 10

6 Av faktura ska även framgå om den avser slutlikvid. Ramavtalsleverantören ska kunna fakturera flera bilhyror på en samlingsfaktura, t.ex. månadsvis. Ramavtalsleverantören ska efter överenskommelse kunna ta emot elektroniska fakturor enligt standarden Svefaktura (VERVAFS 2007:1) och i övrigt vara specificerade enligt överenskommelser mellan Avropsberättigad och Ramavtalsleverantören. Fakturering av kostnader till följd av skada ska ske på separat faktura. Betalning, inklusive mervärdesskatt, ska ske inom 30 dagar från det att fakturan kommit den Avropsberättigade tillhanda. Den Avropsberättigade är dock aldrig skyldig att erlägga betalning innan 30 dagar har löpt efter effektiv leveransdag. Ramavtalsleverantören ska, såvida inte annat överenskommits, inom 30 dagar efter förhyrningen, till den Avropsberättigade översända eventuell slutfaktura upptagande samtliga återstående fordringar avseende Leveransen. Ramavtalsleverantören är inte berättigad att debitera faktureringsavgift eller andra tillkommande avgifter. Betalar den Avropsberättigade inte avtalsenlig faktura i tid, har Ramavtalsleverantören rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Ränta regleras på anmodan av Ramavtalsleverantören. Gäller ej då Avropsberättigad bestrider fakturan. Den Avropsberättigade har rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen i de fall Ramavtalsleverantören ålagts att betala viten eller skadestånd och betalning inte sker på utsatt dag. Ränta ska i sådant fall regleras på anmodan av den Avropsberättigade. För fakturor som avser dröjsmålsavgifter gäller punkten ovan STATISTIK På anmodan från den Avropsberättigade ska Ramavtalsleverantören kunna redovisa statistik för den Avropsberättigades Avrop, högst en (1) gång i månaden. Statistiken ska minst innehålla följande: a) antal fordonshyror i respektive fordonskategori och respektive hyreslängd specificerade per anbudsområde, b) antal fordonshyror per flygplats och järnvägsstation vid anbudsområde reserelaterad förhyrning, c) antal fordonshyror per ort/kommun vid anbudsområde övrig, d) totalkostnad för aktuell tidsperiod, e) totalt antal hyresdygn, f) antal envägsförhyrningar vid anbudsområde reserelaterad förhyrning samt skadestatistik MILJÖSTATISTIK På anmodan från den Avropsberättigade och enligt överenskommen periodicitet ska Ramavtalsleverantören kunna redovisa specificerad miljöstatistik för den Avropsberättigades avrop. Den specificerade miljöstatistiken ska minst innehålla följande uppgifter för uthyrda fordon: a) Modellnamn b) Modellår c) Bränsletyp d) antal hyror Utskrivet: :49 Sida 6 av 10

7 e) % andel av hyror f) antal km g) % andel av km h) bränsleförbrukning per 100 km i) total bränsleförbrukning j) fossil bränsleförbrukning per 100 km k) total fossil bränsle förbrukning l) fossilt CO2 g/km m) totalt utsläpp utsläpp fossilt CO2 kg n) CO g/km o) totalt utsläpp CO kg p) HC g/km q) totalt utsläpp HC g r) NOx g /km s) totalt utsläpp NOx g t) partiklar g/km u) totalt utsläpp partiklar g SKADESTATISTIK På anmodan från den Avropsberättigade och enligt överenskommen periodicitet ska Ramavtalsleverantören kunna redovisa specificerad skadestatistik för den Avropsberättigades avrop. Den specificerade skadestatistiken ska minst innehålla följande uppgifter: a) registreringsnummer på fordonet b) fordonsgrupp c) skadekostnad d) fakturadatum e) kundnummer f) hyresavtalsnummer g) förhyrare AVVIKELSERAPPORTERING På begäran av Avropsberättigad ska varje fordonshyra som avviker ifrån beställt fordon samt varje fordonshyra som avviker ifrån SFS 2009:1, t ex förhyrning med hänvisning till undantaget särskilda skäl i förordningens 25 meddelas Avropsberättigad FORCE MAJEURE Part ska vara befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra åtaganden enligt Allmänna villkor om underlåtenheten har sin grund i omständigheter utanför Parts kontroll. Omständigheter som befriar från fullgörande av åtaganden enligt avropet ska bl.a. vara naturkatastrof, krig eller krigsfara, uppror eller upplopp, mobilisering, eller oförutsedda militärinkallelser av större omfattning, rekvisition, terrorism, omfattande brand eller översvämning, valutarestriktioner, arbetsmarknadskonflikt där inte Part själv är föremål för eller vidtar sådan konflikt samt ändrade anslag eller direktiv från statsmakterna. För att vara befriad från påföljd åligger det den vars fullgörande hindras att snarast skriftligen meddela den andra om hindret. Den förhindrade ska vidta skäliga ansträngningar för att mildra omfattningen och effekten av hindret samt återuppta fullgörandet av åtaganden som förhindrats så snart detta praktiskt kan ske FÖRTIDA UPPHÖRANDE Om inte åtgärder enligt avsnitt eller medför att Leverans kan fullgöras, har den Avropsberättigade rätt att häva Avropsavtalet. Part äger därutöver rätt att omedelbart Utskrivet: :49 Sida 7 av 10

8 häva Avropsavtalet om den andre i väsentligt hänseende brutit mot vad som överenskommits däri. Anser Part att motpart inte tillfredställande fullgör sina åtaganden enligt Avropsavtalet skall denne omedelbart meddelas, med motivering varför man anser att åtagandena inte fullgörs. Den andre äger då snarast, dock senast inom fyra (4) veckor från att sådant meddelande mottagits, vidta rättelse. Har rättelse inte vidtagits inom den föreskrivna tiden äger den missnöjde säga upp Avropsavtalet med en (1) månads uppsägningstid. Är hyrestiden kortare än en månad, gäller uppsägningen omedelbart. Meddelande om hävning eller uppsägning ska ske skriftligen, och avse hela Avropsavtalet eller den del av Avropsavtalet som hänför sig till grunden för hävningen. Utöver vad som anges ovan äger den Avropsberättigade alltid rätt att omedelbart häva Avropsavtalet om Ramavtalsleverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med upphandlingen och dessa uppgifter inte varit av oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelningen av det ramavtal som ligger till grund för Avropsavtalet ingående. Avropsberättigad äger rätt att med omedelbar verkan häva ingånget Avropsavtalet med Ramavtalsleverantören om Statens inköpscentral häver Ramavtalet, eller om sådana omständigheter som anges i LOU 10 kap. 1-2 föreligger. Ramavtalsleverantören ska erhålla skälig ersättning för utfört arbete samt styrkta nödvändiga utgifter. Beträffande ersättning för eventuell skada gäller vad som stadgas i och BEHANDLING ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN Ramavtalsleverantören behandlar den Avropsberättigades personuppgifter i ett datoriserat register för att kunna fullgöra sina förpliktelser och tillvarata sina rättigheter enligt Avropsavtalet. Behandlingen omfattas av Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). De personuppgifter som behandlas är förares namn, personnummer, körkortsinnehav, Kundadress, telefonnummer och e-postadress. Vidare registreras uppgifter om hyrbil, körsträcka, priser och villkor m.m. Personuppgifterna används uteslutande i uthyrningsverksamheten och uppgifterna lämnas inte ut till annan. Uppgifterna inhämtas från den Avropsberättigade. Uppgifterna lämnas i förekommande fall ut till inkassoföretag, myndighet och domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av avtalsförpliktelse. De behandlingar av personuppgifter som förekommer är lagring och bearbetning av uppgifter för avtalets fullgörande. Ramavtalsleverantören kommer inte att använda insamlade personuppgifter eller uppgifter om Avropsberättigad för marknadskommunikation. Uppgifterna sparas i 36 månader efter det att avtalsförhållandet avslutats. Den Avropsberättigade har rätt att en gång per år utan kostnad, skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats. Den Avropsberättigade har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter AVVECKLING OCH ÖVERLÄMNING Ramavtalsleverantören ska tillse att aktiviteter i samband med avveckling av ett Uppdrag utförs på ett fackmannamässigt sätt och att en detaljerad plan upprättas inför Uppdragets avveckling om den Avropsberättigade begär det. Avvecklingen ska ske på ett sätt som underlättar överlämnande av pågående eller avslutade Uppdrag till den Avropsberättigade eller tredje part utan oskälig kostnad eller störning för den Avropsberättigade. Ramavtalsleverantören ska under överlämnandefasen bidra med sin kompetens kring den Avropsberättigades Uppdrag så att överlämningen blir så bra som möjligt samt överföra sin Utskrivet: :49 Sida 8 av 10

9 kompetens kring Uppdraget och Leverans till den Avropsberättigade eller tredje part. Ramavtalsleverantören ska under överlämnandefasen säkerställa att nyckelpersoner är tillgängliga för medverkan i överlämnandet i den omfattning som efterfrågas. Med nyckelpersoner avses personer som är viktiga för överlämnandet på grund av att personen har speciell kompetens eller har haft en speciell roll. Ramavtalsleverantören ska ansvara för, samt kunna påvisa att, all information och dokumentation tillhörande Avropsberättigad har överlämnats och sedermera raderats och förstörts SEKRETESS Ramavtalsleverantören är skyldig att iaktta den sekretess som är bruklig inom branschen samt tillämpliga delar av offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Parterna förbinder sig att inte röja eller på något sätt utnyttja enligt lag sekretessbelagd uppgift som part får del av genom tillkomsten eller genomförandet av detta Ramavtal. Ramavtalsleverantören åtar sig därvid och ansvarar för att samtliga de medarbetare Ramavtalsleverantören sysselsätter med uppdrag enligt detta Ramavtal har gjorts uppmärksamma på gällande relevanta bestämmelser om sekretess enligt detta Ramavtal samt vad som i övrigt följer av lag eller föreskrift avseende sekretess. Sekretess enligt denna punkt gäller även efter det att Ramavtalet i övrigt upphört att gälla mellan parterna SÄKERHET Ramavtalsleverantören ska följa de säkerhetsföreskrifter som den Avropsberättigade redovisar från tid till annan samt tillse att berörd Kontaktperson och annan personal som utför uppdrag åt den Avropsberättigade för Ramavtalsleverantörens räkning iakttar dessa föreskrifter. För att Uppdrag inom samhällskritisk verksamhet ska kunna påbörjas måste en säkerhetsprövning och eventuell registerkontroll utföras på berörda personer. Ramavtalsleverantören samt eventuella underleverantörer blir då på Kunds begäran föremål för kontroll enligt säkerhetsskyddslag (1996:627) samt säkerhetsskyddsförordning (1996:633). Det åligger Avropsberättigad att i samband med Avrop ange att säkerhetsskyddsavtal erfordras för förhyrningen. De närmare villkoren för ett säkerhetsskyddsavtal och dess vidmakthållande under kontraktsperioden ska fastställas mellan den Avropsberättigade och Ramavtalsleverantören. Avropsberättigad eller den som Avropsberättigad utpekar ska ha rätt att genomföra kontroller för att säkerställa att gällande säkerhetskrav efterlevs av Ramavtalsleverantören och underleverantörer ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Part kan inte utan motpartens skriftliga godkännande överlåta eller pantsätta rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avropsavtalet till annan. Avropsberättigad äger dock rätt att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter enligt Avropsavtalet, till ny organisation eller organisationsform för det fall den Avropsberättigade byter till sådan ny organisation eller organisationsform ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG Ändringar i, och tillägg till, Avropsavtalet ska för att vara gällande göras i form av skriftliga Utskrivet: :49 Sida 9 av 10

10 tillägg vilka ska biläggas det ursprungliga Avropsavtalet. Sådana ändringar och tillägg, ska vara undertecknade av båda Parter TVISTELÖSNING OCH TILLÄMPLIG LAG Tvister angående tolkning eller tillämpning av Avropsavtalet samt övriga avtalshandlingar och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska i första hand avgöras genom förhandling Parterna emellan. Om inte uppgörelse nås vid dessa förhandlingar ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol. Rättigheter och skyldigheter enligt detta Avropsavtalet bestäms av svensk lag med undantag av dess lagvalsregler. Utskrivet: :49 Sida 10 av 10

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-83-2014:016

Läs mer

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast)

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Bilaga 3 Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Mellan SMHI och XXXXX Registrerings-/Diarienummer: XXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Sunfleets Allmänna villkor

Sunfleets Allmänna villkor Sida 1 Sunfleets Allmänna villkor Gäller från 2015-02-01 tills vidare Nedan följer de Allmänna villkor under vilka avtal träffats mellan Sunfleet Carsharing AB, organisationsnummer 556575-8298, nedan kallat

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Textil, Second Hand Licensvillkor 2012-04-01 ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07 1. Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer