2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR"

Transkript

1 2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2.1. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVROPAD TJÄNST BAKGRUND OCH SYFTE Dessa Allmänna villkor för avropad tjänst reglerar Fordonsförhyrning som sker efter Avrop från nedan angivet Ramavtal samt vad som anges i Avropsavtalet i övrigt. Vid Avrop överenskommer Avropsberättigad och Ramavtalsleverantör alla villkor och omfattning av beställd tjänst som inte redan i Ramavtalet är fastlagda. Avropsavtalet kan vara skriftligt eller muntligt. Med Ramavtal avses ramavtal nr :002 mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, nedan benämnd Statens inköpscentral, och First Rent A Car Aktiebolag (Hertz), nedan benämnd Ramavtalsleverantör. Med Avropsavtalet avses i dessa Allmänna villkor det Avropsavtal som upprättas mellan den Avropsberättigade och Ramavtalsleverantören i samband med Avrop. Allmänna villkor gäller för samtliga Avrop av Fordonsförhyrning under en viss tid, som sker inom ramen för detta Ramavtal, oavsett om de Allmänna villkoren bifogas eller inte DEFINITIONER Allmänna villkor Med Allmänna villkor avses detta dokument. Här regleras de villkor som gäller för Fordonsförhyrning genom Avrop från Ramavtal. Arbetsdag Med Arbetsdag avses helgfri måndag till fredag. Avrop Köp/beställning som Avropsberättigad gör genom användande av Ramavtal. Avropsberättigad Avropsberättigade organisationer dvs. statliga myndigheter, stiftelser och andra organisationer med anknytning till staten enligt avsnitt Avropsberättigade. Avropsberättigad är Part i Ramavtalet. Avropsförfrågan Med Avropsförfrågan avses den förfrågan som den Avropsberättigade skickar till Ramavtalsleverantörerna. Avropssvar Med Avropssvar avses det svar som respektive Ramavtalsleverantör lämnar på en Avropsförfrågan. Avtalad specifikation Överenskommen omfattning av Tjänsten samt de krav på den, som Parterna i Avropsavtal särskilt har överenskommit att Tjänsten ska omfatta. Beställning Se Avrop. Fordonsförhyrning Se Tjänst. Utskrivet: :49 Sida 1 av 10

2 Avropsavtal Det avtal, bl.a. innefattande dessa Allmänna villkor, som upprättas mellan den Avropsberättigade och Ramavtalsleverantören i samband med Avrop. Leverans Utförande av Tjänst. Part, Parter Avropsberättigad respektive Ramavtalsleverantör. Personuppgift All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Ramavtal Avtalet mellan Statens inköpscentral och Ramavtalsleverantör. Även den Avropsberättigade är Part i Ramavtalet. Ramavtalsleverantör Leverantör som efter upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) erhållit Ramavtal. Reserelaterad förhyrning Fordon som förhyrs upp till 30 dygn. Med detta avses följande typer av förhyrning: på flygplats, på järnvägsstation envägsförhyrning (när fordonet lämnas på annan plats än det hämtades) förhyrningar när anbudsgivare hämtar/lämnar fordonet vid önskad plats. Tjänst Ramavtalsleverantören medger till den Avropsberättigade en begränsad rätt att under viss tid, dock ej längre än 11 månader och 30 dygn, enligt i Avropsavtalets angivna villkor och mot ekonomisk ersättning, förfoga över ett fordon ägt av Ramavtalsleverantören. Övrig förhyrning Området omfattar såväl korttidsförhyrning (upp till 30 dygn) som långtidsförhyrning (från 1 månad upp till 11 månader och 30 dygn). Leverans kan ske vid Ramavtalsleverantörs utlämningsställe eller enligt överenskommelse AVROPSAVTALET Vid avrop kan Parterna i Avropsavtalet avtala om: a) Typ av förhyrning; Reserelaterad eller Övrig, b) Övriga krav på Leveransen samt c) Avropsavtalets giltighetstid (maximalt 11 månader och 30 dygn). Ändring av ingånget Avropsavtal kan endast ske efter skriftlig överenskommelse mellan Parterna. Ramavtalsleverantören ska skriftligen meddela den Avropsberättigade om Ramavtalsleverantören anser att viss åtgärd innebär ändring av Tjänstens omfattning och därmed ändring av Avtalad specifikation. För det fall Ramavtalsleverantören inte lämnar den Avropsberättigade sådant meddelande, ska arbetet eller åtgärden inte anses ingå i Avtalad specifikation. Ändringar i Avropsavtalet regleras enligt avsnitt , Ändringar och tillägg ALLMÄNT OM PARTSFÖRHÅLLANDET Utskrivet: :49 Sida 2 av 10

3 Parterna ska verka för att en god avtalsrelation upprätthålls genom att kontinuerligt informera varandra om händelser som påverkar, eller kan komma att påverka leverans av Vara och utförande av Tjänst. Ramavtalsleverantören ska inte verka i sådana sammanhang som är ägnade att rubba förtroendet för Beställarens verksamhet. Parterna är skyldiga att vara väl förtrogna med Ramavtalets villkor, samt i övrigt hålla sig informerade om Ramavtalets praktiska tillämpning och utveckling. En händelse som inträffar under Ramavtalsperioden ska hanteras i omedelbar anslutning till händelsen i syfte att möjliggöra en enklare hantering för inblandade Parter. Ramavtalsleverantören äger inte rätt att använda den Avropsberättigades namn eller det faktum att Ramavtalsleverantören utför Tjänst åt den Avropsberättigade i reklam- eller marknadsförings-sammanhang utan att ha inhämtat skriftligt medgivande från den Avropsberättigade. Den Avropsberättigade är ansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Ramavtalsleverantören ska följa den Avropsberättigades instruktioner angående behandling av personuppgifter. Vid behov ska särskilt personuppgiftsbiträdesavtal tecknas. Den Avropsberättigade och Ramavtalsleverantören ska i Avropsavtalet ange varsin kontaktperson. Kontaktpersonerna ska vara behöriga att fatta beslut i frågor som rör Avropsavtalet. Byte av kontaktperson ska utan dröjsmål meddelas motparten skriftligen FORDONEN Ramavtalsleverantören ska under hela hyresperioden tillhandahålla fordon som uppfyller kravspecifikation och svensk lag AVROPSBERÄTTIGADE 1. Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning 2 Till staten närstående myndigheter (deltar efter särskild anmälan (fullmakt) Namn Organisationsnummer Riksdagens Ombudsmän Riksdagsförvaltningen Riksrevisionen Sveriges Riksbank Förvaltning skild från staten (deltar efter särskild anmälan (fullmakt) Namn Organisationsnummer Hjälpmedelsinstitutet (HI) Nordiska Museet Norrlandsfonden Riksteatern Stiftelsen Dansens Hus Stiftelsen för Föremålsvård i Kiruna Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen) Utskrivet: :49 Sida 3 av 10

4 Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning MISTRA Stiftelsen Högskolan i Jönköping Stiftelsen Skansen Stiftelsen Svenska Barnboksinstitutet (SBI) Stiftelse Svenska Rikskonserter Stiftelsen Tekniska Museet Svenska Filminstitutet Sveriges civilförsvarsförbund Statliga aktiebolag (deltar efter särskild anmälan (fullmakt) Namn Organisationsnummer Chalmers Tekniska Högskola AB, Radiotjänst i Kiruna AB Specialfastigheter Sverige AB FORDONETS SKÖTSEL OCH SKICK Ramavtalsleverantören ansvarar för att fordonet är i funktionsdugligt och lagenligt skick vid uthyrningstillfället. Ramavtalsleverantören ska stå för alla kostnader som uppkommer till följd av normalt slitage. Med normalt slitage avses slitage som inte innebär större värdeminskning än vad som är normalt för den aktuella typen av fordon under den aktuella hyresperioden. Den Avropsberättigade ansvarar för att fordonet vårdas väl och ska se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick under hyrestiden. Fordonet får användas för normalt brukande av den Avropsberättigade inom ramen för dennes ordinarie verksamhet. den Avropsberättigade svarar för att den som kör fordonet har behörighet att framföra fordonet ÅTERLÄMNANDE Vid hyrestidens utgång ska den Avropsberättigade återlämna fordonet på den plats där det avhämtats eller på plats som särskilt har överenskommits mellan Parterna. Den Avropsberättigade har rätt att återlämna fordonet före utgången av den överenskomna hyrestiden. Vid återlämnandet ska fordonet lämnas i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage. Om den Avropsberättigade inte återlämnar fordonet inom en timme från avtalad tidpunkt är han alltid skyldig att ersätta Ramavtalsleverantören för de kostnader som varit nödvändiga för att återställa fordonet till sådan plats där det kan tas i bruk av Ramavtalsleverantören. Den Avropsberättigade är därtill skyldig att betala avtalad tilläggskostnad, dock max en dygnshyra per förseningsdygn. Ramavtalsleverantören kan inte vidta åtgärder med anledning av dröjsmål, om underlåtenheten att återlämna fordonet beror på dödsfall, allvarlig sjukdom eller annan liknande omständighet AVROPSBERÄTTIGADS ANSVAR VID FEL, SKADA ELLER STÖLD Den Avropsberättigade ansvarar gentemot Ramavtalsleverantören för att fordonet inte skadas eller förkommer under hyrestiden. Den Avropsberättigade går fri från ansvar om skadan eller förlusten beror på brister i det hyrda fordonet eller om han annars kan göra sannolikt att skadan eller förlusten inte vållats av honom genom oaktsamhet. Den Avropsberättigade ska så snart som möjligt underrätta Ramavtalsleverantören om fel eller skada på fordonet samt om stöld under hyrestiden. Utskrivet: :49 Sida 4 av 10

5 Vid försäkringsfall ska Avropsberättigad så snart som möjligt göra skadeanmälan till Ramavtalsleverantören. Det åligger den Avropsberättigade att vid stöld av fordonet samt vid skada på fordonet som åsamkats av okänd person, göra polisanmälan och sända kopia av anmälan till Ramavtalsleverantören AVROPSBERÄTTIGADS ANSVAR VID ÖVERTRÄDELSE AV TRAFIK- OCH PARKERINGSBESTÄMMELSER Den Avropsberättigade ansvarar gentemot Ramavtalsleverantören för ekonomiska påföljder på grund av överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser, som kan drabba Ramavtalsleverantören i egenskap av fordonets ägare. Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter på fordonet som den Avropsberättigade varken känt till eller borde känt till. Om den Avropsberättigade inte i rätt tid betalar eventuella böter eller avgifter orsakade av överträdelser för vilka han ansvarar, utan Ramavtalsleverantören i egenskap av fordonets ägare tvingas betala dem, har Ramavtalsleverantören rätt att, förutom bötes- eller avgiftsbeloppet, debitera den Avropsberättigade en expeditionskostnad av SEK 100 inkl. moms för varje överträdelse RAMAVTALSLEVERANTÖRENS ANSVAR VID FEL, SKADA ELLER STÖLD Vid problem med fordonet ska leverantören åtgärda problemet. Om problemet innebär att fordonet ej är körbart så ska leverantören tillse att resenären kan fortsätta resan. T ex. genom ny hyrbil, taxi eller på annat sätt. Leverantören ska stå för alla kostnader i samband med detta förutom i de fall problemet uppstått genom resenärens förskyllan. I det fall leverantören inte löser problemet inom 60 minuter ska ett hyresdygn dras av från aktuell hyra, om inte problemet uppstått genom resenärens förskyllan FÖRSENAD ELLER UTEBLIVEN LEVERANS Ramavtalsleverantören ska tillhandahålla fordonet vid avtalad tidpunkt. Kan inte åtagandet uppfyllas är den Avropsberättigade berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot dröjsmålet, eller om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för avropsberättigad, häva avtalet enligt vad som föreskrivs i avsnitt 19 Förtida upphörande. Den Avropsberättigade är därutöver berättigad till ersättning för den styrkta skada som han åsamkats till följd av dröjsmålet. Den Avropsberättigade äger inte rätt att häva avtalet om Ramavtalsleverantören genast och utan märkbar olägenhet för den Avropsberättigade erbjuder annat godtagbart fordon PRIS- OCH BETALNINGSVILLKOR Ramavtalsleverantören äger rätt till betalning för uthyrning av fordon enligt prisbilagorna. De priser som anges i prisbilagorna är exklusive mervärdesskatt. Betalning för bilhyran ska kunna ske via: a) Faktura/e-faktura b) Betal-/kreditkort c) Resekonto Av fakturan ska minst framgå: a) förarens namn b) datum och klockslag för start och slut av fordonshyran c) förhyrt fordons mätarställning vid start och slut, samt d) Pris för aktuell förhyrning. Utskrivet: :49 Sida 5 av 10

6 Av faktura ska även framgå om den avser slutlikvid. Ramavtalsleverantören ska kunna fakturera flera bilhyror på en samlingsfaktura, t.ex. månadsvis. Ramavtalsleverantören ska efter överenskommelse kunna ta emot elektroniska fakturor enligt standarden Svefaktura (VERVAFS 2007:1) och i övrigt vara specificerade enligt överenskommelser mellan Avropsberättigad och Ramavtalsleverantören. Fakturering av kostnader till följd av skada ska ske på separat faktura. Betalning, inklusive mervärdesskatt, ska ske inom 30 dagar från det att fakturan kommit den Avropsberättigade tillhanda. Den Avropsberättigade är dock aldrig skyldig att erlägga betalning innan 30 dagar har löpt efter effektiv leveransdag. Ramavtalsleverantören ska, såvida inte annat överenskommits, inom 30 dagar efter förhyrningen, till den Avropsberättigade översända eventuell slutfaktura upptagande samtliga återstående fordringar avseende Leveransen. Ramavtalsleverantören är inte berättigad att debitera faktureringsavgift eller andra tillkommande avgifter. Betalar den Avropsberättigade inte avtalsenlig faktura i tid, har Ramavtalsleverantören rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Ränta regleras på anmodan av Ramavtalsleverantören. Gäller ej då Avropsberättigad bestrider fakturan. Den Avropsberättigade har rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen i de fall Ramavtalsleverantören ålagts att betala viten eller skadestånd och betalning inte sker på utsatt dag. Ränta ska i sådant fall regleras på anmodan av den Avropsberättigade. För fakturor som avser dröjsmålsavgifter gäller punkten ovan STATISTIK På anmodan från den Avropsberättigade ska Ramavtalsleverantören kunna redovisa statistik för den Avropsberättigades Avrop, högst en (1) gång i månaden. Statistiken ska minst innehålla följande: a) antal fordonshyror i respektive fordonskategori och respektive hyreslängd specificerade per anbudsområde, b) antal fordonshyror per flygplats och järnvägsstation vid anbudsområde reserelaterad förhyrning, c) antal fordonshyror per ort/kommun vid anbudsområde övrig, d) totalkostnad för aktuell tidsperiod, e) totalt antal hyresdygn, f) antal envägsförhyrningar vid anbudsområde reserelaterad förhyrning samt skadestatistik MILJÖSTATISTIK På anmodan från den Avropsberättigade och enligt överenskommen periodicitet ska Ramavtalsleverantören kunna redovisa specificerad miljöstatistik för den Avropsberättigades avrop. Den specificerade miljöstatistiken ska minst innehålla följande uppgifter för uthyrda fordon: a) Modellnamn b) Modellår c) Bränsletyp d) antal hyror Utskrivet: :49 Sida 6 av 10

7 e) % andel av hyror f) antal km g) % andel av km h) bränsleförbrukning per 100 km i) total bränsleförbrukning j) fossil bränsleförbrukning per 100 km k) total fossil bränsle förbrukning l) fossilt CO2 g/km m) totalt utsläpp utsläpp fossilt CO2 kg n) CO g/km o) totalt utsläpp CO kg p) HC g/km q) totalt utsläpp HC g r) NOx g /km s) totalt utsläpp NOx g t) partiklar g/km u) totalt utsläpp partiklar g SKADESTATISTIK På anmodan från den Avropsberättigade och enligt överenskommen periodicitet ska Ramavtalsleverantören kunna redovisa specificerad skadestatistik för den Avropsberättigades avrop. Den specificerade skadestatistiken ska minst innehålla följande uppgifter: a) registreringsnummer på fordonet b) fordonsgrupp c) skadekostnad d) fakturadatum e) kundnummer f) hyresavtalsnummer g) förhyrare AVVIKELSERAPPORTERING På begäran av Avropsberättigad ska varje fordonshyra som avviker ifrån beställt fordon samt varje fordonshyra som avviker ifrån SFS 2009:1, t ex förhyrning med hänvisning till undantaget särskilda skäl i förordningens 25 meddelas Avropsberättigad FORCE MAJEURE Part ska vara befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra åtaganden enligt Allmänna villkor om underlåtenheten har sin grund i omständigheter utanför Parts kontroll. Omständigheter som befriar från fullgörande av åtaganden enligt avropet ska bl.a. vara naturkatastrof, krig eller krigsfara, uppror eller upplopp, mobilisering, eller oförutsedda militärinkallelser av större omfattning, rekvisition, terrorism, omfattande brand eller översvämning, valutarestriktioner, arbetsmarknadskonflikt där inte Part själv är föremål för eller vidtar sådan konflikt samt ändrade anslag eller direktiv från statsmakterna. För att vara befriad från påföljd åligger det den vars fullgörande hindras att snarast skriftligen meddela den andra om hindret. Den förhindrade ska vidta skäliga ansträngningar för att mildra omfattningen och effekten av hindret samt återuppta fullgörandet av åtaganden som förhindrats så snart detta praktiskt kan ske FÖRTIDA UPPHÖRANDE Om inte åtgärder enligt avsnitt eller medför att Leverans kan fullgöras, har den Avropsberättigade rätt att häva Avropsavtalet. Part äger därutöver rätt att omedelbart Utskrivet: :49 Sida 7 av 10

8 häva Avropsavtalet om den andre i väsentligt hänseende brutit mot vad som överenskommits däri. Anser Part att motpart inte tillfredställande fullgör sina åtaganden enligt Avropsavtalet skall denne omedelbart meddelas, med motivering varför man anser att åtagandena inte fullgörs. Den andre äger då snarast, dock senast inom fyra (4) veckor från att sådant meddelande mottagits, vidta rättelse. Har rättelse inte vidtagits inom den föreskrivna tiden äger den missnöjde säga upp Avropsavtalet med en (1) månads uppsägningstid. Är hyrestiden kortare än en månad, gäller uppsägningen omedelbart. Meddelande om hävning eller uppsägning ska ske skriftligen, och avse hela Avropsavtalet eller den del av Avropsavtalet som hänför sig till grunden för hävningen. Utöver vad som anges ovan äger den Avropsberättigade alltid rätt att omedelbart häva Avropsavtalet om Ramavtalsleverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med upphandlingen och dessa uppgifter inte varit av oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelningen av det ramavtal som ligger till grund för Avropsavtalet ingående. Avropsberättigad äger rätt att med omedelbar verkan häva ingånget Avropsavtalet med Ramavtalsleverantören om Statens inköpscentral häver Ramavtalet, eller om sådana omständigheter som anges i LOU 10 kap. 1-2 föreligger. Ramavtalsleverantören ska erhålla skälig ersättning för utfört arbete samt styrkta nödvändiga utgifter. Beträffande ersättning för eventuell skada gäller vad som stadgas i och BEHANDLING ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN Ramavtalsleverantören behandlar den Avropsberättigades personuppgifter i ett datoriserat register för att kunna fullgöra sina förpliktelser och tillvarata sina rättigheter enligt Avropsavtalet. Behandlingen omfattas av Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). De personuppgifter som behandlas är förares namn, personnummer, körkortsinnehav, Kundadress, telefonnummer och e-postadress. Vidare registreras uppgifter om hyrbil, körsträcka, priser och villkor m.m. Personuppgifterna används uteslutande i uthyrningsverksamheten och uppgifterna lämnas inte ut till annan. Uppgifterna inhämtas från den Avropsberättigade. Uppgifterna lämnas i förekommande fall ut till inkassoföretag, myndighet och domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av avtalsförpliktelse. De behandlingar av personuppgifter som förekommer är lagring och bearbetning av uppgifter för avtalets fullgörande. Ramavtalsleverantören kommer inte att använda insamlade personuppgifter eller uppgifter om Avropsberättigad för marknadskommunikation. Uppgifterna sparas i 36 månader efter det att avtalsförhållandet avslutats. Den Avropsberättigade har rätt att en gång per år utan kostnad, skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats. Den Avropsberättigade har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter AVVECKLING OCH ÖVERLÄMNING Ramavtalsleverantören ska tillse att aktiviteter i samband med avveckling av ett Uppdrag utförs på ett fackmannamässigt sätt och att en detaljerad plan upprättas inför Uppdragets avveckling om den Avropsberättigade begär det. Avvecklingen ska ske på ett sätt som underlättar överlämnande av pågående eller avslutade Uppdrag till den Avropsberättigade eller tredje part utan oskälig kostnad eller störning för den Avropsberättigade. Ramavtalsleverantören ska under överlämnandefasen bidra med sin kompetens kring den Avropsberättigades Uppdrag så att överlämningen blir så bra som möjligt samt överföra sin Utskrivet: :49 Sida 8 av 10

9 kompetens kring Uppdraget och Leverans till den Avropsberättigade eller tredje part. Ramavtalsleverantören ska under överlämnandefasen säkerställa att nyckelpersoner är tillgängliga för medverkan i överlämnandet i den omfattning som efterfrågas. Med nyckelpersoner avses personer som är viktiga för överlämnandet på grund av att personen har speciell kompetens eller har haft en speciell roll. Ramavtalsleverantören ska ansvara för, samt kunna påvisa att, all information och dokumentation tillhörande Avropsberättigad har överlämnats och sedermera raderats och förstörts SEKRETESS Ramavtalsleverantören är skyldig att iaktta den sekretess som är bruklig inom branschen samt tillämpliga delar av offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Parterna förbinder sig att inte röja eller på något sätt utnyttja enligt lag sekretessbelagd uppgift som part får del av genom tillkomsten eller genomförandet av detta Ramavtal. Ramavtalsleverantören åtar sig därvid och ansvarar för att samtliga de medarbetare Ramavtalsleverantören sysselsätter med uppdrag enligt detta Ramavtal har gjorts uppmärksamma på gällande relevanta bestämmelser om sekretess enligt detta Ramavtal samt vad som i övrigt följer av lag eller föreskrift avseende sekretess. Sekretess enligt denna punkt gäller även efter det att Ramavtalet i övrigt upphört att gälla mellan parterna SÄKERHET Ramavtalsleverantören ska följa de säkerhetsföreskrifter som den Avropsberättigade redovisar från tid till annan samt tillse att berörd Kontaktperson och annan personal som utför uppdrag åt den Avropsberättigade för Ramavtalsleverantörens räkning iakttar dessa föreskrifter. För att Uppdrag inom samhällskritisk verksamhet ska kunna påbörjas måste en säkerhetsprövning och eventuell registerkontroll utföras på berörda personer. Ramavtalsleverantören samt eventuella underleverantörer blir då på Kunds begäran föremål för kontroll enligt säkerhetsskyddslag (1996:627) samt säkerhetsskyddsförordning (1996:633). Det åligger Avropsberättigad att i samband med Avrop ange att säkerhetsskyddsavtal erfordras för förhyrningen. De närmare villkoren för ett säkerhetsskyddsavtal och dess vidmakthållande under kontraktsperioden ska fastställas mellan den Avropsberättigade och Ramavtalsleverantören. Avropsberättigad eller den som Avropsberättigad utpekar ska ha rätt att genomföra kontroller för att säkerställa att gällande säkerhetskrav efterlevs av Ramavtalsleverantören och underleverantörer ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Part kan inte utan motpartens skriftliga godkännande överlåta eller pantsätta rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avropsavtalet till annan. Avropsberättigad äger dock rätt att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter enligt Avropsavtalet, till ny organisation eller organisationsform för det fall den Avropsberättigade byter till sådan ny organisation eller organisationsform ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG Ändringar i, och tillägg till, Avropsavtalet ska för att vara gällande göras i form av skriftliga Utskrivet: :49 Sida 9 av 10

10 tillägg vilka ska biläggas det ursprungliga Avropsavtalet. Sådana ändringar och tillägg, ska vara undertecknade av båda Parter TVISTELÖSNING OCH TILLÄMPLIG LAG Tvister angående tolkning eller tillämpning av Avropsavtalet samt övriga avtalshandlingar och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska i första hand avgöras genom förhandling Parterna emellan. Om inte uppgörelse nås vid dessa förhandlingar ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol. Rättigheter och skyldigheter enligt detta Avropsavtalet bestäms av svensk lag med undantag av dess lagvalsregler. Utskrivet: :49 Sida 10 av 10

Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning

Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning Upprättad av Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom

Läs mer

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter Dnr 2015/918 2016-05-24 Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter Bilaga 3 Avropsavtal Innehållsförteckning 1 Avropsavtal... 1 2 Allmänna villkor... 2 2.1 Allmänt... 2 2.2 Tjänsterna...

Läs mer

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster.

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster. 2. Allmänna villkor 2.1 Inledning Dessa Allmänna villkor avser de Tjänster, som ska tillhandahållas efter Avrop från Ramavtal dnr 96-8-2015. Sådana Tjänster ska utföras i enlighet med vad som anges i dessa

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården.

Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården. Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården. Bokningsavgift. Depositionen / bokningsavgift på 3.000,- betalas senast 3 dagar efter bokning av husbilen. Betalning av hyresbeloppet. Hyresbelopp

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom dokumentet

Läs mer

Avtal. Fordonsförhyrning Referensnr: 96-56-2011:004. Moms reg nummer:

Avtal. Fordonsförhyrning Referensnr: 96-56-2011:004. Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Fordonsförhyrning Referensnr: 96-56-2011:004 Fordonsförhyrning Upph. ref.nr: 96-56-2011 2013-04-05 Slutdatum: 2014-04-04 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal 1/12 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden Sida 1 av 6 De kommersiella villkoren ligger till grund för kontrakt mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren. I anbudet skall det framgå att anbudsgivare accepterar de kommersiella villkoren i sin helhet.

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

Avtal. Parter: Ramavtal. 1. Ramavtal. Litteratur Referensnr: 96-15-2012:003. Avtalets namn: Förlängning: 2 st á 1 år

Avtal. Parter: Ramavtal. 1. Ramavtal. Litteratur Referensnr: 96-15-2012:003. Avtalets namn: Förlängning: 2 st á 1 år Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Litteratur Referensnr: 96-15-2012:003 Litteratur Upph. ref.nr: 96-15-2012 2013-03-01 Slutdatum: 2015-02-28 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á 1 år

Läs mer

Vägledning för avrop från Vattenautomater med tillhörande tjänster. Version 1.0,

Vägledning för avrop från Vattenautomater med tillhörande tjänster. Version 1.0, Vägledning för avrop från Vattenautomater med tillhörande tjänster Version 1.0, 2014-09-16 Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN 1 1.1 Inledning 1 1.2 Innehåll och disposition 1 1.3 Avropsberättigade

Läs mer

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7)

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7) 2009-01-29 1 (7) Ramavtalsvillkor Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för åtagandet. Villkoren accepteras av anbudsgivaren i och med att anbudet undertecknas. I det fall anbudsgivarens anbud antas

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Adress Postadress Organisationsnummer Beställaren: Dals-Eds kommun Box 31 668 21 Ed 212000-1413 Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats.

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster Arlanda Upph. ref.nr: 96-6-2014. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster Arlanda Upph. ref.nr: 96-6-2014. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster Arlanda Referensnr: 96-6-2014;001 Konferenstjänster Arlanda Upph. ref.nr: 96-6-2014 2014-04-23 Slutdatum: 2015-04-22 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:043 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx

AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx 20XX-XX-XX Bilaga X Mall för AVTAL AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan kallad Leverantören,

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Utkast till bilaga. Allmänna villkor. IT-utbildning 2015

Utkast till bilaga. Allmänna villkor. IT-utbildning 2015 Sid 1 (21) 2015-02-19 Dnr 96-119-2014 Utkast till bilaga Allmänna villkor IT-utbildning 2015 Sid 2 (21) Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Definitioner 3 3 Kontrakts omfattning och tolkningar 5 4 Ramavtalsleverantörs

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor Managementtjänster Utredning, ledning och verksamhetsstyrning

Allmänna villkor Managementtjänster Utredning, ledning och verksamhetsstyrning Sid 1 (14) Allmänna villkor Managementtjänster Utredning, ledning och verksamhetsstyrning Sid 2 (14) 1 Inledning 1.1 Tillämpningsområde och Syfte 1.1.1 Dessa Allmänna villkor gäller för Kontrakt som upphandlats

Läs mer

3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast

3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast 3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast ALLMÄNNA VILLKOR INLEDNING Leveransavtal utgör en del av ramavtalet avseende Tjänstefordon och förmånsbilar, dnr 96-52-2011.

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Allmänna villkor för Uppdragskonsulttjänster

Allmänna villkor för Uppdragskonsulttjänster Bilaga a Allmänna villkor för Uppdragskonsulttjänster 1 (16) Innehållsförteckning 1 Allmänna villkor för Uppdragskonsulttjänster...3 2 Definitioner...4 3 Uppdragskonsulttjänstens genomförande...5 4 Avtalad

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1 Mellan och Atea Sverige AB Nätverkprodukter 2012 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

Avtal om särskilda tjänster Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) och?

Avtal om särskilda tjänster Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) och? Avtal om särskilda tjänster Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) och? 1 AVTALSVILLKOR 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 73 979 06 04

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 73 979 06 04 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenshotell helpension Referensnr: 96-121-2011:131 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-77-2014:004 96-77-2014 2015-11-01 Slutdatum: 2017-10-31

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal Upphandling av Utbildningssamordning och kompetensutveckling ESF-projekt Gnesta Företagsutveckling Gnesta Kommun Ramavtal konsulttjänster 1 Avtalsparter Mellan Gnesta

Läs mer

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk LOGGO AVTAL Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk Avtal 1. ALLMÄNT 1.1. Avtalsparter Detta avtal upprättas av?? vattenvårdsförbund. Beställare?? vattenvårdsförbund Adress:??

Läs mer

AVTALSMALL. Avtal avseende tillhandahållande av affärssystem, support, konsulttjänster, mm

AVTALSMALL. Avtal avseende tillhandahållande av affärssystem, support, konsulttjänster, mm AVTALSMALL Bilaga 8 Mellan Sydskånes Avfallsaktiebolag, SYSAV, 556187-0410, Sysav Industri AB, 556474-8803, och Sysav Utveckling AB, 556289-5978, nedan kallade Beställaren, och, -, nedan kallat Leverantören,

Läs mer

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Linköpings universitet Sida 2(19) Mellan Linköpings universitet, organisationsnummer 202100-3096, (nedan Beställaren eller LiU) å ena

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Funktioner, produkter och tjänster för datakommunikation, nätverk och telefoni.

ALLMÄNNA VILLKOR Funktioner, produkter och tjänster för datakommunikation, nätverk och telefoni. 1 (11) ALLMÄNNA VILLKOR Funktioner, produkter och tjänster för datakommunikation, nätverk och telefoni. Dessa allmänna villkor gäller vid tillhandahållande av Kommunikation som tjänst, Fasta och mobila

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och B2B IT-Partner AB. Klient. Statens inköpscentral 2012-04-05 96-113-2011;001. Projektnamn Dokumenttyp

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och B2B IT-Partner AB. Klient. Statens inköpscentral 2012-04-05 96-113-2011;001. Projektnamn Dokumenttyp Mellan och B2B IT-Partner AB 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 4 6 Parternas förhållningssätt...

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER 1(7) AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER AVTALSNR: LTS 2011/0132 AVTALSPARTER Kunden Leverantören Landstinget Blekinge 371 81 KARLSKRONA Org nr: 232100-0081 Hemsida: www.ltblekinge.se Org nr: Hemsida: KONTAKTPERSONER

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal. Parter: 1. Huvuddokument. 1.1 Ramavtal. 1.2 Definitioner. Drivmedel 2015 Referensnr: 96-61-2014:003. Avtalets namn: Förlängning: 1 st á 2 år

Avtal. Parter: 1. Huvuddokument. 1.1 Ramavtal. 1.2 Definitioner. Drivmedel 2015 Referensnr: 96-61-2014:003. Avtalets namn: Förlängning: 1 st á 2 år Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Drivmedel 2015 Referensnr: 96-61-2014:003 Drivmedel 2015 Upph. ref.nr: 96-61-2014 2015-12-01 Slutdatum: 2017-11-30 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 1 st

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter.

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter. Bilaga 4 Avtalsutkast 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För Åda Ab Namn Anette Korpi FO Nummer 2652001-2 Adress Elverksgatan 10 22

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1)

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) 1. TILLÄMPNING 1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Villkoren ) gäller för samtliga leveranser av produkter ( Produkter ), konsulttjänster ( Konsulttjänster )

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag. 1.2 Innehållsförteckning

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag. 1.2 Innehållsförteckning Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Bilaga 1b Allmänna villkor Uppdragskonsulttjänster

Bilaga 1b Allmänna villkor Uppdragskonsulttjänster Allmänna villkor Uppdragskonsulttjänster Allmänna villkor Uppdragskonsulttjänster 2 (18) Innehåll 1 Konsulttjänstens genomförande 3 2 Avtalad specifikation och tidsplan 5 3 Godkännande av resultat/leverans

Läs mer

RAMAVTAL. KÖP AV BILDSKÄRMSGLASÖGON OCH SKYDDSGLASÖGON Målnr: FM-1176-10-01 1 (10) Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan

RAMAVTAL. KÖP AV BILDSKÄRMSGLASÖGON OCH SKYDDSGLASÖGON Målnr: FM-1176-10-01 1 (10) Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan 1 (10) RAMAVTAL KÖP AV BILDSKÄRMSGLASÖGON OCH SKYDDSGLASÖGON Målnr: FM-1176-10-01 Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten genom FMLOG ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615

Läs mer

Allmänna villkor Managementtjänster - Utveckling chef, grupp. Kompetensförsörjning

Allmänna villkor Managementtjänster - Utveckling chef, grupp. Kompetensförsörjning Sid 1 (16) - Utveckling chef, grupp. Kompetensförsörjning 1 Sid 2 (16) 1 Inledning 1.1 Tillämpningsområde och Syfte 1.1.1 Dessa gäller för Kontrakt som upphandlats av en myndighet genom förnyad konkurrensutsättning

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

2012-03-23 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL AVSEENDE SMOLT TILL VÄNERN 623-736-2012

2012-03-23 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL AVSEENDE SMOLT TILL VÄNERN 623-736-2012 2012-03-23 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL AVSEENDE SMOLT TILL VÄNERN 623-736-2012 1. AVTALETS PARTER Mellan (Beställare), nedan kallad Beställaren, org. nr (x) och [Leverantör], nedan kallad Leverantören,

Läs mer