Oskälighet och 36 avtalslagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oskälighet och 36 avtalslagen"

Transkript

1 Studies in Management and Economics, Dissertation No. 63 International Graduate School of Management and Industrial Engineering, Dissertation No. 82 ACTA IURIS LINCOPENSIS Oskälighet och 36 avtalslagen Andreas Norlén 2004 Avdelningen för rätt och rättsfilosofi Linköpings universitet

2 Oskälighet och 36 avtalslagen 2

3 "Det rätta är evigt, ej rotas där ut från jorden dess trampade lilja, erövrar det onda all världen till slut, så kan du det rätta dock vilja." Ur "Det eviga" av Esaias Tegnér. Andreas Norlén, 2004 ISBN: ISSN: ISSN: UniTryck, Linköping Distribueras av: Linköpings universitet Ekonomiska institutionen Avdelningen för rätt och rättsfilosofi Linköping Telefon: Telefax:

4 FÖRORD Det finns två personer, utan vilkas entusiastiska stöd den här avhandlingen aldrig hade kommit till, och vilka jag därför nu är ett stort tack skyldig: min handledare, professor Ingrid Arnesdotter, och min mor, Gunilla Norlén. Jag har svårt att tänka mig en handledare, som hade kunnat fullgöra sin uppgift med större engagemang, kreativitet och noggrannhet än Ingrid Arnesdotter. Hon har alltid varit tillgänglig för frågor och diskussion och har med sin kunnighet och ambition varit en klippa att luta sig mot, när det har behövts, en prövande granskare, när det har varit motiverat, och en brinnande kreatör, när det har krävts nytt bränsle. Tack, Ingrid! Det är brukligt att tacka familjemedlemmar i slutet av sådana här förord, men i mitt fall har min mor definitivt förtjänat en framskjuten placering. Också hon har fyllt rollen som förtroendeingivande klippa att luta sig mot, när tiden inte riktigt har räckt till eller när det annars funnits behov av en hjälpande hand (vilket är inte alltför sällan). Dessutom var det hon som fick mig att inse att jag hade nått vägs ände med det avhandlingsämne, som jag först började arbeta med, och uppmuntrade mig att delvis byta inriktning. Tack, mamma! Utöver dessa två är det naturligtvis en mängd människor som i större eller mindre utsträckning bidragit på olika sätt till denna avhandlings förverkligande. Jag vill tacka alla kollegor vid Avdelningen för rätt och rättsfilosofi vid Linköpings universitet, där jag alltid funnit vänskap och stimulans. Jag tackar i synnerhet forskarvännerna professor Hans Stenberg, docent Bo H Lindberg, universitetslektor Jan Kellgren, jur dr Anders Holm, universitetsadjunkt Johan Wessén och doktorand Joel Westerlund för många och kloka synpunkter vid tusen och en diskussion under årens lopp. Ett särskilt tack riktar jag till ämnesstudierektor Maria Boyce, som trollat med tjänstgöringsscheman och givit utrymme för en utdragen avhandlingsspurt. En ros går också till ämnesadministratör Birgitta Schenell, avdelningens stöttepelare, som alltid har tid för ett ord av omtänksamhet och uppmuntran. Ett varmt tack förtjänar även Johanna Romare, doktorand i etik vid Linköpings universitet, som har läst avhandlingens tredje kapitel och kommit med värdefulla råd och kloka påpekanden. Kapitlet behandlades vid ett seminarum under ledning av professor Göran Collste på Centrum för tillämpad etik vid Linköpings universitet, varför jag även tackar deltagarna i det seminariet för en intressant och givande diskussion. Vidare tackar jag varmt Rechtsreferendar Johannes Lerm, som svarat för översättningen av sammanfattningen till tyska språket, och professor Bert Lehrberg, som hade vänligheten att läsa ett tidigt utkast angående avhandlingens inriktning, och medverka vid ett seminarium angående detta. Jag vänder mig också med uppskattning till kollegorna inom årgång 1998 av forskarskolan IMIE, International Graduate School of Management and 4

5 Industrial Engineering, samt IMIE:s övriga medarbetare. Vi hade, inte minst under de första doktorandåren, många intressanta diskussioner. Personalen på Humanistiska biblioteket, i synnerhet bibliotekarie Anna Bladh, tackar jag för vänligt tillmötesgående. Motala den 2 augusti 2004 Andreas Norlén 5

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1: INLEDNING 1.1 Problembakgrund Fyra utgångspunkter Den första utgångspunkten innebörden av oskälighetsrekvisitet behöver preciseras Den andra utgångspunkten kopplingen mellan etik och juridik Den tredje utgångspunkten paragrafens kontext Den fjärde utgångspunkten det europeiska integrationsarbetet Syfte Utländsk doktrin användbarhet och urvalskriterier Avgränsningar Disposition 24 KAPITEL 2: 36 AVTALSLAGEN EN INTRODUKTION 2.1 Inledning Litteratur m m Paragrafens karaktäristika Inledning Avtalsvillkor inte avtal Jämkning inte enbart ogiltighet Oskäligt inte otillbörligt Oskäligt inte otillbörlig tillämpning Avtalets innehåll Omständigheterna vid avtalets tillkomst Senare inträffade förhållanden Omständigheterna i övrigt Underlägsen ställning EU-direktivet om oskäliga villkor i konsumentavtal 38 KAPITEL 3: ATT RÄTTFÄRDIGA JURIDISKA STÄLLNINGSTAGANDEN 3.1 Inledning Värdeteoretiska begrepp Rättspositivismens och rättsrealismens tillkortakommanden Inledning Exkurs: skillnaden mellan rättspositivism och rättsrealism Emotivismens svagheter Värdenihilismens och värdeskepticismens svagheter Värderingsfrihetens svårigheter Positivismen och demokratin Positivismen och rättssäkerheten 66 6

7 3.4 En vetenskaplig, värdebaserad diskussion Inledning Värdeteoretiska utgångspunkter Kravet på vetenskaplighet Diskursteori och avvägningar Topik Om begreppen objektiv, subjektiv och skönsmässig Hur går den slutgiltiga avvägningen till? Är detta en avhandling de lege lata eller de lege ferenda? Tillåtna argument i diskussionen om 36 avtalslagen Inledning Oskälighetsbegreppet en språklig analys Varför tillkom 36 avtalslagen? en ändamålsanalys baserad på förarbetena Inledande om etik Konsekvensetik Inledning Utilitarismen Rättsvetenskap o ekonomisk effektivitet Ekonomiska resonemang och 36 avtalslagen Deontologisk etik Inledning Pliktetik Dygdeetik Dygdeetik och avtalsrelationen Avtalsrelationensdygder Dygder och principer 153 KAPITEL 4: AVTALSRÄTTENS DYGDER OCH PRINCIPER 4.1 Vilka principer hör ihop med dygderna? Förutsebarhetsprincipen, likhetsprincipen och andra principer bakom rättstillämpningen i allmänhet Inledning Lojalitet Regelnärhet Förutsebarhet Likabehandling Materiell lämplighet Viljeprincipen Inledning Viljeprincipens befriande sida Allmänt om viljeprincipens befriande sida Den fria viljan Den fullt ut informerade viljan 180 7

8 Den mogna och friska viljan Viljeprincipens bindande sida Argument angående viljeprincipen Viljeprincipen och avtalsrelationens dygder Tillitsprincipen Allmänt om tillit och tillitsprincipen Argument angående tillitsprincipen Tillitsprincipen och avtalsrelationens dygder Vigilansprincipen och caveat emptor-principen Relationen mellan vigilansprincipen och caveat emptor-principen Mer om vigilansprincipen och argument angående den Vigilansprincipen och avtalsrelationens dygder Ekvivalensprincipen Allmänt om ekvivalensprincipen Argument angående ekvivalensprincipen Ekvivalensprincipen och avtalsrelationens dygder Principen att avtal inte får strida mot lag eller goda seder Allmänt om principen Argument angående principen Principen och avtalsrelationens dygder Lojalitetsprincipen Allmänt om lojalitetsprincipen Argument angående lojalitetsprincipen Lojalitetsprincipen och avtalsrelationens dygder 244 KAPITEL 5: AVTALSRELATIONENS DYGDER OCH PRINCIPER I FÖRARBETEN, PRAXIS OCH DOKTRIN ANGÅENDE 36 AVTALSLAGEN 5.1 Inledning Viljeprincipen Tillitsprincipen Vigilansprincipen Ekvivalensprincipen Principen att avtal inte får strida mot lag eller goda seder Lojalitetsprincipen 261 KAPITEL 6: TILLÄMPNINGEN AV 36 AVTALSLAGEN 6.1 Inledning Att hantera omständigheter Omständighetslistor Aristoteles och Rescher En induktiv komplettering? De enskilda omständigheternas innebörd och och rättsliga relevans Inledning 275 8

9 Vem gjorde det? Vad gjorde han? Hur gjorde han det? I vilket sammanhang gjorde han det? Varför gjorde han det? Tillämpningen av 36 avtalslagen falldiskussioner med utvikningar Inledning Fallet med den oinformerade tobakshandlaren Fallet En närmare analys av fallet med beaktande av relevanta dygder, principer och omständigheter Inledning avtalslagen och förutsättningsläran Närmare om upplysningspliktens omfattning Vad-frågan med inslag av vem-frågan, när-frågan och hur-frågan Varför-frågan syftet Något ytterligare om hur-frågan Avvägningen Sammanfattning Fallet med den prisvärda skärgårdstomten Fallet En närmare analys av fallet med beaktande av relevanta dygder, principer och omständigheter Inledning Ekvivalensfrågan Motivfrågan Avvägningen Sammanfattning Fallet med det tvingade rederiet Fallet En närmare analys av fallet med beaktande av relevanta dygder, principer och omständigheter Inledning Den fria viljan och för avtalsrelationen irrelevanta påtryckningar Den fria viljan och påtryckningar med anknytning till avtalsrelationen samt avvägningarna i fallet med det tvingade rederiet 383 9

10 Sammanfattning Fallet med det avgiftsbefriade spillvattenavloppet Fallet En närmare analys av fallet med beaktande av relevanta dygder, principer och omständigheter Inledning Senare inträffade förhållanden och bristande förutsättningar Balansfrågan vid jämkning med hänvisning till senare inträffade förhållanden När är senare? Skillnaden mellan lite senare och mycket senare Parternas förmåga att bedöma framtiden Avvägningen i fallet Sammanfattning 422 KAPITEL 7: SLUTORD 427 ZUSAMMENFASSUNG 432 KÄLLOR M M 437 Offentligt tryck 437 Rättsfall 437 Webbplatser 439 Litteratur 439 VISSA FÖRKORTNINGAR

11 INLEDNING 1.1 Problembakgrund Fyra utgångspunkter I tredje kapitlet Lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 1 regleras som bekant olika situationer, när avtal eller i några fall avtalsklausuler kan förklaras vara ogiltiga. Den paragraf som har vidast tillämpningsområde, 36, ger även möjligheten att jämka ett avtalsvillkor som alternativ till att ogiltigförklara villkoret eller hela avtalet. 2 Kärnstadgandet i 36 AvtL innebär att avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Föreliggande avhandling har, som dess titel anger, till syfte att behandla oskälighetsbegreppet och 36 avtalslagen. Ämnesvalet och avhandlingsarbetets inriktning bygger på några utgångspunkter, vilkas innehåll utvecklas i följande delavsnitt. Innebörden av oskälighetsrekvisitet i 36 avtalslagen är delvis oklar och behöver preciseras. Det finns i förarbeten och praxis ett antal exempel på när paragrafen kan tillämpas, varför det i vissa situationer är tämligen uppenbart att oskälighet i paragrafens mening föreligger. För att man skall kunna säga något om även andra situationer, behövs sannolikt en fördjupad diskussion, om såväl vilka delvis motstridiga värdeståndpunkter oskälighetsbegreppet vilar på som vilka omständigheter som skall tillmätas vikt vid bestämmandet av om oskälighet föreligger och hur dessa värdeståndpunkter, givet olika omständigheter, bör avvägas mot varandra, när man skall avgöra enskilda fall. Man måste bli mer abstrakt, för att kunna vara konkret i fler fall, skulle man kunna säga. Det finns en tydlig koppling mellan etik och rättstillämpning. När man gör en avvägning mellan olika tänkbara argument i samband med bestämmandet av innebörden i oskälighetsrekvisitet i 36 avtalslagen i synnerhet på ett område som inte behandlas i förarbetena eller i HD:s praxis är resultatet av avvägningen inte självklart, och därmed inte heller enkelt (eller kanske inte ens möjligt) att motivera enbart med stöd av de traditionella rättskällorna, utan man gör ett normativt, etiskt ställningstagande och bör kunna anföra argument från den normativa etiken, för att rättfärdiga sitt ställningstagande. Därmed är det 1 I det följande benämns lagen på vedertaget sätt avtalslagen eller AvtL. 2 När jag i det följande använder uttrycket avtals ogiltighet eller liknande, inkluderar jag därmed också avtalsvillkors ogiltighet samt jämkning av avtalsvillkor med stöd av 36 AvtL, så länge inte motsatsen uttryckligen anges. 11

12 intressant att bestämma innebörden av oskälighetsrekvisitet i 36 avtalslagen med normativ etik som en kompletterande rättskälla. 36 avtalslagen tillkom under första hälften av 1970-talet närmast som ett slags pendang till en bestämmelse i lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 3, men det problemområde paragrafen avser att reglera ytterst balansen mellan avtalsbundenhet och möjligheten att komma ifrån avtalsförpliktelser knyter an till en månghundraårig, pågående, bred diskussion inom rättsvetenskapen i hela västvärlden. Således är det intressant att vidga referensramen och sätta in oskälighetsbegreppet och 36 avtalslagen i ett etiskt och juridiskt sammanhang som går utöver svensk konsumentpolitik. Sverige är en del av den Europeiska unionen, vars strävanden mot utökad integration även gör sig påminda på det rättsliga området, till exempel i form av arbetet med vad som skulle kunna bli en europeisk civilrättskodifikation. Det förefaller bland annat därför intressant att analysera oskälighetsbegreppet och 36 avtalslagen med beaktande av både avtalsrättslig doktrin från andra europeiska länder och ett av de mest kända resultaten av enhetssträvandena så här långt, Principles of European Contract Law (PECL) Den första utgångspunkten innebörden av oskälighetsrekvisitet behöver preciseras Nyckelrekvisitet i 36 avtalslagen oskäligt uppfattas som ett oprecist begrepp, vilket har gjort att många funnit paragrafen gåtfull och svårfångad till sin natur. / / Den förefaller kunna tillämpas på allt eller intet. 4 Hov har, apropå den norska motsvarigheten till den svenska generalklausulen, sagt att bestämmelsen fått en så rund og ullen form att den kan bety alt og ingenting 5. André hävdar att 36 avtalslagen är en mycket lösligt konstruerad generalklausul samt slår fast: 36 saknar helt enkelt rekvisit 6. I samma starkt kritiska anda menar Karnell att domstolarna inte får vägledning i vare sig lagtext eller förarbeten vid sin bedömning av vad som är oskäligt. Inte heller doktrinen ger någon verklig ledning, eftersom den får sin näring från praxis, vilken är sparsam. Han frågar sig därför om vi avlägsnar oss från rättstillämpning och i stället närmar oss skönstillämpning 7. 3 Jfr t ex prop 1975/76:81, s 101 ff och Håstad, Torgny, 36 avtalslagen i praktiken i Konsumenträtt & ekonomi nr 2/85, s 13. Den sistnämnde skriver: Viss osäkerhet rådde emellertid om i vad mån marknadsdomstolens bedömningar enligt avtalsvillkorslagen kunde slå igenom i de allmänna domstolarnas prövning av klausuler i träffade avtal Bl a för att komma till rätta med dessa brister infördes den nya 36 avtalslagen år von Post, Claes-Robert, Studier kring 36 avtalslagen med inriktning på rent kommersiella förhållanden, Stockholm 1999, s Hov, Jo, Avtalerett, 1 uppl, Oslo 1980, s 123. I senare upplagor har dock författaren förklarat sig ha insett att generalklausulen kommit för att stanna. 6 André, Mathias, Strukturer i 36 avtalslagen, SvJT 1986, 526 f. 7 Karnell, Gunnar, Avtalsparter mellan rätt och skönstillämpning, Om våra rättigheter II, antologi utgiven av Rättsfonden 1983, s 63 ff. 12

13 Lehrberg framhåller: i sig själv är oskälighetsnormen tämligen intetsägande. Han fortsätter: Oskälighetsnormen är med andra ord allmän och opreciserad, vilket från teoretisk synpunkt kan te sig betänkligt men i praktiken torde vara ofrånkomligt, då den har till funktion att lägga ny mark under plogen. Domstolarna har med andra ord själva att bestämma vilka normer som skall vara avgörande vid oskälighetsprövningen. Han konstaterar också att oskälighetsnormen i viss utsträckning har preciserats genom uttalanden i generalklausulens förarbeten samt i rättspraxis. 8 Vad beträffar förekomsten av rättspraxis, säger dock von Post: Utredningens förhoppning om vägledande praxis kan knappast sägas ha uppfyllts. De rättsfall som innefattar principiellt hållna bedömningar är få 9. Ovanstående korta redogörelse visar att det genom åren har förekommit viss kritik mot 36 AvtL som företeelse 10, men också att paragrafens närmare tillämpningsområde är i behov av ytterligare precisering. Behovet av precisering torde vara påtagligt för många av dem som har att hantera avtalsrättsliga frågor, och då åsyftas inte i första hand domare, utan snarare advokater, företagsjurister och andra som arbetar med avtalsförhandlingar och avtalsskrivande. Vid samtal förda helt ad hoc med advokater har jag fått intrycket att verkan av 36 AvtL uppfattas som en osäkerhetsfaktor, vilken måste beaktas så att inte en uppgörelse riskerar att omkullkastas, för den händelse motparten vid efterföljande oenighet mellan parterna skulle bestämma sig för att driva fram en domstolsprövning. 11 Att beakta paragrafen uppfattas dock stundtals som svårt, eftersom principerna för dess tillämpning endast delvis är tydliggjorda. När det gäller förekomsten av vägledande rättspraxis, bör man påminna om att det redan i propositionen påpekas att domstolarnas möjligheter att ge sina avgöranden en principiell karaktär är begränsade. 12 Dels får domstolarna inte till grund för domslutet lägga andra omständigheter än sådana som part åberopat till stöd för sin talan, dels är många typer av avtalsvillkor sådana att bedömningen av deras skälighet utfaller olika, beroende på omständigheterna i det särskilda fallet. 13 Frågan är dock vad som menas med principiell. I propositionen (och även i generalklausulutredningen och von Posts verk) förefaller principiell närmast likställas med abstrakt eller avskalad alla individuella omständigheter och då kan domstolarna få svårt att leva upp till 8 Lehrberg, Förutsättningsläran, Uppsala 1989, s von Post, a a, s 107. Jag har efter egen genomgång konstaterat att han i sin avhandling gör en uttömmande genomgång av samtliga vid avhandlingens färdigställande existerande NJA-fall som rör generalklausulen. Han behandlar även ett betydande antal RH-fall med anknytning till samma lagrum, samt avgöranden från Danmark, Norge och Finland beträffande dessa länders respektive motsvarighet till 36 AvtL. Se a a, s 309 ff. 10 Det är dock värt att notera att en del av de kritiska synpunkterna framfördes relativt kort tid efter generalklausulens ikraftträdande, innan någon mer omfattande praxis hade hunnit växa fram. 11 Jfr Ramberg, Jan, Avtalsskrivaren och 36 avtalslagen, i Festskrift till Sveriges Advokatsamfund, Stockholm 1987, s 509: det är naturligt att den vidöppna möjligheten att jämka oskäliga avtalsvillkor enligt 36 avtalslagen emellanåt förskräcker avtalsskrivaren. 12 Prop 1975/76:81, s Prop 1975/76:81, s

14 önskemålen, med tanke på att paragrafen föreskriver att en helhetsbedömning skall göras. Det torde dock också vara möjligt att hävda att en principiell bedömning skall vara en bedömning som vilar på principer och då finns det ingen motsättning mellan kravet på principiellt inriktade domslut och beaktande av många olika omständigheter. En princip är, enligt Peczenik, en norm som uppställer ett ideal (vilket senare kommer att utvecklas). 14 En princip ger prima facie-skäl att företaga eller underlåta en viss handling, men det slutgiltiga ställningstagandet till om handlingen är god eller ond beror på en avvägning mellan olika kolliderande principer. Hur den avvägningen utfaller, beror på omständigheterna i det enskilda fallet, som alltså är oundgängliga för att man skall komma fram till ett välövervägt ställningstagande. Man kan hävda, även om det inte är oomstritt 15, att rättsordningen vilar på ett antal dygder och principer och att de regler rättsordningen innehåller kan ses som konkretiseringar av dessa dygder och principer. Mot den bakgrunden skulle man kunna hävda att det en domstol gör, när den tillämpar 36 avtalslagen, är att den uppställer en handlingsregel (efter att handlingen redan är utförd) för ett visst, enskilt fall ( det här avtalsvillkoret borde du inte ha påtvingat din motpart ) och att domstolen därvid konkretiserar någon eller några av de dygder och principer som det avtalsrättsliga systemet vilar på. För att kunna bestämma innebörden av oskälighetsrekvisitet i 36 avtalslagen och därmed kunna tillämpa sagda lagrum, finns det därför goda skäl att söka identifiera ett antal dygder och principer, som kan sägas ligga till grund för avtalsrätten, och diskutera hur dessa dygder och principer skulle kunna påverka bestämmandet av innebörden av oskälighetsrekvisitet i 36 avtalslagen. Samtidigt bör också belysas vilka slags omständigheter som är relevanta att beakta, när dygderna och principerna skall avvägas mot varandra i enskilda fall Den andra utgångspunkten kopplingen mellan etik och juridik Begreppet etik kommer av det grekiska ordet ethos, vilket betyder sed, sedvänja. Samma etymologiska betydelse har det latinska ordet moralis, som givit oss begreppet moral. 16 Modern moralfilosofi använder moralbegreppet för att beteckna praktiken handlingar och ställningstaganden medan etik står för teorin, det vill säga reflektionen över det moraliska handlandet och de moraliska ställningstagandena. 17 Sokrates sade att ämnet etik inte sysslar med 14 Se delavsnitt Se t ex Holm, Anders, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten en allmän rättsprincip, Linköping 2004, bl a s 183 ff. 16 Collste, Göran, Inledning till etiken, Lund 1996, s Collste, a a, s

15 någon liten fråga, utan hur vi bör leva. 18 Vad är rätt och vad är orätt, gott och ont? 19 Enligt Svenska Akademiens ordbok har ordet oskälig flera betydelser; det talas bland annat om oskäliga djur. Den betydelse som är relevant i förevarande sammanhang är denna: som icke överensstämmer med en sund och naturlig uppfattning om vad som är rätt och billigt, icke skälig; särskilt (i synnerhet om krav, pris, vinst, straff och dylikt): som går för långt eller är alltför högt tilltagen. 20 Det som är oskäligt är således orätt. Alltså är det en etisk fråga vad som är skäligt och vad som är oskäligt. Enligt det rättspositivistiska paradigmet är det emellertid starkt förenklat och lite vårdslöst uttryckt lagstiftaren som står för de etiska bedömningarna, som avgör vad som är rätt och orätt, medan rättsväsendet skall verkställa lagstiftarens befallningar. Man kan diskutera sanningshalten i detta generellt (och så sker också i viss utsträckning i kapitel tre), men man kan i vart fall konstatera att det inte stämmer särskilt väl överens med utformningen av 36 avtalslagen (eller andra generalklausuler). Innebörden av att en generalklausul införs är väl just att lagstiftaren överlåter åt domstolarna att avgöra vad som är rätt och orätt i mycket större utsträckning än vad som blir fallet, när en paragraf med mer preciserat innehåll införs. Vad beträffar tillämpningen av 36 avtalslagen ges vägledning i förarbetena, men trots att dessa fått uppskattande omdömen 21 är det ändå domstolarna och i sista hand Högsta domstolen, som får ge :n innehåll 22. Därav följer att det blir svårt att komma ifrån att domstolarna måste göra etiska avvägningar, för att kunna närmare utforma tillämpningen av 36 avtalslagen, och därmed blir det också legitimt att i det sammanhanget inte enbart beakta argument hämtade ur de traditionella rättskällorna, utan även argument ur den normativa etiken. Detta utvecklas i kapitel tre Den tredje utgångspunkten paragrafens kontext När den marknadsrättsliga lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden tillkom, innebar den en möjlighet för marknadsdomstolen att förbjuda användningen av otillbörliga avtalsvillkor, vilket 1974 ändrades till oskäliga avtalsvillkor. Så småningom ansågs det föreligga ett behov av även utökade civilrättsliga möjligheter att i vissa fall inskrida mot avtalsvillkor och det som sedermera kom att kallas Generalklausulutredningen tillsattes. Utredningen föreslog i sitt betänkande (SOU 1974:83) att en ny generalklausul skulle införas i 18 Rachels, James, The Elements of Moral Philosophy, 2 uppl, Singapore 1995, s xi. Översättning från engelskan av författaren. 19 Collste, a a, s 27 f. 20 Svenska Akademiens ordbok, studerad på Internet senast kontrollerad avseende detta ord Förkortade ord har skrivits ut i deras helhet. 21 Se t ex Peczenik i Vad är rätt?, s 370: Det finns däremot klara riktlinjer i förarbetena Tack vare dessa kunde domstolarna utan problem skapa ett antal prejudikat. 22 Håstad, 36 avtalslagen i praktiken, s

16 avtalslagens tredje kapitel, vilket också blev regeringens förslag (prop 1975/76:81) och riksdagens beslut. I både utredningen och propositionen framhålls de konsumentpolitiska motiven bakom den nya generalklausulen (även om det samtidigt betonas att paragrafens tillämpning inte är begränsad till konsumentförhållanden). 23 Om man fokuserar på generalklausulens tillkomsthistoria i snäv mening, framstår paragrafen tydligt som ett led i 1970-talets omfattande reformarbete på konsumenträttens område. När paragrafen tillkom, uppfattades den som i viss utsträckning nyskapande. I propositionen sägs att domstolarna skall få ökade möjligheter att jämka eller åsidosätta oskäliga villkor i avtal och andra rättshandlingar. 24 Lehrberg noterar att syftet med lagrummet var att lägga ny mark under plogen. 25 Generalklausulutredningen betonar dock att det råder allmän enighet om att generalklausulen i 8 skuldebrevslagen ger uttryck för en allmän obligationsrättslig grundsats skuldebrevslagen kan betecknas som nuvarande 36 avtalslagens närmaste föregångare och hade följande lydelse: Skulle tillämpning av villkor som upptagits i skuldebrev uppenbarligen vara stridande mot gott affärsskick eller eljest otillbörlig, må villkoret jämkas eller lämnas utan avseende. Paragrafen upphävdes i och med att nuvarande 36 avtalslagen trädde i kraft. Det var således en allmän obligationsrättslig grundsats att avtalsvillkor, vars tillämpning var uppenbart otillbörlig, kunde jämkas eller ogiltigförklaras. Senare i avhandlingen diskuteras skillnaden mellan 36 avtalslagen och bland annat 8 skuldebrevslagen närmare, men man kan konstatera att det finns tämligen stora likheter mellan lagrummen, låt vara att 8 skuldebrevslagen, genom rekvisitet uppenbarligen, hade ett snävare tillämpningsområde än sin efterföljare. 27 Redan mot bakgrund av det nu sagda förefaller det som om det är mer korrekt att beskriva generalklausulen i 36 avtalslagen som ett led i en kontinuerlig rättsutveckling, än som en dramatisk nymodighet. Vidgar man det historiska perspektivet ytterligare, skall man finna att det redan i den romerska rätten fördes omfattande diskussioner beträffande under vilka omständigheter avtal inte skulle vara bindande. Den romerska rätten öppnade möjligheter för avtalsparter att komma ifrån sina åtaganden med hänvisning till olika omständigheter, bland annat avtalets innehåll (kraftig obalans mellan parternas prestationer) och 23 Se t ex prop 1975/76:81, s 103 ff. 24 Prop 1975/76:81, s Lehrberg, Bert, Förutsättningsläran, s SOU 1974:83, s Hur snävt tillämpningsområdet för 8 SkbrL egentligen var kan dock diskuteras. I prop 1975/76:81, s 20, noteras att departementschefen i skadeståndslagspropositionen från 1972 (1972:5) apropå sagda lagrum framhöll (s 240) att denna bestämmelse och dess motiv gav utrymme för en tillämpning som var mindre återhållsam än den som hade kommit till uttryck i rättspraxis. Språkligt sett var 8 SkbrL onekligen snävare utformad än nuvarande 36 AvtL, men det finns således stöd för att hävda att praxis gjorde tillämpningsområdet för 8 SkbrL än snävare. 16

17 omständigheter vid avtalets tillkomst (tvång, svek m m). Dessa diskussioner har sedan förts vidare genom århundradena. 28 Som exempel kan nämnas att svenska domstolar under 1600-talet tillämpade den romerska laesio enormis-regeln, en slags tidig motsvarighet till 36 avtalslagen. 29 Det är således fullt möjligt att se 36 avtalslagen som det senaste steget i den svenska delen av en lång, internationell rättsutveckling. Om man vidgar avhandlingens referensram till att i någon utsträckning också inkludera delar av denna historiska och internationella utveckling som bör anses tillhöra paragrafens kontext (om än kontext i vid mening) erbjuds en möjlighet till en utveckling av den svenska diskussionen om hur man skall avväga vikten av att avtal hålls mot vikten av att avtal är skäliga och tillkommer under rättvisa förhållanden vilket som sagt är vad 36 avtalslagen ytterst handlar om Den fjärde utgångspunkten det europeiska integrationsarbetet Det finns ett antal av EU antagna rättsakter som berör avtalsrättens område. 30 Många av rättsakterna berör speciell avtalsrätt eller till avtalsrätten anknytande frågor, som inte behandlas i föreliggande avhandling, varför för denna avhandlings vidkommande framför allt EU-direktivet om oskäliga avtalsvillkor i konsumentförhållanden (93/13/EEG) torde vara av intresse. Det implementerades i svensk rätt genom stiftandet av en ny lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, till vilken en samtidigt tillkommen hänvisning i 36 AvtL refererar. 31 Sedan ett antal år tillbaka pågår emellertid, utöver det konkreta lagstiftningsarbetet på avtalsrättens område, ett omfattande arbete inom EU, vilket syftar till att närma de europeiska ländernas civilrättsliga system till varandra. Redan 1989 antog Europaparlamentet ett uttalande, i vilket något slags europeisk civillag efterlystes. 32 Också inom kommissionen har dessa tankar vunnit gehör och vid ett EU-toppmöte 2001 uttalade sig Europeiska rådet för att 28 Till exempel belyses rättsutvecklingen från 1700-talet och framåt när det gäller balansen mellan avtalsbundenhet och möjligheten att undgå avtalsförpliktelser för engelsk rätts vidkommande utförligt och grundligt av Atiyah, P S, i The Rise and Fall of Freedom of Contract, Oxford Beträffande svenska förhållanden kan nämnas Jägerskiöld, Stig, Handelsbalkens utländska källor, Lund Jägerskiöld, a a, s 23 ff. Se även delavsnitt i denna avhandling. 30 Se för en utförlig genomgång av acquis communautaire på EU-avtalsrättens, i synnerhet EUköprättens, område Remy-Corlay, Pauline, The Law of Sales: Acquis and Improved Acquis in European Contract Law, ERA-Forum 2/2003, s 39 ff. Jfr även Berntiz, En europeisk civillag? Aktuell utveckling och svensk hållning [cit Bernitz, En europeisk civillag?], JT nr 3, s 506 (artikeln finns på s ). 31 Se prop 1994/95:17 Oskäliga avtalsvillkor m m. Införlivande med svensk rätt av EG:s direktiv om oskäliga avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Jfr även Remy-Corlay, a a, s 48 f. 32 Se angående denna bakgrundsskildring Bernitz, Ulf, En europeisk civillag?, s 503. Se ang rättsharmonisering allmänt Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, 2 uppl, Stockholm 2003, s 30 f. 17

18 behovet av ökad harmonisering av civilrätten skulle undersökas. Detta resulterade i att kommissionen senare samma år presenterade ett Meddelande om europeisk avtalsrätt, som innehöll fyra alternativa handlingsvägar, av vilka en innebar tillskapandet av en civillag på EU-nivå. 33 Dokumentet remissbehandlades och arbetet fortskred. I februari 2003 antog EU-kommissionen En mer samordnad europeisk avtalsrätt en handlingsplan. 34 Handlingsplanen hörde till diskussionsämnena vid en konferens om europeisk avtalsrätt i Trier i april Ett av de viktigaste förslagen i handlingsplanen är att en gemensam referensram beträffande avtalsrätt skall utarbetas. Förslaget har flera syften, bland annat att referensramen skall vara ett verktyg för att utveckla gemenskapsrätten på avtalsrättens område och en hjälp vid ny avtalsrättslig lagstiftning på europeisk nivå, att den skall kunna ligga till grund för ett optional instrument 36 gällande europeisk avtalsrätt, att den skall hjälpa medlemsländerna vid implementering av EU:s rättsakter och vid anpassning av nationell rätt till EU-rätten på områden som gränsar till av EU reglerade områden samt att den skall hjälpa praktiskt verksamma jurister att tolka såväl EU-rätt som nationell rätt som bygger på EU:s rättsakter. 37 Arbetet med referensramen pågår och bedrivs i ett antal arbetsgrupper. Det optional instrument som omnämns är ett tänkt avtalsrättsligt regelverk, men dess exakta tillämpningsområde, om det blir verklighet, är inte fastställt. Det mest närliggande alternativet synes vara att det skall kunna användas av avtalsparter som regelverk för deras avtal, i stället för det ena eller det andra nationella regelverket. På så vis skulle parterna få en möjlighet att välja bort nationell lagstiftning (en opt out-möjlighet ). 38 Detta upplägg är mindre ambitiöst än tanken på en gemensam europeisk civillag, men skulle inte desto mindre kunna bli ett betydelsefullt steg mot ökad rättslikhet i Europa på avtalsrättens område. Parallellt med det beskrivna arbetet inom EU:s institutioner har ett omfattande akademiskt arbete bedrivits. Främst bör framhållas det arbete som genomförts 33 Alternativen var följande: 1. Inga åtgärder vidtas på EU-nivå. 2. EU främjar framtagandet av gemensamma avtalsrättsliga principer och riktlinjer, som kan påverka medlemsstaternas rättsutveckling, men inte är bindande. 3. Kvaliteten på befintlig gemenskapsrättslig lagstiftning inom avtalsrättens område förbättras. 4. Heltäckande EU-lagstiftning införs i form av en europeisk civillag. (Se Bernitz, En europeisk civillag?, s 508.) 34 Se Bernitz, En europeisk civillag?, s 504. Se även Fuchs, Angelika, A Common Frame of Reference How should it be filled? i ERA-Forum nr 2/2003, utgiven av Association for the Promotion of the Academy of European Law in Trier, s 99 ff. 35 Fuchs, a a, s Begreppet skulle kanske kunna översättas med alternativt regelverk. Instrument är uppenbarligen inte en ordagrann motsvarighet till regelverk, men med tanke på vad detta optional instrument skall användas till, är översättningen tänkbar. 37 Schulte-Nölke, Hans, The Commission s Action Plan on European Contract Law and the Research of the Acquis Group i ERA-Forum nr 2/2003, s 143. Se även Bernitz, En europeisk civillag?, s Se Bernitz, En europeisk civillag?, s 504 och

19 inom ramen för den delvis EU-finansierade Commission on European Contract Law, den så kallade Landokommissionen. Dess insatser har resulterat i Principles of European Contract Law (PECL), del I, II och III 39, som innehåller ett stort antal obligationsrättsliga regler och principer, vilka, enligt upphovsmännens uppfattning, bygger på värdeståndpunkter som i stor utsträckning är gemensamma för de olika europeiska rättsordningarna. Detta arbete uppmärksammas i kommissionens dokument från år 2001 och kommer, såvitt kan förstås, att ligga till grund för de fortsatta strävandena mot ökad europeisk rättslikhet inom avtalsrätten. 40 Utgångspunkten för detta akademiska arbete har således varit de skilda nationella rättsordningarna och de värden och principer dessa vilar på. Därifrån har arbetet inriktats på att finna vad som bäst kan beskrivas som ett antal minsta gemensamma nämnare både när det gäller principer och mer konkreta lösningar, närmast på regelnivån. Mot bakgrund av dessa enhetssträvanden kan man hävda att det vore lämpligt att den svenska diskussionen om balansen mellan avtalsbundenhet och avtals skälighet anknöts till den alleuropeiska debatten om dessa frågor. I den svenska diskussionen bör de på europeisk nivå föreslagna lösningarna beaktas, inte minst med tanke på att Sverige i hög grad är en handelsnation, som har livliga affärsförbindelser med övriga EU-länder och att det underlättar den internationella handeln om de nationella rättsordningarna strävar mot ökad enhet. 41 För denna avhandlings vidkommande kan det framför allt bli aktuellt att beakta de stadganden i PECL, som har anknytning till diskussionen om avvägningen mellan avtalsbundenhet och avtals skälighet (bl a artiklarna 4:102 4:110) PECL del I och II recenseras av Jon Kihlman i Juridisk Tidskrift , nr 1, s Se von Bar, Christian, The Common Frame of Reference and the Works of the Study Group on a European Civil Code i ERA-Forum nr 2/2003, s 100 f. (Denna Study Group bygger vidare på Landokommissionens arbete. Gruppen nämns av Bernitz i En europeisk civillag?, s 505.) Se ang Landokommissionen även Bernitz, En europeisk civillag?, s I Lando, Ole/Beale, Hugh (red), Principles of European Contract Law, del I och II [cit PECL], Haag 2000, s xxi ff beskrivs syftena bakom utarbetandet av PECL. Där nämns bl a underlättande av gränsöverskridande handel i Europa och stärkande av EU:s inre marknad. 42 När det gäller gränsöverskridande avtalsrättsligt samarbete, som inte bara omfattar EU:s medlemsstater, bör Unidroits Principles of International Commercial Contracts nämnas. Dessa principer har, liksom PECL, utarbetats av rättsvetenskapsmän, men har, i motsats till PECL, formulerats för att vara tillämpliga över hela världen, men enbart på avtal i affärsförhållanden. Unidroits principer kommer dock inte att behandlas i denna avhandling. Principerna återges i Ramberg Jan/Ramberg Christina, Allmän avtalsrätt, 6 uppl, Stockholm 2003, s 337 ff. Se för en kritisk diskussion kring principerna Hellner, Jan, Unidroit s principer för internationella avtal i Rosén, Jan (red), Lex Ferenda, skriftserien nr 50, Stockholm 1996, s 69 ff. Se även Hultmark, Christina, Internationaliseringen av svensk avtalsrätt Unidroit Principles of International Commercial Contracts, JT , nr 3, s 655 ff. Ett annat viktigt internationellt avtalsrättsligt (närmare bestämt köprättsligt) aktstycke är den så kallade Wienkonventionen, Förenta nationernas konvention av den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp av varor. Den implementerades i svensk rätt genom Lag (1987:822) om internationella köp. Eftersom denna avhandling berör allmän avtalsrätt, kommer emellertid varken konventionen eller den svenska implementeringslagen att närmare behandlas här. 19

20 Emellertid synes det finnas anledning att inte enbart beakta de på europeisk nivå utarbetade rättsakterna och förslagen. Svensk juridisk debatt och i förlängningen även svensk rättstillämpning påverkas av europeiska rättsliga lösningar, som i sin tur växer fram genom ett samspel mellan de nationella rättsordningarna, eller, mer exakt, mellan de principer och regler som finns i dessa rättsordningar. PECL har som nämnts arbetats fram genom att gemensamma grunder för de europeiska staternas avtalsrättsliga system har efterforskats och en liknande metod kommer att användas för att skapa den ovan nämnda gemensamma referensram, som ingår i kommissionens handlingsplan. 43 Mot bakgrund av detta synes det vara legitimt att i den svenska diskursen om bestämmandet av innebörden av oskälighetsrekvisitet i 36 avtalslagen och därmed tillämpningen av sagda paragraf något beakta hur motsvarande problem hanteras i olika nationella rättsordningar i EU:s medlemsstater. 44 Det skulle kunna bidra till att närmare anknyta svensk avtalsrätt till en europeisk kontext, vilket bl a skulle kunna bidra till ökad rättslikhet mellan Sverige och andra europeiska länder, eller i vart fall till ökad insikt i vad som förenar svensk avtalsrätt med avtalsrätten i andra EUländer och var skillnaderna finns. 45 Det skulle också kunna berika den svenska avtalsrättsliga diskussionen genom exempel på goda lösningar av avtalsrättsliga problem. 46 Med hänvisning till det just sagda kommer i denna avhandling norsk, dansk, tysk och engelsk avtalsrättslig doktrin att något behandlas, med strävan att i viss mån sätta in den svenska diskussionen om avtalsbundenhet och avtals skälighet i ett europeiskt sammanhang och att finna inspiration till kloka lösningar på hithörande problem. Samtidigt skall betonas att detta är en avhandling om svensk rätt och de slutsatser som dras avser svenska förhållanden. Huvuddelen av litteraturen och källmaterialet gäller därför svensk rätt. 1.2 Syfte Såsom de fyra utgångspunkterna för detta avhandlingsarbete har presenterats, skulle man kunna få intrycket att arbetet har flera olika syften/delsyften. Ett övergripande syfte kan dock formuleras på följande sätt. 43 Bernitz (En europeisk civillag?, s 506) talar om att det finns en strävan att finna jus commune europæum eller den gemensamma kärnan i olika rättsordningar. 44 Jfr Bogdan, a a, s 58: De jämförda rättsreglerna skall motsvara varandra funktionellt: de skall vara avsedda att lösa samma problem. (Ursprunglig kursivering markerad med fetstil.) 45 Jfr Zimmermann, Reinhard, Roman Law, Contemporary Law, European Law. The Civilian Tradition Today, Oxford 2001, s 109: This new ius commune will have to be built around shared values and generally recognized legal methods as well as common principles and it will have to be shaped by judges, legislators, and professors. (Ursprunglig kursivering markerad med fetstil.) 46 Jfr Bogdan, a a, s 28, där han talar om att använda sig av den enorma erfarenhetsbank som finns i de främmande rättsordningarna. Se även a a, s 32: Det kan också vara lämpligt att domstolarna vid utfyllandet av eventuella luckor i den inhemska rättsordningen tar hjälp av komparativ rätt. 20

Förändringstendenser i svensk rättskultur

Förändringstendenser i svensk rättskultur Förändringstendenser i svensk rättskultur Särskilt med avseende på domarrollen och rättskipningens funktion Examensarbete i konstitutionell rätt 30 högskolepoäng Författare: Björn Bertilsson Handledare:

Läs mer

Generalklausul mot skatteflykt

Generalklausul mot skatteflykt ULRIKA ROSANDER Generalklausul mot skatteflykt ULRIKA ROSANDER Generalklausul mot skatteflykt JIBS Dissertation Series No. 040 JIBS Dissertation Series No. 040 ULRIKA ROSANDER Generalklausul mot skatteflykt

Läs mer

Ny utlänningslag under lupp. Rebecca Stern

Ny utlänningslag under lupp. Rebecca Stern Ny utlänningslag under lupp Rebecca Stern Ny utlänningslag under lupp Projektet är samfinansierat av Svenska Röda Korset och Europeiska flyktingfonden (ERF). - 2 - - 3 - Innehåll Svenska Röda Korset Författare:

Läs mer

Att göra rätt och i tid

Att göra rätt och i tid 2012:4 Jörgen Hettne och Jane Reichel Att göra rätt och i tid Behövs nya metoder för att genomföra EU-rätt i Sverige? Jörgen Hettne och Jane Reichel Att göra rätt och i tid Behövs nya metoder för att

Läs mer

Olovligt bortförande av barn inom EU

Olovligt bortförande av barn inom EU Olovligt bortförande av barn inom EU En analys av Bryssel II-förordningens regler mot bakgrund av EU:s rättighetsstadga och barnkonventionen Examensarbete i internationell privat- och processrätt, 30 högskolepoäng

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen Datum: 2012-06-05 Kandidatuppsats

Läs mer

En granskning av bestämmelsen i 6 kap. 13 a föräldrabalken

En granskning av bestämmelsen i 6 kap. 13 a föräldrabalken Juridiska institutionen Höstterminen 2013 Examensarbete i familjerätt, särskilt barnrätt 30 högskolepoäng En granskning av bestämmelsen i 6 kap. 13 a föräldrabalken Barnets möjlighet att få psykiatrisk

Läs mer

ARBETSGIVARENS LOJALITETSPLIKT INOM 7 LAS

ARBETSGIVARENS LOJALITETSPLIKT INOM 7 LAS ARBETSGIVARENS LOJALITETSPLIKT INOM 7 LAS Av Sanna Bothin Örby Handledare: Ronnie Eklund Examensarbete med praktik 30 poäng i civilrätt Stockholm vårterminen 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRKORTNINGAR...

Läs mer

D-UPPSATS. Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter

D-UPPSATS. Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter D-UPPSATS 2008:064 Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter Stefanie Friberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Barnkonventionens status. En utvärdering av för- och nackdelar med barnkonventionen som svensk lag. Rebecca Stern & Martin Jörnrud

Barnkonventionens status. En utvärdering av för- och nackdelar med barnkonventionen som svensk lag. Rebecca Stern & Martin Jörnrud 1 Barnkonventionens status En utvärdering av för- och nackdelar med barnkonventionen som svensk lag Rebecca Stern & Martin Jörnrud 2 Innehåll OM RAOUL WALLENBERGINSTITUTET Raoul Wallenberginstitutet för

Läs mer

Befintligt skick -klausuler

Befintligt skick -klausuler JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Jon Runebjer Befintligt skick -klausuler - en perspektivstudie Examensarbete 30 poäng Eva Lindell-Frantz Förmögenhetsrätt Termin 9 Innehåll SUMMARY 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Omplacering enligt 7 och 22 LAS

Omplacering enligt 7 och 22 LAS Örebro Universitet Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Juristprogrammet Examensarbete för juristprogrammet, 30 HP 2012-01-03 Omplacering enligt 7 och 22 LAS - En studie av det rådande

Läs mer

EXAMENSARBETE. Jämkningsmöjligheterna i äktenskapsbalkens 12 kap. En utredning av bestämmelsernas tillämpningsområde, tillämpningens

EXAMENSARBETE. Jämkningsmöjligheterna i äktenskapsbalkens 12 kap. En utredning av bestämmelsernas tillämpningsområde, tillämpningens EXAMENSARBETE Jämkningsmöjligheterna i äktenskapsbalkens 12 kap. En utredning av bestämmelsernas tillämpningsområde, tillämpningens omfattning samt dess eventuella problematik Jeanette Cejas 2015 Filosofie

Läs mer

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström Examensarbete i Rättsinformatik, 30 hp Handledare: Daniel Westman Stockholm, Höst/Vårterminen

Läs mer

MIA RÖNNMAR ANN NUMHAUSER-HENNING. Det flexibla svenska anställningsskyddet 2010-11 NR 2

MIA RÖNNMAR ANN NUMHAUSER-HENNING. Det flexibla svenska anställningsskyddet 2010-11 NR 2 MIA RÖNNMAR ANN NUMHAUSER-HENNING Det flexibla svenska anställningsskyddet 2010-11 NR 2 382 Ann Numhauser-Henning & Mia Rönnmar Det flexibla svenska anställningsskyddet ANN NUMHAUSER-HENNING* & MIA RÖNNMAR**

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vårdslös kreditprövning och dess effekt på konsumentens återbetalningsskyldighet

EXAMENSARBETE. Vårdslös kreditprövning och dess effekt på konsumentens återbetalningsskyldighet EXAMENSARBETE Vårdslös kreditprövning och dess effekt på konsumentens återbetalningsskyldighet Möjligheten till jämkning av återbetalningsskyldigheten vid vårdslös kreditprövning Annelie Marklund Filosofie

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Beräkning av ersättning ur hemförsäkring

Beräkning av ersättning ur hemförsäkring JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Beräkning av ersättning ur hemförsäkring - särskilt om lös egendom Linn Nilsson Examensarbete i civilrätt (försäkringsrätt), 30 hp Examinator: Mårten Schultz

Läs mer

Revisorns oberoende. från start till mål. Kandidatuppsats VT - 2006. Författare: Maria Åström. Handledare: Bo Westlund. Ventilationsdatum: 2006-06-01

Revisorns oberoende. från start till mål. Kandidatuppsats VT - 2006. Författare: Maria Åström. Handledare: Bo Westlund. Ventilationsdatum: 2006-06-01 Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Kandidatuppsats VT - 2006 Revisorns oberoende från start till mål Författare: Maria Åström Handledare: Bo Westlund Ventilationsdatum: 2006-06-01

Läs mer

Något om den skadeståndsrättsliga betydelsen av försäkransmeningar i börsbolagens årsredovisningar

Något om den skadeståndsrättsliga betydelsen av försäkransmeningar i börsbolagens årsredovisningar Något om den skadeståndsrättsliga betydelsen av försäkransmeningar i börsbolagens årsredovisningar Av advokaten URBAN BÅVESTAM * Om styrelseledamöterna och den verkställande direktören i ett aktiebolag

Läs mer

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter -------------------------------------------

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter ------------------------------------------- Den nya marknaden ------------------------------------------- Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter Observatorierapport 59/2003 En rapport från Det IT-rättsliga observatoriet

Läs mer

Plötslig och oförutsedd skada en sakligt sett förnuftig och rimlig reglering?

Plötslig och oförutsedd skada en sakligt sett förnuftig och rimlig reglering? Handelshögskolan i Göteborg Juridiska institutionen Hedvig Mannergren Programmet för juris kandidatexamen Tillämpade Studier, 20 poäng VT 2007 Handledare: Filip Bladini Plötslig och oförutsedd skada en

Läs mer

Rättsligt skydd för sms-låntagare

Rättsligt skydd för sms-låntagare Rättsligt skydd för sms-låntagare John Sandvall Kandidatuppsats i handelsrätt HT2012 Handledare Mari Olander Sammanfattning Sverige behöver ett förbättrat konsumentkreditskydd. Fler sms-lån än någonsin

Läs mer

Traditionsprincipen, avtalsprincipen eller något annat?

Traditionsprincipen, avtalsprincipen eller något annat? Juridiska Institutionen Programmet för juris kandidatexamen Tillämpade studier Vårterminen 2008 Traditionsprincipen, avtalsprincipen eller något annat? En sakrättslig studie med fokus på kommersiella närståendetransaktioner

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström

UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström Uppsägning p.g.a. arbetsbrist och kravet på tillräckliga kvalifikationer

Läs mer

Hur tillgodoses barnets bästa på bästa sätt i svensk rätt?

Hur tillgodoses barnets bästa på bästa sätt i svensk rätt? Juridiska institutionen Höstterminen 2013 Examensarbete i konstitutionell rätt 30 högskolepoäng Hur tillgodoses barnets bästa på bästa sätt i svensk rätt? Författare: Clara Hamrén Handledare: Universitetslektor

Läs mer

Bristande arbetsprestation - saklig grund för uppsägning?

Bristande arbetsprestation - saklig grund för uppsägning? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Per Ternow Bristande arbetsprestation - saklig grund för uppsägning? Examensarbete 30 poäng Handledare: Jur. dr. Mia Rönnmar Arbetsrätt HT 07 Innehåll SUMMARY

Läs mer

Affärsmässigt motiverad

Affärsmässigt motiverad Affärsmässigt motiverad en analys av bestämmelserna om ränta på koncerninterna lån av anders hultqvist 1. inledning Efter att Industrivärden-domarna meddelats i slutet av 2007 (RÅ 2007 ref. 84 85), där

Läs mer

C-UPPSATS. Immateriella tjänster

C-UPPSATS. Immateriella tjänster C-UPPSATS 2008:129 Immateriella tjänster - en övergripande bild av områdets regelverk Emma Bergwall Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer