Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma 2015 1"

Transkript

1 Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta Förbundsstämma

2 In n eh ållsför t eck n in g Program 2 Föredragningslista 3 Förslag till procedurregler 5 Ombudsförteckning/Röstlängd 6 Stämmans utlysning 7 Verksamhetsberättelse Fastställande av avgifter 22 Propositioner 22 Motioner 30 Valberedningens förslag 41 P rogram v id för bu n dsstäm m an 09:30 Samling, kaffe Inregistrering 10:00 Förbundsstämman öppnas Förbundsordförande har ordet Stämmoförhandlingarna inleds 12:00 Lunch Fortsa förhandlingar Stämmoanförande av Anna Kinberg Batra 15:30 ca Stämman avslutas. Kaffe Förbundsstämma

3 Föredragn in gslista 1. Förbundsstämmans öppnande 2. Val av ordförande och vice ordförande leda förhandlingarna 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av sekreterare 5. Val av justerare, tillika rösträknare 6. Fastställande av röstlängd 7. Fastställande av procedurregler 8. Fastställande av förbundsstämmans stadgeenliga utlysning 9. Styrelsens årsredovisning 10. Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Fastställande av årsavgifter till förbundet från partiföreningarna för år Förslag från styrelsen (propositioner) 14. Inkomna övriga förslag (motioner) 1) Fastställande av nomineringsregler för nästkommande riksdags-, landstings- och kommunfullmäktigeval 2) Proposition om bredbands- och mobiltäckningen 3) Proposition om ändringar i strandskyddslagen 4) Proposition om tillväxt och tillsyn 5) Proposition om besöksnäringen 1) Motion från valberedningen angående arbetsordning 2) Motion angående skolan 3) Motion angående RIT-avdrag 4) Motion angående behovsprövat barnbidrag 5) Motion angående kommunsammanslagningar 6) Motion angående Venfall 7) Motion angående första maj 8) Motion angående rättvis bedömning 15. Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen 16. Val av ordförande och två vice ordförande för förbundet och styrelsen Förbundsstämma

4 17. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen, varav en länsansvarig för moderatkvinnornas verksamhet 18. Val av två revisorer och ersättare för dem 19. Val av ombud till partistämman med ersättare 20. Val av representation i studieförbundet Medborgarskolan i enlighet med dess stadgar 21. Val av rekryteringskommitté för riksdagsvalsedeln 22. Val av valberedning och ordförande i denna 23. Övriga ärenden 24. Förbundsstämmans avslutande Förbu n dssty relsen föreslår stäm m an beslu ta fastställa den föreslagna föredragningslistan Förbundsstämma

5 Förslag till procedu rregler 1. Yttranderätt tillkommer alla medlemmar. Alla inlägg sker från talarstolen. 2. Yrkande-, röst- samt reservationsrätt tillkommer ledamöter i förbundsstyrelsen samt anmälda ombud. 3. Begäran om ordet sker skriftligen direkt hos fungerande sekreterare eller ordförande. 4. Yrkande i plenum skall omedelbart - i skriftlig form - lämnas till fungerande ordförande. 5. Förbundsstyrelsens yrkande är huvudproposition. 6. Yrkanden i plenum och/eller motionärens yrkande(n) tas i förekommande fall upp som kontraproposition eller förslag till kontraproposition. 7. Föreligger flera skilda förslag som inte kan sammanjämkas tar stämman först ställning till vilket som skall gälla som kontraproposition till förbundsstyrelsens yrkande. Därefter ställs huvudpropositionen mot kontrapropositionen. Innebär propositionen, som därigenom vunnit majoritet förslag till uttalande eller åtgärd, ställs slutligen proposition på förslaget. Detta blir ja-proposition. Vinner nej har frågan fallit. 8. Begärd votering sker i första hand genom försöksvotering. Om så begärs, av yrkandeberättigad medlem, skall rösträkning genomföras. Votering som gäller personval skall alltid ske med slutna röstsedlar. Därvid skall på valsedeln uppföras exakt det antal namn som valet avser, annan valsedel förklaras ogiltig. 9. Reservation eller anmälan om avvikande mening mot fade beslut i plenum skall inlämnas skriftligt till fungerande sekreterare senast före stämmans avslutande. Förbu n dssty relsen föreslår stäm m an beslu ta fastställa de föreslagna procedurreglerna Förbundsstämma

6 Om bu dsför t eck n in g/r östlän gd Förbu n dssty relsen 1. Ulf Berg, Avesta Forts Falu n 2. Malin Höglund, Mora, MQ 3. Ulrik Bergman, Borlänge 4. Jan Wiklund, Gagnef 32. Christina Haggren 5. Mikael Rosén, Falun 33. Abdullah Saleh 6. Ann-Britt Åsebol, Falun 34. Björn Ljungqvist 7. Carl-Oskar Bohlin, Borlänge 8. Anne-Lie Stenberg, Leksand Gagn ef 2 9. Gustav Ericsson, MUF 35. Petra Wiklund 36. Stefan J Eriksson Fören in garn a Av esta 5 Hedem ora Johan Thomasson 37. Göran Wennerström 11. Henrik Hästbacka 38. Christina Karlsdotter 12. Fredrik Wohlfart 39. Jonas Fafara 13. Måna Hesselrud 40. Larz Andersson 14. Birgitta Westermark 41. Utses av MUF 42. Utses av MUF Borlän ge Marianne Hagfeldt Lek san d Clas Jacobsson 43. Jakob Stormats 17. Annica Hopstadius 44. Johanna Reichel 18. Agneta Nyvall 45. Marianne Kronberg 19. Bo Persson 46. Sebastian Larsson 20. Vello Üprus 47. Åke Lindfors 21. Camilla Idén Lu dv ik a 4 Falu n Linda Kardell Broman 22. Håkan Hammar 49. HåGe Persson 23. Gunilla Franklin 50. Torbjörn Tomtlund 24. Catharina Hjortzberg- 51. Mikaela Nordling Nordlund 25. Erik Bergman 26. Christer Carlsson Malu n g- Sälen Leif Bergh 52. Erik Gustavsson 28. Mats Dahlberg 53. Kristina Bäckman 29. Arved Wedman 54. Sören Bjurström 30. Göran Forsén 55. Tom Martinsson 31. Veronica Zetterberg Förbundsstämma

7 Mora 3 Sm edjeback en Greger Mellbert 63. Lotta Gunnarsson 57. Gunilla Spjotgard 58. Hans-Göran Åhgren Säter Orsa Anders Jämthagen R ättv ik 3 V an sbro Fredrik Ollén 66. Utses av styrelsen 61. Ulrica Momkvist 62. Agneta Wallander Älv dalen Nils-Åke Norman 68. Kjell Landén 69. Sven-Olov Åsberg Förbu n dssty relsen föreslår stäm m an beslu ta fastställa röstlängden Stäm m an s u tly sn in g Enligt stadgan ska kallelse sändas ut till partiföreningarna senast åtta veckor före stämman. Årets kallelse skickades ut till föreningarna den 27 januari Kallelsen var även publicerad i Dalamoderaten nr 4/2014 Förbu n dssty relsen föreslår stäm m an beslu ta fastställa förbundsstämmans stadgeenliga utlysning Förbundsstämma

8 Verk sam h etsberättelse 2014 Förbundsstyrelsen för Moderata Samlingspartiet i Dalarna får härmed avlägga verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Förbu n dsstäm m a Ordin arie förbu n dsstäm m a hölls i Borlänge lördagen den 12 april Stämmotalare var Carl-Oskar Bohlin, kandidat i Europaparlamentsvalet och Per Nilsson, partiets nye analyschef. Förbundsstämman biföll en motion från Stefan Eriksson, Gagnef, angående fordonssken. Motionen ska lämnas vidare till partistämman Förbu n dssty relse Förbundsstyrelsen valdes vid Moderata Samlingspartiets i Dalarna ordinarie förbundsstämma Förbundsstyrelsen har haft följande sammansättning: Förbundsordförande Ulf Berg Avesta 1:e vice ordförande Malin Höglund Mora, MQ-ansvarig 2:e vice ordförande Ulrik Bergman Borlänge Ledamöter Mikael Rosén Falun Jan Wiklund Gagnef Ann-Britt Åsebol Falun Carl-Oskar Bohlin Borlänge Anne-Lie Stenberg Leksand Gustav Ericsson repr för MUF Adjungerade ledamöter Peter Vogt Partiombudsman Johan Boklund Politisk sekreterare Sam m an träden Förbundsstyrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden 17 februari 2 juni 10 augusti 18 september (presidiet) 4 oktober 10 november 5 december Förbundsstämma

9 Förbu n dsråd 11 april förbundsråd 4 oktober förbundsråd R ev isorer Vid den ordinarie förbundsstämman 2014 utsågs följande till revisorer för förbundet: Ordinarie Melker Andersson, Hedemora, verksamhetsrevisor. Göran Forsén, Falun, verksamhetsrevisor. Godkänd revisor från Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB. Ersättare Ulf Estberger, Borlänge, verksamhetsrevisor, och godkänd revisor från Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB. P erson al Peter Vogt är anställd som partiombudsman med placering i Dalarna. Partiombudsmannen har varit förbundsstyrelsens sekreterare. Lillebil Grass, Avesta, har varit kassör för förbundet. Caroline Willfox är anställd som politisk sekreterare. Johan Boklund är anställd som vikarie för Caroline Willfox under hennes ledighet. Tove Florén har varit anställd under våren för bland annat stödja landstingsgruppens kampanjverksamhet. Besök av partiledn in gen /m in istrar 11 februari, Elisabeth Svantesson 14 februari, Beatrice Ask 13 mars, Ulf Kristersson 24 mars, Beatrice Ask 26 mars, Peter Norman 3 mars, Karin Enström 26 juni, Beatrice Ask 17 juli, Catharina Elmsäter Svärd 10 augusti, Kent Persson 31 augusti, Kent Persson 10 september, Lena Adelsohn Liljeroth 4 september, Anna Kinberg Batra Förbundsstämma

10 R egion ala sam arbetet i Sv ealand Samarbetet mellan förbunden i Region Svealand har forts. Partiombudsmännen i samverkande förbund träffas kontinuerligt för planera och följa upp den gemensamma verksamheten, samt utbyta erfarenheter. Utbildn in g 18 januari toppkandidatutbildning 2 februari nationellt valfokus 1 mars utbildningsdag om de politiska programmen 15 mars utbildningsdag om retorik 1 april utbildning Twitter 15 november utbildningsdag om ideologi och kommunallagen K am pan jv erk sam h et Förbundet har deltagit i de centrala kampanjer som har initierats från riksorganisationen. Förbundsstyrelse och personal från förbundsexpeditionen har arbetat med stödja föreningars kampanjverksamhet. Vår politiske sekreterare har bl.a till uppgift underlätta föreningarnas kampanjarbete. V alrörelsen 2014 Eu ropaparlam en tsv alet Länets moderater kampanjade intensivt under Europaparlamentsvalet, där vår egen kandidat Carl-Oskar Bohlin hade en central roll. Trots en väl genomförd kampanj tappade moderaterna nationellt tyvärr ett mandat i EU-parlamentet, vilket drabbade Carl-Oskar. V al till rik sdag, lan dstin gsfu llm äk tige och k om m u n fu llm ä k- tige Bu dsk ap Förutom partiets centrala material hade förbundet egna program för följande frågor: En sjukvård av högsta klass En trygg och sund framtid i Dalarna Företagande på Dalarnas villkor Ungdomar med framtidstro Dalarnas viktigaste tillgång En infrastruktur för framtiden Landsbygdspolitiskt program Förbundet bistod de föreningar som så önskade med hjälp producera egna program. V alu pptak t Förbundsstämma

11 Valupptakten hölls på Rältagården den 10 augusti, med presentation av våra toppkandidater till riksdagen. Partisekreterare Kent Persson var inbjuden talare. P erson alförstärk n in g Maj-september var förutom Johan Boklund, Sebastian Larsson anställd som kampanjarbetare. Johan och Sebastian ansvarade för var sin kampanjbuss. Kam pan jbu ssar Två inhyrda Volkswagenbussar åkte runt i länet under valrörelsen för hjälpa föreningarna med kampanjarbetet. De var dekorerade med våra loggor och syntes väl, och var utrustade med en mängd kampanjmaterial. Alla länets föreningar hade möjlighet få kampanjstöd genom bussarna vid minst 8 tillfällen. Kampanjbussarna användes bland annat i samband med Kampanjer utanför butiker Vid lokala arrangemang, tex. Älvdalens Motorfestival och Tisdagskul i Rättvik Brevlådekampanjer Större ak tiv iteter u n der v alrörelsen Förbundet fanns på plats under Rättviks marknad, Dansbandsveckan i Malung och på LIF-båten. P rodu k tion av v alm aterial Förbundsexp har bistått föreningarna med produktion och tryckning av lokalt valmaterial. V alv ak a Valvakan hölls på Hotell Scandic i Falun. Ca 100 personer deltog. V alresu ltatet Riksdagsvalet. Vi tappade 6,14 procentenheter från 25,11% till 18,98%. Detta innebar 9910 röster färre jämfört med 2010, och medförde vi tyvärr förlorade ett av våra riksdagsmandat. Landstingsfullmäktigevalet. Vi tappade 2,54 procentenheter från 21,96% till 18,81%. Detta innebar 3992 röster färre jämfört med Vi vann ett mandat i Ludvika-Smedjebackens valkrets, men förlorade ett vardera i följande valkretsar: Avesta/Hedemora/Säter, Falun, och Mora/Orsa/Älvdalen. Kommunfullmäktigevalen. Vi fick ytterligare mandat i följande kommuner: Ludvika (1 mandat), Smedjebacken (1 mandat). I Hedemora och Malung-Sälen fick vi samma antal mandat som föregående period. Förbundsstämma

12 I övriga kommuner förlorade vi mandat. V erk sam h etsberättelsen rik sdagen Moderaterna i Dalarna representerades under verksamhetsåret 2014 av ledamöterna Ulf Berg, Ann- Britt Åsebol och Carl-Oskar Bohlin. Ulf Berg och Carl-Oscar Bohlin återvaldes för ytterligare en mandatperiod efter valet Detta innebar tyvärr ett tappat mandat och valresultatet innebar vi tappade något mindre än rikssnittet. Noteras Dalarna hade ett färre fast mandat än tidigare val pga. vår befolkning minskat i förhållande till andra. Ulf Berg h ar u n der året h aft följan de u ppdrag i rik sdagen : Ordinarie ledamot av riksdagen Ordförande i Valberedningen, efter valet vice ordförande i riksdagens valberedning Ledamot i skeutskottet, efter valet suppleant i skeutskottet Ledamot och kommittéordförande i miljö- och jordbruksutskottet Talesperson i landsbygdsfrågor An n - Britt Åsebol h ar u n der året h aft följan de u ppdrag i rik sdagen : Ordinarie ledamot av riksdagen Suppleant i Konstitutionsutskottet Carl- Osk ar Boh lin h ar u n der året h aft följan de u ppdrag i rik sdagen : Ordinarie ledamot av riksdagen Suppleant i Justitieutskottet, efter valet ledamot i civilutskottet Suppleant i Utbildningsutskottet, efter valet suppleant i socialförsäkringsutskottet R ik sdagsgru ppen s arbete: Under 2014 var en stor del av riksdagsgruppens arbete på olika sätt inriktade på valrörelser. Först valet till EU parlamentet som blev en besvikelse för oss med ett dåligt valresultat. Extra tråkigt för oss då vi hade en stor chans få en ledamot till Bryssel då vår kandidat Carl-Oskar Bohlin stod på valbar plats. Han gjorde en strålande valrörelse så ingen skugga skall falla på honom, resultatet får nog tillskrivas vi måste ha ett första namn som kan locka väljare i ett val där många känner de kan rösta lite friare än i ett riksdagsval. Resultatet av EU-valet följde med in i valrörelsen till riksdag, kommun och landsting. Ingen tvekan vi moderater gjorde ett förlustval, men tack vare en fantastisk insats av många moderater i valrörelsen så blev det trots allt ett valresultat som är ett av de bästa vi gjort i modern tid. Men ett tapp på närmare sju procentenheter är en valförlust och inget annat. Förbundsstämma

13 Det har inneburit en stor omställning i riksdagsarbetet då vi gått från majoritet till opposition. Valförlusten har också inneburit en hel del personal sagts upp. Men rutinerna har allt mer infunnit sig och arbetet fungerar allt bättre och vi har fått gehör för flera av våra förslag via tillkännagivanden till regeringen. Det viktigaste är dock nog nuvarande regering styr landet med en Alliansbudget. Att en statsminister sitter kvar i regeringsställning när den egna budgeten fallit får väl betecknas som anmärkningsvärt.. Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin fortsätter nu driva frågor och samtidigt vårda Alliansen. Om det blir en gemensam budget eller inte är inget som är bestämt än. Viktigt är dock vi moderater fortsätter vårt politikutvecklingsarbete. Eftervalsanalysen var tydlig med vi inte gjort vårt arbete i politikverkstaden och vi i och med detta inte hade alla svar på väljarnas frågor. Mycket av arbetet är nu ställa frågor och interpellationer till regeringens ministrar. Det ställs nu högre krav på politiken formas i utskotten. Alliansen har fått igenom väldigt många tillkännagivanden, det återstår nu se vad regeringen tänker göra för gå riksdagens beslut tillmötes. Vi ser nu den rödgröna regeringen höjer sker, arbetsgivaravgifter och punktsker. Carl-Oskar Bohlin och Ulf Berg fortsätter jobba för en valseger vid nästa val, ett val som senast kommer Lan dstin gsgru ppen Den moderata landstingsgruppen har under året drivit en aktiv valrörelse och oppositionspolitik för vinna valet Landstingsgruppen har haft 7 gruppmöten under 2014, som varit förberedande inför landstingsstyrelsesammanträden. Vid dessa möten har såväl dagsaktuella frågor som mera långsiktiga frågor diskuterat. Gruppen har under året lämnat motioner och interpellationer. De frågor som gruppen har drivit under året är främst hur vi ska komma tillrätta med landstingets ekonomi, kösituationen inom vården, vården i Västerberslagen och frågan om Dalarna skulle äga en egen ambulanshelikopter eller inte. Under 2014 har samarbetet inom Alliansen forts med ett antal gemensamma utspel och framtagande av en gemensam budget och verksamhetsplan som låg till grund för politiken vid ett eventuellt maktövertagande efter valet. Under valrörelsen genomförde landstingsgruppen tillsammans med de övriga Allianspartierna ett antal Allianscaféer runt om i länet. Under valrörelsen var landstinggruppen aktiv runt om i länet på deber och torgmöten. Ledamöter i landstingsgruppen har under året genomfört ett stort antal studie och verksamhetsbesök. Vidare har man deltagit i politikerveckan i Almedalen, Sverige- Förbundsstämma

14 mötet, olika konferenser och utbildningar samt samverkan med de andra landstingen i Svealandaregionen. Under året har Jan Wiklund varit gruppledare. Jan Wiklund, Clas Jacobsson och Gunilla Franklin har innehaft tjänster som oppositionsråd. Jenni Sjöblom har innehaft tjänsten som politisk sekreterare. Pär Sixtensson har varit gruppordförande och lett det interna arbetet i gruppen. V alk rets R esu ltat i % 2014 Förän drin g i % Mandat 2010 Mandat 2014 Förän d- rin g Ludvika/Smedjebacken 20,67 % + 1,4 % Falun 23,82 % - 4,94 % Borlänge 17,45 % - 2,57 % Nedansiljan 19,09 % - 2,90 % Mora/Orsa/Älvdale n Avesta/Hedemora/ Säter 13,08 % - 5,04 % ,48 % - 4,17 % K om m u n ern a I länets kommuner har de moderata grupperna arbetat med olika frågor. De moderata gruppledarna under 2014 var Avesta Henric Schef/Johan Mora Malin Höglund Thomasson Borlänge Ulla Olsson Orsa Ronnie Persson Falun Mikael Rosén Rättvik Henrieta Vedbeg Gagnef Stefan J. Eriksson Smedjebacken Lotta Gunnarsson Hedemora Melker Andersson Säter Tommy Andersson Leksand Anne-Lie Stenberg Vansbro Stefan Olsson Ludvika HåGe Persson Älvdalen Nils-Åke Norman Malung- Tom Martinsson Förbundsstämma

15 Sälen Moderatk v in n orn a Moderata kvinnoförbundet bildades redan Numera är vi ett nätverk Moderatkvinnorna med utrymme för friare arbetsformer och organisation. Moderatkvinnorna leds av en central styrelse. Därutöver består organisationen av länskvinnoansvariga med en egen verksamhet i länet. Huvuduppgiften för verksamheten både lokalt (i varje förening) och centralt är arbeta politiskt, genomföra utbildningar, rekrytera nya medlemmar och lyfta fram kvinnliga företrädare och kvinnors aspekter i politiska frågor. På så sätt skapas förutsättningar för ökade insatser av kvinnor i partiorganisationen och förtroendevald i politiska församlingar. På stämman valdes Malin Höglund till ordförande och Ann-Britt Åsebol till vice ordförande. Under året har det varit ett råd i Stockholm, den oktober. Malin Höglund och Ann-Britt Åsebol deltog på rådet. Malin Höglund har även uppdrag som ledamot i den centrala styrelsen. Normalt sett är det alltid två råd varje år, ett på våren och ett på hösten. Men eftersom det var valår med två val under 2014 blev det ett råd. Kärnfrågorna som Moderatkvinnorna jobbar för är: - Välfärd - Utbildning - Arbetsmarknad - Internationellt - Familj - Trygghet - Miljö - Kultur - Integration I varje förening ska det finnas en Moderatkvinnoansvarig som ordnar träffar för kvinnor i föreningen, kampanjar och jobbar för kvinnor på lika villkor ska kunna få uppdrag, i kommun och landsting. Under valåret har Moderatkvinnorna synt bra och varit verksamma i alla kampanjer med sina rosa jackor och rosa t-shirts. Moderatkvinnorna har jobbat för partiets politik och rekrytera fler kvinnor till Moderaterna. Förbundsstämma

16 I Dalarna har vi en arbetsgrupp för Moderatkvinnorna. Arbetsgruppen består av: Malin Höglund, Christina Haggren, Linda Kardell Broman, Agneta Nyvall, Helena Mårtens, Tanja Krigsman och Caroline Willfox. Under 2014 gick all tid åt till jobba med de två valen. Vi hade inga träffar i arbetsgruppen. I ett väl fungerande län behövs inte en arbetsgrupp om varje förening jobbar för lika villkor för män och kvinnor. Moderatkvinnorna har en populär utbildning som heter MKF Aktion. Denna utbildning får man söka sig till och det är höga krav på vilka som tas in. Man ska ha uppdrag i Kommunfullmäktige för få bli antagen. Utbildningen är 2 ½ år med sex stycken utbildningstillfällen. Det är Moderatkvinnornas centrala styrelse som beslutar vilka kvinnor som blir antagna till MKF Aktion utbildningen. Vi har i stort sett alltid med en eller flera kvinnor från Dalarna som går utbildningen. MUF För Moderata ungdomsförbundets verksamhetsberättelse hänvisas till MUF.s årsredovisning. Fören in gar och m edlem stal Förbundet består av 15 partiföreningar med sammanlagt 1208 medlemmar. Detta inkluderar MUF-distriktets föreningar med 251 medlemmar. Förbu n dsex pedition en Förbundets expedition har sina lokaler på Myntgatan 2 i Falun. Vi är tyvärr uppsagda från dessa lokaler och kommer flytta till nya lokaler under våren. Ek on om i Hänvisas till resultat- och balansräkningen samt revisorernas berättelse. Slu tord Förbundsstyrelsen vill börja med rikta ett stort tack till alla föreningsordförande, förtroendevalda, MUF, vår personal, medlemmar och andra som under 2014 verkat för moderaterna i Dalarna. Förbundsstämma

17 Tyvärr räckte våra arbetsinsatser inte ända fram i alla val, utan vi tappade ett mandat i Europaparlamentsvalet, förlorade regeringsmakten, kunde inte ta över landstinget, och tappade dessutom mandat i flera kommuner. Vi ska dock glädja oss åt framgångarna i landstingsvalet i Ludvika-Smedjebacken och kommunvalen i Ludvika och Smedjebacken där vi ökade med ett mandat vardera. Vi finns även med i majoritet i ett par kommuner. En turbulent höst som avrundades med Decemberöverenskommelsen krävde också sitt. Vi hade redan börjat med valförberedelser när överenskommelsen kungjordes. Om nästa riksdagsval blir 2018 kan nog med säkerhet inte sägas. Nu gäller det vi alla fortsätter göra ett bra jobb, både i de nämnder och styrelser där vi har uppdrag, men även med vår politikutveckling. Vidare måste vi alla hjälpas åt granska majoriteten och visa väljarna vad vi anser om majoritetens olika åtgärder, i rikspolitiken, i landstingspolitiken och i kommunpolitiken. Där vi finns i majoritet skall väljarna forts önska det vid nästa val. Vi ska fortsätta vår dialog med väljarna, dels för lyssna till deras synpunkter, men även för föra ut vår politik. Kommande valsegrar kräver hårt arbete. Lycka till, tillsammans gör vi det möjligt. Förbundsstyrelsen/Ulf Berg R ev ision sberättelse Revisionsberättelsen skickas ut separat. Förbundsstämma

18 Förbundsstämma

19 Förbundsstämma

20 Förbundsstämma

21 V erk sam h etsberättelse 2014 Un dersk rifter Falun den 20 mars 2015 Ulf Berg Malin Höglund Ulrik Bergman Förbundsordförande 1:e v ordf. 2:e v ordf. Ann-Britt Åsebol Carl-Oskar Bohlin Mikael Rosén Anne-Lie Stenberg Jan Wiklund Gustav Ericsson Förbundsstämma

22 Fastställan de av årsav gifter till förbu n det för år 2017 Den moderata partistämman i oktober 2011 fade beslut om medlemsavgiften per medlem och år till den Moderata riksorganisationen ska vara 140 kronor för åren Länsförbundsstämmorna har de senaste 20 åren fat beslut om avgiften till länsförbundet ska vara 25 kronor utöver avgiften till Riksorganisationen. Förbundsstämman har nu fa beslut om avgiften för 2017 till förbundet. Med ledn in g av ov an ståen de föreslår förbu n dsst y relsen förbu n d s- stäm m an beslu ta avgiften till förbundet för år 2017 ska vara 165 kronor per medlem och år, avgiften för direktansluten medlem i förbundet fastställs till 200 kronor för 2017, samt rekommendera föreningarna fastställa en avgift om lägst 180 kronor för motsvarande period. P roposition er till förbu n dsstäm m an P roposition n r 1 R ek r y terin gs - och n om in erin gsregler Enligt partiets Rekryterings- och nomineringsregler är det nu dags för förbunden fastställa reglerna för riksdags- och landstingsval samt normalregler för kommunvalen inför kommande mandatperiod I de fall förbunden fastställer regler som frångår grundprinciperna skall dessa anmälas till partistyrelsen. Reglerna finns i bilaga nr 1 Förbu n dssty relsen föreslår stäm m an beslu ta fastställa de rekryterings- och nomineringsregler som finns i vår stadga inför kommande mandatperiod fastställa kommande nomineringsstämma ska genomföras enligt stadgans genomförandealternativ B. provval ska genomföras. Förbundsstämma

23 P roposition n r 2 P roposition an gåen de bredban ds - och m obiltelefon täckn in g Utbyggnaden av bredband via fiber och utbyggnaden av mobiltelefonnätet tillhör en av vår tids viktigaste infrastruktursatsningar och kan jämföras med den gamla teleutbyggnaden på 1900-talet. Målsättningen för detta arbete måste vara alla, oberoende av var i Sverige man befinner sig ska kunna använda väl fungerande elektroniska samhällstjänster och elektronisk service via bredband. Såväl som kunna prata i sin mobiltelefon. Utvecklingen går snabbt och i takt med allt fler elektroniska samhällstjänster och elektronisk service blir tillgängliga växer behoven av bättre mobiltäckning och ett utbyggt bredbandsnät via fiber. Fiberutbyggnaden är viktigt för företag och hushåll i alla delar av landet ska kunna dra nytta av de möjligheter som tillgång till bredband via fiber ger, för arbetsmetoder ska kunna effektiviseras och för nya tjänster och affärsmodeller ska kunna utvecklas. Det är extra viktigt med väl fungerande bredband där traditionell service försvinner och ersätts med digital service. Dagens tekniska utveckling möjliggör vård och omsorg på distans, vilket kan bli ett viktigt komplement till dagens service. Då kan sjukvården tex få vissa av patientens värden digitalt på distans. Tillgång till bredbands- och mobiltäckning är därför en förutsättning för boende på landsbygden inte ska diskrimineras. Bredband via fiber ska vara tillgängligt för 99 procent av Sveriges befolkning år I kombination med ett utökat mål för utbyggnaden av bredband via fiber är det viktigt kopparnätet för den fasta telefonin inte får nedmonteras innan det finns en ersättningsteknik på plats som fungerar likvärdigt. Idag riskerar hushåll och företag bli utan tillgång till bredband, telefoni och mobiltelefoni när kopparnätet nedmonteras utan det finns en likvärdig ersättningsteknik på plats. Idag får hushåll som vill ansluta sig till bredband via fiber ROT-avdrag för arbetskostnaden. För underlätta och stimulera bredbandutbyggnaden via fiber, speciellt i landsorten och på landsbygden, anser vi partiet bör tillsätta en arbetsgrupp för utreda hur hushållen skulle kunna få del av ytterligare sk e- lättnader för bredbandsanslutning via fiber. Att få ut fiber till hushåll på landsbygden kommer med automatik även gynna företagarnas tillgång till bredband via fiber i på landsbygden. V i y r k a r h ä r m ed målet hushåll och företag ska ha tillgång till bredband via fiber bör höjas till 99 procent och utbyggnadstakten ska öka för nå målet år Förbundsstämma

24 nuvarande mobilnät skall byggas ut så täckningen kraftigt förbättras, men också lärdomar dras av hur det fungerat så det ställs tydligare och bättre krav när nästa generation skall rullas ut. kopparnätet för fast telefoni inte får nedmonteras förrän PTS (Post- och telestyrelsen) kan säkerställa det finns en ersättningsteknik som fungerar likvärdigt till 100 %. partiet utreder hur en skereduktion för ansluta sitt hushåll till ett existerande fibernätverk skulle kunna utformas. partiet verkar för regelförenklingar kommer still stånd för bidragsfinansiering i områden som saknar kommersiella förutsättningar för bredbandsutbyggnad via fiber. Samt partiet verkar för medel för bredbandsutbyggnad kan komma från flera aktörer till exempel EU, offentliga och från privata företag. statliga bolag och verk skall underlätta för kabeldragning, inte försvåra. Förbu n dssty relsen föreslår stäm m an beslu ta förbundsstämman bifaller propositionen och sänder den vidare som sin egen till moderaternas partistämma år P roposition n r 3 P roposition an gåen de n orm alisera beslu tsgån gen i stran dsk y ddslangstiftnin gen Dagens strandskydd har två syften. För det första långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och för det andra bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet. Det gäller vid alla kuster, sjöar och vendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i venområdet. Länsstyrelsen har rätt utöka strandskyddet upp till 300 meter, om Länsstyre l- sen anser det behövs för säkerställa något av strandskyddets syften. Strandskyddsreglerna finns i 7 kap h miljöbalken. Inom strandskyddat område får ingen bygga nya byggnader. Ingen får heller ändra byggnaders användning, till exempel genom bygga om en fiskebod till ett fritidshus. Ingen får heller anlägga brygga, sätta upp staket, schakta, spränga eller fälla träd. Detta oavsett om dessa åtgärder strider mot stran d- skyddets två syften eller ej. Det finns ett fåtal undantag från förbudet men dessa gäller bara uppförande av ekonomibyggnader och anordningar som behövs för jordbruk, fiske, skogsbruk och renskötsel. Undantagen för dessa gäller dock bara om uppföraren kan bevisa anläggningarna måste ligga inom strandskyddsområde för sin funktions skull. Förbundsstämma

25 Vill någon bygga, ändra eller åtgärda något inom strandskyddat område, till exempel bygga en brygga eller friggebod har kommunen rätt ge dispens om särskilda skäl föreligger. Dessa särskilda skäl finns i 7 kap. 18 c-d miljöbalken. För vissa områden är istället länsstyrelsen som beslutar om dispens. Kommunen har även rätt ge dispens om någon vill bygga, ändra eller åtgärda något inom strandskyddat område om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. De särskilda skälen för dispens är för det första det bidrar till utvecklingen av landsbygden eller om det rör sig om bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus. Moderaterna i Dalarna står upp för strandskyddslagstiftningens syften. Det är viktigt långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och b e- vara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Samtidigt som vi står upp för strandskyddslagstiftningens syften står vi också upp för den kommunala självb e- stämmandeätten. Denna självbestämmanderätt kallas kommunalt självstyre och utgår från principen kommunen själv ska bestämma över sina angelägenhe t- er. Moderaterna i Dalarna anser strandskyddslagstiftningen är en kommunal angelägenhet i första hand. Tågordningen i strandskyddslagstiftningen har idag kraftigt försvagat det kommunala självstyret. Riksdagen beslutar om strandskyddsreglerna i miljöbalken. Naturvårdsverket vägleder kommuner och länsstyrelser om strandskydd men har även rätt överklaga vissa av länsstyrelsernas beslut. Boverket vägleder även de kommuner och länsstyrelser i LIS (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) och up p- hävande av strandskydd i detaljplaner. Länsstyrelserna vägleder kommuner, granskar dispenser. Upphävande av strandskydd i detaljplaner och tillämpning av LIS. Kommunerna beslutar om strandskyddsdispens och upphäver strandskydd i detaljplaner samt pekar ut LIS-områden. Den här ordningen har idag fått stora konsekvenser för kommunerna. Naturvårdsverket, Boverket och Länsstyrelserna gör ett bra arbete som rådgivande instans. För förstärka det kommunala självstyret och öka självbestämmandet för kommuninvånarna anser vi det enda rimliga är de som ska ha rätt överklaga strandskyddsdispenser är de som berörs av beslutet, nämligen ko m- muninvånarna. V i y r k a r h ä r m ed kommunerna fortsättningsvis får besluta om strandskyddsdispens, upphäva strandskydd i detaljplaner och översiktsplaner. rätten överklaga strandskyddsdispens fortsättningsvis begränsas till de som berörs, nämligen kommuninvånarna, genom förvaltningsbesvär och laglighetsprövning. Naturvårdsverket, Länsstyrelserna och Boverket endast får en rådgivande funktion gentemot kommuner om strandskydd. Förbundsstämma

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 23 april 2016 Tegera Arena, Leksand. Förbundsstämma 2015 1

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 23 april 2016 Tegera Arena, Leksand. Förbundsstämma 2015 1 Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a Förbundsstämma 23 april 2016 Tegera Arena, Leksand Förbundsstämma 2015 1 In n eh ållsför t eck n in g Program 2 Föredragningslista 3 Förslag till procedurregler 5

Läs mer

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Nomineringsstämma. 18 november Falun

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Nomineringsstämma. 18 november Falun Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a Nomineringsstämma 18 november 2017 Falun Plats för stämman: Kvarnporten, Pelle Bergs backe 3, Falun (fd Domänverkets lokaler) 1 In n eh ållsför t eck n in g Program

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Verksamhetsberättelse för Moderaterna i Lunds kommunskrets Verksamhetsåret 2015 Styrelsen På Lundakretsens årsmöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Moderaterna Falun 2016

Verksamhetsberättelse för Moderaterna Falun 2016 Verksamhetsberättelse för Moderaterna Falun 2016 Hedervärda Moderater! Så lägger vi ytterligare ett år till vårt liv och blickar både bakåt och framåt. Vad har vi lärt oss och vad tar vi med oss som kan

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg

Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg Program 18.00 - Fika samt ombudsregistrering 18.30 - Välkomna till Borås. 18.35 - Stämmoförhandlingar. 19.00 - Stämmotalare Västtrafiks ordförande

Läs mer

Nomineringsregler. Stockholms stad MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN

Nomineringsregler. Stockholms stad MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler Stockholms stad MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler avseende valsedlar i allmänna val Moderaterna i Stockholms stad Beslutade på förbundsstämman i Stockholms stad 8-9

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar 5 10 15 fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 2000 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

DALABANANs INTRESSENTER

DALABANANs INTRESSENTER Bi KS 2015/14/1 En investeringför framtiden SALAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-01- 2 6 Diarienr rktbilaga 2015-01-15 Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Heby kommun,,,

Läs mer

Nomineringsregler. Stockholms län MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN

Nomineringsregler. Stockholms län MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler Stockholms län MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler avseende valsedlar i allmänna val Moderaterna i Stockholms län Beslutade på förbundsstämman i Stockholms län 30 maj

Läs mer

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 1. Ändamål Länsförbundets uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning

Läs mer

DALABANANS INTRESSENTER

DALABANANS INTRESSENTER {Tl Kallelse till föreningsstämma och konstituerande styrelsemöte Dalabanans Intressenter Tid: fredagen den 16 juni, kl. 10.00 Plats: Teknikhuset, Hyttvägen 2, Sala (Kaffe finns serverat från kl. 09.30)

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Enl stämmobeslut 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Moderata Samlingspartiets i Stockholms stad strävan är

Läs mer

Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet

Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet 1 Ändamål Partiföreningens strävan är att vinna människor för den samhällssyn som partiet företräder. Partiföreningens uppgift är därför att målmedvetet

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 Stadga för Skvaderns elevorganisation Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 1 Ändamål Syftet med denna stadga, samt organisationen som stadgan gäller för, är att kontakten

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. Tid 2009-04-19 Plats Hotell Scandic, Södertälje Förbundsstämmans öppnande Förbundsordföranden, Berryl Arvehell,

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Moderaterna Strömstad. Årsmöte samt nomineringsstämma

Moderaterna Strömstad. Årsmöte samt nomineringsstämma STRÖMSTAD Moderaterna Strömstad Årsmöte samt nomineringsstämma 21 februari 2014 Föredragningslista Nomineringsstämma 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 1 Namn Detta förbund, vars firma är Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund kallas i det följande för SKKF. SKKF bildades 1957 och förbundets stadgar

Läs mer

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28. 1. Förbundets namn Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet,

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av mötesordförande b) Val av mötessekreterare c) Val av justerare tillika rösträknare 3. Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats 4. Fastställande

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013 2 (10) Innehåll 1 Arbetarekommunens uppgift... 3 2 Organisation... 3 3 Medlemskap i arbetarekommunen... 4 4 Avgifter... 4 5 Möten... 5 6 Arbetarekommunens valberedningar... 6 7 Arbetarekommunens styrelse...

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Föreningsstämma 080309

Föreningsstämma 080309 MÖTESPROTOKOLL 1 (5) Föreningsstämma 080309 Datum för mötet Tid Plats 2008-03-19 13.00-15.00 Församlingsförbundet, Direktorn Kallade och inbjudna Kyrkvindens medlemmar, styrelse och revisorer Närvarande

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Inledning av Scoutrådets ordförande Hej! Det årsmöte vi samlas till i år är speciellt. Det är det årsmöte där vi rapporterar om verksamhetsåret 2012, det

Läs mer

Stadgar för Naturskyddsföreningen i Västernorrland

Stadgar för Naturskyddsföreningen i Västernorrland Stadgar för Naturskyddsföreningen i Västernorrland Antagna vid föreningens länsstämma 2016-05-14. Naturskyddsföreningen i Västernorrland är Svenska Naturskyddsföreningens lokala länsförbund verksam i Västernorrlands

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Medborgarskolans förbundsstämma 2016

Medborgarskolans förbundsstämma 2016 1(5) PM till föredragningslista vid Medborgarskolans förbundsstämma 2016 1 Stämman öppnas Förbundsordförande Leif Carlsson öppnar stämman. 2 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Rev 2013-01-22 Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Fastställda av Kyrkliga samrådsgruppen 2012-01-29. Inför bildande av lokalavdelning finns en handledning tillgänglig.

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Förbundsstyrelsen föreslå förbundsrådet att anta nedanstående valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Det övergripande mål för Moderaterna i Södermanland

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK. antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm

STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK. antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm STADGAR 2015 1 STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm 2015-09-17 Ändringar vid ordinarie föreningsstämma 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012 och 2015 har införts.

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013.

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013. STADGAR FÖR Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun Bildad den 9 september 2011 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013 1 Ändamål Kommunbygderådet i Karlskrona kommun är en ideell förening

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008 Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand 26-27 april 2008 1 Förbundets namn Förbundets namn är Business and Professional Women Sweden -BPW Sweden.

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2007-04-14 2007-04-15

Sveriges Dövas Ungdomsförbund ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2007-04-14 2007-04-15 Närvarande: 12 röstberättigade ombud Datum: Möte: Förbundsstämma Plats: Scandic Grand Hotell i Örebro Förbundsstämmans ordförande: Ragnar Veer Förbundsstämmans sekreterare: Kis Linné Förbundsstämmans justerare:

Läs mer

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 29:e mars 2015 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Fastställda av årsmöte 2 mars 2013 1 Arbetarekommunens uppgift Arbetarekommunen ansvarar för att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

STADGAR. för. Hallands Naturskyddsförening. Länsförbund av Svenska Naturskyddsföreningen. Fastställda vid ordinarie länsstämma den 21 april 2013

STADGAR. för. Hallands Naturskyddsförening. Länsförbund av Svenska Naturskyddsföreningen. Fastställda vid ordinarie länsstämma den 21 april 2013 STADGAR för Hallands Naturskyddsförening Länsförbund av Svenska Naturskyddsföreningen Fastställda vid ordinarie länsstämma den 21 april 2013 1 Organisation och verksamhetsområde Organisationens namn är

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Datum och tid: 2016-03-13, kl. 11.20 14.00. Plats: Scandic Frimurarhotellet, St Larsgatan 14, Linköping. 1. Mötets öppnande. Ordförande Jesper

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015 Stadgar RFSU Reviderade och antagna av kongressen 2015 1 Ändamål Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening. RFSU utgår från övertygelsen

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Medborgarskolans förbundsstämma 2014

Medborgarskolans förbundsstämma 2014 Protokollmall/PM till föredragningslista vid Medborgarskolans förbundsstämma 2014 1 Stämman öppnas Förbundsordförande Leif Carlsson öppnar stämman. 2 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare

Läs mer

Årsmöte 2015 Kallelse

Årsmöte 2015 Kallelse Årsmöte 2015 Kallelse Välkommen till Sveriges Elevråds Årsmöte 2015! Det börjar lida mot hösten, vilket betyder att det är dags för Sveriges Elevråds årsmöte 2015. Sveriges Elevråd är medlemmarnas organisation.

Läs mer