Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma 2015 1"

Transkript

1 Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta Förbundsstämma

2 In n eh ållsför t eck n in g Program 2 Föredragningslista 3 Förslag till procedurregler 5 Ombudsförteckning/Röstlängd 6 Stämmans utlysning 7 Verksamhetsberättelse Fastställande av avgifter 22 Propositioner 22 Motioner 30 Valberedningens förslag 41 P rogram v id för bu n dsstäm m an 09:30 Samling, kaffe Inregistrering 10:00 Förbundsstämman öppnas Förbundsordförande har ordet Stämmoförhandlingarna inleds 12:00 Lunch Fortsa förhandlingar Stämmoanförande av Anna Kinberg Batra 15:30 ca Stämman avslutas. Kaffe Förbundsstämma

3 Föredragn in gslista 1. Förbundsstämmans öppnande 2. Val av ordförande och vice ordförande leda förhandlingarna 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av sekreterare 5. Val av justerare, tillika rösträknare 6. Fastställande av röstlängd 7. Fastställande av procedurregler 8. Fastställande av förbundsstämmans stadgeenliga utlysning 9. Styrelsens årsredovisning 10. Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Fastställande av årsavgifter till förbundet från partiföreningarna för år Förslag från styrelsen (propositioner) 14. Inkomna övriga förslag (motioner) 1) Fastställande av nomineringsregler för nästkommande riksdags-, landstings- och kommunfullmäktigeval 2) Proposition om bredbands- och mobiltäckningen 3) Proposition om ändringar i strandskyddslagen 4) Proposition om tillväxt och tillsyn 5) Proposition om besöksnäringen 1) Motion från valberedningen angående arbetsordning 2) Motion angående skolan 3) Motion angående RIT-avdrag 4) Motion angående behovsprövat barnbidrag 5) Motion angående kommunsammanslagningar 6) Motion angående Venfall 7) Motion angående första maj 8) Motion angående rättvis bedömning 15. Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen 16. Val av ordförande och två vice ordförande för förbundet och styrelsen Förbundsstämma

4 17. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen, varav en länsansvarig för moderatkvinnornas verksamhet 18. Val av två revisorer och ersättare för dem 19. Val av ombud till partistämman med ersättare 20. Val av representation i studieförbundet Medborgarskolan i enlighet med dess stadgar 21. Val av rekryteringskommitté för riksdagsvalsedeln 22. Val av valberedning och ordförande i denna 23. Övriga ärenden 24. Förbundsstämmans avslutande Förbu n dssty relsen föreslår stäm m an beslu ta fastställa den föreslagna föredragningslistan Förbundsstämma

5 Förslag till procedu rregler 1. Yttranderätt tillkommer alla medlemmar. Alla inlägg sker från talarstolen. 2. Yrkande-, röst- samt reservationsrätt tillkommer ledamöter i förbundsstyrelsen samt anmälda ombud. 3. Begäran om ordet sker skriftligen direkt hos fungerande sekreterare eller ordförande. 4. Yrkande i plenum skall omedelbart - i skriftlig form - lämnas till fungerande ordförande. 5. Förbundsstyrelsens yrkande är huvudproposition. 6. Yrkanden i plenum och/eller motionärens yrkande(n) tas i förekommande fall upp som kontraproposition eller förslag till kontraproposition. 7. Föreligger flera skilda förslag som inte kan sammanjämkas tar stämman först ställning till vilket som skall gälla som kontraproposition till förbundsstyrelsens yrkande. Därefter ställs huvudpropositionen mot kontrapropositionen. Innebär propositionen, som därigenom vunnit majoritet förslag till uttalande eller åtgärd, ställs slutligen proposition på förslaget. Detta blir ja-proposition. Vinner nej har frågan fallit. 8. Begärd votering sker i första hand genom försöksvotering. Om så begärs, av yrkandeberättigad medlem, skall rösträkning genomföras. Votering som gäller personval skall alltid ske med slutna röstsedlar. Därvid skall på valsedeln uppföras exakt det antal namn som valet avser, annan valsedel förklaras ogiltig. 9. Reservation eller anmälan om avvikande mening mot fade beslut i plenum skall inlämnas skriftligt till fungerande sekreterare senast före stämmans avslutande. Förbu n dssty relsen föreslår stäm m an beslu ta fastställa de föreslagna procedurreglerna Förbundsstämma

6 Om bu dsför t eck n in g/r östlän gd Förbu n dssty relsen 1. Ulf Berg, Avesta Forts Falu n 2. Malin Höglund, Mora, MQ 3. Ulrik Bergman, Borlänge 4. Jan Wiklund, Gagnef 32. Christina Haggren 5. Mikael Rosén, Falun 33. Abdullah Saleh 6. Ann-Britt Åsebol, Falun 34. Björn Ljungqvist 7. Carl-Oskar Bohlin, Borlänge 8. Anne-Lie Stenberg, Leksand Gagn ef 2 9. Gustav Ericsson, MUF 35. Petra Wiklund 36. Stefan J Eriksson Fören in garn a Av esta 5 Hedem ora Johan Thomasson 37. Göran Wennerström 11. Henrik Hästbacka 38. Christina Karlsdotter 12. Fredrik Wohlfart 39. Jonas Fafara 13. Måna Hesselrud 40. Larz Andersson 14. Birgitta Westermark 41. Utses av MUF 42. Utses av MUF Borlän ge Marianne Hagfeldt Lek san d Clas Jacobsson 43. Jakob Stormats 17. Annica Hopstadius 44. Johanna Reichel 18. Agneta Nyvall 45. Marianne Kronberg 19. Bo Persson 46. Sebastian Larsson 20. Vello Üprus 47. Åke Lindfors 21. Camilla Idén Lu dv ik a 4 Falu n Linda Kardell Broman 22. Håkan Hammar 49. HåGe Persson 23. Gunilla Franklin 50. Torbjörn Tomtlund 24. Catharina Hjortzberg- 51. Mikaela Nordling Nordlund 25. Erik Bergman 26. Christer Carlsson Malu n g- Sälen Leif Bergh 52. Erik Gustavsson 28. Mats Dahlberg 53. Kristina Bäckman 29. Arved Wedman 54. Sören Bjurström 30. Göran Forsén 55. Tom Martinsson 31. Veronica Zetterberg Förbundsstämma

7 Mora 3 Sm edjeback en Greger Mellbert 63. Lotta Gunnarsson 57. Gunilla Spjotgard 58. Hans-Göran Åhgren Säter Orsa Anders Jämthagen R ättv ik 3 V an sbro Fredrik Ollén 66. Utses av styrelsen 61. Ulrica Momkvist 62. Agneta Wallander Älv dalen Nils-Åke Norman 68. Kjell Landén 69. Sven-Olov Åsberg Förbu n dssty relsen föreslår stäm m an beslu ta fastställa röstlängden Stäm m an s u tly sn in g Enligt stadgan ska kallelse sändas ut till partiföreningarna senast åtta veckor före stämman. Årets kallelse skickades ut till föreningarna den 27 januari Kallelsen var även publicerad i Dalamoderaten nr 4/2014 Förbu n dssty relsen föreslår stäm m an beslu ta fastställa förbundsstämmans stadgeenliga utlysning Förbundsstämma

8 Verk sam h etsberättelse 2014 Förbundsstyrelsen för Moderata Samlingspartiet i Dalarna får härmed avlägga verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Förbu n dsstäm m a Ordin arie förbu n dsstäm m a hölls i Borlänge lördagen den 12 april Stämmotalare var Carl-Oskar Bohlin, kandidat i Europaparlamentsvalet och Per Nilsson, partiets nye analyschef. Förbundsstämman biföll en motion från Stefan Eriksson, Gagnef, angående fordonssken. Motionen ska lämnas vidare till partistämman Förbu n dssty relse Förbundsstyrelsen valdes vid Moderata Samlingspartiets i Dalarna ordinarie förbundsstämma Förbundsstyrelsen har haft följande sammansättning: Förbundsordförande Ulf Berg Avesta 1:e vice ordförande Malin Höglund Mora, MQ-ansvarig 2:e vice ordförande Ulrik Bergman Borlänge Ledamöter Mikael Rosén Falun Jan Wiklund Gagnef Ann-Britt Åsebol Falun Carl-Oskar Bohlin Borlänge Anne-Lie Stenberg Leksand Gustav Ericsson repr för MUF Adjungerade ledamöter Peter Vogt Partiombudsman Johan Boklund Politisk sekreterare Sam m an träden Förbundsstyrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden 17 februari 2 juni 10 augusti 18 september (presidiet) 4 oktober 10 november 5 december Förbundsstämma

9 Förbu n dsråd 11 april förbundsråd 4 oktober förbundsråd R ev isorer Vid den ordinarie förbundsstämman 2014 utsågs följande till revisorer för förbundet: Ordinarie Melker Andersson, Hedemora, verksamhetsrevisor. Göran Forsén, Falun, verksamhetsrevisor. Godkänd revisor från Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB. Ersättare Ulf Estberger, Borlänge, verksamhetsrevisor, och godkänd revisor från Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB. P erson al Peter Vogt är anställd som partiombudsman med placering i Dalarna. Partiombudsmannen har varit förbundsstyrelsens sekreterare. Lillebil Grass, Avesta, har varit kassör för förbundet. Caroline Willfox är anställd som politisk sekreterare. Johan Boklund är anställd som vikarie för Caroline Willfox under hennes ledighet. Tove Florén har varit anställd under våren för bland annat stödja landstingsgruppens kampanjverksamhet. Besök av partiledn in gen /m in istrar 11 februari, Elisabeth Svantesson 14 februari, Beatrice Ask 13 mars, Ulf Kristersson 24 mars, Beatrice Ask 26 mars, Peter Norman 3 mars, Karin Enström 26 juni, Beatrice Ask 17 juli, Catharina Elmsäter Svärd 10 augusti, Kent Persson 31 augusti, Kent Persson 10 september, Lena Adelsohn Liljeroth 4 september, Anna Kinberg Batra Förbundsstämma

10 R egion ala sam arbetet i Sv ealand Samarbetet mellan förbunden i Region Svealand har forts. Partiombudsmännen i samverkande förbund träffas kontinuerligt för planera och följa upp den gemensamma verksamheten, samt utbyta erfarenheter. Utbildn in g 18 januari toppkandidatutbildning 2 februari nationellt valfokus 1 mars utbildningsdag om de politiska programmen 15 mars utbildningsdag om retorik 1 april utbildning Twitter 15 november utbildningsdag om ideologi och kommunallagen K am pan jv erk sam h et Förbundet har deltagit i de centrala kampanjer som har initierats från riksorganisationen. Förbundsstyrelse och personal från förbundsexpeditionen har arbetat med stödja föreningars kampanjverksamhet. Vår politiske sekreterare har bl.a till uppgift underlätta föreningarnas kampanjarbete. V alrörelsen 2014 Eu ropaparlam en tsv alet Länets moderater kampanjade intensivt under Europaparlamentsvalet, där vår egen kandidat Carl-Oskar Bohlin hade en central roll. Trots en väl genomförd kampanj tappade moderaterna nationellt tyvärr ett mandat i EU-parlamentet, vilket drabbade Carl-Oskar. V al till rik sdag, lan dstin gsfu llm äk tige och k om m u n fu llm ä k- tige Bu dsk ap Förutom partiets centrala material hade förbundet egna program för följande frågor: En sjukvård av högsta klass En trygg och sund framtid i Dalarna Företagande på Dalarnas villkor Ungdomar med framtidstro Dalarnas viktigaste tillgång En infrastruktur för framtiden Landsbygdspolitiskt program Förbundet bistod de föreningar som så önskade med hjälp producera egna program. V alu pptak t Förbundsstämma

11 Valupptakten hölls på Rältagården den 10 augusti, med presentation av våra toppkandidater till riksdagen. Partisekreterare Kent Persson var inbjuden talare. P erson alförstärk n in g Maj-september var förutom Johan Boklund, Sebastian Larsson anställd som kampanjarbetare. Johan och Sebastian ansvarade för var sin kampanjbuss. Kam pan jbu ssar Två inhyrda Volkswagenbussar åkte runt i länet under valrörelsen för hjälpa föreningarna med kampanjarbetet. De var dekorerade med våra loggor och syntes väl, och var utrustade med en mängd kampanjmaterial. Alla länets föreningar hade möjlighet få kampanjstöd genom bussarna vid minst 8 tillfällen. Kampanjbussarna användes bland annat i samband med Kampanjer utanför butiker Vid lokala arrangemang, tex. Älvdalens Motorfestival och Tisdagskul i Rättvik Brevlådekampanjer Större ak tiv iteter u n der v alrörelsen Förbundet fanns på plats under Rättviks marknad, Dansbandsveckan i Malung och på LIF-båten. P rodu k tion av v alm aterial Förbundsexp har bistått föreningarna med produktion och tryckning av lokalt valmaterial. V alv ak a Valvakan hölls på Hotell Scandic i Falun. Ca 100 personer deltog. V alresu ltatet Riksdagsvalet. Vi tappade 6,14 procentenheter från 25,11% till 18,98%. Detta innebar 9910 röster färre jämfört med 2010, och medförde vi tyvärr förlorade ett av våra riksdagsmandat. Landstingsfullmäktigevalet. Vi tappade 2,54 procentenheter från 21,96% till 18,81%. Detta innebar 3992 röster färre jämfört med Vi vann ett mandat i Ludvika-Smedjebackens valkrets, men förlorade ett vardera i följande valkretsar: Avesta/Hedemora/Säter, Falun, och Mora/Orsa/Älvdalen. Kommunfullmäktigevalen. Vi fick ytterligare mandat i följande kommuner: Ludvika (1 mandat), Smedjebacken (1 mandat). I Hedemora och Malung-Sälen fick vi samma antal mandat som föregående period. Förbundsstämma

12 I övriga kommuner förlorade vi mandat. V erk sam h etsberättelsen rik sdagen Moderaterna i Dalarna representerades under verksamhetsåret 2014 av ledamöterna Ulf Berg, Ann- Britt Åsebol och Carl-Oskar Bohlin. Ulf Berg och Carl-Oscar Bohlin återvaldes för ytterligare en mandatperiod efter valet Detta innebar tyvärr ett tappat mandat och valresultatet innebar vi tappade något mindre än rikssnittet. Noteras Dalarna hade ett färre fast mandat än tidigare val pga. vår befolkning minskat i förhållande till andra. Ulf Berg h ar u n der året h aft följan de u ppdrag i rik sdagen : Ordinarie ledamot av riksdagen Ordförande i Valberedningen, efter valet vice ordförande i riksdagens valberedning Ledamot i skeutskottet, efter valet suppleant i skeutskottet Ledamot och kommittéordförande i miljö- och jordbruksutskottet Talesperson i landsbygdsfrågor An n - Britt Åsebol h ar u n der året h aft följan de u ppdrag i rik sdagen : Ordinarie ledamot av riksdagen Suppleant i Konstitutionsutskottet Carl- Osk ar Boh lin h ar u n der året h aft följan de u ppdrag i rik sdagen : Ordinarie ledamot av riksdagen Suppleant i Justitieutskottet, efter valet ledamot i civilutskottet Suppleant i Utbildningsutskottet, efter valet suppleant i socialförsäkringsutskottet R ik sdagsgru ppen s arbete: Under 2014 var en stor del av riksdagsgruppens arbete på olika sätt inriktade på valrörelser. Först valet till EU parlamentet som blev en besvikelse för oss med ett dåligt valresultat. Extra tråkigt för oss då vi hade en stor chans få en ledamot till Bryssel då vår kandidat Carl-Oskar Bohlin stod på valbar plats. Han gjorde en strålande valrörelse så ingen skugga skall falla på honom, resultatet får nog tillskrivas vi måste ha ett första namn som kan locka väljare i ett val där många känner de kan rösta lite friare än i ett riksdagsval. Resultatet av EU-valet följde med in i valrörelsen till riksdag, kommun och landsting. Ingen tvekan vi moderater gjorde ett förlustval, men tack vare en fantastisk insats av många moderater i valrörelsen så blev det trots allt ett valresultat som är ett av de bästa vi gjort i modern tid. Men ett tapp på närmare sju procentenheter är en valförlust och inget annat. Förbundsstämma

13 Det har inneburit en stor omställning i riksdagsarbetet då vi gått från majoritet till opposition. Valförlusten har också inneburit en hel del personal sagts upp. Men rutinerna har allt mer infunnit sig och arbetet fungerar allt bättre och vi har fått gehör för flera av våra förslag via tillkännagivanden till regeringen. Det viktigaste är dock nog nuvarande regering styr landet med en Alliansbudget. Att en statsminister sitter kvar i regeringsställning när den egna budgeten fallit får väl betecknas som anmärkningsvärt.. Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin fortsätter nu driva frågor och samtidigt vårda Alliansen. Om det blir en gemensam budget eller inte är inget som är bestämt än. Viktigt är dock vi moderater fortsätter vårt politikutvecklingsarbete. Eftervalsanalysen var tydlig med vi inte gjort vårt arbete i politikverkstaden och vi i och med detta inte hade alla svar på väljarnas frågor. Mycket av arbetet är nu ställa frågor och interpellationer till regeringens ministrar. Det ställs nu högre krav på politiken formas i utskotten. Alliansen har fått igenom väldigt många tillkännagivanden, det återstår nu se vad regeringen tänker göra för gå riksdagens beslut tillmötes. Vi ser nu den rödgröna regeringen höjer sker, arbetsgivaravgifter och punktsker. Carl-Oskar Bohlin och Ulf Berg fortsätter jobba för en valseger vid nästa val, ett val som senast kommer Lan dstin gsgru ppen Den moderata landstingsgruppen har under året drivit en aktiv valrörelse och oppositionspolitik för vinna valet Landstingsgruppen har haft 7 gruppmöten under 2014, som varit förberedande inför landstingsstyrelsesammanträden. Vid dessa möten har såväl dagsaktuella frågor som mera långsiktiga frågor diskuterat. Gruppen har under året lämnat motioner och interpellationer. De frågor som gruppen har drivit under året är främst hur vi ska komma tillrätta med landstingets ekonomi, kösituationen inom vården, vården i Västerberslagen och frågan om Dalarna skulle äga en egen ambulanshelikopter eller inte. Under 2014 har samarbetet inom Alliansen forts med ett antal gemensamma utspel och framtagande av en gemensam budget och verksamhetsplan som låg till grund för politiken vid ett eventuellt maktövertagande efter valet. Under valrörelsen genomförde landstingsgruppen tillsammans med de övriga Allianspartierna ett antal Allianscaféer runt om i länet. Under valrörelsen var landstinggruppen aktiv runt om i länet på deber och torgmöten. Ledamöter i landstingsgruppen har under året genomfört ett stort antal studie och verksamhetsbesök. Vidare har man deltagit i politikerveckan i Almedalen, Sverige- Förbundsstämma

14 mötet, olika konferenser och utbildningar samt samverkan med de andra landstingen i Svealandaregionen. Under året har Jan Wiklund varit gruppledare. Jan Wiklund, Clas Jacobsson och Gunilla Franklin har innehaft tjänster som oppositionsråd. Jenni Sjöblom har innehaft tjänsten som politisk sekreterare. Pär Sixtensson har varit gruppordförande och lett det interna arbetet i gruppen. V alk rets R esu ltat i % 2014 Förän drin g i % Mandat 2010 Mandat 2014 Förän d- rin g Ludvika/Smedjebacken 20,67 % + 1,4 % Falun 23,82 % - 4,94 % Borlänge 17,45 % - 2,57 % Nedansiljan 19,09 % - 2,90 % Mora/Orsa/Älvdale n Avesta/Hedemora/ Säter 13,08 % - 5,04 % ,48 % - 4,17 % K om m u n ern a I länets kommuner har de moderata grupperna arbetat med olika frågor. De moderata gruppledarna under 2014 var Avesta Henric Schef/Johan Mora Malin Höglund Thomasson Borlänge Ulla Olsson Orsa Ronnie Persson Falun Mikael Rosén Rättvik Henrieta Vedbeg Gagnef Stefan J. Eriksson Smedjebacken Lotta Gunnarsson Hedemora Melker Andersson Säter Tommy Andersson Leksand Anne-Lie Stenberg Vansbro Stefan Olsson Ludvika HåGe Persson Älvdalen Nils-Åke Norman Malung- Tom Martinsson Förbundsstämma

15 Sälen Moderatk v in n orn a Moderata kvinnoförbundet bildades redan Numera är vi ett nätverk Moderatkvinnorna med utrymme för friare arbetsformer och organisation. Moderatkvinnorna leds av en central styrelse. Därutöver består organisationen av länskvinnoansvariga med en egen verksamhet i länet. Huvuduppgiften för verksamheten både lokalt (i varje förening) och centralt är arbeta politiskt, genomföra utbildningar, rekrytera nya medlemmar och lyfta fram kvinnliga företrädare och kvinnors aspekter i politiska frågor. På så sätt skapas förutsättningar för ökade insatser av kvinnor i partiorganisationen och förtroendevald i politiska församlingar. På stämman valdes Malin Höglund till ordförande och Ann-Britt Åsebol till vice ordförande. Under året har det varit ett råd i Stockholm, den oktober. Malin Höglund och Ann-Britt Åsebol deltog på rådet. Malin Höglund har även uppdrag som ledamot i den centrala styrelsen. Normalt sett är det alltid två råd varje år, ett på våren och ett på hösten. Men eftersom det var valår med två val under 2014 blev det ett råd. Kärnfrågorna som Moderatkvinnorna jobbar för är: - Välfärd - Utbildning - Arbetsmarknad - Internationellt - Familj - Trygghet - Miljö - Kultur - Integration I varje förening ska det finnas en Moderatkvinnoansvarig som ordnar träffar för kvinnor i föreningen, kampanjar och jobbar för kvinnor på lika villkor ska kunna få uppdrag, i kommun och landsting. Under valåret har Moderatkvinnorna synt bra och varit verksamma i alla kampanjer med sina rosa jackor och rosa t-shirts. Moderatkvinnorna har jobbat för partiets politik och rekrytera fler kvinnor till Moderaterna. Förbundsstämma

16 I Dalarna har vi en arbetsgrupp för Moderatkvinnorna. Arbetsgruppen består av: Malin Höglund, Christina Haggren, Linda Kardell Broman, Agneta Nyvall, Helena Mårtens, Tanja Krigsman och Caroline Willfox. Under 2014 gick all tid åt till jobba med de två valen. Vi hade inga träffar i arbetsgruppen. I ett väl fungerande län behövs inte en arbetsgrupp om varje förening jobbar för lika villkor för män och kvinnor. Moderatkvinnorna har en populär utbildning som heter MKF Aktion. Denna utbildning får man söka sig till och det är höga krav på vilka som tas in. Man ska ha uppdrag i Kommunfullmäktige för få bli antagen. Utbildningen är 2 ½ år med sex stycken utbildningstillfällen. Det är Moderatkvinnornas centrala styrelse som beslutar vilka kvinnor som blir antagna till MKF Aktion utbildningen. Vi har i stort sett alltid med en eller flera kvinnor från Dalarna som går utbildningen. MUF För Moderata ungdomsförbundets verksamhetsberättelse hänvisas till MUF.s årsredovisning. Fören in gar och m edlem stal Förbundet består av 15 partiföreningar med sammanlagt 1208 medlemmar. Detta inkluderar MUF-distriktets föreningar med 251 medlemmar. Förbu n dsex pedition en Förbundets expedition har sina lokaler på Myntgatan 2 i Falun. Vi är tyvärr uppsagda från dessa lokaler och kommer flytta till nya lokaler under våren. Ek on om i Hänvisas till resultat- och balansräkningen samt revisorernas berättelse. Slu tord Förbundsstyrelsen vill börja med rikta ett stort tack till alla föreningsordförande, förtroendevalda, MUF, vår personal, medlemmar och andra som under 2014 verkat för moderaterna i Dalarna. Förbundsstämma

17 Tyvärr räckte våra arbetsinsatser inte ända fram i alla val, utan vi tappade ett mandat i Europaparlamentsvalet, förlorade regeringsmakten, kunde inte ta över landstinget, och tappade dessutom mandat i flera kommuner. Vi ska dock glädja oss åt framgångarna i landstingsvalet i Ludvika-Smedjebacken och kommunvalen i Ludvika och Smedjebacken där vi ökade med ett mandat vardera. Vi finns även med i majoritet i ett par kommuner. En turbulent höst som avrundades med Decemberöverenskommelsen krävde också sitt. Vi hade redan börjat med valförberedelser när överenskommelsen kungjordes. Om nästa riksdagsval blir 2018 kan nog med säkerhet inte sägas. Nu gäller det vi alla fortsätter göra ett bra jobb, både i de nämnder och styrelser där vi har uppdrag, men även med vår politikutveckling. Vidare måste vi alla hjälpas åt granska majoriteten och visa väljarna vad vi anser om majoritetens olika åtgärder, i rikspolitiken, i landstingspolitiken och i kommunpolitiken. Där vi finns i majoritet skall väljarna forts önska det vid nästa val. Vi ska fortsätta vår dialog med väljarna, dels för lyssna till deras synpunkter, men även för föra ut vår politik. Kommande valsegrar kräver hårt arbete. Lycka till, tillsammans gör vi det möjligt. Förbundsstyrelsen/Ulf Berg R ev ision sberättelse Revisionsberättelsen skickas ut separat. Förbundsstämma

18 Förbundsstämma

19 Förbundsstämma

20 Förbundsstämma

21 V erk sam h etsberättelse 2014 Un dersk rifter Falun den 20 mars 2015 Ulf Berg Malin Höglund Ulrik Bergman Förbundsordförande 1:e v ordf. 2:e v ordf. Ann-Britt Åsebol Carl-Oskar Bohlin Mikael Rosén Anne-Lie Stenberg Jan Wiklund Gustav Ericsson Förbundsstämma

22 Fastställan de av årsav gifter till förbu n det för år 2017 Den moderata partistämman i oktober 2011 fade beslut om medlemsavgiften per medlem och år till den Moderata riksorganisationen ska vara 140 kronor för åren Länsförbundsstämmorna har de senaste 20 åren fat beslut om avgiften till länsförbundet ska vara 25 kronor utöver avgiften till Riksorganisationen. Förbundsstämman har nu fa beslut om avgiften för 2017 till förbundet. Med ledn in g av ov an ståen de föreslår förbu n dsst y relsen förbu n d s- stäm m an beslu ta avgiften till förbundet för år 2017 ska vara 165 kronor per medlem och år, avgiften för direktansluten medlem i förbundet fastställs till 200 kronor för 2017, samt rekommendera föreningarna fastställa en avgift om lägst 180 kronor för motsvarande period. P roposition er till förbu n dsstäm m an P roposition n r 1 R ek r y terin gs - och n om in erin gsregler Enligt partiets Rekryterings- och nomineringsregler är det nu dags för förbunden fastställa reglerna för riksdags- och landstingsval samt normalregler för kommunvalen inför kommande mandatperiod I de fall förbunden fastställer regler som frångår grundprinciperna skall dessa anmälas till partistyrelsen. Reglerna finns i bilaga nr 1 Förbu n dssty relsen föreslår stäm m an beslu ta fastställa de rekryterings- och nomineringsregler som finns i vår stadga inför kommande mandatperiod fastställa kommande nomineringsstämma ska genomföras enligt stadgans genomförandealternativ B. provval ska genomföras. Förbundsstämma

23 P roposition n r 2 P roposition an gåen de bredban ds - och m obiltelefon täckn in g Utbyggnaden av bredband via fiber och utbyggnaden av mobiltelefonnätet tillhör en av vår tids viktigaste infrastruktursatsningar och kan jämföras med den gamla teleutbyggnaden på 1900-talet. Målsättningen för detta arbete måste vara alla, oberoende av var i Sverige man befinner sig ska kunna använda väl fungerande elektroniska samhällstjänster och elektronisk service via bredband. Såväl som kunna prata i sin mobiltelefon. Utvecklingen går snabbt och i takt med allt fler elektroniska samhällstjänster och elektronisk service blir tillgängliga växer behoven av bättre mobiltäckning och ett utbyggt bredbandsnät via fiber. Fiberutbyggnaden är viktigt för företag och hushåll i alla delar av landet ska kunna dra nytta av de möjligheter som tillgång till bredband via fiber ger, för arbetsmetoder ska kunna effektiviseras och för nya tjänster och affärsmodeller ska kunna utvecklas. Det är extra viktigt med väl fungerande bredband där traditionell service försvinner och ersätts med digital service. Dagens tekniska utveckling möjliggör vård och omsorg på distans, vilket kan bli ett viktigt komplement till dagens service. Då kan sjukvården tex få vissa av patientens värden digitalt på distans. Tillgång till bredbands- och mobiltäckning är därför en förutsättning för boende på landsbygden inte ska diskrimineras. Bredband via fiber ska vara tillgängligt för 99 procent av Sveriges befolkning år I kombination med ett utökat mål för utbyggnaden av bredband via fiber är det viktigt kopparnätet för den fasta telefonin inte får nedmonteras innan det finns en ersättningsteknik på plats som fungerar likvärdigt. Idag riskerar hushåll och företag bli utan tillgång till bredband, telefoni och mobiltelefoni när kopparnätet nedmonteras utan det finns en likvärdig ersättningsteknik på plats. Idag får hushåll som vill ansluta sig till bredband via fiber ROT-avdrag för arbetskostnaden. För underlätta och stimulera bredbandutbyggnaden via fiber, speciellt i landsorten och på landsbygden, anser vi partiet bör tillsätta en arbetsgrupp för utreda hur hushållen skulle kunna få del av ytterligare sk e- lättnader för bredbandsanslutning via fiber. Att få ut fiber till hushåll på landsbygden kommer med automatik även gynna företagarnas tillgång till bredband via fiber i på landsbygden. V i y r k a r h ä r m ed målet hushåll och företag ska ha tillgång till bredband via fiber bör höjas till 99 procent och utbyggnadstakten ska öka för nå målet år Förbundsstämma

24 nuvarande mobilnät skall byggas ut så täckningen kraftigt förbättras, men också lärdomar dras av hur det fungerat så det ställs tydligare och bättre krav när nästa generation skall rullas ut. kopparnätet för fast telefoni inte får nedmonteras förrän PTS (Post- och telestyrelsen) kan säkerställa det finns en ersättningsteknik som fungerar likvärdigt till 100 %. partiet utreder hur en skereduktion för ansluta sitt hushåll till ett existerande fibernätverk skulle kunna utformas. partiet verkar för regelförenklingar kommer still stånd för bidragsfinansiering i områden som saknar kommersiella förutsättningar för bredbandsutbyggnad via fiber. Samt partiet verkar för medel för bredbandsutbyggnad kan komma från flera aktörer till exempel EU, offentliga och från privata företag. statliga bolag och verk skall underlätta för kabeldragning, inte försvåra. Förbu n dssty relsen föreslår stäm m an beslu ta förbundsstämman bifaller propositionen och sänder den vidare som sin egen till moderaternas partistämma år P roposition n r 3 P roposition an gåen de n orm alisera beslu tsgån gen i stran dsk y ddslangstiftnin gen Dagens strandskydd har två syften. För det första långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och för det andra bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet. Det gäller vid alla kuster, sjöar och vendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i venområdet. Länsstyrelsen har rätt utöka strandskyddet upp till 300 meter, om Länsstyre l- sen anser det behövs för säkerställa något av strandskyddets syften. Strandskyddsreglerna finns i 7 kap h miljöbalken. Inom strandskyddat område får ingen bygga nya byggnader. Ingen får heller ändra byggnaders användning, till exempel genom bygga om en fiskebod till ett fritidshus. Ingen får heller anlägga brygga, sätta upp staket, schakta, spränga eller fälla träd. Detta oavsett om dessa åtgärder strider mot stran d- skyddets två syften eller ej. Det finns ett fåtal undantag från förbudet men dessa gäller bara uppförande av ekonomibyggnader och anordningar som behövs för jordbruk, fiske, skogsbruk och renskötsel. Undantagen för dessa gäller dock bara om uppföraren kan bevisa anläggningarna måste ligga inom strandskyddsområde för sin funktions skull. Förbundsstämma

25 Vill någon bygga, ändra eller åtgärda något inom strandskyddat område, till exempel bygga en brygga eller friggebod har kommunen rätt ge dispens om särskilda skäl föreligger. Dessa särskilda skäl finns i 7 kap. 18 c-d miljöbalken. För vissa områden är istället länsstyrelsen som beslutar om dispens. Kommunen har även rätt ge dispens om någon vill bygga, ändra eller åtgärda något inom strandskyddat område om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. De särskilda skälen för dispens är för det första det bidrar till utvecklingen av landsbygden eller om det rör sig om bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus. Moderaterna i Dalarna står upp för strandskyddslagstiftningens syften. Det är viktigt långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och b e- vara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Samtidigt som vi står upp för strandskyddslagstiftningens syften står vi också upp för den kommunala självb e- stämmandeätten. Denna självbestämmanderätt kallas kommunalt självstyre och utgår från principen kommunen själv ska bestämma över sina angelägenhe t- er. Moderaterna i Dalarna anser strandskyddslagstiftningen är en kommunal angelägenhet i första hand. Tågordningen i strandskyddslagstiftningen har idag kraftigt försvagat det kommunala självstyret. Riksdagen beslutar om strandskyddsreglerna i miljöbalken. Naturvårdsverket vägleder kommuner och länsstyrelser om strandskydd men har även rätt överklaga vissa av länsstyrelsernas beslut. Boverket vägleder även de kommuner och länsstyrelser i LIS (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) och up p- hävande av strandskydd i detaljplaner. Länsstyrelserna vägleder kommuner, granskar dispenser. Upphävande av strandskydd i detaljplaner och tillämpning av LIS. Kommunerna beslutar om strandskyddsdispens och upphäver strandskydd i detaljplaner samt pekar ut LIS-områden. Den här ordningen har idag fått stora konsekvenser för kommunerna. Naturvårdsverket, Boverket och Länsstyrelserna gör ett bra arbete som rådgivande instans. För förstärka det kommunala självstyret och öka självbestämmandet för kommuninvånarna anser vi det enda rimliga är de som ska ha rätt överklaga strandskyddsdispenser är de som berörs av beslutet, nämligen ko m- muninvånarna. V i y r k a r h ä r m ed kommunerna fortsättningsvis får besluta om strandskyddsdispens, upphäva strandskydd i detaljplaner och översiktsplaner. rätten överklaga strandskyddsdispens fortsättningsvis begränsas till de som berörs, nämligen kommuninvånarna, genom förvaltningsbesvär och laglighetsprövning. Naturvårdsverket, Länsstyrelserna och Boverket endast får en rådgivande funktion gentemot kommuner om strandskydd. Förbundsstämma

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg

Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg Program 18.00 - Fika samt ombudsregistrering 18.30 - Välkomna till Borås. 18.35 - Stämmoförhandlingar. 19.00 - Stämmotalare Västtrafiks ordförande

Läs mer

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Enl stämmobeslut 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Moderata Samlingspartiets i Stockholms stad strävan är

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

DALABANANs INTRESSENTER

DALABANANs INTRESSENTER Bi KS 2015/14/1 En investeringför framtiden SALAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-01- 2 6 Diarienr rktbilaga 2015-01-15 Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Heby kommun,,,

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Dalamoderaten. Nr 4/2013. Riksdagsvalsedeln är fastställd! Moderater som bloggar & twittrar

Dalamoderaten. Nr 4/2013. Riksdagsvalsedeln är fastställd! Moderater som bloggar & twittrar Dalamoderaten Nr 4/2013 Riksdagsvalsedeln är fastställd! Moderater som bloggar & twittrar Pensionerna Rapporter från föreningar Höstens kampanjverksamhet Dalarna till Bryssel? Förbundsordförande. Supervalåret

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

R EK R YTER INGS- OCH NOMINER INGSR EGLER SKARABORGS MODERATA SAMLINGSPARTI

R EK R YTER INGS- OCH NOMINER INGSR EGLER SKARABORGS MODERATA SAMLINGSPARTI R EK R YTER INGS- OCH NOMINER INGSR EGLER SKARABORGS MODERATA SAMLINGSPARTI 2 R EK R YTER INGS- OCH NOMINER INGSR EGL ER Övergripande rekryterings- och nomineringsregler för val till riksdag, region och

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Bilaga 3. PROGRAM och STADGAR. för Förbundet Aktiv Ungdom Program sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 6 Förbund sida 10. Antagna på Aktiv Ungdoms

Bilaga 3. PROGRAM och STADGAR. för Förbundet Aktiv Ungdom Program sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 6 Förbund sida 10. Antagna på Aktiv Ungdoms Bilaga 3 PROGRAM och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Program sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 6 Förbund sida 10 Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2008 i Åre 2 PROGRAM Aktiv Ungdom ska samla

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 1 Namn Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 2 Riksförbundets mål och syfte Förbundet har en nollvision när det gäller suicid. Riksförbundet ska: ge stöd

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Jönköpings länsförbundsstämma 20 mars 2015 Godkända av riksförbundsstyrelsen 28 april 2015 Stadgar för Lantbrukarnas länsförbund i Jönköpings Län Namn, geografisk

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna.

Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna. Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Öppnande av stämman Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna. 1 Godkännande av fullmakter och fastställande

Läs mer

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt REGLER FÖR Antagna på årsmöte 2013-02-03 Kapitel 1 - Allmänt 1 Definition PUSH Sverige - Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER

STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER STADGESAMLING MODERATERNA Gäller från och med 1 juli 2012 MODERATKVINNORNA Gäller från och med 2007 MODERATA

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet.

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet. STADGAR FÖR GÖTEBORGS OCH BOHUSLi~NS RIDSPORTFÖRBUND Kap 1 Allmänna bestämmelser Upp~i ft Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ridsportförbundets stadgar,

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen 1 ÄNDAMÅL Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening. Som branschorganisation har man till ändamål att främja den svenska tvätteri- och textilservicenäringens utveckling samt ta tillvara och stödja

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.15 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen och berättar om sin syn

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen.

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen. Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 21 maj 2013 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.25 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer