Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma 2015 1"

Transkript

1 Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta Förbundsstämma

2 In n eh ållsför t eck n in g Program 2 Föredragningslista 3 Förslag till procedurregler 5 Ombudsförteckning/Röstlängd 6 Stämmans utlysning 7 Verksamhetsberättelse Fastställande av avgifter 22 Propositioner 22 Motioner 30 Valberedningens förslag 41 P rogram v id för bu n dsstäm m an 09:30 Samling, kaffe Inregistrering 10:00 Förbundsstämman öppnas Förbundsordförande har ordet Stämmoförhandlingarna inleds 12:00 Lunch Fortsa förhandlingar Stämmoanförande av Anna Kinberg Batra 15:30 ca Stämman avslutas. Kaffe Förbundsstämma

3 Föredragn in gslista 1. Förbundsstämmans öppnande 2. Val av ordförande och vice ordförande leda förhandlingarna 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av sekreterare 5. Val av justerare, tillika rösträknare 6. Fastställande av röstlängd 7. Fastställande av procedurregler 8. Fastställande av förbundsstämmans stadgeenliga utlysning 9. Styrelsens årsredovisning 10. Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Fastställande av årsavgifter till förbundet från partiföreningarna för år Förslag från styrelsen (propositioner) 14. Inkomna övriga förslag (motioner) 1) Fastställande av nomineringsregler för nästkommande riksdags-, landstings- och kommunfullmäktigeval 2) Proposition om bredbands- och mobiltäckningen 3) Proposition om ändringar i strandskyddslagen 4) Proposition om tillväxt och tillsyn 5) Proposition om besöksnäringen 1) Motion från valberedningen angående arbetsordning 2) Motion angående skolan 3) Motion angående RIT-avdrag 4) Motion angående behovsprövat barnbidrag 5) Motion angående kommunsammanslagningar 6) Motion angående Venfall 7) Motion angående första maj 8) Motion angående rättvis bedömning 15. Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen 16. Val av ordförande och två vice ordförande för förbundet och styrelsen Förbundsstämma

4 17. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen, varav en länsansvarig för moderatkvinnornas verksamhet 18. Val av två revisorer och ersättare för dem 19. Val av ombud till partistämman med ersättare 20. Val av representation i studieförbundet Medborgarskolan i enlighet med dess stadgar 21. Val av rekryteringskommitté för riksdagsvalsedeln 22. Val av valberedning och ordförande i denna 23. Övriga ärenden 24. Förbundsstämmans avslutande Förbu n dssty relsen föreslår stäm m an beslu ta fastställa den föreslagna föredragningslistan Förbundsstämma

5 Förslag till procedu rregler 1. Yttranderätt tillkommer alla medlemmar. Alla inlägg sker från talarstolen. 2. Yrkande-, röst- samt reservationsrätt tillkommer ledamöter i förbundsstyrelsen samt anmälda ombud. 3. Begäran om ordet sker skriftligen direkt hos fungerande sekreterare eller ordförande. 4. Yrkande i plenum skall omedelbart - i skriftlig form - lämnas till fungerande ordförande. 5. Förbundsstyrelsens yrkande är huvudproposition. 6. Yrkanden i plenum och/eller motionärens yrkande(n) tas i förekommande fall upp som kontraproposition eller förslag till kontraproposition. 7. Föreligger flera skilda förslag som inte kan sammanjämkas tar stämman först ställning till vilket som skall gälla som kontraproposition till förbundsstyrelsens yrkande. Därefter ställs huvudpropositionen mot kontrapropositionen. Innebär propositionen, som därigenom vunnit majoritet förslag till uttalande eller åtgärd, ställs slutligen proposition på förslaget. Detta blir ja-proposition. Vinner nej har frågan fallit. 8. Begärd votering sker i första hand genom försöksvotering. Om så begärs, av yrkandeberättigad medlem, skall rösträkning genomföras. Votering som gäller personval skall alltid ske med slutna röstsedlar. Därvid skall på valsedeln uppföras exakt det antal namn som valet avser, annan valsedel förklaras ogiltig. 9. Reservation eller anmälan om avvikande mening mot fade beslut i plenum skall inlämnas skriftligt till fungerande sekreterare senast före stämmans avslutande. Förbu n dssty relsen föreslår stäm m an beslu ta fastställa de föreslagna procedurreglerna Förbundsstämma

6 Om bu dsför t eck n in g/r östlän gd Förbu n dssty relsen 1. Ulf Berg, Avesta Forts Falu n 2. Malin Höglund, Mora, MQ 3. Ulrik Bergman, Borlänge 4. Jan Wiklund, Gagnef 32. Christina Haggren 5. Mikael Rosén, Falun 33. Abdullah Saleh 6. Ann-Britt Åsebol, Falun 34. Björn Ljungqvist 7. Carl-Oskar Bohlin, Borlänge 8. Anne-Lie Stenberg, Leksand Gagn ef 2 9. Gustav Ericsson, MUF 35. Petra Wiklund 36. Stefan J Eriksson Fören in garn a Av esta 5 Hedem ora Johan Thomasson 37. Göran Wennerström 11. Henrik Hästbacka 38. Christina Karlsdotter 12. Fredrik Wohlfart 39. Jonas Fafara 13. Måna Hesselrud 40. Larz Andersson 14. Birgitta Westermark 41. Utses av MUF 42. Utses av MUF Borlän ge Marianne Hagfeldt Lek san d Clas Jacobsson 43. Jakob Stormats 17. Annica Hopstadius 44. Johanna Reichel 18. Agneta Nyvall 45. Marianne Kronberg 19. Bo Persson 46. Sebastian Larsson 20. Vello Üprus 47. Åke Lindfors 21. Camilla Idén Lu dv ik a 4 Falu n Linda Kardell Broman 22. Håkan Hammar 49. HåGe Persson 23. Gunilla Franklin 50. Torbjörn Tomtlund 24. Catharina Hjortzberg- 51. Mikaela Nordling Nordlund 25. Erik Bergman 26. Christer Carlsson Malu n g- Sälen Leif Bergh 52. Erik Gustavsson 28. Mats Dahlberg 53. Kristina Bäckman 29. Arved Wedman 54. Sören Bjurström 30. Göran Forsén 55. Tom Martinsson 31. Veronica Zetterberg Förbundsstämma

7 Mora 3 Sm edjeback en Greger Mellbert 63. Lotta Gunnarsson 57. Gunilla Spjotgard 58. Hans-Göran Åhgren Säter Orsa Anders Jämthagen R ättv ik 3 V an sbro Fredrik Ollén 66. Utses av styrelsen 61. Ulrica Momkvist 62. Agneta Wallander Älv dalen Nils-Åke Norman 68. Kjell Landén 69. Sven-Olov Åsberg Förbu n dssty relsen föreslår stäm m an beslu ta fastställa röstlängden Stäm m an s u tly sn in g Enligt stadgan ska kallelse sändas ut till partiföreningarna senast åtta veckor före stämman. Årets kallelse skickades ut till föreningarna den 27 januari Kallelsen var även publicerad i Dalamoderaten nr 4/2014 Förbu n dssty relsen föreslår stäm m an beslu ta fastställa förbundsstämmans stadgeenliga utlysning Förbundsstämma

8 Verk sam h etsberättelse 2014 Förbundsstyrelsen för Moderata Samlingspartiet i Dalarna får härmed avlägga verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Förbu n dsstäm m a Ordin arie förbu n dsstäm m a hölls i Borlänge lördagen den 12 april Stämmotalare var Carl-Oskar Bohlin, kandidat i Europaparlamentsvalet och Per Nilsson, partiets nye analyschef. Förbundsstämman biföll en motion från Stefan Eriksson, Gagnef, angående fordonssken. Motionen ska lämnas vidare till partistämman Förbu n dssty relse Förbundsstyrelsen valdes vid Moderata Samlingspartiets i Dalarna ordinarie förbundsstämma Förbundsstyrelsen har haft följande sammansättning: Förbundsordförande Ulf Berg Avesta 1:e vice ordförande Malin Höglund Mora, MQ-ansvarig 2:e vice ordförande Ulrik Bergman Borlänge Ledamöter Mikael Rosén Falun Jan Wiklund Gagnef Ann-Britt Åsebol Falun Carl-Oskar Bohlin Borlänge Anne-Lie Stenberg Leksand Gustav Ericsson repr för MUF Adjungerade ledamöter Peter Vogt Partiombudsman Johan Boklund Politisk sekreterare Sam m an träden Förbundsstyrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden 17 februari 2 juni 10 augusti 18 september (presidiet) 4 oktober 10 november 5 december Förbundsstämma

9 Förbu n dsråd 11 april förbundsråd 4 oktober förbundsråd R ev isorer Vid den ordinarie förbundsstämman 2014 utsågs följande till revisorer för förbundet: Ordinarie Melker Andersson, Hedemora, verksamhetsrevisor. Göran Forsén, Falun, verksamhetsrevisor. Godkänd revisor från Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB. Ersättare Ulf Estberger, Borlänge, verksamhetsrevisor, och godkänd revisor från Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB. P erson al Peter Vogt är anställd som partiombudsman med placering i Dalarna. Partiombudsmannen har varit förbundsstyrelsens sekreterare. Lillebil Grass, Avesta, har varit kassör för förbundet. Caroline Willfox är anställd som politisk sekreterare. Johan Boklund är anställd som vikarie för Caroline Willfox under hennes ledighet. Tove Florén har varit anställd under våren för bland annat stödja landstingsgruppens kampanjverksamhet. Besök av partiledn in gen /m in istrar 11 februari, Elisabeth Svantesson 14 februari, Beatrice Ask 13 mars, Ulf Kristersson 24 mars, Beatrice Ask 26 mars, Peter Norman 3 mars, Karin Enström 26 juni, Beatrice Ask 17 juli, Catharina Elmsäter Svärd 10 augusti, Kent Persson 31 augusti, Kent Persson 10 september, Lena Adelsohn Liljeroth 4 september, Anna Kinberg Batra Förbundsstämma

10 R egion ala sam arbetet i Sv ealand Samarbetet mellan förbunden i Region Svealand har forts. Partiombudsmännen i samverkande förbund träffas kontinuerligt för planera och följa upp den gemensamma verksamheten, samt utbyta erfarenheter. Utbildn in g 18 januari toppkandidatutbildning 2 februari nationellt valfokus 1 mars utbildningsdag om de politiska programmen 15 mars utbildningsdag om retorik 1 april utbildning Twitter 15 november utbildningsdag om ideologi och kommunallagen K am pan jv erk sam h et Förbundet har deltagit i de centrala kampanjer som har initierats från riksorganisationen. Förbundsstyrelse och personal från förbundsexpeditionen har arbetat med stödja föreningars kampanjverksamhet. Vår politiske sekreterare har bl.a till uppgift underlätta föreningarnas kampanjarbete. V alrörelsen 2014 Eu ropaparlam en tsv alet Länets moderater kampanjade intensivt under Europaparlamentsvalet, där vår egen kandidat Carl-Oskar Bohlin hade en central roll. Trots en väl genomförd kampanj tappade moderaterna nationellt tyvärr ett mandat i EU-parlamentet, vilket drabbade Carl-Oskar. V al till rik sdag, lan dstin gsfu llm äk tige och k om m u n fu llm ä k- tige Bu dsk ap Förutom partiets centrala material hade förbundet egna program för följande frågor: En sjukvård av högsta klass En trygg och sund framtid i Dalarna Företagande på Dalarnas villkor Ungdomar med framtidstro Dalarnas viktigaste tillgång En infrastruktur för framtiden Landsbygdspolitiskt program Förbundet bistod de föreningar som så önskade med hjälp producera egna program. V alu pptak t Förbundsstämma

11 Valupptakten hölls på Rältagården den 10 augusti, med presentation av våra toppkandidater till riksdagen. Partisekreterare Kent Persson var inbjuden talare. P erson alförstärk n in g Maj-september var förutom Johan Boklund, Sebastian Larsson anställd som kampanjarbetare. Johan och Sebastian ansvarade för var sin kampanjbuss. Kam pan jbu ssar Två inhyrda Volkswagenbussar åkte runt i länet under valrörelsen för hjälpa föreningarna med kampanjarbetet. De var dekorerade med våra loggor och syntes väl, och var utrustade med en mängd kampanjmaterial. Alla länets föreningar hade möjlighet få kampanjstöd genom bussarna vid minst 8 tillfällen. Kampanjbussarna användes bland annat i samband med Kampanjer utanför butiker Vid lokala arrangemang, tex. Älvdalens Motorfestival och Tisdagskul i Rättvik Brevlådekampanjer Större ak tiv iteter u n der v alrörelsen Förbundet fanns på plats under Rättviks marknad, Dansbandsveckan i Malung och på LIF-båten. P rodu k tion av v alm aterial Förbundsexp har bistått föreningarna med produktion och tryckning av lokalt valmaterial. V alv ak a Valvakan hölls på Hotell Scandic i Falun. Ca 100 personer deltog. V alresu ltatet Riksdagsvalet. Vi tappade 6,14 procentenheter från 25,11% till 18,98%. Detta innebar 9910 röster färre jämfört med 2010, och medförde vi tyvärr förlorade ett av våra riksdagsmandat. Landstingsfullmäktigevalet. Vi tappade 2,54 procentenheter från 21,96% till 18,81%. Detta innebar 3992 röster färre jämfört med Vi vann ett mandat i Ludvika-Smedjebackens valkrets, men förlorade ett vardera i följande valkretsar: Avesta/Hedemora/Säter, Falun, och Mora/Orsa/Älvdalen. Kommunfullmäktigevalen. Vi fick ytterligare mandat i följande kommuner: Ludvika (1 mandat), Smedjebacken (1 mandat). I Hedemora och Malung-Sälen fick vi samma antal mandat som föregående period. Förbundsstämma

12 I övriga kommuner förlorade vi mandat. V erk sam h etsberättelsen rik sdagen Moderaterna i Dalarna representerades under verksamhetsåret 2014 av ledamöterna Ulf Berg, Ann- Britt Åsebol och Carl-Oskar Bohlin. Ulf Berg och Carl-Oscar Bohlin återvaldes för ytterligare en mandatperiod efter valet Detta innebar tyvärr ett tappat mandat och valresultatet innebar vi tappade något mindre än rikssnittet. Noteras Dalarna hade ett färre fast mandat än tidigare val pga. vår befolkning minskat i förhållande till andra. Ulf Berg h ar u n der året h aft följan de u ppdrag i rik sdagen : Ordinarie ledamot av riksdagen Ordförande i Valberedningen, efter valet vice ordförande i riksdagens valberedning Ledamot i skeutskottet, efter valet suppleant i skeutskottet Ledamot och kommittéordförande i miljö- och jordbruksutskottet Talesperson i landsbygdsfrågor An n - Britt Åsebol h ar u n der året h aft följan de u ppdrag i rik sdagen : Ordinarie ledamot av riksdagen Suppleant i Konstitutionsutskottet Carl- Osk ar Boh lin h ar u n der året h aft följan de u ppdrag i rik sdagen : Ordinarie ledamot av riksdagen Suppleant i Justitieutskottet, efter valet ledamot i civilutskottet Suppleant i Utbildningsutskottet, efter valet suppleant i socialförsäkringsutskottet R ik sdagsgru ppen s arbete: Under 2014 var en stor del av riksdagsgruppens arbete på olika sätt inriktade på valrörelser. Först valet till EU parlamentet som blev en besvikelse för oss med ett dåligt valresultat. Extra tråkigt för oss då vi hade en stor chans få en ledamot till Bryssel då vår kandidat Carl-Oskar Bohlin stod på valbar plats. Han gjorde en strålande valrörelse så ingen skugga skall falla på honom, resultatet får nog tillskrivas vi måste ha ett första namn som kan locka väljare i ett val där många känner de kan rösta lite friare än i ett riksdagsval. Resultatet av EU-valet följde med in i valrörelsen till riksdag, kommun och landsting. Ingen tvekan vi moderater gjorde ett förlustval, men tack vare en fantastisk insats av många moderater i valrörelsen så blev det trots allt ett valresultat som är ett av de bästa vi gjort i modern tid. Men ett tapp på närmare sju procentenheter är en valförlust och inget annat. Förbundsstämma

13 Det har inneburit en stor omställning i riksdagsarbetet då vi gått från majoritet till opposition. Valförlusten har också inneburit en hel del personal sagts upp. Men rutinerna har allt mer infunnit sig och arbetet fungerar allt bättre och vi har fått gehör för flera av våra förslag via tillkännagivanden till regeringen. Det viktigaste är dock nog nuvarande regering styr landet med en Alliansbudget. Att en statsminister sitter kvar i regeringsställning när den egna budgeten fallit får väl betecknas som anmärkningsvärt.. Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin fortsätter nu driva frågor och samtidigt vårda Alliansen. Om det blir en gemensam budget eller inte är inget som är bestämt än. Viktigt är dock vi moderater fortsätter vårt politikutvecklingsarbete. Eftervalsanalysen var tydlig med vi inte gjort vårt arbete i politikverkstaden och vi i och med detta inte hade alla svar på väljarnas frågor. Mycket av arbetet är nu ställa frågor och interpellationer till regeringens ministrar. Det ställs nu högre krav på politiken formas i utskotten. Alliansen har fått igenom väldigt många tillkännagivanden, det återstår nu se vad regeringen tänker göra för gå riksdagens beslut tillmötes. Vi ser nu den rödgröna regeringen höjer sker, arbetsgivaravgifter och punktsker. Carl-Oskar Bohlin och Ulf Berg fortsätter jobba för en valseger vid nästa val, ett val som senast kommer Lan dstin gsgru ppen Den moderata landstingsgruppen har under året drivit en aktiv valrörelse och oppositionspolitik för vinna valet Landstingsgruppen har haft 7 gruppmöten under 2014, som varit förberedande inför landstingsstyrelsesammanträden. Vid dessa möten har såväl dagsaktuella frågor som mera långsiktiga frågor diskuterat. Gruppen har under året lämnat motioner och interpellationer. De frågor som gruppen har drivit under året är främst hur vi ska komma tillrätta med landstingets ekonomi, kösituationen inom vården, vården i Västerberslagen och frågan om Dalarna skulle äga en egen ambulanshelikopter eller inte. Under 2014 har samarbetet inom Alliansen forts med ett antal gemensamma utspel och framtagande av en gemensam budget och verksamhetsplan som låg till grund för politiken vid ett eventuellt maktövertagande efter valet. Under valrörelsen genomförde landstingsgruppen tillsammans med de övriga Allianspartierna ett antal Allianscaféer runt om i länet. Under valrörelsen var landstinggruppen aktiv runt om i länet på deber och torgmöten. Ledamöter i landstingsgruppen har under året genomfört ett stort antal studie och verksamhetsbesök. Vidare har man deltagit i politikerveckan i Almedalen, Sverige- Förbundsstämma

14 mötet, olika konferenser och utbildningar samt samverkan med de andra landstingen i Svealandaregionen. Under året har Jan Wiklund varit gruppledare. Jan Wiklund, Clas Jacobsson och Gunilla Franklin har innehaft tjänster som oppositionsråd. Jenni Sjöblom har innehaft tjänsten som politisk sekreterare. Pär Sixtensson har varit gruppordförande och lett det interna arbetet i gruppen. V alk rets R esu ltat i % 2014 Förän drin g i % Mandat 2010 Mandat 2014 Förän d- rin g Ludvika/Smedjebacken 20,67 % + 1,4 % Falun 23,82 % - 4,94 % Borlänge 17,45 % - 2,57 % Nedansiljan 19,09 % - 2,90 % Mora/Orsa/Älvdale n Avesta/Hedemora/ Säter 13,08 % - 5,04 % ,48 % - 4,17 % K om m u n ern a I länets kommuner har de moderata grupperna arbetat med olika frågor. De moderata gruppledarna under 2014 var Avesta Henric Schef/Johan Mora Malin Höglund Thomasson Borlänge Ulla Olsson Orsa Ronnie Persson Falun Mikael Rosén Rättvik Henrieta Vedbeg Gagnef Stefan J. Eriksson Smedjebacken Lotta Gunnarsson Hedemora Melker Andersson Säter Tommy Andersson Leksand Anne-Lie Stenberg Vansbro Stefan Olsson Ludvika HåGe Persson Älvdalen Nils-Åke Norman Malung- Tom Martinsson Förbundsstämma

15 Sälen Moderatk v in n orn a Moderata kvinnoförbundet bildades redan Numera är vi ett nätverk Moderatkvinnorna med utrymme för friare arbetsformer och organisation. Moderatkvinnorna leds av en central styrelse. Därutöver består organisationen av länskvinnoansvariga med en egen verksamhet i länet. Huvuduppgiften för verksamheten både lokalt (i varje förening) och centralt är arbeta politiskt, genomföra utbildningar, rekrytera nya medlemmar och lyfta fram kvinnliga företrädare och kvinnors aspekter i politiska frågor. På så sätt skapas förutsättningar för ökade insatser av kvinnor i partiorganisationen och förtroendevald i politiska församlingar. På stämman valdes Malin Höglund till ordförande och Ann-Britt Åsebol till vice ordförande. Under året har det varit ett råd i Stockholm, den oktober. Malin Höglund och Ann-Britt Åsebol deltog på rådet. Malin Höglund har även uppdrag som ledamot i den centrala styrelsen. Normalt sett är det alltid två råd varje år, ett på våren och ett på hösten. Men eftersom det var valår med två val under 2014 blev det ett råd. Kärnfrågorna som Moderatkvinnorna jobbar för är: - Välfärd - Utbildning - Arbetsmarknad - Internationellt - Familj - Trygghet - Miljö - Kultur - Integration I varje förening ska det finnas en Moderatkvinnoansvarig som ordnar träffar för kvinnor i föreningen, kampanjar och jobbar för kvinnor på lika villkor ska kunna få uppdrag, i kommun och landsting. Under valåret har Moderatkvinnorna synt bra och varit verksamma i alla kampanjer med sina rosa jackor och rosa t-shirts. Moderatkvinnorna har jobbat för partiets politik och rekrytera fler kvinnor till Moderaterna. Förbundsstämma

16 I Dalarna har vi en arbetsgrupp för Moderatkvinnorna. Arbetsgruppen består av: Malin Höglund, Christina Haggren, Linda Kardell Broman, Agneta Nyvall, Helena Mårtens, Tanja Krigsman och Caroline Willfox. Under 2014 gick all tid åt till jobba med de två valen. Vi hade inga träffar i arbetsgruppen. I ett väl fungerande län behövs inte en arbetsgrupp om varje förening jobbar för lika villkor för män och kvinnor. Moderatkvinnorna har en populär utbildning som heter MKF Aktion. Denna utbildning får man söka sig till och det är höga krav på vilka som tas in. Man ska ha uppdrag i Kommunfullmäktige för få bli antagen. Utbildningen är 2 ½ år med sex stycken utbildningstillfällen. Det är Moderatkvinnornas centrala styrelse som beslutar vilka kvinnor som blir antagna till MKF Aktion utbildningen. Vi har i stort sett alltid med en eller flera kvinnor från Dalarna som går utbildningen. MUF För Moderata ungdomsförbundets verksamhetsberättelse hänvisas till MUF.s årsredovisning. Fören in gar och m edlem stal Förbundet består av 15 partiföreningar med sammanlagt 1208 medlemmar. Detta inkluderar MUF-distriktets föreningar med 251 medlemmar. Förbu n dsex pedition en Förbundets expedition har sina lokaler på Myntgatan 2 i Falun. Vi är tyvärr uppsagda från dessa lokaler och kommer flytta till nya lokaler under våren. Ek on om i Hänvisas till resultat- och balansräkningen samt revisorernas berättelse. Slu tord Förbundsstyrelsen vill börja med rikta ett stort tack till alla föreningsordförande, förtroendevalda, MUF, vår personal, medlemmar och andra som under 2014 verkat för moderaterna i Dalarna. Förbundsstämma

17 Tyvärr räckte våra arbetsinsatser inte ända fram i alla val, utan vi tappade ett mandat i Europaparlamentsvalet, förlorade regeringsmakten, kunde inte ta över landstinget, och tappade dessutom mandat i flera kommuner. Vi ska dock glädja oss åt framgångarna i landstingsvalet i Ludvika-Smedjebacken och kommunvalen i Ludvika och Smedjebacken där vi ökade med ett mandat vardera. Vi finns även med i majoritet i ett par kommuner. En turbulent höst som avrundades med Decemberöverenskommelsen krävde också sitt. Vi hade redan börjat med valförberedelser när överenskommelsen kungjordes. Om nästa riksdagsval blir 2018 kan nog med säkerhet inte sägas. Nu gäller det vi alla fortsätter göra ett bra jobb, både i de nämnder och styrelser där vi har uppdrag, men även med vår politikutveckling. Vidare måste vi alla hjälpas åt granska majoriteten och visa väljarna vad vi anser om majoritetens olika åtgärder, i rikspolitiken, i landstingspolitiken och i kommunpolitiken. Där vi finns i majoritet skall väljarna forts önska det vid nästa val. Vi ska fortsätta vår dialog med väljarna, dels för lyssna till deras synpunkter, men även för föra ut vår politik. Kommande valsegrar kräver hårt arbete. Lycka till, tillsammans gör vi det möjligt. Förbundsstyrelsen/Ulf Berg R ev ision sberättelse Revisionsberättelsen skickas ut separat. Förbundsstämma

18 Förbundsstämma

19 Förbundsstämma

20 Förbundsstämma

21 V erk sam h etsberättelse 2014 Un dersk rifter Falun den 20 mars 2015 Ulf Berg Malin Höglund Ulrik Bergman Förbundsordförande 1:e v ordf. 2:e v ordf. Ann-Britt Åsebol Carl-Oskar Bohlin Mikael Rosén Anne-Lie Stenberg Jan Wiklund Gustav Ericsson Förbundsstämma

22 Fastställan de av årsav gifter till förbu n det för år 2017 Den moderata partistämman i oktober 2011 fade beslut om medlemsavgiften per medlem och år till den Moderata riksorganisationen ska vara 140 kronor för åren Länsförbundsstämmorna har de senaste 20 åren fat beslut om avgiften till länsförbundet ska vara 25 kronor utöver avgiften till Riksorganisationen. Förbundsstämman har nu fa beslut om avgiften för 2017 till förbundet. Med ledn in g av ov an ståen de föreslår förbu n dsst y relsen förbu n d s- stäm m an beslu ta avgiften till förbundet för år 2017 ska vara 165 kronor per medlem och år, avgiften för direktansluten medlem i förbundet fastställs till 200 kronor för 2017, samt rekommendera föreningarna fastställa en avgift om lägst 180 kronor för motsvarande period. P roposition er till förbu n dsstäm m an P roposition n r 1 R ek r y terin gs - och n om in erin gsregler Enligt partiets Rekryterings- och nomineringsregler är det nu dags för förbunden fastställa reglerna för riksdags- och landstingsval samt normalregler för kommunvalen inför kommande mandatperiod I de fall förbunden fastställer regler som frångår grundprinciperna skall dessa anmälas till partistyrelsen. Reglerna finns i bilaga nr 1 Förbu n dssty relsen föreslår stäm m an beslu ta fastställa de rekryterings- och nomineringsregler som finns i vår stadga inför kommande mandatperiod fastställa kommande nomineringsstämma ska genomföras enligt stadgans genomförandealternativ B. provval ska genomföras. Förbundsstämma

23 P roposition n r 2 P roposition an gåen de bredban ds - och m obiltelefon täckn in g Utbyggnaden av bredband via fiber och utbyggnaden av mobiltelefonnätet tillhör en av vår tids viktigaste infrastruktursatsningar och kan jämföras med den gamla teleutbyggnaden på 1900-talet. Målsättningen för detta arbete måste vara alla, oberoende av var i Sverige man befinner sig ska kunna använda väl fungerande elektroniska samhällstjänster och elektronisk service via bredband. Såväl som kunna prata i sin mobiltelefon. Utvecklingen går snabbt och i takt med allt fler elektroniska samhällstjänster och elektronisk service blir tillgängliga växer behoven av bättre mobiltäckning och ett utbyggt bredbandsnät via fiber. Fiberutbyggnaden är viktigt för företag och hushåll i alla delar av landet ska kunna dra nytta av de möjligheter som tillgång till bredband via fiber ger, för arbetsmetoder ska kunna effektiviseras och för nya tjänster och affärsmodeller ska kunna utvecklas. Det är extra viktigt med väl fungerande bredband där traditionell service försvinner och ersätts med digital service. Dagens tekniska utveckling möjliggör vård och omsorg på distans, vilket kan bli ett viktigt komplement till dagens service. Då kan sjukvården tex få vissa av patientens värden digitalt på distans. Tillgång till bredbands- och mobiltäckning är därför en förutsättning för boende på landsbygden inte ska diskrimineras. Bredband via fiber ska vara tillgängligt för 99 procent av Sveriges befolkning år I kombination med ett utökat mål för utbyggnaden av bredband via fiber är det viktigt kopparnätet för den fasta telefonin inte får nedmonteras innan det finns en ersättningsteknik på plats som fungerar likvärdigt. Idag riskerar hushåll och företag bli utan tillgång till bredband, telefoni och mobiltelefoni när kopparnätet nedmonteras utan det finns en likvärdig ersättningsteknik på plats. Idag får hushåll som vill ansluta sig till bredband via fiber ROT-avdrag för arbetskostnaden. För underlätta och stimulera bredbandutbyggnaden via fiber, speciellt i landsorten och på landsbygden, anser vi partiet bör tillsätta en arbetsgrupp för utreda hur hushållen skulle kunna få del av ytterligare sk e- lättnader för bredbandsanslutning via fiber. Att få ut fiber till hushåll på landsbygden kommer med automatik även gynna företagarnas tillgång till bredband via fiber i på landsbygden. V i y r k a r h ä r m ed målet hushåll och företag ska ha tillgång till bredband via fiber bör höjas till 99 procent och utbyggnadstakten ska öka för nå målet år Förbundsstämma

24 nuvarande mobilnät skall byggas ut så täckningen kraftigt förbättras, men också lärdomar dras av hur det fungerat så det ställs tydligare och bättre krav när nästa generation skall rullas ut. kopparnätet för fast telefoni inte får nedmonteras förrän PTS (Post- och telestyrelsen) kan säkerställa det finns en ersättningsteknik som fungerar likvärdigt till 100 %. partiet utreder hur en skereduktion för ansluta sitt hushåll till ett existerande fibernätverk skulle kunna utformas. partiet verkar för regelförenklingar kommer still stånd för bidragsfinansiering i områden som saknar kommersiella förutsättningar för bredbandsutbyggnad via fiber. Samt partiet verkar för medel för bredbandsutbyggnad kan komma från flera aktörer till exempel EU, offentliga och från privata företag. statliga bolag och verk skall underlätta för kabeldragning, inte försvåra. Förbu n dssty relsen föreslår stäm m an beslu ta förbundsstämman bifaller propositionen och sänder den vidare som sin egen till moderaternas partistämma år P roposition n r 3 P roposition an gåen de n orm alisera beslu tsgån gen i stran dsk y ddslangstiftnin gen Dagens strandskydd har två syften. För det första långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och för det andra bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet. Det gäller vid alla kuster, sjöar och vendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i venområdet. Länsstyrelsen har rätt utöka strandskyddet upp till 300 meter, om Länsstyre l- sen anser det behövs för säkerställa något av strandskyddets syften. Strandskyddsreglerna finns i 7 kap h miljöbalken. Inom strandskyddat område får ingen bygga nya byggnader. Ingen får heller ändra byggnaders användning, till exempel genom bygga om en fiskebod till ett fritidshus. Ingen får heller anlägga brygga, sätta upp staket, schakta, spränga eller fälla träd. Detta oavsett om dessa åtgärder strider mot stran d- skyddets två syften eller ej. Det finns ett fåtal undantag från förbudet men dessa gäller bara uppförande av ekonomibyggnader och anordningar som behövs för jordbruk, fiske, skogsbruk och renskötsel. Undantagen för dessa gäller dock bara om uppföraren kan bevisa anläggningarna måste ligga inom strandskyddsområde för sin funktions skull. Förbundsstämma

25 Vill någon bygga, ändra eller åtgärda något inom strandskyddat område, till exempel bygga en brygga eller friggebod har kommunen rätt ge dispens om särskilda skäl föreligger. Dessa särskilda skäl finns i 7 kap. 18 c-d miljöbalken. För vissa områden är istället länsstyrelsen som beslutar om dispens. Kommunen har även rätt ge dispens om någon vill bygga, ändra eller åtgärda något inom strandskyddat område om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. De särskilda skälen för dispens är för det första det bidrar till utvecklingen av landsbygden eller om det rör sig om bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus. Moderaterna i Dalarna står upp för strandskyddslagstiftningens syften. Det är viktigt långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och b e- vara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Samtidigt som vi står upp för strandskyddslagstiftningens syften står vi också upp för den kommunala självb e- stämmandeätten. Denna självbestämmanderätt kallas kommunalt självstyre och utgår från principen kommunen själv ska bestämma över sina angelägenhe t- er. Moderaterna i Dalarna anser strandskyddslagstiftningen är en kommunal angelägenhet i första hand. Tågordningen i strandskyddslagstiftningen har idag kraftigt försvagat det kommunala självstyret. Riksdagen beslutar om strandskyddsreglerna i miljöbalken. Naturvårdsverket vägleder kommuner och länsstyrelser om strandskydd men har även rätt överklaga vissa av länsstyrelsernas beslut. Boverket vägleder även de kommuner och länsstyrelser i LIS (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) och up p- hävande av strandskydd i detaljplaner. Länsstyrelserna vägleder kommuner, granskar dispenser. Upphävande av strandskydd i detaljplaner och tillämpning av LIS. Kommunerna beslutar om strandskyddsdispens och upphäver strandskydd i detaljplaner samt pekar ut LIS-områden. Den här ordningen har idag fått stora konsekvenser för kommunerna. Naturvårdsverket, Boverket och Länsstyrelserna gör ett bra arbete som rådgivande instans. För förstärka det kommunala självstyret och öka självbestämmandet för kommuninvånarna anser vi det enda rimliga är de som ska ha rätt överklaga strandskyddsdispenser är de som berörs av beslutet, nämligen ko m- muninvånarna. V i y r k a r h ä r m ed kommunerna fortsättningsvis får besluta om strandskyddsdispens, upphäva strandskydd i detaljplaner och översiktsplaner. rätten överklaga strandskyddsdispens fortsättningsvis begränsas till de som berörs, nämligen kommuninvånarna, genom förvaltningsbesvär och laglighetsprövning. Naturvårdsverket, Länsstyrelserna och Boverket endast får en rådgivande funktion gentemot kommuner om strandskydd. Förbundsstämma

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Innehållsförteckning Ramprogram 7 Ombudsfördelning 8 Ombudsförteckning 9 Föredragningslista Procedurregler Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

FÖRETAGAREN. Rekordår för Årets Företagare. Nya regler: Så får du lägre skatt på vinsten. Säljare - världens finaste jobb

FÖRETAGAREN. Rekordår för Årets Företagare. Nya regler: Så får du lägre skatt på vinsten. Säljare - världens finaste jobb TIDNINGEN FRÅN DALARNA DALA FÖRETAGAREN 1 NR 4 2013 Årgång 20 Rekordår för Årets Företagare Dalaföretagaren tar pulsen på riksdagsmännen Nya regler: Så får du lägre skatt på vinsten Säljare - världens

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Kommitté 5 - Rättsväsende, civilrätt, demokrati och integritet

Kommitté 5 - Rättsväsende, civilrätt, demokrati och integritet Kommitté - Rättsväsende, civilrätt, demokrati och integritet Centerpartiets partistämma 11 i Åre 41 1 2 3 Kommitté - Rättsväsende, civilrätt, demokrati och integritet Motioner Rättshjälp - Motion nr :1-:3

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, folkrörelsefrågor och idrott Enheten för integration och mångfald Alla har rätt. En konferens om mänskliga rättigheter och

Läs mer

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert.

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert. Nummer 3 September 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Ta emot en praktikant i höst. Valspecial Valets viktigaste företagarfrågor

Läs mer

RikSDAgens årsbok 2012/13

RikSDAgens årsbok 2012/13 RikSDAgens årsbok 2012/13 RikSDAgens Årsbok 2012/13 Årsboken kan beställas kostnadsfritt via riksdagens webbplats www.riksdagen.se eller från Riksdagens tryckeriexpedition 100 12 Stockholm E-post: ordermottagningen@riksdagen.se

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 87 Kommitté - Företagande och arbetsmarknad Kommitté Företagande och arbetsmarknad Bär och Bärplockning, motion :1 1. Att Centerpartiet verkar för att bärplockare

Läs mer

Hur olika får det bli?

Hur olika får det bli? PROGRAMBEREDNINGEN: Hur olika får det bli? SLUTRAPPORT PROGRAMBEREDNINGEN: Hur olika får det bli? SLUTRAPPORT Upplysningar om innehållet: Bo Per Larsson, boper.larsson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

#Jobbskaparna. Med varma hälsningar till Sveriges politiker

#Jobbskaparna. Med varma hälsningar till Sveriges politiker #Jobbskaparna Med varma hälsningar till Sveriges politiker Förord Problemlösande, idérika, driftiga, försiktiga, impulsiva, drömmande, nyfikna och oroliga. Att sätta etiketter på en företagare går inte!

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Skatteoptimera. Skapa ditt eget dreamteam. Nordafrika nästa? Företagaråret som gått. Så jobbar du med PR. foto. Stockholms stad

Skatteoptimera. Skapa ditt eget dreamteam. Nordafrika nästa? Företagaråret som gått. Så jobbar du med PR. foto. Stockholms stad Nr 1 december 2014. Pris 35 kr xx Tidningen för ett bättre företagarklimat i Stockholm & Uppsala från Kvalitet istället för vinstförbud Immaterialrättsskola del 1 Ta hand om företagets dolda värden. Skatteoptimera

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer