Anvisningar för godkännande och kontroll av fotoriggar för bildmätning - fast avstånd till kameror

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för godkännande och kontroll av fotoriggar för bildmätning - fast avstånd till kameror"

Transkript

1 Nationella instruktioner för virkesmätning Sida 1 av 9 Anvisningar för godkännande och kontroll av fotoriggar för bildmätning - fast avstånd till kameror 1 INLEDNING KOMPETENSKONTROLL DAGLIG TILLSYN AV UTRUSTNING FÖR BILDSTÖDD MÄTNING SERVICE OCH UNDERHÅLL DAGLIG TILLSYN - ALLMÄNT DAGLIG TILLSYN AV KALIBRERING MÄTNINGSTEKNISKT TEST OCH INSTALLATIONSGODKÄNNANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GODKÄNNANDETEST OCH ALLMÄNT OM KALIBRERING KONTROLL OCH MÄRKNING AV FAST MONTERADE REFERENSRAMAR MÄTOBJEKT / REFERENSPUNKTER VID KALIBRERING GENOMFÖRANDE AV KALIBRERING ÖVRIGA KONTROLLPUNKTER UTRUSTNING SOM MÖJLIGGÖR ÖVERVAKNING AV LOSSNING AV STICKPROV & KONTROLLTRAVAR PERIODISK KONTROLL KONTROLL AV UTFÖRD MÄTNING BEGÄRD KONTROLL REVISIONSHISTORIK... 8 BILAGA 1 EXEMPEL PÅ TRANSPORTÖRSINSTRUKTION... 9

2 Nationella instruktioner för virkesmätning Sida 2 av 9 1 Inledning Detta dokument fastställer riktlinjer för godkännande och kontroll av fotoriggar för bildstödd mätning då dessa används för ersättningsgrundande mätning utförd av ett VMK auktoriserat virkesmätande företag. Med bildstödd mätning menas här fotografering av rundvirkestravar för manuell mätning och bedömning av kvantitet respektive kvalitet i bilderna samt identitetskontroller. Dessa anvisningar avser system utan automatisk bildkompensation eller kalibrering för varierande avstånd till mätobjekten. För andra, mer automatiserade system beträffande bildkompensation, gäller tills vidare ändå de delar av anvisningarna som behandlar kontrollförfaranden och tidsintervaller för dessa samt tillåtna avvikelser på mätobjekten. VMK-auktoriserat virkesmätande företags användning av utrustningen förutsätter att anvisningarna i detta dokument följs. Utrustning för bildstödd mätning som ett auktoriserat mätande företag använder för ersättningsgrundande mätning (för virkeslikvid) ska vara typgodkänd. Detta innebär att den ska vara mätningstekniskt godkänd samt funktionalitetsgodkänd. Detta dokument behandlar inte de funktionalitetstekniska aspekterna. Enskild mätutrustning ska också installationsgodkännas av det mätande företaget (se vidare avsnitt 4). 2 Kompetenskontroll Det mätande företaget ska via organiserad kompetenskontroll visa att personer som handhar utrustningen: Till fullo förstår och kan tillämpa den manual och de övriga instruktioner som rör bildstödd mätning med den aktuella utrustningen. Kan utföra daglig tillsyn enligt avsnitt 3. Personer som utför installationsgodkännande och periodisk kontroll ska dessutom ha tillräcklig kännedom om genomförande av kontroller och kalibrering enligt avsnitt 4. Personer som utför service och underhåll ska ha tillräckliga kunskaper för genomförande av dessa arbetsuppgifter. 3 Daglig tillsyn av utrustning för bildstödd mätning 3.1 Service och underhåll Tillverkarens råd och anvisningar för skötsel, rengöring, underhåll och brukande ska följas. 3.2 Daglig tillsyn - allmänt När utrustningen är i bruk ska en daglig tillsyn utföras genom okulär besiktning av eventuellt uppkomna skador eller förändringar på viktiga komponenter som exempelvis referensramar, belysning och kameror, markeringar för positionering av fordon m.m. Om så är möjligt kan denna tillsyn göras via utrustning för övervakning eller granskning i nytagna bilder. Om vitala delar av anläggningen är skadade eller behäftade med andra fel som påverkar mätresultatet, ska ägaren eller ansvarigt ombud underrättas och utrustningen får inte användas för ersättningsgrundande mätning. Efter att felen åtgärdats ska en tillsyn av kalibrering göras enligt avsnitt 3.3 innan mätningen får återupptas.

3 Nationella instruktioner för virkesmätning Sida 3 av 9 Reservmetod om referensramarna är skadade är att en spårbart kalibrerad mätribba anbringas på en virkesbil och mäts i bild för att säkerställa att systemets kalibrering är korrekt (se avsnitt 3.3). 3.3 Daglig tillsyn av kalibrering När utrustningen är i bruk ska minst dagligen: 1. Mätsystemets kalibreringsinställningar jämföras med vad som fastställts vid installationsgodkännandet (t ex cm/pixel eller motsvarande). Ev. justeringar ska dokumenteras. 2. Samtliga referensramar mätas horisontellt (mitt på ramen) och vertikalt (hörn till hörn). Mätning görs från markeringarnas ytterkanter. Mätresultaten ska jämföras med de kalibrerade mått 1 som fastställts vid installationsgodkännandet. Mätresultatet ska dokumenteras. Jämförelser enligt p. 2 ovan ska utföras i nyligen tagna bilder 2. Vid tillsynstillfället upprepade avvikelser (3 st) större än 3 cm, eller om avvikelsen i samma riktning vid 4 av de 5 senaste tillsynstillfällena överstiger 2 cm, 3 ska ägare eller ansvarigt ombud samt arbetsledning informeras, och utrustningen får inte användas för ersättningsgrundande mätning. 4 Mätningstekniskt test och installationsgodkännande Innan ett nytt fabrikat, eller tekniskt väsentligt förändrad modell av utrustningen, tas i bruk för ersättningsgrundande mätning ska ett mätningstekniskt test utföras. Enskild utrustning ska dessutom installationstestas. Även efter mer omfattande reparationer eller ombyggnationer där mätningsresultatet kan komma att påverkas, ska nytt installationsgodkännandetest genomföras före ny driftsättning. Exempel på sådana åtgärder är: - Byte av kamera eller kameralins. - Ompositionering av kamera. - Ombyggnad av fästen för kalibreringsramar. Noggrannhetskraven för godkännande är desamma för både mätningstekniskt- och installationsgodkännande enligt avsnitt Förutsättningar för godkännandetest och allmänt om kalibrering Nedanstående beskrivning avser utrustning för mätning i bilder som är tagna med fast avstånd mellan kameror och mätobjekt, samt där referensramar används för tillsyn av kalibrering. En ytterligare förutsättning är att kamerorna ger bilder med så låg skalförvrängning inom det aktuella mätområdet att förutsättning finns att uppnå tillräcklig mätnoggrannhet för de travepositioner som är aktuella (se figur 1 och tabell 1). Vid samtliga kontrollmätningar av referensramar, mätobjekt och avstånd i denna anvisning ska spårbart kalibrerade mätverktyg användas. 1 Detta är inte referensramens fysikaliska mått. Se förklaring i figur 2. 2 Bilderna för jämförelser får inte vara äldre än från senaste ersättningsgrundande mätningstillfälle eller ett dygn. 3 3 cm motsvarar 1,8 %, och 2 cm motsvarar 1,2 % på en ram med 170 cm sidor.

4 Nationella instruktioner för virkesmätning Sida 4 av 9 Genomförande av kalibrering enligt avsnitt 4.3 och 4.4 kräver samverkan mellan personal där fotoriggarna är uppställda och den personal som befinner sig där bildmätningen utförs. Figur 1. Schematisk bild av kameraplaceringar med referensramar mitt för travarna. Figuren visar fordon med tre travar. Andra travekombinationer framgår av tabell 1. Testet består till stor del av en kalibrering av utrustningen för att mätobjekten (travar, måttribbor eller kalibreringsställning) ska erhålla korrekta mått i systemets mätverktyg. Detta görs genom att fastställa en kalibreringsfaktor (t.ex. cm/pixel som i Fotoweb). De fast monterade referensramarna som står närmare kameran än mätobjektet (se figur 2 nedan), och som används vid den dagliga tillsynen, kommer i mätverktyget att erhålla större dimensioner än vad de har i verkligheten. En annan del av testet/kontrollen går därför ut på att bestämma/kontrollera de kalibrerade mått som referensramarna ska erhålla (för att simulera att de befinner sig vid traven). Figur 2. Tillsyn av kalibrering utförs mot en fast monterad referensram. Avståndet X i bilden illustrerar den skillnad som uppstår vid mätning i bilder där mätobjekt befinner sig på olika avstånd från kameran. För referensramen ska därför ett kalibrerat mått som är större än det verkliga, bestämmas för den dagliga tillsynen. 4.2 Kontroll och märkning av fast monterade referensramar 1. Inledningsvis kontrolleras att samtliga referensramar är stadigt monterade parallellt med uppställningsplatsen för virkesbilen samt lodräta, och placerade mitt i respektive kameras bildfång. 2. Hörnen på referensramarna ska vara vinkelräta. Detta kontrolleras enklast genom uppmätning av de diagonala avstånden mellan motstående hörn, vilka ska vara lika långa (max ± 1 cm).

5 Nationella instruktioner för virkesmätning Sida 5 av 9 3. Därefter bestäms och markeras de punkter i hörnen samt på halva höjden på referensramarna som daglig tillsyn av kalibrering ska utföras mot. Punkterna markeras med väl synlig samt beständig färg eller tape. 4. Ramarna ska vara identitetsmärkta med beständig text och måtten dokumenterade. 5. Uppmätning och dokumentering av ramarnas kalibrerade mått 4 ska sedan utföras efter att kalibrering enligt avsnitt 4.4. utförts. Det vågräta måttet mäts på ramens halva höjd och det lodräta från hörn till hörn Mätobjekt/referenspunkter vid kalibrering Mätobjekt kan utgöras av virkesbil med de travekombinationer anläggningen ska godkännas för (se tabell 1). På sidan av varje trave, på varje virkesbil, monteras en mätribba vågrätt på mitten av traven. Måttställena ska ligga i linje med stakarnas insida. Tabell 1. Alternativa travekombinationer för 24 m-fordon (bil + släp) och vilken kamera som används för mätning av respektive trave. Numrering från förarhytt och bakåt. 6 Antal travar på 24 m- Kamera 1 Kamera 2 Kamera 3 fordon (bil + släp) Tre Trave 1 Trave 2 Trave 3 Fyra (två på bil, två på Trave 1, 2 Trave 3 Trave 4 släp) Fem Trave 1, 2 Trave 3, 4 Trave 5 Sex Trave 1, 2 Trave 3, 4 Trave 5, 6 Alternativt kan en särskild kalibreringsställning tillverkas (se exempel i figur 3 nedan) och ställas upp där virkestravarnas närmaste sida ska befinna sig vid fotografering, d.v.s. i bildcentrum. En sådan ställning måste också riggas upp så att mätribban befinner sig på halva den höjd som en normal virkestrave ligger lastad på ett fordon. Avståndet mellan referensramen och mätobjektet ska dokumenteras för att förenkla senare kontroller. På mätribban eller kalibreringsställningen görs väl synliga markeringar för en vågrät sträcka av mm 7 för travar med fallande längder respektive mm för travar med kortare 8 virke av standardlängd. 4 Det är dessa mått som jämförelser senare ska ske mot vid mätning vid daglig tillsyn. 5 Sträckans mått avser ytterkant på markeringarna. 6 För ett 30 meters ETT-fordon med fyra travar är fyra kameror (en kamera per trave) möjligt. 7 Som ovanstående fotnot. 8 Maximalt 350 cm.

6 Nationella instruktioner för virkesmätning Sida 6 av 9 Figur 3. Exempel på kalibreringsställning med uppmärkta horisontella och vertikala avståndsmarkeringar. Ska anläggningen godkännas för olika travekombinationer, se tabell 1, krävs en kalibreringsställning för varje kombination. 4.4 Genomförande av kalibrering En kalibrering av systemet utförs sedan i enlighet med tillverkarens instruktioner. Mätverktyget ska justeras så att den i bild uppmätta längden överensstämmer med de mått som anges i avsnitt 4.3. Skillnaden mellan markeringarnas avstånd på mätobjektet och det i bilderna uppmätta avståndet, får vara maximalt 0,5 % (motsvarar 2 cm på 400 cm och 1,5 cm på 300 cm). Om det skiljer mer så ska ny kalibrering utföras. Om avvikelsen efter upprepade försök är för stor ska ägaren till utrustningen eller dess ombud, samt ansvarig på det mätande företaget kontaktas för beslut om åtgärd, och utrustningen får inte användas för ersättningsgrundande mätning. Kalibreringen ska utföras för samtliga kameror, och samtliga travekombinationer, varifrån mätning utförs, d.v.s. de kameror som fotograferar sidan på traven. Resultaten från genomförda tester samt den kalibreringsfaktor som erhållits ska dokumenteras. Efter att kalibrering är utförd med godkänt resultat kan uppmätning av referensramarna ske enligt avsnitt Övriga kontrollpunkter Följande punkter ska också kontrolleras vid mätningstekniskt- och installationstest:

7 Nationella instruktioner för virkesmätning Sida 7 av 9 1. Lägesanvisningar eller barriärer för positionering av virkesbilarna ska vara tydliga och beständiga. Fordonets avstånd till kamerorna ska inte kunna variera med mer än ± 1 % (motsvarar ± 15 cm vid 15 meters avstånd) Masterna för kameror ska vara stabila och ordentligt fastsatta. 3. Kameror för fotografering av ändytor ska vara inställda för att ge en optimal bildkvalitet och bildutsnitt. 4. Att belysning och bildkvalitet är fullgod kontrolleras genom testfotografering i olika ljusförhållanden, och exempelvis på virke av olika sortiment, trädslag, längd och lastning. 5. Virkets identitet ska kunna fastställas. Exempel på teknik för detta är identifiering via bild eller RFID-tagg. 6. Markörer för delade travar ska vara väl synliga i bilderna. I de fall det mätande företaget inte har personal på mottagningsplatsen som kan övervaka lossning (och om det mätande företaget så beslutar även märkning) av utfallna stickprov och kontrolltravar, ska utrustning som möjliggör övervakning i stället finnas på plats 10. Denna utrustning ska vara så utformad att det är möjligt att övervaka hanteringen av utfallna stickprov och kontrolltravar. Samtliga kontrollpunkter enligt ovan ska dokumenteras. 4.6 Utrustning som möjliggör övervakning av lossning av stickprov & kontrolltravar När mätning utförs efter mottagningskontroll ska utfall av stickprov och kontrolltravar ske utan ordinarie mätares vetskap. Därför ska behörighet till utrustning som möjliggör övervakning begränsas till särskild utsedd personal. Övervakning av prov- och kontrolltravehantering får i dessa fall ske stickprovsmässigt och ska dokumenteras. 5 Periodisk kontroll En periodisk kontroll ska utföras minst två gånger om året. Kontrollen omfattar en inspektion vid mottagningsplatsen av att: 1. Masterna för kamerorna är oskadade, stabila och ordentligt fastsatta. 2. Lägesanvisningar för positionering av virkesbilarna inte är skadade eller felplacerade. 3. Referensramarna är vertikala och parallella med uppställningsplatsen, att de är oskadade samt att de har rätt identitet och mått. Skulle något mått vid den periodiska kontrollen avvika från de mått som uppmättes vid installationsgodkännandetestet, ska det nya måttet meddelas berörd bildmätningscentral samt noteras i det mätande företagets handlingar ämnade för detta ändamål. Färg- eller tapemarkeringar ska vara väl synliga. 4. Belysningsarmaturer och eventuell utrustning för övervakning fungerar. Om barriärer/lägesanvisningar har skadats får ersättningsgrundande mätning inte utföras förrän skadorna reparerats. Ny kalibrering enligt avsnitt 4 ska utföras om avståndet mellan kameror och travar befaras ha ändrats sedan den senaste kalibreringen, exv. krökta kamerastolpar eller om positionering av fordonet ändras p.g.a. markarbeten e.dyl. Samtliga kontrollpunkter och ev. utförda reparationer eller förändringar enligt ovan ska dokumenteras. 9 Om anläggningen är monterad i kombination med en normalbred (3 m) upphöjd fordonsvåg innebär detta i normala fall att kravet är tillgodosett. 10 Övervakning kan vid behov göras av bemyndigad personal som sköter lossning.

8 Nationella instruktioner för virkesmätning Sida 8 av 9 6 Kontroll av utförd mätning Kontroll av utförd mätning utförs i enlighet med anvisningar i Nationella instruktioner för virkesmätning: Travmätning av rundvirke samt instruktionerna för kvalitetsbestämning av respektive sortiment. 7 Begärd kontroll Begärd kontroll utförs enligt Nationella instruktioner för virkesmätning: Normer för kontroll av virkesmätning och virkesredovisning. Eftersom transportörens förfarande för att kunna begära kontrollmätning vid s.k. mottagningskontroll med efterhandmätning avviker något från rutinen vid bemannad bryggmätning, har ett exempel på nationell transportörsinstruktion utformats och återfinns i bilaga 1. 8 Revisionshistorik Version/Datum Kommentar Signatur Godkänd av RMR och antagen av VMK-nämnden. HR/JJ Avsnitt 4.1 och Anpassning till att även kunna mäta 4-6- travesfordon med tre kameror för mätning. Baseras på att det finns kameror med tillräckligt liten skalförvrängning inom mätområdet Avsnitt 4.3. Måttställena ska ligga i linje med stakarnas insida. Avsnitt 4.5 punkt 7 har kompletterats med en inledande mening om övervakningskameror Avsnitt 4.5 punkt 5 har öppnats för identifiering via RFID-tagg. Punkt 5 och 6 har delats. LB/HR HR VMK Avsnitt 4.6 är ändrad så att övervakningskameror ersatts med utrustning som möjliggör övervakning enligt önskemål från RMR. Avsnitt 5 punkt 3 är utökad.

9 Nationella instruktioner för virkesmätning Sida 9 av 9 BILAGA 1 Exempel på transportörsinstruktion TRANSPORTÖRSINSTRUKTION FÖR BEGÄRD KONTROLL VID EFTERHANDSMÄTNING I SAMBAND MED BILDMÄTNING Denna instruktion beskriver hur transportör ska gå tillväga i de fall denne för egen del begär, eller för köpares eller säljares räkning har uppdraget att begära kontroll av mätning, som därefter ska utföras av mätande företag med obemannad bildstödd mottagningsmätning (efterhandsmätning). Eftersom mätningen i detta fall utförs vid en senare tidpunkt än då bilen ankommer till mottagningsplatsen, ska begäran om kontrollmätning ske enligt nedanstående: 1. Fyll i alla uppgifter i blanketten BEGÄRAN OM KONTROLLMÄTNING som förvaras i pärmen Begärd kontroll på mottagningsplatsen. Lägg den ifyllda blanketten i ett av de redan adresserade kuvert som också återfinns i nämnda pärm. Klistra igen kuvertet, och lägg det därefter i plastfickan under fliken Begärda kontroller i samma pärm. OBS! Det är mycket viktigt att alla kontaktuppgifter fylls i noggrant! 2. Lägg av virket tydligt åtskilt från annat virke på den plats som anvisas av traktorförare eller i separat mätplatsinstruktion som också återfinns i pärmen Begärd kontroll. OBS! Det är viktigt att varje trave/deltrave i lasten särhålls (med exv. mellanlägg) Fäst en skylt PROVTRAVE/KONTROLLTRAVE på varje trave/deltrave som ingår i leveransen. Skriv det redovisningsnummer mätningen erhållit på baksidan av provtraveskylten. Provtraveskyltar finns i plastficka under fliken Provtraveskyltar i pärmen Begärd kontroll. 4. Ring till det mätande företagets kontrollansvarige och meddela att kontroll har begärts. Kontaktuppgifter finns i mätplatsinstruktionen. Begäran om kontrollmätning kommer att vidarebefordras till VMK som ansvarar för vidare hantering. Samtliga parter som berörs av kontrollmätningen har rätt att närvara vid kontrollmätningen, och VMK informerar om tid för kontrollmätningen. Begär transportör kontrollmätning för egen räkning, avser kontrollen alltid bruttokvantitet och kontrollenheten är hel fordonslast, d.v.s. bil + eventuellt släp. Begärs kontrollen för leverantörs eller köpares räkning avser kontrollen både bruttokvantitet och virkesvärde. Minsta kontrollenhet är fordonslast eller vid samlastning del av fordonslast med samma sortiment. 1 Mellanlägg ska alltid tillhöra den förgående undre traven.

Anvisningar för godkännande och kontroll av fotoriggar för bildmätning vid fast avstånd till kameror

Anvisningar för godkännande och kontroll av fotoriggar för bildmätning vid fast avstånd till kameror Nationella instruktioner för virkesmätning Sida 1 av 8 Anvisningar för godkännande och kontroll av fotoriggar för bildmätning vid fast avstånd till kameror 1 INLEDNING... 2 2 KOMPETENSKONTROLL... 2 3 DAGLIG

Läs mer

Anvisningar för godkännande och kontroll av fotoriggar för bildmätning automatisk rektifiering

Anvisningar för godkännande och kontroll av fotoriggar för bildmätning automatisk rektifiering Nationella instruktioner för virkesmätning Sida 1 av 9 Anvisningar för godkännande och kontroll av fotoriggar för bildmätning 1 INLEDNING... 2 2 KOMPETENSKONTROLL... 2 3 DAGLIG TILLSYN AV UTRUSTNING FÖR

Läs mer

Anvisningar för kontroll och underhåll av sållningsutrustning

Anvisningar för kontroll och underhåll av sållningsutrustning Nationella instruktioner för virkesmätning Sida 1 av 6 Anvisningar för kontroll och underhåll av sållningsutrustning 1 INLEDNING... 2 2 KOMPETENSKONTROLL... 2 3 KONTROLL OCH UNDERHÅLL AV SÅLLNINGSUTRUSTNING...

Läs mer

Anvisningar för kontroll och underhåll av sållningsutrustning

Anvisningar för kontroll och underhåll av sållningsutrustning SDCs instruktioner för virkesmätning Sida 1 av 5 Anvisningar för kontroll och underhåll av sållningsutrustning 1 INLEDNING... 2 2 KOMPETENSKONTROLL... 2 3 KONTROLL OCH UNDERHÅLL AV SÅLLNINGSUTRUSTNING...

Läs mer

Godkännande och kontroll av askhaltsmätare för mindre provmängder

Godkännande och kontroll av askhaltsmätare för mindre provmängder VMKs anvisningar för kontroll av virkesmätning Sida 1 av 5 Godkännande och kontroll av askhaltsmätare för mindre provmängder ALLMÄNT OM GODKÄNNANDE OCH KONTROLL AV UTRUSTNING FÖR ERSÄTTNINGSGRUNDANDE VIRKESMÄTNING...

Läs mer

Godkännande och kontroll av torrhaltsmätare för mindre provmängder

Godkännande och kontroll av torrhaltsmätare för mindre provmängder VMK:s anvisningar för kontroll av virkesmätning Sida 1 av 6 Godkännande och kontroll av torrhaltsmätare för mindre provmängder 1 ALLMÄNT OM GODKÄNNANDE OCH KONTROLL AV UTRUSTNING FÖR ERSÄTTNINGSGRUNDANDE

Läs mer

Kontroll av röntgenklassning av tallsågtimmer

Kontroll av röntgenklassning av tallsågtimmer VMK:s anvisningar för kontroll av virkesmätning Sida 1 av 5 Kontroll av röntgenklassning av tallsågtimmer 1 SYFTE... 2 2 ALLMÄNT OM SEMIAUTOMATISK KLASSNING... 2 3 ALLMÄNT OM GODKÄNNANDE OCH KONTROLL AV

Läs mer

NORMER FÖR KONTROLL AV VIRKES- MÄTNING OCH VIRKESREDOVISNING

NORMER FÖR KONTROLL AV VIRKES- MÄTNING OCH VIRKESREDOVISNING SDC:s instruktioner för virkesmätning NORMER FÖR KONTROLL AV VIRKES- MÄTNING OCH VIRKESREDOVISNING 2015-03-18 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Kontrollformer... 3 2 Kompetenskontroll... 3 3 Kontroll av mätutrustning...

Läs mer

5.1 IDENTIFIERING, MÄTNING OCH REDOVISNING

5.1 IDENTIFIERING, MÄTNING OCH REDOVISNING 5.1 IDENTIFIERING, MÄTNING OCH REDOVISNING Kontroll av virkets identitet Den grundläggande uppgiften, när virke mäts in eller avlämningsregistreras vid industri eller annan mottagningsplats, är att identifiera

Läs mer

5.1 IDENTIFIERING, MÄTNING OCH

5.1 IDENTIFIERING, MÄTNING OCH 5.1 IDENTIFIERING, MÄTNING OCH REDOVISNING Kontroll av virkets identitet Den grundläggande uppgiften, när virke mäts in eller avlämningsregistreras vid industri eller annan mottagningsplats, är att identifiera

Läs mer

SKÄPPMÄTNING AV SÖNDERDELAD SKOGSRÅVARA

SKÄPPMÄTNING AV SÖNDERDELAD SKOGSRÅVARA Version 2016-08-01 Nationella instruktioner för virkesmätning beslutas av SDC:s styrelse efter rekommendation från Rådet för mätning och redovisning (RMR) i samverkan med landets tre virkesmätningsföreningar

Läs mer

Ny virkesmätningslag (VML)

Ny virkesmätningslag (VML) Ny virkesmätningslag (VML) Övergripande information 1 Struktur för mätning och redovisning Regering/riksdag Lag och förordningar Skogsstyrelsen Föreskrifter för virkesmätning samt lagtillsyn Utförande

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE OCH KONTROLL AV VIRKESMÄTNING MED SKÖRDARE

ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE OCH KONTROLL AV VIRKESMÄTNING MED SKÖRDARE Anvisningar för godkännande & kontroll av virkesmätning med skördare Sida 1 av 10 ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE OCH KONTROLL AV VIRKESMÄTNING MED SKÖRDARE 1 Syfte 2 2 Allmänt om godkännande och kontroll

Läs mer

SKÄPPMÄTNING AV SÖNDERDELAD SKOGSRÅVARA

SKÄPPMÄTNING AV SÖNDERDELAD SKOGSRÅVARA Version 2017-01-01 Nationella instruktioner för virkesmätning beslutas av SDC:s styrelse efter rekommendation från Rådet för mätning och redovisning (RMR) i samverkan med landets tre virkesmätningsföreningar

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE OCH KONTROLL AV UTRUSTNING FÖR AUTOMATISK MÄTNING AV DIAMETER OCH LÄNGD

ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE OCH KONTROLL AV UTRUSTNING FÖR AUTOMATISK MÄTNING AV DIAMETER OCH LÄNGD Nationella instruktioner för virkesmätning Sida 1 av 9 ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE OCH KONTROLL AV UTRUSTNING FÖR AUTOMATISK MÄTNING AV DIAMETER OCH LÄNGD Innehåll 1 Syfte 2 2 Allmänt om godkännande och

Läs mer

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com TEKNISK ANVISNING LKT 1550.540.001 1 8 av Titel Teknikområde Beroende till/från annat dokument Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Drift-och underhåll, projektering, inköp Nyckelord Anvisning, instruktion

Läs mer

VMF SYDS AVLASTNINGSINSTRUKTION

VMF SYDS AVLASTNINGSINSTRUKTION VMF SYDS AVLASTNINGSINSTRUKTION KRAV PÅ SKOGSBILVÄG SAMT INSTRUKTION FÖR UPPLÄGGNING AV VIRKE Version 1.2 1 Innehållsförteckning Sidan Krav på skogsbilväg 3 Virkesupplag vid allmän och enskild väg 17 VMF

Läs mer

Bildmätning analys av inledande praktisk drift

Bildmätning analys av inledande praktisk drift 15 oktober Anders Bjurulf (Optima Wood) Bildmätning analys av inledande praktisk drift Under har bildmätning tagits i bruk på flera mätplatser. I denna rapport analyseras de första månadernas operativa

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

Mätdonet bör fungera tillförlitligt under alla drivningsförhållanden.

Mätdonet bör fungera tillförlitligt under alla drivningsförhållanden. BILAGA 1 VIRKESMÄTNING MED SKÖRDARE 1(5) VIRKESMÄTNING MED SKÖRDARE 1 Definition Mätdonets egenskaper 3 Krav på mätdonet Med virkesmätning med skördare avses att volymen hos virke som upparbetas med avverkningsmaskin

Läs mer

Anvisningar för godkännande och kontroll av utrustning för automatisk mätning av diameter och längd

Anvisningar för godkännande och kontroll av utrustning för automatisk mätning av diameter och längd Nationella instruktioner för virkesmätning Sida 1 av 10 Anvisningar för godkännande och kontroll av utrustning för automatisk mätning av diameter och längd Innehåll 1 Syfte 2 2 Allmänt om godkännande och

Läs mer

NORMER FÖR KONTROLL AV VIRKES- MÄTNING OCH VIRKESREDOVISNING

NORMER FÖR KONTROLL AV VIRKES- MÄTNING OCH VIRKESREDOVISNING Nationella instruktioner för virkesmätning NORMER FÖR KONTROLL AV VIRKES- MÄTNING OCH VIRKESREDOVISNING 2017-06-09 Sida 1 (21) Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Kontrollformer... 3 2 Kompetenskontroll... 3

Läs mer

KOMPLETTERANDE INSTRUKTIONER GÄLLANDE MÄTNING AV RUNDVIRKE

KOMPLETTERANDE INSTRUKTIONER GÄLLANDE MÄTNING AV RUNDVIRKE KOMPLETTERANDE INSTRUKTIONER GÄLLANDE MÄTNING AV RUNDVIRKE INNEHÅLL Detta cirkulär är ett komplement till SDCs instruktioner gällande massaved, barrsågtimmer samt bränsleved och därtill hörande tillämpningsanvisningar.

Läs mer

Mätning av W-värde i Bromsprovare med MKII enhet

Mätning av W-värde i Bromsprovare med MKII enhet Mätning av W-värde i Bromsprovare med MKII enhet Beskrivning av processen runt uppmätning av W-värde i bromsprovare sid 2 Metod för uppmätning av W-värde i bromsprovare sid 3 Kalibreringsmetod för W i

Läs mer

Riktlinjer för VMK:s värdering av mätningskvalitet

Riktlinjer för VMK:s värdering av mätningskvalitet Anvisningar för kontroll av virkesmätning Sida 1 av 6 Riktlinjer för VMK:s värdering av mätningskvalitet 1 INLEDNING... 2 2 SYFTE... 2 3 HANTERING AV AVVIKELSER AVSEENDE MÄTNINGSKVALITET... 2 4 KRAV OCH

Läs mer

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare IM_RotaryHE_SE-0 Innehåll Innan installation, läs noggrant igenom anvisningen och förvissa dig om att du förstår innehållet. Vid frågor, var vänlig kontakta

Läs mer

11 RUTIN FÖR RF-BESTÄMNING I BORRHÅL VAISALA HMP40S

11 RUTIN FÖR RF-BESTÄMNING I BORRHÅL VAISALA HMP40S 11 RUTIN FÖR RF-BESTÄMNING I BORRHÅL VAISALA HMP40S Denna givare bygger på en kapacitiv mätprincip. RF-sensorn, Humicap, är tillverkad av ett hygroskopiskt material. Kapacitansen ökar med ökande fuktinnehåll.

Läs mer

VMK-nämndens verksamhetsberättelse

VMK-nämndens verksamhetsberättelse VMK-nämndens verksamhetsberättelse 2015 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 VMK-NÄMNDENS LEDAMÖTER 2015... 3 3 VMK-NÄMNDENS UPPDRAG ENLIGT ARBETSORDNINGEN... 3 4 VMK-NÄMNDENS UTTOLKNING AV SITT UPPDRAG... 4 4.1

Läs mer

Referenstermometer K20REF

Referenstermometer K20REF Tack för Ert val av COMARK referenstermometer modell KM20REF. Termometern är speciellt framtagen för att enkelt och snabbt kalibrera (kontrollmäta) vanliga brukstermometrar. KM20REF har en fast monterad

Läs mer

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag 2004-04-28 Bilaga 1 Förteckning över krav i författningssamling som innebär en administrativ börda för företag Kolumn 1 2 3 4 5 6 7 ELSÄK-FS 1995:6 Om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö

Läs mer

Nya eller reviderade mätningsinstruktioner

Nya eller reviderade mätningsinstruktioner Nya eller reviderade mätningsinstruktioner 1 Under 2014 införs nya eller reviderade mätningsinstruktioner SDCs instruktioner för virkesmätning Ny struktur VMR 1-99 fasas ut Arbetsgång och förankring: Instruktionsgrupp,

Läs mer

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL 1. EU-typkontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker

Läs mer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer 1(6) 04-04-13 A TR2-03-4 KONTROLL OCH PROVNING Innehåll 1 Allmänt 2 Prov i fabrik (FAT) 3 Prov i anläggning (SAT) 1 ALLMÄNT I detta dokument anges omfattningen av kontroll och provning som ska utföras

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Utöver dessa föreskrifter kan lokala bestämmelser förekomma för varje enskild industri!

Utöver dessa föreskrifter kan lokala bestämmelser förekomma för varje enskild industri! 5.2 Vid lossningsplatsen Utöver dessa föreskrifter kan lokala bestämmelser förekomma för varje enskild industri! Allmänna regler Trafikregler Hastigheten är begränsad till max 30 km/h inom fabriksområdet.

Läs mer

Sapa Korgmanual - Hantering

Sapa Korgmanual - Hantering Sapa Korgmanual - Hantering Datum Senast uppdaterad av Dokumentägare Revision Dok. nr Sida 2010-12-10 Hans Björk Fabrikschef Vetlanda 0 3511 1 (8) SIDA 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1 BEGRÄNSNINGAR 3

Läs mer

Skogsstyrelsens författningssamling

Skogsstyrelsens författningssamling Skogsstyrelsens författningssamling ISSN 0347-5212 Skogsstyrelsens föreskrifter om virkesmätning beslutade den X månad 2015. SKSFS 2015:X Utkom från trycket den X månad 2015. Sakord: Virkesmätning Skogsstyrelsen

Läs mer

PRODUKTHANDBOK HAKI KOPPLINGAR

PRODUKTHANDBOK HAKI KOPPLINGAR PRODUKTHANDBOK HAKI KOPPLINGAR HAKI AB 2016 Viktig information HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE OCH KONTROLL AV UTRUSTNING FÖR AUTOMATISK MÄTNING AV DIAMETER OCH LÄNGD

ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE OCH KONTROLL AV UTRUSTNING FÖR AUTOMATISK MÄTNING AV DIAMETER OCH LÄNGD VMK:s anvisningar för kontroll av virkesmätning Sida 1 av 10 ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE OCH KONTROLL AV UTRUSTNING FÖR AUTOMATISK MÄTNING AV DIAMETER OCH LÄNGD 1 Syfte 2 2 Allmänt om godkännande och kontroll

Läs mer

Test av kranspetsvågar i virkesfordon

Test av kranspetsvågar i virkesfordon Datum 2016-02-18 Författare Sven Gustafsson Test av kranspetsvågar i virkesfordon WWW.SDC.SE P o s t a d r e s s : 8 5 1 8 3 S u n d s v a l l B e s ö k s a d r e s s : S k e p p a r p l a t s e n 1 T

Läs mer

Revision av partsmätning - komplett revisionspaket för travmätning av bränsleved

Revision av partsmätning - komplett revisionspaket för travmätning av bränsleved Revision av partsmätning - komplett revisionspaket för travmätning av bränsleved Med anledning av nya virkesmätningslagen erbjuder VMF Syd sina medlemmar möjligheten att med revision utförd av VMF Syd

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter om alkoholutandningsprov med sållningsinstrument och bevisinstrument m.m.;

Läs mer

Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*)

Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Vikpartier med isolerglas 0-0 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske partiet inte att fungera

Läs mer

BRUKS- OCH MONTAGEANVISNING FÖR PALLSTÄLL SILVERLINE RACK83

BRUKS- OCH MONTAGEANVISNING FÖR PALLSTÄLL SILVERLINE RACK83 BRUKS- OCH MONTAGEANVISNING FÖR PALLSTÄLL SILVERLINE RACK83 Läs noga igenom denna bruksanvisning innan pallstället tas i drift samt använd informationen kontinuerligt under pallställets hela driftstid.

Läs mer

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna - 1 - Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna CityBoxens Monteringsanvisning Innan du börjar montera boxarna Innan du startar uppmonterar av City-Boxen

Läs mer

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD ANVÄNDARMANUAL FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD INSTRUKTION ENLIGT EN 13374 www.safetyrespect.se info@safetyrespect.se Tel 063-130400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Säkerhetsföreskrifter 4. Infästningar 5. Bultfot 6.

Läs mer

Notering ( ): Numreringen av nedanstående paragrafer är inte uppdaterad men kommer att rättas till så snart som möjligt.

Notering ( ): Numreringen av nedanstående paragrafer är inte uppdaterad men kommer att rättas till så snart som möjligt. Bilaga 1. SvSF REGLEMENTE FÖR VILTMÅL 80 m. Utgåva januari 2007 Detta reglemente ska tillämpas tillsammans och läsas tillsammans med reglemente för viltmål 50 m. Reglerna för 80 m skiljer sig endast på

Läs mer

SMoKD Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon_04

SMoKD Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon_04 SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Granskat: 20160626 Yngve Lundberg Godkänt: 20160726 Anders Johansson Version Datum Beskrivning

Läs mer

2.2 UPPLÄGGNING AV VIRKE

2.2 UPPLÄGGNING AV VIRKE 2.2 UPPLÄGGNING AV VIRKE En allmän väg är en väg där staten eller en kommun är väghållare. Enskild väg är väg som inte är allmän väg. Det finns olika kategorier enskilda vägar, exempelvis vägar med statsbidrag,

Läs mer

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll SE Anvisningar för installation samt drift och skötsel 1 Introduktion Anvisningarna

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

M6x16 (Bild 6.1.) M8 (Bild 6.2.) M8x25

M6x16 (Bild 6.1.) M8 (Bild 6.2.) M8x25 1. Markera först de horisontella punkterna A och B cirka en meter från golvet. Punkterna måste vara horisontella (använd ett vattenpass eller ett rör med vatten). Mät avståndet till golvet på bägge sidor.

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

Checklista märkning av trä och träemballage

Checklista märkning av trä och träemballage Checklista märkning av trä och träemballage Denna checklista ska du använda vid kontroll av företag som har tillstånd för att märka trä och träemballage med sundhetsintyg i form av KD 56 C/30 minuter-märke

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2009:9 Utkom från trycket 2009-04-06 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

Läs mer

Leveransvillkor för konsument - BULK

Leveransvillkor för konsument - BULK Leveransvillkor för konsument - BULK Leveranstid Varan levereras inom fem (5) arbetsdagar efter beställningsdag under perioden 1 september - 31 mars. Under övrig tid sker leverans inom tio (10) arbetsdagar.

Läs mer

Kontrollmetoder MSE12-10 Stoneridge SE5000 med MKII enhet

Kontrollmetoder MSE12-10 Stoneridge SE5000 med MKII enhet Kontrollmetoder MSE12-10 med MKII enhet Första installationen av en SE5000 sid 3 Nyinstallation (även byte från analog eller till en ny digital) Förinstallerad från fabrik Periodisk kontroll av en SE5000

Läs mer

ANVISNING FÖR SJÖMÄTNING

ANVISNING FÖR SJÖMÄTNING ANVISNING SJÖMÄTNING 2011-04-20 1 (5) Framtagen av: Fastställd av: Version: 2011-04-20 Bengt Holmstrand Tillhör: Dokumenttyp: Anvisning ANVISNING FÖR SJÖMÄTNING Följande information och anvisningar avser

Läs mer

PLATÅKONSOL /-002 BRUKSANVISNING

PLATÅKONSOL /-002 BRUKSANVISNING PLATÅKONSOL 9-741-02001/-002 BRUKSANVISNING Safety Solutions Jonsereds AB IG-Joist Hanger-1634 Innehåll Platåkonsol Innehållsförteckning Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Kontroll av produkter före

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

11. Delområde I. Kravspecifikation Arbete på timbasis

11. Delområde I. Kravspecifikation Arbete på timbasis Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-04-17 Upphandlande organisation Upphandling Region Skåne, Koncerninköp Förvaltning och rekreationsverksamhet för Stiftelsen Skånska Landskap Sofie Arebom 1400496

Läs mer

Från avtal till redovisning

Från avtal till redovisning Från avtal till redovisning Så här fungerar det när du säljer virke Information om virkesmätning och virkesredovisning i Sverige Så här fungerar det när du säljer virke Redovisning Avtal Mätbesked Kontrakt

Läs mer

Från avtal till redovisning

Från avtal till redovisning Från avtal till redovisning Så här fungerar det när du säljer virke Information om virkesmätning och virkesredovisning i Sverige Så här fungerar det när du säljer virke Redovisning Avtal Mätbesked Kontrakt

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

TSVFS 1992:52. Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om provning vid ackrediterad verkstad efter 30 december 1992 kontrollbesiktning

TSVFS 1992:52. Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om provning vid ackrediterad verkstad efter 30 december 1992 kontrollbesiktning TSVFS 1992:52 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om provning vid ackrediterad verkstad efter 30 december 1992 kontrollbesiktning Trafiksäkerbetsverket föreskriver med stöd av 102 fordonskungörelsen (1972:

Läs mer

Säkerhetsbestämmelser för Trafikkontorets Spårvägsanläggning i Göteborg och Mölndal. Arbetsfordon

Säkerhetsbestämmelser för Trafikkontorets Spårvägsanläggning i Göteborg och Mölndal. Arbetsfordon Säkerhetsbestämmelser för Trafikkontorets Spårvägsanläggning i Göteborg och Mölndal Bestämmelser om Arbetsfordon kravspecifikation, besiktning, funktionskontroll och underhåll av arbetsfordon 200/05 Fastställd

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 11 augusti 2011. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2016:35. TSFS 2011:70 Konsoliderad elektronisk

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning: Verksamhetens namn: Adress, postnummer och ort: Organisationsnummer:

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Avloppsrör och rördelar i gjutjärn Typgodkännanderegler 2007 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av avloppsrör och rördelar i gjutjärn Given i Helsingfors den

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

KVALITETSBESTÄMNING AV MASSAVED

KVALITETSBESTÄMNING AV MASSAVED Version 2017-01-01 Nationella instruktioner för virkesmätning beslutas av SDC:s styrelse efter rekommendation från Rådet för mätning och redovisning (RMR) i samverkan med landets tre virkesmätningsföreningar

Läs mer

BIRSTA 1P MARK ARBETSBESKRIVNING MONTAGE OCH REPARATION

BIRSTA 1P MARK ARBETSBESKRIVNING MONTAGE OCH REPARATION BIRSTA 1P MARK ARBETSBESKRIVNING MONTAGE OCH REPARATION Datum: 2010-12-07 Rev: 1 2014-03-04 ARBETSBESKRIVNING MONTAGE OCH REPARATION Birsta 1P i Mark Inledning Birsta 1P är ett vägräcke vilket är provat

Läs mer

Övervakning, verifiering och förbättringsrapportering

Övervakning, verifiering och förbättringsrapportering Övervakning, verifiering och förbättringsrapportering Kristin Gunnarsson Naturvårdsverket 2013-11-06 Innehåll Inledning övervakning, rapportering och verifiering Kopplingen mellan MRR och AVR Övervakning

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter

Förslag till nya föreskrifter Förslag till nya föreskrifter Användning och kontroll av trycksatta anordningar Skadegruppens Temadag 2016 Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm Innehåll Övergripandande förändringar Genomgång

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik Kontaktperson Mathias Johansson 2013-12-04 3P07520-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa Nordic

Läs mer

Platåkonsol 2420, 2425, 2426

Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Platåkonsol 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innehåll Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Innehåll ALLMÄNT...3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan användning...4

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV PERSONER 1 Allmänt 1 Ansvar 2 Pålitlighetsbedömning 2 Registerkontroll 3 Säkerhetsprövningens omfattning 4 Ansökan om och utförande

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Avtal avseende förvaltning av gemensamma infrastrukturtjänster för ehälsa HSA/SITHS

Avtal avseende förvaltning av gemensamma infrastrukturtjänster för ehälsa HSA/SITHS Avtal avseende förvaltning av gemensamma infrastrukturtjänster för ehälsa HSA/SITHS Sedan 2008 har arbetet med gemensamma, såväl regionala som nationella, ehälsotjänster pågått. Kommunförbundet Skåne i

Läs mer

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll MILJÖ- OCH BYGGKONTORET 1 (5) Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll Alla livsmedelsanläggningar ska utveckla ett system för egenkontroll anpassat efter den verksamhet som är aktuell. Systemet

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2009:8) om mätsystem för mätning av överförd el Rubriken har denna lydelse genom

Läs mer

Anvisningar steg för steg Bygg en trädkoja

Anvisningar steg för steg Bygg en trädkoja Anvisningar steg för steg Bygg en trädkoja Välj ett träd Välj ett friskt träd med lämplig form det är avgörande för att trädkokan ska bli solid och stabil. Lämpliga träd för en trädkoja är bokar, ekar,

Läs mer

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet Kontrollmetoder MCV12-10 med MKII enhet Första installationen av en DTCO1381 sid 3 Nyinstallation (även byte från analog eller till en ny digital) Förinstallerad från fabrik Periodisk kontroll av en DTCO1381

Läs mer

Brandskyddsregler vid tillfällig förläggning

Brandskyddsregler vid tillfällig förläggning Brandskyddsregler vid tillfällig förläggning Datum senast reviderat: 2011-12-01 Bakgrund och syfte Det blir allt vanligare att skolor, idrottshallar, daghem och liknande objekt används vid tillfällig övernattning.

Läs mer

Monteringsanvisning Fjäderlek

Monteringsanvisning Fjäderlek Monteringsanvisning Fjäderlek Detaljmonteringsanvisning Fjäderlek SLOTTSBRO AB - KANGERUDSVÄGEN 10-664 40 SLOTTSBRON Tel: 0555-307 20 - Fax: 0555-300 71 - www.slottsbro.se 1/12 Monteringsförfarande Dimensioner

Läs mer

trätrappor Monteringsanvisning Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

trätrappor Monteringsanvisning Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-3 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-3 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se. Kontaktperson Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-3 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa Dimension

Läs mer

Sidomarkis. Nordic Light SA50 INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING

Sidomarkis. Nordic Light SA50 INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING För korrekt montering av Nordic Lights produkter, måste installationsanvisningarna följas. Om montering inte sker enligt anvisningarna, är Nordic Light befriad från

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-18 PX26814-1 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-18 PX26814-1 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se. Kontaktperson Mathias Johansson 2013-03-18 PX26814-1 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa Nordic Encore

Läs mer

Manual för Sapa-korg

Manual för Sapa-korg Manual för Sapa-korg Sapa korgmanual 1 / 12 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Korgtyper och begränsningar... 2 3. Bortsortering av defekta korgar... 3 4. Korgbesiktning/kontroll... 4 4.1 Varningsskylt... 4

Läs mer

Montage- och bruksanvisning. Pallställ. OBS! Läs igenom denna montageoch bruksanvisning innan pallstället tas i bruk!

Montage- och bruksanvisning. Pallställ. OBS! Läs igenom denna montageoch bruksanvisning innan pallstället tas i bruk! Montage- och bruksanvisning Pallställ OBS! Läs igenom denna montageoch bruksanvisning innan pallstället tas i bruk! 1. Placera två stolpar på marken, parallellt med varandra. Kontrollera att hålen för

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) 2010-10-11 Sida 1 (7) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Kontrollen genomförd av: Närvarande vid kontrollen: Datum: Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning:

Läs mer

ALLMÄNT RÖRANDE NATIONELLA INSTRUKTIONER FÖR VIRKESMÄTNING

ALLMÄNT RÖRANDE NATIONELLA INSTRUKTIONER FÖR VIRKESMÄTNING Version 2016-08-01 Nationella instruktioner för virkesmätning beslutas av SDC:s styrelse efter rekommendation från Rådet för mätning och redovisning (RMR) i samverkan med landets tre virkesmätningsföreningar

Läs mer

Egenproducerad el så fungerar det. Ver: 1.1

Egenproducerad el så fungerar det. Ver: 1.1 Egenproducerad el så fungerar det Ver: 1.1 INNEHÅLL Sida 2: Denna sida Sida 3: Anslutning till elnätet Sida 4: Elsäkerhet & Elkvalitet Sida 5: Du kontaktar Sida 6-10: Frågor & Svar Sida 11: Övrigt att

Läs mer

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 1 (7) Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Unicon 2011 Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 2 (7) Innehåll: 1. PROJEKTLEDNING... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Aluminiumpersienn Tillverkad av: Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa Stäng persiennen

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer